Procedura de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala

In M. Of. nr. 350 din 23 mai 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 714/2012 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Procedura de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii, prevazuta in anexa nr. 1.
ART. 2
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) “Decizie privind inregistrarea fiscala din oficiu”, cod M.F.P. 14.13.02.10;
b) “Notificare privind inregistrarea fiscala din oficiu”, cod M.F.P. 14.13.07.10, prevazute in anexele nr. 2a) si 2b).
ART. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de utilizare si de arhivare a formularelor mentionate la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 3.
ART. 4
Inregistrarea fiscala a unui contribuabil, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, se considera valabila incepand cu data comunicarii deciziei privind inregistrarea fiscala din oficiu.
ART. 5
Referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 6
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 7
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. PROCEDURA de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii

A. Dispozitii generale
1. Prezenta procedura se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale din cadrul organului fiscal competent, denumit in continuare compartiment de specialitate.
2. Prin organ fiscal competent, in sensul prezentei proceduri, se intelege:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul – in cazul contribuabililor care au domiciliu fiscal;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale fiscale – in cazul contribuabililor care nu au domiciliu fiscal;
c) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul permanent – in cazul contribuabililor nerezidenti care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei prin sedii permanente;
d) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul secundar – in cazul sediilor secundare care au obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii;
e) organul fiscal stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice – pentru contribuabilii nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent.
3. Prezenta procedura se aplica persoanelor fizice, persoanelor juridice, precum si entitatilor fara personalitate juridica care au obligatia depunerii declaratiei de inregistrare fiscala, conform legii, precum si sediilor secundare care au obligatia inregistrarii ca platitori de impozit pe venituri din salarii, conform legii, denumite in continuare contribuabili.
4. Prezenta procedura nu se aplica persoanelor fizice care detin cod numeric personal si sunt supuse impozitului pe venit.

