Ratificarea Tratatului dintre Romania si Republica Araba Siriana privind transferarea persoanelor condamnate in vederea executarii pedepselor privative de libertate

In M. Of. nr. 415 din 21 iunie 2012 a fost publicata Legea nr. 78/2012 pentru ratificarea Tratatului dintre Romania si Republica Araba Siriana privind transferarea persoanelor condamnate in vederea executarii pedepselor privative de libertate, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 2010.

Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Se ratifica Tratatul dintre Romania si Republica Araba Siriana privind transferarea persoanelor condamnate in vederea executarii pedepselor privative de libertate, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 2010.

TRATAT
intre Romania si Republica Araba Siriana privind transferarea persoanelor condamnate in vederea executarii pedepselor privative de libertate

Romania si Republica Araba Siriana, denumite in continuare parti contractante,
dornice sa intensifice relatiile bilaterale si sa stabileasca o cooperare eficienta in domeniul transferarii persoanelor condamnate,
cu intentia de a facilita reabilitarea persoanelor condamnate si de a le oferi acestora posibilitatea de a-si executa pedepsele in mediul lor social de origine,
au convenit urmatoarele:

ART. 1
In sensul prezentului tratat, urmatorii termeni vor avea intelesurile de mai jos:
1. pedeapsa – durata pedepsei privative de libertate aplicate unei persoane condamnate care a facut obiectul unei hotarari penale;
2. hotarare – hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta penala, care prevede o pedeapsa;
3. persoana condamnata – persoana care executa o hotarare definitiva si executorie, in penitenciar sau in alte locuri de detentie;
4. statul de condamnare – statul in care persoana este condamnata;
5. statul de executare – statul unde persoana condamnata urmeaza sa fie transferata in vederea executarii restului din pedeapsa;
6. autoritatea competenta – autoritatea fiecarei parti contractante care este competenta sa transfere persoana condamnata;
7. cetatean – oricare cetatean al uneia dintre partile contractante.
ART. 2
Partile contractante se angajeaza sa isi acorde reciproc asistenta cea mai larga posibil in materia transferarii persoanelor condamnate catre statul de origine, in vederea executarii pedepselor pronuntate de instantele unuia dintre cele doua state impotriva unui cetatean al celuilalt stat, in conditiile prevazute de prezentul tratat.
ART. 3
1. Transferarea persoanei condamnate se efectueaza in baza cererii formulate de statul de condamnare sau de statul de executare.
2. Persoana condamnata sau rudele acesteia (parinti, sot, copii, sau, in lipsa acestora, alte rude) ori reprezentantul sau legal are/au dreptul sa depuna o cerere de transferare, la autoritatea competenta din statul de condamnare sau din statul de executare.
3. Statul de condamnare notifica persoanei condamnate care poate beneficia de prevederile prezentului tratat hotararile pronuntate impotriva acesteia pe teritoriul sau.
4. Transferarea se efectueaza odata ce ambele state, de condamnare si de executare, precum si persoana condamnata si-au exprimat consimtamantul.
ART. 4
Statul de condamnare refuza transferarea persoanei condamnate atunci cand:
1. hotararea nu este definitiva si executorie;
2. potrivit legii statului de executare, infractiunea care face obiectul hotararii pronuntate nu este prevazuta ca infractiune pe teritoriul acestuia sau nu este sanctionata cu o pedeapsa privativa de libertate;
3. persoana condamnata nu si-a exprimat consimtamantul cu privire la transferare sau se afla in imposibilitatea de a-si exprima liber vointa din cauza varstei, bolii sau debilitatii psihice ori reprezentantul sau legal nu si-a exprimat consimtamantul;
4. persoana condamnata isi revoca consimtamantul inainte de pronuntarea unei hotarari definitive de transferare de catre ambele parti;
5. restul ramas de executat din pedeapsa privativa de libertate este mai mic de 6 luni la momentul formularii cererii de transferare, iar in cazuri exceptionale partile contractante pot aproba transferarea chiar daca restul ramas de executat din pedeapsa este mai mic de 6 luni;
6. transferarea persoanei condamnate prejudiciaza siguranta statului de condamnare.
ART. 5
