Regulamentul Comisiei de etica si disciplina al UNEAR

In M. Of. nr. 369 din 31 mai 2012 a fost publicata Hotararea Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania nr. 2/2012 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etica si disciplina.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul Comisiei de etica si disciplina, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. REGULAMENTUL Comisiei de etica si disciplina

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Evaluatorii autorizati raspund disciplinar in cazul savarsirii unor abateri disciplinare.
(2) Abaterea disciplinara consta intr-o actiune sau inactiune in legatura cu activitatea de evaluare, savarsita cu vinovatie, prin care normele legale privind evaluarea si profesia de evaluator autorizat, regulamentul intern, standardele de evaluare, codul de etica sau dispozitiile legale date de catre organele Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, denumita in continuare Uniunea, sunt incalcate de catre evaluatorul autorizat.
ART. 2
Sunt abateri disciplinare faptele prevazute la art. 12 din Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 353/2012, respectiv:
a) nerespectarea standardelor de evaluare aprobate de Uniune;
b) nerespectarea prevederilor codului de etica al profesiei;
c) refuzul de a pune la dispozitie documentele sau informatiile solicitate de Comisia de monitorizare si verificare si/sau de Comisia de etica si disciplina;
d) necomunicarea la termen a documentelor care implica modificari ale informatiilor cuprinse in Tabloul Uniunii;
e) desfasurarea de activitati politice in cadrul Uniunii si cu ocazia manifestarilor organizate de aceasta;
f) exercitarea profesiei de catre membrii inactivi sau membrii care se afla in perioada de suspendare, daca fapta nu intruneste continutul constitutiv al unei infractiuni;
g) nerespectarea dispozitiilor legale care reglementeaza profesia de evaluator autorizat, daca fapta nu intruneste continutul constitutiv al unei infractiuni sau contraventii;
h) utilizarea neautorizata a siglei si insemnelor Uniunii in scop publicitar in rapoartele de evaluare sau in orice fel de materiale de identificare ori de prezentare a evaluatorului autorizat.
ART. 3
(1) Sanctiunile disciplinare aplicabile evaluatorilor autorizati sunt cele prevazute la art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, denumita in continuare Ordonanta, respectiv:
a) avertisment scris;
b) avertisment cu actiune corectiva profesionala;
c) suspendarea calitatii de membru pe o perioada de pana la 12 luni;
d) retragerea calitatii de membru al Uniunii.
(2) Sanctiunile disciplinare aplicabile evaluatorilor autorizati persoane fizice sunt cele prevazute la art. 26 din Ordonanta.
(3) Sanctiunile disciplinare aplicabile evaluatorilor autorizati persoane juridice sunt cele prevazute la art. 26 lit. a), c) si d) din Ordonanta.
(4) In cazul evaluatorilor autorizati, altii decat membrii Consiliului director al Uniunii, denumit in continuare Consiliul director, sanctiunile disciplinare prevazute la art. 26 din Ordonanta se hotarasc de catre Consiliul director, la propunerea Comisiei de etica si disciplina.
(5) In cazul evaluatorilor autorizati membri ai Consiliului director, sanctiunile disciplinare prevazute la art. 26 din Ordonanta se hotarasc de catre Conferinta nationala a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, denumita in continuare Conferinta nationala, la propunerea Comisiei de etica si disciplina.
(6) In cazul in care persoana cercetata este un membru al Comisiei de etica si disciplina, aceasta este suspendata din functia de membru al comisiei respective pe durata procedurii disciplinare.
(7) Actiunea disciplinara se prescrie in termen de 3 ani de la data savarsirii faptei.

CAPITOLUL II
Constituirea, organizarea si atributiile Comisiei de etica si disciplina

ART. 4
(1) Comisia de etica si disciplina din cadrul Uniunii cerceteaza faptele de natura sa atraga raspunderea disciplinara a membrilor Uniunii, persoane fizice si persoane juridice.
