Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativa in domeniul accizelor si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004

Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativa in domeniul accizelor si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 113,
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere avizul Parlamentului European [1],
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [2],
hotarand in conformitate cu o procedura legislativa speciala,
intrucat:
(1) Regulamentul (CE) nr. 2073/2004 al Consiliului din 16 noiembrie 2004 privind cooperarea administrativa in domeniul accizelor [3] instituie un sistem comun prin care statele membre se asista reciproc si coopereaza cu Comisia in vederea asigurarii aplicarii corecte a legislatiei in domeniul accizelor si a combaterii evaziunii in domeniul accizelor si a denaturarilor aferente pe piata interna. Avand in vedere experienta acumulata si evolutiile recente, trebuie aduse o serie de modificari regulamentului respectiv. Astfel, dat fiind numarul de modificari necesare, regulamentul ar trebui inlocuit din motive de claritate.
(2) Realizarea deplina a pietei interne necesita in continuare un sistem de cooperare administrativa in domeniul accizelor, care sa cuprinda toate aspectele legislatiei referitoare la aplicarea accizelor pentru produsele mentionate la articolul 1 din Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor [4].
(3) Din motive de eficacitate, rapiditate si costuri, este vital ca rolul mijloacelor electronice in schimbul de informatii sa fie consolidat. Avand in vedere natura repetitiva a anumitor cereri si diversitatea lingvistica din cadrul Uniunii, este important sa se asigure o utilizare la scara mai larga a formatelor standard in schimbul de informatii, astfel incat cererile de informatii sa poata fi prelucrate mai rapid. Aceste cerinte pot fi indeplinite cel mai eficient printr-o utilizare mai sistematica a sistemului informatizat instituit prin Decizia nr. 1152/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 iunie 2003 privind informatizarea circulatiei si a controlului produselor supuse accizelor [5]. In prezent, sistemul respectiv ofera posibilitati mai ample decat in momentul in care a intrat in vigoare Regulamentul (CE) nr. 2073/2004 si va fi dezvoltat in continuare. Astfel, ar trebui sa li se solicite statelor membre sa recurga la acesta ori de cate ori este posibil.
(4) Schimbul de informatii in materie de accize este necesar intr-o foarte mare masura pentru a stabili o imagine reala asupra situatiei privind accizele a anumitor persoane, dar, in acelasi timp, statele membre nu au posibilitatea de a se implica in “anchete pentru gasirea probelor” sau de a solicita informatii putin probabil sa fie relevante pentru situatia privind accizele a unei anumite persoane, a unui grup sau a unei categorii verificabile de persoane.
(5) In scopul unei coordonari adecvate a fluxurilor de informatii, este necesara mentinerea dispozitiilor prevazute in Regulamentul (CE) nr. 2073/2004 in ceea ce priveste existenta unui punct de contact unic in fiecare stat membru. Deoarece ar putea fi necesare contacte de natura mai directa intre autoritatile si functionarii statelor membre din motive de eficienta, dispozitiile privind delegarea si desemnarea functionarilor competenti ar trebui, de asemenea, mentinute.
(6) Pentru ca informatiile necesare sa fie disponibile la timp, ar trebui mentinute dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 2073/2004, prin care se cere autoritatii solicitate sa actioneze cat mai rapid posibil, cel tarziu intr-un termen stabilit. Cu toate acestea, ar trebui ca termenul pentru furnizarea informatiilor aflate deja la dispozitia statului membru solicitat sa fie mai scurt decat termenul standard.
(7) Pentru monitorizarea eficienta a procedurilor privind accizele in circulatia transfrontaliera, este necesara oferirea in continuare a posibilitatii efectuarii de controale simultane de catre statele membre si a prezentei functionarilor unui stat membru pe teritoriul altui stat membru, in cadrul cooperarii administrative.
(8) Ar trebui ca dificultatile legate de notificarea deciziilor si a masurilor administrative transfrontaliere sa fie solutionate in continuare prin mentinerea dispozitiilor cu privire la acest aspect din Regulamentul (CE) nr. 2073/2004.
(9) In vederea combaterii eficace a fraudei, ar trebui mentinute dispozitiile privind schimbul de informatii fara cerere prealabila. Pentru a facilita un astfel de schimb ar trebui precizate categoriile de informatii care urmeaza sa fie schimbate in mod obligatoriu.
(10) Statele membre ar trebui sa poata schimba in continuare in mod facultativ informatiile necesare pentru aplicarea corecta a legislatiei in domeniul accizelor in cazul in care informatiile respective nu se incadreaza in categoriile de informatii care sunt schimbate in mod automat.
(11) Raportarea reprezinta un mijloc adecvat de garantare a imbunatatirii continue a calitatii informatiilor schimbate. Prin urmare, ar trebui instituit un cadru pentru furnizarea de raportari.
(12) Stocarea electronica de catre statele membre a anumitor date specificate referitoare la autorizatia operatorilor economici si a antrepozitelor fiscale este indispensabila pentru functionarea corespunzatoare a sistemului de accize si pentru combaterea fraudei. Aceasta permite schimbul rapid al datelor respective intre statele membre si accesul automat la informatii. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea informatiilor deja continute in sistemele informatizate nationale in materie de accize, prin elaborarea unei analize de risc care consolideaza informatiile detinute la nivel national cu privire la operatorii economici supusi platii accizelor si la circulatia marfurilor accizabile in cadrul Uniunii, precum si prin includerea unei serii de informatii privind persoanele impozabile si tranzactiile acestora. Deoarece procedurile pentru stabilirea sau pentru recuperarea accizelor, precum si termenele de prescriptie si alte termene, sunt diferite in diverse state membre, este necesar, in vederea asigurarii unei asistente reciproce eficace in materie de aplicare a legislatiei privind accizele in situatii transfrontaliere, sa se stabileasca o perioada minima pe durata careia fiecare stat membru ar trebui sa stocheze informatiile respective.
(13) Pentru ca informatiile stocate in bazele de date electronice sa fie fiabile, ar trebui prevazuta actualizarea periodica a acestora.
(14) Operatorii economici ar trebui sa poata efectua rapid verificarile necesare pentru circulatia produselor accizabile. Acestora ar trebui sa li se ofere posibilitatea de a li se confirma electronic validitatea codurilor de acciza prin intermediul unui registru central operat de catre Comisie si alimentat cu informatiile continute in bazele de date nationale.
(15) Normele nationale privind secretul bancar ar putea afecta eficienta mecanismelor prevazute in prezentul regulament. Prin urmare, ar trebui ca statele membre sa nu fie autorizate sa refuze furnizarea de informatii doar pe baza unor astfel de norme.
(16) Prezentul regulament nu ar trebui sa aduca atingere altor masuri adoptate la nivelul Uniunii, care contribuie la combaterea neregulilor si a fraudei privind accizele, ci ar trebui mai curand sa le completeze.
(17) Din motive de claritate, este util sa se confirme in prezentul regulament ca, in situatia in care se obtin informatii sau documente cu autorizarea sau la cererea unei autoritati judiciare, comunicarea informatiilor sau a documentelor catre autoritatea competenta a unui alt stat membru face obiectul autorizarii de catre autoritatea judiciara, daca o astfel de autorizare este solicitata in temeiul dreptului statului membru care le comunica.
(18) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date [6] reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de catre statele membre in cadrul prezentului regulament. Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date [7] reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de Comisie in temeiul prezentului regulament.
