Ratificarea Tratatului privind extradarea dintre Romania si Republica Araba Siriana

In M. Of. nr. 414 din 21 iunie 2012 a fost publicata Legea nr. 79/2012 pentru ratificarea Tratatului privind extradarea dintre Romania si Republica Araba Siriana, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 2010.

Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Se ratifica Tratatul privind extradarea dintre Romania si Republica Araba Siriana, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 2010.

TRATAT
privind extradarea intre Romania si Republica Araba Siriana

Romania si Republica Araba Siriana, denumite in continuare parti contractante,
dornice sa intensifice relatiile bilaterale si sa stabileasca o cooperare eficienta in domeniul extradarii,
in conformitate cu principiile respectarii suveranitatii nationale, neimplicarii in afacerile interne ale fiecarei parti si protejarii intereselor comune,
au convenit dupa cum urmeaza:

ART. 1
Fiecare dintre partile contractante se angajeaza, la cererea celeilalte parti contractante, sa desfasoare urmarirea penala si judecata, in conformitate cu legislatia proprie, impotriva cetatenilor proprii care sunt acuzati de savarsirea unei infractiuni extradabile pe teritoriul celeilalte parti contractante. Aceasta va atasa la cererea sa o descriere a tipului de infractiune si a tuturor mijloacelor de proba disponibile si va notifica celeilalte parti contractante rezultatele procedurilor penale, iar, daca a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca, ii va transmite celeilalte Parti Contractante o copie certificata a acesteia.
ART. 2
Fiecare parte contractanta se angajeaza, in conformitate cu prevederile prezentului tratat, sa extradeze catre cealalta parte, la cererea acesteia, persoanele aflate pe teritoriul acesteia si care sunt cautate in vederea urmaririi penale, a judecarii sau a executarii unei pedepse.
ART. 3
1. In sensul prezentului tratat, infractiunile extradabile sunt infractiunile care sunt pedepsite potrivit legislatiei ambelor parti contractante cu o pedeapsa cu inchisoarea de minimum un an sau cu o pedeapsa mai grava. Daca o cerere de extradare se refera la o persoana condamnata, extradarea se acorda numai daca pedeapsa aplicata acesteia sau partea din pedeapsa ramasa de executat este de cel putin 6 luni de inchisoare.
2. Pentru efectuarea extradarii sunt necesare urmatoarele:
a) partea solicitanta trebuie sa aiba competenta in ceea ce priveste faptele care stau la baza cererii de extradare, cu exceptia cazului in care partea solicitata detine competenta sa judece infractiunile potrivit legislatiei proprii;
b) faptele trebuie sa fie prevazute ca infractiuni in legislatia ambelor parti, indiferent de denumirea atribuita acestora, si sa fie pedepsite cu inchisoarea cu o durata de minimum un an; si
c) partea din pedeapsa ramasa de executat trebuie sa fie de cel putin 6 luni in cazul extradarii in scopul executarii unei pedepse.
3. Daca cererea de extradare se refera la mai multe infractiuni conexe, va fi suficient ca una dintre acestea sa indeplineasca cerintele prevazute la literele a) si b) din prezentul articol, pentru ca extradarea sa poata fi acordata atat pentru aceasta infractiune, cat si pentru celelalte.
4. Extradarea in conditiile prevazute de prezentul tratat este aplicabila autorilor, coautorilor si complicilor, indiferent de gradul de participare la savarsirea infractiunii.
5. Faptele prevazute de acorduri multilaterale ratificate in mod corespunzator de catre parti vor da loc, de asemenea, la extradare.
6. In ceea ce priveste infractiunile fiscale savarsite impotriva bugetului de stat, precum si cele referitoare la regimul schimbului valutar, extradarea se acorda potrivit prezentului tratat si potrivit legislatiei partii solicitate. Extradarea nu poate fi refuzata pentru simplul motiv ca legislatia Partii Solicitate nu percepe acelasi tip de impozit sau taxa ori ca acestea nu sunt reglementate in acelasi mod in legislatia partilor.
ART. 4
1. Daca cererea de extradare se refera la mai multe infractiuni, aceasta se considera ca fiind conforma si corecta daca una dintre aceste infractiuni indeplineste conditiile prevazute la articolul 3 din prezentul tratat.
