Autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei

In M. Of. nr. 341 din 19 mai 2012 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar, denumita in continuare Comisie, prevazut in anexa nr. 1.
ART. 2
Se aproba criteriile referitoare la autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, prevazute in anexa nr. 2.
ART. 3
Se aproba documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar, prevazute in anexa nr. 3.
ART. 4
Se aproba documentele necesare pentru verificarea conditiilor de functionalitate al spatiului propus pentru inregistrarea punctului de schimb valutar, prevazute in anexa nr. 4.
ART. 5
Modelul autorizatiei pentru entitatile care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei este prevazut in anexa nr. 5.
ART. 6
Modelul scrisorii de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar al entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei este prevazut in anexa nr. 6.
ART. 7
Modelul notei de constatare privind dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului este prevazut in anexa nr. 7.
ART. 8
Anexele nr. 1 – 7 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 9
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. REGULAMENT de organizare si functionare a Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar

I. Prevederi generale
ART. 1
Autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, denumite in continuare entitati si prevazute la art. 2 din anexa nr. 2 la ordin, se realizeaza prin intermediul Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar, denumita in continuare Comisie, structura interministeriala care isi desfasoara activitatea la sediul Ministerului Finantelor Publice.
ART. 2
Activitatea curenta a Comisiei se realizeaza prin intermediul directiei de specialitate cu atributii in domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare directie de specialitate.
ART. 3
(1) Comisia isi desfasoara activitatea si poate lua hotarari in prezenta a cel putin 5 dintre membrii sai.
(2) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toate entitatile care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei.

II. Organizarea sedintelor de lucru ale Comisiei
ART. 4
(1) Comisia se intruneste, de regula, de doua ori pe luna pentru analiza situatiilor care impun luarea unei decizii.
(2) Comisia va fi convocata de presedintele sau vicepresedintele acesteia, inclusiv la propunerea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
ART. 5
(1) Directia de specialitate va pune la dispozitia membrilor Comisiei, cu cel putin doua zile lucratoare inaintea sedintei, ordinea de zi, documentatiile aferente si nota de prezentare.
(2) Documentatia consta, in principal, in:
a) solicitari in vederea autorizarii si/sau inregistrarii, sustinute de actele necesare;
b) sesizarile primite de la organele cu atributii de control;
c) sesizari din partea entitatilor sau de la alti operatori economici etc.
ART. 6
(1) Intreaga documentatie va fi prezentata in plenul Comisiei.
(2) Fiecare documentatie va fi prezentata printr-o nota care va cuprinde propunerea de solutionare formulata de directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei si va fi semnata de catre directorul acesteia sau de inlocuitorul sau, dupa caz.
ART. 7
(1) Comisia va analiza fiecare documentatie in baza notei mentionate la art. 6 alin. (2), cu respectarea prevederilor prezentului regulament si a legislatiei in vigoare.
(2) Directia de specialitate sau Comisia au dreptul de a solicita orice alte documente, declaratii sau informatii atat de la entitati, cat si de la alti operatori economici sau institutii ale statului.
(3) Comisia va respinge orice solicitare de autorizare si/sau inregistrare in situatia in care nu sunt intrunite elementele de admitere a acesteia.
ART. 8
(1) Deciziile vor fi luate de catre Comisie cu votul majoritatii simple din numarul de membri prezenti si vor fi validate prin semnarea de catre toti membrii prezenti a procesului-verbal in care sunt mentionate acestea.
(2) Deciziile se semneaza de catre presedintele sau de catre vicepresedintele Comisiei.
(3) Membrii Comisiei nu raspund civil sau penal, dupa caz, daca instantele judecatoresti constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre acestia cu buna-credinta si fara neglijenta a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce revin Comisiei.
ART. 9
(1) Secretariatul Comisiei este asigurat prin directia de specialitate, care va consemna intr-un registru de procese-verbale aspectele analizate si toate deciziile adoptate in cadrul sedintei.
(2) La lucrarile Comisiei poate fi invitat, dupa caz, si cate un reprezentant din partea Garzii Financiare, a directiilor/directiilor generale din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a Ministerului Administratiei si Internelor, altor autoritati ale statului, punctele de vedere exprimate de acesti reprezentanti in cadrul lucrarilor Comisiei avand caracter consultativ.
(3) Reprezentantii asociatiilor profesionale sau patronatelor in domeniu pot fi invitati sa participe la analiza cazurilor supuse dezbaterilor Comisiei, dar nu vor participa la luarea deciziei de catre membrii Comisiei.

