Cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare – Protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene

„Cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare – Protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene – Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 – Articolul 3 – Fonduri structurale – Regulamentul (CEE) nr. 2052/88 – Regulamentul (CEE) nr. 4253/88 – Autoritate contractanta beneficiara a unei subventii din fondurile structurale – Nerespectarea normelor de atribuire a contractelor de achizitii publice de catre beneficiarul unei subventii FEDR – Temeiul obligatiei de recuperare a unei subventii din partea Uniunii in cazul unei abateri – Notiunea «abatere» – Notiunea «abatere continua» – Modalitati de recuperare – Termen de prescriptie – Termene de prescriptie nationale mai lungi – Principiul proportionalitatii”

HOTARAREA CURTII (Camera a patra)
21 decembrie 2011
In cauza C 465/10,

avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare in temeiul articolului 267 TFUE, introdusa de Conseil dtÉtat (Franta), prin decizia din 5 iulie 2010, primita de Curte la 27 septembrie 2010, in procedura

Ministre de ltIntérieur, de ltOutre mer, des Collectivités territoriales et de ltImmigration impotriva Chambre de commerce et dtindustrie de ltIndre,

CURTEA (Camera a patra),

compusa din domnul J. C. Bonichot, presedinte de camera, domnii K. Schiemann, L. Bay Larsen, doamna C. Toader (raportor) si domnul E. Jarašiūnas, judecatori,
avocat general: doamna E. Sharpston,
grefier: domnul A. Calot Escobar,
avand in vedere procedura scrisa,
luand in considerare observatiile prezentate:
–pentru guvernul francez, de domnii G. de Bergues si B. Cabouat, in calitate de agentis
–pentru guvernul polonez, de domnul M. Szpunar, in calitate de agents
–pentru Comisia Europeana, de doamna A. Steiblytė si de domnul J. P. Keppenne, in calitate de agenti,
dupa ascultarea concluziilor avocatului general in sedinta din 15 septembrie 2011,

pronunta prezenta Hotarare

1 Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste in esenta interpretarea Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene (JO L 312, p. 1), precum si a Regulamentului (CEE) nr. 4253/88 al Consiliului din 19 decembrie 1988 de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2052/88 privind coordonarea colaborarii intre diferite fonduri structurale, pe de o parte, si intre acestea si cele ale Bancii Europene de Investitii si ale altor instrumente financiare existente, pe de alta parte (JO L 374, p. 1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 2082/93 al Consiliului din 20 iulie 1993 (JO L 193, p. 20, denumit in continuare „Regulamentul nr. 4253/88”).
2 Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre ministre de ltIntérieur, de ltOutre mer, des Collectivités territoriales et de ltImmigration (ministrul internelor, teritoriilor de peste mari, colectivitatilor teritoriale si imigratiei), pe de o parte, si Chambre de commerce et dtindustrie de ltIndre (Camera de Comert si Industrie a departamentului Indre) (denumita in continuare „CCI de ltIndre”), pe de alta parte, in legatura, in special, cu rambursarea de catre aceasta din urma a unei subventii de care a beneficiat in temeiul Fondului european de dezvoltare regionala (FEDR) (denumita in continuare „subventia FEDR”).

Cadrul juridic

Reglementarea privind fondurile structurale

3 Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2052/88 al Consiliului din 24 iunie 1988 privind misiunile si eficienta fondurilor structurale, precum si coordonarea activitatilor proprii si operatiunile Bancii Europene de Investitii si celelalte instrumente financiare existente (JO L 185, p. 9), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 2081/93 al Consiliului din 20 iulie 1993 (JO L 193, p. 5, denumit in continuare „Regulamentul nr. 2052/88”), prevede:
„Compatibilitate si control
(1)  Masurile finantate de fondurile structurale sau de [Banca Europeana de Investitii (BEI)] sau de un alt instrument financiar existent sunt in conformitate cu dispozitiile tratatelor si ale actelor adoptate conform acestora, precum si cu politicile comunitare, inclusiv cu cele privind […] atribuirea contractelor de achizitii publice […]” [traducere neoficiala]
4 Articolul 23 din Regulamentul nr. 4253/88 prevede:
„Control financiar
(1)  Pentru garantarea succesului actiunilor desfasurate de promotorii publici sau privati, statele membre, la punerea in aplicare a actiunilor, iau masurile necesare pentru:
–verificarea periodica a faptului ca actiunile finantate de Comunitate au fost desfasurate corects
–prevenirea si cercetarea abaterilors
–recuperarea fondurilor pierdute ca urmare a unui abuz sau a unei neglijente. In afara cazului in care statul membru si/sau intermediarul si/sau promotorul fac dovada ca abuzul sau neglijenta nu le este imputabila, statul membru raspunde in subsidiar pentru rambursarea sumelor platite in mod necorespunzator. […]
Statele membre informeaza Comisia in legatura cu masurile adoptate in acest scop si, in special, acestea comunica Comisiei descrierea sistemelor de control si de gestionare stabilite pentru asigurarea aplicarii eficiente a actiunilor. Acestea informeaza periodic Comisia in legatura cu desfasurarea cercetarilor administrative si judiciare.
[…]” [traducere neoficiala]
5 Articolul 8 din Decizia 94/1060/CE a Comisiei din 16 decembrie 1994 de aprobare a documentului unic de programare pentru interventiile structurale comunitare pentru regiunea Centru vizata de obiectivul nr. 2 in Franta (JO L 384, p. 83) prevede:
„Documentul unic de programare trebuie executat in conformitate cu dispozitiile dreptului comunitar si in special cu cele […] ale directivelor comunitare privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor.” [traducere neoficiala]

Directiva 92/50/CEE

6 Articolul 1 litera (a) primul paragraf din Directiva 92/50/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii (JO L 209, p. 1, Editie speciala, 06/vol. 2, p. 50), astfel cum a fost modificata prin Directiva 93/36/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 (JO L 199, p. 1, denumita in continuare „Directiva 92/50”), defineste „contractele de achizitii publice de servicii” ca fiind, in principiu, contracte cu titlu oneros, incheiate in scris intre un prestator de servicii si o autoritate contractanta, in timp ce articolul 1 litera (b) primul paragraf din aceasta directiva precizeaza ca, in principiu, sunt considerate „autoritati contractante” statul, colectivitatile teritoriale, organismele de drept public, asociatiile formate din una sau mai multe din aceste colectivitati sau din aceste organisme de drept public.
7 Articolul 7 din Directiva 92/50 prevede ca aceasta se aplica contractelor de achizitii publice de servicii a caror valoare estimata, fara taxa pe valoarea adaugata, este egala sau mai mare de 200 000 de euro.