(2) Activitatea Comisiei de etica si disciplina se desfasoara cu respectarea urmatoarelor principii:
a) prezumtia de nevinovatie, conform caruia se prezuma ca persoana supusa cercetarii este nevinovata atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;
b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia se recunoaste dreptul persoanei impotriva careia a fost indreptata sesizarea de a fi audiata, de a prezenta dovezi in apararea sa, de a avea acces la dosarul disciplinar si de a fi asistata de un avocat si/sau de un consultant de specialitate din cadrul sau din afara Uniunii, pe tot parcursul procedurii disciplinare;
c) celeritatea procedurii, care presupune obligatia Comisiei de etica si disciplina de a proceda fara intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanei implicate si a regulilor prevazute in prezentul regulament;
d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata Comisia de etica si disciplina;
e) proportionalitatea, conform caruia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa a fi aplicata;
f) legalitatea sanctiunii, conform caruia Comisia de etica si disciplina nu poate propune decat sanctiunile disciplinare prevazute de Ordonanta;
g) unicitatea sanctiunii, potrivit caruia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara;
h) confidentialitatea, conform caruia membrii comisiei sunt obligati sa nu divulge aspecte legate de cercetarea disciplinara a unui membru al Uniunii.
ART. 5
Comisia de etica si disciplina are urmatoarele atributii principale:
a) cerceteaza abaterile disciplinare pentru care a fost sesizata;
b) intocmeste un referat cu privire la cazul cu care a fost sesizata, pe care il inainteaza Consiliului director sau Conferintei nationale, dupa caz;
c) propune in cuprinsul referatului prevazut la lit. b) clasarea, aplicarea sau neaplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute de Ordonanta.
ART. 6
(1) Comisia de etica si disciplina este compusa din 5 membri titulari si 3 membri supleanti, alesi si revocati din functie de Conferinta nationala.
(2) Alegerea Comisiei de etica si disciplina se realizeaza in conformitate cu procedura de alegeri aprobata de Consiliul director, potrivit art. 7 alin. (9) din Ordonanta.
(3) Poate fi membru al Comisiei de etica si disciplina evaluatorul autorizat inscris in Tabloul Uniunii, membru titular, care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are o vechime de cel putin 5 ani in profesia de evaluator;
b) nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani;
c) se bucura de autoritate profesionala si probitate morala.
(4) Membrii Consiliului director nu pot fi membri ai Comisiei de etica si disciplina.
ART. 7
(1) Mandatul membrilor Comisiei de etica si disciplina este de 4 ani si poate fi prelungit o singura data, prin realegerea membrului respectiv de catre Conferinta nationala.
(2) Mandatul de membru al Comisiei de etica si disciplina este personal si nu poate fi transmis altor persoane.
(3) Mandatul membrilor Comisiei de etica si disciplina incepe de la data depunerii angajamentului de confidentialitate, prevazut in anexa nr. 1, si inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) prin revocare de catre Conferinta nationala;
b) prin deces;
c) prin demisie;
d) prin incetarea sau pierderea calitatii de membru al Uniunii;
e) prin aplicarea de catre Consiliul director a oricareia dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 26 din Ordonanta.
(4) In cazurile prevazute la alin. (3), membrii supleanti pot deveni membri titulari ai Comisiei de etica si disciplina in ordinea voturilor obtinute la alegerile din cadrul Conferintei nationale.
ART. 8
Membrii Comisiei de etica si disciplina trebuie sa fie impartiali si independenti de persoana cercetata disciplinar si de orice alta persoana care are legatura cu aceasta sau are vreun interes in legatura cu fapta cercetata. Oricare membru al Comisiei de etica si disciplina care se afla in conflict de interese sau este sot, ruda sau afin pana la gradul al treilea inclusiv cu una dintre partile implicate sau cu avocatul ori mandatarul acesteia are obligatia sa se abtina de la vot. Respectarea cerintei de independenta se declara pe propria raspundere de catre fiecare membru al Comisiei de etica si disciplina, conform declaratiei prevazute in anexa nr. 8, pentru fiecare cauza disciplinara.
ART. 9
(1) Membrii titulari ai Comisiei de etica si disciplina au obligatia de a participa la sedintele Comisiei de etica si disciplina, de a efectua cercetarea disciplinara prealabila in cauzele in care sunt desemnati ca raportori.
