Normele privind calificarea profesionala si pregatirea continua a intermediarilor in asigurari

In M. Of. nr. 329 din 16 mai 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2012 pentru punerea in aplicare a Normelor privind calificarea profesionala si pregatirea continua a intermediarilor in asigurari.

Din cuprins:
ART. 1
Se pun in aplicare Normele privind calificarea profesionala si pregatirea continua a intermediarilor in asigurari, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga urmatoarele acte normative:
a) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 7/2010 pentru punerea in aplicare a Normelor privind calificarea profesionala si pregatirea continua a persoanelor care lucreaza in domeniul distributiei produselor de asigurare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2010 privind prorogarea termenului prevazut la art. 8 alin. (1) din Normele privind calificarea profesionala si pregatirea continua a persoanelor care lucreaza in domeniul distributiei produselor de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 7/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 28 decembrie 2010;
c) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 11/2011 pentru modificarea si completarea Normelor privind calificarea profesionala si pregatirea continua a persoanelor care lucreaza in domeniul distributiei produselor de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 7/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 13 mai 2011.
ART. 3
Societatile de asigurare si/sau reasigurare, intermediarii in asigurari si/sau reasigurari, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ANEXA 1

NORME
privind calificarea profesionala si pregatirea continua a intermediarilor in asigurari

CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare

ART. 1
(1) Prezentele norme stabilesc cerintele de calificare profesionala a persoanelor care doresc sa lucreze/lucreaza ca intermediari in asigurari, precum si cerintele de pregatire profesionala continua a acestora.
(2) In intelesul prezentelor norme, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) calificare profesionala – pregatire teoretica si practica pentru insusirea cunostintelor specifice domeniului asigurarilor;
b) pregatire profesionala continua – actualizare si imbunatatire a cunostintelor, aptitudinilor si atitudinilor profesionale specifice activitatii desfasurate in domeniul asigurarilor;
c) certificat de absolvire – certificat care atesta promovarea examenului de calificare profesionala sau de pregatire profesionala continua.
ART. 2
Dispozitiile prezentelor norme se aplica urmatoarelor categorii de persoane:
a) agenti de asigurare persoane fizice;
b) conducatori ai agentilor de asigurare persoane juridice;
c) subagenti;
d) conducatori ai activitatii de bancassurance;
e) persoane fizice care desfasoara activitate de bancassurance;
f) conducatori executivi ai brokerilor de asigurari si/sau reasigurari;
g) brokeri in asigurari/reasigurari;
h) asistenti in brokeraj persoane fizice;
i) conducatori ai asistentilor in brokeraj persoane juridice, precum si personalul propriu cu atributii de intermediere in asigurari;
j) personal propriu al brokerului de asigurare si/sau reasigurare, care are ca principala atributie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare si/sau reasigurare.
ART. 3
(1) Incepand cu data de 1 septembrie 2011, dobandirea de catre persoanele fizice a uneia dintre calitatile prevazute la art. 2 este conditionata de prezentarea unui certificat de absolvire a unui program de calificare profesionala, care trebuie sa fie corespunzator calitatii dorite, in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1):
a) persoanele inregistrate in Registrul intermediarilor anterior datei de 1 septembrie 2011;
b) toate celelalte persoane care au avut una dintre calitatile prevazute la art. 2 pentru o perioada de cel putin 2 ani in ultimii 4 ani anteriori datei de 1 septembrie 2011, chiar daca reglementarile specifice domeniului asigurarilor nu prevedeau inregistrarea lor in Registrul intermediarilor;
c) angajatii societatilor de asigurare care au avut atributii de vanzare directa a produselor de asigurare pentru o perioada de cel putin 2 ani in ultimii 4 ani anteriori datei de 1 septembrie 2011, care, dupa aceasta data, doresc sa dobandeasca una dintre calitatile prevazute la art. 2.
(3) Se excepteaza de la cerinta de absolvire a unui program de calificare profesionala si persoanele care:
a) au detinut o functie de conducere intr-o institutie de reglementare si/sau de supraveghere in domeniul financiar-bancar, ca urmare a unei hotarari a Parlamentului Romaniei;
b) au detinut functia de director sau director adjunct al unei directii de specialitate dintr-o institutie de reglementare si/sau de supraveghere in domeniul financiar-bancar;
c) au detinut o perioada de cel putin 3 ani o functie in cadrul consiliului de administratie/de supraveghere, in conducerea executiva sau directoratul unui asigurator/reasigurator.
(4) Indeplinirea conditiei prevazute la alin. (2) lit. a) se dovedeste printr-un extras din Registrul intermediarilor publicat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor pe website-ul sau www.csa_isc.ro sau, daca la data interogarii registrului persoana in cauza nu mai este inregistrata, printr-o adresa eliberata la cerere de catre directia de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor care sa ateste ca persoana respectiva a fost inregistrata anterior datei de 1 septembrie 2011.
(5) Indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2) lit. b) sau c) se dovedeste prin copie de pe cartea de munca, adeverinta eliberata de angajator, adeverinta eliberata de societatea din domeniul asigurarilor cu care persoana in cauza a colaborat sau copie de pe contractul de munca ori de mandat.