(19) Schimbul de informatii cu tari terte s-a dovedit benefic pentru aplicarea corecta a legislatiei in domeniul accizelor si, prin urmare, ar trebui mentinut. Directiva 95/46/CE stabileste conditii specifice pentru comunicarea informatiilor catre tari terte, pe care statele membre trebuie sa le respecte.
(20) In scopul aplicarii efective a prezentului regulament, ar putea fi necesar sa se limiteze sfera anumitor drepturi si obligatii prevazute in Directiva 95/46/CE, mai precis drepturile definite la articolul 10, la articolul 11 alineatul (1), la articolele 12 si 21, cu scopul de a proteja interesele economice si financiare importante ale statelor membre, tinand seama de potentialele pierderi de venituri ale statelor membre si de importanta cruciala a informatiilor vizate de prezentul regulament pentru eficacitatea luptei impotriva fraudei. Intrucat este necesara conservarea dovezilor in cazurile suspectate de neregularitati fiscale sau frauda si intrucat trebuie evitata interferarea cu evaluarea corecta a respectarii legislatiei in domeniul accizelor, s-ar putea dovedi necesara limitarea obligatiilor controlorului de date si a drepturilor persoanei in cauza cu privire la furnizarea de informatii, accesul la date si facerea cunoscuta a operatiilor de procesare in cadrul schimbului de date personale in temeiul prezentului regulament. Statele membre ar trebui sa aiba obligatia de a aplica astfel de limitari in masura in care sunt necesare si proportionale.
(21) Pentru a asigura conditii uniforme pentru punerea in aplicare a anumitor articole din prezentul regulament si pentru a defini categoriile principale de date care pot face obiectul schimburilor intre statele membre in temeiul prezentului regulament, ar trebui conferite Comisiei competente de executare. Aceste competente ar trebui exercitate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor si principiilor generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii competentelor de executare de catre Comisie [8].
(22) Procedura de examinare trebuie utilizata pentru adoptarea actelor de punere in aplicare avand in vedere ca actele respective reprezinta masuri cu un domeniu de aplicare general in sensul articolului 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(23) Sunt necesare monitorizarea si evaluarea functionarii prezentului regulament. Prin urmare, ar trebui prevazute dispozitii referitoare la colectarea de statistici si alte informatii de catre statele membre si la pregatirea rapoartelor periodice de catre Comisie.
(24) Intrucat obiectivul prezentului regulament, respectiv simplificarea si consolidarea cooperarii administrative dintre statele membre, care necesita o abordare armonizata, nu poate fi realizat in mod satisfacator de catre statele membre si, din motive de uniformitate si eficacitate urmarite, poate fi mai bine realizat la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta masuri, in conformitate cu principiul subsidiaritatii, astfel cum este prevazut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este enuntat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.
(25) Prezentul regulament respecta drepturile fundamentale si tine seama de principiile care sunt recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, in special dreptul la protectia datelor cu caracter personal (articolul 8). Avand in vedere limitele stabilite prin prezentul regulament, prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata in cadrul prezentului regulament nu depaseste ceea ce este necesar si proportional in scopul protejarii intereselor fiscale legitime ale statelor membre.
(26) Regulamentul (CE) nr. 2073/2004 ar trebui abrogat.
(27) Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor a fost consultata si a adoptat un aviz [9],

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Articolul 1
Obiect si domeniu de aplicare
(1) Prezentul regulament stabileste conditiile in care autoritatile competente in statele membre pentru aplicarea legislatiei in domeniul accizelor coopereaza intre ele si cu Comisia, pentru a asigura respectarea legislatiei respective. In acest scop, prezentul regulament stabileste norme si proceduri menite sa abiliteze autoritatile competente ale statelor membre sa coopereze si sa faca schimb, prin mijloace electronice sau in alt mod, de informatii necesare pentru asigurarea aplicarii corecte a legislatiei in domeniul accizelor.
(2) Prezentul regulament nu aduce atingere aplicarii, in statele membre, a normelor privind asistenta reciproca in materie penala.
(3) De asemenea, acesta nu aduce atingere respectarii vreunei obligatii in legatura cu asistenta reciproca mai larga decurgand din alte instrumente juridice, inclusiv acorduri bilaterale sau multilaterale.
Articolul 2
Definitii
In sensul prezentului regulament:
1. “autoritate competenta” inseamna autoritatea desemnata in conformitate cu articolul 3 alineatul (1);
2. “autoritate solicitanta” inseamna biroul central de legatura pentru accize sau orice departament de legatura sau functionar competent al unui stat membru care inainteaza o cerere de asistenta in numele autoritatii competente;
3. “autoritate solicitata” inseamna biroul central de legatura pentru accize sau orice departament de legatura sau functionar competent al unui stat membru care primeste cererea de asistenta in numele autoritatii competente;
4. “birou pentru accize” inseamna orice birou in care pot fi realizate formalitatile prevazute de normele privind accizele;
5. “schimb automat generat de un eveniment” inseamna comunicarea sistematica, fara o cerere prealabila, de informatii cu o structura predefinita cu privire la un eveniment de interes, de indata ce informatiile respective devin disponibile, alta decat schimbul de informatii prevazut la articolul 21 din Directiva 2008/118/CE;
6. “schimb automat regulat” inseamna comunicarea sistematica, fara o cerere prealabila, de informatii cu o structura predefinita, la intervale regulate prestabilite;
7. “schimb spontan” inseamna comunicarea de informatii, fara o cerere prealabila, catre un alt stat membru, care nu intra sub incidenta punctelor 5 sau 6 sau a articolului 21 din Directiva 2008/118/CE;
8. “sistem informatizat” inseamna sistemul computerizat pentru circulatia si controlul produselor accizabile instituit prin Decizia nr. 1152/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 iunie 2003 privind informatizarea circulatiei si a controlului produselor supuse accizelor [10];
9. “persoana” inseamna o persoana fizica, o persoana juridica, orice asociatie de persoane care nu constituie o persoana juridica, dar care este recunoscuta in temeiul legislatiei Uniunii sau al legislatiei nationale ca avand capacitatea de a efectua acte juridice, precum si orice alta constructie juridica, indiferent de natura sau de forma sa, fie ca are sau nu are personalitate juridica;
10. “operator economic” inseamna o persoana care, in cursul activitatii sale comerciale, este implicata in activitati care intra sub incidenta legislatiei in domeniul accizelor, autorizata sau nu in acest sens;
11. “prin mijloace electronice” inseamna utilizarea oricarui tip de echipament electronic care are capacitatea de a prelucra, inclusiv de a transmite si de a comprima, si de a stoca date, inclusiv sistemul informatizat definit la punctul 8;
12. “cod de acciza” inseamna numarul de identificare atribuit de statele membre, in scopul accizarii, registrelor operatorilor economici si sediilor mentionate la articolul 19 alineatul (1) literele (a) si (b);
13. “deplasarea produselor accizabile in cadrul Uniunii” inseamna deplasarea in regim suspensiv de accize, intre doua sau mai multe state membre, a unor produse accizabile in sensul capitolului IV din Directiva 2008/118/CE, sau a unor produse accizabile dupa eliberarea lor pentru consum in sensul capitolului V sectiunea 2 din Directiva 2008/118/CE;
14. “ancheta administrativa” inseamna orice control, verificare sau alta actiune pe care autoritatile competente pentru aplicarea legislatiei in domeniul accizelor le intreprind in exercitarea indatoririlor lor, in scopul de a asigura aplicarea corecta a legislatiei mentionate;
15. “retea CCN/CSI” inseamna platforma comuna care are la baza reteaua comuna de comunicatie (CCN) si interfata comuna a sistemului (CSI), conceputa de Uniune pentru a asigura toate transmisiile prin mijloace electronice dintre autoritatile competente in domeniul vamal si fiscal;
16. “accize” inseamna taxele mentionate la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/118/CE;
17. “document de asistenta administrativa reciproca” inseamna un document creat in cadrul sistemului informatizat si utilizat pentru schimbul de informatii in temeiul articolelor 8, 15 sau 16 si pentru monitorizare in temeiul articolului 8 sau al articolului 16;
18. “document alternativ de asistenta administrativa reciproca” inseamna un document pe suport de hartie care este utilizat pentru schimbul de informatii in temeiul articolului 8 sau al articolului 15, in cazul in care sistemul informatizat nu este disponibil;
19. “control simultan” inseamna verificarile coordonate cu privire la legislatia in domeniul accizelor referitoare la situatia unui operator economic sau a persoanelor asociate, organizat de doua sau mai multe state membre participante cu interese comune sau complementare.
