Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor penitenciare

In M. Of. nr. 399 din 14 iunie 2012 a fost publicata Decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 507/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor penitenciare.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor penitenciare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
ART. 2
Unitatile penitenciare vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
ART. 3
La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, orice alte dispozitii contrare se abroga.
ART. 4
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

REGULAMENT
de organizare si functionare a unitatilor penitenciare

TITLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Penitenciarele sunt institutii publice de interes national, cu personalitate juridica, in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si fac parte din institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
(2) Penitenciarele sunt unitati care asigura executarea pedepselor privative de libertate si a masurii arestarii preventive si cu asigurarea interventiei recuperative, in conditii care garanteaza respectarea demnitatii umane, facilitand responsabilizarea si reintegrarea in societate a persoanelor private de libertate si contribuind la cresterea gradului de siguranta a comunitatii, mentinerea ordinii publice si securitatii nationale.
(3) Activitatea penitenciarelor se desfasoara in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei, republicata, cu dispozitiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei, ale Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale actelor normative date in aplicarea acestei legi, precum si ale Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, ale Conventiei europene pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ale Pactului international cu privire la drepturile civile si politice si ale Recomandarilor Consiliului Europei cu privire la tratamentul persoanelor private de libertate.
(4) Activitatea profesionala a personalului se desfasoara in interesul comunitatii si al persoanelor private de libertate, in limitele competentelor stabilite prin lege si pe baza indicatorilor de performanta stabiliti prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
ART. 2
(1) Activitatile organizatorice si functionale din penitenciare sunt reglementate de legislatia specifica sistemului administratiei penitenciare.
(2) Penitenciarele asigura:
a) custodia persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii, precum si a persoanelor impotriva carora s-a luat masura arestarii preventive;
b) evaluarea nevoilor concrete de asistenta sociala, educatie si terapeutice ale persoanelor private de libertate, organizarea si derularea de programe socio-educative pentru o cat mai eficienta reintegrare sociala dupa punerea in libertate;
c) transpunerea in practica a prevederilor legale referitoare la realizarea separatiunii persoanelor private de libertate;
d) paza si apararea locului de detinere si a punctelor de lucru, escortarea si supravegherea persoanelor private de libertate in scopul preintampinarii sustragerii acestora de la executarea pedepsei inchisorii sau a masurii arestarii preventive;
e) aplicarea diferentiata a regimului pedepsei cu inchisoarea si a masurii arestarii preventive;
f) acordarea drepturilor prevazute de lege pentru persoanele private de libertate;
g) ordinea si disciplina in randul persoanelor private de libertate si respectarea de catre acestea a obligatiilor care le revin;
h) prezentarea persoanelor private de libertate la instantele de judecata si organele de urmarire penala la termenele fixate si cu respectarea stricta a prevederilor legale;
i) respectarea normelor legale pe linia protectiei muncii;
j) evidenta persoanelor private de libertate;
k) folosirea persoanelor private de libertate la munca la unitati beneficiare cu plata in scopul obtinerii de venituri extrabugetare, precum si in interesul unitatii;
l) evidenta muncii prestate de persoanele private de libertate si acordarea drepturilor legale cuvenite;
m) conditiile tehnico-materiale, financiare si medico-sanitare necesare persoanelor private de libertate avute in custodie;
n) respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea patrimoniului, a valorilor materiale si banesti din dotare;
o) realizarea integrala a planului de venituri si a celui de cheltuieli;
p) incadrarea cu personal (functionari publici cu statut special si personal contractual), in limitele prevederilor statului de organizare;
q) perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu, in conformitate cu prevederile actelor normative, ordinelor si instructiunilor ministrului justitiei, deciziilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
r) indeplinirea misiunilor specifice, potrivit legii, a prevederilor planurilor intocmite in acest scop si a dispozitiilor esaloanelor superioare;
s) asigurarea masurilor necesare pentru prevenirea, limitarea si inlaturarea consecintelor situatiilor de urgenta;
s) aplicarea intocmai a normelor legale, a ordinelor si instructiunilor ministrului justitiei care reglementeaza domeniul de activitate al penitenciarelor;
t) executarea intocmai a hotararilor instantelor judecatoresti care privesc situatia persoanelor private de libertate, asigurarea conditiilor prevazute de lege pentru ca instantele judecatoresti sa poata exercita controlul si supravegherea, sesizarea operativa a organelor de justitie si a Administratiei Nationale a Penitenciarelor atunci cand se constata erori judiciare sau incalcari ale legii;
t) asigurarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor de munca;
u) asigurarea asistentei medicale pentru persoanele private de libertate aflate in custodie.

TITLUL II
Personalul cu functii de conducere din penitenciare

CAPITOLUL I
Directorul penitenciarului

ART. 3
(1) Conducerea penitenciarului se exercita de catre directorul unitatii, in conformitate cu prevederile legale si in baza fisei postului, fisa prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul regulament, si aprobata de ministrul justitiei.
(2) Numirea si revocarea din functie a directorului, precum si celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru functia de director in sistemul administratiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justitiei.
ART. 4
(1) Directorul conduce intreaga activitate a penitenciarului si reprezinta unitatea in raporturile cu Administratia Nationala a Penitenciarelor, Ministerul Justitiei, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte autoritati, institutii publice si organizatii centrale si locale, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din strainatate, in limita competentelor stabilite de lege, de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si de ministrul justitiei.
(2) Directorul penitenciarului emite decizii si instructiuni, se subordoneaza directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si raspunde de intreaga activitate desfasurata de unitate.
ART. 5
(1) Directorul are calitatea de ordonator tertiar de credite.
(2) Directorul, in calitate de ordonator tertiar de credite, poate delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare inlocuitorului de drept, precum si altor persoane desemnate in acest scop, in conditiile legii.
ART. 6
(1) Directorul penitenciarului are, in principal, urmatoarele atributii:
a) realizeaza conducerea de ansamblu a sectoarelor, birourilor si compartimentelor de munca din penitenciar, luand masuri pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin, si asigura aplicarea prevederilor legale in domeniul de activitate al penitenciarului;
b) aplica prevederile documentelor internationale semnate de Romania cu privire la respectarea drepturilor omului in penitenciare;
c) aproba regulamentul de ordine interioara al unitatii;
d) stabileste programul zilnic de lucru al personalului unitatii si urmareste modul in care acesta este respectat;
e) organizeaza perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din subordine;
f) numeste, elibereaza, destituie, suspenda din functie, dispune punerea la dispozitie si repunerea in drepturile anterioare, in conditiile legii, a functionarilor publici cu functii de executie si a personalului contractual din unitate;
g) coordoneaza activitatea consiliului de conducere al unitatii;
h) intocmeste fisele de evaluare anuala a activitatii pentru functionarii publici si personalul contractual din competenta si aproba fisele de evaluare intocmite de acestia;
i) aplica sanctiunile disciplinare prevazute de Legea nr. 293/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, functionarilor publici cu statut special din unitate, conform competentelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii, si aplica sanctiunile disciplinare prevazute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, personalului contractual din unitate;
j) incadreaza agentii si personalul contractual in unitate, in conditiile prevazute de Legea nr. 293/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicata, si numeste indrumatori pentru perioada de stagiu a functionarilor publici debutanti;
k) dispune incetarea raporturilor de serviciu ale agentilor si a raporturilor de munca pentru personalul contractual din unitate, in conditiile legii;
l) asigura delegarea personalului din competenta, in conditiile prevazute de Legea nr. 293/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicata;
m) dispune detasarea personalului din competenta, in conditiile prevazute de Legea nr. 293/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicata, dupa obtinerea avizului directiei sau al serviciului de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
n) transpune in practica, la nivelul unitatii, strategia de aplicare a regimului penitenciar;
o) aduce la cunostinta persoanelor private de libertate nou-depuse in penitenciar regulile de comportare, drepturile si obligatiile pe care le au, sanctiunile disciplinare care li se pot aplica;
p) asigura acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatia in vigoare persoanelor private de libertate;
q) ia masurile necesare pentru respectarea de catre persoanele private de libertate a obligatiilor ce le revin pe timpul executarii pedepsei, pentru intarirea ordinii si disciplinei in randul acestora;
r) sesizeaza organele judiciare in cazul in care o persoana privata de libertate savarseste o infractiune in timpul executarii pedepsei, verifica imprejurarile si cauzele producerii unor evenimente negative, precum si sesizarile primite din partea persoanelor private de libertate si a familiilor acestora;
s) coordoneaza activitatile de punere in libertate a persoanelor private de libertate la termenul hotarat de instantele de judecata si prezinta propuneri concrete privind invoirea din penitenciar a persoanelor private de libertate;
s) propune directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor transferarea la alte penitenciare a unor persoane private de libertate;
t) aproba intalnirile intre persoanele private de libertate si reprezentantii mass-media;
t) stabileste programul zilnic al persoanelor private de libertate;
u) ia masurile pentru mentinerea in buna stare de functionare a armamentului, tehnicii de lupta, a cladirilor si celorlalte dotari materiale ale penitenciarului;
v) utilizeaza creditele bugetare repartizate, in calitate de ordonator tertiar de credite, numai pentru realizarea sarcinilor institutiei pe care o conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale;
w) organizeaza evidenta programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;
x) organizeaza, indruma si coordoneaza activitatile de mentinere a capacitatii de interventie si actiune a unitatii, de intocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea unitatii de la starea organizatorica de pace la starea organizatorica de razboi;
y) asigura protectia informatiilor clasificate potrivit legii de punere in aplicare a programelor de prevenire a scurgerii de informatii clasificate, precum si colaborarea cu personalul autoritatii desemnate de securitate (Serviciul Roman de Informatii) pe probleme de competente specifice;
z) organizeaza activitatile de relatii publice, indrumare si coordonare a activitatilor de primire, evidenta si solutionare a petitiilor;
aa) ia masurile necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor in toate aspectele legate de munca;
bb) ia masurile necesare pentru asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca;
cc) este presedintele Comitetului de securitate si sanatate in munca;
dd) coordoneaza activitatea celulei de urgenta.
(2) Directorul poate delega unele dintre atributiile sale.
(3) Prin decizie, directorul stabileste conditiile in care, in perioada absentei sale, cel care il inlocuieste de drept exercita atributiile ce ii revin in aceasta calitate.
ART. 7
(1) In activitatea de conducere a penitenciarului, directorul este ajutat de un director adjunct pentru paza, un director adjunct economic-administrativ si un director adjunct pentru reintegrare sociala, numiti potrivit legii. In anumite unitati ale sistemului penitenciar, care nu au functii de directori adjuncti, directorul este ajutat de sefii de servicii.
(2) Numirea si revocarea din functie, precum si celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru functia de director adjunct se realizeaza conform legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL II
Directorul adjunct pentru siguranta si regim penitenciar
(seful de serviciu, dupa caz)

ART. 8
(1) Directorul adjunct pentru siguranta si regim penitenciar actioneaza pentru imbunatatirea continua a activitatii compartimentelor pe care le coordoneaza.
(2) Directorul adjunct pentru siguranta si regim penitenciar indeplineste atributiile stabilite de catre directorul unitatii, conform fisei postului.
(3) Atributiile directorului adjunct pentru siguranta si regim penitenciar sunt:
a) organizeaza si coordoneaza activitatile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate si a masurii arestarii preventive, pronuntate de instantele judecatoresti;
b) organizeaza si executa paza, escortarea, insotirea si supravegherea persoanelor private de libertate aflate in custodia penitenciarului, astfel incat sa se asigure prevenirea evenimentelor negative;
c) aplica regimul legal de detinere, tine evidenta nominala si statistica a persoanelor private de libertate care executa pedepsele privative de libertate, potrivit legii;
d) ia masuri pentru executarea misiunilor de paza si escortare a persoanelor private de libertate la instantele de judecata, transferul acestora la organele de urmarire penala sau la alte locuri de detinere;
e) organizeaza si conduce nemijlocit activitatea de pregatire a alarmelor de exercitiu aprobate de directorul penitenciarului;
f) intocmeste si supune spre aprobare directorului unitatii mapa cu documentele operative ale sefului de tura;
g) executa instruirea personalului pentru serviciul de zi si din plutonul de escorte si verifica modul in care acestia isi indeplinesc atributiile;
h) urmareste zilnic repartizarea pe camere a persoanelor private de libertate si aplicarea regimului de detinere, conform prevederilor legale;
i) organizeaza si conduce personal perchezitiile generale care se executa in penitenciar si verifica modul in care se executa perchezitiile individuale asupra persoanelor private de libertate;
j) tine evidenta si raporteaza evenimentele negative produse in unitate si ia masuri de executare a masurilor propuse dupa fiecare eveniment;
k) este presedintele urmatoarelor comisii infiintate in cadrul unitatii: comisia de stabilire a locurilor si momentelor vulnerabile din unitate; comisia de clasificare a persoanelor private de libertate in categoria celor cu grad sporit de periculozitate; comisia de disciplina; comisia de repartizare la munca a persoanelor private de libertate;
l) activeaza ca membru in urmatoarele comisii infiintate in cadrul unitatii: comisia de liberare conditionata; comisia de acordare a recompenselor; comisia de analiza si stabilire a prioritatilor lucrarilor de reparatii capitale; comisia de negociere a tarifelor practicate la incheierea contractelor de prestari de servicii cu diversi beneficiari; comisia de analizare a oportunitatii contestarii incheierilor judecatorului delegat;
m) verifica saptamanal sau ori de cate ori este nevoie functionarea si intretinerea armamentului si munitiei din dotarea personalului din subordine, precum si a mijloacelor ajutatoare de paza si transmisiuni;
n) elaboreaza si prezinta pentru aprobare documentele Planului de mobilizare a unitatii, asigura reactualizarea acestuia;
o) intocmeste si tine evidenta la zi a lucrarilor de mobilizare la locul de munca a personalului contractual cu obligatii militare din unitate;
p) realizeaza tabelele de inzestrare cu armament, mijloace si tehnica de lupta necesare pe timp de pace, precum si la mobilizare;
q) intocmeste si prezinta informari si dari de seama privind stadiul pregatirii de mobilizare;
r) la ordin, intocmeste cererile de produse necesare intr-un an de razboi.

CAPITOLUL III
Directorul adjunct (seful de serviciu, dupa caz) economic-administrativ

ART. 9
Directorul adjunct economic-administrativ coordoneaza activitatea personalului logistic, tehnic, financiar-contabil, productie interioara, indruma, analizeaza si ia masuri pentru imbunatatirea continua a activitatilor, pentru organizarea si desfasurarea activitatii administrativ-gospodaresti, exploatarea, pastrarea, repararea si evidenta materialelor si mijloacelor tehnice din dotare si are urmatoarele atributii principale:
a) organizeaza si coordoneaza intocmirea proiectelor planurilor de aprovizionare tehnico-materiala de catre personalul de specialitate din subordine, pe care le inainteaza Administratiei Nationale a Penitenciarelor, si urmareste realizarea planului de aprovizionare;
b) raspunde de intocmirea documentelor si materialelor de planificare, organizare, analiza si control al muncii de penitenciar;
c) raspunde de elaborarea planului de pregatire de specialitate, la locul de munca, pentru personalul din subordine;
d) coordoneaza si indruma activitatea de elaborare a proiectului de buget de venituri si cheltuieli;
e) raspunde de intrebuintarea judicioasa a fondurilor publice puse la dispozitie;
f) stabileste creditele necesare indeplinirii planului de aprovizionare, a planului de venituri si cheltuieli;
g) urmareste respectarea circuitului documentelor, verifica respectarea legalitatii pe care trebuie sa o indeplineasca documentele;
h) analizeaza periodic, impreuna cu contabilul-sef, executia bugetului de venituri si cheltuieli si propune masuri corespunzatoare privind imbunatatirea activitatii;
i) organizeaza si coordoneaza intocmirea proiectelor planurilor de aprovizionare tehnico-materiala de catre cadrele de specialitate din subordine, precum si intocmirea programului anual al achizitiilor publice;
j) urmareste realizarea planului de aprovizionare tehnico-materiala aprobat;
k) organizeaza si indruma activitatea de cazare, echipare si hranire a efectivelor de cadre si detinuti, conform dispozitiilor legale in vigoare;
l) conduce activitatea gospodariei agrozootehnice, precum si atelierele de reparatii si intretinere care functioneaza in unitate;
m) urmareste modul de valorificare a produselor realizate in gospodaria agrozootehnica;
n) conduce operatiunile privind inventarierile periodice si anuale si operatiunile de evaluare a patrimoniului unitatii pentru toate materialele si mijloacele din dotare;
o) conduce operatiunile privind scoaterea din functiune, declasarea si casarea bunurilor materiale si a mijloacelor din dotare, care indeplinesc conditiile legale;
p) organizeaza si coordoneaza activitatile de predare-primire a gestiunilor, atunci cand situatia o impune;
q) organizeaza si indruma activitatea intregului personal din subordine, intocmeste programul de lucru si grafice de lucrari, stabileste fisele posturilor pentru fiecare persoana din subordine;
r) participa la toate sedintele consiliului de conducere;
s) raspunde de organizarea procedurilor privind achizitiile publice;
s) coordoneaza activitatea serviciilor: logistica, financiar-contabilitate si productie venituri proprii;
t) prin decizie, poate fi numit presedinte al urmatoarelor comisii infiintate in cadrul unitatii: comisia de cercetare administrativa; comisia de analiza, avizare, privind scoaterea din evidenta, declasare si casare a bunurilor; comisia de evaluare a mijloacelor fixe aprobate pentru scoaterea din functiune; comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor; comisia pentru organizarea licitatiilor; comisia de selectie a ofertelor pentru achizitionarea de bunuri si servicii; comisia de receptie a serviciilor prestate pentru unitate; comisia de receptie la terminarea lucrarilor de reparatii capitale si investitii; comisia pentru receptia lucrarilor de reparatii curente; comisia de constatare tehnica auto; comisia pentru testarea conducatorilor auto; comisia de cercetare a accidentelor de circulatie si a evenimentelor; comisia pentru stabilirea unui program optim de functionare a centralei termice si instalatiilor de iluminat – adaptarea la conditiile de anotimp sau dupa specificul unitatii; comisia pentru stabilirea volumului si a destinatiei fiecarei incaperi din unitate pentru alocarea la drepturi de combustibil si justificarea acestuia; comisia pentru respectarea legalitatii in caz de sponsorizari si donatii; comisia pentru stabilirea locurilor de munca din unitate prevazute cu sporuri si a persoanelor care isi desfasoara activitatea in conditii deosebit de periculoase si a sporului la care acestea au dreptul;
t) executa orice alte dispozitii primite de la sefii ierarhici;

