Infiintarea Consiliului de Etica si Management Universitar si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia

In M. Of. nr. 343 din 21 mai 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3879/2012 privind infiintarea Consiliului de Etica si Management Universitar si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia.

Din cuprins:
ART. 1
Se infiinteaza Consiliul de Etica si Management Universitar, organism consultativ al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, fara personalitate juridica.
ART. 2
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Etica si Management Universitar, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 3
Prezentul ordin va fi dus la indeplinire de Directia generala invatamant superior si de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii.
ART. 4
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 3.404/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului central de onoare de la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de onoare de la nivelul institutiilor de invatamant superior, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 394 din 11 iunie 2009, si orice alta prevedere contrara.
ART. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. REGULAMENT de organizare si functionare a Consiliului de Etica si Management Universitar

CAPITOLUL I
Misiunea, rolul si atributiile

ART. 1
Consiliul de Etica si Management Universitar, denumit in continuare CEMU, este un organism consultativ al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (denumit in continuare MECTS), de nivel national, fara personalitate juridica, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 2
CEMU are urmatoarele atributii:
a) monitorizeaza punerea in aplicare a politicilor de etica universitara la nivelul sistemului de invatamant superior, conform art. 218 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) auditeaza comisiile de etica din universitati, conform art. 218 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) prezinta un raport anual, public, privind etica universitara, conform art. 218 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) constata incalcarea de catre orice institutie de invatamant superior, de stat sau particulara, din sistemul national de invatamant a obligatiilor prevazute la art. 124 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ce impun acestora sa respecte legislatia in vigoare, carta proprie si politicile nationale si europene in domeniul invatamantului superior, sa aplice si sa se supuna reglementarilor in vigoare referitoare la asigurarea si evaluarea calitatii in invatamantul superior, sa respecte politicile de echitate si etica universitara, sa asigure eficienta manageriala si eficienta utilizarii resurselor, in cazul universitatilor de stat, si a cheltuirii fondurilor din surse publice, conform contractului institutional, sa asigure transparenta tuturor deciziilor si activitatilor sale, sa respecte libertatea academica a personalului didactic, didactic auxiliar si de cercetare, precum si drepturile si libertatile studentilor;
e) analizeaza si propune, la solicitarea MECTS, revocarea din functie a rectorului si reducerea sau eliminarea temporara ori definitiva a accesului la finantarile din surse publice pentru universitati, in conditiile prevazute la art. 125 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) investigheaza aspectele sesizate si raspunde sesizarii transmise de orice persoana fizica sau juridica in legatura cu nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 124 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si a altor obligatii legale aferente raspunderii publice, precum si a prevederilor Codului de referinta al eticii si deontologiei universitare, conform art. 125 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) se pronunta asupra litigiilor de etica universitara, potrivit art. 218 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) elaboreaza si publica Codul de referinta al eticii si deontologiei universitare, potrivit art. 218 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) intocmeste, la cererea MECTS, rapoarte externe de evaluare a respectarii standardelor de etica profesionala in ceea ce priveste activitatea doctorala, in conformitate cu prevederile art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) intocmeste, la cererea MECTS, rapoarte in cazul constatarii nerespectarii prevederilor legale in procedura de ocupare a posturilor didactice si de cercetare, in conformitate cu prevederile art. 299 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) colaboreaza, in cadrul activitatii de asigurare a calitatii invatamantului superior, cu MECTS, conform art. 192 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 3
(1) CEMU elaboreaza Codul de referinta al eticii si deontologiei universitare si il supune spre aprobare MECTS, in termen de 3 luni de la data numirii tuturor membrilor consiliului.
(2) Codul de referinta al eticii si deontologiei universitare cuprinde principii si proceduri pentru arbitrarea de catre CEMU a litigiilor de etica universitara.