2. Extradarea se acorda daca infractiunea pentru care se solicita extradarea a fost savarsita pe teritoriul partii solicitante sau, in cazul in care a fost savarsita in afara teritoriului acesteia, daca legislatia partii solicitate permite exercitarea jurisdictiei in materie penala pentru o infractiune savarsita in afara teritoriului sau in imprejurari similare. Daca legislatia partii solicitate nu permite exercitarea jurisdictiei penale pentru o infractiune savarsita in afara teritoriului sau in imprejurari similare, extradarea poate fi acordata, insa numai daca toate celelalte conditii pentru extradare sunt indeplinite.
ART. 5
1. Extradarea nu este admisibila in urmatoarele cazuri:
a) daca persoana solicitata in vederea extradarii este cetatean al partii contractante careia i se solicita extradarea sau daca acestei persoane i s-a acordat azil pe teritoriul acelei parti. Daca persoana solicitata in vederea extradarii detine cetatenia ambelor parti, atunci partea solicitata o poate supune urmaririi penale sau judecatii potrivit legilor sale interne ori o poate extrada catre partea solicitanta;
b) daca urmarirea sau executarea pedepsei nu este admisibila, potrivit legilor partii contractante careia i se solicita extradarea, pentru ca a intervenit prescriptia sau din alte motive de natura juridica;
c) daca a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca prin care este declarata vinovata sau nevinovata ori a fost emisa o hotarare judecatoreasca prin care se dispune punerea in libertate a acesteia sau daca persoana a fost pedepsita ori achitata pentru aceeasi infractiune;
d) daca fapta care face obiectul cererii de extradare constituie, potrivit legislatiei uneia dintre partile contractante, o infractiune ce nu poate fi urmarita decat in baza plangerii prealabile a partii vatamate;
e) daca infractiunea pentru care se solicita extradarea este o infractiune politica sau o infractiune cu caracter pur militar;
f) daca exista motive temeinice sa se considere ca cererea de extradare a fost formulata in scopul urmaririi, judecarii sau pedepsirii unei persoane pe motivul rasei, religiei, nationalitatii, etniei ori convingerilor politice ale acesteia sau daca exista riscul ca situatia persoanei sa fie agravata din cauza oricaruia dintre aceste motive;
g) in cazul unei infractiuni pentru care a fost infiintat un tribunal ad-hoc sau extraordinar dupa savarsirea infractiunii;
h) daca exista dovezi clare cu privire la faptul ca persoana solicitata in vederea extradarii ar fi supusa la torturi sau alte tratamente crude, inumane sau degradante pe teritoriul partii solicitante.
2. Extradarea poate fi refuzata in urmatoarele cazuri:
a) daca infractiunea a fost savarsita pe teritoriul partii contractante careia i se solicita extradarea;
b) daca persoana solicitata in vederea extradarii face, la momentul primirii cererii, obiectul unei cercetari penale sau al unei judecati aflate in curs in statul caruia i se solicita extradarea, pentru aceeasi infractiune;
c) autoritatile competente ale partii solicitate au decis fie neinceperea, fie incetarea procedurilor penale impotriva persoanei solicitate, in legatura cu infractiunea pentru care se solicita extradarea.
3. Potrivit prevederilor legale in vigoare in ambele parti contractante, referitoare la pedeapsa capitala, daca infractiunea pentru care se solicita extradarea este pedepsita cu pedeapsa capitala, atunci fiecare caz va fi solutionat in mod separat, cu acordul ambelor parti contractante.
ART. 6
1. Extradarea poate fi amanata daca persoana cautata in vederea extradarii a fost acuzata in cadrul unei actiuni penale sau trebuie sa execute o pedeapsa privativa de libertate aplicata de o autoritate judiciara a partii contractante careia i se solicita extradarea; in cazul amanarii, extradarea nu va fi efectuata inainte de finalizarea actiunii penale ori, daca este pronuntata o hotarare judecatoreasca de condamnare, inainte de executarea condamnarii respective sau de punerea in libertate a acesteia in mod justificat din punct de vedere juridic.
2. In cazul in care amanarea ar duce la implinirea termenului de prescriptie pentru infractiune sau ar provoca dificultati in ceea ce priveste dovedirea faptelor, extradarea se acorda cu conditia explicita a inapoierii persoanei a carei extradare se solicita, dupa indeplinirea procedurilor corespunzatoare pentru care a fost acordata extradarea.
