Conditiile in care se suporta de catre unitate sumele necesare asigurarii asistentei juridice a cadrelor militare din MAI pentru fapte savarsite de acestea in exercitarea atributiilor de serviciu

In M. Of. nr. 382 din 7 iunie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 118/2012 privind conditiile in care se suporta de catre unitate sumele necesare asigurarii asistentei juridice a cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor pentru fapte savarsite de acestea in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Suportarea de catre unitate a sumelor necesare asigurarii asistentei juridice a cadrelor militare pentru faptele savarsite de catre acestea in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu se realizeaza in conditiile prezentului ordin, in limita fondurilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie, conform prevederilor legale.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) sunt acordate pentru cadrele militare impotriva carora sunt efectuate acte premergatoare sau care au calitatea de invinuit, inculpat ori de parat, pentru fapte savarsite in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, in vederea acoperirii cheltuielilor privind plata onorariului unui avocat.
ART. 2
In sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) fapte savarsite in exercitarea atributiilor de serviciu – faptele savarsite in exercitarea atributiilor prevazute de fisa postului/pe timpul detasarii, in misiuni ordonate, sau cele prevazute in actele normative in vigoare;
b) unitate – unitatea la care cadrul militar era incadrat la data savarsirii faptei;
c) sef – inspector general/inspector-sef/comandant/director general;
d) avocat – persoana care isi exercita profesia in conditiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Statutului profesiei de avocat.
ART. 3
(1) Cadrele militare indreptatite sa beneficieze de sumele prevazute la art. 1 solicita, prin raport scris, sefului unitatii acordarea acestor sume.
(2) In situatia in care cadrul militar este arestat preventiv, raportul poate fi depus de unul dintre membrii familiei acestuia sau de reprezentantul sau legal.
(3) Raportul se formuleaza in scris, se inregistreaza la secretariatul unitatii si este insotit de documentele care fac dovada ca impotriva cadrului militar sunt efectuate acte premergatoare sau ca acesta are calitatea de invinuit, inculpat ori de parat, pentru fapte savarsite in exercitarea atributiilor de serviciu.
ART. 4
(1) In cadrul fiecarei unitati se constituie, prin ordin de zi pe unitate, o comisie formata din unul dintre adjunctii sefului unitatii, in calitate de presedinte, seful nemijlocit al cadrului militar si cate un lucrator din cadrul structurilor juridice, financiar si de resurse umane, in calitate de membri, precum si un secretar desemnat din cadrul unitatii, care are rolul de a stabili, pe baza analizei fisei postului, a dispozitiilor legale, a documentelor prevazute la art. 3 alin. (3), precum si a datelor detinute cu privire la imprejurarile comiterii faptei, daca la data savarsirii faptei cadrul militar se afla in exercitarea atributiilor de serviciu. Pentru lamurirea cauzei, comisia poate audia si cadrul militar respectiv.
(2) Pentru unitatile fara structuri de resurse umane, financiar si juridic, comisia este formata din seful unitatii/adjunctul sefului unitatii, in calitate de presedinte, seful nemijlocit al cadrului militar, din cate un lucrator din cadrul structurilor de resurse umane, financiar si juridic al unitatilor care asigura din punctul de vedere al resurselor umane, financiar si juridic aceste unitati sau, dupa caz, din cadrul esalonului superior, precum si un secretar desemnat din cadrul unitatii.
(3) In cazul inspectorului general/adjunctilor acestuia, componenta comisiei se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Directiei generale financiare, Directiei generale management resurse umane si Directiei generale juridice, cererea fiind adresata ministrului administratiei si internelor.
(4) In situatia in care cadrul militar nu mai este in activitate, la nivelul unitatii la care era incadrat la data savarsirii faptei se constituie o comisie in conditiile alin. (1) – (3), dupa caz.