Regulamentul nr. 2988/95

8 Potrivit celui de al treilea si celui de al cincilea considerent ale Regulamentului nr. 2988/95, „[…] trebuie combatute in toate domeniile actiunile de natura sa afecteze interesele financiare ale Comunitatilor” si, in aceasta privinta, „in conformitate cu prezentul regulament, normele sectoriale contin dispozitii cu privire la abateri, precum si la masurile si sanctiunile administrative pentru sanctionarea acestora”.
9 Articolul 1 din Regulamentul nr. 2988/95 prevede:
„(1)  In scopul protejarii intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, se adopta prin prezenta o reglementare generala privind controalele uniforme, masurile si sanctiunile administrative privind abaterile de la dreptul comunitar.
(2)  Constituie abatere orice incalcare a unei dispozitii de drept comunitar, ca urmare a unei actiuni sau omisiuni a unui agent economic, care poate sau ar putea prejudicia bugetul general al Comunitatilor sau bugetele gestionate de acestea, fie prin diminuarea sau pierderea veniturilor acumulate din resurse proprii, colectate direct in numele Comunitatilor, fie prin cheltuieli nejustificate.”
10  Articolul 3 din Regulamentul nr. 2988/95 prevede:
„(1)  Termenul de prescriptie a actiunii este de patru ani de la savarsirea abaterii mentionate la articolul 1 alineatul (1). Cu toate acestea, normele sectoriale pot sa prevada un termen mai scurt, care nu poate fi insa mai mic de trei ani.
In cazul unor abateri continue sau repetate, termenul de prescriptie curge din ziua in care inceteaza savarsirea abaterii respective. In ceea ce priveste programele multianuale, termenul de prescriptie trebuie, oricum, sa curga pana la finalizarea programului.
Termenul de prescriptie este intrerupt de orice act al unei autoritati competente, adus la cunostinta persoanei in cauza, cu privire la cercetarea sau urmarirea in justitie a abaterii respective. Termenul de prescriptie incepe sa curga din nou dupa fiecare act de intrerupere.
[…]
(3)  Statele membre isi pastreaza posibilitatea de a aplica un termen mai lung decat cel prevazut in alineatul (1) […]”
11  Articolul 4 alineatele (1) si (4) din regulamentul mentionat prevede:
„(1)  Ca regula generala, orice abatere atrage dupa sine retragerea avantajului obtinut nejustificat:
–  prin obligatia de a varsa sumele datorate sau de a rambursa sumele primite nejustificats
[…]
(4)  Masurile prevazute in acest articol nu sunt considerate sanctiuni.”
Situatia de fapt din actiunea principala si intrebarile preliminare
12  La 5 decembrie 1995, CCI de ltIndre a depus la prefectul departamentului Indre o cerere de subventie FEDR in vederea realizarii unei actiuni intitulate „Objectif Entreprises” prin care se urmarea cautarea de investitori francezi si straini care ar fi dispusi sa se stabileasca in departamentul Indre.
13  Aceasta cerere a condus la semnarea, la 20 decembrie 1996, a unei conventii intre prefectul departamentului Indre si CCI de ltIndre privind atribuirea unei subventii FEDR in cuantum total de 400 000 FRF (60 979,60 euro). Conventia cuprindea in special trimiteri la Regulamentele nr. 2081/93 si nr. 2082/93. Acest ajutor a fost platit in doua transe, prima, in valoare de 100 000 FRF, la 17 decembrie 1997, iar cea de a doua, in valoare de 300 000 FRF, la 8 decembrie 1998.
14  Din decizia de trimitere rezulta de asemenea ca CCI de ltIndre a beneficiat pentru aceeasi actiune de doua subventii nationale. Alte colectivitati teritoriale ar fi furnizat de asemenea finantari suplimentare pentru aceasta actiune.
15  Executarea actiunii „Objectif Entreprises” a ocazionat efectuarea unui control in temeiul unei scrisori de misiune a prefectului regiunii Centru din data de 9 mai 2000. Acest control, realizat in incintele CCI la 14 iunie 2000, s a incheiat prin adoptarea, la 14 martie 2001, a unui raport, care a fost comunicat CCI de ltIndre la 18 iulie 2001. Acest raport, intitulat „Audit sur ltutilisation des fonds structurels européens” („Audit privind utilizarea fondurilor structurale europene”), constata printre altele ca CCI de ltIndre nu a respectat reglementarea privind achizitiile publice atunci cand a atribuit societatii DDB Needham contractul privind realizarea acestei actiuni.
16  In aceasta privinta, raportul arata ca CCI de ltIndre a organizat o procedura de cerere de oferta care a condus la o publicare in Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) din 4 noiembrie 1995. Din acest raport rezulta de asemenea ca, reunita la 8 decembrie 1995, comisia pentru achizitii a CCI de ltIndre a decis sa atribuie contractul in cauza societatii DDB Needham, aratand ca aceasta oferta trebuia sa fie aleasa, in detrimentul singurei alte oferte admisibile, in considerarea interesului continutului proiectului si a costului mai putin ridicat propus de aceasta societate.
17  Cu toate acestea, raportul arata, pe de o parte, ca contractul incheiat intre CCI de ltIndre si societatea DDB Needham nu cuprindea data semnarii si, pe de alta parte, ca, la 27 septembrie 1995, o nota de sinteza care prezenta dosarul actiunii fusese adresata de CCI de ltIndre prefectului departamentului Indre, aratandu se ca „[CCI] a ales agentia DDB Needham”.
18  Raportul mentionat concluziona astfel ca „aceste elemente sunt de natura sa lase sa se presupuna ca procedura ulterioara de cerere de oferta nu avea ca obiectiv decat regularizarea formala a situatiei de drept existente deja in temeiul contractului (nedatat)”. In masura in care aceste discrepante cu privire la data implicau in fapt o abatere, acelasi raport indica faptul ca respectarea normelor privind atribuirea contractelor de achizitii publice, in special publicarea in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, ar fi putut sa genereze o oferta echivalenta la un pret inferior. Prin urmare, autorii raportului mentionat estimau ca aceasta ipoteza era de natura sa justifice o cerere de rambursare totala a subventiei FEDR.
19  Prin decizia din 23 ianuarie 2002, prefectul departamentului Indre a informat CCI de ltIndre ca, avand in vedere nerespectarea normelor privind atribuirea contractelor de achizitii pentru selectarea prestatorului de servicii insarcinat cu realizarea actiunii „Objectif Entreprises”, subventiile, in special cele obtinute in temeiul FEDR, trebuiau sa fie rambursate.
20  CCI de ltIndre a formulat opozitie la executarea avizelor de incasare emise de prefectul departamentului Indre si care corespundeau sumelor solicitate. Aceasta opozitie a fost respinsa printr o decizie implicita a trésorier payeur général.
21  In aceste conditii, CCI de ltIndre a formulat actiuni, solicitand printre altele anularea deciziei prefectului departamentului Indre din 23 ianuarie 2002, la tribunal administratif de Limoges (Tribunalul Administrativ Limoges), care le a respins prin hotararile din 3 iunie 2004.
22  Sesizata de CCI de ltIndre, cour administrative dtappel de Bordeaux (Curtea Administrativa de Apel Bordeaux) a anulat, printr o hotarare din 12 iunie 2007, respectivele hotarari, precum si, in special, decizia prefectului departamentului Indre din 23 ianuarie 2002 si avizele de incasare emise de acesta din urma. In aceasta privinta, respectiva instanta a considerat ca serviciile prefecturii fusesera informate, printr o scrisoare care le fusese adresata la 27 septembrie 1995 de CCI de ltIndre, cu privire la alegerea acesteia din urma de a recurge la serviciile societatii DDB Needham. Aceste servicii ar fi fost astfel informate cu privire la aceasta alegere inainte de lansarea procedurii de cerere de oferta, in masura in care, pe de o parte, comisia pentru achizitii care propusese retinerea candidaturii acestei societati se reunise la 8 decembrie 1995, iar, pe de alta parte, contractul de achizitie fusese semnat la 29 mai 1996 in prezenta prefectului mentionat.
