Modificarea si completarea Codului fiscal, a Codului de procedura fiscala si a esalonarilor la plata

In M. Of. nr. 384 din 7 iunie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Din cuprins:
In vederea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei in Scrisoarea de intentie si in Memorandumul tehnic de intelegere incheiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre Romania si Fondul Monetar International, referitoare la:
– reglementarea si supravegherea sistemului financiar-bancar;
– simplificarea declararii si platii impozitului pe castigul din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru asigurarea unui cadru procedural eficient atat pentru autoritatea fiscala, cat si pentru investitorii pietei de capital;
– necesitatea luarii unor masuri urgente pentru imbunatatirea administrarii fiscale a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA si combaterea mai eficienta a evaziunii fiscale in acest domeniu, care vizeaza monitorizarea continua a persoanelor impozabile care pe o perioada de 6 luni consecutiv nu depun deconturi de TVA sau nu raporteaza operatiuni in deconturile de TVA, in scopul scoaterii acestora din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA; in lipsa acestor masuri monitorizarea persoanelor impozabile se poate realiza numai semestrial ceea ce conduce la ingreunarea administrarii fiscale si, implicit, la reducerea posibilitatii autoritatii fiscale de a combate evaziunea fiscala care se manifesta prin utilizarea in scop fraudulos a codului de inregistrare in scopuri de TVA,
avand in vedere necesitatea punerii in aplicare a Deciziei 2012/181/UE de punere in aplicare a Consiliului din 26 martie 2012 de autorizare a Romaniei de a introduce o masura speciala de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, referitoare la majorarea plafonului de scutire pentru mici intreprinderi de la 35.000 euro la 65.000 euro,
avand in vedere necesitatea punerii in aplicare a Deciziei 2012/232/UE de punere in aplicare a Consiliului din 26 aprilie 2012 de autorizare a Romaniei in vederea aplicarii unei masuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera a) si de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, referitoare la limitarea la 50% a dreptului de deducere a TVA pentru anumite vehicule si cheltuielile legate de acestea, intrucat este necesara corelarea conditiilor privind acordarea deductibilitatii limitate la calculul impozitului pe profit si pe venit in cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate,
intrucat se impune adoptarea actelor cu putere de lege si actelor administrative pentru conformarea cu prevederile Directivei 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor-mama si filialelor acestora din diferite state membre (reformata), pentru preintampinarea declansarii procedurii de infringement,
avand in vedere necesitatea combaterii in regim de maxima urgenta a evaziunii fiscale din domeniul produselor energetice,
dat fiind faptul ca neacordarea unui tratament favorabil cesiunii creantelor neperformante bancare ar putea conduce la o crestere a creditelor depreciate, precum si la reducerea eficientei bilanturilor institutiilor de credit,
tinand seama de faptul ca nepromovarea modificarii sistemului de impunere a castigurilor din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, ar avea drept consecinte negative diminuarea atractivitatii pietei romanesti de capital pentru toti participantii si migrarea capitalului catre pietele de capital straine ca urmare a discriminarii investitorilor in competitia cu pietele de capital straine,
pentru reglementarea unor masuri de administrare fiscala privind stingerea obligatiilor fiscale in cazul schemelor de ajutor de stat aprobate de Comisia Europeana si esalonarea la plata,
intrucat neadoptarea masurilor de administrare fiscala privind stingerea obligatiilor fiscale in cazul schemelor de ajutor de stat conduce la imposibilitatea respectarii deciziilor Comisiei Europene prin care au fost aprobate ajutoarele de stat pentru acoperirea diferentei pozitive dintre costurile de productie curente si venituri, ca urmare a notificarilor depuse de autoritatile romane in contextul unor planuri de restructurare a unor companii,
in considerarea faptului ca aceste elemente constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata si vizeaza totodata interesul public,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 20^1 alineatul (1) litera a), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“2. detine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate intr-un alt stat membru, care distribuie dividendele;”.
2. La articolul 20^1 alineatul (1) litera b), punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“4. detine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate intr-un alt stat membru, care distribuie dividendele;”.