B. Procedura privind inregistrarea, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui contribuabil care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii
1. Inregistrarea fiscala din oficiu a contribuabililor se realizeaza de catre organul fiscal competent:
a) pe baza constatarilor proprii;
b) la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale.
2. Daca inregistrarea fiscala din oficiu se realizeaza pe baza constatarilor unor compartimente cu atributii de administrare fiscala, aceste compartimente transmit compartimentului de specialitate o solicitare motivata, insotita de copii de pe documentele care au stat la baza formularii solicitarii. Solicitarea se semneaza de conducatorul compartimentului solicitant.
3. Daca inregistrarea fiscala din oficiu se realizeaza pe baza constatarilor organelor de inspectie fiscala, acestea transmit compartimentului de specialitate o solicitare motivata, insotita de copii de pe actele care au stat la baza formularii solicitarii. Solicitarea se semneaza de coordonatorul organului de inspectie fiscala.
4. Daca inregistrarea fiscala din oficiu se realizeaza la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, aceste autoritati transmit organului fiscal competent o solicitare motivata, insotita de copii de pe documentele care au stat la baza formularii solicitarii. Solicitarea se semneaza de conducatorul autoritatii solicitante si trebuie sa contina atat dovada faptului ca persoana a carei inregistrare fiscala este solicitata este subiect al unui raport juridic fiscal, cat si toate elementele de identificare ale acestei persoane: denumirea/numele si prenumele, adresa si, dupa caz, codul de identificare fiscala. Daca se solicita inregistrarea fiscala a unor sedii secundare trebuie comunicate si datele de identificare ale contribuabilului care le-a infiintat, si anume: denumirea, codul de identificare fiscala, domiciliul fiscal.
5. In cazul in care autoritatea care administreaza creante fiscale nu transmite dovada ca persoana a carei inregistrare fiscala este solicitata este subiect al unui raport juridic fiscal si/sau transmite datele de identificare incomplete, organul fiscal competent respinge cererea. Organul fiscal competent comunica autoritatii solicitante respingerea motivata a cererii.
6. Compartimentul de specialitate intocmeste notificari, care se semneaza de conducatorul unitatii fiscale si se comunica contribuabililor potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, in cazul in care inregistrarea fiscala din oficiu are la baza:
a) constatari proprii ale organelor de administrare fiscala;
b) solicitari ale altor organe care administreaza creante fiscale.
7. Nu se emit notificari in cazul in care inregistrarea fiscala din oficiu are la baza:
a) constatari ale organelor de inspectie fiscala;
b) hotarari judecatoresti definitive si irevocabile transmise de instantele judecatoresti, prin care se dispune inscrierea unor fapte in cazierul fiscal al persoanelor fizice nerezidente, neinregistrate fiscal in Romania.
8. In cazul in care, in termenul prevazut de notificare, contribuabilul depune declaratia de inregistrare fiscala, procedura se sisteaza prin referat motivat, inregistrarea fiscala efectuandu-se in baza declaratiei contribuabilului. Referatul se aproba de conducatorul organului fiscal competent.
9. In cazul in care, in termenul prevazut de notificare, contribuabilul prezinta organului fiscal competent documente din care sa rezulte ca nu are obligatia de a solicita inregistrarea fiscala, compartimentul de specialitate analizeaza documentatia depusa si intocmeste un referat prin care propune sistarea procedurii de inregistrare din oficiu a contribuabilului. Referatul se aproba de conducatorul organului fiscal competent. Sistarea procedurii de inregistrare din oficiu se aduce de indata la cunostinta contribuabilului.
10. Dupa expirarea termenului prevazut de notificare, compartimentul de specialitate, in baza datelor detinute, intocmeste un referat prin care propune inregistrarea fiscala din oficiu a contribuabilului respectiv daca:
a) contribuabilul nu se prezinta in urma notificarii;
b) documentele prevazute la pct. 9, prezentate de contribuabil, ca urmare a notificarii, nu justifica sistarea procedurii de inregistrare fiscala;
c) contribuabilul se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la pct. 7.
11. Referatul trebuie sa contina, in mod obligatoriu, toate datele de identificare ale persoanei care urmeaza sa fie inregistrata fiscal, motivatia inregistrarii din oficiu si, dupa caz, obligatiile declarative care vor fi inscrise in vectorul fiscal.
12. In baza referatului, compartimentul de specialitate intocmeste decizia privind inregistrarea fiscala din oficiu, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2a) la ordin. Referatul si decizia privind inregistrarea fiscala din oficiu, insotite de documentatia care a stat la baza inregistrarii din oficiu, se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii fiscale. Decizia se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
13. Data inregistrarii din oficiu a contribuabilului este data comunicarii deciziei privind inregistrarea fiscala din oficiu.
14. Inainte de comunicarea deciziei privind inregistrarea fiscala din oficiu, compartimentul de specialitate verifica daca respectivul contribuabil a depus declaratie de inregistrare fiscala, dupa expirarea termenului prevazut in notificare.
15. In cazul contribuabililor care depun declaratie de inregistrare fiscala pana la data comunicarii deciziei privind inregistrarea fiscala din oficiu, procedura se sisteaza prin referat motivat, inregistrarea fiscala efectuandu-se in baza declaratiei contribuabilului. Referatul se aproba de conducatorul organului fiscal competent.
16. In termen de doua zile lucratoare de la data comunicarii deciziei privind inregistrarea din oficiu, compartimentul de specialitate intocmeste certificatul de inregistrare fiscala, care se semneaza de catre conducatorul unitatii fiscale si care se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala.
17. Odata cu inregistrarea contribuabilului se aplica si sanctiunile pentru nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiei de inregistrare fiscala, conform prevederilor legale in vigoare.
18. Daca inregistrarea fiscala s-a realizat la solicitarea altei autoritati care administreaza creante fiscale, dupa comunicarea deciziei privind inregistrarea fiscala din oficiu, compartimentul de specialitate comunica si autoritatii solicitante codul de inregistrare fiscala atribuit respectivului contribuabil, precum si data inregistrarii fiscale.
19. Documentele care au stat la baza inregistrarii fiscale, precum si actele administrative si procedurale emise de organul fiscal in aplicarea procedurii se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close