23  Desi a constatat ca CCI de ltIndre nu respectase procedurile de licitatie care ii erau aplicabile cu ocazia atribuirii acestui contract, care, de altfel, nu facuse obiectul unei publicari in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, cour administrative dtappel de Bordeaux a considerat totusi ca conventia incheiata intre prefectul departamentului Indre si CCI de ltIndre privind atribuirea subventiei FEDR nu facea nicio referire la atribuirea unui contract, ca aceasta conventie nu prevedea transmiterea ansamblului documentelor care permiteau controlarea respectarii normelor de atribuire a contractelor de achizitii publice si, in sfarsit, ca articolul 4 din Regulamentul nr. 2988/95 nu avea ca obiect sau ca efect sa permita autoritatilor nationale sa retraga ajutoarele finantate din fondurile comunitare in afara ipotezelor prevazute de dreptul national.
24  Cour administrative dtappel de Bordeaux concluziona astfel, pe de o parte, ca niciuna dintre dispozitiile invocate de administratia parata si niciuna dintre clauzele conventiei din 20 decembrie 1996 privind subventia FEDR nu prevedea ca acordarea acesteia din urma era subordonata conditiei ca contractele eventual incheiate de CCI de ltIndre pentru realizarea acestei actiuni sa respecte normele de atribuire a contractelor de achizitii publice. Pe de alta parte, aceasta instanta considera ca, in masura in care serviciile statului fusesera informate de la 27 septembrie 1995 cu privire la alegerea societatii DDB Needham, respectiv inainte de lansarea procedurii de cerere de oferta, subventiile acordate ulterior nu pot fi considerate ca fiind in mod implicit subordonate respectarii unei astfel de conditii.
25  Prin cererea introdusa la 16 august 2007 la Conseil dtÉtat (Consiliul de Stat), ministre de ltIntérieur, de ltOutre mer, des Collectivités territoriales et de ltImmigration a formulat recurs impotriva hotararii din 12 iunie 2007 a cour administrative dtappel de Bordeaux.
26  In aceste conditii, Conseil dtÉtat a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:
„1)  In ceea ce priveste existenta unui fundament juridic din care ar rezulta o obligatie de a recupera ajutorul platit CCI:
In cazul in care o autoritate contractanta beneficiara a unor subventii platite in temeiul FEDR nu a respectat una sau mai multe norme de atribuire a contractelor de achizitii publice pentru realizarea actiunii subventionate, desi nu este contestat de altfel faptul ca actiunea este eligibila pentru acest fond si ca a fost realizata, exista o dispozitie de drept comunitar, in special in Regulamentul (CEE) nr. 2052/88 […] si in Regulamentul (CEE) nr. 4253/88 […], care sa justifice o obligatie de a recupera subventiile? In caz afirmativ, o astfel de obligatie exista in cazul oricarei incalcari a normelor de atribuire a contractelor de achizitii publice sau numai in cazul unora dintre acestea? In cel din urma caz, care sunt aceste incalcari?
2)  In cazul unui raspuns afirmativ cel putin partial la prima intrebare, in ceea ce priveste modalitatile de recuperare a unui ajutor platit in mod nejustificat:
a)   Incalcarea, de catre o autoritate contractanta care beneficiaza de un ajutor in temeiul FEDR, a uneia sau mai multor norme privitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice in ceea ce priveste alegerea prestatorului insarcinat cu realizarea actiunii subventionate constituie o abatere in sensul Regulamentului nr. 2988/95? Imprejurarea ca autoritatea nationala competenta nu putea sa ignore, in momentul in care a decis sa acorde ajutorul solicitat in temeiul FEDR, ca operatorul beneficiar incalcase normele privitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice pentru a selecta, inainte chiar de atribuirea ajutorului, prestatorul insarcinat cu realizarea actiunii finantate de aceasta este de natura sa aiba o incidenta asupra calificarii drept abatere in sensul Regulamentului nr. 2988/95?
b)   In cazul unui raspuns afirmativ la […] intrebarea 2) [litera] a) si atat timp cat, astfel cum s a pronuntat Curtea de Justitie [intr o Hotarare din 29 ianuarie 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb si altii (C 278/07-C 280/07, Rep., p. I 457)], termenul de prescriptie prevazut la articolul 3 din Regulamentul nr. 2988/95 este aplicabil masurilor administrative precum recuperarea unui ajutor obtinut nejustificat de un exportator ca urmare a unor abateri savarsite de acesta:
– este necesar ca punctul de plecare al termenului de prescriptie sa fie fixat la data la care ajutorul este platit beneficiarului sau la data utilizarii de catre acesta din urma a subventiei percepute pentru a remunera prestatorul selectat cu incalcarea uneia sau mai multor norme privitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice?
– acest termen trebuie sa fie considerat ca fiind intrerupt prin transmiterea de catre autoritatea nationala competenta catre beneficiarul subventiei a unui raport de control prin care se constata nerespectarea normelor de atribuire a contractelor de achizitii publice si care preconizeaza ca autoritatea nationala urmeaza, in consecinta, sa obtina rambursarea sumelor platite?
– in cazul in care un stat membru recurge la posibilitatea conferita la alineatul (3) al articolului 3 din Regulamentul nr. 2988/95 de a aplica un termen de prescriptie mai lung, in special in cazul in care in Franta se aplica termenul de drept comun prevazut, la data faptelor in litigiu, la articolul 2262 din code civil [Codul civil], potrivit caruia: «[t]oate actiunile, atat reale, cat si personale, se prescriu in treizeci de ani […]», compatibilitatea unui astfel de termen cu dreptul comunitar, in special cu principiul proportionalitatii, trebuie sa se aprecieze in raport cu durata maxima de prescriptie prevazuta de norma nationala care constituie temeiul juridic al cererii de recuperare formulate de administratia nationala sau in raport cu termenul pus in aplicare in mod efectiv in speta?
c)   In cazul unui raspuns negativ la intrebarea 2) [litera] a), interesele financiare ale Comunitatii se opun ca, pentru plata unui ajutor precum cel in cauza in prezentul litigiu, instanta sa aplice norme nationale referitoare la retragerea deciziilor constitutive de drepturi, potrivit carora, cu exceptia ipotezelor de inexistenta, de obtinere prin frauda sau a unei cereri a beneficiarului, organele administrative pot retrage o decizie individuala constitutiva de drepturi, in cazul in care este nelegala, numai in termen de patru luni de la luarea acestei decizii, o decizie administrativa putand prevedea totusi, in special atunci cand presupune plata unui ajutor, conditii rezolutorii a caror realizare permite retragerea ajutorului in cauza fara impunerea unui termen – avandu se in vedere ca Conseil dtEtat s a pronuntat ca aceasta norma nationala trebuie sa fie interpretata in sensul ca nu poate fi invocata de beneficiarul unui ajutor acordat in mod nejustificat in temeiul unei dispozitii comunitare decat daca acesta a fost de buna credinta?”