1. Transferarea persoanei condamnate se amana daca actiunea sau inactiunea care face obiectul hotararii pronuntate in statul de condamnare este in curs de cercetare, urmarire penala sau judecata in statul de executare, pana la finalizarea acesteia; asadar, daca printr-o hotarare a unei instante din statul de executare se dispune, potrivit legislatiei proprii, ca persoana nu raspunde penal pentru faptele respective, persoana condamnata nu va fi transferata.
2. Transferarea persoanei condamnate se amana pana la plata de catre aceasta a amenzilor si despagubirilor pentru prejudicii, precum si a oricaror alte obligatii prevazute in hotararea de condamnare.
ART. 6
Persoana condamnata care detine cetatenia ambelor parti contractante nu va fi transferata, iar in cazuri exceptionale transferarea poate avea loc, cu acordul partilor contractante, daca persoana condamnata isi exprima consimtamantul.
ART. 7
1. Pentru transferarea persoanei condamnate in vederea executarii unei pedepse, autoritatea competenta a uneia dintre partile contractante trebuie sa adreseze o cerere in aceasta privinta autoritatii competente a celeilalte parti contractante, cererea urmand sa fie formulata in scris, tradusa in limba engleza, avand atasate la aceasta:
a) informatii privind identificarea persoanei condamnate (numele, prenumele, numele tatalui, precum si locul si data nasterii);
b) informatii privind cetatenia si domiciliul persoanei condamnate;
c) informatii privind starea de sanatate si situatia sociala a persoanei condamnate, precum si orice recomandari privind continuarea tratamentului.
2. Autoritatea competenta a statului de condamnare trebuie sa furnizeze, pe langa documentele sus-mentionate, urmatoarele informatii:
a) copia certificata a hotararii definitive, precum si documentele care fac dovada inceperii executarii hotararii;
b) documente care sa precizeze perioada pe care persoana condamnata a executat-o, precum si restul din pedeapsa ramas de executat;
c) un document referitor la executarea altor sanctiuni, daca este cazul;
d) prevederile in baza carora a fost pronuntata hotararea impotriva persoanei condamnate;
e) consimtamantul scris al persoanei condamnate cu privire la transferarea sa in vederea executarii pedepsei in statul de executare sau consimtamantul reprezentantului legal al acesteia, daca persoana condamnata se afla in imposibilitatea de a-si exprima in mod liber vointa din cauza varstei, a starii de sanatate sau a situatiei psihice. Statul de condamnare acorda statului de executare posibilitatea sa verifice, prin intermediul unui consul sau al oricarei alte persoane cu calitate oficiala, daca consimtamantul a fost exprimat de bunavoie.
3. Daca este necesar, autoritatile competente ale partilor contractante pot furniza documente, copii ale prevederilor legale relevante ale statului de executare sau alte informatii suplimentare.
4. Persoana condamnata sau reprezentantul legal al acesteia trebuie sa fie notificat in scris cu privire la hotararea adoptata de autoritatile competente ale partilor contractante.
5. Coordonatele autoritatilor competente vor fi transmise prin schimb de scrisori.
ART. 8
1. Autoritatea competenta a partii contractante catre care a fost inaintata cererea de transferare informeaza autoritatea competenta a celeilalte parti contractante, in termen de 3 luni – care poate fi prelungit cu inca 3 luni cu acordul ambelor parti – de la data primirii documentelor necesare, cu privire la acordul sau refuzul de a efectua transferarea sau de a primi persoana condamnata, in conformitate cu conditiile prevazute de prezentul tratat.
2. Data, locul si procedurile de transferare a persoanei condamnate vor fi stabilite de comun acord intre autoritatile partilor contractante competente sa puna in executare pedeapsa.
3. Dupa finalizarea tuturor procedurilor referitoare la transferarea persoanei condamnate, transferarea va avea loc in termen de maximum 30 de zile.
4. In caz de forta majora care impiedica transferarea persoanei condamnate, partea contractanta interesata o informeaza despre aceasta pe cealalta parte contractanta si, ulterior, ambele parti contractante vor stabili o noua data pentru transferare.
ART. 9
1. Statul de executare trebuie sa asigure executarea de catre persoana condamnata a restului din pedeapsa.
2. Orice alte pedepse pronuntate in statul de condamnare vor fi executate in statul de executare, daca legislatia acestuia o permite.
3. Autoritatile competente ale statului de executare continua executarea hotararii in baza deciziei autoritatilor competente ale acestuia.
4. Executarea hotararii este guvernata de legea statului de executare, care este singurul competent sa stabileasca conditiile de executare a pedepsei.
