Conditiile privind organizarea masterului didactic

In M. Of. nr. 330 din 16 mai 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3841/2012 pentru aprobarea conditiilor privind organizarea masterului didactic.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba conditiile privind organizarea masterului didactic, prevazute in aa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (denumita in continuare A.R.A.C.I.S.) poate ingloba anexa in Ghidul metodologic de evaluare externa a programelor de master.
ART. 3
Universitatile interesate in organizarea de programe de studii de master didactic vor depune dosarele pentru evaluare in vederea autorizarii si acreditarii la A.R.A.C.I.S. Conform art. 238 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul trebuie sa contina aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului cu privire la programul de studii propus.
ART. 4
Programul de studii de master didactic pentru care se solicita aprobarea mentionata la art. 3, in sensul prezentului ordin, trebuie alcatuit in conformitate cu prevederile din anexa.
ART. 5
Directia generala pentru invatamant superior, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, Institutul de Stiinte ale Educatiei, A.R.A.C.I.S., universitatile si inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe site-ul web al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

ANEXA 1

CONDITII
privind organizarea masterului didactic

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Organizarea si implementarea masterului didactic se desfasoara in temeiul Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la art. 236 – 239.
ART. 2
(1) Programul de studii de master didactic cu durata de 2 ani este obligatoriu in formarea initiala pentru ocuparea functiilor didactice din invatamantul preuniversitar, pregateste cadre didactice profesioniste pentru disciplinele prevazute in planurile-cadru din invatamantul preuniversitar si vizeaza urmatoarele competente didactice ale absolventilor:
a) transferul procedurilor specifice domeniului de cunoastere studiat la nivelul licentei intr-o metodologie didactica relevanta pentru disciplina scolara respectiva;
b) identificarea problemelor in invatare/predare/evaluare la nivelul grupurilor de elevi si proiectarea de solutii pentru rezolvarea acestora;
c) aplicarea de proiecte de cercetare la nivelul clasei/scolii pentru optimizarea procesului didactic si dezvoltarea competentelor metacognitive;
d) comunicarea experientelor de cercetare/invatare catre diferiti parteneri in cadrul comunitatii educationale;
e) angajarea in activitati de promovare a unor practici si experiente didactice cu impact social si etic, in perspectiva monosi transdisciplinara.
(2) Programul de studii de master didactic se adreseaza absolventilor cu diploma de licenta care doresc sa se orienteze catre cariera didactica.
(3) Absolventii cu diploma de licenta se pot inscrie numai la masterul didactic din acelasi domeniu de ierarhizare corespunzator specializarii dobandite prin studiile de licenta.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), se pot inscrie absolventi cu diploma de licenta din domenii diferite de cele ale masterului didactic, cu conditia sustinerii unui examen care sa dovedeasca detinerea cunostintelor teoretice fundamentale in domeniul de master solicitat.
(5) Admiterea studentilor in programul de studii de master didactic se realizeaza dupa sustinerea licentei, pe numarul de locuri aprobat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS). Modalitatea de selectie a candidatilor poate include o varietate de instrumente de evaluare dintre urmatoarele: media de la studiile de licenta, scrisoare de intentie, eseu argumentativ pe o tema legata de scoala, interviu, probe practice, probe privind competente specifice (necesare pentru a lucra in invatamantul primar si prescolar), astfel incat sa se asigure selectia unor studenti cu potential si motivatie ridicata pentru cariera didactica.
