Modificarea si completarea unor acte normative privind garantarea in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale

In M. Of. nr. 415 din 21 iunie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind garantarea in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale.

Din cuprins:
In contextul dificultatilor economice in care se regaseste sectorul agricol din Romania, in special operatorii economici care au beneficiat de sume alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru a initia sau a dezvolta investitii prin care sa contribuie la ocuparea fortei de munca si la valorificarea resurselor economice ale spatiului rural,
in contextul recomandarilor Curtii de Conturi Europene cu privire la statutul de imprumuturi al sumelor alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea instrumentelor financiare de garantare instituite de statul roman in baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, republicata, cu modificarile ulterioare, a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, aprobata prin Legea nr. 373/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,
in conditiile in care, ca urmare a crizei economico-financiare traversate, foarte multi beneficiari de garantii au dificultati in rambursarea creditelor garantate, fapt ce determina executarea acestora, avand in vedere necesitatea protejarii acestor fonduri in situatia executarii garantiilor, in vederea restituirii integrale la finalul schemelor de garantare instituite, prin reglementarea de urgenta, ca surse de plata a garantiilor executate numai din dobanzile acumulate prin plasarea sumelor alocate,
avand, de asemenea, in vedere ca o buna parte din beneficiarii publici eligibili ai Fondului european agricol pentru dezvoltare rurala care au incheiate contracte de finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nu pot beneficia de garantiile acordate de Fondurile de garantare care deruleaza schemele de garantare reglementate prin actele normative in vigoare si nu pot utiliza astfel avansurile acordate pentru realizarea proiectelor de investitii aprobate, fapt ce ingreuneaza absorbtia fondurilor europene alocate Romaniei si compromiterea realizarii unor obiective de investitii de cea mai mare importanta in dezvoltarea spatiului rural,
date fiind consecintele negative care pot sa apara in cazul in care situatia expusa nu se reglementeaza, in sensul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezentul act normativ ar conduce la rezilierea multor contracte de finantare din fonduri europene care ar modifica semnificativ in sens negativ gradul de absorbtie si utilizarea a fondurilor europene alocate Romaniei, la intrarea in insolventa a multor beneficiari ai Programului National de Dezvoltare Rurala, fapt care s-ar reflecta imediat in pierderea locurilor de munca ale angajatilor implicati si la neincasarea sumelor pe care operatorii economici viabili ar putea sa le achite catre bugetul consolidat,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul national si constituie situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3
Dobanda incasata de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea in depozite bancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, conform art. 1, este venit neimpozabil pentru acestea si va fi utilizata exclusiv pentru plata garantiilor executate si a comisioanelor de garantare.”
2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
(1) Sumele alocate din fond sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de pana la 5 ori.
(2) Sumele alocate din fond, dobanzile aferente acestora si sumele alocate din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantiile acordate pe seama acestor sume prin plata valorii garantiei/soldului garantiei, dupa caz, in situatia contractelor de garantare executate de institutiile de credit pentru imprumutatii care nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin contractele de credit.”
3. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 9
In situatia in care valoarea garantiilor executate de institutiile de credit depaseste nivelul dobanzilor acumulate si afecteaza sumele alocate din fond pentru acordarea de garantii, reintregirea sumelor alocate din fond se va realiza din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.”
4. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 12^1
Lunar, pana pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situatia sumelor primite si utilizate, in vederea intocmirii contului de executie pentru luna expirata si transmiterii acestuia la Ministerul Finantelor Publice pana la data de 15 ale lunii curente.”
ART. II
(1) Pana la data finalizarii contractelor de credit, persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale care au incheiat contracte de garantare pana la data de 31 decembrie 2009 in baza Legii nr. 218/2005, republicata, cu modificarile ulterioare, raman scutite de la plata comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare.
(2) Acoperirea comisioanelor de garantare prevazute la alin. (1) se suporta din dobanzile incasate de fondurile de garantare din plasarea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
ART. III
Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 50
Dobanda incasata de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea in depozite bancare si/sau titluri de trezorerie a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, conform art. 48, este venit neimpozabil pentru acestea si va fi utilizata exclusiv pentru plata garantiilor executate”.
2. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 51
(1) Fondurile alocate sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de pana la 5 ori.
(2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si dobanzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantiile acordate pe seama acestor sume prin plata valorii garantiei/soldului garantiei, dupa caz, in situatia contractelor de garantare executate de institutiile de credit pentru imprumutatii care nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin contractele de credit.
(3) Dobanzile incasate de fondurile de garantare prin plasarea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vor fi utilizate, pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantiile acordate pe seama fondurilor alocate in conditiile prezentei legi, precum si in conditiile Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, republicata, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, aprobata prin Legea nr. 373/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, prin plata valorii garantiei in cazul contractelor de garantare executate de institutiile finantatoare, respectiv plata valorii scrisorilor de garantie executate de APDRP pentru imprumutatii care nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin contractele de finantare.”
3. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 55
In situatia in care valoarea garantiilor executate de institutiile de credit depaseste nivelul dobanzilor acumulate si afecteaza sumele alocate pentru acordarea de garantii, reintregirea sumelor alocate se va realiza din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.”