(2) In cazul in care un membru titular lipseste nemotivat de la 3 sedinte ale Comisiei de etica si disciplina, presedintele acesteia poate propune Conferintei nationale revocarea sa din functie.
ART. 10
(1) Comisia de etica si disciplina este condusa de un presedinte, ales si revocat din functie de catre membrii titulari ai Comisiei de etica si disciplina cu votul majoritatii absolute.
(2) Presedintele Comisiei de etica si disciplina are ca atributii principale:
a) primeste sesizarile si desemneaza raportorul responsabil cu cercetarea disciplinara prealabila pentru fiecare caz;
b) stabileste ordinea de zi a sedintei Comisiei de etica si disciplina, pe care o trimite membrilor comisiei prin intermediul secretariatului;
c) convoaca si conduce sedintele Comisiei de etica si disciplina;
d) coordoneaza secretariatul Comisiei de etica si disciplina;
e) participa la sedintele Consiliului director si prezinta referatele privind cercetarea disciplinara intocmite de Comisia de etica si disciplina;
f) participa la Conferinta nationala si prezinta raportul de activitate al Comisiei de etica si disciplina, precum si referatele privind cercetarea disciplinara a membrilor Consiliului director, daca este cazul;
g) raspunde de activitatea Comisiei de etica si disciplina;
h) reprezinta Comisia de etica si disciplina in relatia cu celelalte organe ale Uniunii.
ART. 11
(1) Comisia de etica si disciplina are un secretariat, desemnat de catre presedintele Uniunii din randul personalului salariat al Uniunii. La inceperea activitatii, membrii secretariatului semneaza angajamentul de confidentialitate, prevazut in anexa nr. 2.
(2) Atributiile principale ale secretariatului Comisiei de etica si disciplina sunt urmatoarele:
a) inregistreaza si conduce evidenta sesizarilor si a altor documente inaintate Comisiei de etica si disciplina ori emise de aceasta;
b) il informeaza de indata pe presedintele Comisiei de etica si disciplina despre sesizarile primite;
c) comunica membrilor titulari, precum si membrilor supleanti, daca este cazul, data, ora, locul si ordinea de zi a sedintelor Comisiei de etica si disciplina;
d) transmite convocarile persoanelor care urmeaza a fi audiate de raportor, de Comisia de etica si disciplina, de Consiliul director sau de Conferinta nationala, dupa caz;
e) efectueaza toate lucrarile necesare desfasurarii in bune conditii a cercetarii disciplinare prealabile de catre raportor;
f) la solicitarea presedintelui Comisiei de etica si disciplina sau a raportorului, redacteaza documente necesare derularii cercetarii disciplinare;
g) primeste, inregistreaza si arhiveaza, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, toate inscrisurile administrate de raportor si de Comisia de etica si disciplina, precum si corespondenta purtata in legatura cu cauzele de cercetare disciplinara;
h) intocmeste si mentine la zi: registrul de evidenta a sesizarilor, conform anexei nr. 3; registrul hotararilor, conform anexei nr. 4; procesele-verbale de sedinta ale Comisiei de etica si disciplina; registrul deciziilor Consiliului director, precum si ale Conferintei nationale, dupa caz, privind solutionarea procedurii disciplinare, conform anexei nr. 5; registrul procedurii disciplinare stabilit de catre Consiliul director;
i) comunica actele de procedura disciplinara, in cazurile prevazute de prezentul regulament;
j) colaboreaza cu secretariatul Consiliului director pentru redactarea deciziilor de solutionare a procedurii disciplinare;
k) intocmeste si mentine la zi registrul antecedentelor disciplinare ale membrilor Uniunii, conform anexei nr. 6;
l) pune la dispozitia Consiliului director, la cererea acestuia, registrele prevazute la lit. h) si k), precum si documentele care au stat la baza intocmirii acestora.
ART. 12
(1) Comisia de etica si disciplina se intruneste in plen cel putin o data pe an pentru aprobarea raportului de activitate si ori de cate ori este necesar la convocarea presedintelui ei sau a majoritatii absolute a membrilor titulari ai acesteia.
