Normele privind activitatea furnizorilor de programe educationale si atestarea lectorilor in domeniul asigurarilor

In M. Of. nr. 329 din 16 mai 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/2012 pentru punerea in aplicare a Normelor privind activitatea furnizorilor de programe educationale si atestarea lectorilor in domeniul asigurarilor.

Din cuprins:
ART. 1
Se pun in aplicare Normele privind activitatea furnizorilor de programe educationale si atestarea lectorilor in domeniul asigurarilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga urmatoarele acte normative:
a) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2010 pentru punerea in aplicare a Normelor privind activitatea entitatilor care organizeaza cursuri de pregatire profesionala unitara a personalului din asigurari, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 10/2011 pentru modificarea si completarea Normelor privind activitatea entitatilor care organizeaza cursuri de pregatire profesionala unitara a personalului din asigurari, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 13 mai 2011;
c) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 2/2012 privind numirea membrilor Comisiei de monitorizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 115 din 14 februarie 2012.
ART. 3
Entitatile implicate in organizarea cursurilor de pregatire profesionala, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ANEXA 1

NORME
privind activitatea furnizorilor de programe educationale si atestarea lectorilor in domeniul asigurarilor

CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare

ART. 1
(1) Prezentele norme stabilesc conditiile de autorizare a furnizorilor de programe educationale in domeniul asigurarilor, obligatiile privind activitatea acestora, precum si cerintele de atestare a lectorilor, in vederea asigurarii unei pregatiri profesionale unitare si de calitate a persoanelor care lucreaza in domeniul asigurarilor.
(2) Pregatirea profesionala implica una dintre urmatoarele forme: calificarea profesionala, pregatirea profesionala continua sau specializarea/perfectionarea profesionala.
(3) Pregatirea profesionala se realizeaza prin participarea la cursuri organizate de catre furnizorii de programe educationale in domeniul asigurarilor, autorizati conform prezentelor norme.
ART. 2
Prezentele norme nu se aplica programelor interne de training concepute si derulate de asiguratori sau intermediari de asigurare si/sau reasigurare pentru personalul propriu si colaboratori, care nu se supun aprobarii de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

CAPITOLUL II
Autorizarea furnizorilor de programe educationale si atestarea lectorilor

