Pozitia (UE) nr. 7/2012. Fondului European pentru Refugiati pentru perioada 2008-2013

Pozitia (UE) nr. 7/2012 in prima lectura a Consiliului in vederea adoptarii unei decizii a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului European pentru Refugiati pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”

Adoptata de Consiliu la 8 martie 2012
2012/C 108 E/01
PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 78 alineatul (2) litera (g),
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [1],
intrucat:
(1) Avand in vedere instituirea unui program comun de relocare al Uniunii menit sa sporeasca impactul eforturilor Uniunii in materie de relocare in vederea acordarii de protectie refugiatilor si sa sporeasca la maximum impactul strategic al relocarii printr-o mai buna orientare catre persoanele care au cea mai mare nevoie de a fi relocate, ar trebui formulate prioritati comune cu privire la relocare la nivelul Uniunii.
(2) Articolul 80 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene prevede ca politicile Uniunii mentionate la capitolul privind controlul la frontiere, dreptul de azil si imigrarea si punerea in aplicare a acestora sunt reglementate de principiul solidaritatii si al distribuirii echitabile a raspunderii intre statele membre, inclusiv pe plan financiar, si ca, ori de cate ori este necesar, actele Uniunii adoptate in temeiul respectivului capitol trebuie sa cuprinda masuri adecvate pentru aplicarea acestui principiu.
(3) In acest scop, prioritatile specifice comune in materie de relocare ale Uniunii pentru anul 2013, astfel cum sunt enumerate in anexa adaugata la Decizia nr. 573/2007/CE prin prezenta decizie, sunt stabilite pe baza a doua categorii, dintre care prima categorie ar trebui sa includa persoane care apartin unei categorii specifice in cadrul criteriilor Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (ICNUR) privind relocarea, iar a doua categorie ar trebui sa includa persoane dintr-o tara sau dintr-o regiune care a fost identificata in previziunile anuale privind relocarea ale ICNUR si in care actiunea comuna a Uniunii ar avea un impact semnificativ in abordarea nevoilor de protectie.
(4) Luand in considerare nevoile in materie de relocare prevazute in anexa adaugata la Decizia nr. 573/2007/CE prin prezenta decizie, in care sunt enumerate prioritatile specifice comune in materie de relocare ale Uniunii, este necesar, de asemenea, sa se furnizeze sprijin financiar suplimentar pentru relocarea persoanelor avand in vedere anumite zone geografice sau anumite nationalitati, precum si anumite categorii de refugiati care urmeaza sa fie relocati, atunci cand relocarea este considerata a fi cea mai potrivita cale de a raspunde nevoilor speciale ale acestora.
(5) Avand in vedere importanta utilizarii strategice a relocarii din tari sau regiuni desemnate pentru punerea in aplicare a programelor regionale de protectie, este necesar sa se furnizeze sprijin financiar suplimentar pentru relocarea persoanelor din Tanzania, din Europa de Est (Belarus, Republica Moldova si Ucraina), din Cornul Africii (Djibouti, Kenya si Yemen) si din Nordul Africii (Egipt, Libia si Tunisia) si din orice alte tari sau regiuni care sunt desemnate in acest sens in viitor.
(6) Pentru a incuraja mai multe state membre sa se implice in actiuni de relocare, este necesar, in egala masura, sa se furnizeze sprijin financiar suplimentar acelor state membre care decid sa procedeze la relocarea de persoane pentru prima data.
(7) De asemenea, este necesara stabilirea normelor referitoare la eligibilitatea cheltuielilor pentru sprijinul financiar suplimentar destinat relocarii.
(8) In conformitate cu articolul 3 si articolul 4a alineatul (1) din Protocolul (nr. 21) privind pozitia Regatului Unit si a Irlandei cu privire la spatiul de libertate, securitate si justitie, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeana si la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Regatul Unit si-a notificat intentia de a lua parte la adoptarea si la aplicarea prezentei decizii.
