Modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013

In M. Of. nr. 344 din 21 mai 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4071/2012 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5560/2011.

Din cuprins:
ART. I
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012 – 2013, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.560/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 si 758 bis din 27 octombrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 97, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) Arondarea disciplinelor de examen la centrele zonale de evaluare si procedura specifica pentru evaluarea lucrarilor scrise se realizeaza de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se comunica inspectoratelor scolare.”
2. La articolul 97 alineatul (3), litera b) va avea urmatorul cuprins:
“b) membri evaluatori – cate 4 profesori evaluatori pentru cel mult 100 lucrari scrise, organizati in doua comisii. O comisie este alcatuita din doua cadre didactice, respectandu-se urmatoarele criterii:
– un profesor din invatamantul universitar si un profesor titular din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II;
– un evaluator pentru subiectele la disciplina de specialitate si didactica/metodica predarii disciplinei de specialitate si un evaluator pentru subiectele de pedagogie si psihologie a educatiei. Evaluatorul pentru subiectele de pedagogie si psihologie a educatiei poate face parte din comisiile de la mai multe specializari.”
3. Articolul 99 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 99
(1) Evaluarea si notarea lucrarilor scrise se desfasoara in sali prestabilite, in care nu este permis accesul altor persoane in afara celor prevazute de prezenta metodologie. Fiecare lucrare scrisa este evaluata independent, in sali separate, de cele doua comisii si apreciata cu note de la 10 la 1 incluzand si punctul din oficiu, conform baremului de evaluare si notare. La evaluare, nu se fac insemnari pe lucrare.
(2) Fiecare comisie trece, in borderoul comisiei, numarul lucrarii si punctajul acordat de fiecare profesor evaluator. Prin raportare la baremul de evaluare si notare, comisia stabileste nota lucrarii scrise. Pentru validarea evaluarilor, diferenta dintre notele celor doua comisii nu trebuie sa fie mai mare de 1 punct.
(3) In cazul in care apar lucrari pentru care diferenta dintre notele acordate de cele doua comisii este mai mare de 1 punct, presedintele comisiei de evaluare dispune reverificarea lucrarilor respective, in prezenta sa, de catre cei 4 profesori evaluatori, prin raportare la baremul de evaluare si notare. In functie de rezultatele reverificarii, se decide, prin consens, o noua nota, care se inregistreaza intr-un alt borderou.
(4) In caz de divergente intre profesorii evaluatori, lucrarea este recorectata de o a treia comisie, numita de inspectorul scolar general, la propunerea presedintelui comisiei de evaluare. Nota acordata de aceasta comisie este definitiva.
(5) Dupa finalizarea operatiilor de evaluare, notele acordate de comisii se trec pe lucrari de catre profesorii evaluatori, care semneaza in dreptul notei acordate. Presedintele comisiei de evaluare calculeaza si scrie pe fiecare lucrare media aritmetica a celor doua note, cu doua zecimale, fara rotunjire, aceasta reprezentand nota obtinuta de candidat la proba scrisa.”
4. La articolul 102 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:
“b) membri evaluatori – cate 4 profesori evaluatori pentru cel mult 100 lucrari scrise, organizati in doua comisii. O comisie este alcatuita din doua cadre didactice, respectandu-se urmatoarele criterii:
– un profesor din invatamantul universitar si un profesor titular din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II;
– un evaluator pentru subiectele la disciplina de specialitate si didactica/metodica predarii disciplinei de specialitate si un evaluator pentru subiectele de pedagogie si psihologie a educatiei. Evaluatorul pentru subiectele de pedagogie si psihologie a educatiei poate face parte din comisii la mai multe specialitati.”
ART. II
Directia generala management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si inspectoratele scolare duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close