ART. 10
Persoana condamnata care a fost transferata catre statul de executare va suporta aceleasi consecinte juridice ca orice alta persoana condamnata pentru aceeasi infractiune.
ART. 11
Persoana condamnata care a fost transferata in vederea executarii pedepsei nu poate fi din nou urmarita penal, judecata sau condamnata pe teritoriul statului de executare pentru aceeasi infractiune pentru care a fost pronuntata o hotarare in statul de condamnare.
ART. 12
Statul de executare notifica statului de condamnare urmatoarele:
1. executarea integrala a pedepsei prevazute in hotarare;
2. daca statul de condamnare solicita un raport asupra oricarui aspect legat de executarea pedepsei;
3. evadarea persoanei condamnate dintr-un centru de detentie;
4. decesul persoanei condamnate;
5. daca persoana condamnata beneficiaza de o gratiere colectiva.
ART. 13
Statul de condamnare notifica statului de executare urmatoarele:
1. gratierea individuala pe care o acorda persoanei transferate;
2. gratierea colectiva de care beneficiaza persoana transferata;
3. orice anulare sau modificare a hotararii in urma revizuirii acesteia.
ART. 14
Notificarea prevazuta la articolele 12 – 13 din prezentul tratat va fi insotita de toate documentele pertinente (copia hotararii, gratierea colectiva ori individuala sau orice alte documente relevante).
ART. 15
1. Statul de condamnare este titularul dreptului de a acorda gratierea individuala a persoanei condamnate.
2. Persoana transferata beneficiaza de gratierea colectiva acordata in statul de condamnare sau in statul de executare.
3. Dreptul de a revizui hotararea apartine instantelor competente din statul de condamnare. In cazul in care prezenta acesteia este necesara in cadrul procedurii de revizuire in statul de condamnare, persoana condamnata va fi transferata temporar in statul de condamnare, cu conditia returnarii acesteia intr-un termen rezonabil stabilit de statul de executare.
4. Daca persoanei transferate i se acorda gratierea individuala, precum si daca aceasta beneficiaza de gratiere colectiva, iar hotararea pronuntata impotriva sa este modificata prin revizuire potrivit prevederilor alineatelor 1-3 din prezentul articol, atunci statul de executare trebuie sa asigure executarea acesteia.
ART. 16
Daca persoana condamnata care a fost transferata este infectata cu o boala grava ori sufera de un handicap sever, atunci reprezentantul sau legal sau orice ruda a acesteia poate adresa statului de condamnare o cerere de acordare a gratierii individuale, cerere pe care acesta o va solutiona potrivit legilor sale proprii.
ART. 17
Cheltuielile legate de transferarea persoanei condamnate care sunt efectuate inainte de transferare se suporta de catre partea care le-a efectuat, iar statul de executare urmeaza sa suporte celelalte cheltuieli referitoare la transferarea persoanei condamnate.
ART. 18
Prevederile prezentului tratat referitoare la transferarea persoanelor condamnate sunt aplicabile si in ceea ce priveste hotararile aflate in curs de executare inainte de intrarea in vigoare a prezentului tratat.
ART. 19
Prevederile prezentului tratat nu afecteaza drepturile si obligatiile partilor contractante care rezulta din alte acorduri internationale la care partile contractante sunt parti.
ART. 20
Orice dificultate aparuta din aplicarea prezentului tratat se solutioneaza de comun acord prin consultari directe sau pe canale diplomatice.
ART. 21
Fiecare dintre partile contractante poate solicita modificarea prevederilor prezentului tratat printr-o notificare scrisa transmisa celeilalte parti contractante pe canale diplomatice. Asemenea modificari se elaboreaza sub forma de protocoale separate si vor produce efecte in acelasi mod precizat in prezentul tratat.
Prezentul tratat este valabil pe o perioada nedeterminata si va intra in vigoare dupa data primirii ultimei notificari, pe canale diplomatice, din partea oricareia dintre partile contractante, prin care se comunica finalizarea procedurilor de ratificare, in conformitate cu legislatia interna a fiecarei parti contractante.
Prezentul tratat isi inceteaza efectele la 6 luni de la data la care oricare dintre partile contractante notifica celeilalte parti, pe canale diplomatice, intentia sa de a denunta prezentul tratat.
Incetarea efectelor prezentului tratat nu afecteaza eventualele cereri de transferare formulate in cadrul perioadei de valabilitate a prezentului tratat.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close