DCC 261/2012. OUG 107/2010. OUG 117/2010. Legea 95/2006. Codul fiscal

In M. Of. nr. 372 din 31 mai 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 261/2012 asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor OUG 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, ale OUG 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, ale art. 257 alin. (2^2) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si ale art. 296^3 lit. d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, ale art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si ale art. 296^3 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Ion Lica in Dosarul nr. 1.732/111/2011 al Tribunalului Bihor – Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.131D/2011.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neintemeiata, intrucat prevederile constitutionale privind dreptul la pensie nu garanteaza obtinerea unui anumit cuantum al pensiei.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Prin Incheierea din 20 septembrie 2011, pronuntata in Dosarul nr. 1.732/111/2011, Tribunalul Bihor – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Ion Lica intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei cereri de recalculare a pensiei.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia considera ca dispozitiile de lege criticate contravin urmatoarelor prevederi constitutionale: art. 47 alin. (2) privind dreptul la pensie, art. 115 alin. (5) si (6) privind conditiile de adoptare a ordonantelor de urgenta si art. 139 alin. (1) privind impozite, taxe si alte contributii.
In acest sens, arata ca prin decizia de recalculare a pensiei i-a fost diminuat cuantumul acesteia. Or, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 872/2010 s-a statuat ca pensia nu poate fi diminuata. Cu toate acestea, prin emiterea Ordonantei de urgenta nr. 107/2010, Guvernul a decis diminuarea cu 5% a pensiilor, nesocotind in acest mod drepturile fundamentale prevazute in Constitutie si in Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
Astfel, sustine ca, potrivit art. 139 alin. (1) din Constitutie, impozitele si taxele se stabilesc numai prin lege, nu si prin ordonante de urgenta.
Totodata, ordonantele criticate afecteaza dreptul fundamental la pensie si la un trai decent, garantat prin Constitutie.
De asemenea, arata ca Guvernul nu a respectat cerintele prevazute la art. 115 alin. (5) din Constitutie privind procedura de emitere a ordonantelor de urgenta.
Tribunalul Bihor – Sectia civila considera ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. Astfel, cetatenii au obligatia de a contribui prin taxe la cheltuielile publice pentru a se putea realiza obiectivul legii, respectiv de a se asigura un minim de asistenta medicala pentru populatie, inclusiv pentru acele categorii de persoane care se afla in imposibilitatea de a contribui la constituirea fondurilor de asigurari de sanatate. Referitor la sistemul public de sanatate, aceste cheltuieli publice vizeaza insasi indeplinirea constitutionala a statului de a asigura ocrotirea sanatatii si protectia sociala a cetatenilor. Exprimand o consecventa a legiuitorului, reglementarile cuprinse in cele doua acte normative sunt identice si ele arata ca aceasta contributie, datorata de pensionarii ale caror venituri din pensie depasesc 740 lei, se calculeaza prin aplicarea cotei legale asupra acestor venituri si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza, iar prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 lei.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. Astfel, critica de neconstitutionalitate raportata la art. 139 alin. (1) din Constitutie nu poate fi retinuta, deoarece stabilirea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, precum si a conditiilor de impozitare intra in competenta exclusiva a legiuitorului. Guvernul, in calitatea sa de legiuitor delegat, a actionat in limitele acestei competente, prin stabilirea pensionarilor cu venituri din pensii care depasesc 740 lei de a plati contributia lunara pentru asigurari sociale de sanatate.
De asemenea, considera ca dispozitiile art. 115 alin. (4) – (6) din Constitutie nu au fost incalcate prin adoptarea de catre legiuitorul delegat a reglementarilor criticate. Adoptarea lor prin ordonante de urgenta a fost motivata de necesitatea asigurarii echilibrului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in conditiile existentei unui numar mare de persoane exceptate care beneficiaza de servicii medicale in lipsa platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, precum si de necesitatea corelarii prestatiilor de asigurari sociale cu sumele platite de contribuabili pentru asigurarile sociale obligatorii, cu respectarea principiului solidaritatii sociale. In plus, apreciaza ca reglementarile criticate nu afecteaza in mod negativ dreptul la pensie, prevazut la art. 47 alin. (2) din Legea fundamentala.
Referitor la critica de neconstitutionalitate raportata la art. 47 din Constitutie, apreciaza ca retinerea contributiilor de asigurari de sanatate din pensiile in cuantumul prevazut de lege nu are semnificatia vatamarii dreptului la pensie. In acest sens, arata ca art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 prevede ca prin aplicarea cotei de 5,5% asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 lei nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 lei.