(2) Pentru validitatea deliberarilor Comisiei de etica si disciplina este necesara prezenta a cel putin 3 membri titulari, iar hotararile se iau cu votul majoritatii absolute a membrilor titulari. Votul este deschis.
(3) Membrii supleanti pot participa la sedintele Comisiei de etica si disciplina la invitatia presedintelui comisiei, fara a avea drept de vot.

CAPITOLUL III
Procedura disciplinara

SECTIUNEA 1
Sesizarea Comisiei de etica si disciplina

ART. 13
(1) Procedura disciplinara se declanseaza:
a) la sesizarea oricarei persoane fizice sau juridice;
b) prin autosesizarea presedintelui Uniunii, inclusiv ca urmare a unor articole din mass-media.
(2) Sesizarea trebuie sa cuprinda:
a) numele, prenumele, domiciliul sau denumirea si sediul, dupa caz, datele de identificare ale persoanei care formuleaza sesizarea, precum si calitatea in care formuleaza sesizarea;
b) numele si prenumele sau denumirea si sediul, dupa caz, ale persoanei a carei fapta este sesizata si, daca este posibil, numarul legitimatiei de membru sau al autorizatiei, judetul de domiciliu sau al sediului social si specializarea;
c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii;
d) dovezile pe care se sprijina sesizarea, inclusiv raportul de evaluare si anexele acestuia, atunci cand este cazul;
e) data si semnatura persoanei care formuleaza sesizarea.
(3) Sesizarea se formuleaza in scris, conform modelului orientativ prevazut in anexa nr. 7, si este insotita, cand este posibil, de dovezile care o sustin.
(4) In situatia in care sesizarea nu este insotita de elementele prevazute la alin. (2), raportorul desemnat de presedintele Comisiei de etica si disciplina sau unul dintre membrii acesteia va pune in vedere persoanei care a formulat sesizarea sa realizeze completarile necesare, stabilind un termen.
(5) Daca din cuprinsul sesizarii nu rezulta date suficiente despre fapta ori persoana care a formulat sesizarea sau in cazul in care persoana care a formulat sesizarea nu realizeaza in termenul stabilit completarile solicitate de raportorul Comisiei de etica si disciplina potrivit alin. (2), sesizarea poate fi clasata.
(6) Daca, pe parcursul cercetarii disciplinare, raportorul, Comisia de etica si disciplina, Consiliul director sau Conferinta nationala, dupa caz, constata savarsirea si a altor fapte de catre persoana cercetata, oricare din acestia poate extinde cercetarea si cu privire la aceste fapte.
(7) Daca, pe parcursul cercetarii disciplinare, raportorul, Comisia de etica si disciplina, Consiliul director sau Conferinta nationala, dupa caz, constata participarea si a altor evaluatori autorizati la faptele cercetate, oricare din acestia poate solicita presedintelui Uniunii aprobarea extinderii cercetarii si cu privire la acesti evaluatori.
ART. 14
(1) Sesizarile se inregistreaza in registrul de intrari al registraturii generale a Uniunii si se transmit presedintelui Comisiei de etica si disciplina.
(2) Sesizarea sau autosesizarea, dupa caz, se consemneaza de catre Secretariatul Comisiei de etica si disciplina in registrul de evidenta a sesizarilor, atribuind un numar de ordine de la 1 la n in fiecare an, care va fi numarul de dosar disciplinar. Orice document referitor la cercetarea disciplinara va trebui sa indice numarul de dosar atribuit.
(3) Registrul de evidenta a sesizarilor contine mentiuni cel putin cu privire la:
a) persoana care a formulat sesizarea;
b) persoana a carei fapta este sesizata;
c) documentele transmise de catre persoana care a formulat sesizarea.

SECTIUNEA a 2-a
Cercetarea disciplinara prealabila

ART. 15
(1) Nicio sanctiune disciplinara nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
(2) Procedura disciplinara se declanseaza in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii sesizarii in registrul de intrari al registraturii generale a Uniunii, prin transmiterea sesizarii de catre presedintele Uniunii catre Comisia de etica si disciplina.