III. Deciziile Comisiei
ART. 10
(1) Deciziile Comisiei sunt acte administrative emise numai in forma scrisa.
(2) Deciziile cuprind urmatoarele elemente:
a) denumirea Comisiei;
b) data la care a fost emisa decizia;
c) datele de identificare ale entitatii care face obiectul prezentului ordin;
d) obiectul actului administrativ;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele si semnatura presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei, dupa caz;
h) stampila Comisiei;
i) posibilitatea de a fi contestata, calea de atac si termenul in care aceasta poate fi exercitata;
j) data de la care produce efecte.
(3) Deciziile Comisiei pot fi sub forma de: autorizatie, scrisoare de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar, decizie de anulare/revocare/respingere/suspendare, decizie de solutionare a plangerii prealabile si altele.
ART. 11
(1) Decizia trebuie comunicata entitatii careia ii este destinata.
(2) Comunicarea deciziei se realizeaza prin una dintre urmatoarele modalitati:
a) prin prezentarea reprezentantului legal al entitatii sau al persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz, la sediul directiei de specialitate si primirea actului administrativ de catre acesta sub semnatura, data comunicarii fiind data ridicarii sub semnatura a actului;
b) prin remiterea, sub semnatura, a actului administrativ prin unitatile subordonate Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, dupa caz, data comunicarii fiind data remiterii sub semnatura a actului;
c) prin posta, la domiciliul fiscal al entitatii sau al persoanei imputernicite de catre aceasta, dupa caz, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, precum si prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ si confirmarea primirii acestuia si daca entitatea a solicitat expres acest lucru, data comunicarii fiind data confirmarii primirii actului administrativ;
d) in cazul in care comunicarea deciziei nu a fost posibila potrivit dispozitiilor prevazute la alin. (2) lit. a) – c), se va recurge la comunicarea prin publicitate, prin afisarea la sediul autoritatii fiscale apartinand Agentiei Nationale de Administrare Fiscala responsabila cu administrarea din punct de vedere fiscal a entitatii sau a persoanei imputernicite de catre aceasta, dupa caz, a unei copii a deciziei emise pe numele acesteia. Decizia se considera comunicata in termen de 15 de zile de la data afisarii.
(3) In cazul in care comunicarea potrivit alin. (2) lit. a) si b) se face de catre structurile centrale sau teritoriale ale Garzii Financiare, acestea privesc deciziile de anulare, revocare sau suspendare ale Comisiei.
ART. 12
Deciziile de anulare/revocare/respingere/suspendare produc efecte din momentul in care sunt comunicate entitatii sau persoanei imputernicite de catre aceasta, dupa caz, sau de la o data ulterioara expres mentionata in actul administrativ comunicat, potrivit legii.
ART. 13
Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semneaza actul administrativ, numele si prenumele ori denumirea entitatii, a obiectului actului administrativ sau a semnaturii presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei atrage nulitatea acesteia. Nulitatea se constata de instanta judecatoreasca de contencios administrativ in conditiile legii.
ART. 14
Comisia poate indrepta erorile materiale din decizie, din oficiu sau la cererea entitatii sau a persoanei imputernicite de catre aceasta, dupa caz. Decizia corectata se comunica entitatii sau persoanei imputernicite de catre aceasta, dupa caz, potrivit legii.
ART. 15
(1) Impotriva deciziei Comisiei se poate formula plangere prealabila in conditiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Plangerea prealabila formulata impotriva deciziei Comisiei, in conditiile prezentului ordin, este calea administrativa de atac prin care se solicita autoritatii publice emitente anularea/revocarea deciziei.
ART. 16
(1) Deciziile Comisiei sunt definitive si produc efecte juridice de la datele prevazute la art. 12 din prezentul regulament sau art. 4 alin. (2) din anexa nr. 2 la ordin, dupa caz.
(2) In situatia in care entitatea careia ii este adresata sau persoana imputernicita de catre aceasta, dupa caz, contesta decizia de suspendare, revocare ori anulare a autorizatiei sau orice alta decizie emisa de Comisie, efectul deciziei nu se suspenda de drept pana la solutionarea contestatiei de catre Comisie in cadrul procedurii prealabile prevazute in legislatia in domeniu.
ART. 17
(1) Plangerea prealabila se formuleaza in scris si va cuprinde:
a) datele de identificare ale contestatorului;
b) obiectul plangerii prealabile;
c) motivele de fapt si de drept;
d) dovezile pe care se intemeiaza;
e) semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila in cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de imputernicit al contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.
(2) Plangerea prealabila se depune la registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, in termenele prevazute la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 18
Plangerea prealabila poate fi retrasa de contestator pana la solutionarea acesteia. Comisia ii va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renuntarea la plangerea prealabila.
ART. 19
(1) In solutionarea plangerii prealabile, Comisia se pronunta prin decizie.
(2) Decizia emisa in solutionarea plangerii prealabile este definitiva in sistemul cailor administrative de atac.
ART. 20
(1) Decizia de solutionare a plangerii prealabile se emite in forma scrisa si va cuprinde: preambulul, considerentele si dispozitivul.
(2) Preambulul cuprinde: denumirea Comisiei, numele si prenumele sau denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al acestuia, numarul de inregistrare a plangerii prealabile la directia de specialitate si obiectul cauzei.
(3) Considerentele cuprind motivele de fapt si de drept care au format convingerea Comisiei in emiterea deciziei.
(4) Dispozitivul cuprinde solutia pronuntata, calea de atac si termenul in care aceasta poate fi exercitata.
(5) Decizia se semneaza de catre presedintele sau vicepresedintele Comisiei, dupa caz.
ART. 21
(1) In solutionarea plangerii prealabile, Comisia va verifica motivele de fapt si de drept care au stat la baza emiterii deciziei atacate. Analiza plangerii prealabile se face in raport cu sustinerile formulate de contestator, cu dispozitiile legale invocate de acesta si cu documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea plangerii prealabile se face in limitele sesizarii.
(2) Comisia, pentru lamurirea cauzei, poate solicita punctul de vedere al directiilor de specialitate din Ministerul Finantelor Publice sau al altor institutii si autoritati.
(3) Prin solutionarea plangerii prealabile nu se poate crea o situatie mai grea contestatorului in propria cale de atac.
(4) Contestatorul sau imputernicitii acestuia pot sa depuna probe noi in sustinerea cauzei.
(5) Comisia se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, iar, cand se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.
ART. 22
(1) Prin decizie, plangerea prealabila va putea fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa.
(2) In cazul admiterii plangerii prealabile se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat.
(3) Daca se constata neindeplinirea unei conditii procedurale la investirea Comisiei cu solutionarea plangerii prealabile, aceasta va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei.
(4) Plangerea prealabila nu poate fi respinsa daca poarta o denumire gresita.
ART. 23
(1) Decizia privind solutionarea plangerii prealabile se comunica contestatorului in forma scrisa in conditiile prevazute la art. 11.
(2) Deciziile emise in solutionarea plangerilor prealabile pot fi atacate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, conform art. 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

ANEXA 2. CRITERIILE referitoare la autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei

PARTEA I
Dispozitii generale

CAPITOLUL I
Definitii

ART. 1
In intelesul prezentului ordin, se folosesc urmatoarele definitii:
1. prin procesul de autorizare si atribuire a codurilor statistice de catre Ministerul Finantelor Publice se intelege:
a) emiterea autorizatiei pentru activitati de schimb valutar desfasurate de entitatile prevazute la art. 2;
b) atribuirea codului statistic in baza caruia entitatile prevazute la art. 2 pot efectua activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei;
2. prin inregistrare se intelege atribuirea unui cod statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar. Scrisoarea de atribuire a codului statistic reprezinta autorizatie pentru punctele de schimb valutar;
3. prin autorizatie se intelege documentul nominal in baza caruia entitatile prevazute la art. 2 au dreptul sa desfasoare in mod direct activitati de schimb valutar;
4. prin punct de schimb valutar se intelege locatia unde se desfasoara efectiv activitati de schimb valutar.

CAPITOLUL II
Entitati care pot fi autorizate si/sau inregistrate sa desfasoare activitati de schimb valutar

ART. 2
(1) Activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei pot fi efectuate cu indeplinirea conditiilor legale aplicabile numai de urmatoarele categorii de entitati:
a) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca principal obiect de activitate activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare – activitati ale birourilor de schimb valutar. Activitatile secundare nu pot fi altele decat cele incluse in cod CAEN 6619 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si coduri de pensii – remiterea de bani.
b) persoane juridice si alte entitati care beneficiaza de prevederi legale exprese si au stipulate activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice in actele constitutive care le reglementeaza infiintarea si functionarea;
c) entitati care detin in administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica si au in obiectul de activitate operatiuni de cumparare de valute (cotate si necotate) sub forma de numerar si substitute de numerar;
(2) Entitatile prevazute la lit. b) pot efectua operatiuni de schimb valutar, altele decat cele pentru persoane fizice.
(3) Entitatile care intentioneaza sa desfasoare activitati de schimb valutar dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin trebuie sa obtina autorizatie anterior inceperii activitatii de schimb valutar in conformitate cu prevederile prezentului ordin.
ART. 3
De la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se interzice efectuarea activitatii de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar de catre entitatile prevazute la art. 2.
ART. 4
(1) Comisia de autorizare a activitatii de schimb valutar, denumita in continuare Comisie, poate acorda dreptul de organizare si desfasurare a activitatii de schimb valutar in conditiile prezentului ordin, pe baza de autorizatie.
(2) Autorizatia si scrisoarea de atribuire a codului statistic sunt valabile de la data acordarii si se emit pentru entitatile prevazute la art. 2. Prin data acordarii se intelege data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a analizat si s-a avizat favorabil documentatia depusa de entitatea care solicita autorizarea/inregistrarea.
(3) Pentru entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), Comisia va acorda un singur cod statistic pentru intreaga activitate de schimb valutar desfasurata de entitatea in cauza.

