Normele metodologice pentru incasarea, gestionarea conturilor de disponibilitati in lei si in valuta si virarea sumelor obtinute din scoaterea la licitatie, prin platforma comuna, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

In M. Of. nr. 397 din 13 iunie 2012 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 809/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru incasarea, gestionarea conturilor de disponibilitati in lei si in valuta si virarea sumelor obtinute din scoaterea la licitatie, prin platforma comuna, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera.

Din cuprins:

ART. 1
Se aproba Normele metodologice pentru incasarea, gestionarea conturilor de disponibilitati in lei si in valuta si virarea sumelor obtinute din scoaterea la licitatie, prin platforma comuna, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Directia generala de trezorerie si datorie publica, Directia generala trezorerie si contabilitate publica, Directia de buget si contabilitate interna si Biroul vanzare certificate emisii de gaze cu efect de sera valabile post 2012 din Ministerul Finantelor Publice, precum si Agentia Nationala de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. NORME METODOLOGICE pentru incasarea, gestionarea conturilor de disponibilitati in lei si in valuta si virarea sumelor obtinute din scoaterea la licitatie, prin platforma comuna, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

ART. 1
(1) In procesul de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei, pentru instalatiile stationare (EUA-uri) si pentru sectorul aviatie (EUAA-uri) pe platforma comuna de licitatie la nivelul Uniunii Europene, Ministerul Finantelor Publice actioneaza in calitate de adjudecator pentru Romania.
(2) In cadrul Ministerului Finantelor Publice intreg procesul de comercializare este in sarcina Biroului vanzare certificate emisii de gaze cu efect de sera valabile post 2012, sub directa coordonare a secretarului general adjunct. Incasarea sumelor in valuta obtinute din vanzarea prin licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, vanzarea valutei, plata costurilor (obligatiilor) generate de gestionarea sistemului comunitar si plata sumelor in lei potrivit destinatiilor legale si inregistrarea acestora in evidenta contabila se efectueaza prin Directia de buget si contabilitate interna.
ART. 2
Pentru indeplinirea atributiilor ce decurg din obligatiile (obiectivele) prevazute la art. 1 se intreprind urmatoarele:
1. Biroul vanzare certificate emisii de gaze cu efect de sera valabile post 2012
a) la primirea instiintarii emise de platforma de licitatie comuna referitoare la vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, notifica Bancii Nationale a Romaniei data la care se va face alimentarea contului Ministerului Finantelor Publice, cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data cand va avea loc schimbul valutar, conform prevederilor Conventiei nr. 3/82.851 din 4 aprilie 2012, incheiata intre Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice. O copie a notificarii se trimite si Directiei de buget si contabilitate interna;
b) la primirea notificarii de la Banca Nationala a Romaniei de alimentare a contului in valuta, intocmeste adresa de instiintare a Directiei de buget si contabilitate interna si, de asemenea, instiinteaza operativ (prin mesaj electronic) Directia generala de trezorerie si datorie publica. In adresa, se specifica ce suma sa fie vanduta din valuta incasata si cu ce data, astfel incat vanzarea valutei sa fie efectuata in termen de 5 zile lucratoare de la incasare;
c) la primirea instiintarii de la Directia de buget si contabilitate interna privind suma in lei obtinuta ca urmare a vanzarii valutei, intocmeste Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare (anexa nr. 1b), Angajamentul bugetar individual/global (anexa nr. 2), Ordonantarea de plata (anexa nr. 3) si listele de verificare aferente pentru anexe, completand toate datele necesare in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu sumele cuvenite si pentru fiecare destinatie prevazuta de lege. Intocmeste o nota prin care se va detalia modul de calcul si sumele destinate ministerelor beneficiare si bugetului de stat, nota care va fi aprobata de seful biroului, acordandu-se astfel “Bun de plata”. Anexele semnate la compartimentul de specialitate de seful biroului si nota sunt inaintate, cu adresa, Directiei de buget si contabilitate interna;
d) pentru achitarea obligatiilor catre Autoritatea de monitorizare a licitatiilor si a altor costuri generate de gestionarea sistemului comunitar intocmeste Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare (anexa nr. 1b), Angajamentul bugetar individual/global (anexa nr. 2), Ordonantarea de plata (anexa nr. 3) si listele de verificare aferente pentru anexe, completand toate datele necesare in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Toate aceste documente sunt inaintate, cu adresa, Directiei de buget si contabilitate interna dupa acordarea vizei “Bun de plata” pe documentul care atesta suma datorata pentru serviciile de monitorizare si dupa semnarea anexelor de mai sus la compartimentul de specialitate de catre seful biroului;
e) dupa primirea de la Directia generala trezorerie si datorie publica a adresei cu situatia comisioanelor datorate pentru luna precedenta la operatiunile derulate prin contul de euro, intocmeste Propunere de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare (anexa nr. 1b), Angajamentul bugetar individual/global (anexa nr. 2), Ordonantarea de plata (anexa nr. 3) si listele de verificare aferente pentru anexe, completand toate datele necesare in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Toate aceste documente sunt inaintate, cu adresa, Directiei de buget si contabilitate interna dupa acordarea vizei “Bun de plata” pe situatia comisioanelor si dupa semnarea anexelor de mai sus la compartimentul de specialitate de catre seful biroului;