CAPITOLUL II
Organizarea si functionarea

ART. 4
CEMU este format din 11 membri.
ART. 5
Membrii CEMU sunt cadre didactice si cercetatori, avand cel putin titlul de conferentiar sau de cercetator stiintific II ori titluri echivalente obtinute in strainatate, membri ai Academiei Romane si un membru student, reprezentant al federatiilor nationale ale studentilor.
ART. 6
Structura CEMU este urmatoarea:
a) 3 reprezentanti numiti de catre Consiliul National al Rectorilor;
b) 3 reprezentanti ai MECTS, numiti de ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului;
c) un reprezentant numit de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS);
d) un reprezentant numit de catre Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior (CNFIS);
e) un reprezentant numit de catre Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (CNCS);
f) un reprezentant numit de catre Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU);
g) un reprezentant al federatiilor nationale ale studentilor.
ART. 7
(1) Institutiile si organismele prevazute la art. 6 transmit MECTS nominalizarile proprii pentru reprezentantii lor in CEMU.
(2) Reprezentantii MECTS in CEMU sunt nominalizati de catre ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(3) Nominalizarea reprezentantului federatiilor nationale ale studentilor se face in comun de aceste federatii.
(4) Persoanele nominalizate de catre institutiile reprezentate sunt numite membri ai CEMU prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, in termen de 5 zile de la transmiterea nominalizarii lor catre MECTS.
ART. 8
(1) Mandatul fiecarui membru al CEMU este de 4 ani.
(2) O persoana nu poate fi membru al CEMU pentru o perioada cumulata mai mare de 4 ani, indiferent de perioada in care a fost membru si de eventualele intreruperi.
(3) La implinirea perioadei prevazute la alin. (1), persoana isi pierde de drept calitatea de membru al CEMU.
ART. 9
Un membru al CEMU poate fi revocat din functie daca se demonstreaza ca a incalcat criterii si standarde ale eticii si integritatii academice sau normele de etica si deontologie profesionala, pe baza votului a cel putin doua treimi din membrii CEMU.
ART. 10
(1) CEMU are un presedinte, un vicepresedinte si un secretar general, alesi dintre membrii CEMU.
(2) Presedintele si vicepresedintele CEMU sunt alesi prin vot secret, cu majoritate simpla, de catre membrii CEMU, pe baza propunerilor facute de oricare dintre membrii CEMU, inclusiv a autopropunerilor. Secretarul general este numit de catre presedintele ales dintre membrii CEMU. Presedintele, vicepresedintele si secretarul general constituie Biroul operativ al CEMU, care rezolva problemele administrative ale CEMU.
(3) Presedintele si vicepresedintele pot fi revocati din respectivele functii de conducere prin votul secret a cel putin doua treimi din membrii CEMU.
(4) Dupa infiintare, in prima sedinta, CEMU va proceda la alegerea presedintelui si a vicepresedintelui. Prima sedinta va fi condusa de catre decanul de varsta al CEMU.
ART. 11
Presedintele CEMU are urmatoarele atributii:
a) aplica prevederile prezentului regulament si indeplineste mandatul atribuit prin hotarare a membrilor CEMU;
b) conduce sedintele de lucru ale CEMU;
c) stabileste ordinea de zi a sedintelor de lucru ale CEMU, pe baza propunerilor membrilor; ordinea de zi poate fi modificata prin votul membrilor CEMU, la propunerea oricarui membru al CEMU;
d) asigura legatura operativa a CEMU cu ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, in vederea informarii acestuia despre activitatea CEMU;
e) reprezinta CEMU in relatia cu tertii.
ART. 12
In cazul indisponibilitatii presedintelui, atributiile sale sunt preluate de vicepresedinte.
ART. 13
(1) Pentru desfasurarea activitatii, membrii CEMU se pot constitui in comisii sau grupuri de lucru, temporare ori permanente.
(2) In vederea indeplinirii atributiilor sale si in anumite situatii, CEMU poate consulta experti in domeniul legislatiei educatiei, economic-financiar, managementului, stiintelor educatiei, care isi vor desfasura activitatea pe baza unui mandat acordat de catre CEMU.
(3) Expertii consultati sunt nominalizati prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
ART. 14
(1) Cvorumul sedintelor CEMU este de minimum 7 membri.
(2) CEMU adopta hotarari prin vot secret, cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(3) Acei membri care se afla in conflict de interese nu vor participa la dezbateri si se vor abtine de la vot.
(4) In caz de paritate a voturilor exprimate, votul se poate relua de cel mult doua ori intr-o sedinta. Daca paritatea persista si dupa a doua reluare a votului, votul se amana pentru viitoarea sedinta a CEMU.
ART. 15
CEMU adopta un regulament cu proceduri de lucru.
ART. 16
Sedintele CEMU se convoaca de catre presedintele CEMU, de catre ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului sau la cererea a cel putin o treime din membrii CEMU.
ART. 17
Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului sau un reprezentant al acestuia pot participa la sedintele CEMU, in calitate de observatori.
ART. 18
CEMU poate decide sa invite in cadrul sedintelor proprii cadre didactice si cercetatori, persoane externe consiliului, in calitate de observatori si/sau de consultanti.
ART. 19
(1) Secretariatul tehnic al CEMU este asigurat de catre Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, denumita in continuare UEFISCDI.
(2) Secretariatul tehnic inregistreaza toate sesizarile sau solicitarile primite si le transmite, in format electronic, catre toti membrii CEMU, in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii.
(3) Secretariatul tehnic pune la dispozitia membrilor si a Directiei generale invatamant superior din MECTS, in termen de 48 de ore de la fiecare sedinta, o minuta a sedintei, in format electronic.
(4) Minuta consemneaza lista tuturor participantilor, subiectele discutate si hotararile adoptate. Minuta va consemna numarul de voturi pentru, impotriva si de abtineri.
(5) Secretariatul tehnic asigura transmiterea invitatiilor si a documentelor aferente subiectelor in discutie din ordinea de zi, cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea fiecarei sedinte.
ART. 20
CEMU colaboreaza cu comisiile de etica ale universitatilor, mai ales in vederea compatibilizarii prevederilor Codului de referinta al eticii si deontologiei universitare cu cele ale codurilor institutionale de etica si deontologie.