Cu privire la intrebarile preliminare

Cu privire la prima intrebare

27  Prin intermediul primei intrebari, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca, in imprejurari precum cele in cauza in actiunea principala, articolul 23 alineatul (1) a treia liniuta din Regulamentul nr. 4253/88 coroborat cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2052/88 constituie un temei juridic care permite autoritatilor nationale sa recupereze de la beneficiar integralitatea unei subventii acordate in temeiul FEDR pentru motivul ca, in calitatea sa de „autoritate contractanta” in sensul Directivei 92/50, beneficiarul mentionat nu a respectat prevederile acestei directive in ceea ce priveste atribuirea unui contract de achizitii publice de servicii care avea ca obiect realizarea actiunii in temeiul careia i a fost acordata acestui beneficiar subventia respectiva.
28  Trebuie sa se arate ca, in actiunea principala, este cert ca CCI de ltIndre avea calitatea de autoritate contractanta, ca valoarea contractului de achizitii publice de servicii in cauza depasea pragul de 200 000 de euro prevazut la articolul 7 din Directiva 92/50 si ca, in scopul atribuirii acestui contract, CCI de ltIndre nu a respectat procedurile de atribuire a acestui tip de contracte prevazute de Directiva 92/50, in special prin faptul ca alesese deja cocontractantul inainte de publicarea anuntului de participare si ca, in plus, acest anunt nu a fost publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.
29  In aceasta privinta, potrivit articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2052/88, finantarea comunitara a unui proiect este conditionata de respectarea de catre beneficiar a procedurilor de atribuire a „contractelor de achizitii publice de servicii”, in sensul Directivei 92/50, in cazul in care un asemenea beneficiar este o „autoritate contractanta”, in sensul acestei directive, iar contractul de achizitii publice prin intermediul caruia acest beneficiar intentioneaza sa realizeze proiectul respectiv depaseste pragul prevazut la articolul 7 din Directiva 92/50 (a se vedea in acest sens Hotararea din 15 ianuarie 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria si altii, C 44/96, Rec., p. I 73, punctele 48 si 49).
30  In temeiul articolului 23 alineatul (1) din Regulamentul nr. 4253/88, pentru garantarea succesului actiunilor desfasurate de promotorii publici sau privati, statele membre, la punerea in aplicare a actiunilor mentionate, iau masurile necesare pentru verificarea periodica a faptului ca actiunile finantate de Comunitate au fost desfasurate corect, pentru prevenirea si cercetarea abaterilor, precum si pentru recuperarea fondurilor pierdute ca urmare a unui abuz sau a unei neglijente (a se vedea Hotararea din 13 martie 2008, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening si altii, C 383/06-C 385/06, Rep., p. I 1561, punctul 37).
31  In masura in care reiese in mod explicit din articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2052/88 ca actiunile finantate din bugetul Uniunii trebuie sa fie desfasurate in conformitate cu directivele privind atribuirea contractelor de achizitii publice, incalcarea de catre beneficiarul unei subventii din partea Uniunii, in calitatea sa de autoritate contractanta, a normelor prevazute de Directiva 92/50, in vederea realizarii actiunii care face obiectul acestei subventii, constituie o abatere precum cea vizata la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul nr. 4253/88, iar comportamentul acestui beneficiar trebuie sa fie calificat, dupa caz, drept „abuz” sau „neglijenta” in sensul acestei dispozitii.
32  In temeiul articolului 23 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul nr. 4253/88 coroborat cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2052/88, atunci cand examinarea unei actiuni finantate de FEDR identifica o incalcare a conditiilor prevazute pentru realizarea acestei actiuni, in speta conditia privind respectarea reglementarii Uniunii privind atribuirea contractelor de achizitii publice in cazul in care beneficiarul finantarii are calitatea de autoritate contractanta, statul membru care a acordat asistenta financiara din partea FEDR poate, pentru a preveni si pentru a urmari in justitie abaterile, sa revoce aceasta asistenta si sa solicite beneficiarului in cauza rambursarea finantarii mentionate (a se vedea in acest sens Hotararea din 22 ianuarie 2004, COPPI, C 271/01, Rec., p. I 1029, punctul 48).
33  In aceasta privinta, Regulamentul nr. 4253/88 constituie temeiul juridic pertinent in scopul recuperarii, iar nu Regulamentul nr. 2988/95, care se limiteaza la stabilirea unor norme generale de control si de sanctionare, in scopul protejarii intereselor financiare ale Uniunii. Asadar, articolul 23 alineatul (1) mentionat este cel in temeiul caruia trebuie sa se efectueze recuperarea (a se vedea Hotararea Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening si altii, citata anterior, punctul 39).