CAPITOLUL IV
Directorul adjunct (seful de serviciu, dupa caz) reintegrare sociala

ART. 10
Directorul adjunct reintegrare sociala indeplineste urmatoarele atributii:
a) planifica, coordoneaza si controleaza punerea in aplicare a directivelor de actiune in domeniul educatiei si asistentei psihosociale stabilite de Administratia Nationala a Penitenciarelor;
b) organizeaza, coordoneaza si evalueaza activitatile desfasurate in cadrul serviciilor de educatie si asistenta psihosociala;
c) elaboreaza documentele de planificare a activitatilor sectorului reintegrare sociala, conform reglementarilor legislative si procedurilor in vigoare;
d) planifica si distribuie sarcinile de serviciu pentru personalul compartimentului, stabileste obiectivele individuale anuale ale activitatii si realizeaza evaluarea activitatilor personalului din subordine;
e) intocmeste fisele posturilor pentru sef serviciu educatie si sef serviciu asistenta psihosociala si avizeaza fisele posturilor pentru psiholog, asistent social, educator, preot, agent tehnic, monitor sportiv, agent pentru supraveghere, in concordanta cu metodologiile specifice;
f) coordoneaza si monitorizeaza aplicarea procedurilor de lucru care reglementeaza activitatile fiecarui specialist, in functie de particularitatile conditiilor existente pe plan local si de categoriile persoanelor private de libertate;
g) monitorizeaza completarea Dosarului de educatie si asistenta psihosociala, dupa caz, a Dosarului de educatie si asistenta psihosociala a minorului, in vederea avizarii informatiilor consemnate referitoare la persoanele private de libertate, cu rol in individualizarea traseului carceral si asigurarea regimului progresiv de executare a pedepsei;
h) avizeaza si verifica punerea in aplicare a recomandarilor din Planul individualizat de evaluare si interventie educativa si terapeutica, din Dosarul de educatie si asistenta psihosociala sau, dupa caz, din Dosarul de educatie si asistenta psihosociala a minorului, intocmit pentru fiecare persoana privata de libertate;
i) verifica modul de gestionare si arhivare a Dosarului de educatie si asistenta psihosociala, dupa caz, a Dosarului de educatie si asistenta psihosociala a minorului, intocmit pentru fiecare persoana privata de libertate;
j) monitorizeaza derularea programelor si a activitatilor de educatie si asistenta psihosociala, precum si participarea persoanelor private de libertate la acestea;
k) verifica si avizeaza documentele elaborate de personalul din subordine, conform reglementarilor legislative si procedurilor in vigoare;
l) participa la lucrarile Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate si la lucrarile celorlalte comisii stabilite la nivelul unitatii, conform Regulamentului privind aplicarea legii executarii pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal;
m) desemneaza specialistii care vor participa la lucrarile comisiilor sau echipelor multidisciplinare in cadrul compartimentului sau la nivelul unitatii;
n) se informeaza constant cu privire la problemele persoanelor private de libertate in cadrul programului de audiente stabilit, in vederea cunoasterii acestora, precum si a solutionarii problemelor pe care le intampina;
o) coordoneaza activitatea de rezolvare a solicitarilor persoanelor private de libertate cu privire la problemele sectorului reintegrare sociala si avizeaza cererile acestora care vizeaza domeniul sau de competenta;
p) elaboreaza materiale centralizatoare, situatiile statistice, documente de analiza sau informare, realizate periodic sau la solicitarea conducerii institutiei, a administratiei centrale sau a altor institutii;
q) asigura legatura dintre personalul din subordine si celelalte compartimente ale unitatii;
r) organizeaza, coordoneaza si evalueaza pregatirea profesionala continua a subordonatilor;
s) coordoneaza colaborarile cu institutiile guvernamentale si neguvernamentale in vederea stabilirii de noi posibilitati pentru iesirile in comunitate ale persoanelor private de libertate, precum si a asigurarii coerentei si continuitatii interventiei recuperative a persoanelor private de libertate;
s) initiaza si avizeaza protocoale de colaborare cu institutiile guvernamentale si neguvernamentale;
t) atrage si stabileste noi parteneriate cu institutii penitenciare omoloage din strainatate;
t) planifica activitatile de practica si documentare desfasurate in penitenciar de catre studentii si absolventii facultatilor de profil;
u) participa la realizarea unor studii si cercetari privind fenomenul criminalitatii si evolutia sistemului penitenciar;
v) participa la simpozioane, colocvii, cursuri de perfectionare, seminare, sesiuni stiintifice, schimburi de experienta in tara si in strainatate;
w) realizeaza alte sarcini primite din partea directorului unitatii, potrivit domeniului de competenta.

CAPITOLUL V
Sefii de structuri

ART. 11
Numirea si revocarea din functie, precum si celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru functia de sef de structura in penitenciare se dispun conform prevederilor legale.
ART. 12
Sefii de structuri indeplinesc urmatoarele atributii:
a) stabilesc responsabilitatile si atributiile personalului din subordine si le repartizeaza lucrarile;
b) participa si raspund de realizarea in cele mai bune conditii si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate structurilor pe care le coordoneaza;
c) realizeaza efectiv o parte din lucrarile repartizate structurii;
d) avizeaza si prezinta sefilor ierarhici corespondenta elaborata la nivelul structurii;
e) asigura instruirea personalului din subordine si urmarirea respectarii prevederilor din instructiunile proprii in domeniul securitatii muncii;
f) asigura evaluarea personalului din subordine;
g) verifica si raspund, in conformitate cu dispozitiile legale, pentru angajamentele legale si lucrarile pe care le realizeaza ei insisi sau angajatii structurii in indeplinirea atributiilor de serviciu.

TITLUL III
Categoriile de personal din cadrul penitenciarului

ART. 13
In penitenciare isi desfasoara activitatea:
a) functionari publici cu statut special;
b) personal contractual.
ART. 14
(1) Functionarii publici cu statut special care isi desfasoara activitatea in penitenciare se supun Statutului functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciarelor sunt reglementate prin lege.
(3) Raspunderea disciplinara si sanctiunile care se pot aplica functionarilor publici cu statut special sunt reglementate in Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, republicata, cu modificarile ulterioare.
(4) Numirea functionarilor publici din penitenciare se face conform Statutului functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, republicata, cu modificarile ulterioare.
ART. 15
(1) Personalul contractual din penitenciare este angajat cu contract individual de munca si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia muncii.
(2) Raspunderea disciplinara a personalului prevazut la alin. (1) si sanctiunile care se pot aplica in cazul savarsirii unei abateri disciplinare sunt prevazute de Legea nr. 53/2003, republicata.
(3) Salarizarea personalului prevazut la alin. (1) este reglementata de legislatia in vigoare, aplicabila acestei categorii de personal.

TITLUL IV
Structurile penitenciarului

CAPITOLUL I
Dispozitii comune

ART. 16
(1) Penitenciarele sunt organizate pe sectoare de activitate, servicii, birouri, structuri si compartimente, astfel:
a) structura siguranta detinerii si regim penitenciar;
b) structura educatie si asistenta psihosociala;
c) structura economico-administrativa si logistica;
d) structura medicala;
e) serviciul/biroul financiar-contabil;
f) serviciul/biroul logistica;
g) serviciul/biroul regim penitenciar;
h) serviciul/biroul educatie;
i) serviciul/biroul asistenta psihosociala;
j) serviciul/biroul siguranta detinerii;
k) serviciul/biroul evidenta;
l) biroul resurse umane si formare profesionala;
m) structura organizare-mobilizare;
n) structura prevenirea criminalitatii si terorismului in mediul penitenciar;
o) structura informatica;
p) structura managementul situatiilor de urgenta;
q) structura de prevenire si protectie in domeniul securitatii, sanatatii in munca si protectia mediului;
r) structura secretariat;
s) structura juridica;
s) structura informatii clasificate;
t) structura de organizare a muncii.
(2) Compartimentele sunt organizate in cadrul structurii economico-administrative si logistica.
(3) Atributiile si responsabilitatile specifice functiilor din structura penitenciarului se stabilesc prin fisele posturilor.
(4) Fisele posturilor vor fi elaborate sau modificate, dupa caz, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul regulament, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestuia.
(5) In cazul modificarii prezentului regulament, fisele posturilor se vor actualiza corespunzator, in termen de 30 de zile de la data modificarii.

CAPITOLUL II
Structura juridica

ART. 17
Consilierul juridic asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale penitenciarului in conformitate cu Constitutia Romaniei, republicata, si cu prevederile legale in vigoare.
ART. 18
Consilierul juridic are urmatoarele atributii:
a) reprezinta institutia, pe baza delegatiei date de catre director, si apara drepturile si interesele acesteia in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, precum si in raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice;
b) elaboreaza si promoveaza actiunile avand ca obiect recuperarea sumelor incasate necuvenit de catre personalul institutiei;
c) elaboreaza si prezinta conducerii unitatii, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri de solutionare pe cale amiabila a litigiilor aflate pe rol;
d) elaboreaza si prezinta conducerii unitatii, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri privind inoportunitatea promovarii cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti nefavorabile unitatii;
e) propune directorului sesizarea parchetului in cazul savarsirii unor infractiuni in legatura cu serviciul de catre personalul din unitate;
f) redacteaza si depune in termenele procedurale cererile de chemare in judecata, intampinarile, notele de sedinta, probele si concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitarii cailor de atac, in dosarele in care unitatea este parte;
g) urmareste, in conditiile legii, obtinerea titlurilor executorii si ia masurile necesare de punere in executare a acestora;
h) avizeaza, din punctul de vedere al legalitatii, orice masura de natura sa angajeze raspunderea patrimoniala a penitenciarului in calitate de ordonator tertiar de credite;
i) avizeaza, din punctul de vedere al legalitatii, orice masura care ar putea aduce atingere drepturilor penitenciarului;
j) avizeaza sub aspectul legalitatii clauzele contractelor incheiate de penitenciar;
k) previne incalcarea dispozitiilor legale prin acordarea vizei de specialitate pe contracte sau conventii, ordine, decizii de personal privind incadrarea personalului, modificarea sau incetarea raporturilor de serviciu, decizii de imputare, hotarari etc.;
l) intocmeste si trimite instantelor de judecata sau organelor de urmarire penala procesele-verbale de indeplinire a procedurilor de citare a unitatii; solicita organelor judiciare solutiile dispuse in cauzele cercetate, pe care le comunica structurii resurse umane si formare profesionala in vederea stabilirii situatiei raporturilor de serviciu a functionarilor publici, respectiv punerea la dispozitie (pe timpul urmaririi penale si al judecatii) sau suspendarea din functie (pe perioada arestarii preventive), conform Legii nr. 293/2004, republicata, cu modificarile ulterioare;
m) colaboreaza cu celelalte compartimente ale unitatii pentru rezolvarea solicitarilor primite din sfera de competenta a acestora, formuland puncte de vedere referitoare la modul de interpretare juridica a unor prevederi legale;
n) semnaleaza organelor competente cazurile de aplicare neuniforma a actelor normative si, cand este cazul, face propuneri corespunzatoare;
o) intocmeste orice alte acte procedurale legate de reprezentarea unitatii.
ART. 19
In cadrul structurii juridice sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul de evidenta a dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecata;
b) registrul de evidenta a avizelor de legalitate acordate, datate si numerotate;
c) registrul de evidenta a contestatiilor impotriva incheierilor judecatorului delegat;
d) procesele-verbale ale comisiei de contestare a incheierilor judecatorului delegat;
e) fisa de evidenta a predarii-primirii sigiliilor;
f) note de constatare in urma controalelor;
g) adrese, sesizari, cereri, reclamatii, petitii si raspunsuri la acestea;
h) planuri de management anuale ale structurii;
i) condica de predare-primire a corespondentei interne.

CAPITOLUL III
Structura secretariat

ART. 20
(1) Structura secretariat asigura transmiterea informatiei si organizeaza primirea, inregistrarea si arhivarea corespondentei unitatii.
(2) In indeplinirea atributiilor care ii revin, secretariatul colaboreaza cu celelalte compartimente din cadrul unitatii si cu secretariatele din celelalte unitati teritoriale, precum si cu aparatul central, potrivit sferei sale de competenta, in vederea solutionarii in termen legal a tuturor solicitarilor care ii sunt adresate.
(3) Circuitul corespondentei este asigurat prin aplicatia de evidenta a documentelor, cu respectarea procedurilor specifice de lucru si a prevederilor legale in vigoare.
ART. 21
Structura secretariat are urmatoarele atributii:
A. asigura circuitul documentelor stabilit prin proceduri specifice de lucru aprobate prin decizie a directorului general, prin organizarea eficienta a primirii, inregistrarii, repartizarii spre solutionare si expedierii acestora;
B. asigura gestionarea petitiilor adresate penitenciarului:
a) primeste, inregistreaza, se ingrijeste de rezolvarea petitiilor, prin repartizarea acestora spre solutionare structurilor din unitate, in functie de obiectul acestora/rezolutia conducerii unitatii, si expediaza raspunsurile catre petitionari, in conformitate cu legislatia in vigoare;
b) solutioneaza petitiile adresate conducerii unitatii care intra in competenta sa;
c) asigura activitatea de relatii cu publicul la nivelul unitatii;
C. asigura arhivarea si pastrarea documentelor in arhiva neoperativa a unitatii:
a) face propuneri pentru modificarea Nomenclatorului dosarelor si termenelor de pastrare a documentelor create in activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in colaborare cu celelalte structuri din cadrul penitenciarului;
b) primeste si verifica dosarele pregatite pentru arhivare cu documentele neoperative create de toate structurile din unitate, in conformitate cu Instructiunile de prelucrare arhivistica a documentelor create in activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate, si cu Nomenclatorul dosarelor si termenelor de pastrare a documentelor create in activitatea unitatii si cu alte prevederi legale;
c) pregateste pentru arhivare dosarele cu documentele create in structura secretariat, in conformitate cu Instructiunile de prelucrare arhivistica a documentelor create in activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate si cu Nomenclatorul dosarelor si termenelor de pastrare a documentelor create in activitatea unitatii;
d) conlucreaza cu toate structurile din cadrul unitatii, in vederea asigurarii conditiilor optime de predare, pastrare, selectionare si transfer al dosarelor de arhiva;
D. alte activitati:
a) tine si pastreaza evidenta ordinelor, deciziilor, instructiunilor si dispozitiilor emise de conducerea Ministerului Justitiei si a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, separat pe cele doua categorii, in ordinea primirii lor, in registrul de evidenta a documentelor si in fisa de evidenta, in stricta concordanta cu dispozitiile in vigoare, si ia masuri de distribuire a documentelor care reglementeaza activitatea sistemului penitenciar catre structurile unitatii;
b) respecta dispozitiile privind confectionarea, modul de folosire, evidenta, pastrarea si verificarea existentei sigiliilor, precum si inventarierea acestora;
c) tine evidenta la zi a personalului aflat in concediu de odihna si, suplimentar, a celui aflat in concediu de studii, concediu fara plata, concediu medical, invoiri sau misiuni si intocmeste documentatia subsecventa;
d) pana la data de 1 (intai) a fiecarei luni intocmeste si preda serviciului/biroului financiar-contabil situatia prezentei personalului in luna anterioara;
e) redacteaza decizia zilnica pe unitate in format electronic in baza proiectelor transmise de structurile penitenciarului si in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
f) organizeaza si participa la sedintele consiliului de conducere al unitatii si intocmeste documentele aferente;
g) organizeaza si participa la audientele acordate de catre directorul unitatii sau de catre persoana desemnata de acesta, notand in registrul de audienta problemele semnalate de petenti, si tine evidenta termenelor de solutionare a audientelor;
h) intocmeste note interne, note de informare, note de colaborare, sinteze, rapoarte tematice si alte materiale in baza rezolutiei directorului unitatii.
ART. 22
In cadrul structurii secretariat sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul pentru audiente;
b) dosarul deciziilor zilnice pe unitate;
c) registrul de evidenta a sigiliilor;
d) fisa de evidenta a predarii-primirii sigiliilor;
e) registrul de evidenta a ordinelor ministrului justitiei;
f) registrul de evidenta a deciziilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
g) note de constatare in urma controalelor;
h) planuri de management anuale ale structurii si unitatii;
i) procese-verbale de distrugere a unor documente;
j) procese-verbale ale sedintelor consiliului de conducere;
k) evidenta inventarelor documentelor predate la depozitul de arhiva;
l) registrul de evidenta a dosarelor aflate in arhiva;
m) evidenta petitiilor primite de la cetateni, autoritati publice si alte persoane juridice si a documentelor subsecvente referitoare la solutionare;
n) Nomenclatorul dosarelor si termenelor de pastrare a documentelor create in activitatea unitatii penitenciare;
o) raportul de bilant al activitatii anuale;
p) borderouri justificative de consum, timbre postale;
q) condici de predare-primire a corespondentei la/de la structurile din cadrul unitatii;
r) borderouri de expediere a corespondentei penitenciarului;
s) evidenta misiunilor, a delegarilor si a invoirilor in scop personal si evidentele ce se impun in acest scop;
s) situatia privind prezenta lunara la serviciu a personalului;
t) evidenta concediilor de odihna si medicale si a invoirilor;
t) condica de prezenta a personalului;
u) carnetul cu ordine de serviciu;
v) registrul de evidenta a deciziilor directorului unitatii;
w) fise de post.