3. Extradarea poate fi de asemenea amanata daca, tinand cont de natura infractiunii si de interesele partii solicitante, partea solicitata considera ca, date fiind imprejurarile, este posibil ca extradarea sa aiba consecinte deosebit de grave pentru persoana solicitata din cauza varstei, starii de sanatate sau altei situatii personale a acesteia. Totusi, partea solicitata poate amana extradarea pe o perioada de maximum 3 luni.
ART. 7
Daca extradarea nu se efectueaza, partea solicitata trebuie sa notifice celeilalte parti motivele refuzului de a acorda extradarea, caz in care partea contractanta careia i se solicita extradarea se angajeaza sa efectueze urmarirea penala impotriva acestei persoane, la cererea partii solicitante, in conformitate cu prevederile prezentului tratat.
ART. 8
1. Cererea de extradare se depune in scris, insotita de:
a) originalul sau o copie certificata in mod oficial a rechizitoriului, a hotararii judecatoresti de condamnare care a ramas definitiva sau a mandatului de arestare ori a mandatului de executare a pedepsei inchisorii sau a oricarui alt document cu acelasi efect, emis sub formele prevazute de legislatia partii contractante care solicita extradarea;
b) o expunere detaliata a faptelor pentru care se solicita extradarea, data si locul savarsirii acestora, incadrarea juridica, articolele de lege aplicabile, precum si perioada din pedeapsa care nu a fost executata;
c) o copie a prevederilor aplicate in cauza care face obiectul cererii;
d) descrierea cat mai precis posibil a persoanei cautate, toate informatiile care ar putea fi utile in stabilirea identitatii si cetateniei acesteia, precum si informatii cu privire la resedinta sau domiciliul acesteia.
2. Daca informatiile transmise de catre partea contractanta care solicita extradarea sunt insuficiente, atunci partea careia i se solicita extradarea poate solicita completarea informatiilor necesare, iar cealalta parte are obligatia de a raspunde la aceasta solicitare in termen de 30 de zile, care poate fi prelungit cu 15 zile din motive justificate si prin coordonare intre partile contractante.
3. Daca partea care solicita extradarea nu depune o anexa cu informatiile necesare in termenul mentionat la alineatul 2 din prezentul articol, atunci partea careia i se solicita extradarea va pune in libertate persoana detinuta.
4. Partea contractanta careia i se solicita extradarea va pune de indata in libertate persoana detinuta daca partea solicitanta ii notifica in scris faptul ca nu mai este interesata de cererea de extradare.
5. Cererile de extradare si documentele justificative vor fi transmise ministerelor justitiei roman si sirian. Cele doua ministere vor comunica direct sau pe canale diplomatice.
ART. 9
Daca conditiile necesare pentru extradare sunt indeplinite, partea contractanta careia i se solicita extradarea va initia, fara intarziere si in conformitate cu legislatia proprie, procedura de arestare provizorie a persoanei solicitate, cu exceptia cazurilor in care este posibil ca extradarea sa nu fie admisibila in conformitate cu prezentul tratat.
ART. 10
1. Daca partea contractanta careia i se solicita extradarea este de acord, partea solicitanta informeaza cu privire la locul si data la care persoana solicitata urmeaza sa fie extradata.
2. Persoana cu privire la care a fost obtinuta aprobarea pentru extradare va fi pusa in libertate daca partea contractanta care solicita extradarea nu primeste aceasta persoana in termen de 30 de zile de la data stabilita pentru extradare.
3. In caz de forta majora care impiedica extradarea sau primirea persoanei extradabile, partea interesata va informa despre aceasta cealalta parte contractanta; ulterior, ambele parti contractante se vor pune de acord asupra unei noi date pentru extradare, iar dispozitiile alineatului 2 al prezentului articol vor fi aplicabile.
ART. 11
1. Persoana solicitata poate fi arestata provizoriu inainte de primirea cererii de extradare, in caz de necesitate, la cererea autoritatilor competente ale partii contractante care solicita extradarea, iar cererea de arestare provizorie trebuie sa precizeze prezenta unuia dintre documentele prevazute la alineatul 1 din articolul 8 al prezentului tratat, precum si ca o cerere de extradare va fi transmisa ulterior; de asemenea, trebuie sa se precizeze infractiunea la care se refera cererea de extradare, data si locul savarsirii acesteia, descrierea persoanei solicitate, precum si orice informatii posibile referitoare la persoana solicitata.