Articolul 3
Autoritatile competente
(1) Fiecare stat membru desemneaza autoritatea competenta in numele careia urmeaza sa se aplice prezentul regulament. Statul membru informeaza fara intarziere Comisia cu privire la desemnarea respectiva si la toate modificarile ulterioare ale acesteia.
(2) Comisia pune la dispozitie o lista cu autoritatile competente si publica aceasta informatie in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 4
Birourile centrale de legatura pentru accize si departamentele de legatura
(1) Autoritatea competenta din fiecare stat membru desemneaza un birou central de legatura pentru accize, caruia ii este delegata responsabilitatea principala privind contactele cu alte state membre in domeniul cooperarii administrative in ceea ce priveste legislatia in domeniul accizelor. Statul membru informeaza Comisia si autoritatile competente ale celorlalte state membre cu privire la acest lucru.
Biroul central de legatura pentru accize poate fi, de asemenea, desemnat ca fiind responsabil pentru contactele cu Comisia in sensul prezentului regulament.
(2) Autoritatea competenta a fiecarui stat membru poate desemna departamente de legatura, altele decat biroul central de legatura pentru accize, carora li se atribuie competente in conformitate cu legislatia sau cu politica in domeniu la nivel national, in vederea schimbului direct de informatii in temeiul prezentului regulament.
Biroul central de legatura pentru accize se asigura ca lista cu departamentele mentionate este actualizata si pusa la dispozitia birourilor centrale de legatura pentru accize ale celorlalte state membre in cauza.
Articolul 5
Functionari competenti
(1) Autoritatea competenta a fiecarui stat membru poate sa desemneze, in conditiile stabilite de acesta, functionari competenti care pot face schimb direct de informatii in temeiul prezentului regulament.
Autoritatea competenta poate limita domeniul de aplicare a acestei desemnari.
Biroul central de legatura pentru accize are responsabilitatea de a actualiza lista cu functionarii competenti si de a pune lista la dispozitia birourilor centrale de legatura pentru accize ale celorlalte state membre in cauza.
(2) Functionarii care fac schimb de informatii in temeiul articolelor 12 si 13 sunt considerati functionari competenti in sensul articolelor respective, in conformitate cu conditiile stabilite de autoritatile competente.
Articolul 6
Obligatiile biroului central de legatura pentru accize, ale departamentelor de legatura si ale functionarilor competenti
(1) Biroul central de legatura pentru accize are ca principala responsabilitate schimburile de informatii privind circulatia produselor accizabile intre statele membre si, in special, responsabilitatea principala pentru:
(a) schimbul de informatii in temeiul articolului 8;
(b) transmiterea notificarilor referitoare la deciziile si masurile administrative solicitate de statele membre in temeiul articolului 14;
(c) schimburile obligatorii de informatii in temeiul articolului 15;
(d) schimburile facultative spontane de informatii in temeiul articolului 16;
(e) furnizarea de raportari privind actiunile de monitorizare in temeiul articolului 8 alineatul (5) si al articolului 16 alineatul (2);
(f) schimbul de informatii stocate in baza de date electronica prevazuta la articolul 19;
(g) furnizarea de informatii statistice si de alte tipuri de informatii in temeiul articolului 34.
(2) In cazul in care departamentele de legatura sau functionarii competenti trimit sau primesc cereri de asistenta sau raspunsuri la astfel de cereri de asistenta, acestia informeaza biroul central de legatura pentru accize al statului membru respectiv in conditiile stabilite de acesta.
(3) In cazul in care un departament de legatura sau un functionar competent primeste o cerere de asistenta care solicita o actiune in afara zonei sale teritoriale sau operationale, acesta inainteaza imediat cererea biroului central de legatura pentru accize al statului sau membru si functionarului competent al departamentului de legatura responsabil si informeaza autoritatea solicitanta cu privire la acest lucru. In acest caz, termenele stabilite la articolul 11 incep in ziua urmatoare celei in care cererea de asistenta a fost inaintata biroului central de legatura pentru accize si functionarului competent al departamentului de legatura responsabil, dar nu mai tarziu de o saptamana de la data primirii cererii, astfel cum se mentioneaza in prima teza a prezentului alineat.
Articolul 7
Informatii sau documente obtinute cu autorizarea sau la cererea autoritatii judiciare
(1) Comunicarea catre autoritatea competenta a unui alt stat membru a informatiilor sau a documentelor obtinute de o autoritate competenta cu autorizarea sau la cererea unei autoritati judiciare face obiectul autorizarii prealabile din partea autoritatii judiciare, in cazul in care dreptul national impune acest lucru.
(2) Daca, in cazul unei cereri de informatii, autoritatea judiciara refuza sa furnizeze o astfel de autorizare autoritatii solicitate, aceasta din urma informeaza autoritatea solicitanta in conformitate cu articolul 25 alineatul (5).

CAPITOLUL II
COOPERARE LA CERERE
Articolul 8
Indatoriri generale ale autoritatii solicitate
(1) La cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata comunica informatiile necesare pentru asigurarea aplicarii corecte a legislatiei in domeniul accizelor, inclusiv eventualele informatii cu privire la un anumit caz sau la anumite cazuri, in special cele referitoare la deplasarea produselor accizabile in cadrul Uniunii.
(2) In scopul comunicarii informatiilor prevazute la alineatul (1), autoritatea solicitata ia masuri de efectuare a oricaror anchete administrative necesare pentru obtinerea informatiilor respective.
(3) Cererea prevazuta la alineatul (1) poate cuprinde o cerere motivata de efectuare a unei anchete administrative specifice. In cazul in care autoritatea solicitata decide ca nu este necesara nicio ancheta administrativa, aceasta informeaza imediat autoritatea solicitanta cu privire la motivele care stau la baza deciziei sale.
(4) In scopul de a obtine informatiile solicitate sau de a efectua ancheta administrativa ceruta, autoritatea solicitata sau oricare alta autoritate administrativa sesizata de aceasta procedeaza ca si cand ar actiona pe cont propriu sau la cererea altei autoritati din propriul sau stat membru.
(5) Autoritatea solicitata poate solicita autoritatii solicitante sa prezinte raportari privind actiunile de monitorizare desfasurate de statul membru solicitant pe baza informatiilor furnizate. In cazul formularii unei astfel de cereri, autoritatea solicitanta trimite astfel de raportari cat mai curand posibil, fara a aduce atingere dispozitiilor aplicabile in statul sau membru privind confidentialitatea si protectia datelor, cu conditia ca o astfel de actiune sa nu impuna o sarcina disproportionata asupra sa.