CAPITOLUL III
Conditii privind autorizarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar

ART. 5
(1) Pentru a solicita autorizarea, in intelesul prezentului ordin, entitatile prevazute la art. 2 trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) in cazul entitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a):
a.1. existenta ca obiect principal de activitate a schimbului valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare – activitati ale birourilor de schimb valutar. Activitatile secundare nu pot fi altele decat cele incluse in cod CAEN 6619 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si coduri de pensii – remiterea de bani;
a.2. existenta de disponibilitati banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in echivalent de minimum 75.000 euro atat la infiintare, cat si pe parcursul desfasurarii activitatii de schimb valutar. Dovada se face printr-un extras de cont eliberat la data depunerii solicitarii de autorizare. La stabilirea nivelului disponibilitatilor banesti in echivalent euro vor fi utilizate cursurile de schimb ale pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei in ziua anterioara datei la care se face solicitarea.
b) in cazul entitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b):
b.1. existenta activitatii de schimb valutar ca obiect de activitate in actul constitutiv care le reglementeaza infiintarea si functionarea sau in cel care le reglementeaza functionarea, dupa caz, in vigoare la data depunerii cererii. Apartenenta la aceasta categorie se face prin mentionarea actelor normative prin care beneficiaza de prevederi legale exprese, precum si prin depunerea de documente care dovedesc acest fapt, eliberate de autoritatile competente;
b.2. existenta unui regulament care sa prevada urmatoarele:
b.2.1. categoriile de activitati de schimb valutar, mecanismul de desfasurare al acestora, precum si documentele care stau la baza efectuarii unor astfel de activitati;
b.2.2. relatiile cu clientii, in special cele cu privire la modalitatile de comunicare, confirmare si decontare a operatiunilor;
b.2.3. criteriile si procedurile interne privind masurile de identificare a clientilor, pastrarea evidentelor secundare si a referintelor de identificare ale clientilor, precum si raportarea operatiunilor potrivit dispozitiilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare;
b.2.4. elementele de identificare a operatiunii de schimb valutar, potrivit necesitatilor de control si raportare;
b.2.5. scopul cumpararii/vanzarii de valuta (inclusiv documentele justificative anexate, daca este cazul) – numai in legatura cu activitatile conform obiectului de activitate stabilit prin actele normative care le reglementeaza infiintarea si functionarea, precum si prin actele constitutive;
b.2.6. sistemul de evidenta contabila a operatiunilor;
b.2.7. desfasurarea operatiunilor de schimb valutar – numai cu acordul de vointa al partilor;
c) in cazul entitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) – existenta activitatilor de cumparare de valute cotate si necotate ca obiect de activitate. Apartenenta la aceasta categorie se face prin depunerea, in copie, a certificatului de clasificare si a brevetului de turism pentru persoana fizica ce asigura conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competenta, pentru locatia in care solicitantul intentioneaza sa desfasoare activitatea de schimb valutar;
d) sa faca dovada avizului organelor de politie acordat tuturor administratorilor, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii care solicita autorizarea. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi ori asociatii sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controleaza sau detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct ori indirect. In situatia in care administrarea entitatii se realizeaza de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia. In situatia in care administrarea entitatii se realizeaza de catre o persoana juridica se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentantilor legali ai acestui operator. Atunci cand operatorul care asigura managementul entitatii este administrat la randul sau de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia. Avizul se elibereaza conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Politiei Romane;
e) administratorul/administratorii entitatii sa depuna o/cate o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca:
e.1. entitatea nu a fost condamnata printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
e.2. personalul nu se afla intr-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale in vigoare, dispune de cunostinte teoretice si practice adecvate cu privire la activitatile ce urmeaza a fi desfasurate de entitate;
e.3. cunoaste prevederile legale aplicabile in materie;
e.4. sunt respectate toate prevederile legale aplicabile activitatii de schimb valutar pentru persoane fizice in punctele de schimb valutar la momentul depunerii cererii si propuse in vederea inregistrarii;
f) declaratia pe propria raspundere a tuturor reprezentantilor legali, care sa identifice punctual administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii entitatii care solicita autorizarea. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii sunt persoane juridice, este necesara identificarea inclusiv a persoanelor fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect;
g) dovada prin care se atesta faptul ca entitatea poate derula si operatiuni cu cecuri de calatorie (dupa caz).
(2) Nu se acorda autorizatie de schimb valutar in urmatoarele situatii:
a) entitatile inregistreaza la data depunerii cererii obligatii de plata restante la bugetul general consolidat;
b) impotriva reprezentantilor legali, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru o infractiune savarsita cu intentie, la care a fost aplicata pedeapsa cu inchisoarea si pentru care nu a intervenit reabilitarea in Romania ori intr-un stat strain;
c) administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii entitatii au fost condamnati pentru spalare de bani, terorism ori finantarea terorismului, atat pe plan intern, cat si international. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii sunt persoane juridice, se va lua in considerare inclusiv situatia in care persoanele fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect, au fost condamnate pentru infractiunile mentionate anterior;
d) actionarii/asociatii, precum si de administratorii sau reprezentantii legali ai entitatii au detinut/detin calitatea de actionari/asociati, precum si de administratori ori reprezentanti legali ai unei entitati a carei autorizatie de schimb valutar a fost anulata sau revocata de Comisie in ultimii 5 ani. Termenul de 5 ani incepe sa curga de la data la care decizia/deciziile de anulare/revocare a/au ramas definitiva/e in sistemul cailor administrative de atac sau de la data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
(3) Nu se considera obligatii de plata restante in sensul alin. (2) lit. a):
a) obligatiile restante pentru care operatorii economici au obtinut inlesniri la plata acestora, aflate in vigoare la data depunerii documentatiei;
b) obligatiile datorate si neachitate, cuprinse in titluri executorii pentru care instanta judecatoreasca a dispus suspendarea executarii silite sau in cazul in care suspendarea executarii silite a avut loc ca urmare a deschiderii procedurii de reorganizare judiciara;
c) obligatiile de plata pentru care s-a dispus suspendarea actului administrativ fiscal.
(4) Cererea de acordare a avizului organelor de politie pentru administratorii sau reprezentantii legali ai entitatii se adreseaza structurilor teritoriale ale Inspectoratului General al Politiei Romane in a caror zona de competenta este situat sediul social al entitatii care solicita acordarea autorizatiei.