(6) La programele de calificare profesionala se pot inscrie persoane fizice cu domiciliul sau rezidenta in Romania ori in Spatiul Economic European, care detin o diploma de bacalaureat ori alt document echivalent tradus in limba romana si legalizat.
ART. 4
(1) Persoanele prevazute la art. 2 sunt obligate sa parcurga periodic programe de pregatire profesionala continua si sa faca dovada ca au obtinut certificatul de absolvire a fiecaruia dintre acestea, in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
(2) Parcurgerea primului program de pregatire profesionala continua si obtinerea certificatului de absolvire a acestuia se dovedesc in termen de maximum 3 ani, respectiv de 2 ani in cazul conducatorilor executivi ai brokerilor de asigurari si/sau reasigurari, calculati de la data la care persoana in cauza a fost inscrisa pentru prima data in Registrul intermediarilor.
(3) Parcurgerea fiecaruia dintre programele ulterioare si obtinerea certificatului de absolvire trebuie dovedite in termen de maximum 3 ani, respectiv de 2 ani in cazul conducatorilor executivi ai brokerilor de asigurari si/sau reasigurari, calculati de la data expirarii termenului maxim in care trebuia absolvit programul anterior de pregatire profesionala continua si obtinut certificatul aferent.
(4) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) care detin calitatea de conducatori executivi ai brokerilor de asigurare si/sau reasigurare au obligatia sa parcurga primul program de pregatire profesionala continua si sa faca dovada obtinerii certificatului de absolvire a acestuia pana la data de 30 septembrie 2012 inclusiv.
(5) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) si b), cu exceptia conducatorilor executivi ai brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, au obligatia sa parcurga primul program de pregatire profesionala continua si sa faca dovada obtinerii certificatului de absolvire a acestuia astfel:
a) persoanele ale caror nume de familie incep cu litera A pana la G inclusiv – pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv;
b) persoanele ale caror nume de familie incep cu litera H pana la N inclusiv – pana la data de 31 martie 2013 inclusiv;
c) persoanele ale caror nume de familie incep cu litera O pana la U inclusiv – pana la data de 30 iunie 2013 inclusiv;
d) persoanele ale caror nume de familie incep cu litera V pana la Z inclusiv – pana la data de 30 septembrie 2013 inclusiv.
(6) Nerespectarea de catre persoanele prevazute la art. 2 a obligatiilor de pregatire profesionala continua, in conformitate cu dispozitiile prezentelor norme, conduce la:
a) pierderea calitatii detinute, la data expirarii termenului maxim precizat la alin. (2) – (5), dupa caz;
b) imposibilitatea exercitarii activitatii dupa implinirea termenului maxim precizat la alin. (2) – (5), dupa caz;
c) incetarea valabilitatii certificatului de calificare profesionala utilizat anterior pentru dobandirea calitatii, daca este cazul, la data expirarii termenului maxim precizat la alin. (2) sau (3), dupa caz.
(7) Asiguratorii si intermediarii in asigurari si/sau reasigurari au obligatia de a le retrage calitatea persoanelor aflate in situatia prevazuta la alin. (6) si de a le radia din registrele proprii, in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului maxim prevazut la alin. (2) – (5), dupa caz.
(8) Redobandirea calitatii pierdute in conditiile alin. (6) ori dobandirea unei alte calitati dintre cele prevazute la art. 2, ulterior termenului maxim prevazut la alin. (2) – (5), dupa caz, fara prezentarea certificatului de pregatire continua, este conditionata de prezentarea unui certificat de calificare profesionala corespunzator calitatii dorite, in conformitate cu prevederile prezentelor norme; aceasta cerinta se aplica inclusiv persoanelor prevazute la art. 3 alin. (2) si (3).