Articolul 9
Forma cererii si a raspunsului
(1) Se face schimb de cereri de informatii si de anchete administrative in temeiul articolului 8, precum si de raspunsuri la astfel de cereri, cu ajutorul unui document de asistenta administrativa reciproca, sub rezerva alineatului (4) din prezentul articol.
In cazul in care sistemul informatizat nu este disponibil, se utilizeaza un document alternativ de asistenta administrativa reciproca in locul documentului de asistenta administrativa reciproca.
(2) Comisia adopta acte de punere in aplicare pentru a stabili:
(a) structura si continutul documentelor de asistenta administrativa reciproca;
(b) normele si procedurile referitoare la schimburile de documente de asistenta administrativa reciproca;
(c) modelul de formular si continutul documentului alternativ de asistenta administrativa reciproca;
(d) normele si procedurile referitoare la utilizarea documentului alternativ de asistenta administrativa reciproca.
De asemenea, Comisia poate adopta acte de punere in aplicare pentru a stabili structura si continutul raportarilor mentionate la articolul 8 alineatul (5).
Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de examinare prevazuta la articolul 35 alineatul (2).
(3) Fiecare stat membru stabileste situatiile in care sistemul informatizat poate fi considerat indisponibil.
(4) In cazul in care, din ratiuni practice, documentul de asistenta administrativa reciproca nu poate fi utilizat, schimbul de mesaje poate fi efectuat, in mod exceptional, in totalitate sau partial prin alte mijloace. In astfel de cazuri, mesajul este insotit de o explicatie a motivului pentru care nu s-a putut utiliza documentul de asistenta administrativa reciproca.
Articolul 10
Furnizarea de documente
(1) Documentele, indiferent de continutul lor, care urmeaza sa fie furnizate in temeiul articolului 8, sunt anexate la documentul de asistenta administrativa reciproca mentionat la articolul 9 alineatul (1).
Cu toate acestea, in cazul in care acest lucru este imposibil sau nerealizabil, documentele sunt furnizate prin mijloace electronice sau in alt mod.
(2) Autoritatea solicitata are obligatia de a furniza documente originale doar in cazul in care acestea sunt necesare in scopul urmarit de autoritatea solicitanta, iar furnizarea acestora nu contravine dispozitiilor aplicabile in statul membru al autoritatii solicitate.
Articolul 11
Termene
(1) Autoritatea solicitata furnizeaza informatiile mentionate la articolul 8 in cel mai scurt timp posibil si nu mai tarziu de trei luni de la data primirii cererii.
Cu toate acestea, in cazul in care autoritatea solicitata se afla deja in posesia informatiilor respective, termenul este de o luna.
(2) In anumite categorii speciale de cazuri, autoritatea solicitata si cea solicitanta pot conveni asupra unor termene diferite de cele prevazute la alineatul (1).
(3) In cazul in care autoritatea solicitata nu este in masura sa raspunda cererii in termenul prevazut la alineatul (1), aceasta informeaza autoritatea solicitanta prin intermediul unui document de asistenta administrativa reciproca, in termen de o luna, cu privire la motivele nerespectarii termenului si indica data la care considera ca va fi in masura sa ofere un raspuns.
Articolul 12
Participarea functionarilor din alte state membre la anchetele administrative
(1) Prin acord intre autoritatea solicitanta si autoritatea solicitata si in conformitate cu modalitatile stabilite de autoritatea solicitata, functionarii autorizati de autoritatea solicitanta pot fi prezenti in birourile autoritatilor administrative ale statului membru solicitat sau in oricare alt loc in care autoritatile respective isi desfasoara activitatea, in vederea schimbului de informatii necesare pentru a asigura aplicarea corecta a legislatiei in domeniul accizelor.
In cazul in care informatiile solicitate sunt incluse in documentatia la care au acces functionarii autoritatii solicitate, functionarii autoritatii solicitante primesc copii ale documentelor care contin informatiile solicitate.
(2) Pe baza acordului dintre autoritatea solicitanta si autoritatea solicitata si in conformitate cu modalitatile stabilite de aceasta din urma, functionarii desemnati de autoritatea solicitanta pot fi prezenti in timpul anchetelor administrative efectuate pe teritoriul statului membru solicitat in vederea schimbului de informatii necesare pentru a asigura aplicarea corecta a legislatiei in domeniul accizelor.
In cazul in care se ajunge la un astfel de acord, functionarii autoritatii solicitante pot avea acces la aceleasi sedii si la aceleasi documente ca si functionarii autoritatii solicitate, prin intermediul functionarilor respectivi si numai in scopul efectuarii anchetei administrative. Functionarii autoritatii solicitante desfasoara anchete sau adreseaza intrebari numai cu acordul si sub supravegherea functionarilor autoritatii solicitate. Acestia nu exercita competentele de control conferite functionarilor autoritatii solicitate.
(3) Functionarii autoritatii solicitante prezenti in alt stat membru in conformitate cu alineatele (1) si (2) trebuie sa fie in masura sa prezinte in orice moment o imputernicire scrisa care sa specifice identitatea si calitatea lor oficiala.
Articolul 13
Controale simultane
(1) In vederea realizarii schimbului de informatii necesare pentru a asigura aplicarea corecta a legislatiei in domeniul accizelor, doua sau mai multe state membre pot conveni, pe baza unei analize a riscurilor, sa efectueze controale simultane, fiecare pe teritoriul propriu, cu privire la situatia referitoare la accize a unuia sau a mai multor operatori economici sau a altor persoane care prezinta un interes comun sau complementar, ori de cate ori acestea considera ca astfel de controale sunt mai eficace decat controalele efectuate de un singur stat membru.
(2) In vederea initierii unui control simultan in conformitate cu alineatul (1), autoritatea competenta a unui stat membru prezinta o propunere autoritatilor competente ale celorlalte state membre vizate.
Propunerea:
(a) specifica cazul sau cazurile propuse pentru controale simultane;
(b) identifica in mod individual fiecare persoana cu privire la care se urmareste efectuarea unui astfel de control;
(c) precizeaza motivele care justifica necesitatea unui control comun;
(d) specifica perioada de timp pe parcursul careia se urmareste efectuarea de astfel de controale.
(3) Autoritatile competente care primesc o propunere mentionata la alineatul (2) confirma acordul lor cu privire la participarea la controlul simultan sau comunica refuzul lor motivat autoritatii competente care a emis propunerea cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de o luna de la data primirii propunerii.
(4) Fiecare autoritate competenta care participa la un control simultan numeste un reprezentant care raspunde de supravegherea si coordonarea operatiunii de control simultan.
(5) In urma efectuarii unui control simultan, autoritatile competente informeaza fara intarziere birourile centrale de legatura pentru accize ale celorlalte state membre cu privire la orice metode sau practici descoperite pe parcursul controlului simultan ca fiind utilizate sau suspectate de a fi fost utilizate pentru a incalca legislatia in domeniul accizelor, in cazul in care astfel de informatii ar putea prezenta un interes deosebit pentru alte state membre.
Articolul 14
Cererea de notificare a deciziilor si masurilor administrative
(1) La cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata, in conformitate cu normele care reglementeaza notificari similare aplicabile in statul sau membru, notifica destinatarului toate deciziile si masurile adoptate de autoritatile administrative ale statului membru solicitant cu privire la aplicarea legislatiei in domeniul accizelor.