f) dupa efectuarea platilor catre ministerele beneficiare intocmeste adresa pentru a informa fiecare minister cu privire la suma cuvenita in lei, precum si echivalentul acesteia in euro. Adresa este transmisa sub semnatura secretarului general adjunct. Modelul adresei este prezentat in anexa nr. 1a.
2. Directia de buget si contabilitate interna
a) la primirea de la Biroul vanzare certificate emisii de gaze cu efect de sera valabile post 2012 a adresei privind vanzarea valutei, intocmeste ordinul de schimb valutar pentru vanzare valuta pe care il transmite Bancii Nationale a Romaniei pe fax si apoi in original pana la sfarsitul zilei;
b) in ziua efectuarii schimbului valutar, dupa primirea notificarii de la Banca Nationala a Romaniei privind efectuarea operatiunii de vanzare a valutei, comunica, cu adresa, Directiei generale trezorerie si contabilitate publica si spre stiinta Biroului de vanzare certificate de emisii de gaze cu efect de sera valabile post 2012 si operativ (prin mesaj electronic) Directiei generale de trezorerie si datorie publica informatii referitoare la suma in valuta care a fost vanduta si echivalentul in lei al acesteia, cu care sa alimenteze contul 50.39 “Disponibil din echivalentul in lei al sumelor obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera”, deschis la Trezoreria Operativa Centrala, pe numele Ministerului Finantelor Publice, CUI 4221306;
c) la primirea de la Biroul vanzare certificate emisii de gaze cu efect de sera valabile post 2012 a adresei si documentelor privind plata sumelor in lei potrivit destinatiilor prevazute, acestea urmeaza circuitul necesar obtinerii tuturor avizarilor [verificare la nivelul serviciului financiar, calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare, acordarea vizei de control financiar preventiv propriu (CFPP) si control financiar preventiv delegat (CFPD), daca este cazul], inclusiv aprobarea ordonatorului principal de credite. Virarea catre bugetul de stat a sumelor cuvenite ca urmare a comercializarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru instalatiile stationare se va efectua intr-un subcapitol distinct ce urmeaza sa se introduca la capitolul 30.01 “Venituri din proprietate”;
d) in baza tuturor documentelor aprobate intocmeste ordinul de plata in lei pentru sumele si destinatiile ordonantate;
e) la primirea de la Biroul vanzare certificate emisii de gaze cu efect de sera valabile post 2012 a adresei si documentelor privind plata serviciilor autoritatii de monitorizare si a altor costuri generate de gestionarea sistemului comunitar, acestea vor urma circuitul necesar obtinerii tuturor avizarilor (verificare la nivelul serviciului financiar, calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare, acordarea vizei de CFPP si CFPD, daca este cazul), inclusiv aprobarea ordonatorului principal de credite;
f) in baza tuturor documentelor aprobate intocmeste dispozitia de plata externa pe care o transmite Bancii Nationale a Romaniei pe fax si apoi in original, pana la sfarsitul zilei;
g) la primirea de la Biroul vanzare certificate emisii de gaze cu efect de sera valabile post 2012 a adresei si documentelor privind plata comisionului retinut de Banca Nationala a Romaniei pentru operatiunile efectuate prin contul de euro, acestea urmeaza circuitul necesar obtinerii tuturor avizarilor (verificare la nivelul serviciului financiar, calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare, acordarea vizei de CFPP si CFPD, delegat, daca este cazul), inclusiv aprobarea ordonatorului principal de credite;
h) in baza tuturor documentelor aprobate, intocmeste ordinul de plata in lei si vireaza din creditele bugetare ale Ministerului Finantelor Publice, deschise la capitolul 51.01 titlul 20, in contul Trezoreriei Operative Centrale suma reprezentand comisioane aferente operatiunilor derulate prin contul in euro in luna precedenta;
i) in termenul prevazut la art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, dobanzile incasate la disponibilitatile contului analitic in euro se fac venit la bugetul de stat, prin vanzarea valutei la Banca Nationala a Romaniei. Contravaloarea in lei se vireaza cel tarziu in prima zi lucratoare de la data creditarii contului 50.39 “Disponibil din echivalentul in lei al sumelor obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera”, CUI 4221306, in contul de venituri bugetare 20.31.01.03 “Alte venituri din dobanzi” cod IBAN RO68TREZ70020310103XXXXX, CUI 4221306;
j) evidentierea in contabilitate a operatiunilor privind certificatele de emisii de gaze cu efect de sera se efectueaza dupa cum urmeaza:
– evidentierea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera se efectueaza cu ajutorul contului in afara bilantului 8039 “Alte valori in afara bilantului” analitic distinct.
Certificatele de emisii de gaze cu efect de sera acordate Romaniei se evidentiaza in debitul contului in afara bilantului 8039 “Alte valori in afara bilantului” analitic distinct.
In creditul contului in afara bilantului 8039 “Alte valori in afara bilantului” analitic distinct se evidentiaza certificatele de emisii de gaze cu efect de sera vandute la licitatie sau iesite din circuit, potrivit legii. In acest caz, evidentierea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera are caracter statistic, soldul contului reprezentand numarul certificatelor detinute;
– evidentierea certificatelor de emisii gaze cu efect de sera acordate Romaniei se efectueaza in baza notificarii primite de la Biroul vanzare certificate emisii de gaze cu efect de sera valabile post 2012, prin care se precizeaza numarul de certificate acordate Romaniei si cadrul legal prin care acestea au fost alocate;
– evidentierea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera vandute la licitatie si a obligatiilor catre beneficiarii sumelor obtinute din vanzare (destinatiile legale: bugetul de stat, ministere si autoritatea de monitorizare sau alte autoritati pentru costuri generate de gestionarea sistemului comunitar) se va face in baza notificarii primite de la Biroul vanzare certificate emisii de gaze cu efect de sera valabile post 2012 privind numarul certificatelor vandute si valoarea obtinuta la licitatie:

