Acordarea unui imprumut CFR in scopul achitarii obligatiilor de plata datorate furnizorilor de energie electrica

In M. Of. nr. 385 din 8 iunie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui imprumut Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A. in scopul achitarii obligatiilor de plata datorate furnizorilor de energie electrica.

Din cuprins:
Avand in vedere angajamentele asumate de Guvernul Romaniei prin Scrisoarea de intentie transmisa Fondului Monetar International, conform carora vor fi luate masuri pentru eliminarea arieratelor Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A. (CNCF “C.F.R.” – S.A.) catre furnizorii de energie electrica cu capital majoritar privat si plata treptata a debitelor catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A. Bucuresti si pentru anularea penalitatilor la acestea,
in vederea diminuarii arieratelor din economie,
luand in considerare faptul ca neadoptarea unor astfel de masuri ar avea ca efect neaprobarea de catre Consiliul director al Fondului Monetar International a Scrisorii de intentie inaintate de autoritatile romane si intrarea in faliment a companiei,
tinand cont de faptul ca penalitatile si majorarile calculate pentru neplata datoriilor istorice influenteaza negativ rezultatul exercitiului financiar lunar si anual prin crestere zilnica, si
avand in vedere lipsa fondurilor necesare platii, exista posibilitatea executarii silite prin valorificarea bunurilor imobile si mobile ale CNCF “C.F.R.” – S.A.; in aceste conditii, riscul de a iesi din patrimoniul CNCF “C.F.R.” – S.A. al bunurilor necesare desfasurarii activitatii este accentuat, iar realizarea acestuia perturba grav desfasurarea activitatii companiei, dar si activitatea de transport public de calatori si marfa, afectand economia nationala.
Intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu mai poate fi amanata si
tinand cont de Memorandumul nr. 20.896/15.05.2012 al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin care a fost aprobata mandatarea reprezentantilor Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A. in adunarile generale ale actionarilor Societatii Comerciale “Electrica Furnizare” – S.A. si Societatii Comerciale “Electrica Distributie” – S.A. pentru a dispune masurile legale ce se impun in vederea negocierii termenilor si conditiilor in care cele doua societati dispun anularea penalitatilor calculate pentru neplata si/sau plata cu intarziere a contravalorii energiei electrice datorate de catre CNCF “C.F.R.” – S.A.,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1
(1) Ministerul Finantelor Publice acorda Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A., denumita in continuare Companie, un imprumut in suma de 769.780 mii lei, cu scadenta la 30 noiembrie 2012, din varsaminte din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului.
(2) Suma prevazuta la alin. (1) va fi utilizata pentru plata obligatiilor restante inregistrate in contabilitatea Companiei la data de 31 martie 2012 fata de operatorii economici furnizori de energie electrica, in limita sumelor prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Plata sumelor prevazute la alin. (2) se va realiza cu conditia renuntarii de catre furnizorii de energie electrica la penalitatile de intarziere calculate pana la data platii obligatiilor restante inregistrate la data de 31 martie 2012 de catre Companie, in conditiile legii.
(4) Suma prevazuta la alin. (1) are destinatie speciala in conditiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedura civila si se utilizeaza numai potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(5) In termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice incheie o conventie cu Compania, in care vor fi precizate drepturile si obligatiile partilor, precum si termenii si conditiile de derulare a imprumutului.
(6) In termen de 5 zile lucratoare de la semnarea conventiei, Ministerul Finantelor Publice vireaza suma prevazuta la alin. (1) in contul distinct de disponibil deschis la solicitarea Companiei la Trezoreria Statului pe numele acesteia.
(7) Compania are obligatia de a plati obligatiile restante prevazute la alin. (2) pana la data de 30 noiembrie 2012.
(8) Pentru plata sumelor prevazute in anexa Compania prezinta la Trezoreria Statului ordine de plata la care anexeaza declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile mentionate la alin. (3).
(9) La expirarea termenului prevazut la alin. (7), sumele prevazute la alin. (1), ramase neutilizate in contul Companiei, se restituie de Trezoreria Statului in contul deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al acesteia, in scopul reconstituirii veniturilor din privatizare din contul curent general al Trezoreriei Statului.
ART. 2
(1) Imprumutul prevazut la art. 1 alin. (1) se acorda cu o rata a dobanzii situata la nivelul ratei dobanzii de politica monetara practicata de Banca Nationala a Romaniei, la care se adauga 4 (patru) puncte procentuale si se ramburseaza integral la termenul prevazut la art. 1 alin. (1).
(2) Dobanda reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculeaza prin aplicarea ratei dobanzii prevazute la alin. (1) la soldul imprumutului si se plateste lunar, incepand cu luna acordarii imprumutului, din veniturile proprii ale Companiei.
(3) Pentru neplata la termen a dobanzilor de platit la imprumutul acordat se calculeaza o dobanda de intarziere, la nivelul dobanzii prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe zi de intarziere, pana la data stingerii obligatiei. Dobanda de intarziere reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(4) Compania restituie imprumutul si dobanzile aferente in contul distinct deschis la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al acesteia. In termen de 3 zile lucratoare de la alimentarea acestui cont, obligatiile de plata se sting in urmatoarea ordine: dobanzile de intarziere, dobanzile si ratele de capital.
ART. 3
(1) Sumele aferente creantelor rezultate din gestionarea imprumutului, neachitate la scadenta, se recupereaza pe baza notificarii comunicate Ministerului Transporturilor si Infrastructurii de catre Ministerul Finantelor Publice, din transferurile intre unitati aferente intretinerii infrastructurii feroviare, aprobate in bugetul acestuia pentru Companie, pana la concurenta sumei datorate.
(2) Sumele prevazute la alin. (1), care fac obiectul notificarii comunicate de catre Ministerul Finantelor Publice, se achita de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in contul prevazut la art. 2 alin. (4).
(3) Compania opereaza in contabilitatea proprie diminuarea obligatiilor de plata stinse in conditiile alin. (1), pe baza extrasului de cont eliberat de Trezoreria Operativa Centrala, din care rezulta stingerea creantelor rezultate din gestionarea imprumutului.
(4) In situatia in care Ministerul Finantelor Publice nu recupereaza sumele restante prin procedura prevazuta la alin. (1) si (2), creantele rezultate din gestionarea imprumutului se urmaresc si se executa in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea creantelor fiscale si se recupereaza conform legislatiei in vigoare privind colectarea creantelor fiscale de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal imprumutatul, in baza inscrisurilor intocmite de directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin care se individualizeaza la data scadentei, sumele de recuperat si care constituie titluri executorii. In cazul in care instantele judecatoresti s-au pronuntat asupra acestor sume, executarea silita se efectueaza in temeiul hotararii judecatoresti definitive si irevocabile care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close