(2) Cererile de notificare mentionate la alineatul (1) mentioneaza obiectul deciziei sau al masurii care urmeaza sa fie notificata si indica numele, adresa si orice alte informatii relevante pentru identificarea destinatarului.
(3) Autoritatea solicitata informeaza fara intarziere autoritatea solicitanta cu privire la actiunile sale la cererea de notificare mentionata la alineatul (1) si ii comunica data transmiterii deciziei sau a masurii catre destinatar.
(4) In cazul in care autoritatea solicitata nu este in masura sa dea curs cererii de notificare mentionate la alineatul (1), aceasta informeaza in scris autoritatea solicitanta cu privire la acest fapt in termen de o luna de la data primirii cererii.
Autoritatea solicitata nu refuza sa dea curs unei astfel de cereri prin invocarea continutului deciziei sau al masurii care urmeaza sa fie notificata.
(5) Autoritatea solicitanta face o cerere de notificare in temeiul prezentului articol numai in cazul in care nu este in masura sa furnizeze destinatarului notificarea in conformitate cu normele care reglementeaza notificarea instrumentelor in cauza in statul membru solicitant sau in cazul in care o astfel de notificare ar cauza dificultati disproportionate.
(6) Prezentul articol nu se aplica documentelor mentionate la articolul 8 din Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2012 privind asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor reprezentand impozite, taxe si alte masuri [11].

CAPITOLUL III
SCHIMB DE INFORMATII FARA CERERE PREALABILA
Articolul 15
Schimbul obligatoriu de informatii
(1) Autoritatea competenta a fiecarui stat membru transmite autoritatilor competente ale tuturor celorlalte state membre in cauza, fara cerere prealabila si prin intermediul schimbului automat regulat sau generat de un eveniment, informatiile necesare pentru asigurarea aplicarii corecte a legislatiei in domeniul accizelor, in urmatoarele situatii:
(a) in cazul in care a survenit sau se suspecteaza ca a survenit, intr-un alt stat membru, o neregula sau o incalcare a legislatiei in domeniul accizelor;
(b) in cazul in care a survenit sau se suspecteaza ca a survenit o neregula sau o incalcare a legislatiei in domeniul accizelor pe teritoriul unui stat membru, fapt care poate avea repercusiuni in alt stat membru;
(c) in cazul in care exista un risc de frauda sau in cazul pierderii accizelor in alt stat membru;
(d) in cazul in care a survenit, in conditii de regim suspensiv de accize, distrugerea totala sau pierderea irecuperabila a produselor accizabile;
(e) in cazul in care, in timpul deplasarii produselor accizabile in cadrul Uniunii, a survenit un eveniment exceptional care nu este prevazut in Directiva 2008/118/CE si care poate afecta calculul accizelor datorate de un operator economic.
(2) O autoritate care a transmis informatii catre o alta autoritate in conformitate cu alineatul (1) poate cere ca cealalta autoritate sa prezinte raportari cu privire la actiunile de monitorizare pe care le-a intreprins pe baza informatiilor furnizate. Daca este formulata o astfel de cerere, cealalta autoritate trimite cat mai curand posibil o astfel de raportare, fara a aduce atingere normelor privind confidentialitatea si protectia datelor care sunt aplicabile in statul sau membru, cu exceptia cazului in care acest lucru ar impune o sarcina administrativa disproportionata asupra sa.
(3) In cazul in care informatiile mentionate la alineatul (1) se refera la deplasarea produselor accizabile in cadrul Uniunii, acestea sunt transmise cu ajutorul unui document de asistenta administrativa reciproca, sub rezerva alineatului (4).
Cu toate acestea, in mod exceptional, in cazul in care documentul respectiv nu poate fi utilizat in practica, schimbul de informatii poate fi efectuat in totalitate sau partial prin alte mijloace. In astfel de cazuri, mesajul este insotit de o explicatie a motivului pentru care documentul de asistenta administrativa reciproca nu a putut fi utilizat in practica.
(4) In cazul in care sistemul informatizat nu este disponibil, se utilizeaza documentul alternativ de asistenta administrativa reciproca in locul documentului mentionat la alineatul (3).
(5) Comisia adopta acte de punere in aplicare pentru a stabili:
(a) categoriile exacte de informatii care fac obiectul schimbului in temeiul alineatului (1) si care, in cazul persoanelor fizice, includ date precum numele, prenumele, strada, numarul, codul postal, orasul, statul membru, codul fiscal sau alt cod de identificare, codul produsului sau descrierea acestuia, precum si alte date cu caracter personal conexe, daca sunt disponibile;
(b) frecventa schimburilor regulate si termenele pentru schimburile generate de un eveniment in temeiul alineatului (1), pentru fiecare categorie de informatii;
(c) structura si continutul documentelor de asistenta administrativa reciproca;
(d) forma si continutul documentului alternativ de asistenta administrativa reciproca;
(e) normele si procedurile referitoare la schimburile de documente mentionate la literele (c) si (d).
De asemenea, Comisia poate adopta acte de punere in aplicare pentru a stabili care sunt situatiile in care autoritatile competente pot considera sistemul informatizat ca fiind indisponibil in sensul alineatului (4) din prezentul articol.
Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de examinare prevazuta la articolul 35 alineatul (2).
Articolul 16
Schimbul facultativ de informatii
(1) Autoritatile competente ale statelor membre pot sa isi transmita reciproc, fara cerere prealabila, prin intermediul schimbului spontan, orice informatii necesare pentru a asigura aplicarea corecta a legislatiei in domeniul accizelor despre care au cunostinta si al caror schimb nu intra sub incidenta articolului 15.
In acest scop, acestea pot utiliza sistemul informatizat in cazul in care sistemul poate prelucra astfel de informatii.
(2) O autoritatea care a transmis informatii catre o alta autoritate in conformitate cu alineatul (1) poate cere ca cealalta autoritate sa prezinte raportari cu privire la actiunile de monitorizare pe care le-a intreprins pe baza informatiilor furnizate. Daca este formulata o astfel de cerere, cealalta autoritate trimite cat mai curand posibil o astfel de raportare, fara a aduce atingere normelor privind confidentialitatea si protectia datelor care sunt aplicabile in statul sau membru, cu exceptia cazului in care acest lucru ar impune o sarcina administrativa disproportionata asupra sa.
(3) Comisia adopta acte de punere in aplicare pentru a stabili:
(a) structura si continutul documentelor de asistenta administrativa reciproca pentru a cuprinde cele mai uzuale tipuri de informatii mentionate la alineatul (1);
(b) normele si procedurile referitoare la schimburile de documente de asistenta administrativa reciproca.
De asemenea, Comisia poate adopta acte de punere in aplicare pentru a stabili structura si continutul raportarilor mentionate la alineatul (2).
Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de examinare prevazuta la articolul 35 alineatul (2).
Articolul 17
Obligatia statelor membre de a facilita schimburile de informatii fara cerere prealabila
Statele membre adopta masurile administrative si organizationale necesare pentru a facilita schimburile prevazute in prezentul capitol.
Articolul 18
Limitarea obligatiilor
Statele membre nu sunt obligate, in scopul punerii in aplicare a prezentului capitol, sa impuna noi obligatii persoanelor cu privire la colectarea de informatii, si nici sa isi asume sarcini administrative disproportionate.