Dreptul la pensie trebuie inteles in corelatie cu alte drepturi si libertati fundamentale, asa cum este dreptul la ocrotirea sanatatii. Pentru a-si realiza rolul si functiile, statul trebuie sa dispuna de venituri si in acest scop are dreptul de a stabili impozite, taxe, contributii si alte obligatii fiscale ale cetatenilor, prin lege, in concordanta cu art. 56 alin. (1) din Constitutie. In acest sens, invoca Decizia Curtii Constitutionale nr. 934/2006.
In final, arata ca, in realitate, autorul exceptiei doreste o modificare a solutiei legislative criticate, in sensul eliminarii contributiei de asigurari de sanatate retinute din pensii. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, instanta de contencios constitutional nu are competenta sa modifice sau sa completeze textele de lege deduse controlului.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezulta din incheierea de sesizare, il constituie dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 891 din 30 decembrie 2010.
Curtea constata ca autorul exceptiei aduce doua tipuri de critici de neconstitutionalitate: pe de-o parte, critica din punct de vedere extrinsec aceste ordonante de urgenta, iar, pe de alta parte, sunt criticate, in special, dispozitiile art. I pct. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 care introduc alin. (2^2) la art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, si dispozitiile art. I pct. 99 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010, doar in partea referitoare la introducerea art. 296^3 lit. d) in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003.
Astfel, textele de lege criticate din punct de vedere al constitutionalitatii intrinseci au urmatorul continut:
– Art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006: “Pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei datoreaza contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate calculata potrivit prevederilor art. 259 alin. (2).”;
– Art. 296^3 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (“Contribuabilii sistemelor de asigurari sociale”): “Contribuabilii sistemelor de asigurari sociale sunt, dupa caz: […] d) pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei.”
Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 47 alin. (2) privind dreptul la pensie, art. 115 alin. (5) si (6) privind conditiile de adoptare a ordonantelor de urgenta si art. 139 alin. (1) privind impozite, taxe si alte contributii.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:
Asupra criticilor de neconstitutionalitate intrinseca a dispozitiilor art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 335 din 10 martie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 23 mai 2011, retinand ca, datorita solidaritatii celor care contribuie, sistemul public de asigurari sociale de sanatate isi poate realiza obiectivul principal, respectiv cel de a asigura un minimum de asistenta medicala pentru populatie, inclusiv pentru acele categorii de persoane care se afla in imposibilitatea de a contribui la constituirea fondurilor de asigurari de sanatate. Art. 56 din Constitutie prevede obligatia cetatenilor de a contribui prin impozite si prin taxe la cheltuielile publice. In cazul sistemului public de sanatate, aceste cheltuieli publice vizeaza insasi indeplinirea obligatiei constitutionale a statului de a asigura ocrotirea sanatatii si protectia sociala a cetatenilor.
Intrucat criticile de neconstitutionalitate din prezenta cauza privesc, in esenta, aceleasi aspecte si avand in vedere ca nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziei mentionate isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata.
Referitor la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006 si art. 296^3 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, raportata la art. 47 din Constitutie, Curtea constata ca retinerea contributiilor de asigurari de sanatate din pensiile care depasesc 740 lei nu are semnificatia vatamarii dreptului la pensie.
Prin deciziile nr. 223 si 224 din 13 martie 2012*), nepublicate la data pronuntarii prezentei decizii, Curtea Constitutionala a statuat ca procentul de 5,5 se aplica numai asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 de lei.
————
*) Deciziile nr. 223 si 224 din 13 martie 2012 au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012.

Cu privire la critica de neconstitutionalitate raportata la art. 139 alin. (1) din Constitutie, potrivit caruia impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale se stabilesc numai prin lege, Curtea constata ca si aceasta este neintemeiata, intrucat termenul de “lege” folosit in aceste prevederi constitutionale desemneaza acte normative ce au forta juridica a legii, fiind incluse aici si ordonantele Guvernului. Prin Decizia nr. 5/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 22 iulie 1992, Curtea a retinut ca, “pentru a se inlatura posibilitatea proliferarii actelor normative de ordin administrativ in aceasta materie, Constitutia a consacrat regula dupa care impozitele si taxele pentru bugetul de stat (bugetul asigurarilor sociale de stat) se stabilesc numai prin act ce are forta juridica a legii […]. Cuvantul numai doreste sa bareze posibilitatea stabilirii de impozite si taxe pentru bugetul de stat, prin acte inferioare, ca forta juridica, legii, cum sunt hotararile Guvernului”.
Avand in vedere considerentele mai sus retinute, Curtea constata ca si criticile de neconstitutionalitate extrinseca ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 sunt neintemeiate, deoarece aceste acte normative au fost adoptate cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (5) si (6) din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, ale art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si ale art. 296^3 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Ion Lica in Dosarul nr. 1.732/111/2011 al Tribunalului Bihor – Sectia civila.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 20 martie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close