ART. 3
(1) Entitatile care doresc sa fie autorizate de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ca furnizori de programe educationale in domeniul asigurarilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie persoane juridice romane;
b) sa aiba ca obiect de activitate desfasurarea altor forme de invatamant (pentru societatile comerciale n.c.a. cod CAEN 8559);
c) conducatorul formatorilor in domeniul asigurarilor sa fie lector atestat conform prevederilor prezentelor norme.
(2) Societatile de asigurare autorizate sa functioneze de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor pot organiza programe de calificare si de pregatire profesionala continua, in sensul prezentelor norme, in mod exclusiv pentru persoanele implicate in activitatea de bancassurance, angajate ale agentilor de asigurare subordonati cu care au relatii de colaborare, daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) detin un departament de training, conform structurii organizatorice si regulamentului de organizare si functionare;
b) conducatorul departamentului de training este lector atestat conform prevederilor prezentelor norme.
(3) Entitatile care doresc sa devina furnizori de programe de pregatire e-learning in domeniul asigurarilor trebuie sa indeplineasca, pe langa conditiile precizate la alin. (1), respectiv alin. (2), dupa caz, si cerintele software pentru aprobarea platformei e-learning precizate in anexa nr. 2.
ART. 4
(1) In vederea obtinerii autorizatiei prevazute la art. 3, solicitantii vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente:
a) cererea de autorizare ca furnizor de programe educationale in domeniul asigurarilor, prevazuta in anexa nr. 1;
b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, valabil la data solicitarii autorizarii, in cazul societatilor comerciale, sau copii ale documentelor de constituire conforme cu originalul (act constitutiv, statut, hotarare judecatoreasca), in cazul asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor, ori copia hotararii prin care s-au aprobat structura organizatorica, organigrama si regulamentul de organizare si functionare, in cazul societatilor de asigurare autorizate sa functioneze de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, dupa caz;
c) decizia de numire a conducatorului formatorilor in domeniul asigurarilor/conducatorului departamentului de training si dovada atestarii acestuia ca lector in domeniul asigurarilor;
d) dovada platii in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor a taxei de autorizare in cuantumul stabilit prin decizie emisa de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) Documentatia depusa conform alin. (1) este analizata de catre directia de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care inainteaza Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor propuneri de aprobare/respingere a cererii de autorizare in termen de 30 de zile de la primirea tuturor documentelor solicitate. In cazul respingerii cererii sau al retragerii de catre solicitant a documentatiei, taxa de autorizare nu se restituie.
(3) Entitatile autorizate ca furnizori de programe educationale sunt inregistrate in Registrul furnizorilor de programe educationale in domeniul asigurarilor, care este un registru public in format electronic deschis si mentinut de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, a carui forma este prevazuta in anexa nr. 3. Furnizorii autorizati au obligatia sa achite o taxa anuala de mentinere in Registrul furnizorilor de programe educationale in domeniul asigurarilor, in cuantumul si pana la termenul aprobate prin decizie emisa de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(4) Furnizorul de programe educationale este obligat sa anunte Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in termen de 15 zile, orice modificare survenita in datele pe baza carora s-a facut inregistrarea in Registrul furnizorilor de programe educationale in domeniul asigurarilor.
ART. 5
(1) Programele de pregatire profesionala in domeniul asigurarilor, in sensul prezentelor norme, pot fi sustinute numai de lectori atestati de directia de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) Pentru sustinerea unor subiecte specifice din cadrul programelor de pregatire sau in cazul unor prelegeri specifice, furnizorii de programe educationale pot invita si persoane care nu sunt atestate ca lectori in conditiile prezentelor norme, cu conditia ca ponderea acestor subiecte sa nu depaseasca 20% din durata programului de pregatire.
(3) Conditiile de atestare a lectorilor pentru programele de pregatire profesionala in domeniul asigurarilor sunt urmatoarele:
a) sa fie absolventi cu diploma ai unei institutii de invatamant superior de lunga durata din Romania sau din Spatiul Economic European;
b) sa aiba o experienta de cel putin 4 ani in domeniul asigurarilor sau in alte activitati care au implicatii asupra acestui domeniu;
c) sa fi absolvit o forma de pregatire pentru educatia adultilor in domeniul formarii formatorilor sau sa fi urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diploma de licenta.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) cadrele didactice din invatamantul superior, specialistii desemnati de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si reprezentantii unor autoritati/institutii, din Romania sau din strainatate, al caror obiect de activitate are implicatii in domeniul asigurarilor.
(5) In situatia in care o persoana nu indeplineste conditia prevazuta la alin. (3) lit. c), aceasta poate fi atestata ca lector cu titlu provizoriu, cu obligatia ca, in termen de 2 ani de la primirea documentului de atestare provizorie, sa faca dovada ca a absolvit un curs de pregatire in domeniul formarii formatorilor.
(6) Persoanele care doresc sa fie atestate ca lectori pentru programele de pregatire profesionala in domeniul asigurarilor vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente:
a) copie de pe cartea de identitate sau pasaport, valabile la data solicitarii atestarii;
b) curriculum vitae semnat;
c) copie de pe diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior de lunga durata; pentru absolventii din Spatiul Economic European, aceasta va fi tradusa in limba romana si legalizata;
d) in cazul in care numele titularului inscris pe diploma prevazuta la lit. c) difera de numele din cartea/buletinul de identitate sau din pasaport, se vor prezenta copii ale documentelor care atesta ca este vorba despre una si aceeasi persoana;
e) documente care sa dovedeasca experienta de 4 ani in domeniul asigurarilor sau in alte activitati care au implicatii asupra acestui domeniu (copie de pe carnetul de munca, adeverinte, contracte de management etc.);
f) certificatul de absolvire a unei forme de pregatire pentru educatia adultilor in domeniul formarii formatorilor sau copie de pe diploma de studii pentru persoanele care au urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diploma de licenta;
g) dovada platii in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor a taxei de atestare in cuantumul stabilit prin decizie emisa de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
h) in cazul persoanelor prevazute la alin. (4), in vederea atestarii ca lectori, se solicita numai copia documentului care atesta acordarea titlului didactic, pentru cadrele didactice din invatamantul superior, respectiv adresa de desemnare din partea conducerii autoritatii/institutiei, pentru celelalte persoane, precum si dovada platii taxei de atestare in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(7) Directia de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor aproba/respinge cererea de atestare ca lector in termen de 30 de zile de la primirea tuturor documentelor solicitate. In cazul respingerii cererii sau retragerii de catre solicitant a documentatiei, taxa de atestare nu se restituie.
(8) Persoanele atestate ca lectori in domeniul asigurarilor sunt inregistrate in Registrul lectorilor, care este un registru public in format electronic, deschis si mentinut de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, a carui forma este prevazuta in anexa nr. 4. Lectorii atestati au obligatia sa achite o taxa anuala de mentinere in Registrul lectorilor, in cuantumul si pana la termenul aprobate prin decizie emisa de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