3. La articolul 20^1 alineatul (4), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
“a^1) societati infiintate in baza legii bulgare, cunoscute ca «sabiratelno drujestvo»*), «komanditno drujestvo»*), «drujestvo s ogranicena otgovornost»*), «aktionerno drujestvo»*), «komanditno drujestvo s aktii»*), «nepersonifitirano drujestvo»*), «kooperatii»*), «kooperativni saiuzi»*), «darjavni predpriiatiia»*) si care desfasoara activitati comerciale;”.
————
*) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate in litere latine.

4. La articolul 20^1, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Dispozitiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor-mama si filialelor acestora din diferite state membre.”
5. La articolul 21 alineatul (3), litera n) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“n) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat potrivit alin. (4) lit. t) la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii.”
6. La articolul 21 alineatul (4), litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“t) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire de catre scolile de soferi;
5. vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.
Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.
Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileste prin norme;”.
7. La articolul 22 alineatul (1), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:
“m) provizioanele/ajustarile pentru deprecierea creantelor preluate de la institutiile de credit in vederea recuperarii acestora, in limita diferentei dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului, pentru creantele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
1. sunt cesionate si inregistrate in contabilitatea cesionarului dupa data de 1 iulie 2012 inclusiv;
2. sunt transferate de la o persoana sau datorate de o persoana care nu este afiliata contribuabilului cesionar;
3. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar.”
8. La articolul 48 alineatul (7), litera l^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“l^1) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii si a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietate sau in folosinta. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire de catre scolile de soferi;
5. vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.
Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.
In cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate in proprietate sau in folosinta, care nu fac obiectul limitarii deducerii cheltuielilor se vor aplica regulile generale de deducere.
Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileste prin norme;”.
9. La articolul 66, alineatul (5) se abroga.
10. La articolul 66, alineatele (5^1) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(5^1) Castigul net anual/Pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv. Castigul net anual/Pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei privind venitul realizat, depusa conform prevederilor art. 83. Castigul net anual impozabil se determina de organul fiscal competent.
(6) Pentru tranzactiile cu titlurile de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, efectuate in cursul anului fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alt platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii:
a) calcularea castigului/pierderii la fiecare tranzactie, efectuata pentru contribuabil;
b) calcularea totalului castigurilor/pierderilor pentru tranzactiile efectuate in cursul anului pentru fiecare contribuabil;
c) transmiterea in forma scrisa catre fiecare contribuabil a informatiilor privind totalul castigurilor/pierderilor, pentru tranzactiile efectuate in cursul anului, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat;
d) depunerea la organul fiscal competent a declaratiei informative privind totalul castigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.”
11. La articolul 67 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) impozitul anual datorat de contribuabil pentru castigul net anual impozabil se stabileste de organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 84, pe baza declaratiei privind venitul realizat.
Pentru castigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2013 inclusiv, nu se efectueaza plati anticipate in cursul anului fiscal, in contul impozitului anual datorat;”.
12. La articolul 83, alineatul (2^1) se abroga.
13. La articolul 94, dupa alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu urmatorul cuprins:
“(16) Pentru castigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, realizate pana la data de 1 ianuarie 2013, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii acestora.”
14. Capitolul V al titlului V, cuprinzand articolele 124^28 – 124^41, se abroga.
15. Articolul 145^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Limitari speciale ale dreptului de deducere
ART. 145^1
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 145 se limiteaza la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate si a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, in cazul in care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice.
(2) Restrictia prevazuta la alin. (1) nu se aplica vehiculelor rutiere motorizate avand o masa totala maxima autorizata care depaseste 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul soferului.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica urmatoarelor categorii de vehicule rutiere motorizate:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
b) vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;
c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru instruire de catre scolile de soferi;
e) vehiculele utilizate pentru inchiriere sau a caror folosinta este transmisa in cadrul unui contract de leasing financiar ori operational;
f) vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.