CAPITOLUL IV
Structura informatii clasificate

ART. 23
Structura informatii clasificate are urmatoarele atributii:
A. in domeniul elaborarii, multiplicarii si evidentei datelor si informatiilor clasificate:
a) face propuneri si supune aprobarii conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor normele interne privind protectia informatiilor clasificate;
b) asigura multiplicarea si evidenta tuturor informatiilor clasificate emise sau detinute de unitate;
c) asigura evidenta documentelor clasificate emise, primite sau expediate de unitate;
d) avizeaza procesele-verbale de distrugere a informatiilor clasificate emise sau detinute de unitate;
e) verifica modul de intocmire si redactare a documentelor clasificate emise de unitate;
f) face propuneri in vederea elaborarii Nomenclatorului arhivistic;
g) intocmeste Programul de prevenire a scurgerii informatiilor clasificate detinute, iar, dupa avizarea acestuia de catre autoritatea desemnata de securitate (Serviciul Roman de Informatii), il pune in aplicare;
B. in domeniul coordonarii si controlului masurilor de protectie a informatiilor clasificate in cadrul unitatii:
a) coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate in toate structurile acesteia;
b) indeplineste atributiile functionarului/structurii de securitate prevazut/prevazute la art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) coordoneaza si participa la procesul de inventariere a documentelor secrete de stat si de serviciu existente in unitate.
ART. 24
Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, la nivelul structurii informatii clasificate sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul unic de evidenta a registrelor, condicilor, borderourilor si a caietelor pentru insemnari clasificate;
b) registrul de evidenta a informatiilor strict secrete de importanta deosebita;
c) registrul de evidenta a informatiilor strict secrete si secrete;
d) registrul de evidenta a informatiilor secrete de serviciu;
e) registrul de evidenta a informatiilor clasificate multiplicate;
f) registrul pentru evidenta certificatelor de securitate/autorizatiilor de acces la informatii clasificate secrete de stat;
g) registrul pentru evidenta autorizatiilor de acces la informatii clasificate secrete de serviciu;
h) registrul pentru evidenta certificatelor de securitate tip A si B pentru acces la informatii NATO clasificate;
i) registrul de evidenta a autorizatiilor de acces la informatii UE clasificate;
j) condica de predare-primire a documentelor clasificate la/de la compartimentele din aparatul central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
k) registre pentru evidenta informatiilor UE clasificate, si anume: Restreint UE, Confidentiel UE si Secret UE;
l) registre pentru evidenta informatiilor NATO clasificate, si anume: NATO Restricted, NATO Confidential si NATO Secret;
m) registrul pentru evidenta si distribuirea mediilor de stocare a informatiilor;
n) registrul pentru evidenta speciala;
o) registrul pentru evidenta literaturii clasificate;
p) condica de predare-primire a corespondentei neclasificate;
q) registrul pentru evidenta personala a documentelor;
r) registrul pentru evidenta documentelor dactilografiate – procesate la calculator, desenate si scrise de mana;
s) borderou de expeditie a documentelor clasificate.

CAPITOLUL V
Structura managementul situatiilor de urgenta

ART. 25
Structura managementul situatiilor de urgenta are urmatoarele atributii:
a) controleaza si indruma activitatea de prevenire a situatiilor de urgenta in unitate;
b) formuleaza propuneri pentru includerea in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare dotarii unitatii cu masini, instalatii, utilaje, echipament de protectie si substante chimice, precum si pentru realizarea masurilor de prevenire a situatiilor de urgenta;
c) informeaza, anual si ori de cate ori este cazul, conducerea unitatii si Compartimentul managementul situatiilor de urgenta din Administratia Nationala a Penitenciarelor in legatura cu modul de indeplinire a obligatiilor legale ce ii revin in activitatea legata de prevenirea situatiilor de urgenta;
d) propune temele referitoare la prevenirea situatiilor de urgenta, ce sunt incluse in programele de pregatire a personalului unitatii;
e) impreuna cu organele abilitate, participa la cercetarea cauzelor generate de situatiile de urgenta din unitate;
f) urmareste respectarea normelor privind situatiile de urgenta in proiectele pentru noile obiective de investitii, modernizari si extinderi;
g) colaboreaza cu inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti in domeniul apararii impotriva incendiilor si al protectiei civile.
A. Structura managementul situatiilor de urgenta are urmatoarele atributii in domeniul prevenirii incendiilor:
a) elaboreaza si actualizeaza documente in domeniul apararii impotriva incendiilor;
b) asigura instruirea personalului din unitate, precum si a persoanelor private de libertate care desfasoara activitati productive sau de deservire in cadrul unitatii;
c) intocmeste la inceputul fiecarui an temele de pregatire referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor, care se posteaza pe platforma de e-learning a fiecarei unitati penitenciare;
d) asigura arhivarea documentelor specifice;
e) prevede anual, prin planul de buget, fondurile necesare pentru asigurarea mijloacelor de interventie la incendiu, a echipamentelor de protectie la incendiu, verificarea masinilor si instalatiilor din punctul de vedere al protectiei impotriva incendiilor;
f) prevede anual, prin planul de buget, fondurile necesare pentru perfectionarea profesionala a personalului cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta;
g) analizeaza situatia statistica a incendiilor sau a altor evenimente urmate de incendii, produse in unitate, tragand concluzii si invataminte din acestea, si informeaza Administratia Nationala a Penitenciarelor – Compartimentul managementul situatiilor de urgenta prin inaintarea dosarului de cercetare a evenimentului produs;
h) colaboreaza cu inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti in domeniul apararii impotriva incendiilor si al eliminarii potentialelor cauze ce pot genera incendii;
i) controleaza si indruma activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;
j) analizeaza modul de desfasurare a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, eficienta acesteia si folosirea mijloacelor specifice din dotare, propunand masuri pentru imbunatatirea activitatii;
k) cu ocazia verificarilor si a controalelor executate conform planificarii lunare, intocmeste o nota de control tehnic de specialitate, pe care o supune atentiei conducerii unitatii;
l) elaboreaza si verifica masurile specifice de prevenire a situatiilor de urgenta pentru perioada sezonului secetos si pentru perioada sezonului rece;
m) elaboreaza programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;
n) elaboreaza instructiuni de aparare impotriva incendiilor pentru toate locurile de munca;
o) intocmeste trimestrial si anual sinteza activitatilor desfasurate in domeniul prevenirii situatiilor de urgenta, sinteza pe care o prezinta, dupa aprobarea directorului unitatii, in sedinta consiliului de conducere;
p) pana la data de 5 a lunii urmatoare inainteaza Administratiei Nationale a Penitenciarelor – Compartimentul managementul situatiilor de urgenta sinteza activitatilor trimestriale si anuale desfasurate in domeniul prevenirii situatiilor de urgenta;
q) elaboreaza procedurile specifice activitatilor desfasurate la nivelul unitatii.
B. Structura managementul situatiilor de urgenta are urmatoarele atributii in domeniul protectiei civile:
a) asigura permanent coordonarea planificarii si a realizarii activitatilor si masurilor de protectie civila;
b) intocmeste si actualizeaza documentele referitoare la protectia civila;
c) identifica si gestioneaza tipurile de riscuri de pe teritoriul fiecarei unitati penitenciare;
d) organizeaza modul de instiintare si de alarmare a personalului;
e) asigura punerea in aplicare, la ordin, a masurilor prevazute in planul de evacuare;
f) realizeaza masurile de asigurare a evacuarii: siguranta, paza si ordine, asigurare medicala, aprovizionare cu alimente de stricta necesitate etc.;
g) instruieste personalul cu privire la modul de actiune in cazul producerii dezastrelor si in privinta prevenirii efectelor negative ale situatiilor de urgenta;
h) planifica si conduce exercitiile si aplicatiile de protectie civila;
i) prevede anual, prin planul de buget, fonduri pentru cheltuieli necesare desfasurarii activitatilor de protectie civila;
j) intocmeste cererile cu mijloace de transport, carburanti-lubrifianti, imobile, alimente si produse de prima necesitate, spatii pentru depozitarea bunurilor, cazarea si aprovizionarea evacuatilor;
k) asigura, gestioneaza si pastreaza informatiile clasificate conform prevederilor legale specifice;
l) elaboreaza procedurile specifice activitatilor desfasurate la nivelul unitatii.
ART. 26
Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, la nivelul structurii managementul situatiilor de urgenta sunt constituite urmatoarele evidente:
a) Planul de evacuare a unitatii in cazul situatiilor de urgenta, conform Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
b) Planul de interventie la incendiu, conform Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007;
c) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor, conform Instructiunilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 569/2008 privind desfasurarea activitatilor de aparare impotriva incendiilor in sistemul administratiei penitenciare;
d) Planul masurilor specifice de aparare impotriva situatiilor de urgenta pentru sezonul secetos si rece, conform Instructiunilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
e) Graficul de control lunar, conform Instructiunilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
f) Decizia privind instruirea in domeniul situatiilor de urgenta (planul anual de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta), conform Instructiunilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
g) Decizia privind executarea lucrarilor cu foc deschis, conform Instructiunilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
h) Decizia privind reglementarea fumatului, conform Instructiunilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
i) Decizia privind echipele de interventie pentru situatii de urgenta, conform Instructiunilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
j) Planificarea anuala a exercitiilor si aplicatiilor pe linia situatiilor de urgenta, conform Instructiunilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
k) Registrul de control intern;
l) Permisul de lucru cu foc deschis, conform Instructiunilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
m) Registrul de evidenta a permiselor de lucru cu foc deschis, conform Instructiunilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
n) Planul de analiza si acoperire a riscurilor, conform Legii nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile ulterioare;
o) Decizia privind celula de urgenta, conform Legii nr. 481/2004, republicata, cu modificarile ulterioare;
p) Sinteza activitatilor trimestriale si anuale in domeniul situatiilor de urgenta, conform Instructiunilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
q) Planul de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca fiind periculoase, conform Instructiunilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
r) Planul de evacuare in situatii de urgenta pentru toate spatiile din unitate, conform Legii nr. 481/2004, republicata, cu modificarile ulterioare;
s) Lista cu materialele clasificate ca fiind periculoase (modificata in functie de necesitate), conform Instructiunilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
s) Raportul privind modul de desfasurare a exercitiilor si aplicatiilor, cu propuneri de imbunatatire a activitatii, conform Instructiunilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
t) Procedurile specifice activitatilor de prevenire a situatiilor de urgenta.

CAPITOLUL VI
Structura de prevenire si protectie in domeniul securitatii, sanatatii in munca si protectia mediului

ART. 27
(1) Structura de prevenire si protectie in domeniul securitatii, sanatatii in munca si protectia mediului se organizeaza in subordinea directa a directorului unitatii, conform art. 24 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 24 din Decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 530/2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea activitatii de securitate si sanatate in munca in unitatile sistemului administratiei penitenciare si are rolul de a organiza activitatile de prevenire si protectie.
(2) Structura de prevenire si protectie in domeniul securitatii, sanatatii in munca si protectia mediului, constituita conform prevederilor art. 18 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de numarul lucratorilor (salariati si persoane private de libertate), riscurile la care sunt expusi lucratorii si de distributia acestora in cadrul unitatii, este alcatuita din doua sau 3 persoane.
(3) Structura de prevenire si protectie in domeniul securitatii, sanatatii in munca si protectia mediului isi desfasoara activitatea pe doua planuri, dupa cum urmeaza:
A. in domeniul securitatii si sanatatii in munca are urmatoarele atributii:
a) identifica pericolele si evalueaza riscurile pentru toate locurile de munca/posturile de lucru din unitate;
b) elaboreaza, monitorizeaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie;
c) elaboreaza instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice activitatilor desfasurate in unitate si le difuzeaza;
d) efectueaza instruirea introductiv-generala in domeniul securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor nou-angajati;
e) intocmeste un necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
f) elaboreaza tematica pentru toate fazele de instruire, stabileste periodicitatea adecvata pentru fiecare loc de munca, asigura informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verifica insusirea si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite;
g) asigura arhivarea documentelor specifice activitatii de securitate si sanatate in munca;
h) elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul unitatii;
i) intocmeste planul de actiune in caz de pericol grav si iminent si se asigura ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
j) tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute in cazul pericolului grav si iminent de accidentare (centrala termica, magazie/depozit de armament si munitie, poligon de tragere, depozit de substante periculoase/explozive si erbicide, tuburi de oxigen, zonele in care salariatii vin in contact cu persoane private de libertate);
k) stabileste zonele care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabileste tipul de semnalizare necesar si amplasarea, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
l) tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica pentru care este necesara autorizarea/calificarea exercitarii (electrician, fochist, operator RSVTI, bucatar, tamplar, sudor, utilizator al aparaturii cu raze X, conducator auto pentru transport de marfa/persoane);
m) tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare (conducatori auto, bucatari, personal medical, conform Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare);
n) tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic (personal de paza, conducatori auto, conform Hotararii Guvernului nr. 355/2007, cu modificarile si completarile ulterioare);
o) tine evidenta si monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca (centrale termice, instalatii si echipamente tehnice etc.);
p) verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta (stingatoare, hidranti, sisteme de alarmare, detectoare de fum);
q) efectueaza controale interne la locurile de munca, cu informarea in scris a directorului unitatii in legatura cu deficientele constatate si masurile propuse pentru remedierea acestora;
r) intocmeste documentele necesare pentru efectuarea masuratorilor/determinarilor noxelor profesionale la locurile de munca;
s) intocmeste documentele necesare pentru acordarea sporurilor conform actelor normative in vigoare;
s) identifica echipamentele individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din unitate si intocmeste necesarul de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
t) urmareste intretinerea, manipularea si depozitarea adecvata a echipamentelor individuale de protectie si inlocuirea lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006;
t) participa la cercetarea evenimentelor, conform competentelor prevazute la art. 108 – 177 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
u) intocmeste evidentele (dosar eveniment, registre evenimente), conform competentelor prevazute la art. 108 – 177 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
v) elaboreaza rapoarte anuale privind organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire si protectie din unitate;
w) urmareste realizarea masurilor dispuse de catre structura de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
x) colaboreaza cu lucratorii desemnati de beneficiarii cu care unitatile penitenciare au contracte de prestari servicii, cu reprezentantii Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (inspectoratul teritorial de munca), cu serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
y) colaboreaza cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
z) propune sanctiuni sau prime pentru lucratori pe criteriul indeplinirii obligatiilor si atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
aa) propune clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv cu angajatori straini;
bb) intocmeste documentatia necesara pentru autorizarea din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca a unitatii;
cc) intocmeste un necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea activitatilor de securitate si sanatate in munca;
dd) propune resursele financiare necesare pentru desfasurarea activitatilor de securitate si sanatate in munca si pentru formarea profesionala a personalului in acest domeniu;
ee) intocmeste documentele de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca (CSSM);
ff) elaboreaza procedurile specifice activitatii de securitate si sanatate in munca;
gg) participa la convocari/simpozioane/cursuri de specialitate;
B. in domeniul protectiei mediului are urmatoarele atributii:
a) intocmeste documentele de organizare, control si evaluare a activitatilor de protectie a mediului pentru unitatea proprie;
b) controleaza si notifica directorului unitatii, aspectele sesizate privind incalcarea de catre personalul unitatii a legislatiei de protectie a mediului in obiectivele si incintele apartinand acesteia, precum si in zonele de responsabilitate unde acesta desfasoara activitati specifice;
c) propune masuri concrete pentru protectia mediului in zona de responsabilitate unde desfasoara activitati personalul propriu;
d) informeaza directorul unitatii despre modul de realizare a activitatilor de protectie a mediului;
e) stabileste masurile adecvate, in functie de specificul activitatii, pentru prevenirea, limitarea si eliminarea efectelor poluarilor accidentale;
f) intocmeste programul de instruire a personalului privind cunoasterea legislatiei in domeniul protectiei mediului;
g) elaboreaza temele de instruire a personalului in functie de natura activitatilor;
h) elaboreaza raportul privind desfasurarea activitatii de protectie a mediului pentru unitatea proprie si il inainteaza structurii de specialitate din cadrul aparatului central al administratiei penitenciare pe linia protectiei mediului pana la data de 5 ianuarie, pentru anul precedent;
i) urmareste resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor de protectie a mediului specifice fiecarui domeniu de activitate in planurile anuale de asigurare tehnico-materiala;
j) colaboreaza cu autoritatile locale de protectie a mediului pentru desfasurarea unor actiuni comune in domeniu;
k) urmareste implementarea si respectarea legislatiei in vigoare in domeniul protectiei mediului, a instructiunilor si normelor de protectie a mediului in unitatea proprie;
l) participa la convocari/simpozioane/cursuri de specialitate;
m) intocmeste dosarul de mediu;
n) intocmeste si inainteaza structurii de specialitate din cadrul aparatului central al administratiei penitenciare dosarul de cercetare a accidentului ecologic;
o) elaboreaza proceduri specifice activitatii de protectia mediului;
p) asigura arhivarea documentelor specifice activitatii de protectia mediului.