CAPITOLUL II
Organizarea programelor de calificare si de pregatire profesionala continua

ART. 5
(1) Programele de calificare profesionala si, respectiv, de pregatire profesionala continua sunt organizate, cu respectarea prezentelor norme, de catre entitatile autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor potrivit dispozitiilor Normelor privind activitatea furnizorilor de programe educationale si atestarea lectorilor in domeniul asigurarilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/2012.
(2) Pentru persoanele prevazute la art. 2 lit. e), programele de calificare profesionala si, respectiv, de pregatire profesionala continua pot fi organizate, cu respectarea programelor analitice si a duratelor prevazute de prezentele norme, si de catre asiguratorul/asiguratorii cu care agentii de asigurare subordonati, angajatori ai acestor persoane, au relatii de colaborare pentru vanzarea produselor de asigurari.
(3) Agentii de asigurare subordonati care doresc sa se prevaleze de prevederile alin. (2) au obligatia sa comunice Institutului de Management in Asigurari, pentru fiecare persoana in parte, denumirea asiguratorului care asigura instruirea in vederea calificarii sau a pregatirii profesionale continue, dupa caz, la data inceperii programelor de pregatire profesionala.
(4) Programele analitice, tematica examenelor de absolvire si suporturile de curs ale programelor de calificare profesionala si de pregatire profesionala continua sunt elaborate si actualizate de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, prin directia de specialitate.
(5) Programele analitice si tematica examenelor de absolvire prevazute la alin. (4) se supun aprobarii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
ART. 6
(1) Pentru programele de calificare profesionala a persoanelor prevazute la art. 2, cu exceptia conducatorilor executivi ai brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, organizate cu incepere din 1 octombrie 2012, programa analitica va cuprinde cel putin urmatoarele sectiuni:
a) elemente de baza din legislatia din Romania specifica activitatilor de asigurare si intermediere in asigurari si terminologia specifica produselor de asigurare;
b) principiile activitatii de asigurare;
c) etica profesionala in distributia produselor de asigurare;
d) implicatii ale legilor speciale asupra activitatii de asigurare;
e) prezentarea claselor si a tipurilor de asigurari generale si de viata;
f) principiile de baza in vanzarea produselor de asigurare.
(2) Pentru programele de calificare profesionala a conducatorilor executivi ai brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, organizate cu incepere din 1 octombrie 2012, programa analitica va cuprinde, pe langa sectiunile prevazute la alin. (1), si urmatoarele sectiuni:
a) managementul resurselor umane si managementul organizatiei;
b) raportari financiare si tehnice.
(3) Pana la data de 1 octombrie 2012 se aplica programele analitice actuale de calificare profesionala aprobate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si publicate pe site-ul Institutului de Management in Asigurari (IMA), www.ima-imi.ro
(4) Durata programului de calificare profesionala este de minimum 50 de ore de predare efectiva.
(5) Programa cursurilor la distanta sau e-learning trebuie sa corespunda, prin studiu individual, duratei mentionate la alin. (4).
(6) Pana la data de 1 octombrie 2012, programa actuala aprobata de catre Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru calificarea conducatorilor intermediarilor persoane juridice este obligatorie numai pentru conducatorii executivi ai brokerilor de asigurari si/sau reasigurari, conducatorii celorlalte categorii de intermediari putand opta pentru unul din celelalte programe de calificare mentionate la alin. (3).
(7) Certificatul de absolvire a unui program de calificare profesionala parcurs in conditiile alin. (3) se echivaleaza, dupa data de 1 octombrie 2012, cu certificatul de absolvire a programului parcurs in conditiile alin. (1) sau (2), dupa caz.
ART. 7
(1) Pentru programele de pregatire profesionala continua a persoanelor prevazute la art. 2, cu exceptia conducatorilor executivi ai brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, organizate cu incepere de la 1 octombrie 2012, programa analitica va cuprinde cel putin urmatoarele sectiuni:
a) elemente de baza din legislatia din Romania specifica activitatilor de asigurare si intermediere in asigurari;
b) principiile activitatii de asigurare si prezentarea tipurilor de asigurari generale si de viata;
c) principiile generale privind tehnicile de vanzare si negociere a produselor de asigurare si cele privind etica in asigurari;
d) protectia asiguratilor, protectia datelor cu caracter personal, elemente de prevenire si combatere a spalarii banilor.
(2) Pentru programele de pregatire profesionala continua a conducatorilor executivi ai brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, organizate cu incepere din 1 octombrie 2012, programa analitica va cuprinde, pe langa sectiunile prevazute la alin. (1), si urmatoarele sectiuni:
a) raportari financiare si tehnice;
b) elemente de management al resurselor umane si management al organizatiei;
c) constatarea, solutionarea si plata daunelor auto.
(3) Pana la data de 1 octombrie 2012 se aplica programele analitice actuale de pregatire profesionala continua aprobate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si publicate pe site-ul Institutului de Management in Asigurari, www.ima-imi.ro
(4) Durata programului de pregatire profesionala continua este de minimum 20 de ore de predare efectiva, cu exceptia conducatorilor executivi ai brokerilor de asigurari si/sau reasigurari pentru care durata este de minimum 35 de ore de predare efectiva.
(5) Programa cursurilor la distanta sau e-learning trebuie sa corespunda, prin studiu individual, duratelor mentionate la alin. (4).
(6) Pana la data de 1 octombrie 2012, programa actuala aprobata de catre Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru pregatirea continua a conducatorilor intermediarilor persoane juridice este obligatorie numai pentru conducatorii executivi ai brokerilor de asigurari si/sau reasigurari, conducatorii celorlalte categorii de intermediari putand opta pentru unul din celelalte programe mentionate la alin. (3).
(7) Certificatul de absolvire a unui program de pregatire profesionala continua parcurs in conditiile alin. (3) se echivaleaza, dupa data de 1 octombrie 2012, cu certificatul de absolvire a programului parcurs in conditiile alin. (1) sau (2), dupa caz.