(4) Prevederile alin. (1) – (3) se aplica inclusiv in situatia in care au fost emise facturi si/sau au fost platite avansuri, pentru contravaloarea partiala a bunurilor si/sau serviciilor, inainte de data de 1 iulie 2012, daca livrarea/prestarea intervine dupa aceasta data.
(5) In cazul vehiculelor care nu fac obiectul limitarii dreptului de deducere conform alin. (1), fiind utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, precum si a celor exceptate de la limitarea deducerii potrivit alin. (3), se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 si art. 146 – 147^1.
(6) Modalitatea de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabileste prin norme.”
16. La articolul 152, alineatele (1), (2) si (5) – (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(1) Persoana impozabila stabilita in Romania conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 65.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de taxa, denumita in continuare regim special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 126 alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
(2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. (1) este constituita din valoarea totala, exclusiv taxa, in situatia persoanelor impozabile care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, taxabile sau, dupa caz, care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 145 alin. (2) lit. b), a operatiunilor scutite cu drept de deducere si a celor scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f), daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabila;
b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
………………………………………………………………..
(5) Pentru persoana impozabila nou-infiintata care incepe o activitate economica in decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire este plafonul prevazut la alin. (1).
(6) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri, prevazuta la alin. (2), este mai mare sau egala cu plafonul de scutire prevazut la alin. (1) trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153, in termen de 10 zile de la data atingerii ori depasirii plafonului. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins ori depasit. Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, conform art. 153. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere, organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrata in scopuri de taxa conform art. 153.
(7) Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin. (1) poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila, in conformitate cu prevederile art. 156^1. Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere a persoanelor impozabile din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea. Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153. Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 156^2, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 156^1, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA. In ultimul decont de taxa depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform prezentului titlu.”
17. La articolul 153 alineatul (9), literele d) – g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“d) daca nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa prevazut la art. 156^2, dar nu este in situatia prevazuta la lit. a) sau b), din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic. Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul. Incepand cu decontul aferent lunii iulie 2012, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala luna calendaristica, respectiv incepand cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic, organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane impozabile in scopuri de TVA daca nu a depus niciun decont de taxa prevazut la art. 156^2 pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanei care are perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic, dar nu este in situatia prevazuta la lit. a) ori b), din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al saselea decont de taxa in prima situatie si, respectiv, din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxa in a doua situatie;
e) daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic. Incepand cu decontul aferent lunii iulie 2012, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala luna calendaristica, respectiv incepand cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic, organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane impozabile in scopuri de TVA daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al saselea decont de taxa in prima situatie si, respectiv, din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxa in a doua situatie;
f) daca, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana impozabila nu era obligata si nici nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform prezentului articol;
g) in situatia persoanelor impozabile care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire prevazut la art. 152.”
18. La articolul 153^1, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(11) Prevederile art. 153 alin. (9) lit. a), b) si f) se aplica corespunzator si pentru persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform prezentului articol.”
19. La articolul 156^1, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Persoana impozabila care, potrivit alin. (2) si (5), are obligatia depunerii deconturilor trimestriale trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o declaratie de mentiuni in care sa inscrie cifra de afaceri din anul precedent si o mentiune referitoare la faptul ca nu a efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent. Fac exceptie de la prevederile prezentului alineat persoanele impozabile care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, in vederea aplicarii regimului special de scutire prevazut la art. 152.”
20. La articolul 156^3, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(4) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2), realizata la finele unui an calendaristic este inferioara sumei de 220.000 de lei, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale de care apartin, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:
a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, precum si suma taxei aferente;
b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, precum si suma taxei aferente.
(5) Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2), dar excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 220.000 de lei, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:
a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
c) suma totala si taxa aferenta achizitiilor de la persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
d) suma totala a achizitiilor de la persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153.”
21. La articolul 206^28 alineatul (4), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
“a^1) pe o perioada de 1 – 12 luni, in cazul in care s-a constatat savarsirea uneia dintre faptele prevazute la art. 296^1 alin. (1) lit. c), f, h), i), k), n) – p);”.