461 “Debitori” = %
4481 “Alte datorii fata de buget” (cu
sumele datorate bugetului de stat) 29%
din valoarea certificatelor de gaze EUA
462 “Creditori”/analitic distinct
ministere beneficiare (cu sumele
datorate Ministerului Transporturilor
si Infrastructurii, 70% din valoarea
certificatelor de gaze EUAA,
Ministerului Mediului si Padurilor,
30% din valoarea certificatelor de gaze
EUAA, si ministerelor beneficiare,
71% din valoarea certificatelor de gaze
EUA)

– inregistrarea sumei datorate Autoritatii de monitorizare a licitatiilor:

462 “Creditori”/analitic distinct  = 462 “Creditori”/analitic distinct
ministere beneficiareAutoritatea de monitorizare a
licitatiilor

– inregistrarea in creditul contului in afara bilantului 8039 “Alte valori in afara bilantului” a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera vandute la licitatie;
– incasarea sumelor in euro in contul distinct deschis la Banca Nationala a Romaniei pe numele Ministerului Finantelor Publice, obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera vandute la licitatie:
– cand cursul de schimb valutar la data incasarii este mai mare decat cursul valutar la data vanzarii:

5124 “Conturi la banci in valuta”  = %
461 “Debitori”
765 “Venituri din diferente de curs
valutar”

– cand cursul de schimb valutar la data incasarii este mai mic decat cursul valutar la data vanzarii:

%  = 461 “Debitori”
5124 “Conturi la banci in valuta”
665 “Cheltuieli din diferente de
curs valutar”

– efectuarea platii Autoritatii de monitorizare si a altor costuri generate de gestionarea sistemului comunitar din sumele in euro incasate in contul distinct deschis la Banca Nationala a Romaniei pe numele Ministerului Finantelor Publice, obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera vandute la licitatie:
– cand cursul de schimb valutar la data platii este mai mic decat cursul de schimb valutar la data inregistrarii datoriei:

462 “Creditori”/analitic distinct  = %
Autoritatea de monitorizare a5124 “Conturi la banci in valuta”
licitatiilor 765 “Venituri din diferente de curs
valutar”

– cand cursul de schimb valutar la data platii este mai mare decat cursul de schimb valutar la data inregistrarii datoriei:

%  = 5124 “Conturi la banci in valuta”
462 “Creditori”/analitic distinct
autoritatea de monitorizare
665 “Cheltuieli din diferente de
curs valutar”