4. Dupa articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 55^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 55^1
Lunar, pana pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situatia sumelor primite si utilizate, in vederea intocmirii contului de executie pentru luna expirata si transmiterii acestuia la Ministerul Finantelor Publice pana la data de 15 a lunii curente.”
ART. IV
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 447 din 30 iunie 2009, aprobata prin Legea nr. 373/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
(1) In scopul facilitarii accesului la sprijinul finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, denumit in continuare PNDR, fondurile de garantare pot acorda scrisori de garantie in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, denumita in continuare APDRP, beneficiarilor care prezinta contracte de finantare incheiate cu APDRP.
(2) Valoarea scrisorii de garantie acordate de un fond de garantare fiecarui beneficiar va fi de 110% din valoarea avansului prevazut in contractele de finantare incheiate cu APRDP.”
2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3
In sensul prezentei ordonante de urgenta, beneficiari ai scrisorilor de garantie prevazute la art. 1 alin. (1) pot fi entitati care nu desfasoara activitati generatoare de venituri din activitati economice directe, dupa caz, astfel:
a) comunele si orasele;
b) asociatiile de dezvoltare intercomunitara – definite potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (2) lit. c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) organismele de drept public – asezaminte culturale, constituite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si structuri religioase, constituite conform prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, cu modificarile ulterioare;
d) grupurile de actiune locala (GAL) – parteneriate locale, alcatuite din reprezentanti ai institutiilor si autoritatilor publice, ai sectorului privat si ai societatii civile, constituite conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) organizatiile si federatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii – persoane juridice de utilitate publica fara scop patrimonial, ce se constituie si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
(1) Sumele alocate din fond pot fi utilizate exclusiv pentru garantarea avansului acordat beneficiarilor sprijinului finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) prevazuti la art. 3, prin contractul de finantare nerambursabila, cu o expunere a plafonului anual de garantare de pana la 5 ori.
(2) Sumele alocate din fond, dobanzile aferente acestora si sumele alocate din bugetul MADR sunt utilizate de fondurile de garantare pentru: acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantarea avansului acordat beneficiarilor sprijinului finantat din FEADR prevazuti la art. 3, prin contractul de finantare nerambursabila.
(3) Dobanzile incasate de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea sumelor alocate acestora in depozite bancare sau titluri de stat sunt venituri neimpozabile pentru acestea si vor fi utilizate exclusiv pentru plata obligatiilor de decurg din executarea garantiilor acordate potrivit prezentei ordonante de urgenta, precum si a prevederilor Legii nr. 218/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, prin plata valorii garantiei in cazul contractelor de garantare executate de institutiile finantatoare, respectiv plata valorii scrisorilor de garantie executate de APDRP.
(4) Valoarea creantelor recuperate reprezinta venit neimpozabil pentru fondurile de garantare si reintregesc sumele alocate.”
4. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
In situatia in care valoarea garantiilor executate de institutiile de credit depaseste nivelul dobanzilor acumulate si afecteaza sumele alocate din fond pentru acordarea de garantii, reintregirea sumelor alocate din fond se va realiza din bugetul MADR”.
5. La articolul 7, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(1) Nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de catre beneficiarii garantiilor in scopul realizarii de investitii se stabileste pentru fiecare an calendaristic prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
………………………………………………………………..
(3) Comisioanele de garantare datorate de catre beneficiarii scrisorilor de garantie sunt venituri ale fondurilor de garantare si se vor inregistra ca venituri curente in momentul incasarii.”
6. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 8
(1) Creantele fondurilor de garantare rezultate din scrisorile de garantie, executate de APDRP, au regim de creanta fiscala.
(2) Executarea de catre fondurile de garantare a creantei rezultate din neonorarea la scadenta de catre beneficiari a obligatiilor asumate prin contractul de finantare se va face, in cazul beneficiarilor publici si al organismelor de drept public, cu prioritate asupra sumelor defalcate din bugetul de stat, a conturilor deschise la Trezoreria Statului sau, dupa caz, a conturilor curente declarate la emiterea scrisorii de garantie ori deschise si declarate ulterior.
(3) In cazul grupurilor de actiune locala si al organizatiilor si federatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, biletul la ordin emis de catre reprezentantul legal al asociatiei, respectiv de catre directorul organizatiei sau federatiei, in favoarea fondurilor de garantare reprezinta titlu executoriu.
(4) In vederea executarii silite, biletul la ordin mentionat la alin. (3) va fi transmis de catre fondurile de garantare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in limita sumei platite efectiv de catre APDRP, in temeiul caruia Agentia Nationala de Administrare Fiscala va efectua executarea silita potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Odata cu transmiterea biletului la ordin, fondul de garantare va indica suma de recuperat, precum si data scadentei acesteia.
(5) Pentru neplata la scadenta inscrisa in biletul la ordin a sumei determinate prin acesta, beneficiarul debitor datoreaza obligatii fiscale accesorii care vor fi calculate si comunicate de catre organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Sumele incasate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala potrivit procedurilor reglementate la alin. (3) si (5) sunt venituri ale bugetului de stat.”
7. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 8^1
Lunar, pana pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite MADR situatia sumelor primite si utilizate, in vederea intocmirii contului de executie pentru luna expirata si transmiterii acestuia la Ministerul Finantelor Publice pana la data de 15 a lunii curente.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close