(9) In conformitate cu articolul 1, articolul 2 si articolul 4a alineatul (1) din Protocolul (nr. 21) privind pozitia Regatului Unit si a Irlandei cu privire la spatiul de libertate, securitate si justitie, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeana si la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, fara a aduce atingere articolului 4 din respectivul protocol, Irlanda nu participa la adoptarea prezentei decizii, nu are nicio obligatie in temeiul acesteia si nu face obiectul aplicarii sale.
(10) In conformitate cu articolul 1 si articolul 2 din Protocolul nr. 22 privind pozitia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeana si la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Danemarca nu participa la adoptarea prezentei decizii, nu are nicio obligatie in temeiul acesteia si nu face obiectul aplicarii sale,
ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Decizia nr. 573/2007/CE se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 13 se modifica dupa cum urmeaza:
(a) alineatul (3) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(3) Statele membre primesc o suma fixa, in conformitate cu alineatul (3a), pentru fiecare persoana relocata pe baza uneia sau mai multora dintre urmatoarele prioritati:
(a) persoane dintr-o tara sau dintr-o regiune desemnata pentru punerea in aplicare a unui program regional de protectie;
(b) persoane care fac parte din unul sau mai multe dintre urmatoarele grupuri vulnerabile:
– copiii si femeile in situatii de risc;
– minorii neinsotiti;
– persoanele care au supravietuit violentelor si/sau torturii;
– persoanele cu probleme medicale grave, care pot fi abordate numai daca persoanele respective sunt relocate;
– persoanele care au nevoie de relocare in situatii de urgenta sau de relocare urgenta pentru protectie fizica si/sau juridica;
(c) prioritatile specifice comune in materie de relocare ale Uniunii pentru anul 2013 enumerate in anexa la prezenta decizie.”;
(b) se introduce urmatorul alineat:
“(3a) Statele membre primesc o suma fixa de 4000 EUR pentru fiecare persoana relocata pe baza prioritatilor enumerate la alineatul (3).
In cazurile indicate mai jos, suma fixa se majoreaza dupa cum urmeaza:
– 6000 EUR pentru fiecare persoana relocata pentru statele membre care primesc suma fixa pentru relocare din partea fondului pentru prima data;
– 5000 EUR pentru fiecare persoana relocata pentru statele membre care au primit deja din partea fondului suma fixa pentru relocare o data in cursul anilor anteriori de operare a fondului.”;
(c) alineatul (4) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(4) In cazul in care un stat membru asigura relocarea unei persoane pe baza mai multor prioritati in materie de relocare ale Uniunii enumerate la alineatul (3), statul membru respectiv primeste suma fixa corespunzatoare pentru respectiva persoana o singura data.”;
(d) alineatul (6) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(6) Pana la 1 mai 2012, statele membre prezinta Comisiei o estimare a numarului de persoane pe care le vor reloca in cursul anului calendaristic urmator pe baza prioritatilor enumerate la alineatul (3), inclusiv o defalcare in functie de diferitele categorii mentionate la alineatul respectiv. Comisia comunica aceste informatii comitetului mentionat la articolul 52.”;
(e) se adauga urmatorul alineat:
“(7) Rezultatele si impactul stimulentului financiar pentru actiunile de relocare pe baza prioritatilor enumerate la alineatul (3) sunt comunicate de catre statele membre in raportul mentionat la articolul 50 alineatul (2) si de catre Comisie in raportul mentionat la articolul 50 alineatul (3).”
2. La articolul 35 se adauga urmatorul alineat:
“(5) Suma fixa alocata statelor membre pentru fiecare persoana relocata se acorda ca suma forfetara pentru fiecare persoana efectiv relocata.”
3. Textul prevazut in anexa la prezenta decizie se adauga ca anexa la Decizia nr. 573/2007/CE.
Articolul 2
Prezenta decizie intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 3
Prezenta decizie se adreseaza statelor membre in conformitate cu tratatele.