CAPITOLUL IV
STOCAREA SI SCHIMBUL DE INFORMATII ELECTRONICE REFERITOARE LA OPERATORII ECONOMICI
Articolul 19
Stocarea si schimbul de informatii referitoare la autorizatiile de operator economic si la antrepozite fiscale
(1) Fiecare stat membru intretine o baza de date electronica care contine urmatoarele registre:
(a) un registru al operatorilor economici apartinand uneia dintre urmatoarele categorii:
(i) antrepozitarii autorizati in sensul articolului 4 punctul 1 din Directiva 2008/118/CE;
(ii) destinatarii inregistrati in sensul articolului 4 punctul 9 din Directiva 2008/118/CE;
(iii) expeditorii inregistrati in sensul articolului 4 punctul 10 din Directiva 2008/118/CE.
(b) un registru al sediilor autorizate ca antrepozite fiscale in sensul articolului 4 punctul 11 din Directiva 2008/118/CE.
(2) Registrele mentionate la alineatul (1) contin urmatoarele informatii:
(a) codul unic de acciza emis de autoritatea competenta pentru operatorul economic sau sediile in cauza;
(b) numele si adresa operatorului economic sau ale sediilor;
(c) categoria produsului supus accizelor (CAT) si/sau codul produsului supus accizelor (EPC) referitoare la produsele cuprinse in autorizatia mentionata in anexa II, lista codurilor 11 din Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului in ceea ce priveste procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize [12];
(d) identificarea biroului central de legatura pentru accize sau a biroului pentru accize de la care pot fi obtinute informatii suplimentare;
(e) data de la care autorizatia este valabila, este modificata sau, dupa caz, data de expirare a valabilitatii autorizatiei;
(f) pentru antrepozitarii autorizati, antrepozitul fiscal sau lista cu antrepozitele fiscale pentru care se aplica autorizatia si, daca se prevede in legislatia nationala, mentiunea faptului ca acestia sunt autorizati sa omita detaliile destinatarului in momentul expedierii, ca sunt autorizati sa divizeze o deplasare in conformitate cu articolul 23 din Directiva 2008/118/CE sau ca sunt autorizati sa li se deplaseze produsele accizabile catre un loc de livrare directa in conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din directiva respectiva;
(g) pentru destinatarii inregistrati, daca se prevede in legislatia nationala, mentiunea faptului ca acestia sunt autorizati sa li se deplaseze produsele accizabile catre un loc de livrare directa in conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Directiva 2008/118/CE;
(h) pentru destinatarii inregistrati mentionati la articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2008/118/CE, altii decat cei mentionati la litera (i) de la prezentul alineat, continutul autorizatiei cu privire la cantitatea de produse accizabile, identitatea expeditorului in statul membru de expeditie si perioada de timp pentru care este valabila autorizatia;
(i) pentru destinatarii inregistrati mentionati la articolul 19 litera (3) din Directiva 2008/118/CE care detin o autorizatie de a primi vinuri de la expeditori care beneficiaza de derogarea prevazuta la articolul 40 din Directiva 2008/118/CE, continutul autorizatiei cu privire la cantitatea de produse accizabile si termenul pentru care autorizatia este valabila. Mentionarea derogarii in conformitate cu articolul 40 din Directiva 2008/118/CE se include in registru;
(j) pentru antrepozitele fiscale, antrepozitarul autorizat sau lista cu antrepozitarii autorizati pentru a caror utilizare este autorizat antrepozitul fiscal.
(3) Biroul central de legatura pentru accize sau un departament de legatura din fiecare stat membru se asigura ca informatiile continute in registrele nationale sunt complete, exacte si actualizate.
(4) Informatiile continute in registrele nationale respective prevazute la alineatul (2), care se refera la operatorii economici implicati in deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize intre statele membre, fac obiectul unui schimb automat prin intermediul unui registru central.
Comisia gestioneaza registrul ca parte a sistemului informatizat, astfel incat sa asigure in orice moment o vizualizare actualizata corecta a tuturor datelor din registrele nationale furnizate de toate statele membre.
Birourile centrale de legatura pentru accize sau departamentele de legatura ale statelor membre comunica in timp util Comisiei continutul registrului national, precum si orice modificare adusa acestuia.
Articolul 20
Accesul la informatii si corectarea acestora
(1) Comisia se asigura ca persoanele implicate in circulatia produselor accizabile in regim suspensiv de accize intre statele membre pot obtine confirmarea, prin mijloace electronice, a validitatii codurilor de acciza inscrise in registrul central mentionat la articolul 19 alineatul (4). Comisia transmite toate cererile formulate de un operator economic de corectare a informatiilor respective catre biroul central de legatura pentru accize sau catre departamentul de legatura responsabil de autorizarea operatorului economic respectiv.
(2) Birourile centrale de legatura pentru accize sau departamentele de legatura din statele membre se asigura ca operatorii economici pot obtine confirmarea informatiilor cu privire la acestia detinute in conformitate cu articolul 19 alineatul (2) si pot obtine corectarea eventualelor inexactitati.
(3) Autoritatea competenta a unui stat membru poate autoriza, in conditiile stabilite de statul membru in cauza, biroul central de legatura pentru accize sau departamentele de legatura desemnate sa comunice confirmarea informatiilor detinute in temeiul articolului 19 alineatul (2).
Articolul 21
Pastrarea datelor
(1) Fiecare stat membru pastreaza informatiile privind deplasarea produselor accizabile in cadrul Uniunii si inregistrarile din registrele nationale mentionate la articolul 19 pentru o perioada de cel putin cinci ani de la sfarsitul anului calendaristic in care a inceput deplasarea, pentru ca astfel de informatii sa poata fi utilizate pentru procedurile prevazute in prezentul regulament. Perioada respectiva poate fi limitata la trei ani in ceea ce priveste informatiile introduse in registrele nationale inainte de 1 iulie 2012.
(2) Informatiile obtinute prin intermediul sistemului informatizat se pastreaza in sistemul respectiv, astfel incat sa poata fi extrase si prelucrate ulterior in cadrul sistemului ca raspuns la o cerere de informatii mentionata la articolul 8.
Articolul 22
Punere in aplicare
Comisia adopta acte de punere in aplicare:
(a) pentru a specifica detaliile tehnice referitoare la actualizarea automata a bazelor de date prevazute la articolul 19 alineatul (1) si a registrului central mentionat la articolul 19 alineatul (4);
(b) pentru a specifica normele si procedurile referitoare la accesul si la corectarea informatiilor in temeiul articolului 20 alineatul (1).
Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de examinare prevazuta la articolul 35 alineatul (2).

CAPITOLUL V
CONDITII COMUNE CARE REGLEMENTEAZA ASISTENTA
Articolul 23
Regimul lingvistic
Cererile de asistenta, inclusiv cererile de notificare si documentele anexate acestora, pot fi redactate in oricare limba convenita intre autoritatea solicitanta si autoritatea solicitata. O traducere care sa insoteasca documentul, in limba oficiala sau intr-una dintre limbile oficiale ale statului membru in care isi are sediul autoritatea solicitata, este necesara numai daca autoritatea solicitata furnizeaza o justificare care sa explice necesitatea unei traduceri.
Articolul 24
Calitatea serviciilor
(1) Comisia si statele membre se asigura ca partile sistemului informatizat necesare pentru schimbul de informatii descris in prezentul regulament sunt operationale, corespunzator intretinute si dezvoltate in continuare.
(2) Comisia si statele membre incheie un acord privind nivelul serviciilor si convin asupra unei politici de securitate pentru sistemul informatizat. Acordul privind nivelul serviciilor defineste calitatea tehnica si cantitatea serviciilor care urmeaza sa fie furnizate de Comisie si statele membre pentru a asigura functionarea in conditii de securitate a tuturor partilor sistemului informatizat si a comunicarii electronice si repartizarea responsabilitatilor pentru dezvoltarea in continuare a sistemului respectiv.