34  Cu toate acestea, trebuie sa se aminteasca faptul ca orice exercitare de catre statul membru in cauza a unei competente de apreciere privind oportunitatea solicitarii sau nesolicitarii restituirii fondurilor comunitare acordate in mod necorespunzator sau ilegal ar fi incompatibila cu obligatia impusa de articolul 23 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul nr. 4253/88 autoritatilor administrative, de recuperare a fondurilor platite in mod necorespunzator sau ilegal (a se vedea Hotararea Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening si altii, citata anterior, punctul 38).
35  Rezulta de aici ca articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul nr. 4253/88 creeaza o obligatie pentru statele membre, fara a fi necesara o abilitare prevazuta de dreptul national, de recuperare a fondurilor pierdute ca urmare a unui abuz sau a unei neglijente (a se vedea Hotararea Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening si altii, citata anterior, punctul 40).
36  Cu privire la acest aspect, trebuie sa se observe, astfel cum a sustinut guvernul francez, ca, din cauza unei asemenea abateri, fondurile incasate nejustificat pot fi considerate ca fiind „pierdute ca urmare a unui abuz sau a unei neglijente” a acestui beneficiar in sensul acestei dispozitii. Astfel, desi se refera la obligatia de recuperare a „fondurilor pierdute ca urmare a unui abuz sau a unei neglijente”, articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul nr. 4253/88 precizeaza in continuare ca, in afara cazului in care statul membru si/sau intermediarul si/sau promotorul fac dovada ca abuzul sau neglijenta nu le este imputabila, statul membru raspunde in subsidiar pentru rambursarea „sumelor platite in mod necorespunzator”. Astfel, aceasta dispozitie asimileaza aceste doua notiuni.
37  In actiunea principala se pune de asemenea problema daca, atunci cand, in cadrul realizarii actiunii, beneficiarul unei subventii, in calitatea sa de autoritate contractanta, a incalcat normele aplicabile atribuirii contractelor de achizitii publice, autoritatea nationala poate, in temeiul articolului 23 alineatul (1) a treia liniuta din Regulamentul nr. 4253/88, sa solicite rambursarea integralitatii acestei subventii, desi actiunea, finantata in parte din FEDR, a fost efectiv realizata.
38  In aceasta privinta trebuie sa se sublinieze, pe de o parte, ca incalcarea unor obligatii a caror respectare prezinta o importanta fundamentala pentru buna functionare a unui sistem comunitar, precum obligatiile care rezulta din Directiva 92/50 in ceea ce priveste realizarea actiunilor finantate din FEDR, poate fi sanctionata prin pierderea unui drept conferit de reglementarea Uniunii (a se vedea in acest sens Hotararea din 12 octombrie 1995, Cereol Italia, C 104/94, Rec., p. I 2983, punctul 24, Hotararea din 24 ianuarie 2002, Conserve Italia/Comisia, C 500/99 P, Rec., p. I 867, punctele 100-102, precum si Ordonanta din 16 decembrie 2004, APOL si AIPO/Comisia, C 222/03 P, punctul 53).
39  Pe de o parte, recuperarea sumelor pierdute in urma unui abuz sau a unei neglijente nu poate sa fie aplicabila numai in cazurile in care actiunea finantata din fondurile structurale nu a fost realizata in totalitate sau in parte (a se vedea in acest sens Hotararea din 19 ianuarie 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, C 240/03 P, Rec., p. I 731, punctul 77).
40  Desi nu este, desigur, exclus, astfel cum a subliniat Comisia, ca, in temeiul principiului proportionalitatii, constatarea unei abateri minore sa conduca numai la o rambursare partiala a fondurilor platite, trebuie sa se arate ca, in orice caz, atunci cand, in cadrul unei actiuni finantate de FEDR, se constata o incalcare de catre beneficiar a uneia dintre obligatiile fundamentale prevazute de Directiva 92/50, cum ar fi faptul de a fi decis atribuirea unui contract de achizitii publice de servicii inainte de lansarea procedurii de cerere de oferta si lipsa publicarii, pe de alta parte, a unui anunt in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, posibilitatea ca o asemenea abatere sa fie sanctionata prin eliminarea completa a asistentei este singura apta sa produca efectul disuasiv necesar pentru buna administrare a fondurilor structurale (a se vedea, prin analogie, Hotararea Conserve Italia/Comisia, citata anterior, punctul 101).
41  Luand in considerare ceea ce preceda, trebuie sa se raspunda la prima intrebare ca, in imprejurari precum cele in cauza in actiunea principala, articolul 23 alineatul (1) a treia liniuta din Regulamentul nr. 4253/88 coroborat cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2052/88 constituie un temei juridic care permite autoritatilor nationale, fara a fi necesara o abilitare prevazuta de dreptul national, sa recupereze de la beneficiar integralitatea unei subventii acordate in temeiul FEDR pentru motivul ca, in calitatea sa de „autoritate contractanta”, in sensul Directivei 92/50, beneficiarul mentionat nu a respectat prevederile acestei directive in ceea ce priveste atribuirea unui contract de achizitii publice de servicii care avea ca obiect realizarea actiunii in temeiul careia i a fost acordata acestui beneficiar subventia respectiva.