CAPITOLUL IV
Conditii privind inregistrarea punctelor de schimb valutar pentru entitatile care desfasoara activitati de schimb valutar

ART. 6
(1) Pentru a solicita inregistrarea punctului de schimb valutar, in intelesul prezentului ordin, entitatile trebuie sa faca dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului printr-o nota de constatare, incheiata de catre o echipa formata din reprezentanti ai structurilor teritoriale apartinand Garzii Financiare si Inspectoratului General al Politiei Romane in a caror zona de competenta este situat punctul de schimb valutar propus, in urma verificarii faptice la punctul de lucru al entitatii, al carei model este prevazut in anexa nr. 7 la ordin.
(2) In nota de constatare se vor mentiona dotarile existente in cadrul punctului de schimb valutar propus, existenta sistemului de alarmare impotriva efractiei, existenta planului de paza al punctului de schimb valutar (atunci cand este cazul), existenta planului P.S.I.
(3) Cererea de inregistrare a codului statistic, insotita de documentatia aferenta, astfel cum se prevede in anexa nr. 3 la ordin, se depune la registratura generala a Ministerului Finantelor Publice.
(4) Cererea de efectuare a controlului privind indeplinirea conditiilor de functionalitate a spatiului, insotita de documentatia aferenta, astfel cum se prevede in anexa nr. 4 la ordin, se depune la sectia judeteana sau a municipiului Bucuresti a Garzii Financiare in a carei zona de competenta este situat punctul de schimb valutar propus.
(5) Termenul de solutionare a cererii de efectuare a controlului privind indeplinirea conditiilor de functionalitate a spatiului este de maximum 30 de zile calendaristice.
(6) O copie a notei de constatare incheiate la punctul de lucru al entitatii va fi transmisa Comisiei de catre sectia judeteana sau a municipiului Bucuresti a Garzii Financiare, in termen de maximum 3 zile de la data incheierii acesteia.

CAPITOLUL V
Locul unde se pot desfasura activitati de schimb valutar

ART. 7
Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) pot desfasura activitati de schimb valutar pentru persoane fizice numai prin intermediul punctelor de schimb valutar.
ART. 8
Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pot desfasura activitati de schimb valutar prin intermediul punctelor de schimb valutar infiintate in incinta tuturor sediilor proprii (centrale, sucursale si/sau agentii), cu respectarea prezentului ordin si a celorlalte prevederi legale aplicabile.
ART. 9
Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) pot desfasura activitati de schimb valutar pentru persoane fizice la receptia structurii de primire turistica, considerata in acceptiunea prezentului ordin punct de schimb valutar.
ART. 10
Nu pot fi infiintate puncte de schimb valutar amplasate in garaje, chioscuri, alte constructii similare, in locuri izolate, la etajele sau subsolurile cladirilor cu destinatie de locuinta si nici in spatii fara acces public direct. In situatia in care punctul de schimb valutar propus urmeaza a fi organizat in spatii situate in cadrul imobilelor cu destinatia de locuinta, spatiul propus trebuie sa fie situat la parterul acestora si sa indeplineasca cerintele prevazute de legislatia in vigoare pentru organizarea activitatilor cu scop comercial in cadrul imobilelor cu destinatia de locuinta.
ART. 11
(1) In situatia in care entitatile infiinteaza mai multe puncte de schimb valutar la aceeasi adresa, cererea de inregistrare a codului statistic se va face pentru fiecare punct de schimb valutar in parte, cu specificarea amplasarii in spatiul respectiv (fata de anumite repere fixe).
(2) In situatia in care entitatile infiinteaza mai multe puncte de schimb valutar la aceeasi adresa, acestea nu pot fi inregistrate in aceeasi locatie.

CAPITOLUL VI
Conditii de functionare a entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar

ART. 12
Entitatile prevazute la art. 2 pot incepe activitatile de schimb valutar daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au primit autorizatia emisa de Ministerul Finantelor Publice;
b) li s-a atribuit codul statistic de catre Ministerul Finantelor Publice pentru fiecare punct de schimb valutar;
c) au inscris codul statistic pe stampila punctului de schimb valutar.
ART. 13
Operatiunile de vanzare/cumparare de valuta pentru persoane fizice se realizeaza in mod exclusiv pe baza de document de identitate legal valabil. Se interzice inscrierea in documentul de identitate a unor mentiuni privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar.
ART. 14
Entitatile stabilesc in mod liber cursurile de schimb valutar, atat cele de cumparare, cat si cele de vanzare.
ART. 15
Listele cursurilor de schimb valutar de vanzare/cumparare pentru valutele (cotate si necotate), semnate de persoanele imputernicite de conducerea entitatilor, purtand stampila acestora, vor fi afisate la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru, urmand ca la sfarsitul zilei de lucru sa fie anexate la registrul tranzactiilor.
ART. 16
(1) Entitatile prevazute la art. 2 emit bonuri fiscale (pentru schimb valutar), potrivit prevederilor legale aplicabile.
(2) Pe perioada cand aparatele de marcat electronice fiscale nu functioneaza din cauze obiective, entitatile prevazute la art. 2 vor emite buletine de schimb valutar, in conditiile prevazute de prezentul ordin, prin oricare alte mijloace de editare. La remedierea defectiunii, aceste buletine de schimb valutar vor fi preluate in memoria aparatelor de marcat electronice fiscale, cu efectuarea mentiunii “preluat in baza de date” pe buletinele de schimb valutar respective.
(3) Buletinele de schimb valutar, documente cu regim intern de tiparire si numerotare, se intocmesc in doua exemplare, un exemplar fiind inmanat clientului, al doilea exemplar fiind atasat la registrul tranzactiilor.
(4) Entitatile prevazute la art. 2 vor aplica proceduri proprii de stabilire si/sau alocare de numere aferente buletinelor de schimb valutar emise, prin care se va mentiona, pentru fiecare exercitiu financiar, numarul de la care se emite primul buletin de schimb valutar.
(5) Buletinele de schimb valutar nu sunt formulare tipizate, fiecare entitate prevazuta la art. 2 poate sa isi stabileasca regimul de tiparire sau editare, dupa caz, precum si modelul acestora, cu respectarea continutului minim de informatii prevazut la alin. (2), (4) si (6), dupa caz.
(6) Pentru fiecare tranzactie se vor intocmi bonuri fiscale specifice activitatii de schimb valutar sau buletine de schimb valutar, dupa caz, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: data, ora si minutul emiterii bonului fiscal/buletinului de schimb valutar, numarul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru; denumirea emitentului; adresa emitentului; codul statistic al punctului de schimb valutar; datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, tara, actul de identitate: tipul, seria, numarul; rezident/nerezident; suma incasata de la client; cursul de schimb valutar; comisionul practicat si nivelul cotei de taxa pe valoarea adaugata; suma platita clientului; valoarea taxei pe valoarea adaugata, cu indicarea nivelului de cota a acesteia; semnatura casierului; stampila punctului de schimb valutar.
(7) La solicitarea clientului, entitatile prevazute la art. 2 vor inscrie pe versoul bonului fiscal specific activitatii de schimb valutar sau al buletinului de schimb valutar, dupa caz, seriile si numerele bancnotelor vandute acestuia.
ART. 17
Entitatile, in functie de specificul activitatii, au urmatoarele obligatii:
a) sa tina un registru zilnic al tranzactiilor, in care vor fi evidentiate cumpararile si vanzarile de valute (cotate si necotate), pe feluri de valute (cotate si necotate), si sumele platite/incasate sau, dupa caz, transferate;
b) sa detina, sa intretina si sa utilizeze aparatele de marcat electronice fiscale specifice activitatii de schimb valutar si aparatele de verificare a autenticitatii bancnotelor in conditii legale si tehnice corespunzatoare, in scopul mentinerii normelor si parametrilor de functionare prevazuti in verificarile tehnice;
c) sa prezinte toate documentele financiar-contabile, regulamentele de organizare, verificarile tehnice ale aparatelor de marcat electronice fiscale specifice activitatii de schimb valutar si ale aparatelor de verificare a autenticitatii bancnotelor sau alte documente solicitate de catre organele de control prevazute de lege;
d) sa ia masurile care se impun pentru organizarea activitatii, inclusiv prin pregatirea personalului care desfasoara activitatile de schimb valutar;
e) sa tina un registru unic de control, numerotat, snuruit si stampilat conform prevederilor legale in vigoare;
f) sa ia masurile care se impun in vederea respectarii programului de functionare, care va fi afisat vizibil;
g) sa ia masurile necesare pentru ca fiecare angajat din punctul de schimb valutar sa fie dotat cu un ecuson pe care sa fie inscrise numele si prenumele persoanei respective, precum si functia detinuta;
h) sa respecte si sa isi desfasoare activitatea privind schimbul valutar in conformitate cu prevederile si obligatiile cuprinse in Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) sa asigure la nivelul fiecarui punct de schimb valutar existenta unui registru in care se inregistreaza zilnic, pe baza de semnatura, banii personali pe care fiecare angajat care are acces in cadrul punctului de schimb valutar ii detine asupra sa la intrarea in incinta, conform regulamentului de ordine interioara;
j) sa asigure supravegherea si inregistrarea activitatii in fiecare punct de schimb valutar in sistem digital, permanent, in regim non-stop. Inregistrarile video respective se realizeaza pe zile si vor fi pastrate, in conditii de securitate, cel putin 20 de zile calendaristice. Inregistrarile trebuie sa cuprinda data si ora fiecarei operatiuni de schimb valutar, astfel incat sa nu obstructioneze vizibilitatea inregistrarii. Incidentele sau evenimentele deosebite se vor consemna intr-un registru special tinut de personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul punctului de schimb valutar, iar pentru cazurile intemeiate vor fi instiintate imediat organele de politie. Inregistrarile video facute in aceste cazuri vor fi pastrate pana la clarificarea acestor situatii, prin exceptare de la termenul prevazut anterior. Inregistrarile video pot fi controlate sau ridicate de catre organele de control ale Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si unitatilor sale subordonate, precum si ale Ministerului Administratiei si Internelor, in vederea efectuarii unor verificari. Camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel incat sa se asigure receptionarea unor imagini clare si utile privind fizionomia clientului, bancnotele si monedele utilizate etc.;
k) sa anunte Comisia cu privire la orice modificari intervenite in cazul schimbarii administratorilor, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii autorizate. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii sunt persoane juridice, este obligatorie anuntarea Comisiei inclusiv in legatura cu modificarile legate de persoanele fizice care controleaza sau detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect. Termenul de comunicare este de 5 zile calendaristice, urmand a se solicita in termen de 10 zile calendaristice de la comunicare avizele organelor de politie, conform art. 5 alin. (1) lit. d).
ART. 18
(1) Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) pot intrerupe temporar, in mod voluntar, activitatea de schimb valutar la unul sau mai multe puncte de schimb valutar organizate de catre acestea pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un interval de 12 luni consecutive, cu conditia de a comunica acest fapt sectiei judetene a Garzii Financiare in a carei zona de competenta este situat punctul de schimb valutar respectiv cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data intreruperii activitatii.
(2) In cazul in care entitatea doreste sa reia activitatea inainte de data comunicata in acest sens sectiei judetene a Garzii Financiare, trebuie sa notifice cu 5 zile calendaristice inainte de inceperea activitatii.
ART. 19
Entitatile pot decide incetarea definitiva a activitatii de schimb valutar la unul, mai multe sau la toate punctele de schimb valutar organizate de catre acestea. Cererea de renuntare, insotita de motivarea acestei decizii, cu identificarea expresa a punctelor de schimb valutar care fac obiectul cererii de renuntare, si autorizatiile emise in favoarea acestora in original vor fi depuse la registratura Ministerului Finantelor Publice in atentia directiei de specialitate cu atributii in domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare directie de specialitate, care asigura secretariatul Comisiei. Odata cu decizia Comisiei in acest sens, directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei va transmite entitatilor in cauza originalul autorizatiilor care fac obiectul deciziei. Acestea vor purta mentiunea “Revocat la cerere incepand cu data comunicarii”. La aceeasi data devin invalide si codurile statistice aferente punctelor de schimb valutar in cauza.
ART. 20
Prin desfasurarea activitatii de schimb valutar in mod direct de catre o entitate, se intelege ca derularea activitatii (cumpararea sau vanzarea de valute cotate si necotate, dupa caz, evidentierea incasarilor si platilor si completarea documentelor aferente activitatii curente, precum si altele asemenea) se realizeaza numai de personalul propriu angajat al entitatii, in conditiile legii. Pentru realizarea activitatilor conexe, respectiv organizarea activitatii financiar-contabile, de paza, de transport valori si altele asemenea, precum si pentru obtinerea dreptului de folosinta a spatiului in care se organizeaza schimbul valutar, entitatile pot incheia contracte cu persoane fizice sau cu persoane juridice, in conditiile legii.
ART. 21
Entitatile sunt obligate sa afiseze scrisoarea de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar, in original, intr-un loc vizibil, in cadrul fiecarei locatii organizate ca punct de schimb valutar. O copie a fiecarei scrisori de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar in parte se pastreaza prin grija entitatii, la domiciliul fiscal declarat, si vor fi prezentate organelor de control abilitate conform legii, la solicitarea acestora.
ART. 22
Dispozitiile prezentului ordin privind afisarea cursurilor de schimb valutar, programului de functionare, conditiile de siguranta si altele asemenea se completeaza cu orice alte dispozitii legale in materie.

CAPITOLUL VII
Operatiuni de schimb valutar care pot fi efectuate de entitatile prevazute la art. 2

ART. 23
(1) Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si b) pot efectua:
a) cumparare de valute (cotate si necotate) de la persoane fizice;
b) vanzare de valute (cotate si necotate) persoanelor fizice.
(2) Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) pot efectua cumparare de valute (cotate si necotate) de la persoane fizice, clienti ai structurii de primire turistica.
(3) Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pot efectua si acele operatiuni de schimb valutar prevazute in regulamentul definit la art. 5 alin. (1) lit. b.2 cu indeplinirea cerintelor prevazute la art. 5.