22. La articolul 206^69, dupa alineatul (13) se introduc treisprezece noi alineate, alineatele (14) – (26), cu urmatorul cuprins:
“(14) Produsele energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor pot fi eliberate pentru consum, detinute in afara unui antrepozit fiscal, transportate inclusiv in regim suspensiv de accize, utilizate, oferite spre vanzare ori vandute, pe teritoriul Romaniei, numai daca sunt marcate si colorate potrivit prevederilor alin. (16) – (19).
(15) Sunt exceptate de la prevederile alin. (14) produsele energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor:
a) destinate exportului, livrarilor intracomunitare si cele care tranziteaza teritoriul Romaniei, cu respectarea modalitatilor si procedurilor de supraveghere fiscala stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
b) livrate catre sau de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.
(16) Pentru marcarea produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor se utilizeaza marcatorul solvent yellow 124 – identificat in conformitate cu indexul de culori, denumit stiintific N-etil-N-[2-(1-izobutoxi etoxi) etil]-4-(fenilazo) anilina.
(17) Nivelul de marcare este de 7 mg +/- 10% de marcator pe litru de produs energetic.
(18) Pentru colorarea produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor se utilizeaza colorantul solvent blue 35 echivalent.
(19) Nivelul de colorare este de 25 mg +/- 10% de colorant pe litru de produs energetic.
(20) Operatiunea de marcare si colorare a produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, realizata in antrepozite fiscale se face sub supraveghere fiscala.
(21) Operatorii economici din Romania care achizitioneaza marcatori si coloranti in scopul prevazut la alin. (14) au obligatia tinerii unor evidente stricte privind cantitatile de astfel de produse utilizate.
(22) Antrepozitarul autorizat din Romania are obligatia marcarii si colorarii produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor realizate in antrepozitul fiscal pe care il detine. In cazul achizitiilor intracomunitare si al importurilor, responsabilitatea marcarii si colorarii la nivelurile prevazute la alin. (17) si (19), precum si a omogenizarii substantelor prevazute la alin. (16) si (18) in masa de produs finit revine persoanei juridice care desfasoara astfel de operatiuni si care poate fi antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau operatorul economic, dupa caz.
(23) Este interzisa, cu exceptiile prevazute de lege, eliberarea pentru consum, detinerea in afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv in regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vanzare sau vanzarea, pe teritoriul Romaniei, a produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, nemarcate si necolorate sau marcate si colorate necorespunzator potrivit prezentului titlu.
(24) Este interzisa marcarea si/sau colorarea produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor cu alte substante decat cele precizate la alin. (16) si (18).
(25) Este interzisa utilizarea de substante si procedee care au ca efect neutralizarea totala sau partiala a colorantului si/sau marcatorului prevazuti/prevazut la alin. (16) si (18).
(26) Pentru produsele energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, eliberate pentru consum, detinute in afara unui antrepozit fiscal, transportate inclusiv in regim suspensiv de accize, utilizate, oferite spre vanzare sau vandute, pe teritoriul Romaniei, nemarcate si necolorate, sau marcate si colorate necorespunzator, precum si in cazul neindeplinirii de catre operatorii economici a obligatiilor ce privesc modalitatile si procedurile de supraveghere fiscala stabilite prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 207/2012 privind aprobarea modalitatilor si procedurilor pentru realizarea supravegherii fiscale a productiei, depozitarii, circulatiei si importului produselor accizabile, se datoreaza accize la nivelul prevazut pentru motorina.”
23. La articolul 296^1 alineatul (1), dupa litera m) se introduc trei noi litere, literele n) – p), cu urmatorul cuprins:
“n) eliberarea pentru consum, detinerea in afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv in regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vanzare sau vanzarea, pe teritoriul Romaniei, a produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, nemarcate si necolorate sau marcate si colorate necorespunzator, cu exceptiile prevazute la art. 206^69 alin. (15);
o) marcarea si/sau colorarea produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor cu alte substante decat cele prevazute la art. 206^69 alin. (16) si (18);
p) folosirea de substante si procedee care au ca efect neutralizarea totala sau partiala a colorantului si/sau marcatorului prevazuti/prevazut la art. 206^69 alin. (16) si (18) utilizati la marcarea si colorarea produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor.”
