Modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a INM

In M. Of. nr. 405 din 18 iunie 2012 a fost publicata Hotararea Consiliul Superior al Magistraturii nr. 513/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
Poate fi admisa la Institutul National al Magistraturii persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
2. La articolul 4 alineatul (8), literele g) si h) se abroga.
3. La articolul 4, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(10) Taxa de inscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) si d) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a conditiei privind lipsa antecedentelor penale si a cazierului fiscal prevazute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeasi lege, precum si candidatilor retrasi anterior afisarii listelor finale cu rezultatele verificarii indeplinirii acestor conditii. Cererea de restituire se depune la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare de catre Directia economica si administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.”
4. La articolul 7 alineatul (1), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“2. verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) si d) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a conditiei privind lipsa antecedentelor penale si a cazierului fiscal prevazute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeasi lege, centralizeaza dosarele candidatilor, intocmeste si afiseaza lista candidatilor care indeplinesc conditiile de mai sus, afiseaza lista finala a candidatilor;”.
5. La articolul 7 alineatul (1), dupa punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu urmatorul cuprins:
“16^1. efectueaza verificari privind indeplinirea conditiei bunei reputatii prevazute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa afisarea rezultatelor definitive ale concursului;”.
6. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14
(1) Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) si d), precum si a conditiei privind lipsa antecedentelor penale si a cazierului fiscal prevazute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza de comisia de admitere a concursului.
(2) Rezultatele verificarii se afiseaza la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, cel mai tarziu cu 15 zile inainte de data sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.
(3) Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii in termen de 48 de ore de la afisarea listei la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea.
(4) Contestatiile se depun la tribunale si parchetele de pe langa acestea si se inainteaza de indata, prin fax, comisiei de admitere a concursului.
(5) Contestatiile se solutioneaza prin hotarare definitiva de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
(6) Lista finala a candidatilor se afiseaza la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.”
7. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 15
(1) Examinarea candidatilor se face in doua etape.
(2) Prima etapa este eliminatorie si consta in sustinerea urmatoarelor probe scrise eliminatorii:
1. un test-grila de verificare a cunostintelor juridice, sustinut la urmatoarele discipline:
a) drept civil;
b) drept procesual civil;
c) drept penal;
d) drept procesual penal;
2. un test-grila de verificare a rationamentului logic.
(3) La testul-grila de verificare a rationamentului logic participa numai candidatii declarati admisi la testul-grila de verificare a cunostintelor juridice.
(4) Nota obtinuta la prima etapa este suma notelor obtinute la probele prevazute la alin. (2), calculata in raport cu urmatoarea pondere: testul-grila de verificare a cunostintelor juridice – 70%, testul-grila de verificare a rationamentului logic – 30%. Sunt declarati admisi in etapa a II-a candidatii admisi la fiecare dintre cele doua probe, in ordinea descrescatoare a notei obtinute la prima etapa, in limita dublului numarului de locuri scoase la concurs, atunci cand acesta este mai mare de 100, respectiv in limita triplului numarului de locuri scoase la concurs, atunci cand acesta este mai mic sau egal cu 100.
(5) Numarul candidatilor admisi in etapa a II-a se suplimenteaza in cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.
(6) A doua etapa consta in sustinerea unui interviu.”
8. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
(1) Testul-grila de verificare a cunostintelor juridice cuprinde 100 de intrebari, cate 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs mentionate la art. 15 alin. (2) pct. 1.
(2) La testul-grila de verificare a cunostintelor juridice fiecare raspuns corect primeste 1 punct, care are ca echivalent 10 sutimi in sistemul de notare de la 1 la 10.
(3) Timpul necesar pentru formularea raspunsurilor la intrebarile din testul-grila de verificare a cunostintelor juridice este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru aceasta proba si nu poate depasi 4 ore, socotite din momentul in care s-a incheiat distribuirea testelor catre toti candidatii.
(4) Lucrarile se noteaza cu “Admis” sau “Respins”, in functie de punctajul obtinut de candidat. Sunt declarati admisi la aceasta proba candidatii care au obtinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7.”