Adoptata la …
Pentru Parlamentul European
Presedintele

Pentru Consiliu
Presedintele

[1] Pozitia Parlamentului European din 18 mai 2010 (JO C 161 E, 31.5.2011, p. 161) si Pozitia Consiliului in prima lectura din 8 martie 2012. Pozitia Parlamentului European din … (nepublicata inca in Jurnalul Oficial).
————————————————–
ANEXA

“ANEXA
Lista prioritatilor specifice comune in materie de relocare ale UE pentru anul 2013
1. Refugiatii congolezi in regiunea Marilor Lacuri (Burundi, Malawi, Rwanda, Zambia)
2. Refugiatii din Irak in Turcia, Siria, Liban, Iordania
3. Refugiatii afgani in Turcia, Pakistan, Iran
4. Refugiatii somalezi in Etiopia
5. Refugiatii birmani in Bangladesh, Malaezia si Thailanda
6. Refugiatii eritreeni in Sudanul de Est”

————————————————–
EXPUNERE DE MOTIVE A CONSILIULUI
I. INTRODUCERE
La 2 septembrie 2009, Comisia a adoptat propunerea de decizie de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiati pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, precum si de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului.
La 18 mai 2010, Parlamentul European si-a adoptat pozitia in prima lectura in vederea adoptarii deciziei. Consiliul nu a fost in masura sa aprobe pozitia Parlamentului si si-a adoptat pozitia in prima lectura la 8 martie 2012, in conformitate cu articolul 294 din tratat.
II. OBIECTIVUL PROPUNERII
Obiectivul propunerii este de a contribui la instituirea unui Program comun de relocare al UE. In vreme ce Comunicarea Comisiei catre Consiliu si Parlamentul European privind crearea unui Program comun de relocare al UE din 2 septembrie 2009 stabileste contextul politic si principiile directoare ale unui astfel de program, propunerea are ca obiect un mecanism de identificare anuala a prioritatilor comune de relocare ale UE. Crearea unui Program comun de relocare al UE ar contribui la o mai buna coordonare a abordarii UE fata de relocare si la incurajarea mai multor state membre in sensul demararii activitatilor de relocare.
III. ANALIZA POZITIEI CONSILIULUI IN PRIMA LECTURA
Aspecte generale
Negocierile s-au desfasurat intr-un context politic conturat de Programul de la Haga care stabileste obiectivele si instrumentele in domeniul justitiei si al afacerilor interne pentru perioada 2005-2010 si, ulterior, de Programul de la Stockholm, care acopera perioada 2010-2014. In ambele cazuri, Consiliul European si-a exprimat angajamentul de a continua dezvoltarea sistemului european comun de azil prin modificarea cadrului legislativ si prin consolidarea cooperarii practice. Consiliul European a subliniat, in egala masura, importanta dezvoltarii dimensiunii externe a azilului prin cooperarea cu tarile si regiunile de origine. In cadrul Programului de la Haga, Consiliul European a facut apel la dezvoltarea unor programe de protectie regionale ale UE care, printre altele, ar include si un program comun de relocare pentru statele membre dispuse sa participe. In cadrul Programului de la Stockholm, Consiliul European a incurajat participarea voluntara a statelor membre la regimul comun de relocare al UE, precum si cresterea numarului total de refugiati relocati.
In conformitate cu articolul 3 si articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind pozitia Regatului Unit si a Irlandei cu privire la spatiul de libertate, securitate si justitie, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeana si la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Regatul Unit si-a notificat dorinta de a lua parte la adoptarea si la aplicarea prezentei decizii, insa Irlanda nu participa la adoptarea prezentei decizii, nu are nicio obligatie in temeiul acesteia si nu face obiectul aplicarii sale.