2. Cererea de arestare provizorie va fi transmisa de indata autoritatilor competente ale partii contractante careia i se solicita extradarea, in scris, prin posta, fax sau pe orice alta cale care lasa o urma scrisa, iar partea solicitata va informa imediat partea solicitanta cu privire la masurile luate in legatura cu cererea formulata de aceasta.
3. Arestarea provizorie inceteaza daca cererea de extradare si documentele prevazute la articolul 8 din prezentul tratat nu sunt primite de catre partea contractanta careia i se solicita extradarea in termen de 30 de zile de la data inceperii detentiei, termen ce poate fi prelungit cu 10 zile, la cererea partii contractante care solicita extradarea.
ART. 12
1. Persoana extradata nu poate fi urmarita, judecata, arestata in vederea executarii unei pedepse sau obligata sa execute o pedeapsa privativa de libertate, pentru nicio fapta savarsita anterior extradarii sale, alta decat fapta care face obiectul cererii de extradare, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) daca se obtine acordul prealabil al partii contractante careia i se solicita extradarea;
b) daca persoana extradata nu paraseste teritoriul partii contractante care a solicitat extradarea in termen de 30 de zile de la incetarea executarii pedepsei sau de la punerea sa definitiva in libertate, desi a avut posibilitatea sa il paraseasca sau, dupa ce l-a parasit, a revenit pe acest teritoriu; totusi, perioada in care aceasta nu a putut sa paraseasca teritoriul partii contractante care a solicitat extradarea, din motive pe care nu le putea influenta, nu va fi luata in considerare.
2. Persoana extradata poate fi arestata de autoritatile competente ale partii solicitante pe o perioada ce corespunde prevederilor legislatiei sale interne.
3. Partea solicitanta poate extrada persoana care a fost extradata catre aceasta, daca persoana respectiva este solicitata de un stat tert in legatura cu infractiuni savarsite inaintea extradarii sale, numai cu acordul partii contractante careia i se solicita extradarea.
ART. 13
Daca mai multe state, inclusiv state membre ale Uniunii Europene, solicita in concurs extradarea, fie pentru aceeasi fapta, fie pentru diverse fapte, partea contractanta careia i se solicita extradarea va fi cea care va stabili catre care stat va fi efectuata extradarea.
ART. 14
Daca una dintre partile contractante primeste din partea unui stat tert o cerere de extradare a unui cetatean al celeilalte parti contractante care este localizat pe teritoriul sau, aceasta va notifica acest fapt imediat celeilalte parti contractante. Daca aceasta parte contractanta transmite o cerere de extradare (bazata pe acelasi motiv sau pe alte motive) in termen de 60 de zile de la data primirii notificarii, atunci partea contractanta careia i se solicita extradarea poate sa extradeze persoana catre cealalta parte contractanta, tinand cont de conditiile prevazute de legislatia sa interna. Daca cererea de extradare nu este primita in termenul mentionat, atunci partea contractanta careia i se solicita extradarea va putea sa o extradeze catre statul tert.
ART. 15
Daca persoana solicitata in vederea extradarii reuseste sa se sustraga urmaririi penale sau sa nu se prezinte in instanta ori sa nu execute pedeapsa, iar apoi revine pe teritoriul partii careia i se solicita extradarea, ea va putea fi extradata din nou. In asemenea cazuri, nu va mai fi obligatorie atasarea la cererea de extradare a documentelor justificative prevazute de articolul 8 din prezentul tratat.
ART. 16
1. La cererea partii contractante care solicita extradarea, partea contractanta careia i se solicita extradarea va retine si va remite, in masura permisa de legislatia sa, obiectele:
a) care pot fi folosite ca elemente doveditoare in sprijinul acuzarii in cadrul actiunii penale;
b) care provin direct din savarsirea infractiunii sau au fost folosite la savarsirea acesteia.
2. Obiectele prevazute la alineatul 1 al prezentului articol vor fi predate in schimbul unei chitante, iar predarea lor va avea loc chiar si in cazul in care extradarea persoanei a fost decisa, insa extradarea nu are loc ca urmare a decesului sau a evadarii persoanei solicitate.
3. Partea contractanta careia i se solicita extradarea are dreptul sa retina temporar obiectele mentionate la alineatul 1 din prezentul articol, daca sunt necesare unei alte proceduri penale aflate in curs pe teritoriul sau.
4. Niciun drept al unui tert in legatura cu obiectele mentionate la alineatul 1 din prezentul articol nu va fi afectat, iar partea contractanta catre care au fost predate obiectele are obligatia sa le restituie, fara compensatie, partii care le-a predat, la finalul procedurii penale.