9. La articolul 18, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) La expirarea timpului acordat, candidatii predau lucrarile sub semnatura in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit potrivit art. 16 alin. (3). Ultimii 3 candidati raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.”
10. La articolul 19, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 19
(1) Baremul de evaluare si notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de verificare a cunostintelor juridice se afiseaza la centrele de concurs dupa incheierea probei si se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii. In termen de 24 de ore de la afisarea baremului la centrele de concurs, candidatii pot face contestatii la acesta, care se depun la Institutul National al Magistraturii. Contestatiile la barem se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a cunostintelor juridice, in cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Solutia se motiveaza in termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru solutionarea contestatiilor. Baremul stabilit in urma solutionarii contestatiilor se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
………………………………………………………………..
(4) In cazul admiterii contestatiei la barem, membrii comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de verificare a cunostintelor juridice care sunt raspunzatori pentru aceasta situatie suporta consecintele, care pot consta fie in reducerea drepturilor banesti cuvenite pentru activitatea prestata in cadrul comisiei, fie in interdictia de a mai face parte din comisii similare, pe o perioada de pana la 3 ani.”
11. La articolul 21, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a cunostintelor juridice, in termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1).”
12. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 22
(1) Testul-grila de verificare a rationamentului logic din cadrul primei etape a concursului cuprinde 100 de intrebari la care se puncteaza raspunsurile si 20 de intrebari supuse pretestarii in conditii de concurs. Intrebarile suplimentare sunt prestabilite, nu sunt evidentiate ca fiind supuse pretestarii, iar raspunsurile la aceste intrebari nu se puncteaza. Baremul publicat nu include raspunsurile la intrebarile suplimentare.
(2) Pentru intrebarile al caror raspuns se puncteaza, fiecare raspuns corect valoreaza 0,1 puncte.
(3) Dispozitiile art. 16 alin. (3) si ale art. 17 – 21 se aplica in mod corespunzator.
(4) Lucrarile se noteaza cu <<Admis>> sau <<Respins>>, in functie de punctajul obtinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la aceasta proba, candidatul trebuie sa raspunda corect la minimum 30 de intrebari din cele 100 de intrebari ale caror raspunsuri se puncteaza.”
13. La articolul 26, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 26
(1) Lista cuprinzand rezultatele definitive ale concursului se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii si se transmite in vederea afisarii la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea.
………………………………………………………………..
(3) Departajarea candidatilor cu note egale se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la cele 3 probe de concurs, in succesiunea sustinerii acestora.”
14. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 27
(1) Dupa afisarea rezultatelor definitive ale concursului, candidatii admisi dupa cele doua etape ale concursului vor fi verificati sub aspectul indeplinirii conditiei bunei reputatii prevazute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicala si la testarea psihologica.
(2) Testarea psihologica consta in sustinerea unui test scris si a unui interviu in fata unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din randul specialistilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, curtilor de apel, precum si din tabelul psihologilor acreditati de Colegiul Psihologilor din Romania. Rezultatele testarii psihologice sunt concretizate intr-un raport, care cuprinde profilul psihologic al fiecarui candidat, precum si calificativul <<Admis>> sau <<Respins>>.
(3) In functie de numarul candidatilor, acestia vor putea fi repartizati pe grupe dupa criteriul alfabetic, urmand ca fiecare grupa sa sustina testarea psihologica in fata cate unui psiholog.
(4) In vederea publicarii rezultatelor testarii psihologice, fiecarui candidat ii va fi atribuit un cod alcatuit dintr-o litera si 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunostinta prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(5) Candidatii nemultumiti de calificativul acordat pot formula, in termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, contestatii, care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii.
(6) Contestatiile se solutioneaza de comisia de reexaminare psihologica, formata din 3 psihologi, altii decat cei care au examinat candidatii initial. Reexaminarea psihologica se realizeaza prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris si sustinerea unui nou interviu.
(7) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologica este definitiv si se publica in conditiile alin. (4).”