24. La articolul 296^1 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) cu inchisoare de la 1 an la 4 ani, cele prevazute la lit. c), i), l), m), n), o) si p);”.
25. La articolul 296^1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) In cazul constatarii faptelor prevazute la alin. (1) lit. c), f), h), i), k), n) – p), organul de control competent dispune oprirea activitatii, sigilarea instalatiei in conformitate cu procedurile tehnologice de inchidere a instalatiei si inainteaza in termen de 3 zile actul de control autoritatii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat sau expeditor inregistrat, dupa caz.”
ART. II
(1) In anul 2012 sunt aplicabile urmatoarele reguli referitoare la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) persoanele impozabile infiintate anterior anului 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc plafonul de 119.000 lei in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012. In cazul in care nu au depasit, in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, plafonul de 119.000 lei, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012. La determinarea plafonului de 220.000 lei se ia in calcul si cifra de afaceri realizata in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012;
b) persoanele impozabile infiintate in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga. In cazul in care nu au depasit in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012;
c) persoanele impozabile infiintate incepand cu data de 1 iulie 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc plafonul de scutire de 220.000 lei, in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012;
d) prin exceptie de la prevederile lit. a) si b), persoanele impozabile pentru care obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 152 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare, ar interveni incepand cu data de 1 iulie 2012, nu trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA decat in situatia in care depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012;
e) persoanele impozabile care s-au inregistrat in scopuri de TVA in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, ca urmare a depasirii plafonului de scutire, pot solicita incepand cu data de 1 iulie 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire de 220.000 lei;
f) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA anterior anului 2012 pot solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa data de 1 iulie 2012, inclusiv, daca nu au depasit plafonul de scutire de 119.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2011, si daca pana la data solicitarii scoaterii din evidenta nu au depasit plafonul de scutire de 220.000 lei.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. e) si f) solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila in conformitate cu prevederile art. 156^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere a persoanelor impozabile din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea. Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003. Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 156^2 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 156^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA. In ultimul decont de taxa depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin exceptie, persoanele impozabile care solicita in cursul anului 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform prevederilor alin. (1) lit. e) si f) nu au obligatia sa efectueze ajustarile de taxa corespunzatoare scoaterii din evidenta pentru bunurile/serviciile achizitionate pana la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.”
ART. III
(1) Produsele energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, nemarcate si necolorate, eliberate pentru consum inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor fi utilizate pana la epuizarea stocurilor. Operatorii economici care detin astfel de stocuri vor depune la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea, in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, liste de inventar cu stocurile existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Autoritatea vamala teritoriala are obligatia de a verifica realitatea datelor inscrise in listele de inventar, precum si modul de utilizare a stocurilor pana la epuizare.
(2) Obligatia marcarii si colorarii nu se aplica pentru produsele prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, provenite din teritoriul Uniunii Europene sau din tari terte, care nu au intrat pe teritoriul Romaniei si a caror deplasare a fost initiata inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu conditia ca, la intrarea pe teritoriul Romaniei, destinatarii sa anunte organul vamal teritorial care va lua masurile necesare in vederea supravegherii fiscale a deplasarii pana la destinatie. Valorificarea si utilizarea stocurilor astfel create se vor face sub supraveghere fiscala.
(3) Obligatia marcarii si colorarii nu se aplica produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, din productia interna sau aflate in tranzit pe teritoriul Romaniei si care au ca destinatie un operator economic din Romania, dintr-un stat membru ori tara terta si a caror miscare a fost initiata inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Destinatarii din Romania vor anunta in termen de 24 ore de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dar nu mai tarziu de data receptiei, organul vamal teritorial care va lua masurile necesare in vederea supravegherii fiscale a deplasarii pana la destinatie. Valorificarea si utilizarea stocurilor create dupa receptia produselor se vor face sub supraveghere fiscala.