In conformitate cu articolele 1 si 2 din Protocolul nr. 22 privind pozitia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeana si la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Danemarca nu participa la adoptarea deciziei, nu are obligatii in temeiul acesteia si nu face obiectul aplicarii sale.
Puncte-cheie
In acord cu dispozitiile declaratiei comune privind aspectele practice in cadrul procedurii de codecizie [1], reprezentantii Consiliului, ai Parlamentului si ai Comisiei au stabilit contacte pentru a ajunge la un acord in etapa pozitiei Consiliului in prima lectura. In vederea reconcilierii pozitiilor ambelor institutii si tinand seama de acordul la care s-a ajuns cu ocazia respectivelor contacte, Consiliul adopta, cu privire la propunerea de decizie de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiati pentru perioada 2008-2012 ca parte a Programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, precum si de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului, pozitia sa in prima lectura, cu introducerea urmatoarelor modificari-cheie fata de propunerea Comisiei:
Stabilirea de prioritati comune ale UE [Articolul 1 alineatul (1) litera (a)]
In urma contactelor informale dintre Consiliu si Parlament, Consiliul modifica propunerea Comisiei prin enumerarea prioritatilor de relocare in cadrul deciziei, spre deosebire de propunerea initiala a Comisiei, conform careia prioritatile comune de relocare ale UE ar fi fost stabilite anual in cadrul procedurii comitetelor. Deoarece actualul Fond european pentru refugiati se refera la perioada de pana la sfarsitul anului 2013, mai ramane un singur an de programare efectiv sub incidenta actualului fond. De aceea, este justificata enumerarea in prezenta decizie a prioritatilor doar pentru acel an si stabilirea unui mecanism de stabilire a prioritatilor comune de relocare ale UE in cadrul instrumentului de creare a unui nou fond pentru perioada 2014-2020.
In vederea anului de programare 2013, pozitia Consiliului prevede ca statele membre sa comunice Comisiei, pana la 1 mai 2012, o estimare a numarului de persoane pe care intentioneaza sa le relocheze in cursul anului 2013, in conformitate cu prioritatile stabilite in cadrul deciziei. Deoarece pozitia Consiliului nu prevede niciun mecanism de instituire anuala a prioritatilor de relocare ale UE, toate dispozitiile referitoare la programarea anuala din propunerea Comisiei isi pierd relevanta.
Prioritati comune de relocare ale UE pentru 2013 [articolul 1 alineatul (1) litera (a), considerentele 3, 4 si 5]
Prioritatile comune de relocare ale UE pentru 2013, astfel cum figureaza in pozitia Consiliului, se refera la persoanele dintr-o tara sau dintr-o regiune desemnata pentru punerea in aplicare a unui program de protectie regional, la persoanele care apartin unui anumit grup vulnerabil sau la refugiatii dintr-o anumita tara sau regiune. Primele doua seturi de prioritati sunt formulate in maniera generala si sunt foarte asemanatoare cu categoriile prevazute la articolul 13 alineatul (3) din Decizia nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiati pentru perioada 2008-2013. Fata de Decizia 573/2007/CE, pozitia Consiliului adauga la lista urmatoarele grupuri vulnerabile: supravietuitorii violentei si torturii, precum si persoanele care au nevoie de relocare in situatii de urgenta sau de relocare urgenta pentru protectie fizica sau juridica. Aceasta adaugire este justificata intrucat ambele categorii de persoane se incadreaza si printre prioritatile de relocare ale ICNUR.
Cel de al treilea set de prioritati este denumit “prioritati specifice comune ale UE pentru 2013”, iar lista acestor prioritati figureaza in anexa la prezenta decizie. Asa cum s-a explicat in considerentul 3, aceasta lista de prioritati specifice comune ale UE pentru 2013 este stabilita in baza criteriilor de relocare ale ICNUR si a prognozelor anuale ale ICNUR cu privire la relocare, tinand seama de domeniile in care actiunea comuna a UE ar avea un impact semnificativ in abordarea nevoilor de protectie.