CAPITOLUL VIII
Conditii de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei

ART. 24
(1) Comisia poate dispune anularea autorizatiei de schimb valutar emise in favoarea unei entitati si a tuturor codurilor statistice atribuite acesteia atunci cand se constata ca la data acordarii acestora solicitantii au oferit informatii incorecte sau inexacte care, daca ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea autorizatiei sau codurilor statistice, dupa caz.
(2) Comisia poate dispune masura revocarii autorizatiei emise in favoarea unei entitati ori a unuia sau mai multor coduri statistice atribuite acesteia, in una dintre urmatoarele situatii:
a) neindeplinirea de catre entitatea in cauza a obligatiilor de plata fata de bugetul general consolidat, cu o intarziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligatiile respective sunt scadente in conditiile legii sau de la termenul de plata prevazut de lege;
b) entitatea prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. a) nu mai are ca obiect principal de activitate activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare – activitati ale birourilor de schimb valutar, iar activitatile secundare nu pot fi altele decat cele incluse in cod CAEN 6619 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si coduri de pensii – remiterea de bani;
c) dupa retragerea avizului organelor de politie acordat conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d);
d) impotriva entitatii s-a pronuntat o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea sau impotriva acesteia s-a declansat procedura falimentului;
e) administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii entitatii se afla intr-o stare de incompatibilitate fata de conditiile initiale de la momentul autorizarii, pentru o perioada mai mare de 30 de zile de la data la care a intervenit aceasta situatie. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii sunt persoane juridice, starea de incompatibilitate si termenul mentionat anterior sunt opozabile inclusiv persoanelor fizice care controleaza sau detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect;
f) nerespectarea oricareia dintre conditiile avute in vedere la autorizare;
g) la cererea entitatii care desfasoara activitati de schimb valutar in cadrul punctului de schimb valutar respectiv;
h) neutilizarea stampilei punctului de schimb valutar care are inscris codul statistic al punctului de schimb valutar pe oricare dintre documentele care reflecta o operatie de schimb valutar in cadrul respectivului punct de schimb valutar;
i) efectuarea de operatiuni de schimb valutar in cadrul punctului de schimb valutar de catre alte persoane decat cele angajate in conditiile legii de catre entitatea in cauza pentru desfasurarea acestui gen de activitati in cadrul punctului de schimb valutar;
j) aplicarea masurii de suspendare a activitatii din punctul de schimb valutar pentru incalcarea prevederilor legale in vigoare de cel putin doua ori intr-un interval de 12 luni consecutive;
k) neanuntarea in cel mult 10 zile lucratoare a modificarii datelor avute in vedere initial la autorizare si/sau nedepunerea documentelor aferente modificarilor intervenite, corespunzator prevederilor prezentului ordin, la directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei;
l) entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) nu dispun de disponibilitatile banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in echivalent de minimum 75.000 EUR la cursurile de schimb ale pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei in ziua anterioara datei la care se face evaluarea;
m) neafisarea si/sau nerespectarea programului de functionare a punctului de schimb valutar sau a perioadelor de intrerupere temporara anuntate;
n) efectuarea de operatiuni de schimb valutar in intervalul anuntat de entitatea in cauza conform prevederilor art. 18 ca fiind un interval de intrerupere voluntara a activitatii in cadrul punctului de schimb valutar respectiv.
(3) Comisia poate dispune masura suspendarii codurilor statistice atribuite punctelor de schimb valutar, pentru o perioada de cel mult 6 luni, la propunerea Garzii Financiare sau a Inspectoratului General al Politiei Romane. Pe perioada suspendarii nu se poate desfasura activitate de schimb valutar in punctul de schimb valutar al carui cod statistic a fost suspendat. Masura suspendarii poate fi dispusa in urmatoarele situatii:
a) nerespectarea regulamentului stabilit de catre entitatea in cauza pentru schimburile valutare;
b) nerespectarea prevederilor art. 12, 13, 15 – 17 si 20;
c) neanuntarea intreruperii temporare a activitatii, conform prevederilor art. 18.
(4) Comisia poate dispune masura revocarii sau anularii, dupa caz, la solicitarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, pentru nerespectarea prevederilor legislatiei privind spalarea banilor si finantarea actelor de terorism.
(5) In vederea dispunerii masurilor prevazute la alin. (1) – (3), Comisia se poate sesiza din oficiu sau ca urmare a sesizarii efectuate de catre organele cu atributii de control apartinand Garzii Financiare, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Inspectoratului General al Politiei Romane si Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
(6) In situatia in care se constata ca, dupa expirarea perioadei de suspendare prevazute la alin. (3), se mentin motivele care au stat la baza deciziei de suspendare, perioada de suspendare se prelungeste pana la remedierea neregulilor care au atras dispunerea masurii de suspendare.
(7) In vederea dispunerii masurilor prevazute la alin. (2) lit. a), organele fiscale competente in administrarea obligatiilor fiscale ale entitatilor prevazute la art. 2 vor informa Comisia despre neindeplinirea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la termenul prevazut la alin. (2) lit. a).
ART. 25
(1) Anularea sau revocarea autorizatiei de schimb valutar/codurilor statistice emise in favoarea unei entitati atrage incetarea activitatii de schimb valutar.
(2) O entitate ale carei autorizatii/coduri statistice au fost anulate, respectiv revocate in totalitate poate formula o noua solicitare in vederea acordarii autorizatiei/codului statistic pentru cel putin un punct de schimb valutar in termen de 5 ani in cazul anularii acestora si de 6 luni in cazul revocarii, de la data de la care decizia/deciziile Comisiei a/au ramas definitiva/definitive in sistemul cailor administrative de atac sau de la data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
(3) Pentru acordarea autorizatiei si codului statistic pentru cel putin un punct de schimb valutar, entitatea in cauza este obligata sa faca dovada indeplinirii conditiilor si sa depuna cererea si documentele aferente astfel cum se prevede in prezenta anexa.
(4) Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), care au fost sanctionate prin dispunerea masurii de revocare a codurilor statistice aferente activitatii pentru cel putin doua puncte de schimb valutar, isi pierd dreptul de a infiinta si, implicit, de a solicita inregistrarea unor noi puncte de schimb valutar pe perioada urmatoarelor 6 luni de la data deciziei de revocare. In intelesul prezentului alineat, prin data deciziei de revocare se intelege data comunicarii deciziei care priveste revocarea a cel putin doua coduri statistice sau data la care se comunica decizia prin care s-a dispus revocarea codului statistic al unui punct de schimb valutar, in conditiile in care entitatea care organizeaza respectivele puncte de schimb valutar a facut anterior obiectul unei decizii similare pentru un alt punct de schimb valutar. Perioada de interdictie se prelungeste in mod automat cu inca 3 luni calendaristice in situatia in care in perioada mentionata anterior entitatea in cauza a facut obiectul unei noi decizii de revocare. Nu intra sub incidenta prezentului alineat masurile dispuse in conditiile prevazute la art. 24 alin. (2) lit. g).
(5) Entitatile detinatoare ale autorizatiei/codurilor statistice nu mai pot desfasura activitati de schimb valutar in cadrul punctelor de schimb valutar ale caror autorizatii/coduri statistice au facut obiectul unor decizii de anulare sau revocare, de la data comunicarii respectivelor decizii, dupa caz.