CAPITOLUL VII
Structura informatica

ART. 28
Structura informatica se ocupa de gestiunea software, analiza si programare, administrare si securitate tehnica de calcul si comunicatii si indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura continuitatea serviciilor informatice in unitate;
b) executa analiza de sistem si realizeaza proiectul pentru componente ale sistemului informatic la nivel de unitate, propune bugetul pentru investitiile in IT sau consiliaza directorul unitatii la stabilirea acestuia;
c) cu avizul structurii de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, dezvolta programe de extragere a datelor din bazele de date ale aplicatiilor integrate;
d) asigura implementarea si exploatarea corespunzatoare a programelor in unitate;
e) participa la sesiunile de instruire a personalului unitatii cu ocazia darii in functiune a aplicatiilor informatice;
f) intretine si modifica componentele sistemului informatic pe care le-a realizat, ori de cate ori considera ca este necesar, cu acordul structurii de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
g) intretine reteaua de calculatoare din unitate, stabileste si impune regulamentul general de functionare a retelei;
h) supravegheaza sistemul si mentine parametrii de securitate si confidentialitate a datelor;
i) aplica politicile de securitate impuse de catre structura de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor in sistemul informatic al unitatii;
j) intervine, in limitele competentelor si posibilitatilor tehnice, pentru repararea echipamentelor defecte si imbunatatirea performantelor acestora;
k) modernizeaza tehnica de calcul din unitate, mentine relatia cu furnizorii de service si consumabile, precum si cu furnizorii serviciilor de mentenanta pentru aplicatii;
l) colaboreaza, prin furnizarea specificatiilor tehnice, la pregatirea caietelor de sarcini pentru achizitionarea tehnicii de calcul, serviciilor sau produselor specifice activitatii structurii si participa, prin intermediul specialistilor din comisiile desemnate in acest sens, la evaluarea ofertelor;
m) participa in comisiile de receptie a echipamentelor informatice, a elementelor de retea sau comunicatii IT;
n) raspunde de amenajarea conform standardelor a locatiilor destinate tehnicii de calcul;
o) asigura buna functionare a tuturor aplicatiilor ce se deruleaza pe calculatoarele unitatii, indiferent de provenienta acestora (programe realizate local, primite de la Administratia Nationala a Penitenciarelor, achizitionate);
p) asigura transmiterea la termen a datelor si informatiilor solicitate de Administratia Nationala a Penitenciarelor;
q) acorda sprijin in activitatea de intretinere a paginii web proprie unitatii;
r) efectueaza copii de siguranta pe CD-uri si serverul central pentru datele critice care au fost stocate de utilizatori in locuri predefinite in retea (pe server);
s) pastreaza si arhiveaza software-ul, documentatiile tehnice, CD-urile cu drivere etc.
ART. 29
La nivelul structurii informatice sunt constituite urmatoarele evidente:
a) evidenta ordinelor ministrului justitiei, deciziile directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si deciziile directorului unitatii;
b) evidenta notelor pentru rezolvarea problemelor curente aparute;
c) evidenta adreselor si raspunsurilor la solicitarile tertelor institutii atat din sistemul penitenciar, cat si din afara acestuia;
d) evidenta rapoartelor de necesitate pentru asigurarea tehnico-materiala si a serviciilor necesare desfasurarii activitatii;
e) evidenta condicilor de predare-primire a corespondentei;
f) evidenta declaratiilor utilizatorilor RIC (resurse informatice si de comunicatii) cu privire la respectarea prevederilor Deciziei directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 309/2011*) privind aprobarea normelor elementare pentru exploatarea resurselor informatice si de comunicatii IT de catre utilizatorii din sistemul administratiei penitenciare;
g) evidenta documentatiei de analiza de sistem care a stat la baza realizarii aplicatiilor;
h) evidenta rapoartelor, brosurilor, manualelor, documentatiei tehnice specifice pe hartie sau pe suporturi de stocare in format electronic.
————
*) Decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 309/2011 nu a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

CAPITOLUL VIII
Structura educatie si asistenta psihosociala

ART. 30
(1) Structura educatie si asistenta psihosociala organizeaza, coordoneaza, deruleaza si evalueaza activitatea de educatie si asistenta psihosociala desfasurata cu implicarea persoanelor private de libertate in cadrul penitenciarului.
(2) Activitatile de educatie si asistenta psihosociala se organizeaza si se desfasoara in functie de:
a) standardele nationale in domeniul educatiei si asistentei psihologice si sociale a persoanelor private de libertate;

b) caracteristicile si nevoile educative, psihologice si sociale ale persoanelor private de libertate;
c) momentul traseului executional;
d) tipul regimului de executare a pedepsei privative de libertate;
e) specificul fiecarui loc de detinere.
(3) Standardele nationale in domeniul educatiei si asistentei psihologice si sociale a persoanelor private de libertate se stabilesc prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
ART. 31
Structura educatie si asistenta psihosociala de la nivelul penitenciarului are urmatoarea componenta:
a) serviciul/biroul educatie;
b) serviciul/biroul asistenta psihosociala.
ART. 32
Structura educatie si asistenta psihosociala indeplineste, prin membrii sai, urmatoarele atributii specifice:
a) organizeaza si desfasoara activitati de educatie si asistenta psihologica si sociala, in conformitate cu metodologiile specifice si cu atributiile prevazute in fisele posturilor;
b) asigura accesul tuturor persoanelor private de libertate la activitatile si programele de educatie si asistenta psihologica si sociala, in functie de recomandarile formulate in Planul individualizat de evaluare si interventie educativa si terapeutica;
c) acorda sprijin calificat in vederea imbunatatirii nivelului educational al persoanelor private de libertate si a asistarii acestora in solutionarea problemelor cu care se confrunta pe perioada detentiei;
d) acorda sprijin calificat in vederea ameliorarii/solutionarii problemelor psihosociale cu care se confrunta persoanele private de libertate din penitenciare, prin implicarea, dupa caz, a familiei si a reprezentantilor comunitatii in procesul de recuperare si pregatirea pentru reintegrarea sociala dupa punerea in libertate;
e) contribuie la conservarea si imbunatatirea statutului psihosocial al persoanelor private de libertate pe parcursul traseului executional;
f) desfasoara activitati de evaluare, consiliere si interventie in criza;
g) realizeaza programele cuprinse in manualele de programe educative, de asistenta psihologica specifica, de asistenta psihologica generala si de asistenta sociala, elaborate la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
h) elaboreaza programe pe care le aplica in cadrul activitatii sale, avizate de catre directorul directiei de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
i) asigura contactul cu comunitatea in vederea informarii acesteia cu privire la misiunea sa din penitenciare si pentru crearea unei retele de suport social;
j) colaboreaza cu reprezentantii organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale in vederea desfasurarii de programe sau activitati in cadrul penitenciarului ori in comunitate;
k) participa la desfasurarea activitatilor specifice din cadrul comisiilor organizate la nivelul penitenciarului;
l) participa la elaborarea de proiecte de acte normative care reglementeaza domeniul de activitate, in colaborare cu directia de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
m) participa la elaborarea de metodologii, programe, instrumente de lucru specifice domeniului de activitate, in colaborare cu directia de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
n) raspunde la petitii, cereri si reclamatii referitoare la activitatea de educatie, asistenta psihologica si asistenta sociala, formulate de catre persoanele private de libertate, de catre terti ori, dupa caz, de directia de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
o) evalueaza periodic si raporteaza semestrial/anual sau, dupa caz, la solicitarea directiei de specialitate situatia activitatilor si programelor educationale, de asistenta psihologica si asistenta sociala desfasurate in cadrul penitenciarului;
p) constituie fondul documentar propriu;
q) realizeaza alte sarcini primite din partea directorului unitatii, potrivit domeniului de competenta.
ART. 33
Serviciul/Biroul educatie este o componenta specializata a structurii educatie si asistenta psihosociala din cadrul penitenciarului, care, prin membrii sai:
a) organizeaza si desfasoara activitati si programe specifice domeniului educatiei, in conformitate cu metodologiile specifice si cu atributiile prevazute in fisele posturilor;
b) asigura accesul tuturor persoanelor private de libertate la activitatile si programele specifice domeniului educatiei, in functie de recomandarile formulate in Planul individualizat de evaluare si interventie educativa si terapeutica;
c) acorda sprijin calificat in vederea imbunatatirii nivelului educational al persoanelor private de libertate si a asistarii acestora in solutionarea problemelor cu care se confrunta pe perioada detentiei;
d) desfasoara activitati de evaluare a nevoilor educationale ale persoanelor private de libertate;
e) realizeaza programele cuprinse in manualele de programe educative, elaborate la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
f) elaboreaza programe pe care le aplica in cadrul activitatii sale, avizate de catre directorul directiei de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
g) acorda sprijin calificat in vederea ameliorarii/solutionarii problemelor cu care se confrunta persoanele private de libertate din penitenciar, conform domeniului de competenta;
h) asigura contactul cu comunitatea in vederea informarii acesteia cu privire la misiunea structurii educatie si asistenta psihosociala din cadrul penitenciarului si intreprinde demersuri pentru crearea unei retele de suport social, conform domeniului de competenta;
i) colaboreaza cu reprezentantii institutiilor publice si ai organizatiilor neguvernamentale in vederea desfasurarii de programe sau activitati educationale in cadrul penitenciarului ori in comunitate;
j) participa la desfasurarea activitatilor specifice din cadrul comisiilor organizate la nivelul penitenciarului;
k) participa la elaborarea de proiecte de acte normative care reglementeaza domeniul de activitate, in colaborare cu directia de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
l) participa la elaborarea de metodologii, programe, instrumente de lucru specifice domeniului educatiei, in colaborare cu directia de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
m) raspunde la petitii, cereri si reclamatii referitoare la activitatea de educatie, formulate de catre persoanele private de libertate, de catre terti ori, dupa caz, de directia de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
n) evalueaza periodic si raporteaza semestrial/anual sau, dupa caz, la solicitarea directiei de specialitate situatia activitatilor si programelor specifice domeniului educatiei desfasurate in cadrul penitenciarului;
o) colaboreaza cu servicii/birouri omoloage din celelalte unitati ale sistemului penitenciar si de la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
p) colaboreaza cu serviciul/biroul de asistenta psihosociala de la nivelul structurii educatie si asistenta psihosociala din cadrul penitenciarului pentru concretizarea activitatilor comune;
q) constituie fondul documentar propriu;
r) realizeaza alte sarcini primite din partea directorului structurii educatie si asistenta psihosociala, potrivit domeniului de competenta.
ART. 34
Serviciul/Biroul asistenta psihosociala este componenta specializata a structurii educatie si asistenta psihosociala din cadrul penitenciarului, care, prin membrii sai:
a) organizeaza si desfasoara activitati de asistenta psihologica si sociala, in conformitate cu metodologiile specifice si atributiile prevazute in fisele posturilor;
b) asigura accesul tuturor persoanelor private de libertate la activitatile si programele de asistenta psihologica si sociala, in functie de recomandarile formulate in Planul individualizat de evaluare si interventie educativa si terapeutica;
c) acorda sprijin calificat in vederea ameliorarii/solutionarii problemelor psihosociale cu care se confrunta persoanele private de libertate din penitenciar, prin implicarea, dupa caz, a familiei si a reprezentatilor comunitatii in procesul de recuperare si pregatirea pentru reintegrare sociala dupa punerea in libertate;
d) contribuie la conservarea si imbunatatirea statutului psihosocial al persoanelor private de libertate pe parcursul traseului executional;
e) desfasoara activitati de evaluare, consiliere si interventie in criza;
f) realizeaza programele cuprinse in manualele de programe de asistenta psihologica si sociala, elaborate la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, si, dupa caz, sedintele/modulele din manualele de programe educative, care ii revin spre implementare, conform domeniului de competenta;
g) elaboreaza programe pe care le aplica in cadrul activitatii sale, avizate de catre directorul directiei de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
h) asigura contactul cu comunitatea in vederea informarii acesteia cu privire la misiunea structurii educatie si asistenta psihosociala din cadrul penitenciarului si intreprinde demersuri pentru crearea unei retele de suport social;
i) colaboreaza cu reprezentantii institutiilor publice si ai organizatiilor neguvernamentale in vederea desfasurarii de programe sau activitati specifice domeniului asistentei psihosociale in cadrul penitenciarului sau in comunitate;
j) participa la desfasurarea activitatilor specifice din cadrul comisiilor organizate la nivelul penitenciarului;
k) participa la elaborarea de proiecte de acte normative care reglementeaza domeniul de activitate, in colaborare cu directia de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
l) participa la elaborarea de metodologii, programe, instrumente de lucru specifice domeniului asistentei psihologice si asistentei sociale, in colaborare cu directia de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
m) raspunde la petitii, cereri si reclamatii referitoare la activitatea de asistenta psihologica si sociala, formulate de catre persoanele private de libertate, de catre terti ori, dupa caz, de directia de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
n) evalueaza periodic si raporteaza semestrial/anual situatia activitatilor si programelor de asistenta psihologica si asistenta sociala desfasurate in cadrul penitenciarului;
o) colaboreaza cu servicii/birouri omoloage din celelalte unitati ale sistemului penitenciar si de la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
p) colaboreaza cu serviciul/biroul educatie de la nivelul structurii educatie si asistenta psihosociala din cadrul penitenciarului pentru concretizarea activitatilor comune;
q) constituie fondul documentar propriu;
r) realizeaza alte sarcini primite din partea directorului structurii educatie si asistenta psihosociala, potrivit domeniului de competenta.
ART. 35
La nivelul structurii educatie si asistenta psihosociala sunt constituite urmatoarele evidente:
a) documente de colaborare cu institutii, organizatii neguvernamentale si organisme internationale;
b) documente de conceptie, analiza, sinteza si informare, planuri de masuri si informare specifice activitatilor de reintegrare sociala a persoanelor private de libertate;
c) documente care asigura corespondenta atat cu persoanele private de libertate, cat si cu alte persoane interesate din societatea civila;
d) ordinele ministrului justitiei, deciziile directorului general si instructiunile care reglementeaza domeniul de activitate;
e) registrele psihologilor, asistentilor sociali si educatorilor, in care sunt consemnate discutiile individuale cu persoanele private de libertate;
f) mapele cu programele de asistenta psihologica cuprinzand documentatia specifica desfasurarii de programe terapeutice, de asistenta psihosociala si educative;
g) orarele lunare cu planificarile in serviciu ale personalului din cadrul structurii;
h) orarele cu activitatile terapeutice, psihologice si educative derulate cu persoanele private de libertate;
i) dosarele de educatie, asistenta psihosociala, impreuna cu registrul de evidenta a acestora si condica de predare-primire a lor;
j) registrul de evidenta a aparaturii radio si tv apartinand persoanelor private de libertate;
k) registrul de evidenta a fondului de carte apartinand bibliotecii unitatii;
l) registrul de evidenta a cartilor imprumutate de la biblioteca unitatii de catre persoanele private de libertate;
m) evidenta tabelelor cu persoanele private de libertate care sunt cuprinse la activitati religioase.