CAPITOLUL III
Aprobarea programelor de pregatire profesionala

ART. 6
(1) Orice entitate autorizata ca furnizor de programe educationale poate organiza programe de pregatire profesionala, cu aprobarea prealabila a acestora de catre directia de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) In vederea aprobarii unui program de pregatire profesionala, furnizorul va depune urmatoarea documentatie:
a) cererea de aprobare a programului de pregatire profesionala, a carei forma este prevazuta in anexa nr. 5;
b) fisa de descriere a programului de pregatire profesionala, a carei forma este prevazuta in anexa nr. 6;
c) dovada existentei spatiului necesar desfasurarii procesului educativ, corelat cu numarul de participanti, daca este cazul; in situatia in care spatiul este inchiriat, in contractul de inchiriere trebuie sa se mentioneze suprafata utila destinata desfasurarii cursurilor;
d) programa analitica a cursurilor, prevazuta la art. 7, cu precizarea:
(i) tematicii programului de pregatire;
(ii) numarului de ore alocate;
(iii) lectorilor;
(iv) formelor de evaluare;
(v) conditiilor de promovare (numai pentru programele de specializare/perfectionare);
(vi) bibliografiei;
e) suportul de curs;
f) subiectele examenului de absolvire;
g) orice alte documente solicitate de directia de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, necesare evaluarii programului pentru care se solicita aprobarea.
(3) Pentru programele de calificare profesionala si de pregatire profesionala continua a intermediarilor in asigurari, furnizorul nu prezinta suportul de curs prevazut la alin. (2) lit. e), acesta fiind elaborat de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor prin directia de specialitate si pus la dispozitia furnizorilor, si nici subiectele examenului de absolvire.
ART. 7
Programa analitica a cursurilor de pregatire profesionala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) obiectivul programului raspunde unor cerinte concrete de pregatire aferente domeniului asigurarilor si/sau domeniilor conexe;
b) continutul programului are o tematica in concordanta cu obiectivul de pregatire asumat;
c) in cazul programelor de calificare profesionala si de pregatire profesionala continua a intermediarilor in asigurari, continutul programului corespunde programei analitice aprobate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
d) cuprinde un numar de ore corespunzator pentru acoperirea tematicii propuse;
e) este structurata intr-o maniera care sa permita asimilarea notiunilor predate, inclusiv a lucrarilor practice si a studiilor de caz;
f) respecta cerintele prevazute la art. 5 alin. (1) si (2).
ART. 8
(1) Evaluarea programului de pregatire profesionala include: denumirea programului educational, programa analitica, lectorii atasati programului si, in cazul programelor de perfectionare/specializare, suportul de curs, respectiv subiectele examenului de absolvire.
(2) In cazul programelor e-learning, platforma e-learning este aprobata dupa verificarea respectarii criteriilor stabilite.
(3) In vederea analizarii calitatii programelor de pregatire profesionala, reprezentantii directiilor de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pot efectua vizite la sediul furnizorilor care solicita aprobarea programelor de pregatire si la spatiile de desfasurare a cursurilor si pot face orice alte investigatii necesare fundamentarii aprobarii/respingerii lor.