– efectuarea schimbului valutar al sumelor ramase in euro dupa plata sumelor cuvenite Autoritatii de monitorizare a licitatiilor si virarea sumelor din contul deschis la Banca Nationala a Romaniei pe numele Ministerului Finantelor Publice, in contul de disponibil deschis la Trezoreria Operativa Centrala pe numele Ministerului Finantelor Publice:

581 “Viramente interne”= 5124 “Conturi la banci in valuta”
550 “Disponibil cu destinatie  = 581 “Viramente interne”
speciala”
(cont trezorerie 50.39 “Disponibil
din echivalentul in lei al sumelor
obtinute din vanzarea
certificatelor de emisii de gaze
cu efect de sera”)

– corectarea datoriei catre bugetul de stat in situatia in care suma in lei rezultata din schimb valutar este mai mica decat datoria constituita – in rosu:

117 “Rezultatul reportat”  = 4481 “Alte datorii fata de buget”

– corectarea datoriei catre bugetul de stat in situatia in care suma in lei rezultata din schimb valutar este mai mare decat datoria constituita – in negru:

117 “Rezultatul reportat”  = 4481 “Alte datorii fata de buget”

– Virarea sumelor datorate bugetului de stat:

4481 “Alte datorii fata de buget”  = 550 “Disponibil cu destinatie speciala”
(cont trezorerie 50.39 “Disponibil din
echivalentul in lei al sumelor obtinute
din vanzarea certificatelor de emisii
de gaze cu efect de sera”)

Inregistrarea se efectueaza la cursul de vanzare a valutei.
Suma datorata bugetului de stat = suma in euro incasata x 29% x cursul de vanzare a valutei
– corectarea datoriei catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Ministerul Mediului si Padurilor si alte ministere – mai putin sumele platite Autoritatii de monitorizare a licitatiilor, in situatia in care suma in lei rezultata din schimb valutar este mai mica decat datoria constituita – in rosu:

117 “Rezultatul reportat”  = 462 “Creditori”/analitic distinct
ministere beneficiare

– corectarea datoriei catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Ministerul Mediului si Padurilor si alte ministere – mai putin sumele platite Autoritatii de monitorizare a licitatiilor, in situatia in care suma in lei rezultata din schimb valutar este mai mare decat datoria constituita – in negru:

117 “Rezultatul reportat”  = 462 “Creditori”/analitic distinct
ministere beneficiare

Suma datorata ministerelor = [suma in euro incasata x 71% (sau 70%, 30%) – suma platita Autoritatii de monitorizare a licitatiilor si a altor costuri generate de gestionarea sistemului comunitar] x cursul de vanzare a valutei
– virarea sumelor datorate Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Ministerului Mediului si Padurilor si altor ministere – mai putin sumele platite Autoritatii de monitorizare a licitatiilor:

462 “Creditori”/analitic distinct  = 550 “Disponibil cu destinatie speciala”
ministere beneficiare(cont trezorerie 50.39 “Disponibil din
echivalentul in lei al sumelor obtinute
din vanzarea certificatelor de emisii
de gaze cu efect de sera”)

– evidentierea dobanzilor de incasat la contul de disponibil deschis la Banca Nationala a Romaniei:

5187 “Dobanzi de incasat”  = 4481 “Alte datorii fata de buget”

– incasarea dobanzilor la contul de disponibil deschis la Banca Nationala a Romaniei:

5124 “Conturi la banci in valuta”  = 5187 “Dobanzi de incasat”

– vanzarea valutei obtinute din dobanda

581 “Viramente interne”= 5124 “Conturi la banci in valuta”
550 “Disponibil cu destinatie  = 581 “Viramente interne”
speciala” (cont trezorerie 50.39
“Disponibil din echivalentul in
lei al sumelor obtinute din
vanzarea certificatelor de emisii
de gaze cu efect de sera”)

– corectarea datoriei catre bugetul de stat in situatia in care suma in lei rezultata din schimb valutar este mai mica decat datoria constituita – in rosu:

117 “Rezultatul reportat”  = 4481 “Alte datorii fata de buget”

– corectarea datoriei catre bugetul de stat in situatia in care suma in lei rezultata din schimb valutar este mai mare decat datoria constituita – in negru:

117 “Rezultatul reportat”  = 4481 “Alte datorii fata de buget”

– virarea dobanzilor incasate la bugetul de stat in contul “Alte venituri din dobanzi”:

4481 “Alte datorii fata de buget”  = 550 “Disponibil cu destinatie speciala”
(cont trezorerie 50.39 “Disponibil din
echivalentul in lei al sumelor obtinute
din vanzarea certificatelor de emisii
de gaze cu efect de sera”)