CAPITOLUL IX
Structura prevenirea criminalitatii si terorismului in mediul penitenciar

ART. 36
Structura prevenirea criminalitatii si terorismului in mediul penitenciar identifica, cunoaste si previne, in limitele competentelor sale, situatiile si imprejurarile care pot favoriza ori genera evenimente grave, de natura sa puna in pericol siguranta locului de detinere, acte de coruptie, criminalitate organizata, terorism sau alte fapte ce constituie incalcari ale legii, atat in randul persoanelor private de libertate, cat si in randul functionarilor publici cu statut special din penitenciar.
ART. 37
(1) Activitatea structurii prevenirea criminalitatii si terorismului in mediul penitenciar este reglementata prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Raporturile de subordonare ierarhica in care se regaseste personalul din cadrul structurii fata de directorul penitenciarului privesc doar aspecte legate de organizarea administrativa a unitatii, ordinea interioara si disciplina la locul de munca.
(3) In exercitarea atributiilor lor, lucratorii structurii prevenirea criminalitatii si terorismului in mediul penitenciar au acces, in conditiile legii, cu informarea directorului unitatii, la toate documentele, datele si informatiile din sfera de activitate a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in sediul unitatii penitenciare, precum si in alte locuri si medii in care se desfasoara activitati cu participarea personalului unitatii si a persoanelor private de libertate, in vederea indeplinirii sarcinilor si obiectivelor, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
ART. 38
Structura prevenirea criminalitatii si terorismului in mediul penitenciar indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) desfasoara activitati de identificare, cunoastere si prevenire, in limitele competentelor sale, a actiunilor specifice criminalitatii, criminalitatii organizate, terorismului si coruptiei, a faptelor sau evenimentelor cu consecinte periculoase pentru siguranta detinerii, precum si a oricaror situatii ori imprejurari din care pot rezulta asemenea pericole si colaboreaza cu institutiile abilitate in vederea combaterii acestora;
b) asigura identificarea si prevenirea faptelor, situatiilor si imprejurarilor de nerespectare de catre personalul unitatii a prevederilor legale, a drepturilor persoanelor private de libertate ori de supunere a acestora la tortura, tratamente inumane sau degradante, precum si a actelor de coruptie ori a altor fapte ce constituie incalcari ale legii;
c) desfasoara activitati de identificare a persoanelor aflate in detentie care intentioneaza organizarea unor actiuni violente indreptate impotriva personalului penitenciarului, a judecatorilor, procurorilor, politistilor sau a altor persoane ale caror functii implica exercitiul autoritatii publice ori care se afla, in diverse imprejurari, in mediul penitenciar;
d) identifica persoanele aflate in detentie si membrii personalului care au avut ori continua sa aiba legaturi cu organizatii sau grupari teroriste ori de criminalitate organizata si informeaza factorii abilitati despre cele constatate;
e) asigura informarea prompta si completa a conducerii profesionale cand sunt descoperite indicii sau exista suspiciuni referitoare la savarsirea de abateri disciplinare ori infractiuni de catre personalul din penitenciar sau de infractiuni de catre persoanele aflate in detentie; directorul general va fi informat prompt si complet de catre conducerea profesionala in cazul in care sunt descoperite indicii sau exista suspiciuni referitoare la savarsirea de abateri disciplinare ori infractiuni de catre directorul sau directorii adjuncti ai penitenciarului ori, atunci cand se impune, si de catre celelalte persoane din sistemul penitenciar;
f) colaboreaza cu organele de urmarire penala si instantele de judecata in scopul prevenirii criminalitatii, criminalitatii organizate, coruptiei si terorismului;
g) colaboreaza cu institutiile abilitate in realizarea actiunilor de protejare a persoanelor incluse in programul de protectie a martorilor, care se afla in stare de arest preventiv sau executa o pedeapsa privativa de libertate;
h) identifica fapte, situatii, imprejurari privind nerespectarea normelor legale de protectie a informatiilor nationale clasificate in cadrul unitatii penitenciare, instiintand despre aceasta factorii abilitati;
i) analizeaza situatiile si fenomenele aparute in domeniul specific de activitate, verifica imprejurarile si cauzele producerii de evenimente negative in mediul penitenciar;
j) intreprinde activitati de verificare si documentare a unor sesizari privind personalul unitatii, referitoare la domeniul de competenta al structurii, cu sprijinul conducerii profesionale;
k) rezolva cererile, sesizarile si memoriile ce ii sunt repartizate spre competenta solutionare;
l) intocmeste sinteza activitatii lunare desfasurate in vederea transmiterii acesteia conducerii profesionale;
m) intocmeste note interne si note de informare, in baza rezolutiilor conducerii profesionale;
n) asigura circuitul lucrarilor, conform repartizarii stabilite de conducerea profesionala;
o) pastreaza evidenta lucrarilor inregistrate de secretariatul unitatii repartizate structurii, avand in vedere respectarea termenelor de solutionare;
p) pastreaza documentele elaborate la nivelul structurii.
ART. 39
La nivelul structurii prevenirea criminalitatii si terorismului in mediul penitenciar sunt constituite urmatoarele evidente:
a) adrese, sesizari, cereri, reclamatii, petitii si raspunsuri la acestea;
b) note (interne, de informare, de analiza, de fundamentare, de colaborare cu alte structuri din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala etc.;
c) metodologii si programe specifice activitatii desfasurate;
d) condici de predare/primire a corespondentei clasificate, borderouri de expeditie corespondenta;
e) evidente specifice activitatii de secretariat (opisuri, procese-verbale de arhivare, borderouri de corespondenta);
f) procese-verbale de arhivare, procese-verbale de predare-primire a unor documente, procese-verbale de distrugere a unor documente clasificate;
g) ordine ale ministrului justitiei, deciziile directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si instructiunile care reglementeaza domeniul de activitate;
h) planuri de cooperare, protocoale de colaborare cu alte institutii cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale;
i) planuri de masuri, sinteze lunare, rapoarte, bilantul anual al activitatilor desfasurate;
j) tabele de evidenta, agende profesionale;
k) registre (evidenta personala a documentelor, note telefonice primite/transmise, documente dactilografiate, de evidenta a ordinelor, deciziilor ministrului justitiei/directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, instructiuni, dispozitii, regulamente, alte acte normative etc.);
l) situatii, referate, informari referitoare la convocari si programe de perfectionare profesionala.

CAPITOLUL X
Biroul resurse umane si formare profesionala

ART. 40
Biroul resurse umane si formare profesionala are ca obiect de activitate aplicarea legislatiei specifice domeniului resurselor umane, implementarea strategiei si politicilor de personal privind recrutarea, selectia, formarea, incadrarea, pregatirea continua, evaluarea, cariera, motivatia, compensarea, gestiunea si prelucrarea automata a datelor.
ART. 41
In domeniul de competenta biroul resurse umane si formare profesionala are urmatoarele atributii:
a) asigura implementarea politicilor si strategiilor privind dezvoltarea si valorificarea capitalului de resurse umane, prin programe pe termen scurt, mediu si lung, stabilite de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
b) analizeaza structura personalului pe sectoare de activitate, evalueaza si stabileste necesarul resurselor umane si prezinta propuneri pentru reorganizarea structurala si functionala a unitatii, transformarea, suplimentarea sau radierea unor posturi;
c) opereaza in statul de organizare modificarile intervenite cu privire la structura organizatorica a unitatii;
d) asigura incadrarea statului de organizare al unitatii cu personalul necesar, pe baza dinamicii de personal, prin modalitatile si in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare;
e) realizeaza periodic analize, rapoarte, sinteze si situatii cu privire la structura personalului incadrat si necesarul de personal;
f) elaboreaza proiecte de regulamente, metodologii, instructiuni, proceduri si decizii cu caracter normativ, aplicabile la nivelul unitatii sau al sistemului penitenciar;
g) aplica procedurile din aria de competenta privind concursurile de incadrare a posturilor vacante: prin avansarea in functii a personalului, trecerea agentilor in corpul ofiterilor, din sursa externa;
h) intocmeste documentatia pentru solutionarea lucrarilor ce privesc incadrarile din sursa externa, prin concurs, transferuri sau repartizarea absolventilor institutiilor de invatamant care pregatesc personal pentru nevoile sistemului penitenciar;
i) intocmeste contractele individuale de munca pentru personalul contractual, actele aditionale, asigura procedura de informare;
j) intocmeste documentatia pentru solutionarea lucrarilor de numire a functionarilor publici cu statut special debutanti din competenta ca functionari publici cu statut special definitivi;
k) intocmeste documentatia pentru solutionarea lucrarilor de modificare a raporturilor de serviciu/contractului individual de munca: mutare, imputernicire, avansare in functie, schimbare din functie, punere la dispozitie, suspendare din functie, detasare, delegare, trecere temporara in alta functie, repunerea in drepturile anterioare;
l) intocmeste documentatia pentru solutionarea lucrarilor privind acordarea drepturilor salariale si a altor drepturi;
m) intocmeste documentatia pentru solutionarea lucrarilor de incetare a raporturilor de serviciu/contractului individual de munca;
n) asigura recrutarea candidatilor pentru admiterea in institutiile de invatamant care pregatesc personalul necesar sistemului administratiei penitenciare si intocmeste dosarele de concurs ale acestora;
o) planifica si tine evidenta personalului unitatii pentru evaluarea psihologica periodica;
p) solutioneaza petitiile repartizate de conducerea unitatii, in termenul prevazut de lege; urmareste respectarea disciplinei de stat de catre structurile unitatii si intocmeste, la propunerea acestora, proiectele deciziilor zilnice pe unitate, cu privire la miscarea temporara a personalului, pentru asigurarea necesarului de resurse umane in sectoarele deficitare;
q) verifica si actualizeaza in statul de organizare al unitatii miscarile de personal si modificarile intervenite in cariera profesionala;
r) intocmeste si pastreaza in bune conditii documentele de evidenta nominala ale personalului unitatii, registrul general de evidenta a salariatilor contractuali si actualizeaza permanent datele cu caracter personal si profesional de la incadrare pana la incetarea raporturilor de serviciu/munca;
s) elibereaza, retrage, distruge si tine evidenta legitimatiilor de serviciu, a adeverintelor provizorii, iar in functie de situatie, a ecusoanelor de identificare si a cartelelor de acces, pentru personalul unitatii, si efectueaza periodic controlul asupra existentei si starii acestora;
s) gestioneaza activitatea referitoare la declaratiile de avere si interese de catre personalul unitatii si asigura realizarea procedurilor de contact si corespondenta cu Agentia Nationala de Integritate;
t) intocmeste si inainteaza la Administratia Nationala a Penitenciarelor dosarele de pensie pentru functionarii publici cu statut special si urmasii acestora;
t) intocmeste si elibereaza dosarele de pensie pentru personalul contractual si urmasii acestora, in vederea depunerii la casele de pensii teritoriale;
u) intocmeste dosarele de rezervist pentru functionarii publici cu statut special carora le-au incetat raporturile de serviciu si asigura trimiterea acestora catre centrele militare de domiciliu;
v) intocmeste pentru personalul unitatii documentatia necesara solutionarii lucrarilor ce privesc acordarea recompenselor si aplicarea sanctiunilor disciplinare si asigura evidenta acestora;
w) completeaza, actualizeaza si transmite la inspectoratul teritorial de munca modificarile intervenite in registrul general de evidenta a salariatilor, prin intermediul aplicatiei informatice;
x) organizeaza, coordoneaza si monitorizeaza activitatea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici cu statut special, asigura centralizarea calificativelor acordate si intocmeste analiza privind rezultatele evaluarii anuale;
y) organizeaza, coordoneaza si monitorizeaza activitatea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual, asigura centralizarea calificativelor acordate si intocmeste analiza privind rezultatele evaluarii anuale, stabileste nivelul salariilor individuale ale personalului contractual;
z) intocmeste la termenele stabilite, precum si la cerere documentele de evidenta statistica privind gestiunea resurselor umane;
aa) asigura securitatea si protectia datelor de personal gestionate impotriva accesului neautorizat si pastreaza confidentialitatea datelor cu caracter personal;
bb) organizeaza, coordoneaza si verifica activitatea de pregatire profesionala a personalului; elaboreaza proiectele deciziilor directorului unitatii referitoare la organizarea si desfasurarea pregatirii profesionale a personalului;
cc) elaboreaza diagnoza nevoilor de formare in baza rezultatelor profesionale ale personalului si a perspectivelor de dezvoltare institutionala;
dd) identifica nevoile de pregatire profesionala a personalului, pe baza analizei informatiilor din diagnoza nevoilor de formare, si face solicitarile si propunerile de alocare a resurselor financiare;
ee) coordoneaza si asigura desfasurarea stagiilor de practica in unitate de catre elevii si studentii din institutiile de invatamant care formeaza personal pentru sistemul administratiei penitenciare;
ff) planifica, coordoneaza si monitorizeaza desfasurarea programelor stabilite pentru perioada de stagiu a functionarilor publici debutanti, inclusiv procesul de evaluare la incheierea stagiului;
gg) stabileste planurile tematice pentru pregatirea prin discipline de sprijin;
hh) avizeaza si centralizeaza programele privind pregatirea de specialitate si prin discipline de sprijin, intocmite de catre sefii ierarhici;
ii) intocmeste planurile tematice pentru pregatirea fizica si pentru executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare, intocmeste documentele necesare realizarii activitatilor, organizeaza si coordoneaza desfasurarea acestora;
jj) organizeaza si coordoneaza desfasurarea evaluarilor anuale ale pregatirii continue la nivelul unitatii;
kk) intocmeste, monitorizeaza si actualizeaza in aplicatia informatica si in documentele de evidenta nominala situatia participarii personalului la diferite forme de pregatire profesionala organizate de Administratia Nationala a Penitenciarelor sau de formatori externi, precum si documentele privind pregatirea autoplanificata, respectiv aplicarea regimului drepturilor si obligatiilor ce decurg din acestea;
ll) tine permanent legatura cu organizatiile profesionale in vederea participarii personalului de specialitate la formele de pregatire stabilite prin legislatia specifica unor profesii;
mm) intocmeste, impreuna cu sefii structurilor, programe de integrare profesionala la incadrarea personalului contractual si a functionarilor publici cu statut special definitivi, precum si la schimbarea profilului de activitate;
nn) coordoneaza din punct de vedere educational activitatea pe platformele e-learning;
oo) colaboreaza cu institutii acreditate de formare profesionala.
ART. 42
La nivelul biroului resurse umane si formare profesionala sunt constituite urmatoarele tipuri de documente:
a) registre de evidenta cu privire la: sanctiunile disciplinare aplicate personalului din unitate, deciziile de personal, dosarele de personal, legitimatiile pentru personalul din unitate, cartele de acces in unitate, candidatii inscrisi la concursuri, acordarea gradatiilor, acordarea sporului de vechime in munca si acordarea sporului de fidelitate;
b) condici de predare-primire a corespondentei;
c) corespondenta cu Administratia Nationala a Penitenciarelor, Ministerul Justitiei, cu alte institutii, cu persoane fizice si raspunsul la petitiile acestora;
d) dosarele profesionale ale personalului din unitate, cu exceptia celor care se afla la Administratia Nationala a Penitenciarelor;
e) fisele de evidenta ale personalului unitatii;
f) reglementari privind domeniul propriu de activitate, inclusiv ordine si decizii in domeniile organizare, resurse umane si pregatire profesionala emise de ministrul justitiei, respectiv de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
g) rapoarte de analiza a activitatii, planuri si programe de activitate;
h) note de constatare privind rezultatele verificarilor efectuate in unitate in privinta activitatilor din domeniul asigurarii resurselor umane si pregatirii acestora;
i) programari ale persoanelor care vor fi examinate psihologic;
j) avize psihologice si recomandari de specialitate;
k) decizii de personal;
l) situatii privind stabilirea dreptului la concediu de odihna;
m) situatii privind dreptul la concediu de odihna suplimentar;
n) situatii privind dreptul la concediu de studii;
o) programarea de principiu a concediilor de odihna pentru personalul structurii;
p) programarea de principiu a concediului de odihna suplimentar pentru personalul structurii;
q) situatii privind acordarea concediilor de odihna pentru personalul structurii;
r) situatii privind acordarea concediului de odihna suplimentar pentru personalul structurii;
s) situatii privind acordarea concediului de studii pentru personalul structurii;
s) situatii privind acordarea invoirilor platite pentru personalul structurii;
t) situatii privind acordarea concediilor fara plata pentru personalul structurii;
t) cereri pentru invoiri, recuperari si ore suplimentare, precum si evidenta acestora;
u) petitii si raspunsuri la acestea;
v) situatii statistice privind structura de personal din unitate;
w) dinamica de personal din unitate;
x) fluctuatia de personal din unitate;
y) dosar privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate;
z) dosar privind organizarea, desfasurarea si rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor vacante din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
aa) dosar privind promovarea personalului contractual;
bb) registrul de evidenta pentru personalul contractual din unitate;
cc) situatii, informari, note, referate, documente, alte materiale privind activitatea de resurse umane si perfectionare a pregatirii profesionale pentru personalul din unitate;
dd) dosar privind organizarea stagiului pentru functionarii publici cu statut special debutanti;
ee) documentatia referitoare la salariile de merit;
ff) documentatia privind avansarea in grad profesional;
gg) documentatia privind avansarea in functie la aceeasi pozitie din stat;
hh) documentatia privind imputernicirea in functii de conducere;
ii) documentatie privind delegarea personalului din unitate;
jj) documentatie privind detasarea personalului din unitate;
kk) documentatie privind mutarea personalului in sistemul administratiei penitenciare;
ll) documentatie privind transferul personalului din/in sistemul administratiei penitenciare;
mm) documentatie privind sanctionarea disciplinara a personalului din unitate;
nn) documentatie privind suspendarea si reluarea activitatii personalului;
oo) documentatie privind acordarea concediilor pentru ingrijirea copilului;
pp) documentatie privind decontarea contravalorii chiriei;
qq) documentatia privind acordarea de gradatii;
rr) documentatia privind acordarea altor tipuri de recompense;
ss) documentatia aferenta pensionarii personalului;
ss) rapoarte de analiza a activitatii;
tt) planuri si programe de activitate;
tt) note de constatare privind rezultatele verificarilor efectuate in unitate pe linia activitatilor din domeniul resurselor umane;
uu) reglementari privind domeniul propriu de activitate, inclusiv ordine si decizii in domeniile resurse umane si pregatire profesionala, emise de ministrul justitiei, respectiv de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare din competenta.