PARTEA a II-a
Dispozitii tranzitorii

ART. 26
(1) Entitatile prevazute la art. 2 sunt obligate sa se conformeze prevederilor prezentului ordin si sa depuna documentele necesare pentru obtinerea autorizatie de schimb valutar la directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei, in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a acestuia.
(2) Entitatile care fac obiectul prezentului ordin, autorizate pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin de catre Banca Nationala a Romaniei si care respecta prevederile alin. (1) pot efectua operatiuni de schimb valutar pana la data solutionarii cererii. Autorizatia si codurile statistice emise de Banca Nationala a Romaniei care isi pierd valabilitatea trebuie depuse in original la directia de specialitate.
(3) Autorizatiile acordate si codurile statistice atribuite de catre Banca Nationala a Romaniei, pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, isi pierd valabilitatea daca in termenul prevazut la alin. (1) entitatile prevazute la art. 2 nu au depus documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de schimb valutar potrivit prezentului ordin la directia de specialitate.
(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) referitoare la depunerea documentatiei in vederea obtinerii unei noi autorizatii de catre entitatile care desfasoara activitati de schimb valutar in temeiul autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei va duce la incetarea activitatii de schimb valutar de catre entitatile in cauza. Controlul incetarii activitatii de schimb valutar de catre aceste entitati se realizeaza de catre personalul Garzii Financiare.
(5) In situatia in care entitatea a obtinut o noua autorizatie inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1), autorizatia si codurile statistice emise de Banca Nationala a Romaniei isi pierd valabilitatea la data autorizarii, iar originalul acestora trebuie depus la Ministerul Finantelor Publice.
(6) Dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin, inregistrarea de noi puncte de schimb valutar este conditionata de obtinerea autorizatiei de schimb valutar emise de Ministerul Finantelor Publice.
(7) Pana la atribuirea de catre Comisie a noului cod statistic, entitatile care fac obiectul prezentului ordin vor continua sa raporteze lunar Bancii Nationale a Romaniei operatiunile de schimb valutar, potrivit prevederilor Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 31/2011 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei. Dupa atribuirea de catre Comisie a noului cod statistic, entitatile care fac obiectul prezentului ordin vor utiliza noul cod statistic pentru raportarea lunara a operatiunilor de schimb valutar la Banca Nationala a Romaniei, in baza Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 31/2011.

ANEXA 3. Documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar

I. Pentru obtinerea autorizatiei si codului statistic pentru cel putin un punct de schimb valutar al unei entitati care nu detine la data depunerii cererii autorizatie si cod statistic pentru un alt punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entitatii care intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare activitate de schimb valutar trebuie sa depuna anterior inceperii activitatii urmatoarele:
1. documente necesare, in functie de specificul entitatii:
a) cererea entitatii prin care se solicita Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar, denumita in continuare Comisie, acordarea autorizatiei si a codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar in care intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare schimb valutar, precum si opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre administratorul/reprezentantul legal al entitatii si va contine adresa completa – judet, localitate, strada, numar, cod postal – a sediului social al entitatii si a domiciliului fiscal al entitatii – acolo unde este cazul, datele de contact – numar de telefon, fax, adresa de e-mail. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;
b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de depunerea cererii, din care sa rezulte urmatoarele:
b.1. elementele de identificare ale entitatii (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul de identificare fiscala);
b.2. capitalul social subscris si varsat;
b.3. structura actionariatului sau a asociatilor, dupa caz;
b.4. numele, prenumele si adresa reprezentantilor legali;
b.5. obiectul de activitate. In obiectul de activitate trebuie sa fie cuprinse obligatoriu activitatile prevazute in prezentul ordin, in functie de specificul entitatii;
b.6. sediile secundare inregistrate si adresa acestora;
c) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in copie;
d) dovada existentei disponibilitatilor banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in suma de 75.000 euro. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar in original, fiind necesara totodata dovedirea provenientei licite a acestei sume;
e) declaratia administratorului/reprezentantului legal al entitatii care se incadreaza in prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin, insotita de documentele care dovedesc acest fapt. Din acestea trebuie sa rezulte ca entitatea are cuprinsa activitatea de schimb valutar in actul constitutiv care le reglementeaza infiintarea si functionarea sau in cel care le reglementeaza functionarea, dupa caz, in vigoare la data depunerii cererii;
f) certificatul de clasificare si brevetul de turism pentru persoana fizica ce asigura conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competenta, pentru locatia in care entitatea intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare activitatea de schimb valutar, in copie, pentru entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin;
g) autorizatie de functionare eliberata de autoritatea de reglementare si supraveghere, pentru entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) din anexa nr. 2 la ordin;
h) regulamentul care sa reglementeze activitatea de schimb valutar pentru entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin. Acesta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
h.1. categoriile de operatiuni de schimb valutar, mecanismul de desfasurare a acestora, precum si documentele care stau la baza efectuarii unor astfel de operatiuni;
h.2. relatiile cu clientii, in special cele cu privire la modalitatile de comunicare, confirmare si decontare a operatiunilor;
h.3. criteriile si procedurile interne privind masurile de identificare a clientilor, pastrarea evidentelor secundare si a referintelor de identificare ale clientilor, precum si raportarea operatiunilor potrivit dispozitiilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare;
h.4. elementele de identificare a operatiunii de schimb valutar, potrivit necesitatilor de control si raportare;
h.5. scopul cumpararii/vanzarii de valuta (inclusiv documentele justificative anexate, daca este cazul) – numai in legatura cu activitatile conform obiectului de activitate stabilit prin actele normative care le reglementeaza infiintarea si functionarea, precum si prin actele constitutive;
h.6. sistemul de evidenta contabila a operatiunilor;
h.7. desfasurarea operatiunilor de schimb valutar – numai cu acordul de vointa al partilor;
i) avizul organelor de politie acordat tuturor administratorilor, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii care solicita autorizarea. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect. In situatia in care administrarea entitatii se realizeaza de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia. In situatia in care administrarea entitatii se realizeaza de catre o persoana juridica, se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentantilor legali ai acestui operator. Atunci cand operatorul care asigura managementul entitatii este administrat la randul sau de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia. Avizul se elibereaza conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Politiei Romane;
j) certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritatile competente pe a caror raza de competenta se afla ultimul domiciliu – sediu social cunoscut al reprezentantului legal – reprezentantilor legali (in situatia in care exista mai multi reprezentanti legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritatile competente pentru fiecare), din care sa rezulte ca impotriva acestuia/acestora nu s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru o infractiune savarsita cu intentie;
k) declaratia pe propria raspundere a administratorului/administratorilor entitatii – fiecare dintre acestia va depune cate o declaratie – din care sa reiasa ca:
k.1. entitatea nu a fost condamnata printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
k.2. personal nu se afla intr-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale in vigoare;
k.3. cunoaste prevederile legale aplicabile in materie;
k.4. sunt indeplinite toate prevederile legale aplicabile activitatii de schimb valutar pentru persoane fizice in punctele de schimb valutar organizate la momentul depunerii cererii si propuse in vederea autorizarii;
l) solicitarea de autorizare pentru a derula si operatiuni cu cecuri de calatorie. In acest caz, solicitarea trebuie insotita obligatoriu de urmatoarele:
l.1. contractul incheiat de entitate cu o institutie de credit autorizata sa functioneze in Romania, care este agent al unei entitati emitente de cecuri de calatorie sau este ea insasi emitenta de cecuri de calatorie;
l.2. normele si procedurile interne de lucru privind derularea operatiunilor de depozitare, vanzare-cumparare si decontare a cecurilor de calatorie;
l.3. declaratia pe propria raspundere a administratorilor/reprezentantilor legali ai entitatii, din care sa rezulte faptul ca entitatea dispune de mijloacele si tehnicile necesare desfasurarii in conditii corespunzatoare si de siguranta a operatiunilor cu cecuri de calatorie;
m) certificatul de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent in administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic;
n) cazierul fiscal eliberat de organul fiscal competent pentru toti asociatii, administratorii entitatii care solicita autorizarea;
o) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legali din care sa rezulte ca operatorul economic nu inregistreaza obligatii de plata restante catre bugetele locale;
p) lista tuturor administratorilor, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii care solicita autorizarea. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii sunt persoane juridice, se vor identifica toate persoanele fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect. Lista va fi transmisa sub forma de declaratie pe propria raspundere, semnata si stampilata de reprezentantul legal al entitatii.
2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesara copia notei de constatare prin care se face dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului si declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al entitatii din care sa rezulte ca locatia corespunde prevederilor legale in vigoare.
3. In functie de modificarile care intervin in desfasurarea activitatii entitatii si care aduc atingere datelor si documentelor avute in vedere la autorizare (modificarea adresei sediului social sau a domiciliului fiscal, schimbarea administratorilor, majorarea capitalului social etc.) se depune o instiintare la registratura Ministerului Finantelor Publice in atentia directiei de specialitate cu atributii in domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare directia de specialitate, care asigura secretariatul Comisiei, in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii modificarii ce va fi insotita obligatoriu de documentele aferente.
II. Pentru obtinerea codului statistic pentru cel putin un punct de schimb valutar al unei entitati autorizate care detine la data depunerii cererii autorizatiei cel putin un cod statistic pentru un punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entitatii care intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare activitate de schimb valutar trebuie sa depuna anterior inceperii activitatii urmatoarele:
1. documente necesare:
a) cererea entitatii prin care se solicita Comisiei acordarea codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar in care intentioneaza sa desfasoare activitati de schimb valutar, precum si opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si va fi stampilata de catre administratorul/reprezentantul legal al entitatii si va contine adresa completa – judet, localitate, strada, numar, cod postal – a sediului social al entitatii si a domiciliului fiscal al entitatii – acolo unde este cazul, datele de contact – numar de telefon, fax, adresa de e-mail. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;
b) dovada inregistrarii spatiului in care urmeaza a se desfasura activitatea ca punct de lucru al entitatii de la oficiul registrului comertului;
c) dovada existentei disponibilitatilor banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in suma de 75.000 euro. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar in original, fiind necesara totodata dovedirea provenientei licite a acestei sume;
d) certificatul de clasificare si brevetul de turism pentru persoana fizica ce asigura conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competenta, pentru locatia in care entitatea intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare activitatea de schimb valutar, in copie, pentru entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin;
e) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al entitatii din care sa rezulte ca locatia corespunde prevederilor legale in vigoare.
2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesara copia notei de constatare prin care se face dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului.

