Modificarea si completarea HG nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

In M. Of. nr. 332 din 16 mai 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 508/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei.

Din cuprins:
ART. I
Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) elaboreaza politicile publice, strategiile si planurile de actiune in domeniul justitiei, al prevenirii si combaterii coruptiei si formelor grave de criminalitate, inclusiv in concordanta cu obiectivele programului de guvernare;”.
2. La articolul 5, litera b) se abroga.
3. La articolul 6 punctul II, subpunctele 5 si 7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“5. participa, de la caz la caz si potrivit sferei sale de competenta, in temeiul sarcinilor incredintate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative din domeniul de activitate al altor ministere sau autoritati publice;
………………………………………………………………..
7. participa, de la caz la caz, in conditiile legii si potrivit sferei sale de competenta, in temeiul sarcinilor incredintate de Guvern, la consilierea si asistenta juridica generala a Guvernului, inclusiv in situatiile de conflict constitutional ori de alta natura si la negocieri ale unor acorduri internationale;”.
4. La articolul 6 punctul III, subpunctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“4. sprijina, la solicitarea institutiilor publice implicate, pregatirea reprezentarii Romaniei in cadrul procedurilor desfasurate in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cauzele care privesc domeniile sale de competenta;”.
5. La articolul 6 punctul III, subpunctul 7 se abroga.
6. La articolul 6 punctul IV, subpunctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“1. organizeaza, coordoneaza si controleaza serviciile de probatiune, inclusiv selectia, recrutarea si pregatirea profesionala a personalului;”.
7. La articolul 6 punctul IV, subpunctul 3 se abroga.
8. La articolul 6 punctul VII, subpunctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“4. coordoneaza si indruma activitatea economica, de investitii, de achizitii si administrativa a instantelor judecatoresti, a aparatului propriu si a unitatilor subordonate Ministerului, putand emite, in conditiile legii, norme si instructiuni obligatorii pentru aplicarea unitara a reglementarilor legale; normele si instructiunile sunt obligatorii atat pentru ordonatorii secundari si tertiari directi de credite, cat si pentru ordonatorii tertiari de credite din subordinea ordonatorilor secundari de credite; rolul de coordonare si indrumare a activitatii economice, de investitii, de achizitii si administrative a instantelor judecatoresti se va realiza in mod similar si la nivelul ordonatorilor secundari de credite fata de ordonatorii tertiari de credite subordonati;”.
9. La articolul 6 punctul VIII, subpunctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“1. asigura conditiile necesare acordarii asistentei medicale personalului din sistemul justitiei, potrivit legii;”.
10. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 11
(1) Ministrul poate numi prin ordin un inlocuitor pentru o perioada determinata, dintre secretarii de stat.
(2) Ministrul poate delega prin ordin oricare dintre atributiile de conducere, reprezentare si angajare a Ministerului, in primul rand secretarilor de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct.”
11. La capitolul III “Conducerea Ministerului”, titlul sectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“SECTIUNEA a 2-a

Secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct si colegiul de conducere al Ministerului”
12. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
Ministrul este ajutat in activitatea de conducere si reprezentare a Ministerului de 3 secretari de stat, de secretarul general si secretarul general adjunct.”
13. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 17
(1) Secretarii de stat sunt numiti prin decizie a primului-ministru si desfasoara activitatile stabilite prin ordin sau instructiune de catre ministru, realizand operatiunile care decurg implicit din acestea.”
14. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 19
Secretarii de stat, secretarul general si secretarul general adjunct emit dispozitii si rezolutii scrise.”
15. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 20
(1) Pe langa ministru functioneaza colegiul Ministerului, format din secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, consilieri si conducatorii compartimentelor administrative.”
16. La articolul 26, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) DIPFIE administreaza si gestioneaza bugetele alocate proiectelor implementate, tine evidenta financiar-contabila, intocmeste registrele contabile obligatorii, gestioneaza conturile contabile, intocmeste balanta de verificare si transmite situatiile financiare lunare, trimestriale si anuale, independent si separat de activitatea aparatului propriu al Ministerului.”
17. Dupa articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 28^1
(1) In cadrul Ministerului, functioneaza Consiliul tehnico-economic, cu rolul de a analiza si de a aviza documentatiile tehnico-economice elaborate de proiectanti de specialitate, finantate din fonduri publice sau din credite externe contractate ori garantate de stat, apartinand aparatului propriu al Ministerului, unitatilor subordonate acestuia, precum si institutiilor publice din sistemul justitiei finantate de la bugetul de stat pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite.
(2) Componenta si atributiile Consiliului tehnico-economic se stabilesc prin ordin al ministrului.”
18. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 35
(1) Serviciile de probatiune functioneaza pe langa fiecare tribunal, aflandu-se in coordonarea Ministerului, in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 129/2002, cu modificarile ulterioare, si al Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului de probatiune, cu modificarile si completarile ulterioare.”
19. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
20. La anexa nr. 2 “Institutiile publice din sistemul justitiei, finantate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justitiei are calitatea de ordonator principal de credite”, litera D “Judecatoriile si localitatile de resedinta ale acestora” se modifica dupa cum urmeaza:
– la judetul Caras-Severin, judecatoria Bocsa si judecatoria Bozovici si localitatile de resedinta corespunzatoare se elimina;
– la judetul Constanta, judecatoria Cernavoda si judecatoria Baneasa si localitatile de resedinta corespunzatoare se elimina;
– la judetul Dolj, judecatoria Bechet si localitatea de resedinta corespunzatoare se elimina;
– la judetul Giurgiu, judecatoria Comana si localitatea de resedinta corespunzatoare se elimina;
– la judetul Maramures, judecatoria Somcuta Mare si localitatea de resedinta corespunzatoare se elimina;
– la judetul Mures, judecatoria Sangeorgiu de Padure si localitatea de resedinta corespunzatoare se elimina;
– la judetul Olt, judecatoria Scornicesti si localitatea de resedinta corespunzatoare se elimina;
– la judetul Prahova, judecatoria Urlati si localitatea de resedinta corespunzatoare se elimina;
– la judetul Timis, judecatoria Jimbolia si localitatea de resedinta corespunzatoare se elimina;
– la judetul Vaslui, judecatoria Murgeni si localitatea de resedinta corespunzatoare se elimina.
21. La anexa nr. 3 “Unitatile subordonate Ministerului Justitiei” punctul I litera A, numarul maxim de posturi pentru Institutul National de Expertize Criminalistice este de 71 de posturi.
22. La anexa nr. 3, punctul III se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Numar maxim
de posturi

“III. Unitati finantate integral de la bugetul de stat:
1. Oficiul National al Registrului Comertului1.787
– 42 de oficii ale registrului comertului de pe langa tribunale
2. Autoritatea Nationala pentru Cetatenie126”

ART. II
In cuprinsul actelor normative in vigoare, denumirea “Biroul pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale UE” se inlocuieste cu denumirea “Oficiul National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea Creantelor provenite din Infractiuni”.
ART. III
Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close