CAPITOLUL XI
Structura organizare-mobilizare

ART. 43
Structura organizare-mobilizare are urmatoarele atributii:
a) asigura indeplinirea atributiilor ce revin penitenciarului la instituirea starii de asediu, a starii de urgenta, la declararea mobilizarii si pe timp de razboi, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
b) actioneaza pentru ca penitenciarul sa treaca in timpul stabilit si in mod organizat de la cadrul organizatoric de pace la cadrul organizatoric de razboi;
c) intocmeste planul de mobilizare si planul de ridicare in trepte a capacitatii de actiune si de lupta si are in atentie actualizarea permanenta a acestora;
d) tine evidenta si urmareste permanent situatia personalului contractual cu obligatii militare din unitate si intocmeste documentele necesare mobilizarii la locul de munca a acestora, pentru care obtine avizele centrelor militare in evidenta carora se afla cei in cauza;
e) tine legatura cu centrele militare, organizeaza analizele calitatii completarilor cu resurse umane si materiale si executa impreuna cu acestea confruntarile privind repartitia resurselor;
f) se ocupa de instruirea persoanelor stabilite sa participe la intocmirea, actualizarea si punerea in aplicare a planurilor de mobilizare a unitatii;
g) actioneaza pentru asigurarea, depozitarea, manipularea improspatarea, evidenta, gestionarea si inventarierea armamentului, munitiei, mijloacelor si materialelor necesare indeplinirii misiunilor, constituite in cadrul depozitului “Stoc mobilizare”;
h) stabileste necesarul in tehnica si materialele in baza normelor si tabelelor de inzestrare, de pace si razboi;
i) pregateste documentele necesare preluarii prin rechizitii a mijloacelor si materialelor de la operatorii economici stabiliti prin repartitii de catre centrele militare si documentele necesare dispunerii de conturi de depozitare;
j) raspunde de selectionarea si verificarea periodica, in teren si la evidentele operative ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative ale rezervistilor cuprinsi in lucrari de mobilizare;
k) asigura executarea anuala a inventarierii materialelor de la stocul de mobilizare, conform legislatiei de resort in vigoare;
l) periodic intocmeste si prezinta informari si dari de seama privind stadiul pregatirii de mobilizare;
m) asigura protectia informatiilor clasificate specifice domeniului de organizare-mobilizare.
ART. 44
Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, la nivelul structurii organizare-mobilizare sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul de evidenta a informatiilor strict secret de importanta deosebita;
b) registrul de evidenta personala a documentelor;
c) condica de primire-predare a documentelor clasificate;
d) condica de predare-primire a corespondentei neclasificate;
e) registrul pentru evidenta personala a documentelor;
f) registrul pentru evidenta documentelor dactilografiate – procesate la calculator, desenate si scrise de mana;
g) borderou pentru expediere corespondenta.

CAPITOLUL XII
Structura economico-administrativa si logistica

ART. 45
(1) Structura economico-administrativa si logistica este formata din serviciul/biroul logistica si serviciul/biroul financiar-contabil.
(2) Serviciul/Biroul financiar-contabilitate are in componenta urmatoarele compartimente:
a) casieria;
b) compartimentul cazarmare;
c) compartimentul constructii;
d) compartimentul hranire;
e) compartimentul echipament;
f) compartimentul armament, geniu, chimic, foto;
g) compartimentul auto;
h) compartimentul achizitii publice;
i) compartimentul transmisiuni;
j) compartimentul gospodarie agrozootehnica.

SECTIUNEA 1
Serviciul/Biroul logistica

ART. 46
Serviciul/Biroul logistica are urmatoarele atributii:
a) tine evidenta bunurilor materiale, mijloacelor tehnice si auto din dotare si evidenta cadastrala a imobilelor si terenurilor aflate in proprietatea sau in folosinta unitatii;
b) asigura gestionarea bunurilor materiale, intocmirea documentelor justificative privind evidenta intrarii, pastrarii si iesirii bunurilor in gestiune;
c) intocmeste Planul de aprovizionare tehnico-materiala in baza fundamentarilor scrise ale responsabililor de structuri;
d) fundamenteaza si inainteaza propunerile pentru buget la titlul II – Bunuri si servicii;
e) asigura scoaterea din functiune, declasarea si casarea bunurilor materiale;
f) desfasoara activitatile de hranire, echipare si cazare a persoanelor private de libertate;
g) asigura materialele de intretinere si igienico-sanitare pentru persoanele private de libertate conform reglementarilor prevazute in acest sens;
h) desfasoara activitatea de reparatii si intretinere a constructiilor intocmind documente legale la terminarea lucrarilor de intretinere si reparatii curente ale constructiilor;
i) desfasoara activitatea de achizitii publice in conformitate cu legislatia in vigoare;
j) elaboreaza si definitiveaza programul anual al achizitiilor publice pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul unitatii si in functie de fondurile alocate.
ART. 47
La nivelul serviciului/biroului logistica sunt constituite urmatoarele evidente:
a) inventarele documentelor predate la depozitele de arhiva;
b) planuri de aprovizionare anuale;
c) registrul de evidenta pe serii a armamentului;
d) dosar privind cadastrul;
e) situatii de inventariere a imobilelor;
f) studii de prefezabilitate si studii de fezabilitate pentru lucrari de investitii, respectiv studii de fezabilitate pentru lucrari de reparatii capitale;
g) planuri de inzestrare si asigurare cu armament;
h) situatia munitiei si armamentului existente in unitate;
i) carnete de evidenta a distribuirii echipamentului;
j) dosarul autovehiculului;
k) registrul de evidenta a numerelor de inmatriculare;
l) acte ale autovehiculelor in timpul functionarii;
m) documentatie de inventariere;
n) fise de magazie;
o) fise ale obiectelor de inventar in folosinta;
p) bonuri de consum si bonuri de transfer;
q) corespondenta, indrumari, precizari, dispozitii tehnice, reglementari;
r) bonuri de primire-pastrare;
s) program de cheltuieli materiale, fise de date pentru achizitii;
s) fisele posturilor, documente de justificare a consumului de carburanti – foi de parcurs;
t) carnete de bord;
t) contracte de furnizare produse si servicii;
u) contracte de inchiriere a spatiilor;
v) contracte de achizitie;

w) fise de cont analitice si magazie, carnete NIR, bonuri de consum, note de comanda, bonuri de predare, transfer, restituire;
x) situatii privind activitatea de control, cercetari administrative;
y) devize estimative ale lucrarilor de reparatii curente;
z) registrul de evidenta a accidentelor rutiere;
aa) registrul de planificare auto din dotarea unitatii;
bb) situatii cu alocari la dreptul autovehiculelor, repartitia si ordinea interioara pentru autovehicule;
cc) carnete de predare-primire auto, carnete de acte stare tehnica, bonuri de consum;
dd) situatii privind alocarea drepturilor de incalzire pe unitate;
ee) situatii PRAM (verificarea prizelor de pamant);
ff) raportari periodice la Administratia Nationala a Penitenciarelor.

SECTIUNEA a 2-a
Serviciul/Biroul financiar-contabil

ART. 48
Serviciul/Biroul financiar-contabil are ca principala atributie desfasurarea activitatii financiar-contabile a unitatii, in scopul asigurarii integrale si la timp a fondurilor banesti necesare desfasurarii in bune conditii a intregii activitati, precum si al tinerii corecte si la zi a evidentei contabile in conformitate cu normele metodologice in vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale si bugetare.
ART. 49
(1) Serviciul/Biroul financiar-contabil are ca principala atributie desfasurarea activitatii financiar-contabile a unitatii, in scopul asigurarii integrale si la timp a fondurilor banesti necesare desfasurarii in bune conditii a intregii activitati, precum si al tinerii corecte si la zi a evidentei contabile in conformitate cu normele metodologice in vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale si bugetare.
(2) Serviciul/Biroul financiar-contabil indeplineste urmatoarele atributii:
a) efectueaza calculul drepturilor salariale lunare;
b) raspunde de intreaga activitate de respectare a disciplinei financiare, de incasare a veniturilor, de recuperare a pagubelor si a creantelor de orice fel;
c) raspunde de efectuarea tuturor platilor, in limita creditelor bugetare aprobate, numai pe baza de acte justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale, si numai dupa ce acestea au fost lichidate si ordonantate, in conditiile legii;
d) exercita control financiar preventiv asupra tuturor documentelor ce contin operatiuni care, potrivit legii, se supun obligatoriu acestui gen de control;
e) intocmeste situatii statistice, centralizatoare si raportari in legatura cu platile executate, potrivit prevederilor legale, si urmareste depunerea in termen a acestora;
f) tine evidenta contabila in conformitate cu normele metodologice in vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale si bugetare;
g) tine evidenta de gestiune a bunurilor intrate sau iesite in/din patrimoniul propriu;
h) confrunta soldurile evidentei contabile analitice cu cele din evidenta sintetica;
i) intocmeste balantele lunare de verificare;
j) raspunde de prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare;
k) intocmeste proiectul de buget pentru anul de referinta N, in baza instructiunilor insotite de machete privind fundamentarea acesteia, transmise de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor – Directia economico-administrativa – structura planificare si executie bugetara;
l) efectueaza virari de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare, insotite de nota de fundamentare;
m) intocmeste nota de fundamentare pentru solicitari de suplimentare de fonduri cu ocazia rectificarii bugetare;
n) inainteaza Administratiei Nationale a Penitenciarelor – Directia economico-administrativa – structura planificare si executie bugetara propuneri privind repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare aprobate;
o) intocmeste fisa de proiect insotita de fila de buget detaliata pe titluri de cheltuieli, articole si alienate bugetare aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile;
p) intocmeste lunar situatiile financiare privind executia veniturilor si platilor din fonduri externe nerambursabile.
ART. 50
Casieria indeplineste urmatoarele atributii:
a) tine evidenta operatiunilor de casa;
b) efectueaza platile si incasarile, prin casieria proprie, pe baza documentelor justificative;
c) asigura primirea, pastrarea si restituirea bunurilor, obiectelor de valoare si valorilor proprietate personala a persoanelor private de libertate.
ART. 51
(1) Compartimentul cazarmare asigura o baza de date cu privire la activele fixe si obiectele de inventar de resortul cazarmarii si tine evidenta cadastrala a imobilelor si terenurilor aflate in proprietatea sau in folosinta unitatii.
(2) Compartimentul cazarmare are urmatoarele atributii:
a) centralizeaza, fundamenteaza si propune spre repartizare bugetul pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului;
b) tine evidenta si asigura actualizarea dosarelor de cadastru;
c) intocmeste sau, dupa caz, centralizeaza documentele cu caracter tehnico-administrativ referitoare la schimbari de structura sau de destinatie a imobilelor;
d) intocmeste situatiile cu imobilele unitatii, care apartin domeniului public sau privat al statului, aflate in administrare;
e) tine evidenta statistica a principalilor indicatori privind obiectele de inventar si activele fixe de natura cazarmarii.
ART. 52
Compartimentul constructii are atributii atat pe linia reparatiilor capitale si investitiilor, cat si pe linia reparatiilor curente, dupa cum urmeaza:
a) intocmeste fisele de proiect impreuna cu anexele aferente pentru elaborarea Planului multianual si bugetarea investitiilor si reparatiilor capitale, justificand din punct de vedere tehnic si legal necesitatea realizarii obiectivelor propuse;
b) participa la intocmirea temelor de proiectare, a fisei de date si a caietului de sarcini pentru lucrarile de reparatii capitale si investitii;
c) asigura verificarea tehnica a tuturor documentatiilor ce fac obiectul lucrarilor de reparatii capitale si investitii si raspunde de executarea lucrarilor, in conformitate cu documentatiile tehnico-economice, prescriptiile tehnice, prevederile legii privind calitatea in constructii si a contractelor de executie, fiind direct raspunzator de calitatea, cantitatea si valoarea lucrarilor decontate;
d) avizeaza situatiile de lucrari aferente lucrarilor de reparatii capitale si investitii executate in antrepriza;
e) intocmeste devizele estimative pentru reparatii curente;
f) verifica stadiul de executie a reparatiilor curente si intocmeste situatiile de lucrari lunare, precum si receptia acestora.
ART. 53
(1) Compartimentul hranire are ca principala atributie asigurarea, depozitarea, distribuirea si prepararea hranei atat pentru efectivele de persoane private de libertate, cat si pentru efectivele de functionari publici cu statut special.
(2) Compartimentul hranire indeplineste si urmatoarele atributii:
a) intocmeste documentele tehnic-operative (referat de necesitate, baza de calcul etc.);
b) intocmeste documente contabile justificative in legatura cu predarea, transferul, restituirea si consumul bunurilor materiale (bon de consum, bon de predare, transfer, restituire, bon de miscare a mijloacelor fixe etc.);
c) intocmeste periodic rapoarte de activitate.
ART. 54
Compartimentul echipament are urmatoarele atributii:
a) asigurarea, depozitarea si distribuirea de echipament atat pentru functionarii publici cu statut special, cat si pentru persoanele private de libertate;
b) asigurarea, depozitarea si distribuirea rechizitelor de birou, imprimatelor pentru functionarii publici cu statut special, precum si pentru persoanele private de libertate;
c) asigurarea, depozitarea si distribuirea produselor si materialelor pentru igiena si curatenie pentru functionarii publici cu statut special, precum si pentru persoanele private de libertate;
d) intocmeste documentele tehnic-operative (referat de necesitate, baza de calcul etc.);
e) intocmeste documente contabile justificative in legatura cu predarea, transferul, restituirea si consumul bunurilor materiale (bon de consum, bon de predare, transfer, restituire, bon de miscare a mijloacelor fixe etc.).
ART. 55
Compartimentul armament, geniu, chimic, foto are ca principale atributii asigurarea, depozitarea si distribuirea armamentului si munitiei necesare desfasurarii in conditii optime a misiunilor operative.
ART. 56
Compartimentul auto raspunde de asigurarea tehnica de autovehicule, care cuprinde ansamblul masurilor si activitatilor care se planifica, se organizeaza si se executa intr-o conceptie unitara, in scopul mentinerii autovehiculelor in permanenta stare de operativitate, pentru indeplinirea misiunilor in care sunt utilizate.
ART. 57
Compartimentul achizitii publice asigura cheltuirea eficienta a fondurilor publice in conditii de transparenta si mediu concurential optim si are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si definitiveaza programul anual al achizitiilor publice pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul unitatii si in functie de fondurile alocate;
b) elaboreaza metodologii privind organizarea procedurilor de achizitie publica la nivelul unitatii;
c) coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire ori, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;
d) propune componenta comisiilor de licitatii, comisiilor de evaluare si de intocmire a documentatiei de atribuire;
e) propune procedura de atribuire a contractelor de produse, servicii si lucrari, intocmeste documentatii de atribuire impreuna cu specialistii din cadrul unitatii, participa la aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire, urmareste constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice;
f) intocmeste proceduri operationale sau propune modificarea lor, dupa caz.
ART. 58
Compartimentul transmisiuni raspunde de asigurarea, depozitarea si distribuirea mijloacelor de comunicatie necesare desfasurarii in conditii optime atat a misiunilor operative, cat si a activitatii intregii unitati.
ART. 59
Compartimentul gospodarie agrozootehnica asigura valorificarea bazei tehnico-materiale cu specific agrozootehnic, in scopul calificarii persoanelor private de libertate, imbunatatirii hranei, realizarii de venituri, si are urmatoarele atributii:
a) planifica, organizeaza si coordoneaza activitatile specifice din cadrul gospodariei agrozootehnice, din punct de vedere tehnic, sanitar-veterinar si economic, avand la baza normele tehnice in vigoare;
b) centralizeaza si raporteaza lunar si anual rezultatele tehnico-economice ale gospodariei agrozootehnice, le analizeaza si propune masuri de eficientizare;
c) intocmeste si inainteaza Administratiei Nationale a Penitenciarelor planul anual de activitate al gospodariei agrozootehnice si propune conducerii Directiei economico-administrative eventualele modificari ale acestuia, in situatii deosebite;
d) analizeaza si propune spre aprobare documentele privind calamitarea culturilor si casarea bunurilor materiale;
e) centralizeaza si raporteaza lunar situatiile privind excedentul si deficitul de produse agroalimentare;
f) organizeaza, coordoneaza, conduce, verifica si evalueaza actiunile desfasurate pe linia aplicarii normelor legale cu privire la respectarea igienei produselor animaliere si de origine animala si la protectia mediului;
g) centralizeaza, fundamenteaza si propune spre repartizare bugetul pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului;
h) tine evidenta statistica a principalilor indicatori economici ai activitatii desfasurate in cadrul gospodariei agrozootehnice;
i) asigura baza normativa specifica compartimentului;
j) intocmeste proceduri operationale sau propune modificarea lor, dupa caz;
k) intocmeste periodic rapoarte de activitate.
ART. 60
(1) In cadrul structurii economico-administrative si logistica sunt stabilite relatii de autoritate ierarhice, relatii de autoritate functionale, relatii de cooperare, relatii de reprezentare si relatii de inspectie si control.
(2) Relatiile de autoritate ierarhice sunt:
a) subordonarea contabilului-sef fata de seful sectorului economico-administrativ;
b) subordonarea personalului de executie fata de seful sectorului economico-administrativ si contabilului-sef (personalul din serviciul/biroul financiar-contabil).
(3) Relatiile de autoritate functionale se stabilesc de structura economico-administrativa si logistica cu structurile economice din Administratia Nationala a Penitenciarelor, in conformitate cu atributiile specifice fiecarei structuri sau cu competentele acordate prin dispozitia directorului penitenciarului si in limitele prevederilor legale.
(4) Relatiile de cooperare se stabilesc intre sectoarele din cadrul structurii economico-administrative si logistica, intre acestea si celelalte structuri ale penitenciarului sau cu structuri similare ale altor institutii ale administratiei publice centrale sau locale, organizatiilor neguvernamentale si altele asemenea, din tara sau din strainatate.
(5) Relatiile de cooperare exterioara se stabilesc numai in limitele atributiilor structurii sau ale competentelor acordate prin dispozitie a directorului penitenciarului sau a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
ART. 61
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, informatiile de interes public pe care structura economico-administrativa si logistica are obligatia sa le comunice din oficiu sunt: sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.
ART. 62
Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate de structura economico-administrativa si logistica cuprinde urmatoarele:
a) bugetul de venituri si cheltuieli, pe surse: Administratia Nationala a Penitenciarelor/venituri proprii;
b) solicitari de suplimentare a bugetului de venituri si cheltuieli, solicitari de virari de credite in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli;
c) situatii financiare trimestriale si anuale;
d) balante de verificare sintetice/analitice;
e) fise de cont;
f) contracte de prestari servicii medicale;
g) facturi;
h) ordine de plata;
i) dispozitii de incasare/plata catre casierie;
j) avize de expediere;
k) registre de facturi/ordine de plata/dispozitii de incasare/plata catre casierie;
l) note contabile;
m) extrase de cont;
n) planificarea platilor catre trezorerie;
o) decont de cheltuieli pe pacient;
p) registrul-jurnal;
q) registrul-inventar;
r) raport de audit intern/raport Curtea de Conturi;
s) fise de evidenta personala referitoare la drepturile banesti ale functionarilor publici cu statut special;
s) note prin care se aproba recompense personalului unitatii;
t) state de plata a salariilor;
t) certificate de scoatere si alocare de la/la drepturi;
u) monitorizarea cheltuielilor de personal;
v) corespondenta purtata cu unitatile teritoriale in privinta salarizarii;
w) procese-verbale intocmite de Curtea de Conturi;
x) situatii privind aprecierile personalului;
y) fisele posturilor;
z) documente justificative care stau la baza elaborarii notelor contabile;
aa) documente privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor;
bb) documente contabile de gestiune;
cc) liste de inventariere anuala a bunurilor din patrimoniul unitatii;
dd) registrul de casa;
ee) registrul operatiunilor supuse controlului financiar preventiv;
ff) fisele fiscale personale ale angajatilor;
gg) adeverinte de salariu pentru banci si pentru casele de pensii;
hh) adeverinte anexe la dosarele de pensionare;
ii) situatiile prezentei personalului la serviciu;
jj) adeverintele personalului plecat in misiune privind sporurile de care beneficiaza;
kk) declaratiile lunare privind contributiile sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate;
ll) evidenta persoanelor asigurate si coasigurate la Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti;
mm) ordine ale ministrului justitiei, decizii ale directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si ale directorului penitenciarului de incadrare, promovare si trecere in rezerva a personalului;
nn) corespondenta cu unitatile sistemului penitenciar privind avizarea buletinelor de masurare a noxelor sau a buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de munca, in vederea acordarii sporurilor salariale sau de concediu;
oo) corespondenta cu Administratia Nationala a Penitenciarelor pentru rezolvarea si reglementarea problemelor ivite pe linie financiara.