(6) Optiunea pentru dubla specializare se poate face numai pentru o disciplina din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare inscris pe diploma de licenta, conform art. 236 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prezentelor conditii.
ART. 3
(1) Universitatile interesate in organizarea unor programe de studii de master didactic vor solicita MECTS aprobarea pentru fiecare program de master didactic, conform art. 237 alin. (1) si art. 238 alin. (2) si (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Aprobarea MECTS va fi acordata pe baza unui dosar care cuprinde oferta educationala propusa, conform prezentelor conditii.
(3) Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (A.R.A.C.I.S.) numeste o comisie pentru analizarea dosarelor primite si, in urma acestei evaluari, va decide, dupa caz, aprobarea sau respingerea dosarului.
(4) Din comisia numita de A.R.A.C.I.S. face parte cel putin un reprezentant delegat de MECTS. Statutul acestei persoane este similar cu cel al reprezentantilor angajatorilor si poate fi membru al Institutului de Stiinte ale Educatiei, ca institutie conexa a MECTS.
(5) O universitate poate propune programe de master didactic pentru unul sau mai multe domenii de licenta pentru care detine acreditare, in functie de capacitatea institutionala, eficacitatea educationala si managementul calitatii resurselor umane si materiale de care dispune pentru a asigura o formare de calitate. Universitatea poate propune organizarea de programe de studii de master didactic doar cu respectarea prevederilor legale privind dreptul de a organiza programe de studii de master conform clasificarii si ierarhizarii detinute.
(6) In procesul de evaluare a domeniilor de master, A.R.A.C.I.S. va solicita evaluarea cel putin a unui program de studii de master didactic, in cazul in care universitatea doreste organizarea unor astfel de programe in domeniul respectiv.
ART. 4
(1) Universitatile care au primit aprobarea din partea MECTS cu privire la oferta educationala propusa vor putea solicita autorizarea/acreditarea domeniului de master didactic conform Metodologiei de evaluare externa a institutiilor de invatamant superior, programelor/domeniilor de studii universitare de catre A.R.A.C.I.S.
(2) Domeniile de master didactic acreditate vor fi evaluate periodic, conform reglementarilor A.R.A.C.I.S. in vigoare.
ART. 5
(1) In mod exceptional, pentru anul universitar 2012-2013, universitatile pot inmatricula studenti in programe de studii de master didactic pe baza aprobarii din partea MECTS cu privire la oferta educationala propusa si a inregistrarii la A.R.A.C.I.S. a solicitarii privind demararea procedurilor de evaluare in vederea autorizarii sau acreditarii.
(2) Pentru anul universitar 2012 – 2013, universitatile vor stabili capacitatea de scolarizare pentru fiecare program de master in functie de resursele existente.
(3) Daca in urma solicitarii adresate A.R.A.C.I.S. si a evaluarii externe domeniul de master didactic nu este acreditat de catre A.R.A.C.I.S., universitatile nu vor mai putea inmatricula studenti incepand cu anul universitar 2013 – 2014, iar domeniul de master didactic intra in lichidare.
(4) Incepand cu anul universitar 2013 – 2014 demersul universitatii catre A.R.A.C.I.S. pentru evaluarea unui domeniu de master didactic trebuie sa aiba loc cu cel putin 9 luni inainte de inceperea unui program de studii universitare de master in acel domeniu. Pe baza propunerii universitatii, A.R.A.C.I.S. va evalua si va stabili capacitatea de scolarizare la masterul didactic pentru fiecare domeniu de licenta.