Articolul 25
Limite generale ale obligatiilor autoritatii solicitate
(1) Autoritatea solicitata furnizeaza autoritatii solicitante informatiile solicitate in conformitate cu prezentul regulament, cu conditia ca:
(a) autoritatea solicitanta sa fi epuizat sursele obisnuite de informare pe care le-ar fi putut utiliza in astfel de cazuri pentru a obtine informatiile solicitate, fara a risca sa compromita atingerea scopului urmarit; si
(b) numarul si natura cererilor de informatii inaintate de autoritatea solicitanta intr-o anumita perioada sa nu implice o sarcina administrativa disproportionata asupra autoritatii solicitate.
(2) Prezentul regulament nu impune autoritatii competente a unui stat membru obligatia de a efectua anchete sau de a furniza informatii in cazul in care legislatia sau practicile administrative ale statului membru respectiv nu permit autoritatilor sale sa efectueze astfel de anchete sau sa colecteze ori sa utilizeze astfel de informatii in beneficiul altui stat membru.
(3) Autoritatea competenta a unui stat membru poate refuza furnizarea de informatii in cazul in care statul membru solicitant nu este in masura, din motive juridice, sa furnizeze informatii similare.
(4) Furnizarea informatiilor poate fi refuzata in cazul in care acestea ar putea conduce la dezvaluirea unui secret comercial, industrial sau profesional sau a unui proces comercial, sau in cazul in care divulgarea informatiilor respective ar contraveni ordinii publice.
(5) Autoritatea solicitata informeaza autoritatea solicitanta cu privire la motivele care stau la baza respingerii unei cereri de asistenta. In scopuri statistice, autoritatile competente informeaza anual Comisia cu privire la categoriile de motive ale respingerii.
(6) Dispozitiile alineatelor (2), (3) sau (4) nu pot fi in niciun caz interpretate ca autorizand o autoritate solicitata sa refuze furnizarea de informatii doar pentru ca informatiile respective sunt detinute de o banca, de o alta institutie financiara sau de o persoana desemnata sau actionand in capacitate de agent sau fiduciar, sau pentru ca aceste informatii se raporteaza la participatiile la capitalul unei persoane.
Articolul 26
Cheltuieli
Statele membre renunta reciproc la orice cerere pentru rambursarea cheltuielilor suportate in aplicarea prezentului regulament, cu exceptia cererilor cu privire la onorariile platite expertilor.
Articolul 27
Suma minima
(1) O cerere de asistenta poate face obiectul unui prag minim bazat pe acciza potential datorata.
(2) Comisia poate adopta acte de punere in aplicare pentru a specifica pragul mentionat la alineatul (1) al prezentului articol.
Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de examinare prevazuta la articolul 35 alineatul (2).
Articolul 28
Secretul oficial, protectia datelor si utilizarea informatiilor comunicate in temeiul prezentului regulament
(1) Informatiile comunicate sau colectate de statele membre in temeiul prezentului regulament sau orice informatii la care un functionar sau alt angajat ori un contractant a avut acces in timpul exercitarii indatoririlor sale fac obiectul obligatiei de a pastra secretul oficial si beneficiaza de protectia acordata informatiilor similare in conformitate cu dreptul statului membru care primeste informatiile respective.
(2) Informatiile prevazute la alineatul (1) pot fi utilizate in urmatoarele scopuri:
(a) stabilirea bazei de evaluare a accizelor;
(b) colectarea sau controlul administrativ al accizelor;
(c) monitorizarea circulatiei produselor accizabile;
(d) analiza riscurilor in domeniul accizelor;
(e) anchete in domeniul accizelor;
(f) stabilirea altor taxe, impozite si impuneri reglementate de articolul 2 din Directiva 2010/24/UE.
Cu toate acestea, autoritatea competenta a statului membru care furnizeaza informatiile permite utilizarea acestora in alte scopuri in statul membru al autoritatii solicitante in cazul in care legislatia statului membru al autoritatii solicitate permite ca informatiile sa fie utilizate in scopuri similare in statul membru respectiv.
In masura in care acest lucru este permis de legislatia nationala, si fara a aduce atingere articolului 1 alineatul (2), informatiile mentionate la alineatul (1) de la prezentul articol pot fi utilizate in legatura cu proceduri judiciare sau administrative care pot implica sanctiuni, initiate ca urmare a incalcarii legislatiei fiscale, fara a aduce atingere normelor care reglementeaza drepturile invinuitilor si ale martorilor pe parcursul unor astfel de proceduri.
(3) In cazul in care autoritatea solicitanta considera ca informatiile pe care le-a primit de la autoritatea solicitata pot fi utile autoritatii competente a unui alt stat membru, aceasta le poate transmite autoritatii respective. Autoritatea solicitanta informeaza autoritatea solicitata cu privire la acest lucru.
Autoritatea solicitata poate impune ca informatiile sa fie comunicate unui alt stat membru cu acordul sau prealabil.
(4) Toate prelucrarile de date cu caracter personal efectuate de statele membre, mentionate in prezentul regulament, fac obiectul dispozitiilor nationale de punere in aplicare a Directivei 95/46/CE.
In scopul aplicarii corecte a prezentului regulament, statele membre limiteaza domeniul de aplicare al obligatiilor si drepturilor prevazute la articolul 10, articolul 11 alineatul (1) si articolele 12 si 21 din Directiva 95/46/CE, in masura in care acest lucru este necesar pentru a proteja interesele mentionate la articolul 13 alineatul (1) litera (e) din directiva respectiva. Astfel de limitari sunt proportionale cu interesul in cauza.
Articolul 29
Accesul la informatii cu autorizarea Comisiei
Persoanele autorizate corespunzator de catre Comisie pot primi accesul la informatiile mentionate la articolul 28 alineatul (4) doar in masura in care acest lucru este necesar pentru intretinerea, mentinerea si dezvoltarea retelei CCN/CSI si pentru functionarea registrului central.
Persoanele respective sunt supuse obligatiei pastrarii secretului oficial. Informatiile accesate sunt protejate ca date cu caracter personal in temeiul Regulamentului (CE) nr. 45/2001.
Articolul 30
Valoarea probatorie a informatiilor obtinute
Rapoartele, declaratiile si oricare alte documente sau copii legalizate ori extrase ale acestora, comunicate de catre autoritatea competenta a unui stat membru autoritatii competente a unui alt stat membru in conformitate cu prezent regulament, pot fi invocate ca dovezi de catre organismele competente ale celuilalt stat membru pe aceeasi baza ca in cazul documentelor similare furnizate de alta autoritate a acestuia.
Articolul 31
Obligatia de a coopera
(1) In scopul aplicarii prezentului regulament, fiecare stat membru adopta toate masurile necesare pentru:
(a) a asigura o coordonare interna eficace intre autoritatile mentionate la articolele 3-5;
(b) a stabili o cooperare directa intre autoritatile abilitate in vederea coordonarii prevazute la litera (a) de la prezentul alineat;
(c) a asigura buna functionare a sistemului de schimb de informatii prevazut de prezentul regulament.
(2) Comisia comunica fara intarziere autoritatii competente a fiecarui stat membru orice informatie pe care o primeste si pe care este in masura sa o furnizeze, necesara pentru a asigura aplicarea corecta a legislatiei in domeniul accizelor.