CAPITOLUL XIII
Structura siguranta detinerii si regim penitenciar

ART. 63
Structura siguranta detinerii si regim penitenciar are urmatoarea componenta:
a) serviciul/biroul siguranta detinerii;
b) serviciul/biroul regim penitenciar;
c) serviciul/biroul evidenta persoanelor private de libertate si organizarea muncii.
ART. 64
Structura siguranta detinerii si regim penitenciar este componenta specializata a penitenciarului, care:
a) organizeaza si coordoneaza activitatile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate si a masurii arestarii preventive, pronuntate de instantele judecatoresti;
b) coordoneaza, indruma si controleaza asigurarea pazei, escortarii si supravegherii condamnatilor, arestatilor preventiv si minorilor, astfel incat sa se asigure prevenirea evenimentelor negative;
c) transpune in practica strategia de aplicare a regimului penitenciar, tine evidenta nominala si statistica a persoanelor private de libertate si urmareste folosirea lor la activitati gospodaresti in interesul locului de detinere, potrivit legii;
d) ia masuri pentru executarea misiunilor de paza si escortare a persoanelor private de libertate la instantele de judecata, la organele de urmarire penala sau la spitalele din reteaua Ministerului Sanatatii, transferul acestora la alte locuri de detinere.
ART. 65
Serviciul/Biroul siguranta detinerii indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura, coordoneaza, indruma si controleaza paza si escortarea condamnatilor, arestatilor preventiv si minorilor din penitenciar astfel incat sa se asigure prevenirea evenimentelor negative;
b) asigura, controleaza si ia masuri pentru executarea misiunilor de paza si escortare a persoanelor private de libertate la instantele de judecata sau la spitalele din reteaua Ministerului Sanatatii;
c) urmareste respectarea prevederilor actelor normative referitoare la asigurarea pazei si escortarii persoanelor aflate in custodie;
d) asigura si controleaza modul de pastrare, folosire si intretinere a armamentului, munitiei si mijloacelor tehnice auxiliare de paza si transmisiuni din dotarea unitatii;
e) elaboreaza, asigura, controleaza modul in care se aplica masurile pentru prevenirea evenimentelor negative;
f) asigura desfasurarea sedintelor de antrenare si instruire a personalului din unitate in vederea cresterii capacitatii de actiune in situatii speciale, analizand periodic modul de executare a alarmelor;
g) organizeaza si coordoneaza activitatea personalului care executa paza si escortarea persoanelor private de libertate transferate cu mijloacele auto din dotare, intocmeste si prezinta pentru aprobare itinerarele de deplasare, precum si documentele pentru efectuarea transportului cu asemenea mijloace;
h) organizeaza in mod judicios cadrele pe posturi si misiuni la nivelul unitatii;
i) urmareste transpunerea in practica a prevederilor Planului de actiune pentru indeplinirea in comun a misiunilor, incheiat intre penitenciarele si unitatile subordonate Ministerului Administratiei si Internelor, si, de la caz la caz, face propuneri de imbunatatire a acestei activitati;
j) elaboreaza periodic informari si sinteze referitoare la principalele evenimente negative in domeniul de activitate al structurii si propune masuri pentru imbunatatirea sigurantei misiunilor de paza si escortare a persoanelor incarcerate;
k) organizeaza paza si controlul accesului in penitenciar;
l) asigura siguranta locului de detinere si a misiunilor de executat si face propuneri pentru dotarea acestora cu mijloace de interventie, legatura, transport, alarmare si semnalizare;
m) urmareste actualizarea si completarea documentelor de paza, aparare si alarmare a unitatii, precum si ale protocoalelor de cooperare cu alte organe;
n) intocmeste documentele pentru organizarea si desfasurarea de aplicatii vizand verificarea capacitatii de actiune a personalului penitenciarului;
o) studiaza si propune masuri de modernizare a sistemelor de supraveghere, a postului de control si a spatiilor de cazare, analizeaza posibilitatile de dotare a unitatilor cu armament modern si eficace si verifica situatiile in care s-a efectuat uz de arma.
ART. 66
Serviciul/Biroul regim penitenciar are urmatoarele atributii:
a) asigura, organizeaza, indruma si coordoneaza activitatea de aplicare a regimurilor diferentiate de detinere a persoanelor private de libertate;
b) asigura, indruma, coordoneaza si controleaza modul de indeplinire a misiunilor de supraveghere a efectivelor de persoane private de libertate;
c) asigura, coordoneaza, indruma si controleaza activitatile referitoare la acordarea drepturilor la pachet, vizita, corespondenta, petitionare, telefon, si a celorlalte drepturi prevazute de lege;
d) asigura, coordoneaza, indruma si controleaza activitatile referitoare la plimbarea zilnica, vizita intima, cumparaturi;
e) analizeaza respectarea prevederilor legale privind acordarea recompenselor si a sanctiunilor disciplinare;
f) controleaza respectarea asigurarii conditiilor legale de detentie, a igienei, alimentatiei si tinutei persoanelor private de libertate;
g) asigura repartizarea pe camere a persoanelor private de libertate;
h) organizeaza tinerea raportului cu persoanele private de libertate;
i) aplica dispozitiile actelor normative cu implicatii asupra regimului penitenciar;
j) verifica imprejurarile si cauzele producerii unor evenimente generate de incalcari ale prevederilor referitoare la acordarea drepturilor persoanelor private de libertate, de abuzuri ale membrilor personalului, de aplicarea discriminatorie a regimului legal de detinere, precum si sesizarile primite din partea persoanelor private de libertate si a familiilor acestora;
k) intocmeste periodic, pentru a fi prezentate conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor, informari si sinteze referitoare la principalele evenimente negative si masuri pentru imbunatatirea aplicarii regimului penitenciar;
l) coordoneaza activitatea de rezolvare a corespondentei primite de la persoane private de libertate si membri de familie ai acestora, analizeaza modul in care se aplica procedurile legale pe aceasta linie si prezinta informari periodice conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
m) transmite conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor evenimentele negative, altercatiile intre persoanele private de libertate, autoagresiunile soldate cu decese ori vatamari corporale.
ART. 67
Serviciul/Biroul evidenta persoanelor private de libertate si organizarea muncii indeplineste urmatoarele atributii:
a) urmareste punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti;
b) primeste persoanele private de libertate de la alte penitenciare sau de la politie;
c) intocmeste planul tematic si documentele necesare organizarii si desfasurarii activitatii;
d) urmareste legalitatea primirii persoanelor private de libertate si a minorilor in locul de detinere, calculul pedepselor, aducerea la cunostinta a actelor procedurale, prezentarea la organele judiciare, liberarea conditionata etc.;
e) urmareste si aplica institutia liberarii conditionate, in conformitate cu dispozitiile legii;
f) tine evidenta nominala si statistica a persoanelor private de libertate si a minorilor;
g) intocmeste situatii nominale si statistice privind structura si dinamica efectivelor de persoane private de libertate si minori;
h) rezolva corespondenta primita de la persoane private de libertate referitoare la situatia juridica si transfer;
i) rezolva corespondenta primita de la instantele de judecata, organele de urmarire penala, politie, organizatii interne si internationale, referitoare la situatia juridica a persoanelor private de libertate;
j) efectueaza apelul general al persoanelor private de libertate si al minorilor;
k) realizeaza transferurile dispuse de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prezentarea persoanelor private de libertate la termenele fixate la organele judiciare, precum si retransferarea la penitenciarul de origine, informand de indata despre aparitia oricaror disfunctionalitati;
l) trimestrial, prezinta spre informare situatii cu privire la activitatea desfasurata, facand propuneri de imbunatatire a muncii;
m) tine evidenta dispozitiilor de transfer primite;
n) solutioneaza, claseaza si arhiveaza lucrarile care ii sunt date spre solutionare.
o) introduce in aplicatia informatizata datele cu privire la situatia juridica a persoanelor private de libertate si a minorilor, transferul si prezentarea acestora in fata organelor judiciare etc.;
p) intocmeste si listeaza note si alte documente privind evolutia si structura efectivelor de persoane private de libertate, capacitatea de cazare etc.;
q) prezinta spre informare situatii statistice referitoare la persoanele private de libertate;
r) informeaza judecatorul delegat in cazul declararii refuzului de hrana de catre persoanele private de libertate;
s) intocmeste saptamanal tabele cu persoanele private de libertate foste consumatoare de droguri, dificile si cu grad sporit de risc;
s) tine evidenta individuala a muncii in interesul locului de detinere desfasurate de persoanele private de libertate;
t) calculeaza si acorda zilele considerate ca executate pe baza muncii prestate persoanelor private de libertate;
t) structura de organizare a muncii indeplineste si celelalte atributii stabilite prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
ART. 68
La nivelul serviciului/biroului evidenta persoanelor private de libertate si organizarea muncii sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul opis al persoanelor aflate in penitenciar;
b) registrul de termene;
c) registrul de evidenta a depunerii in penitenciar a persoanelor arestate preventiv;
d) registrul de evidenta a depunerii in penitenciar a persoanelor condamnate;
e) registrul de evidenta a punerii in libertate a persoanelor arestate preventiv;
f) registrul de evidenta a punerii in libertate a persoanelor condamnate;
g) registrul de evidenta a liberarii conditionate a persoanelor condamnate;
h) condica de corespondenta ordinara – secretariat;
i) condica de predare corespondenta ordinara – persoane private de libertate.