Cu privire la a doua intrebare lit. (a)

42  Prin intermediul celei de a doua intrebari litera (a), instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca nerespectarea de catre o autoritate contractanta care beneficiaza de o subventie FEDR a normelor privind atribuirea contractelor de achizitii publice prevazute de Directiva 92/50, cu ocazia atribuirii contractului care are ca obiect realizarea actiunii subventionate, constituie o „abatere” in sensul articolului 1 din Regulamentul nr. 2988/95 si, in cazul unui raspuns afirmativ, daca are o influenta asupra unei astfel de calificari imprejurarea ca autoritatea nationala competenta nu putea sa ignore, cu ocazia acordarii acestei subventii, ca beneficiarul decisese deja carui prestator urma sa ii incredinteze realizarea actiunii subventionate.
43  Conform articolului 1 din Regulamentul nr. 2988/95, constituie abatere orice incalcare a unei dispozitii de drept al Uniunii, ca urmare a unei actiuni sau a unei omisiuni a unui agent economic, care poate sau ar putea prejudicia bugetul general al Uniunii sau bugetele gestionate de aceasta, fie prin diminuarea sau pierderea veniturilor acumulate din resurse proprii, colectate direct in numele Uniunii, fie prin cheltuieli nejustificate.
44  Notiunea „abatere”, in sensul Regulamentului nr. 2988/95, vizeaza incalcarea unei dispozitii de drept al Uniunii care rezulta dintr o actiune sau dintr o omisiune a unui operator economic astfel incat norma privind prescriptia, prevazuta la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf din regulamentul mentionat, nu are vocatie sa se aplice sanctiunilor aplicabile abaterilor care rezulta din erori ale autoritatilor nationale prin care se acorda un avantaj financiar in numele si pe seama bugetului Uniunii (a se vedea in acest sens Hotararea din 15 ianuarie 2009, Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank, C 281/07, Rep., p. I 91, punctele 20-22).
45  In imprejurari precum cele in cauza in actiunea principala, in pofida calitatii sale de persoana juridica de drept public, CCI de ltIndre, ca beneficiar al unei subventii din bugetul Uniunii, poate fi asimilata, in scopul aplicarii Regulamentului nr. 2988/95, unui operator economic caruia i se imputa o incalcare a unei dispozitii de drept al Uniunii. Or, in aceasta privinta, este cert ca incalcarea imputata a normelor privind atribuirea contractelor de achizitii publice prevazute de Directiva 92/50 rezulta intr adevar dintr un act al CCI de ltIndre, iar nu al autoritatii care i a acordat o subventie FEDR in numele si pe seama bugetului Uniunii.
46  In masura in care, astfel cum rezulta in special din articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2052/88, fondurile structurale nu pot servi pentru finantarea actiunilor desfasurate cu nerespectarea Directivei 92/50, incalcarea de catre beneficiarul unei subventii FEDR, in calitatea sa de autoritate contractanta, a normelor de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii, in vederea realizarii actiunii subventionate, determina o cheltuiala nejustificata si prin aceasta aduce prejudicii bugetului Uniunii.
47  Astfel, trebuie subliniat ca inclusiv abaterile care nu au un impact financiar precis pot afecta grav interesele financiare ale Uniunii (a se vedea Hotararea din 15 septembrie 2005, Irlanda/Comisia, C 199/03, Rec., p. I 8027, punctul 31).
48  In ceea ce priveste imprejurarea ca autoritatile competente ar fi fost informate de beneficiarul subventiei cu privire la alegerea cocontractantului inainte chiar de lansarea procedurii de cerere de oferta care avea ca obiect atribuirea contractului de achizitii publice in cauza, aceasta nu influenteaza, ca atare, calificarea drept „abatere” in sensul articolului 1 al doilea paragraf din Regulamentul nr. 2988/95 (a se vedea, prin analogie, Hotararea din 16 martie 2006, Emsland Stärke, C 94/05, Rec., p. I 2619, punctul 62).
49  Tinand cont de cele ce preceda, trebuie sa se raspunda la a doua intrebare litera (a) ca nerespectarea de catre o autoritate contractanta care beneficiaza de o subventie FEDR a normelor privind atribuirea contractelor de achizitii publice prevazute de Directiva 92/50, cu ocazia atribuirii contractului care are ca obiect realizarea actiunii subventionate, constituie o „abatere” in sensul articolului 1 din Regulamentul nr. 2988/95 chiar daca autoritatea nationala competenta nu putea sa ignore, cu ocazia acordarii acestei subventii, ca beneficiarul decisese deja carui prestator urma sa ii incredinteze realizarea actiunii subventionate.

