Modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti

In M. Of. nr. 405 din 18 iunie 2012 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 515/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 22, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Hotararile colegiului de conducere, adoptate in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), b^1), c) si d), se publica pe pagina de internet a instantei.”
2. La articolul 78, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) In situatii exceptionale, purtatorii de cuvant vor oferi informatii si in afara orelor de program.”
3. La articolul 79 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
“d^1) asigura publicarea pe pagina de internet a instantei a urmatoarelor informatii, referitoare la fiecare judecator al instantei:
– facultatea de drept absolvita, institutia de invatamant superior din care aceasta face parte si anul absolvirii, respectiv, daca este cazul, institutia de invatamant superior care a eliberat diploma de licenta si anul promovarii examenului de licenta;
– functiile de specialitate juridica ocupate, unitatile la care judecatorul a exercitat aceste functii si perioadele in care au fost exercitate;
– concursurile sau examenele de promovare in functii de executie sau de numire in functii de conducere promovate;
– functiile de conducere ocupate si perioadele in care judecatorul a ocupat aceste functii;”.
4. Articolul 92 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 92
(1) Scoaterea din incinta instantelor a dosarelor, actelor si lucrarilor, in afara cazurilor prevazute de lege si de prezentul regulament, este interzisa.
(2) Dosarele si evidentele instantei privitoare la activitatea de judecata pot fi consultate de persoanele care justifica un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare si a masurilor de asigurare a integritatii documentelor. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului se aproba de persoana care coordoneaza activitatea compartimentului arhiva. Au prioritate la consultarea dosarului cauzei, in urmatoarea ordine: avocatii, partile sau reprezentantii partilor, expertii si interpretii desemnati in cauza.
(3) Cererile prevazute la alin. (2) se depun in dosarul cauzei.
(4) Accesul la dosar si la evidentele instantei este permis cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile privind consultarea dosarelor si eliberarea de fotocopii din acestea formulate de reprezentantii mass-mediei se solutioneaza de purtatorul de cuvant sau, in lipsa acestuia, de inlocuitorul acestuia, cu consultarea presedintelui completului de judecata care solutioneaza cauza sau a presedintelui instantei la care dosarul este arhivat, in situatia cauzelor solutionate definitiv in materie penala, respectiv irevocabil in materie civila.
(5) Daca dosarul se afla inaintea primului termen de judecata, se va permite reprezentantilor mass-mediei doar studierea unei fotocopii a rechizitoriului, dupa asigurarea protectiei datelor cu caracter personal si eliminarea pasajelor referitoare la continutul unor probe, daca din prezentarea sau analizarea acestora rezulta informatii prin a caror divulgare se incalca dreptul la respectarea vietii private ori se pericliteaza desfasurarea procesului penal.
(6) La cerere, reprezentantilor mass-mediei le pot fi eliberate, in conditiile alin. (4), fotocopii ale actelor dosarului, inclusiv ale rechizitoriului sau ale hotararilor pronuntate ori extrase din acestea, cu asigurarea protectiei datelor cu caracter personal si eliminarea pasajelor referitoare la continutul unor probe, daca din prezentarea sau analizarea acestora rezulta informatii prin a caror divulgare se incalca dreptul la respectarea vietii private ori se pericliteaza rezultatul cercetarii judecatoresti.
(7) Persoanele care efectueaza studii si cercetari in folos propriu sau in interes de serviciu au acces la mapele de hotarari ale instantei, pe baza solicitarii personale, in conditiile legii. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului se aproba de persoana care coordoneaza activitatea compartimentului arhiva.
(8) Documentele prevazute la alin. (2), (5) si (7) se studiaza numai in arhiva, dupa identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegatiei si a legitimatiei de serviciu sau a altui document similar, in cazul reprezentantilor mass-mediei, si notarea numelui si prenumelui acestuia. Dupa studiere, se verifica integritatea documentelor.
(9) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate in sedinta secreta, cele privind adoptiile, precum si cele privind autorizarea efectuarii perchezitiilor si confirmarea si autorizarea interceptarilor si inregistrarilor convorbirilor telefonice pot fi consultate numai de catre persoanele mentionate la alin. (2) teza finala, in conditiile legii. In acelasi mod pot fi consultate documentele si evidentele speciale ale instantei care presupun confidentialitate. Prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii pot fi stabilite si alte categorii de dosare care pot fi consultate sau fotocopiate total sau partial doar de persoanele mentionate la alin. (2) teza finala.
(10) In cazul dosarelor mentionate la alin. (9) pot fi eliberate fotocopii ale actelor si hotararilor din acestea numai persoanelor prevazute la alin. (2) teza finala.”
5. La articolul 95, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(10) Incheierile si procesele-verbale intocmite in procedura repartizarii aleatorii a cauzelor sau in situatiile de modificare a compunerii completului de judecata se depun la dosarul cauzei, iar copii de pe acestea, certificate de persoana desemnata cu repartizarea aleatorie sau, dupa caz, de grefierul de sedinta, se pastreaza in mape separate. La dosarul cauzei se depun si copii de pe hotararile colegiului de conducere prin care este modificata compunerea completului de judecata, certificate de grefierul de sedinta.”
6. La articolul 103, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
“(6) Lista de sedinta cuprinde si numele si prenumele judecatorilor care compun completul de judecata, numele si prenumele grefierului de sedinta, precum si numele si prenumele procurorului de sedinta. In cazul in care la sedinta de judecata participa un alt procuror decat cel mentionat in lista de sedinta, grefierul cauzei anunta numele si prenumele acestuia inainte de a face referatul cauzei.”
7. La articolul 104, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) Fotografierea si inregistrarea audiovideo in sala de sedinta se fac numai cu aprobarea presedintelui completului. Cererile se adreseaza in prealabil biroului de informare si relatii publice din cadrul instantei, cu indicarea cauzei pentru care se solicita fotografierea sau inregistrarea. Pentru desfasurarea normala a procedurilor, instanta poate acorda permisiunea doar unui numar limitat de solicitanti, in ordinea formularii cererilor.”
8. La articolul 104, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:
“(7^1) Este interzisa difuzarea fotografiilor, a inregistrarilor sau a imaginilor captate fara acordul presedintelui completului de judecata. In cazul incalcarii acestei interdictii, va fi sesizat Consiliul National al Audiovizualului.”
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close