CAPITOLUL IV
Alte obligatii ale furnizorilor de programe educationale si dispozitii finale

ART. 9
(1) Inainte de inceperea fiecarui program de pregatire profesionala, furnizorii de programe educationale transmit electronic directiei de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, cel mai tarziu cu 3 zile lucratoare inaintea demararii activitatilor, urmatoarele:
a) data inceperii cursurilor;
b) data examenului de absolvire (pentru alte programe decat cele de calificare profesionala si pregatire profesionala continua a intermediarilor in asigurari);
c) tabelul nominal cu datele personale ale cursantilor.
(2) Desfasurarea programelor de pregatire profesionala se realizeaza numai in conditiile in care acestea au fost aprobate. Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor monitorizeaza furnizorii de programe educationale, in sensul respectarii conditiilor sub care au fost aprobate programele de pregatire profesionala.
ART. 10
In vederea facilitarii accesului persoanelor interesate la programele de pregatire profesionala in domeniul asigurarilor, furnizorii au si urmatoarele obligatii:
a) sa publice pe website-ul propriu denumirea exacta a programelor educationale aprobate, informatii despre data de incepere a cursurilor, tarifele practicate, posibilitati de negociere a tarifelor, serviciile incluse in tarife si orice alte informatii necesare participantilor la cursuri, precum si sa precizeze cine asigura examinarea pentru absolvirea fiecarui program;
b) sa mentina pe website-ul propriu un registru al absolventilor, care sa cuprinda toate persoanele care au promovat examenele de absolvire pe care furnizorul le-a organizat in urma desfasurarii cursurilor;
c) sa publice gradul de promovabilitate a cursantilor, determinat ca raport intre numarul anual de persoane care au absolvit examenele intr-un an calendaristic, pe de o parte, si numarul total de cursanti scolarizati; in determinarea acestui grad vor fi luate in considerare si persoanele care au promovat examenele de calificare profesionala si de pregatire profesionala continua a intermediarilor in asigurari.
ART. 11
Radierea furnizorilor din registrul prevazut in anexa nr. 3 se dispune prin hotarare a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si poate avea loc in urmatoarele situatii:
a) furnizorul solicita radierea;
b) furnizorul intra in lichidare;
c) in urma controlului permanent si la sediu exercitat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor se constata abateri grave si/sau repetate de la prevederile legii si ale prezentelor norme;
d) furnizorul nu isi respecta obligatiile privind achitarea taxei anuale de mentinere in Registrul furnizorilor in cuantumul si la termenele stabilite prin decizie emisa de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
ART. 12
Radierea lectorilor din registrul prevazut in anexa nr. 4 se dispune de directia de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor care a acordat atestatul si poate avea loc in urmatoarele situatii:
a) lectorul solicita radierea;
b) la data expirarii atestatului provizoriu, daca persoana in cauza nu a facut dovada, in prealabil, ca a absolvit un curs de pregatire in domeniul formarii formatorilor;
c) lectorul nu isi respecta obligatiile privind achitarea taxei anuale de mentinere in Registrul lectorilor in cuantumul si la termenele stabilite prin decizie emisa de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
ART. 13
Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 14
Anexele nr. 1 – 6 fac parte integranta din prezentele norme.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close