ART. 17
1. Fiecare dintre partile contractante acorda, la cererea celeilalte parti contractante, tranzitul prin teritoriul sau in legatura cu persoane care sunt extradate acesteia de catre un stat tert, iar cererea de tranzit va fi transmisa si solutionata potrivit regulilor aplicabile cererilor de extradare.
2. Partea contractanta careia i se solicita tranzitul persoanelor pe teritoriul sau va avea dreptul sa desfasoare tranzitul in modul pe care il considera drept cel mai adecvat.
3. Tranzitul poate fi refuzat in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile de extradare prevazute de prezentul tratat.
ART. 18
Cheltuielile de extradare se suporta de catre partea contractanta pe teritoriul careia au fost efectuate, iar cheltuielile de tranzit se suporta de catre partea contractanta care solicita extradarea.
ART. 19
Partile contractante se informeaza reciproc cu privire la rezultatul urmaririi sau actiunii penale incepute impotriva persoanelor solicitate in vederea extradarii, la cererea oricareia dintre partile contractante.
ART. 20
Daca extradarea a fost solicitata in vederea executarii unei pedepse privative de libertate, partea solicitata va executa, la cererea partii solicitante, hotararea judecatoreasca pronuntata pe teritoriul partii solicitante.
ART. 21
In vederea aplicarii eficiente a prezentului tratat, partile contractante se pot consulta reciproc in legatura cu solutionarea cazurilor individuale. De asemenea, partile se pot consulta si in scopul solutionarii eventualelor divergente aparute in legatura cu interpretarea si aplicarea prezentului tratat.
ART. 22
Prevederile prezentului tratat referitoare la extradare sunt aplicabile si infractiunilor savarsite anterior intrarii in vigoare a prezentului tratat.
ART. 23
La cererea uneia dintre partile contractante, cealalta parte contractanta va transmite informatii cu privire la condamnarile penale anterioare ale persoanelor urmarite penal pe teritoriul partii solicitante, precum si la hotararile judecatoresti de condamnare pronuntate impotriva cetatenilor partii solicitante de catre instantele partii contractante careia i se solicita extradarea si care au dobandit autoritatea lucrului judecat.
ART. 24
1. Documentele care poarta stampila Ministerului roman al Justitiei sau pe aceea a Ministerului sirian al Justitiei ori pe aceea a Ministerului Afacerilor Externe al partii solicitante sau pe aceea a misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale partii solicitante vor fi admisibile in cadrul procedurii de extradare, fara a mai fi necesara o alta certificare, autentificare sau legalizare.
2. Cererile de extradare si documentele justificative vor fi intocmite in limba partii solicitante si vor fi insotite de traduceri in limba engleza. Traducerile vor fi certificate de catre un traducator oficial sau de catre misiunea diplomatica ori oficiul consular al uneia dintre parti.
ART. 25
1. Prevederile prezentului tratat nu afecteaza drepturile si obligatiile partilor contractante ce rezulta din conventiile internationale la care acestea sunt parti si nici obligatiile pe care partea romana le are fata de Uniunea Europeana.
2. Prezentul tratat este valabil pe o perioada nedeterminata si va intra in vigoare dupa data primirii ultimei notificari, pe cale diplomatica, din partea oricareia dintre partile contractante, prin care se comunica finalizarea procedurilor de ratificare, in conformitate cu legislatia interna a fiecarei parti contractante.
3. Fiecare dintre partile contractante poate solicita modificarea prevederilor prezentului tratat printr-o notificare scrisa transmisa celeilalte parti contractante, pe canale diplomatice. Asemenea modificari se elaboreaza sub forma unor protocoale separate si vor produce efecte potrivit procedurilor de intrare in vigoare prevazute de prezentul articol.
4. Prezentul tratat isi inceteaza valabilitatea la 6 luni de la data la care oricare dintre partile contractante notifica celeilalte, pe canale diplomatice, intentia sa de a denunta prezentul tratat.
5. Incetarea efectelor prezentului tratat nu afecteaza eventualele cereri de extradare formulate in cadrul perioadei de valabilitate a acestuia.
6. Prezentul tratat inlocuieste prevederile referitoare la extradare cuprinse in Conventia dintre Republica Socialista Romania si Republica Araba Siriana privind asistenta judiciara in materie civila, familiala si penala, semnata la Damasc la 2 decembrie 1978.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close