ANEXA 4. Documentele necesare pentru verificarea conditiilor de functionalitate a spatiului propus pentru inregistrarea punctului de schimb valutar

In vederea incheierii notei de constatare prin care se face dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului, administratorul/reprezentantul legal al entitatii va depune urmatoarele documente la sediul sectiei judetene sau a municipiului Bucuresti a Garzii Financiare in a carei zona de competenta este situata locatia respectiva:
a) cererea entitatii prin care se solicita efectuarea controlului in vederea incheierii notei de constatare, precum si opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre administratorul/reprezentantul legal al entitatii si va contine adresa completa – judet, localitate, strada, numar, cod postal – a sediului social al entitatii si a domiciliului fiscal al entitatii – acolo unde este cazul, datele de contact – numar de telefon, fax, adresa de e-mail, precum si adresa completa a punctului de schimb valutar pentru care se solicita obtinerea avizului. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;
b) dovada detinerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosinta pentru spatiul respectiv, cu acces public direct si adresa identificabila, conform prevederilor legale in vigoare. In situatia in care entitatea detine doar dreptul de folosinta a spatiului, se va prezenta acordul persoanei care detine dreptul de proprietate, din care sa reiasa ca este de acord cu desfasurarea de activitati de schimb valutar in locatia respectiva, precum si faptul ca permite accesul in locatie organelor de control in orice moment. In situatia in care punctul de schimb valutar propus urmeaza a fi organizat in spatii situate in cadrul imobilelor cu destinatia de locuinta, spatiul propus trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de legislatia in vigoare pentru organizarea activitatilor cu scop comercial in cadrul imobilelor cu destinatia de locuinta;
c) declaratia administratorului/reprezentantului legal al entitatii din care sa rezulte ca:
c.1. locatia propusa indeplineste prevederile legale in vigoare pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de schimb valutar;
c.2. personalul angajat la punctele de schimb valutar propuse pentru autorizare nu se afla intr-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale in vigoare si a fost instruit cu privire la prevederile legale aplicabile in materie;
c.3. sunt indeplinite toate prevederile legale aplicabile activitatii de schimb valutar pentru persoane fizice in punctele de schimb valutar propuse in vederea autorizarii;
d) documentele din care sa rezulte ca punctul de schimb valutar propus detine dotarea necesara derularii activitatii de schimb valutar. Prin dotare se intelege urmatoarele:
d.1. tehnica de calcul – aparat de marcat electronic fiscal de tipul celor prevazute de legislatia in domeniu – dotate cu programe de aplicatie destinate activitatii de schimb valutar;
d.2. aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor;
e) lista personalului angajat sau care urmeaza a fi angajat si care isi va desfasura activitatea in cadrul locatiei respective;
f) certificatele de cazier judiciar pentru personalul angajat sau care urmeaza a fi angajat in punctul de schimb valutar pentru care se solicita inregistrarea, emis de autoritatile competente, in vigoare la data depunerii cererii, din care sa rezulte ca impotriva oricaruia dintre acestia nu s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiuni savarsite cu intentie;
g) documente care atesta dotarile de siguranta existente in cadrul punctului de schimb valutar propus, sistemul de alarmare impotriva efractiei, planul de paza al punctului de schimb valutar (atunci cand este cazul), planul P.S.I., cu aprobarile aferente de la autoritatile in cauza.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close