ART. 16
(1) Dupa primirea sesizarii, presedintele Comisiei de etica si disciplina desemneaza un raportor dintre membrii titulari ai Comisiei de etica si disciplina, responsabil pentru analiza preliminara a sesizarii, intocmirea raportului prealabil si pentru prezentarea acestuia in plenul Comisiei de etica si disciplina.
(2) Raportorul desemnat instrumenteaza toate actele procedurii de cercetare disciplinara prealabila, propunand Comisiei de etica si disciplina dispunerea masurilor care sunt de competenta acesteia.
ART. 17
(1) In cazul in care un membru titular al Comisiei de etica si disciplina desemnat raportor intr-o cauza disciplinara se afla in conflict de interese sau este sot, ruda sau afin pana la gradul al treilea inclusiv cu una dintre partile implicate sau cu avocatul ori mandatarul acesteia, acesta are obligatia sa se abtina si sa il informeze pe presedintele comisiei.
(2) In cazul in care raportorul incompatibil sau in conflict de interese nu se abtine, acesta poate fi recuzat de catre partea interesata. Cererea de recuzare va fi solutionata de catre presedintele comisiei sau, in cazul in care acesta este raportorul recuzat, atunci cererea de recuzare va fi solutionata de catre membrii titulari ai Comisiei de etica si disciplina, fara participarea presedintelui acesteia, care decid prin majoritatea absoluta a voturilor.
(3) Daca raportorul desemnat se abtine sau daca presedintele Comisiei de etica si disciplina apreciaza ca cererea de recuzare este intemeiata, acesta va desemna in termen de 24 de ore un alt raportor dintre membrii titulari.
ART. 18
(1) Persoana supusa cercetarii disciplinare prealabile va fi convocata in scris in vederea audierii, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
(2) Convocarea se poate face prin scrisoare recomandata, prin instiintare scrisa de luare la cunostinta prin semnatura, prin fax, e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare ce permite confirmarea primirii convocarii, astfel incat convocarea sa fie primita de persoana in cauza cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data fixata.
(3) Convocarea, audierea persoanei cercetate, atunci cand se prezinta, precum si verificarea apararilor acesteia sunt obligatorii.
(4) Poate fi convocata si persoana care a inaintat sesizarea Comisiei de etica si disciplina sau orice alta persoana ale carei declaratii pot ajuta la solutionarea cauzei. Decizia convocarii acestor persoane apartine raportorului.
(5) Raportorul trebuie sa aiba un rol activ in cercetarea disciplinara prealabila, in sensul ca acesta trebuie sa analizeze toate aspectele cauzei. Raportorul desemnat administreaza orice proba care este necesara, utila si relevanta pentru solutionarea cauzei, cu sprijinul Secretariatului Comisiei de etica si disciplina. In acest scop, raportorul poate constata situatii de fapt si poate solicita inscrisuri sau opiniile unor consultanti de specialitate din cadrul Uniunii sau din afara acesteia.
(6) Persoana cercetata are dreptul sa ia cunostinta de toate actele cercetarii prealabile si poate solicita administrarea de probe in aparare.
(7) Refuzul persoanei cercetate de a se prezenta in fata raportorului sau de a face declaratii se consemneaza intr-un proces-verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii disciplinare prealabile.
(8) In cazul in care se constata imposibilitatea obiectiva a persoanei cercetate de a se prezenta in fata raportorului sau de a face declaratii, raportorul poate suspenda cursul cercetarii prealabile pana la incetarea cauzelor care au determinat suspendarea.
ART. 19
(1) La finalizarea cercetarii disciplinare prealabile, raportorul intocmeste raportul prealabil, care cuprinde concluziile sale.
(2) In continutul raportului prealabil, raportorul poate sa propuna Comisiei de etica si disciplina urmatoarele solutii:
a) clasarea, atunci cand concluzioneaza ca exercitarea actiunii disciplinare nu se justifica ori nu este posibila sau in cazul prevazut la art. 13 alin. (5);
b) neaplicarea unei sanctiuni disciplinare, atunci cand apreciaza ca fapta cercetata nu constituie abatere disciplinara sau ca persoana cercetata este nevinovata;
c) aplicarea unei sanctiuni disciplinare, avandu-se in vedere prevederile art. 26 din Ordonanta.