CAPITOLUL II
Cadrul curricular al programului de studii de master pentru o singura specializare

ART. 6
(1) Masterul didactic va fi organizat pe baza unui plan-cadru care reflecta nevoile specifice ale diverselor grupuri-tinta de masteranzi ce urmeaza sa devina profesori specialisti intr-un anumit domeniu. Competentele de specialitate vor fi formate in cadrul masterului didactic corespunzator specializarilor de licenta, inclusiv pentru invatamant primar si prescolar.
(2) In stabilirea planurilor de invatamant, facultatile/departamentele organizatoare ale unui program de master trebuie sa aiba in vedere raportarea la nevoile profesorului in societatea actuala si la exigentele acestei societati fata de sistemul educational. Pentru aceasta, planul de invatamant se structureaza pe baza unor categorii de discipline care vizeaza pregatirea de specialitate si cultura functionala necesara unei integrari competente pe piata muncii.
(3) Structura planului-cadru al programului de master didactic este prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele conditii.
(4) In functie de previziunile privind necesarul de personal didactic, MECTS actualizeaza periodic lista didacticilor de specialitate pentru fiecare program de master. Lista didacticilor de specialitate vizate incepand din anul universitar 2012 – 2013 este prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele conditii.
(5) Planul-cadru ofera o suita de optiuni la nivelul cursurilor si al seminarelor aferente acestora. Universitatea poate opta pentru una dintre variantele alternative sau poate include si alte propuneri, singura exigenta fiind aceea a ofertarii unui curs care contribuie la formarea competentelor didactice enumerate la cap. I.
ART. 7
(1) Pentru fiecare dintre disciplinele din planul de invatamant, MECTS va elabora, cu reprezentanti ai universitatilor si cu sprijinul Institutului de Stiinte ale Educatiei, repere curriculare pe baza carora sunt dezvoltate competentele absolventului de master.
(2) O programa de studiu cuprinde: a) competente; b) continuturi; c) criterii de evaluare. In elaborarea programei de studiu, la nivelul fiecarei discipline se formuleaza competente specifice, carora le sunt asociate continuturi ca baza de operare pentru dezvoltarea competentelor. Evaluarea la nivelul unei discipline de studiu masoara nivelul de performanta pentru fiecare dintre competentele vizate si se va realiza dupa criterii transparente, prin intermediul unor instrumente variate.
(3) Formatul programei de studiu prezinta elemente de identificare (numar de credite, numar de ore de activitati directe, numar de ore de studiu individual, cerinte privind obligativitatea promovarii unor discipline din semestrele anterioare). Programele de studiu pentru un set de didactici sunt exemplificate in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentele conditii.
ART. 8
(1) Programul de studii de master didactic se finalizeaza printr-o lucrare de disertatie.
(2) Lucrarea de disertatie presupune realizarea unui proiect de cercetare educationala vizand disciplina/disciplinele pe care viitorul absolvent urmeaza sa le predea. Proiectul de cercetare constituie un reper de invatare, un jalon de derulare a activitatilor de cercetare in unitati de invatamant si o forma de evaluare semnificativa a studentilor.
(3) Criteriile pentru evaluarea proiectelor studentilor sunt urmatoarele: a) argumentarea optiunii pentru tema propusa este coerenta si clara; b) ipoteza este clara si testabila; c) exista o selectie adecvata a instrumentelor de cercetare; d) planul de actiune propus si implementat de student este realist; e) au fost obtinute rezultate concludente care sa dovedeasca implementarea cercetarii; f) sunt formulate concluzii pertinente, sustinute de datele de cercetare obtinute.
ART. 9
Pe parcursul studiilor, masteranzii alcatuiesc un portofoliu didactic, care contine rezultate ale activitatilor practice derulate in contextul diverselor discipline din plan si care va constitui o parte a mediei la evaluarile aferente fiecarei discipline. Pentru transparenta si schimbul de practici se recomanda alcatuirea acestui portofoliu on-line, pe platforma de e-learning a universitatii.

CAPITOLUL III
Reglementari privind programul de studii de master pentru dubla specializare

ART. 10
(1) Absolventii cu diploma de licenta pot opta pentru obtinerea dublei specializari.
(2) Pentru a obtine o dubla specializare didactica, absolventii studiilor de licenta trebuie sa faca dovada ca detin minimum 90 de credite in domeniul de licenta pentru cea de-a doua specializare sau vor urma, in paralel cu studiile la masterul didactic corespunzator specializarii de la licenta, un modul de minimum 90 de credite transferabile care atesta obtinerea de competente specifice disciplinei din domeniul fundamental aferent specializarii inscrise pe diploma de licenta. Acest modul va contine cursuri destinate in mod specific noii specializari. In mod obligatoriu, cursantii vor urma si didacticile aferente celei de-a doua specializari. Creditele aferente didacticilor noii specializari sunt suplimentare celor 90 de credite.
(3) Sunt exceptati de la prevederile alin. (2) masteranzii inscrisi la dubla specializare cu doua limbi moderne. Masteranzii care au absolvit cu diploma de licenta doua limbi straine vor obtine diploma de master didactic pentru ambele limbi, cu conditia obtinerii celor 120 de credite aferente programului de studii de master didactic.
(4) In conditiile dublei specializari, absolventul va prezenta fie o a doua lucrare de disertatie pentru cea de-a doua specializare, fie o singura lucrare de disertatie care vizeaza, la nivelul ipotezei formulate, ambele specializari.
(5) Absolventul primeste o diploma care atesta competentele didactice in cea de-a doua specializare si care ii confera dreptul de a preda respectiva disciplina, cu conditia absolvirii masteratului didactic pentru o specializare din domeniul programului de licenta al carui absolvent este.
(6) In cazul in care absolventul finalizeaza simultan programul masteral corespunzator specializarii de baza, precum si modulul aferent celei de-a doua specializari, se elibereaza o singura diploma, pe care sunt mentionate ambele specializari.