(5) In termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii raportului, comisia prevazuta la alin. (1) – (3) prezinta sefului unitatii rezultatul verificarilor si propunerile, consemnate intr-un proces-verbal, pentru a hotari, dupa caz:
a) aprobarea raportului prin care se solicita acordarea sumelor necesare asigurarii asistentei juridice;
b) respingerea solicitarii privind acordarea sumelor necesare asigurarii asistentei juridice si comunicarea in scris a motivelor care au stat la baza respingerii.
ART. 5
(1) Pentru asigurarea asistentei juridice, unitatea incheie anual un/o contract/conventie cu un avocat sau cu mai multi avocati, dupa caz, selectati conform principiilor achizitiei publice de servicii, urmand ca seful unitatii sa comunice cadrului militar datele de contact ale avocatului sau, dupa caz, ale avocatilor selectati. In cazul in care cadrul militar este de acord sa fie asistat de avocatul/avocatii selectat/selectati de unitate, il informeaza in acest sens pe seful unitatii.
(2) Pentru unitatile prevazute la art. 4 alin. (2) procedura de selectie a serviciilor pentru asigurarea asistentei juridice se realizeaza la nivelul unitatilor care asigura din punct de vedere logistic si financiar aceste unitati.
(3) In situatia prevazuta la art. 4 alin. (5) lit. a), seful unitatii emite, cu avizul prealabil al structurii financiare, un ordin de zi pe unitate privind acordarea sumelor necesare asigurarii asistentei juridice, care se platesc avocatului in baza contractului/conventiei incheiat/incheiate conform alin. (1) si (2), pe baza de documente justificative legal intocmite de acesta, si care vor purta confirmarea cadrului militar cu privire la realitatea prestarii serviciului.
(4) Termenul maxim pentru emiterea ordinului de zi de acordare a sumelor necesare asigurarii asistentei juridice sau, dupa caz, pentru comunicarea in scris a raspunsului referitor la respingerea solicitarii este de 20 de zile lucratoare de la data aprobarii raportului sau, dupa caz, de la data respingerii solicitarii in conditiile art. 4 alin. (5). In situatii deosebite, la propunerea comisiei, seful unitatii poate aproba prelungirea termenului de solutionare a raportului, o singura data, cu maximum 5 zile lucratoare.
(5) In vederea garantarii dreptului la aparare, cadrul militar caruia i s-a aprobat raportul in conditiile prezentului ordin poate sa incheie un contract de asistenta juridica si cu un alt avocat decat cel selectat de catre unitate, situatie in care structura financiara a unitatii asigura plata sumelor de bani catre cadrul militar, pe baza documentelor justificative legal intocmite de avocat, din care sa reiasa plata onorariului acestuia de catre cadrul militar. In acest caz, platile se vor face in limita cuantumului stabilit in contractul incheiat conform alin. (1) si (2).
ART. 6
(1) La momentul emiterii ordinului de zi prevazut la art. 5 alin. (3), cadrul militar completeaza un angajament, al carui model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, prin care se obliga sa restituie sumele suportate de unitate pentru asigurarea asistentei juridice, in cazul in care printr-o hotarare judecatoreasca definitiva s-a stabilit vinovatia sa ori ca fapta nu a fost savarsita in exercitarea atributiilor de serviciu, in termen de 3 luni de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.
(2) In situatia in care cadrul militar are calitatea de parat, prin angajamentul prevazut la alin. (1) acesta se obliga sa restituie sumele suportate de unitate pentru asigurarea asistentei juridice in termen de 3 luni de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.
(3) In cazul nerespectarii angajamentului, sumele platite vor fi recuperate de unitate de la cadrul militar, potrivit legii.
ART. 7
Eventualele contestatii privind stabilirea si plata sumelor necesare asigurarii asistentei juridice se solutioneaza in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 8
Sumele restituite de catre cadrele militare in conditiile prezentului ordin se utilizeaza conform prevederilor legale in vigoare.
ART. 9
Prevederile prezentului ordin se aplica si cadrelor militare in activitate indreptatite care se afla in cursul unei proceduri judiciare, pentru sumele platite cu titlu de onorariu de acestia dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 53/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
ART. 10
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close