CAPITOLUL III
Analiza sesizarilor si solicitarilor

ART. 21
CEMU se pronunta asupra litigiilor de etica universitara si analizeaza cazurile referitoare la abateri de la normele de etica si management universitar, in urma sesizarilor sau prin autosesizare, conform legii.
ART. 22
(1) Orice persoana fizica sau juridica poate sesiza CEMU in legatura cu nerespectarea de catre o institutie de invatamant superior sau de catre un membru al comunitatii universitare a obligatiilor prevazute la art. 124, 128, 129, 130, 170 si 299 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor Codului de referinta al eticii si deontologiei universitare.
(2) CEMU are obligatia de a investiga aspectele sesizate, in termen de 3 luni de la data primirii sesizarii.
(3) In situatia in care constata incalcarea obligatiilor prevazute la art. 124 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, CEMU transmite hotararea sa MECTS in termen de 5 zile de la data adoptarii acesteia.
ART. 23
CEMU raspunde MECTS, pe baza unei hotarari, in termen de o luna de la data sesizarii, in cazul in care i se solicita:
a) sa intocmeasca un raport de evaluare a respectarii standardelor de etica profesionala in ceea ce priveste activitatea doctorala, in conformitate cu prevederile art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sa intocmeasca un raport in cazul nerespectarii prevederilor legale in procedura de ocupare a posturilor didactice si de cercetare, in conformitate cu prevederile art. 299 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 24
(1) Secretariatul tehnic primeste si inregistreaza sesizarile sau solicitarile intr-un registru special de intrari-iesiri, intocmeste un dosar pentru fiecare sesizare sau solicitare si elaboreaza referatul cauzei. Referatul cauzei cuprinde detalii despre “initiator”, “obiectul cauzei”, “acte de la dosar”.
(2) CEMU informeaza permanent MECTS despre sesizarile primite si despre hotararile adoptate.
ART. 25
(1) In cadrul analizei sale, CEMU audiaza persoanele implicate direct ori indirect in faptele sesizate, expeditorul/expeditorii sesizarii, persoane din conducerea institutiilor implicate in faptele sesizate sau experti independenti, cu pastrarea confidentialitatii asupra identitatii expeditorului/expeditorilor.
(2) CEMU constata incalcarea obligatiilor legale de catre o institutie de invatamant superior sau de catre un membru al comunitatii universitare pe baza probelor evidentiate de sesizare, a informatiilor disponibile din surse publice sau furnizate de institutii abilitate si pe baza probelor obtinute in mod direct.
ART. 26
Dezbaterile din sedintele CEMU se consemneaza intr-un proces-verbal de sedinta, semnat de membrii CEMU.
ART. 27
(1) Membrii CEMU hotarasc motivat asupra sesizarilor sau solicitarilor, pe baza probelor administrate si a sustinerilor partilor.
(2) Hotararile CEMU se motiveaza, atat in fapt, cat si in drept, si se semneaza de catre presedinte.
(3) Hotararea include, dupa caz, opinia expertilor consultati.
(4) Hotararile CEMU prin care se raspunde sesizarilor persoanelor fizice sau juridice, in baza art. 125 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt documente publice si se publica pe propriul site si pe site-ul web al MECTS.
ART. 28
(1) CEMU colaboreaza cu Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii (CNECSDTI) in vederea analizarii cazurilor ce implica incalcarea regulilor de buna conduita in cercetare-dezvoltare.
(2) CEMU sesizeaza CNECSDTI pentru analiza si sanctionarea eventualelor abateri comise de personalul universitatii in cadrul activitatilor de cercetare-dezvoltare, potrivit prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 306-310 si 318 – 326 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IV
Norme de etica si deontologie profesionala