CAPITOLUL IV
Organizarea programului de master

ART. 11
(1) Masterul didactic se organizeaza numai in cadrul universitatilor care, potrivit reglementarilor in vigoare, sunt abilitate pentru a organiza studii universitare de master.
(2) Masterul didactic se poate organiza in universitati in parteneriat intre departamentele/facultatile de profil si structuri institutionale (departamente/facultati) cu profil psihopedagogic.
(3) O universitate poate organiza programul de studii de master didactic pentru unul sau mai multe domenii de licenta. Structura modulara a planului-cadru de invatamant favorizeaza o pregatire didactica de calitate si economie de resurse.
(4) Mecanismul de selectie a universitatilor care pot beneficia de finantare de la MECTS pentru programe de master didactic are in vedere urmatoarele criterii:
a) existenta unei baze materiale corelate cu numarul de studenti previzionati la masteratul didactic, in acord cu documentele de acreditare A.R.A.C.I.S. in vigoare;
b) existenta unor cadre didactice, titulare sau angajate prin colaborare, calificate pentru a preda disciplinele din planul de invatamant al masteratului;
c) experienta de cercetare didactica relevanta demonstrata prin publicatii cotate in baze de date internationale;
d) existenta unui sistem de valorificare a cercetarii didactice derulate de studenti prin intermediul unor publicatii recunoscute;
e) existenta unor scoli de aplicatie partenere.
ART. 12
(1) In vederea implementarii optime a programului de studii de master didactic, universitatile care oferteaza si implementeaza programul stabilesc relatii pe baza unor protocoale de colaborare cu: alte universitati, sistemul de invatamant preuniversitar, MECTS, autoritatile locale, mediul de afaceri, institutii ofertante de servicii in domeniu (centre de consiliere, cluburi si palate ale copiilor, centre logopedice), organizatii neguvernamentale etc.
(2) Structurile institutionale (universitati/facultati/departamente) care implementeaza programul de studii de master didactic au urmatoarele responsabilitati:
a) sa asigure resursele materiale si umane pentru buna derulare a programului pentru fiecare dintre modulele implementate;
b) sa incurajeze cercetarea didactica prin facilitarea accesului la publicatii si prin participarea la conferinte/proiecte, retele internationale de experti;
c) sa aplice planul-cadru propus la nivel central;
d) sa sprijine studentii in selectarea optionalelor din cadrul planului de invatamant pentru a raspunde nevoilor de invatare ale acestora;
e) sa propuna optionale proprii in segmentele de plan de invatamant unde exista mentiunea “optional propus de universitate” – in functie de aspiratiile studentilor si in conditiile in care noile discipline concura la formarea competentelor didactice enumerate in cap. I;
f) sa mentina relatii de colaborare cu scolile de aplicatie partenere si sa gestioneze activitatile de cercetare in parteneriat, schimband institutia scolara sau mentorii daca serviciile educationale furnizate de acestia nu sunt de calitate;
g) sa faciliteze relatii cu noi parteneri educationali din mediul de afaceri, printre autoritatile locale si ONG-uri, pentru a extinde cercetarile in functie de nevoile reale ale comunitatilor locale.
(3) In vederea realizarii pregatirii practice din cadrul masterului didactic se constituie o retea de unitati de invatamant, denumite in continuare scoli de aplicatie. Scoala de aplicatie este o unitate de invatamant selectata de universitate din reteaua permanenta a unitatilor de invatamant, pentru a permite accesul studentilor la derularea de activitati didactice.