– evidentierea comisioanelor datorate Contului curent general al Trezoreriei Statului, pentru operatiunile derulate prin contul analitic in euro deschis la Bancii Nationala a Romaniei:

627 “Cheltuieli cu serviciile  = 462 “Creditori”/analitic distinct
bancare si asimilate”contul curent general al Trezoreriei
Statului

– evidentierea reconstituirii comisioanelor achitate Bancii Nationale a Romaniei pentru operatiunile derulate prin contul analitic in euro:

462 “Creditori”/analitic distinct  = 7701 “Finantarea de la bugetul de stat”
contul curent general al
Trezoreriei Statului

– reevaluarea creantelor, disponibilitatilor si datoriilor exprimate in euro la sfarsitul perioadei:
a) reevaluarea creantelor:
– cand cursul de schimb valutar creste inregistrand o diferenta favorabila de curs valutar:

461 “Debitori” = 765 “Venituri din diferente de curs
valutar”

– cand cursul de schimb valutar scade inregistrand o diferenta nefavorabila de curs valutar:

665 “Cheltuieli din diferente de   = 461 “Debitori”
curs valutar”

b) reevaluarea datoriilor:
– cand cursul de schimb valutar creste inregistrand o diferenta nefavorabila de curs valutar:

665 “Cheltuieli din diferente de   = 462 “Creditori”
curs valutar”

– cand cursul de schimb valutar scade inregistrand o diferenta favorabila de curs valutar:

462 “Creditori”= 765 “Venituri din diferente de curs
valutar”

c) reevaluarea disponibilitatilor:
– cand cursul de schimb valutar creste inregistrand o diferenta favorabila de curs valutar:

5124 “Conturi la banci in valuta”  = 765 “Venituri din diferente de curs
valutar”

– cand cursul de schimb valutar scade inregistrand o diferenta nefavorabila de curs valutar:

665 “Cheltuieli din diferente de   = 5124 “Conturi la banci in valuta”
curs valutar”

3. Directia generala trezorerie si datorie publica
– la inceputul fiecarei luni transmite cu adresa Biroului vanzare certificate emisii de gaze cu efect de sera post 2012 “Situatia privind comisioanele datorate pentru operatiunile efectuate in contul in euro “Disponibil din EUA-uri si EUAA-uri, la nivelul Uniunii Europene”, in luna incheiata, si solicita virarea sumei datorate in contul cod IBAN RO11TREZ99971510920XXXXX deschis la Trezoreria Operativa Centrala, CUI 8609468.
4. Directia generala trezorerie si contabilitate publica
– la primirea de la Directia de buget si contabilitate interna a adresei cu privire la suma in lei obtinuta din vanzarea valutei detinute in contul de euro de la Banca Nationala a Romaniei, dispune transferarea acesteia in contul 50.39 “Disponibil din echivalentul in lei al sumelor obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera”, deschis la Trezoreria Operativa Centrala, pe numele Ministerului Finantelor Publice, codificat cu codul de identificare fiscala al Ministerului Finantelor Publice 4221306.
ART. 3
Evidentierea in contabilitatea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a operatiunilor privind certificatele de emisii de gaze cu efect de sera se va efectua dupa cum urmeaza:

5201 “Disponibil al bugetului de   = 750 “Venituri din proprietate”
stat”

– incasarea veniturilor obtinute ca urmare a vanzarii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera:

5201 “Disponibil al bugetului de   = 766 “Venituri din dobanzi”
stat”

– incasarea dobanzilor aferente contului in valuta deschis la Banca Nationala a Romaniei:

ART. 4
Evidentierea in contabilitatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Ministerului Mediului si Padurilor sau a altor ministere beneficiare:
– incasarea sumelor obtinute ca urmare a scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera:

562 “Disponibil al activitatilor   = 750 “Venituri din proprietate”
finantate din venituri proprii”

ART. 5
Monografia contabila cuprinde principalele operatiuni, acestea nefiind limitative. Inregistrarile contabile pot fi dezvoltate ulterior conform reglementarilor legale in vigoare.
ART. 6
Ministerele beneficiare care vor infiinta activitati finantate integral din veniturile incasate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 urmeaza a gestiona aceste sume prin intermediul contului 50.03 “Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor publice de subordonare centrala” daca aceste activitati vor functiona in conditiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 7
Ministerele beneficiare ale sumelor incasate din comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera poarta intreaga responsabilitate pentru administrarea acestor fonduri.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close