ART. 29
Membrii CEMU au obligatia sa respecte reglementarile aplicabile si normele de etica si deontologie profesionala, conform prevederilor legale.
ART. 30
Membrii CEMU au obligatia sa raporteze presedintelui CEMU orice situatie in care considera ca se afla intr-un conflict de interese, imediat dupa ce constata existenta conflictului de interese, si sa se abtina de la adoptarea hotararilor supuse direct conflictului de interese.
ART. 31
CEMU se asigura ca expertii consultati respecta normele de etica si deontologie profesionala si nu se afla in conflict de interese sau in stare de incompatibilitate cu membrii CEMU ori cu obiectul cauzei in legatura cu care sunt consultati.
ART. 32
Membrii CEMU, persoanele care participa la sedinte si evaluari, precum si personalul secretariatului CEMU au obligatia pastrarii confidentialitatii asupra identitatii expeditorilor sesizarilor, asupra documentelor supuse dezbaterii si pozitiilor exprimate pe parcursul acestora, cu exceptia acelor documente care sunt facute publice.
ART. 33
Constituie conflict de interese situatiile prevazute de legislatia in vigoare, precum si situatia in care membrii CEMU sau expertii consultati analizeaza o sesizare ce implica persoane care se afla in una dintre urmatoarele relatii cu membrul CEMU:
1. sunt soti, afini sau rude pana la gradul al treilea inclusiv;
2. sunt angajate in aceeasi unitate sau institutie;
3. au colaborat in ultimii 5 ani, avand publicatii sau proiecte de cercetare-dezvoltare dezvoltate in comun;
4. furnizeaza sau au furnizat membrului CEMU, in ultimii 5 ani anteriori analizei, servicii ori foloase de orice natura.
ART. 34
Functia de membru al CEMU este incompatibila cu functia de rector.
ART. 35
Intreaga activitate a CEMU se va baza pe corectitudine, principialitate si responsabilitate.

CAPITOLUL V
Finantarea CEMU

ART. 36
Secretariatul tehnic si bugetul CEMU sunt gestionate prin UEFISCDI.
ART. 37
(1) Membrii CEMU pot fi remunerati, in afara activitatii de baza, in functie de numarul orelor efectiv lucrate, la nivelul minim al salariului de incadrare pentru un profesor universitar, in categoria transei de vechime in invatamant peste 40 de ani.
(2) Membrilor CEMU si expertilor consultati le sunt decontate cheltuielile de transport si cazare necesare indeplinirii atributiilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close