Cu privire la a doua intrebare lit. (b) prima si a doua liniuta

50  Prin intermediul celei de a doua intrebari litera (b) prima si a doua liniuta, instanta de trimitere solicita sa se stabileasca, in esenta, in imprejurari in care, in calitatea sa de autoritate contractanta, beneficiarul unei subventii FEDR nu a respectat normele privind atribuirea contractelor de achizitii publice din Directiva 92/50, cu ocazia atribuirii contractului avand ca obiect realizarea actiunii subventionate, de la ce moment incepe sa curga termenul de prescriptie de 4 ani prevazut la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul nr. 2988/95 si daca un astfel de termen de prescriptie este intrerupt, in sensul celui de al treilea paragraf al articolului 3 alineatul (1) mentionat, prin transmiterea catre beneficiarul subventiei a unui raport de control prin care se constata nerespectarea normelor de atribuire a contractelor de achizitii publice si care preconizeaza ca autoritatea nationala urmeaza sa solicite, in consecinta, rambursarea sumelor platite.
51  Trebuie amintit ca articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2988/95 introduce o „reglementare generala privind controalele uniforme, masurile si sanctiunile administrative privind abaterile de la dreptul comunitar”, cu scopul, astfel cum rezulta din al treilea considerent al acestui regulament, de „[a combate] in toate domeniile actiunile de natura sa afecteze interesele financiare ale Comunitatilor”.
52  Prin adoptarea Regulamentului nr. 2988/95, in special a articolului 3 alineatul (1) primul paragraf din acesta, legiuitorul Uniunii a urmarit sa instituie o norma generala de prescriptie aplicabila in materie, prin care viza, pe de o parte, sa defineasca un termen minim aplicat in toate statele membre si, pe de alta parte, sa renunte la posibilitatea recuperarii sumelor obtinute nejustificat din bugetul comunitar dupa scurgerea unei perioade de patru ani de la savarsirea abaterii care afecteaza platile in litigiu (Hotararea din 22 decembrie 2010, Corman, C 131/10, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 39, precum si Hotararea din 5 mai 2011, Ze Fu Fleischhandel si Vion Trading, C 201/10 si C 202/10, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 24).
53  Aceasta norma de prescriptie este aplicabila abaterilor vizate la articolul 4 din regulamentul mentionat, care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii (a se vedea Hotararea din 24 iunie 2004, Handlbauer, C 278/02, Rec., p. I 6171, punctul 34, precum si Hotararea Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb si altii, citata anterior, punctul 22).
54  In actiunea principala si tinand cont de imprejurarile acesteia, instanta de trimitere solicita sa se stabileasca, in ceea ce priveste determinarea punctului de plecare a prescriptiei, daca trebuie sa fie retinuta data platii ajutorului catre beneficiarul acestuia sau data la care beneficiarul a utilizat aceasta subventie pentru a remunera prestatorul selectat cu nerespectarea normelor privind atribuirea contractelor de achizitii publice de servicii prevazute de Directiva 92/50.
55  In aceasta privinta, intrucat fonduri din bugetul Uniunii nu pot fi utilizate in cadrul unor actiuni realizate cu incalcarea dispozitiilor Directivei 92/50, trebuie sa se considere ca, in imprejurari precum cele in cauza in actiunea principala, fondurile acordate beneficiarului dobandesc un caracter nejustificat odata cu incalcarea acestor dispozitii de catre beneficiar.
56  In privinta unei astfel de incalcari a normelor de licitatie prevazute de Directiva 92/50, care a fost adoptata in vederea inlaturarii barierelor din calea liberei circulatii a serviciilor si urmareste protectia intereselor operatorilor economici stabiliti intr un stat membru care doresc sa ofere servicii autoritatilor contractante stabilite intr un alt stat membru (a se vedea in special Hotararea din 18 octombrie 2001, SIAC Construction, C 19/00, Rec., p. I 7725, punctul 32), trebuie amintit ca atingerea adusa liberei prestari a serviciilor prin nerespectarea dispozitiilor Directivei 92/50 se mentine pe toata durata executarii contractelor incheiate cu incalcarea acestei directive (a se vedea Hotararea din 10 aprilie 2003, Comisia/Germania, C 20/01 si C 28/01, Rec., p. I 3609, punctul 36, precum si Hotararea din 18 iulie 2007, Comisia/Germania, C 503/04, Rep., p. I 6153, punctul 29).
57  Astfel, desi este adevarat ca anumite dispozitii ale directivelor privind atribuirea contractelor de achizitii publice autorizeaza statele membre sa mentina efectele unor contracte incheiate cu incalcarea acestor directive si protejeaza astfel increderea legitima a cocontractantilor, aceste dispozitii nu pot totusi avea drept consecinta, fara a aduce atingere sferei de aplicare a dispozitiilor Tratatului FUE de instituire a pietei interne, faptul ca atitudinea autoritatilor contractante fata de bugetul Uniunii sa fie considerata ca fiind conforma dreptului Uniunii ulterior incheierii unor astfel de contracte (a se vedea in acest sens Hotararea din 10 aprilie 2003, Comisia/Germania, punctul 39, si Hotararea din 18 iulie 2007, Comisia/Germania, punctul 33, citate anterior,).
58  Rezulta ca, in imprejurari precum cele in cauza in actiunea principala, incalcarea de catre beneficiarul unei subventii FEDR a normelor prevazute de Directiva 92/50, in vederea realizarii actiunii subventionate, incalcare ce determina o cheltuiala nejustificata si prin aceasta aduce prejudicii bugetului Uniunii, continua pe toata durata executarii contractului incheiat in mod ilegal intre prestator si beneficiarul acestei subventii, astfel incat o asemenea abatere trebuie sa fie considerata drept o „abatere continua” in sensul articolului 3 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 2988/95.
59  Potrivit acestei dispozitii, termenul de prescriptie aplicabil recuperarii subventiei platite nejustificat beneficiarului curge din ziua in care a incetat abaterea respectiva. Prin urmare, in imprejurari precum cele in cauza in actiunea principala, in masura in care contractul privind realizarea actiunii subventionate de FEDR nu a fost reziliat, ci a fost executat, termenul de prescriptie de patru ani prevazut la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul nr. 2988/95 incepe sa curga din ziua in care se incheie executarea contractului de achizitii publice atribuit in mod ilegal.
60  In ceea ce priveste problema daca transmiterea unui raport de control prin care se constata incalcarea normelor de atribuire a contractelor de achizitii publice constituie un act de cercetare sau de urmarire in justitie a abaterii de natura sa intrerupa termenul de prescriptie in temeiul articolului 3 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul nr. 2988/95, trebuie amintit ca termenele de prescriptie indeplinesc, in general, functia de asigurare a securitatii juridice si ca o astfel de functie nu ar fi pe deplin realizata daca termenul de prescriptie prevazut la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2988/95 ar putea fi intrerupt prin orice act de control, de ordin general, al administratiei nationale, care nu are nicio legatura cu banuieli privind legalitatea unor operatiuni definite cu suficienta precizie (a se vedea Hotararea Handlbauer, citata anterior, punctul 40).
61  Cu toate acestea, atunci cand autoritatile nationale transmit unei persoane un raport prin care se evidentiaza o abatere la care aceasta ar fi contribuit in legatura cu o anumita operatiune, ii solicita informatii suplimentare privind aceasta operatiune sau ii aplica o sanctiune in legatura cu operatiunea respectiva, acestea adopta acte suficient de precise cu privire la cercetarea sau la urmarirea in justitie a abaterii in sensul articolului 3 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul nr. 2988/95 (Hotararea din 28 octombrie 2010, SGS Belgium si altii, C 367/09, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 69).
62  Tinand seama de cele ce preceda, trebuie sa se raspunda la a doua intrebare litera (b) prima si a doua liniuta ca, in imprejurari precum cele din actiunea principala, in care, in calitatea sa de autoritate contractanta, beneficiarul unei subventii FEDR nu a respectat normele privind atribuirea contractelor de achizitii publice din Directiva 92/50, cu ocazia atribuirii unui contract avand ca obiect realizarea actiunii subventionate:
– abaterea in cauza trebuie sa fie considerata drept o „abatere continua”, in sensul articolului 3 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 2988/95, si, prin urmare, termenul de prescriptie de patru ani prevazut de aceasta dispozitie in scopul recuperarii subventiei platite nejustificat acestui beneficiar incepe sa curga din ziua in care se incheie executarea contractului de achizitii publice atribuit in mod ilegals
– transmiterea catre beneficiarul subventiei a unui raport de control prin care se constata nerespectarea normelor de atribuire a contractelor de achizitii publice si se preconizeaza ca autoritatea nationala urmeaza, in consecinta, sa solicite rambursarea sumelor platite constituie un act suficient de precis care are ca obiect cercetarea sau urmarirea in justitie a „abaterii”, in sensul articolului 3 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul nr. 2988/95.