(3) Raportul prealabil se inainteaza de catre raportor presedintelui Comisiei de etica si disciplina prin intermediul secretariatului.

SECTIUNEA a 3-a
Cercetarea disciplinara propriu-zisa

ART. 20
(1) Dupa primirea raportului prealabil, presedintele comisiei inscrie cauza pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Comisiei de etica si disciplina pentru efectuarea cercetarii disciplinare propriu-zise.
(2) Sedintele Comisiei de etica si disciplina nu sunt publice.
(3) Pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare sunt obligatorii efectuarea cercetarii prealabile si audierea persoanei cercetate, cu exceptia situatiei cand aceasta nu se prezinta, fara un motiv obiectiv, la convocarea facuta de presedintele Comisiei de etica si disciplina.
(4) Dispozitiile art. 18 se aplica in mod corespunzator.
ART. 21
(1) Participarea raportorului la cercetarea disciplinara propriu-zisa este obligatorie. Acesta prezinta raportul prealabil si concluziile sale plenului Comisiei de etica si disciplina.
(2) Lucrarile Comisiei de etica si disciplina se consemneaza intr-un proces-verbal ce va fi semnat de toti membrii acesteia, in care se consemneaza daca a fost prezenta persoana cercetata, respectiv persoana care a facut sesizarea, daca este cazul.
(3) Comisia de etica stabileste faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, precum si orice date concludente ce pot fi avute in vedere pentru incadrarea faptei ca abatere disciplinara si pentru aprecierea vinovatiei sau nevinovatiei persoanei cercetate.
(4) Audierea persoanei cercetate se consemneaza in scris sau se inregistreaza audio de catre Secretariatul Comisiei de etica si disciplina, sub sanctiunea nulitatii.
(5) Dispozitiile art. 17 se aplica in mod corespunzator. Membrul Comisiei de etica si disciplina, altul decat raportorul, care se afla in incompatibilitate sau in conflict de interese are obligatia sa se abtina de la vot, in caz contrar putand fi recuzat. Cererea de recuzare va fi solutionata de catre presedintele comisiei sau, in cazul in care acesta este raportorul recuzat, cererea de recuzare va fi solutionata de catre membrii titulari ai Comisiei de etica si disciplina, fara participarea presedintelui acesteia, care decid prin majoritatea absoluta a voturilor.
ART. 22
(1) Dupa audierea raportorului, a persoanei cercetate, a persoanei care a formulat sesizarea, daca este cazul, si analizarea probelor aflate la dosarul disciplinar, Comisia de etica si disciplina delibereaza si supune la vot propunerea de solutionare a cercetarii disciplinare. Continutul deliberarilor se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.
(2) Rezultatul deliberarilor este consemnat intr-un referat, care poate sa contina:
a) propunerea clasarii, atunci cand se concluzioneaza ca exercitarea actiunii disciplinare nu se justifica ori nu este posibila sau in cazul prevazut la art. 13 alin. (5);
b) propunerea neaplicarii unei sanctiuni disciplinare, atunci cand se apreciaza ca fapta cercetata nu constituie abatere disciplinara sau ca persoana cercetata este nevinovata;
c) propunerea aplicarii unei sanctiuni disciplinare, avandu-se in vedere prevederile art. 26 din Ordonanta.
(3) Propunerile raportorului din raportul prealabil nu sunt obligatorii pentru Comisia de etica si disciplina.
(4) Cand plenul Comisiei de etica si disciplina constata ca cercetarea disciplinara prealabila nu este completa sau ca nu au fost respectate dispozitiile legale care garanteaza aflarea adevarului, restituie cauza disciplinara raportorului in vederea completarii sau desemneaza un alt raportor in vederea refacerii cercetarii disciplinare prealabile.
(5) Referatul prevazut la alin. (2) reprezinta hotararea finala a Comisiei de etica si disciplina cu privire la solutionarea cauzei disciplinare.