(4) Durata deplasarilor, cu exceptia celor in regim suspensiv de accize, initiate inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu poate fi mai mare de 92 de zile. Pentru deplasarile ale caror termen de 92 de zile se implineste in maximum 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, durata deplasarii se prelungeste cu 5 zile.
(5) Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (1) – (4), se datoreaza accize la nivelul prevazut pentru motorina.
ART. IV
Prin derogare de la dispozitiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. I intra in vigoare la 1 iulie 2012, cu exceptia:
a) pct. 9 – 14 care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2013;
b) pct. 21 – 25 care intra in vigoare la data de 1 august 2012.
ART. V
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, dandu-se textelor o noua numerotare.
ART. VI
Dupa alineatul (3) al articolului 115 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul contribuabililor care beneficiaza de ajutor de stat sub forma de subventii de la bugetul de stat pentru completarea veniturilor proprii, potrivit legii, se sting cu prioritate obligatiile fiscale aferente perioadei fiscale la care se refera subventia, indiferent daca plata este efectuata din subventie sau din veniturile proprii.”
ART. VII
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3 alineatul (2), literele e) si g) se abroga.
2. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 15^1
Regimul special al obligatiilor fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar
(1) Pentru contribuabilii care au solicitat esalonarea la plata si care trebuie sa achite obligatiile fiscale intr-un anumit termen pentru a se mentine autorizatia, acordul ori alt act administrativ similar, autoritatea competenta nu revoca/suspenda actul pe motiv de neplata a obligatiilor fiscale la termenul prevazut in legislatia specifica, iar garantiile constituite nu se executa pana la solutionarea cererii de acordare a esalonarii la plata.
(2) In situatia in care cererea de acordare a esalonarii la plata a fost respinsa, contribuabilii prevazuti la alin. (1) trebuie sa achite obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar in scopul mentinerii actului, in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de respingere. In acest caz, o noua cerere de acordare a esalonarii la plata se poate depune dupa implinirea unui termen de 12 luni de la data comunicarii deciziei de respingere.
(3) Pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata, autoritatea competenta nu revoca/nu suspenda autorizatia, acordul sau alt act administrativ similar pe motiv de neplata a obligatiilor fiscale la termenul prevazut in legislatia specifica, iar garantiile constituite nu se executa.”
ART. VIII
(1) Prevederile art. VII se aplica si cererilor de acordare a esalonarii la plata in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Contribuabilii care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, au esalonari la plata in derulare pot beneficia, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, aprobata prin Legea nr. 15/2012, de esalonarea amenzilor si/sau obligatiilor fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar, inscrise in certificatul de atestare fiscala emis in scopul acordarii esalonarii la plata, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) pentru aceste sume nu s-a implinit termenul de plata prevazut la art. 10 alin. (1) lit. d) si e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012;
b) depun cererea de acordare a esalonarii la plata pentru amenzi si/sau obligatii fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului sau a altui act administrativ similar pana la termenul prevazut la art. 10 alin. (1) lit. d) si e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012.
(3) In situatia in care cererea prevazuta la alin. (2) lit. b) nu a fost solutionata pana la implinirea termenului prevazut la art. 10 alin. (1) lit. d) si e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, acesta se prelungeste pana la emiterea deciziei de esalonare la plata sau, dupa caz, cu 10 zile incepand cu data comunicarii deciziei de respingere a cererii de acordare a esalonarii la plata.
(4) In cel mult doua zile de la data depunerii cererii prevazute la alin. (2) lit. b), organul fiscal emite acordul de principiu prevazut la art. 9 alin. (1^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012.
(5) Esalonarea amenzilor si/sau obligatiilor fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar se acorda in aceleasi conditii in care a fost aprobata esalonarea obligatiilor fiscale aflata in curs de derulare.
(6) In cazul in care valoarea garantiilor constituite pentru esalonarea obligatiilor fiscale aflata in curs de derulare acopera si amenzile si/sau obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar, nu se mai constituie garantii.

*

Prezenta ordonanta de urgenta a fost adoptata cu respectarea prevederilor Directivei 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close