15. Dupa articolul 27 se introduc trei noi articole, articolele 27^1 – 27^3, cu urmatorul cuprins:
“ART. 27^1
(1) Verificarile privind indeplinirea conditiei bunei reputatii se vor face cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In vederea verificarii indeplinirii conditiei bunei reputatii, candidatii au obligatia de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe langa tribunalele in a caror circumscriptie domiciliaza, in termen de 10 zile de la data publicarii rezultatelor definitive ale concursului, urmatoarele documente:
– curriculum vitae care sa cuprinda datele de identificare, datele de stare civila, datele cu privire la studiile absolvite si locurile de munca anterioare;
– caracterizarea de la ultimul loc de munca sau, dupa caz, caracterizarea de la unitatea de invatamant absolvita, pentru candidatii care nu au fost anterior incadrati in munca, care sa cuprinda inclusiv mentiuni privind existenta ori inexistenta unor eventualele sanctiuni disciplinare sau administrative;
– adeverinte eliberate de primarii si/sau, dupa caz, de administratiile financiare de la domiciliile avute in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care sa rezulte, daca este cazul, natura si tipul contraventiilor comise si sanctiunile contraventionale aplicate in aceasta perioada;
– declaratia pe propria raspundere privind precizarea domiciliului avut in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;
– orice alte inscrisuri pe care le considera relevante pentru verificarea indeplinirii conditiei bunei reputatii.
(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (2), tribunalele, respectiv parchetele de pe langa tribunalele in a caror circumscriptie domiciliaza candidatii centralizeaza documentele depuse in vederea verificarii indeplinirii conditiei bunei reputatii si le transmit de indata comisiei de admitere a concursului.
(4) In vederea verificarii indeplinirii conditiei bunei reputatii, comisia de admitere a concursului solicita Inspectoratului General al Politiei Romane comunicarea datelor rezultate din evidenta operativa a organelor judiciare cu privire la candidati, Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuala eliminare a candidatului, in ultimii 5 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii si poate solicita, in masura in care considera necesar, relatii si de la alte institutii.
(5) Comisia de admitere a concursului verifica documentele prevazute la alin. (2) si (4) si, atunci cand este cazul, sesizarile primite cu privire la candidati. In cazul persoanelor care au mai indeplinit anterior functia de judecator sau procuror, vor constitui obiect al verificarii privind buna reputatie si datele cuprinse in dosarul profesional al acestora.
(6) Rezultatele verificarii se consemneaza in cuprinsul raportului referitor la indeplinirea conditiilor de admitere la Institutul National al Magistraturii, care se inainteaza Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
(7) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 27 alin. (1) si valideaza rezultatele concursului. Candidatii inapti pentru exercitarea functiei din punct de vedere medical sau psihologic, precum si cei care nu se bucura de o buna reputatie sunt declarati respinsi.
(8) Pentru stabilirea conditiei bunei reputatii sunt analizate faptele pentru care candidatilor li s-au aplicat sanctiuni contraventionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal, sanctiuni disciplinare in alte profesii in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, faptele pentru care candidatilor li s-au aplicat sanctiuni de drept penal, precum si faptele pentru care candidatii au fost eliminati din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, in ultimii 5 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.
(9) La verificarea conditiei bunei reputatii sunt avute in vedere urmatoarele criterii: tipul si imprejurarile de savarsire a faptei, forma de vinovatie, tipul de sanctiune aplicata, conduita adoptata in timpul cercetarii disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei in cauza, precum si perioada de timp care a trecut de la aplicarea sanctiunii disciplinare, contraventionale, administrative sau de la ramanerea definitiva a condamnarii.
ART. 27^2
(1) Pentru locurile ce au devenit vacante in conditiile art. 27^1 alin. (7) pot opta, in termenul prevazut de comisia de admitere a concursului, candidatii care indeplinesc conditiile prevazute la 16 alin. (4), art. 22 alin. (4) si art. 23 alin. (3^1), in ordinea descrescatoare a notei obtinute la concurs, stabilita conform art. 25.
(2) La note egale, departajarea candidatilor se face conform art. 26 alin. (3).
(3) Dispozitiile art. 27 si 27^1 se aplica in mod corespunzator.
ART. 27^3
Lista definitiva a candidatilor declarati admisi la Institutul National al Magistraturii se comunica pentru afisare la sediul Institutului National al Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.”
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close