(6) In cazul prevazut la alin. (2) lit. c), daca se constata ca actiunea disciplinara este intemeiata, Comisia de etica si disciplina va propune Consiliului director aplicarea unei sanctiuni disciplinare in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite si a urmarilor acesteia, cu cauzele care au determinat savarsirea acesteia, cu imprejurarile in care abaterea a fost savarsita, cu gradul de vinovatie, cu circumstantele personale ale celui care a savarsit-o, cu comportamentul sau general in exercitarea profesiei de evaluator autorizat si cu existenta unor antecedente disciplinare.
ART. 23
(1) Referatul prevazut la art. 22 alin. (2) trebuie sa se limiteze la fapta si persoana pentru care s-a efectuat cercetarea disciplinara prealabila si propriu-zisa.
(2) Referatul Comisiei de etica si disciplina trebuie sa contina:
a) data si locul intocmirii, numele, prenumele si calitatea celui care il intocmeste, cu indicarea numarului de dosar disciplinar;
b) date referitoare la persoana cercetata disciplinar;
c) mentiuni privind antecedentele disciplinare, daca este cazul;
d) descrierea faptei retinute in sarcina persoanei cercetate, cu indicarea tuturor circumstantelor si a urmarilor acesteia;
e) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de persoana cercetata, atunci cand este cazul;
f) propunerea Comisiei de etica si disciplina privind modul de solutionare a actiunii disciplinare;
g) descrierea motivelor de fapt si de drept care au stat la baza hotararii Comisiei de etica si disciplina, precum si a probelor pe care se intemeiaza aceasta;
h) semnatura presedintelui comisiei.
ART. 24
(1) Secretariatul Comisiei de etica si disciplina comunica persoanei cercetate un exemplar al referatului de cercetare disciplinara, in termen de 10 zile de la aprobarea sa.
(2) In orice procedura disciplinara, Comisia de etica si disciplina acorda persoanei cercetate dreptul de a-si exprima in scris observatiile cu privire la continutul referatului. Observatiile trebuie transmise Comisiei de etica si disciplina in termen de 10 zile de la data primirii referatului, sub sanctiunea decaderii. In observatiile scrise, persoana cercetata poate solicita audierea sa de catre Consiliul director.
(3) Dupa primirea observatiilor sau la expirarea termenului prevazut la alin. (2), dupa caz, presedintele Comisiei de etica si disciplina inainteaza referatul impreuna cu observatiile persoanei cercetate Consiliului director sau Conferintei nationale, dupa caz, in termen de 5 zile de la finalizarea acestuia.

SECTIUNEA a 4-a
Solutionarea actiunii disciplinare

ART. 25
(1) Consiliul director sau Conferinta nationala, dupa caz, incepe solutionarea actiunilor disciplinare in urmatoarea sedinta a Consiliului director sau in urmatoarea Conferinta nationala, dupa caz, dupa data primirii referatelor Comisiei de etica si disciplina.
(2) Consiliul director sau Conferinta nationala, dupa caz, solutioneaza actiunea disciplinara prin decizie.
(3) Membrii Consiliului director trebuie sa fie impartiali si independenti de persoana cercetata disciplinar si de orice alta persoana care are legatura cu aceasta sau are vreun interes in legatura cu fapta cercetata. Oricare membru al Consiliului director care se afla in conflict de interese sau este sot, ruda sau afin pana la gradul al treilea inclusiv cu una dintre partile implicate sau cu avocatul ori mandatarul acesteia are obligatia sa se abtina de la vot.
(4) Propunerile Comisiei de etica si disciplina din referat nu sunt obligatorii pentru Consiliul director sau Conferinta nationala, dupa caz, care poate decide clasarea, sanctionarea sau nesanctionarea persoanei cercetate. In cazul in care solutia Consiliului director este diferita de propunerea Comisiei de etica si disciplina, aceasta trebuie motivata.
(5) Atunci cand apreciaza ca este util pentru stabilirea adevarului in cauza disciplinara, Consiliul director sau Conferinta nationala, dupa caz, poate audia persoana cercetata si in lipsa unei solicitari din partea acesteia, precum si persoana care a formulat sesizarea.