Cu privire la a doua intrebare lit. (b) a treia liniuta

63  Prin intermediul celei de a doua intrebari litera (b) a treia liniuta, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca, avand in vedere principiul proportionalitatii, un stat membru poate aplica recuperarii unui avantaj obtinut in mod nejustificat din bugetul Uniunii un termen de prescriptie de 30 de ani ca termen de prescriptie mai lung, in sensul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2988/95.
64  In cadrul posibilitatii prevazute de aceasta dispozitie, statele membre pastreaza o larga putere de apreciere cu privire la stabilirea unor termene de prescriptie mai lungi pe care intentioneaza sa le aplice in caz de abatere care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii (Hotararea Corman, citata anterior, punctul 54).
65  Cu toate acestea, din punctul de vedere al obiectivului de protectie a intereselor financiare ale Uniunii, pentru care legiuitorul Uniunii a considerat ca o durata de prescriptie de 4 ani, chiar de 3 ani, era deja o durata suficienta ca atare pentru a permite autoritatilor nationale sa urmareasca in justitie o abatere care aduce atingere acestor interese financiare si care poate duce la adoptarea unei masuri precum recuperarea unui avantaj obtinut nejustificat, rezulta ca, daca se acorda autoritatilor mentionate o durata de 30 de ani, se depaseste ceea ce este necesar pentru o administratie diligenta (a se vedea Hotararea Ze Fu Fleischhandel si Vion Trading, citata anterior, punctul 43).
66  Prin urmare, trebuie sa se raspunda la a doua intrebare litera (b) a treia liniuta ca principiul proportionalitatii se opune, in cadrul punerii in aplicare de catre statele membre a posibilitatii oferite de articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2988/95, aplicarii unui termen de prescriptie de 30 de ani pentru recuperarea unui avantaj obtinut in mod nejustificat din bugetul Uniunii.

Cu privire la a doua intrebare lit. (c)

67  Aceasta intrebare a fost adresata numai in ipoteza in care raspunsul la a doua intrebare litera (a) ar fi fost negativ.
68  Tinand cont de raspunsul oferit la aceasta din urma intrebare, nu este necesar sa se raspunda la a doua intrebare litera (c) adresata de instanta de trimitere.

Cu privire la cheltuielile de judecata

69  Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a patra) declara:
1)  In imprejurari precum cele in cauza in actiunea principala, articolul 23 alineatul (1) a treia liniuta din Regulamentul (CEE) nr. 4253/88 al Consiliului din 19 decembrie 1988 de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2052/88 privind coordonarea colaborarii intre diferite fonduri structurale, pe de o parte, si intre acestea si cele ale Bancii Europene de Investitii si ale altor instrumente financiare existente, pe de alta parte, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 2082/93 al Consiliului din 20 iulie 1993, coroborat cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2052/88 al Consiliului din 24 iunie 1988 privind misiunile si eficienta fondurilor structurale, precum si coordonarea activitatilor proprii si operatiunile Bancii Europene de Investitii si celelalte instrumente financiare existente, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 2081/93 al Consiliului din 20 iulie 1993, constituie un temei juridic care permite autoritatilor nationale, fara a fi necesara o abilitare prevazuta de dreptul national, sa recupereze de la beneficiar integralitatea unei subventii acordate in temeiul Fondului european de dezvoltare regionala (FEDR) pentru motivul ca, in calitatea sa de „autoritate contractanta”, in sensul Directivei 92/50/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii, astfel cum a fost modificata prin Directiva 93/36/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993, beneficiarul mentionat nu a respectat prevederile acestei directive in ceea ce priveste atribuirea unui contract de achizitii publice de servicii care avea ca obiect realizarea actiunii in temeiul careia i a fost acordata acestui beneficiar subventia respectiva.
2)  Nerespectarea de catre o autoritate contractanta care beneficiaza de o subventie FEDR a normelor privind atribuirea contractelor de achizitii publice prevazute de Directiva 92/50, astfel cum a fost modificata prin Directiva 93/36, cu ocazia atribuirii contractului care are ca obiect realizarea actiunii subventionate, constituie o „abatere”, in sensul articolului 1 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, chiar daca autoritatea nationala competenta nu putea sa ignore, cu ocazia acordarii acestei subventii, ca beneficiarul decisese deja carui prestator urma sa ii incredinteze realizarea actiunii subventionate.
3)  In imprejurari precum cele din actiunea principala, in care, in calitatea sa de autoritate contractanta, beneficiarul unei subventii FEDR nu a respectat normele privind atribuirea contractelor de achizitii publice din Directiva 92/50, astfel cum a fost modificata prin Directiva 93/36, cu ocazia atribuirii unui contract avand ca obiect realizarea actiunii subventionate:
–abaterea in cauza trebuie sa fie considerata drept o „abatere continua”, in sensul articolului 3 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 2988/95, si, prin urmare, termenul de prescriptie de patru ani prevazut de aceasta dispozitie in scopul recuperarii subventiei platite nejustificat acestui beneficiar incepe sa curga din ziua in care se incheie executarea contractului de achizitii publice atribuit in mod ilegals
–transmiterea catre beneficiarul subventiei a unui raport de control prin care se constata nerespectarea normelor de atribuire a contractelor de achizitii publice si se preconizeaza ca autoritatea nationala urmeaza, in consecinta, sa solicite rambursarea sumelor platite constituie un act suficient de precis care are obiect cercetarea sau urmarirea in justitie a „abaterii” in sensul articolului 3 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul nr. 2988/95.
4)  Principiul proportionalitatii se opune, in cadrul punerii in aplicare de catre statele membre a posibilitatii oferite de articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2988/95, aplicarii unui termen de prescriptie de 30 de ani pentru recuperarea unui avantaj obtinut in mod nejustificat din bugetul Uniunii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close