CAPITOLUL III
Examinarea si obtinerea certificatului de absolvire

ART. 8
(1) Programele de calificare profesionala, respectiv de pregatire profesionala continua se finalizeaza cu examen de absolvire organizat de IMA.
(2) Examenul de absolvire se organizeaza in limba romana, pentru intregul program, prin teste-grila de examinare.
(3) Testele-grila pentru examenele de calificare profesionala si de pregatire profesionala continua se elaboreaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, prin directia de specialitate; bateriile de teste se afiseaza pe site-ul IMA, la adresa www.ima-imi.ro
ART. 9
(1) In vederea sustinerii examenului de calificare profesionala sau de pregatire profesionala continua, dupa caz, cursantii se inscriu la IMA pe baza urmatoarelor documente:
a) adeverinta eliberata de furnizorul de programe educationale prin care se adevereste parcurgerea intregului program de calificare profesionala sau de pregatire profesionala continua, dupa caz; adeverinta va fi eliberata in termen de maximum 10 zile de la data finalizarii programului;
b) copie dupa cartea sau buletinul de identitate ori dupa pasaport, in valabilitate la data depunerii documentatiei pentru inscrierea la examen;
c) dovada platii taxei de examinare aferente examenului de calificare profesionala sau examenului de pregatire profesionala continua, dupa caz;
d) in cazul examenului de calificare profesionala, copie de pe ultima diploma de studii, cel putin diploma de bacalaureat ori alt document echivalent tradus in limba romana si legalizat, in cazul persoanelor fizice cu domiciliul sau rezidenta in alt stat din Spatiul Economic European.
(2) Inscrierea persoanelor la examen poate fi realizata si de catre furnizorii programelor de calificare/pregatire profesionala continua chiar la momentul inceperii programului educational, sub rezerva depunerii ulterioare a adeverintei prevazute la alin. (1) lit. a), dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare inainte de data programata pentru sustinerea examenului.
(3) In vederea sustinerii examenului de calificare profesionala sau de pregatire profesionala continua, dupa caz, persoanele prevazute la art. 2 lit. e) se pot inscrie la IMA individual sau pot fi inscrise de catre agentul de asigurare subordonat ai carui angajati sunt, pe baza adeverintelor eliberate de asiguratorii care au asigurat instruirea acestora, precum si a documentelor prevazute la alin. (1) lit. b) – d).
(4) Pentru persoanele prevazute la art. 2 lit. e), examinarea acestora poate fi realizata si la sediile agentilor de asigurare subordonati, de comun acord cu IMA, in functie de numarul de persoane examinate; in acest scop, IMA trimite comisii de examinare, care pot fi formate din angajati proprii, delegati ai Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si/sau lectori atestati.
(5) Contestatiile rezultatelor la examen se transmit IMA in termen de doua zile lucratoare de la afisarea rezultatelor si se solutioneaza de catre acesta in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei.
ART. 10
(1) Persoanele care au promovat examenul primesc un certificat de absolvire, eliberat de IMA in termen maxim de 30 de zile de la data promovarii examenului, al carui model este prevazut in anexa nr. 1, pentru calificare profesionala, respectiv la anexa nr. 2, pentru pregatire profesionala continua.
(2) Pana la eliberarea certificatului de absolvire, IMA poate elibera adeverinta de absolvire in termen maxim de 10 zile de la data promovarii examenului, care este valabila 3 luni de la data eliberarii.
(3) Persoanele care au promovat examenul de calificare profesionala si/sau de pregatire profesionala continua se inregistreaza in Registrul absolventilor, care este un registru electronic public mentinut de IMA pe site-ul sau, www.ima-imi.ro, a carui forma este prevazuta in anexa nr. 3.
ART. 11
Persoanele care nu au promovat examenul de absolvire pot solicita repetarea acestuia, de cel mult doua ori, intr-o perioada de maximum 6 luni de la data comunicarii rezultatelor. Repetarea examenului se poate face in urma platii unei taxe de reexaminare. Data si locul reexaminarii vor fi stabilite de catre IMA.
ART. 12
Taxele de examinare si de reexaminare, prevazute la art. 9 alin. (1) lit. c) si, respectiv, art. 11 sunt stabilite prin decizie emisa de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si pot fi actualizate semestrial.

CAPITOLUL IV
Alte dispozitii

ART. 13
Prezentele norme se aplica si sucursalelor asiguratorilor si intermediarilor de asigurare si/sau reasigurare autorizati/inregistrati de autoritatile competente din Spatiul Economic European sau Elvetia, care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei in baza dreptului de stabilire, in cazul in care folosesc intermediari persoane juridice sau fizice romane.
ART. 14
Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 15
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentele norme.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close