De asemenea, in pozitia Consiliului se adauga considerentul 5, care este o actualizare a considerentului 26 din Decizia nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiati pentru perioada 2008-2013. In cadrul considerentului 5, pozitia Consiliului actualizeaza informatiile referitoare la tarile si regiunile desemnate in prezent in vederea punerii in aplicare a programelor de protectie regionale.
Suma fixa care urmeaza sa fie primita pentru fiecare persoana relocata [articolul 1 alineatul (1) litera (b), considerentul 6]
Ca rezultat al contactelor informale cu Parlamentul, pozitia Consiliului modifica propunerea Comisiei propunand o suma fixa de o valoare mai mare pentru fiecare persoana relocata, suma ce urmeaza sa fie primita din partea fondului de catre acele state membre care nu au utilizat anterior fondul in acest scop. Intrucat articolul 13 alineatul (3) din Decizia nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiati pentru perioada 2008-2013 prevede ca statele membre primesc o suma fixa de 4000 EUR pentru fiecare persoana relocata in conformitate cu prioritatile stabilite in cadrul deciziei, pozitia Consiliului prevede o suma de 6000 EUR pentru fiecare persoana relocata pentru acele state membre care primesc suma fixa din partea fondului pentru prima data si o suma de 5000 EUR pentru acele state membre care au mai primit o singura data respectiva suma fixa din partea fondului. Scopul acestei modificari este acela de a incuraja acele state membre care nu au facut pana acum acest lucru sa lanseze programe de relocare.
Adaugarea considerentului 2
Pozitia Consiliului modifica propunerea Comisiei prin adaugarea considerentului 2. In scrisoarea sa adresata presedintelui Comitetului Reprezentantilor Permanenti din 10 februarie 2012 (documentul 6370/12) in care a aratat ca va recomanda membrilor Comisiei LIBE si plenului, in a doua lectura, sa accepte fara amendamente acordul la care s-a ajuns cu privire la decizie, presedintele Comisiei LIBE a solicitat adaugarea articolului 80 din TFUE la temeiul juridic al prezentei decizii. Cu toate acestea, in opinia Consiliului, articolul 80 nu poate constitui un temei juridic pentru adoptarea prezentului act, intrucat nu confera institutiilor Uniunii competente pentru adoptarea actelor legislative. In spirit de compromis, Consiliul a decis, in consecinta, sa adauge considerentul 2, care face trimitere la articolul 80 din TFUE si la principiile acestuia.
Amendamentele Parlamentului European
In pozitia sa, Consiliul accepta integral, partial sau ca principiu amendamentele 2, 3 si 4. Consiliul nu accepta amendamentele 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, intrucat acestea se refera la o procedura de definire pe baze anuale a prioritatilor comune de relocare ale UE. Pozitia Consiliului are o abordare diferita si stabileste o lista de prioritati comune de relocare ale UE pentru 2013, care este singurul an de programare ramas sub incidenta actualului Fond european pentru refugiati.
IV. CONCLUZIE
Pozitia Consiliului in prima lectura reflecta compromisul convenit in cadrul negocierilor dintre Consiliu si Parlamentul European, facilitat de Comisie. Coreper a aprobat textul acestui compromis in cadrul reuniunii sale din 22 februarie 2012. Inaintea acestei date, presedintele Comisiei LIBE a Parlamentului European a specificat, intr-o scrisoare catre presedintele Coreper din data de 10 februarie 2012, faptul ca, daca textul de compromis se transmite Parlamentului European sub forma pozitiei Consiliului in prima lectura, va recomanda membrilor Comisiei LIBE si, ulterior, plenului ca pozitia Consiliului sa fie acceptata fara amendamente in a doua lectura a Parlamentului, sub rezerva verificarii de catre expertii juristi-lingvisti din ambele institutii.
[1] JO C 145, 30.6.2007, p. 5.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close