(6) Cand Consiliul director sau Conferinta nationala, dupa caz, constata ca cercetarea disciplinara nu este completa, restituie cauza disciplinara Comisiei de etica si disciplina, in vederea completarii cercetarii disciplinare.
(7) Consiliul director sau Conferinta nationala, dupa caz, poate aplica, motivat, o sanctiune disciplinara mai grava sau mai usoara decat cea propusa de Comisia de etica si disciplina.
(8) Decizia Consiliului director sau a Conferintei nationale, dupa caz, va fi redactata prin grija Secretariatul Consiliului director.
(9) Sub sanctiunea nulitatii absolute, decizia cuprinde in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din Ordonanta, din Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii, din codul de etica sau din alte acte normative privind exercitarea profesiei de evaluator autorizat care au fost incalcate de persoana sanctionata;
c) temeiul legal in baza caruia se aplica sanctiunea disciplinara;
d) sanctiunea ce se va aplica;
e) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de persoana sanctionata in cursul cercetarii disciplinare ori observatiile acesteia, daca este cazul;
f) termenul inauntrul caruia decizia poate fi contestata;
g) instanta de contencios administrativ competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de solutionare a actiunii disciplinare;
h) semnatura presedintelui Comisiei de etica si disciplina si a presedintelui Uniunii.
ART. 26
Raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea civila, penala sau administrativa a persoanei pentru fapta savarsita.
ART. 27
(1) Decizia de solutionare a actiunii disciplinare se comunica persoanelor interesate in termen de 10 zile de la data emiterii, prin grija Secretariatului Consiliului director.
(2) Decizia produce efecte de la data comunicarii.
(3) Decizia este legal comunicata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, trimisa la ultima adresa a domiciliului sau sediului social comunicata Uniunii. In caz de refuz al primirii sau de returnare a scrisorii, decizia este legal comunicata prin fax, e-mail sau prin orice alt mijloc ce permite confirmarea transmiterii.
(4) Decizia de solutionare a actiunii disciplinare poate fi atacata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de judecata competenta, potrivit Ordonantei.
ART. 28
(1) Decizia de sanctionare se inscrie in registrul antecedentelor disciplinare al evaluatorului autorizat sanctionat.
(2) Mentiunile privind antecedentele disciplinare se radiaza de drept:
a) in cazul sanctiunii disciplinare prevazute la art. 26 lit. a) din Ordonanta, dupa trecerea unui termen de 12 luni de la data aplicarii;
b) in cazul sanctiunii disciplinare prevazute la art. 26 lit. b) din Ordonanta, dupa trecerea unui termen de 12 luni de la data finalizarii programului de pregatire profesionala corectiva;
c) in cazul sanctiunii disciplinare prevazute la art. 26 lit. c) din Ordonanta, dupa trecerea unui termen de 12 luni de la data expirarii termenului de suspendare a calitatii de membru al Uniunii.
(3) Radierea mentiunii din registrul antecedentelor disciplinare se constata prin hotarare a Consiliului director, la propunerea Comisiei de etica si disciplina, si se comunica persoanei sanctionate de catre Secretariatul Consiliului director.

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 29
Cand persoana cercetata disciplinar este un membru corporativ, toate actele de procedura vor fi indeplinite fata de reprezentantul legal al acesteia.
ART. 30
Registrele si documentele Comisiei de etica si disciplina, inclusiv dosarele disciplinare, se pastreaza in arhiva Uniunii timp de 5 ani.
ART. 31
Prevederile prezentului regulament se aplica numai faptelor savarsite de membrii Uniunii dupa data intrarii sale in vigoare.
ART. 32
Prevederile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Ordonantei, ale Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii, ale codului de etica al profesiei si ale celorlalte acte de interes general ale Uniunii sau ale organelor sale de conducere.
ART. 33
Anexele nr. 1 – 8 fac parte integranta din prezentul regulament si pot fi modificate prin hotarare a Consiliului director al Uniunii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close