CAPITOLUL XIV
Structura medicala

ART. 69
(1) Structura medicala este organizata, coordonata si controlata de medicul-sef care raspunde de toate activitatile privind asistenta medicala acordata in penitenciare.
(2) Medicul-sef este subordonat ierarhic directorului unitatii, iar pe linie medicala, Directiei medicale din Administratia Nationala a Penitenciarelor si penitenciarului-spital in a carei coordonare metodologica se afla unitatea penitenciara.
ART. 70
Activitatea structurii medicale se desfasoara la nivelul:
1. cabinetului medical – asistenta medicala persoane private de libertate;
2. cabinetului medical – asistenta medicala personal;
3. cabinetului medical de specialitate;
4. cabinetului de medicina dentara;
5. infirmeriei;
6. oficinei locale de distributie.
ART. 71
Atributiile personalului medical care isi desfasoara activitatea in cabinetul medical – asistenta medicala persoane private de libertate sunt urmatoarele:
a) acorda asistenta medicala de urgenta in caz de boala sau de accident;
b) acorda asistenta medicala generala, profilactica si curativa;
c) asigura controlul medical la primire, transfer si liberare din penitenciar;
d) asigura controlul medical periodic conform legislatiei in vigoare;
e) urmareste evolutia starii de sanatate a persoanelor private de libertate si aplica masurile terapeutice necesare;
f) aplica masuri de prevenire si combatere a bolilor transmisibile conform legislatiei sanitare in vigoare;
g) acorda ingrijiri medicale in infirmerie cazurilor de imbolnavire care necesita supraveghere medicala permanenta si care nu impun internarea in spital;
h) recomanda internarea in unitati spitalicesti in situatia in care nu are posibilitati de diagnostic si tratament, precum si in caz de boli transmisibile pentru care internarea este obligatorie;
i) stabileste necesarul de medicamente si materiale sanitare pentru buna desfasurare a activitatii medicale;
j) urmareste respectarea stricta a normelor de igiena in toate sectoarele unitatii si la locurile de munca, instiintand conducatorul unitatii penitenciare privind eventualele disfunctionalitati;
k) desfasoara activitati de educatie pentru sanatate in vederea insusirii de catre persoanele private de libertate a cunostintelor necesare cu privire la igiena individuala si colectiva, igiena mediului, prevenirea imbolnavirilor si pentru formarea deprinderilor igienice;
l) intocmeste documentatia medicala necesara prezentarii persoanelor private de libertate la comisia de expertiza a capacitatii de munca sau pentru revizuirea unei decizii a acestei comisii;
m) intocmeste documentatia medicala necesara prezentarii la comisia de evaluare a persoanelor cu handicap in vederea incadrarii intr-o categorie de persoane cu handicap sau a reevaluarii gradului de handicap;
n) intocmeste referatele medicale, la solicitarea organelor abilitate sau in urma cererii formulate de persoanele private de libertate;
o) raporteaza de urgenta Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si, dupa caz, medicilor epidemiologi coordonatori zonali urmatoarele date:
– decesele survenite in randul detinutilor;
– bolile transmisibile cu raportare nominala (mentionate pe fisa unica de raportare a cazului de boala transmisibila);
– aparitia unei epidemii in unitate;
– cazuri de accidente si agresiuni care pun in pericol viata detinutilor;
p) raporteaza lunar Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului-spital coordonator, situatiile privind furnizarea de servicii de asistenta medicala primara si de specialitate, in vederea inaintarii acestora catre casa de asigurari de sanatate;
q) raporteaza la sfarsitul semestrului I Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor urmatoarele date:
– activitatea medicala prin Raportul de activitate medicala;
r) raporteaza anual, pana la data de 10 ianuarie, Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor urmatoarele date:
– activitatea medicala prin Raportul de activitate medicala;
s) respecta prevederile din instructiunile proprii in domeniul securitatii muncii.
ART. 72
Atributiile personalului medical care isi desfasoara activitatea in cabinetul medical – asistenta medicala personal sunt urmatoarele:
a) acorda asistenta medicala de urgenta la locul de munca pentru personalul unitatii;
b) acorda asistenta medicala primara in situatiile in care exista conditiile necesare privind accesul si furnizarea acesteia;
c) stabileste necesarul de medicamente si materiale sanitare pentru buna desfasurare a activitatii medicale;
d) raporteaza lunar Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului-spital coordonator, situatiile privind furnizarea de servicii de asistenta medicala primara si de specialitate, in vederea inaintarii acestora catre casa de asigurari de sanatate;
e) raporteaza la sfarsitul semestrului I Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor activitatea medicala prin Raportul de activitate medicala;
f) raporteaza anual, pana la data de 10 ianuarie, Directiei Medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor activitatea medicala prin Raportul de activitate medicala;
g) respecta prevederile din instructiunile proprii in domeniul securitatii muncii.
ART. 73
Atributiile personalului medical care isi desfasoara activitatea in cabinetul medical de specialitate sunt urmatoarele:
a) acorda asistenta medicala de specialitate persoanelor private de libertate;
b) urmareste evolutia starii de sanatate a persoanelor private de libertate si aplica masurile terapeutice necesare;
c) raporteaza lunar Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului-spital coordonator, situatiile privind furnizarea de servicii de asistenta medicala de specialitate, in vederea inaintarii acestora catre casa de asigurari de sanatate;
d) stabileste necesarul de medicamente si materiale sanitare pentru buna desfasurare a activitatii medicale;
e) respecta prevederile din instructiunile proprii in domeniul securitatii muncii.
ART. 74
Atributiile personalului medical care isi desfasoara activitatea in cabinetul de medicina dentara sunt urmatoarele:
a) acorda asistenta medicala dentara persoanelor private de libertate;
b) asigura asistenta medicala dentara si stabileste formula dentara pentru persoanele private de libertate nou-depuse in unitate;
c) acorda asistenta medicala dentara de urgenta pentru personalul unitatii;
d) raporteaza lunar Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului spital coordonator, situatiile privind furnizarea de servicii de asistenta medicala primara si de specialitate, in vederea inaintarii acestora catre casa de asigurari de sanatate;
e) raporteaza la sfarsitul semestrului I Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor urmatoarele date:
– activitatea de medicina dentara prin Foaia de evidenta a activitatii de medicina dentara;
– activitatea laboratorului de tehnica dentara;
f) raporteaza anual, pana la data de 10 ianuarie, Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor urmatoarele date:
– activitatea de medicina dentara prin Foaia de evidenta a activitatii de medicina dentara;
– activitatea laboratorului de tehnica dentara;
g) respecta prevederile din instructiunile proprii in domeniul securitatii muncii.
ART. 75
In fiecare penitenciar functioneaza o infirmerie formata din camere separate, cu circuite functionale distincte, avand paturi la un singur rand, pentru internarea bolnavilor cu afectiuni cronice reacutizate, care necesita supraveghere medicala, pentru izolarea celor cu boli infectioase acute cu transmitere enterala, boli infectioase acute cu transmitere aerogena (altele decat TB), pentru tratamentul direct observat al bolnavilor de tuberculoza si pentru persoanele aflate in refuz de hrana. Infirmeria asigura asistenta medicala a bolnavilor, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) internarea bolnavilor in infirmerie se face numai la indicatia medicului;
b) internarea se consemneaza in registrul de internari in infirmerie; medicul are obligatia de a completa, la internare, fisa de internare in infirmerie, care are numarul corespunzator inregistrarii din registrul de internari in infirmerie;
c) vizita medicala se efectueaza zilnic, evolutia bolii fiind mentionata in fisa de internare in infirmerie;
d) prescrierea medicamentelor pentru bolnavii internati in infirmerie se consemneaza in fisa de internare in infirmerie, bolnavul semnand in fisa pentru primirea medicatiei la externare. Pentru zilele de sambata, duminica si sarbatori legale medicatia poate fi prescrisa pentru 72 de ore. Administrarea medicamentelor in infirmerie se face strict supravegheat;
e) acordarea regimului alimentar se stabileste in functie de afectiune, conform recomandarilor medicului curant sau, dupa caz, ale medicului specialist si normelor legale in vigoare privind hranirea persoanelor private de libertate.
ART. 76
Atributiile oficinei locale de distributie sunt urmatoarele:
a) asigurarea asistentei medicale cu produse farmaceutice pentru persoanele private de libertate;
b) eliberarea produselor farmaceutice catre cabinetul medical, conform condicilor de medicamente contrasemnate de medicul-sef;
c) pastrarea si distribuirea de medicamente potrivit prevederilor Farmacopeei Romane in vigoare, precum si a altor produse medicamentoase, necesare persoanelor private de libertate;
d) asigurarea aprovizionarii cu produse farmaceutice, prin colaborarea permanenta cu penitenciarul-spital si compartimentul achizitii din cadrul unitatii penitenciare;
e) colaborarea cu farmaciile cu circuit deschis, in vederea asigurarii cu medicamente.

TITLUL V
Structuri permanente de lucru la nivelul penitenciarului

ART. 77
(1) Desemnarea reprezentantilor penitenciarului in comisii, comitete, consilii si in alte structuri de colaborare sau de decizie in care este implicata unitatea se face prin decizie a directorului unitatii.
(2) Reprezentantii vor prezenta, periodic sau la cererea directorului unitatii, rapoarte privind activitatea in comisiile in care au fost desemnati.

CAPITOLUL I
Consiliul de conducere al penitenciarului

ART. 78
(1) In penitenciare functioneaza consiliul de conducere, ca organ consultativ.
(2) Componenta consiliului de conducere se aproba prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(3) Presedintele consiliului de conducere este directorul.
(4) Consiliul de conducere se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea oricarui membru, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea penitenciarului.
(5) In lipsa directorului, atributiile presedintelui consiliului de conducere se exercita de catre inlocuitorul acestuia.
ART. 79
(1) In consiliul de conducere se stabilesc masuri de optimizare a activitatii penitenciarului.
(2) Continutul dezbaterilor din cadrul consiliului de conducere se va consemna in scris, intr-un proces-verbal, de catre o persoana desemnata din cadrul structurii secretariat. Procesul-verbal astfel incheiat va fi inaintat spre semnare membrilor consiliului de conducere care au participat la sedinta.
(3) Masurile stabilite se transmit pentru implementare fiecarei structuri vizate, printr-o nota intocmita de catre structura secretariat, mentionandu-se si termenele stabilite pentru indeplinire/realizare.
(4) Seful fiecarei structuri monitorizeaza stadiul de realizare a sarcinilor dispuse, in functie de termenele stabilite pentru realizarea acestora.
(5) Sefii structurilor vor lua masurile corespunzatoare pentru ducerea la indeplinire in bune conditii si in termen a sarcinilor si lucrarilor repartizate.

CAPITOLUL II
Comitetul de securitate si sanatate in munca

ART. 80
(1) In cadrul penitenciarului functioneaza, cu respectarea prevederilor legale, Comitetul de securitate si sanatate in munca.
(2) Comitetul de securitate si sanatate in munca din penitenciare are scopul de a asigura implicarea salariatilor in elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul securitatii muncii.
(3) Organizarea si functionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca constituit la nivelul sistemului administratiei penitenciare se stabilesc prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

CAPITOLUL III
Comisia de disciplina

ART. 81
Comisia de disciplina are drept atributii principale cercetarea abaterilor disciplinare pentru care a fost sesizata si propunerea de sanctiuni pentru abaterile disciplinare constatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

CAPITOLUL IV
Celula de urgenta

ART. 82
(1) In cadrul penitenciarului este constituita, cu respectarea prevederilor legale, Celula de urgenta.
(2) Regulamentul de organizare si functionare a Celulei de urgenta este aprobat prin decizie a directorului unitatii si va fi actualizat ori de cate ori situatia o impune.
(3) Celula de urgenta se infiinteaza in scopul indeplinirii functiilor specifice pe durata starii de alerta in situatii de urgenta, precum si pe timpul unor exercitii, aplicatii si antrenamente pentru pregatirea raspunsului in astfel de situatii.
(4) Celula de urgenta se constituie si functioneaza sub conducerea directorului unitatii.
(5) Celula de urgenta de intruneste semestrial sau ori de cate ori situatia o impune.
(6) Celula de urgenta isi desfasoara activitatea pe baza planurilor anuale.

CAPITOLUL V
Comisia pentru atribuirea locuintelor de serviciu

ART. 83
Solicitarile de repartizare a locuintelor de serviciu aflate in administrarea penitenciarului vor fi analizate si solutionate de o comisie constituita la nivelul unitatii, prin decizie a directorului acesteia.
ART. 84
Comisia pentru atribuirea locuintelor de serviciu are ca principal scop atribuirea locuintelor de serviciu din fondul de locuinte de serviciu al unitatii.
ART. 85
Comisia pentru atribuirea locuintelor de serviciu este responsabila in ceea ce priveste ducerea la indeplinire a dispozitiilor Regulamentului privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.197/C/2008.

TITLUL VI
Colaborarea dintre structurile penitenciarului si dintre acestea si Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia

ART. 86
(1) Dispozitiile cu caracter general pentru structurile penitenciarului pot fi date, cu respectarea legii, numai de ministrul justitiei, directorul general si directorii generali adjuncti din Administratia Nationala a Penitenciarelor, in limitele competentelor ce le sunt stabilite.
(2) Structurile din penitenciar, potrivit specificului propriu stabilit prin prezentul regulament, cu respectarea legii, in indeplinirea atributiilor curente, colaboreaza direct, prin sefii structurilor ori prin salariatii desemnati de acestia, cu celelalte structuri de specialitate din cadrul Administratiei Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate acesteia.
ART. 87
(1) Colaborarea dintre structurile penitenciarului si dintre acestea si Administratia Nationala a Penitenciarelor, precum si celelalte unitati penitenciare se realizeaza prin corespondenta asumata de sefii structurilor respective.
(2) Daca pentru realizarea unor lucrari este necesara colaborarea dintre structurile prevazute la alin. (1), sefii acestora vor desemna personalul care va solutiona corespondenta in termenul legal/stabilit.
ART. 88
(1) Lucrarile la a caror elaborare este necesara colaborarea mai multor structuri din penitenciar, in raport cu atributiile prevazute in prezentul regulament, vor fi verificate si vor purta semnatura sefilor structurilor implicate.
(2) In situatia in care o lucrare este de competenta mai multor structuri din cadrul penitenciarului se va face o mentiune in acest sens pe prima pagina a lucrarii respective, in vederea elaborarii unui punct de vedere unitar, prin consultare reciproca a structurilor implicate.
(3) In cazul in care sefii de structuri nu ajung la un acord in legatura cu solutionarea lucrarii, fiecare isi va sustine punctul de vedere, cu nota motivata, prezentand intregul material directorului unitatii.
ART. 89
In cadrul structurilor, lucrarile rezolvate se verifica, iar exemplarul al doilea se semneaza de catre seful acestora, inainte ca lucrarile sa fie prezentate directorului unitatii.

TITLUL VII
Inregistrarea si circuitul documentelor

ART. 90
(1) Structura secretariat coordoneaza si indruma circuitul corespondentei in penitenciar.
(2) Toate lucrarile au numar unic de inregistrare, care se respecta indiferent de circuitul documentelor in cadrul unitatii.
ART. 91
(1) Corespondenta se inregistreaza prin aplicatia de evidenta a documentelor de catre lucratorii structurii secretariat.
(2) Cate un exemplar al notelor si al celorlalte acte cu caracter intern se pastreaza atat la structura emitenta, cat si la cea careia i se adreseaza.
ART. 92
Documentele utilizate de structurile din penitenciare sunt urmatoarele:
a) note de informare;
b) note de fundamentare;
c) adrese catre petitionari sau institutii;
d) rapoarte;
e) referate de necesitate;
f) raspunsuri la petitii si memorii;
g) petitii/cereri ale personalului;
h) note interne;
i) adrese circulare;
j) decizii ale directorului unitatii, ale directorului general si ordine ale ministrului justitiei.
ART. 93
Circuitul lucrarilor se realizeaza astfel:
a) corespondenta inregistrata la structura secretariat se repartizeaza celorlalte structuri din cadrul penitenciarului, potrivit competentei/domeniului de activitate a/al acestora sau rezolutiei directorului unitatii, prin aplicatia de evidenta a documentelor;
b) in cazul in care o lucrare nu intra in competenta de rezolvare a structurii careia i-a fost repartizata, aceasta o va returna structurii secretariat, indicand structura pe care o considera competenta, astfel incat lucrarea sa fie redirectionata, totodata operandu-se modificarea respectiva in aplicatia de evidenta a documentelor;
c) daca lucrarea este de competenta mai multor structuri, se va transmite cate un exemplar fiecarei structuri.
ART. 94
(1) Lucrarile se solutioneaza in termenul prevazut prin rezolutie sau in termenul prevazut in cuprinsul acestora, iar in cazul in care nu sunt prevazute termene, lucrarea se solutioneaza in termen legal.
(2) Daca pentru solutionarea unei lucrari este necesara colaborarea mai multor structuri, termenul de rezolvare va respecta prevederile legale in vigoare, centralizarea propunerilor fiind realizata de structura evidentiata prima in rezolutia directorului unitatii.
(3) Directorul unitatii poate prelungi termenul de rezolvare a unei lucrari, la cerere si motivat.
ART. 95
Lucrarile de baza se pastreaza la structura care le-a intocmit.
ART. 96
Expedierea lucrarilor se realizeaza prin structura secretariat.

TITLUL VIII
Dispozitii finale

ART. 97
Structurile intocmesc, potrivit specificului lor de activitate, raspunsurile la interpelarile adresate directorului unitatii de catre directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, ministrul justitiei, autoritatile si institutiile publice, mass-media sau persoanele fizice si raspund de exactitatea datelor si informatiilor pe care aceste lucrari le cuprind.
ART. 98
Structurile din penitenciar asigura, conform specificului de activitate, participarea personalului la conferinte, simpozioane, seminarii organizate de Ministerul Justitiei, Administratia Nationala a Penitenciarelor si de alte organisme nationale sau internationale.
ART. 99
Structurile penitenciarului pot indeplini orice alte activitati prevazute de lege, potrivit specificului lor, altele decat cele cuprinse in prezentul regulament, stabilite de directorul penitenciarului sau de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
ART. 100
(1) Evidenta tuturor documentelor emise de directorul penitenciarului se pastreaza in original la structura secretariat sau la structura informatii clasificate, in functie de nivelul de clasificare al acestora.
(2) Evidenta ordinelor, deciziilor, instructiunilor si a dispozitiilor emise de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si de ministrul justitiei, care reglementeaza activitatea sistemului penitenciar, se pastreaza intr-un exemplar, cu rezolutia directorului unitatii in original, la structura secretariat sau structura informatii clasificate, in functie de nivelul de clasificare al acestora. Daca aceste documente intra in competenta mai multor structuri, conform repartizarii directorului unitatii, structura secretariat sau structura informatii clasificate va transmite cate un exemplar xeroxat fiecarei structuri, in conformitate cu reglementarile si instructiunile in vigoare.
(3) Fiecare structura trebuie sa pastreze lucrarile care au stat la baza elaborarii deciziilor directorului unitatii, copiile acestora urmand a fi transmise partilor implicate, prin grija structurii emitente.
ART. 101
Termenele de pastrare a documentelor sunt cele prevazute in Nomenclatorul de documente referitoare la fondul arhivistic si materiale preconstituite, aprobat prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
ART. 102
(1) Personalul din penitenciare este obligat sa respecte programul de lucru stabilit prin decizie a directorului unitatii.
(2) Plecarea inainte de terminarea programului sau prezenta la serviciu dupa program, precum si alte invoiri sunt permise numai cu aprobarea directorului unitatii si, in lipsa acestuia, dupa caz, a directorului adjunct, a sefilor de servicii sau de birou.
ART. 103
Nerespectarea obligatiilor ce revin personalului din penitenciare se sanctioneaza in conditiile prevazute de lege.
ART. 104
Sefii structurilor vor informa personalul din subordine cu privire la intregul continut al prezentului regulament.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close