Decizia nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video

In M. Of. nr. 389 din 11 iunie 2012 a fost publicata Decizia nr. 52/2012 a presedintelui Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video.

Din cuprins:
In vederea asigurarii unei protectii eficiente a drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la protectia datelor cu caracter personal, statuat de art. 16 al Tratatului privind functionarea Uniunii Europene,
intrucat utilizarea tehnicilor pentru captarea, transmiterea, manipularea, inregistrarea, stocarea sau comunicarea datelor constituite din imagini privind persoanele fizice reprezinta operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, in conformitate cu paragraful (14) din preambulul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, corelate cu dispozitiile Conventiei nr. 108/1981 a Consiliului Europei,
luand in considerare documentele emise la nivelul Grupului de Lucru Art. 29 si al altor organisme europene in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, in care se subliniaza potentialele riscuri referitoare la respectarea dreptului la viata privata si a dreptului la protectia datelor cu caracter personal, precum si necesitatea respectarii principiului proportionalitatii datelor prelucrate raportat la scopul propus,
avand in vedere ca utilizarea mijloacelor de supraveghere video poate aduce atingere dreptului la viata privata al individului, consfintit de art. 26 din Constitutia Romaniei, republicata,
luand in considerare dispozitiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, referitoare la necesitatea respectarii demnitatii angajatului si informarea corecta cu privire la conditiile de munca, precum si pe cele referitoare la sanatatea si securitatea in munca,
avand in vedere dispozitiile art. 3 lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, care definesc datele cu caracter personal ca fiind orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila,
luand in considerare prevederile art. 3 lit. b) din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, care stabilesc faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal este orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea,
avand in vedere regulile generale privind prelucrarea datelor personale, potrivit carora datele cu caracter personal destinate a face obiectul unei prelucrari trebuie sa fie prelucrate cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, colectate in scopuri determinate, legitime si explicite, adecvate, pertinente si neexcesive fata de scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate, exacte si, daca este cazul, actualizate, stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara realizarii scopurilor in care datele sunt prelucrate,
luand in considerare extinderea accentuata in societatea contemporana a utilizarii sistemelor de supraveghere video in spatiile publice si private, destinate prevenirii savarsirii de fapte de natura a aduce atingere persoanelor fizice, bunurilor si proprietatilor publice ori private,
raportat la dezvoltarea sistemelor tehnologice de supraveghere prin utilizarea de camere de supraveghere video, de natura a aduce atingere drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, prin utilizarea nelegitima, neadecvata sau excesiva a acestora,
remarcand faptul ca numeroase entitati publice sau private au inceput sa utilizeze frecvent sisteme de supraveghere video, in principal, pentru a controla deplasarea persoanelor si a bunurilor, precum si accesul in anumite spatii,
avand in vedere ca anumite entitati publice sau private utilizeaza sisteme de supraveghere video, in mod excesiv, atat pentru a controla accesul angajatilor la locul de munca, cat si pentru a monitoriza corectitudinea si eficienta activitatii desfasurate de acestia, ceea ce poate aduce atingere vietii private a acestora,
avand in vedere necesitatea stabilirii de catre operator a unor masuri adecvate pentru asigurarea exercitarii drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt supuse prelucrarii prin mijloace de supraveghere video, raportat la natura datelor prelucrate si scopul prelucrarii acestora,
luand in considerare responsabilitatea legala a operatorilor de a asigura informarea persoanelor vizate cu privire la faptul ca in anumite spatii se realizeaza monitorizarea prin mijloace de supraveghere video,
pentru a clarifica modalitatea de aplicare a regulilor generale de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, precum si pentru a evita producerea unor abuzuri in activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, care pot afecta viata privata a unui numar semnificativ de persoane fizice,
tinand cont de dispozitiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 301/2012,
avand in vedere dispozitiile referitoare la prelucrarea imaginii din reglementarile legale in domeniul audiovizualului,
vazand Referatul de aprobare nr. 21 din 28 martie 2012 al Serviciului control operatori din cadrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, referitor la propunerea emiterii unei decizii privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video,
in temeiul prevederilor art. 3 alin. (5) si (6) din Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu modificarile ulterioare, si ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotararea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal emite urmatoarea decizie:

ART. 1
(1) Colectarea, inregistrarea, stocarea, utilizarea, transmiterea, dezvaluirea sau orice alte operatiuni de prelucrare a imaginilor prin mijloace de supraveghere video, care permit identificarea directa sau indirecta a persoanelor fizice, reprezinta operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal ce intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video, pot constitui date cu caracter personal:
a) chiar daca nu sunt asociate cu datele de identitate ale persoanei; sau
b) chiar daca nu contin imaginea persoanei filmate, ci alte informatii de natura sa conduca la identificarea acesteia (de exemplu: numarul de inmatriculare al vehiculului).
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica indiferent de suportul utilizat pentru prelucrare, de tehnica utilizata sau de tipul de echipament.
ART. 2
Instalarea si utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor si elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizeaza in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
ART. 3
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video se efectueaza cu respectarea regulilor generale prevazute la art. 4 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in special a principiului proportionalitatii scopului.
ART. 4
Supravegherea video poate fi efectuata, in principal, in urmatoarele scopuri:
a) prevenirea si combaterea savarsirii infractiunilor;
b) supravegherea traficului rutier si constatarea incalcarii regulilor de circulatie rutiera;
c) asigurarea pazei si protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor, a imobilelor si a instalatiilor de utilitate publica, precum si a imprejmuirilor afectate acestora;
d) indeplinirea unor masuri de interes public sau exercitarea prerogativelor de autoritate publica;
e) realizarea unor interese legitime, cu conditia sa nu se prejudicieze drepturile si libertatile fundamentale sau interesul persoanelor vizate.
ART. 5
(1) Supravegherea video poate fi efectuata in locuri si spatii deschise sau destinate publicului, inclusiv pe caile publice de acces de pe domeniul public sau privat, in conditiile prevazute de lege.
(2) Camerele de supraveghere video se monteaza in locuri vizibile.
(3) Este interzisa utilizarea mijloacelor de supraveghere video ascunse, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.
(4) Este interzisa prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video in spatii in care se impune asigurarea intimitatii persoanelor, cum ar fi: cabine de proba, vestiare, cabine de dus, toalete si alte locatii similare.
ART. 6
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video se efectueaza cu consimtamantul expres si neechivoc al persoanei vizate sau in cazurile prevazute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 7
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, exclusiv in legatura cu originea rasiala sau etnica, convingerile politice, religioase ori filozofice, apartenenta sindicala, starea de sanatate si viata sexuala, este interzisa, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege.
ART. 8
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor prin mijloace de supraveghere video este permisa pentru indeplinirea unor obligatii legale exprese sau in temeiul unui interes legitim, cu respectarea drepturilor persoanelor angajate, in special a informarii prealabile a acestora.
(2) In situatia in care nu sunt aplicabile prevederile alin. (1), prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor prin mijloace de supraveghere video nu se poate efectua decat pe baza consimtamantului expres si liber exprimat al acestora, cu respectarea drepturilor persoanelor angajate, in special a informarii prealabile a acestora.
(3) Nu este permisa prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor prin mijloace de supraveghere video in interiorul birourilor unde acestia isi desfasoara activitatea la locul de munca, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege sau a avizului Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
ART. 9
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor prin mijloace de supraveghere video, inclusiv dezvaluirea acestora, este permisa cu acordul expres al reprezentantului legal sau in situatiile prevazute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea drepturilor acestora, in special a informarii prealabile.
ART. 10
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, inclusiv dezvaluirea acestora, efectuata exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, se realizeaza cu respectarea conditiilor stabilite de Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), daca datele au fost facute publice in mod manifest de catre persoana vizata sau sunt strans legate de calitatea de persoana publica a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor in care este implicata, devin incidente prevederile art. 11 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor prin mijloace de supraveghere video, efectuata exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, se poate realiza numai cu protejarea vietii private a acestora, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si reglementarilor legale incidente.
ART. 11
(1) Operatorii care prelucreaza date cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video sunt obligati sa furnizeze informatiile prevazute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu privire la:
a) existenta sistemului de supraveghere video si scopul prelucrarii datelor prin astfel de mijloace;
b) identitatea operatorului;
c) existenta inregistrarii imaginilor si categoriile de destinatari ai acestora;
d) drepturile persoanelor vizate si modul de exercitare a acestora.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie aduse la cunostinta persoanelor vizate, in mod clar si permanent. Existenta sistemului de supraveghere video va fi semnalata prin intermediul unei pictograme care sa contina o imagine reprezentativa cu vizibilitate suficienta si pozitionata la o distanta rezonabila de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere video.
ART. 12
(1) Persoanele vizate beneficiaza de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei, care se exercita in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul activitatilor de prevenire, cercetare si reprimare a infractiunilor si de mentinere a ordinii publice, precum si al altor activitati desfasurate in domeniul dreptului penal, sunt aplicabile prevederile art. 16 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 13
(1) Operatorii sunt obligati sa adopte masurile de securitate tehnice si organizatorice necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal in conditiile art. 19 si 20 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video nu se poate realiza decat de persoanele autorizate de catre operator.
(3) Persoanele prevazute la alin. (2) trebuie sa fie instruite de operator cu privire la legislatia referitoare la protectia datelor cu caracter personal si sunt obligate sa se supuna acesteia.
ART. 14
(1) Durata de stocare a datelor obtinute prin intermediul sistemului de supraveghere video trebuie sa fie proportionala cu scopul pentru care se prelucreaza datele, dar nu mai mare de 30 de zile, cu exceptia situatiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.
(2) La expirarea termenului stabilit de operator in conditiile alin. (1), inregistrarile se distrug sau se sterg, dupa caz, in functie de suportul pe care s-au stocat.
ART. 15
(1) Prelucrarea datelor personale prin sisteme de supraveghere video, inclusiv transferul acestora intr-un stat tert, trebuie notificata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal anterior inceperii prelucrarii, cu exceptia situatiilor care intra sub incidenta deciziilor presedintelui acestei autoritati privind cazurile in care nu este necesara notificarea.
(2) In situatia in care devin aplicabile dispozitiile Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nr. 11/2009 privind stabilirea categoriilor de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile si libertatile persoanelor, notificarea se efectueaza in termenul stabilit la art. 2 al acesteia.
ART. 16
Incalcarea dispozitiilor prezentei decizii atrage raspunderea contraventionala, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, daca fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat sa constituie infractiune.
ART. 17
(1) Prevederile prezentei decizii nu se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video efectuate in cadrul activitatilor prevazute la art. 2 alin. (7) din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prevederile prezentei decizii nu se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal, prin mijloace de supraveghere video, efectuate de persoanele fizice exclusiv pentru uzul lor personal, daca datele in cauza nu sunt destinate a fi dezvaluite.
ART. 18
Prezenta decizie nu aduce atingere altor dispozitii legale in vigoare referitoare la utilizarea mijloacelor de supraveghere video.
ART. 19
(1) Prezenta decizie intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei decizii, operatorii de date cu caracter personal care prelucreaza date dintre cele prevazute la art. 1 vor efectua demersurile necesare pentru respectarea dispozitiilor acesteia.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close