(4) Universitatile care oferteaza programul de studii de master didactic vor selecta o varietate de scoli de aplicatie care sa asigure o diversitate de contexte practice: mai multe niveluri de invatamant, mai multe tipuri de comunitati scolare (rural-urban, centru-periferie), alternative educationale (“Step-by-step”, “Montessori”, “Waldorf” etc.) si diverse modalitati de organizare a programului scolar (inclusiv clase simultane).
(5) Pentru selectia scolilor de aplicatie se va avea in vedere ca in scoala respectiva sa existe cadre didactice care aplica sistematic o abordare centrata pe formarea competentelor la elevi, si anume:
a) promoveaza inovatia didactica si perspective noi asupra disciplinei, in functie de nevoile si specificul colectivului de elevi cu care lucreaza;
b) realizeaza valoare adaugata in actul educational;
c) promoveaza valori pozitive in clasa;
d) valorizeaza elevii dincolo de ora de curs, realizeaza produse relevante in comunitate;
e) implica elevii in proiecte locale, regionale, internationale;
f) prezinta lucrari la simpozioane si/sau conferinte de specialitate;
g) manifesta disponibilitate in comunicarea cu studentii.
(6) Se va urmari ca reteaua de unitati de invatamant selectate sa fie diversa din punctul de vedere al dotarii materiale, cuprinzand atat scoli cu resurse modeste, cat si scoli care:
a) au acces la internet;
b) au cel putin doua sali de clasa dotate cu calculatoare, in care se va permite accesul studentilor pentru a realiza aplicatii;
c) dispun de sali cu mobilier modular;
d) dispun de un spatiu ce poate fi alocat pentru discutii intre studenti si profesori.
(7) Procedura de selectie a profesorilor din scolile de aplicatie care vor activa in calitate de cadre didactice-mentor include:
a) scrisoare de intentie din partea profesorului candidat;
b) observari la clasa realizate de personalul din universitate.
(8) In cadrul scolii de aplicatie va fi selectat un numar adecvat de cadre didactice-mentor care sa asigure derularea de activitati practice de calitate, alocandu-se cel mult 10 studenti la un mentor. Criteriile pentru selectia mentorilor se regasesc la alin. (5) lit. a) – g). La finalul fiecarui an de studiu, mentorii vor fi evaluati de catre studenti pe baza unui chestionar si apreciati la nivelul universitatilor prin calificative.
(9) Cadrele didactice care au prestat cel putin un an activitati de mentorat pentru studentii masteranzi conform prezentelor conditii si au primit calificativul “Foarte bine” sunt membri de drept in Corpul de mentori pentru stagiul didactic, fara a mai trece prin mecanismul de selectie prezentat in Metodologia pentru coordonarea stagiului practic in vederea ocuparii unei functii didactice.
(10) Stabilirea conditiilor de organizare si desfasurare a activitatilor practice pentru masteranzi are loc prin realizarea unui parteneriat intre universitate si scoala de aplicatie, care se certifica printr-un contract de colaborare avizat la nivelul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
(11) Au dreptul sa predea didactica specialitatii cadrele didactice cu titlul stiintific de doctor care:
a) au absolvit programe de formare initiala in domeniul specialitatii; si
b) au experienta in predarea didacticii si/sau formare initiala sau continua in domeniul stiintelor educatiei, indeplinind cel putin una dintre urmatoarele conditii:
b.1) formare initiala in domeniul stiintelor educatiei; sau
b.2) formare continua in domeniul stiintelor educatiei/didacticii specialitatii prin programe certificate conform reglementarilor in vigoare; sau
b.3) minimum 3 ani experienta de predare a didacticii specialitatii in sistemul de invatamant universitar.