Articolul 32
Relatiile cu tarile terte
(1) O autoritate competenta a unui stat membru care primeste informatii de la o tara terta poate transmite informatiile respective autoritatilor competente ale oricaror state membre care ar putea fi interesate de acestea si, in special, autoritatilor competente care le solicita, cu conditia ca acordurile de asistenta cu tara terta respectiva sa permita acest lucru. De asemenea, astfel de informatii pot fi transmise Comisiei ori de cate ori prezinta interes pentru Uniune in sensul prezentului regulament.
(2) In cazul in care tara terta respectiva sa isi asume un angajament juridic de a furniza asistenta necesara pentru obtinerea dovezilor privind caracterul ilicit al tranzactiilor care par sa contravina legislatiei in domeniul accizelor, informatiile obtinute in temeiul prezentului regulament pot fi comunicate de catre autoritatea competenta a unui stat membru tarii terte respective, in conformitate cu dreptul intern al statului membru respectiv privind transferul de date cu caracter personal catre tarile terte, in scopul aplicarii corecte a accizelor sau a taxelor, impozitelor si impunerilor similare aplicabile in tara terta cu consimtamantul autoritatilor competente care au furnizat informatiile, in conformitate cu dreptul lor intern.
Articolul 33
Asistenta acordata operatorilor economici
(1) Autoritatile unui stat membru in care isi are sediul un expeditor de produse accizabile pot acorda asistenta expeditorului respectiv in cazul in care acesta nu primeste un raport de receptie mentionat la articolul 24 alineatul (4) din Directiva 2008/118/CE, un raport de export mentionat la articolul 25 alineatul (3) din directiva mentionata sau, in situatiile prevazute la articolul 33 alineatul (1) din directiva respectiva, o copie a documentului de insotire mentionat la articolul 34 din aceasta.
O astfel de asistenta se acorda fara a aduce atingere obligatiilor fiscale ale expeditorului care beneficiaza de asistenta.
(2) In cazul in care un stat membru acorda asistenta in temeiul alineatului (1) de la prezentul articol si considera necesar sa obtina informatii de la un alt stat membru, acesta solicita informatiile respective in conformitate cu articolul 8. Celalalt stat membru poate refuza sa obtina informatiile solicitate daca expeditorul nu a epuizat toate mijloacele aflate la dispozitia sa pentru a obtine dovada faptului ca deplasarea produselor accizabile intre statele membre s-a incheiat.

CAPITOLUL VI
EVALUARE SI DISPOZITII FINALE
Articolul 34
Evaluarea acordurilor, colectarea de statistici operationale si raportare
(1) Statele membre si Comisia examineaza si evalueaza aplicarea prezentului regulament. In acest scop, Comisia sintetizeaza periodic experienta acumulata de statele membre in vederea imbunatatirii functionarii sistemului instituit de prezentul regulament.
(2) Statele membre comunica Comisiei urmatoarele:
(a) orice informatie disponibila relevanta pentru experienta acestora cu privire la aplicarea prezentului regulament, inclusiv eventualele date statistice necesare pentru evaluarea acesteia;
(b) orice informatie disponibila privind metode sau practici reale sau suspectate a fi utilizate pentru incalcarea legislatiei in domeniul accizelor, in cazul in care respectivele metode sau practici dezvaluie deficiente sau lipsuri in functionarea procedurilor definite in prezentul regulament.
In vederea evaluarii eficacitatii acestui sistem de cooperare administrativa in impunerea aplicarii legislatiei in domeniul accizelor si in combaterea evaziunii si a fraudei referitoare la accize, statele membre pot comunica Comisiei orice informatie disponibila, altele decat informatiile mentionate la primul paragraf.
Comisia transmite informatiile comunicate de statele membre celorlalte state membre in cauza.
Obligatia de a comunica informatii si date statistice nu implica nicio crestere nejustificata a sarcinii administrative.
(3) Comisia poate extrage in mod direct informatii din mesajele generate de sistemul informatizat in scopuri statistice si de evaluare, sub rezerva articolului 28.
(4) Informatiile comunicate de statele membre sau extrase de Comisie in sensul alineatelor (1)-(3) nu contin date individuale sau cu caracter personal.
(5) Comisia adopta acte de punere in aplicare pentru a stabili, in scopul punerii in aplicare a prezentului articol, datele statistice relevante comunicate de statele membre, informatiile care urmeaza sa fie extrase de Comisie si rapoartele statistice care urmeaza sa fie pregatite de Comisie si de statele membre.
Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de examinare prevazuta la articolul 35 alineatul (2).
Articolul 35
Comitetul pentru accize
(1) Comisia este asistata de Comitetul pentru accize instituit prin articolul 43 alineatul (1) din Directiva 2008/118/CE. Acesta este un comitet in sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2) Atunci cand se face trimitere la prezentul alineat, se aplica articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Articolul 36
Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 2073/2004
Regulamentul (CE) nr. 2073/2004 se abroga.
Trimiterile la regulamentul abrogat se citesc ca trimiteri la prezentul regulament in conformitate cu tabelul de corespondenta care figureaza in anexa la prezentul regulament.
Articolul 37
Rapoartele inaintate Parlamentului European si Consiliului
Din cinci in cinci ani, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului regulament si in special pe baza informatiilor furnizate de statele membre, Comisia prezinta rapoarte Parlamentului European si Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament.
Articolul 38
Acorduri bilaterale
In cazul in care autoritatile competente incheie acorduri cu privire la aspecte de ordin bilateral reglementate de prezentul regulament, in alt scop decat acela de a viza cazuri individuale, acestea informeaza Comisia fara intarziere. La randul ei, Comisia informeaza autoritatile competente ale celorlalte state membre.
Articolul 39
Intrare in vigoare
Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplica de la 1 iulie 2012.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 mai 2012.
Pentru Consiliu
Presedintele
M. Vestager
[1] Avizul din 29 martie 2012 (nepublicat inca in Jurnalul Oficial).
[2] JO C 68, 6.3.2012, p. 45.
[3] JO L 359, 4.12.2004, p. 1.
[4] JO L 9, 14.1.2009, p. 12.
[5] JO L 162, 1.7.2003, p. 5.
[6] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
[7] JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
[8] JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
[9] Avizul din 18 ianuarie 2012.
[10] JO L 162, 1.7.2003, p. 5.
[11] JO L 84, 31.3.2010, p. 1.
[12] JO L 197, 29.7.2009, p. 24.
————————————————–
ANEXA
Corespondenta dintre Regulamentul (CE) nr. 2073/2004 si Regulamentul (UE) nr. 389/2012
Numarul articolului din Regulamentul (CE) nr. 2073/2004 | Numarul articolului din Regulamentul (UE) nr. 389/2012 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3, 4, 5, 6 |
4 | 7 |
5 | 8 |
6 | 9 |
7 | 7, 10 |
8 | 11 |
9 | 11 |
10 | 11 |
11 | 12 |
12 | 13 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 14 |
16 | 14 |
17 | 15 |
18 | 15 |
19 | 16 |
20 | 17 |
21 | 18 |
22 | 19, 20 |
23 | — |
24 | 33 |
25 | 21 |
26 | 34 |
27 | 32 |
28 | 9, 15, 16, 22 |
29 | 23 |
30 | 25, 27, 28 |
31 | 28, 29, 32 |
32 | 30 |
33 | 31 |
34 | 35 |
35 | 37 |
36 | 38 |
37 | 39 |
| |

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close