CAPITOLUL V
Parteneriate de invatare-cercetare

ART. 13
(1) Pentru a asigura adecvarea formarii in cadrul masterului didactic la problemele reale ale scolii, invatarea si cercetarea didactica se deruleaza in parteneriat, respectiv profesor din mediul academic (tutore) – masterand – profesor din scoala de aplicatie (mentor).
(2) Prin masterul didactic se asigura o pregatire practica necesara viitorului profesor. Pregatirea practica din cadrul masterului didactic se realizeaza prin activitati derulate in parteneriat cu scoala de aplicatie in cadrul unor cursuri din planul de invatamant, activitati transferabile in numar de ore de practica. Aceste activitati sunt:
a) observarea unor activitati didactice/extrascolare/de consiliere;
b) predarea asistata de un mentor sau predare in echipa cu un coleg la scoala sau prin joc de rol in cadrul orelor la universitate;
c) discutii cu caracter didactic in unitatea scolara inainte/dupa orele observate/predate in scoala;
d) proiecte dezvoltate ca urmare a unor teme de curs si derulate in scoala;
e) prezentari in cadrul comisiilor metodice si al unor sesiuni stiintifice la nivel de universitate.
(3) Planul de invatamant prevede tutoriale de practica, ce constituie o punte de legatura intre curriculumul universitar si activitatea didactica din scoala. Tutorialele de practica sunt livrate de cadre didactice din universitate (tutori) sau de mentori sau in echipa (mentor-tutor) si vizeaza modalitati prin care diferite teme solicitate la diverse discipline din cadrul programului de master pot fi derulate in scoala. Totodata planul de invatamant include si tutoriale de cercetare, care reprezinta o pregatire desfasurata pe parcursul programului in vederea structurarii, aplicarii si prezentarii cercetarii didactice care face obiectul disertatiei. Ansamblul acestor activitati conduce la circa 1.000 de ore de activitate practica. Acest total exprima numarul de ore de activitati directe (NOAD) si de studiu individual (NOSI) dedicate practicii pe parcursul celor 2 ani de masterat.
(4) Parteneriatul universitate-scoala de aplicatie presupune:
a) invitarea scolii de aplicatie la seminarele si conferintele pe teme de didactica organizate de universitate;
b) dialogul activ intre profesorii din invatamantul academic si mentori, fiind incurajate activitati comune;
c) realizarea unor cercetari comune intre tutorii din universitate si mentorii din scolile de aplicatie;
d) obligatia mentorilor de a sprijini cercetarile studentilor.
(5) In cazul in care mentorii nu sprijina cercetarile studentilor, acestia vor fi inlocuiti.
(6) Daca masteranzii doresc sa lucreze cu alti profesori decat cei din scolile de aplicatie trebuie sa adreseze o cerere care va fi analizata in cadrul universitatii, la nivelul structurii institutionale care livreaza programul de master.
ART. 14
(1) Pregatirea practica din cadrul masterului didactic se poate derula sub forma unui stagiu in strainatate in cadrul unui program al Uniunii Europene – componenta dedicata formarii initiale a profesorilor – perioada certificata prin documentul Europass Mobilitate.
(2) Studentii care beneficiaza de stagii in strainatate prin programe de mobilitate vor fi degrevati de activitatile corespondente din curriculumul masterului didactic, prin recunoasterea creditelor transferabile obtinute prin activitati prestate in cadrul mobilitatii.
ART. 15
Programul de master didactic poate fi urmat in regim de subventie de la bugetul de stat sau in regim cu taxa.
ART. 16
Absolventii de master didactic care au promovat sustinerea disertatiei urmeaza sa se inscrie in stagiul practic conform art. 240 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Repartizarea pe posturi se va face la nivel national pe baza unei medii ponderate reflectand media finala obtinuta la masterat – 75% si media punctajelor obtinute din activitatile de promovare a cercetarii didactice – 25% (respectiv publicatii, participari la conferinte, la proiecte educationale). Aceste punctaje vor fi stabilite la nivel de universitate pe baza unei fise de apreciere, cuprinsa in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentele conditii. Metodologia privind repartizarea pe posturi este elaborata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

CAPITOLUL VI
Masuri tranzitorii

ART. 17
(1) Absolventii studiilor de licenta promotiile 2012, 2013 si 2014 care au finalizat si modulul psihopedagogic nivelul 1 au dreptul de a profesa in invatamantul primar si gimnazial, conform prevederilor legale in vigoare la momentul inceperii studiilor de licenta.
(2) Absolventii studiilor de licenta care au finalizat modulul psihopedagogic nivelul 1 pot continua studiile psihopedagogice de nivel 2 si au dreptul de a profesa si in invatamantul liceal, conform prevederilor legale in vigoare la momentul inceperii studiilor.
(3) Incepand cu anul universitar 2015 – 2016 nu se mai fac inscrieri la modulul psihopedagogic nivelul 2.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

ART. 18
Absolventii masterului didactic pot continua cercetarile in didactici prin inscrierea la o scoala doctorala. In acest caz, absolventii care aleg sa finalizeze o teza de doctorat in domeniul Stiintelor educatiei pot sa predea didactici de specialitate la nivel universitar, in functie de specializarea absolvita prin studiile de licenta.
ART. 19
Dreptul de a preda in invatamantul preuniversitar este recunoscut tuturor celor care si-au finalizat studiile conform cerintelor legale in vigoare la momentul inceperii studiilor.
ART. 20
Calificarile obtinute prin masterul didactic se inscriu in Registrul national al calificarilor din invatamantul superior.
ART. 21
La intrarea in vigoare a prezentelor conditii, orice prevedere contrara se abroga.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close