Modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013

In M. Of. nr. 420 din 25 iunie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului interimar al educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4472/2012 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012 – 2013, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.560/2011.

Din cuprins:
ART. I
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012 – 2013, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.560/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 si 758 bis din 27 octombrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
(1) Statutul de cadru didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar, conform art. 252 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedra – ordine de ministru, decizii ale inspectorului scolar general, dispozitii de repartizare – emise de institutii abilitate in acest sens: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectorate scolare, comisii nationale de repartizare.
(2) Cadrele didactice titularizate in baza Instructiunii nr. 3/2011 pentru punerea in aplicare a art. 253 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, au statut de cadre didactice titulare ale sistemului de invatamant preuniversitar.”
2. La articolul 4, alineatele (1), (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
(1) Etapele de constituire a posturilor didactice/catedrelor, constituirea normei didactice de predare-invatare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar, stabilire a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate si de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar se organizeaza si se desfasoara conform prezentei metodologii.
(2) Etapele de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar sunt, in ordine, urmatoarele:
a) constituirea posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicarii planurilor-cadru de invatamant si a aprobarii planurilor de scolarizare;
b) constituirea normei didactice de predare-invatare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului invatamant preuniversitar, cu ore la nivel de unitate de invatamant sau in unitati de invatamant din aceeasi localitate ori la nivelul consortiilor scolare;
c) intregirea normei didactice de predare-invatare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar in doua sau mai multe unitati de invatamant;
d) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate si publicarea acestora in vederea ocuparii;
e) transferarea personalului didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare ori desfiintarea unor unitati de invatamant;
f) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unitatile de invatamant, prin concurs organizat la nivelul unitatilor de invatamant, consortiilor scolare ori asocierilor temporare de unitati de invatamant la nivel local/judetean;
g) completarea normei didactice, la nivelul inspectoratului scolar, pentru personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar caruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unitatii de invatamant ori in unitati de invatamant din aceeasi localitate sau la nivelul consortiului scolar;
h) pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, la cererea personalului didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar;
i) detasarea in interesul invatamantului a personalului didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar;
j) detasarea la cerere a personalului didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar;
k) repartizarea candidatilor ramasi nerepartizati dupa concursul organizat la nivelul unitatilor/consortiilor scolare ori prin asocieri temporare de unitati de invatamant la nivel local/judetean, in sedinta publica organizata la nivelul inspectoratului scolar;
l) repartizarea in sedinta publica organizata la nivelul inspectoratului scolar a candidatilor in baza rezultatelor obtinute la concursul din iulie 2011 si/sau in iulie 2010;
m) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in regim de plata cu ora;
n) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin detasare sau in regim de plata cu ora pe tot parcursul anului scolar;
o) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioada determinata, cu personal didactic calificat, prin concurs organizat la nivelul unitatilor de invatamant, consortiilor scolare ori asocierilor temporare de unitati de invatamant la nivel local, pe parcursul anului scolar;
p) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioada determinata, cu personal didactic fara studii corespunzatoare postului, prin testare organizata la nivelul unitatilor de invatamant, consortiilor scolare ori asocierilor temporare de unitati de invatamant la nivel local, pe parcursul anului scolar.
………………………………………………………………..
(5) Ordinea ocuparii posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar este urmatoarea:
a) transferarea pe posturi didactice/catedre vacante a personalului didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati de invatamant;
b) ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, in vederea angajarii personalului didactic cu contract individual de munca, conform prezentei metodologii;
c) completarea normei didactice pentru personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar caruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unitatii de invatamant/consortiului scolar/unitati de invatamant din aceeasi localitate, la nivelul inspectoratului scolar;
d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante pe perioada nedeterminata, prin pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, la cererea personalului didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar;
e) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioada determinata, prin detasare in interesul invatamantului, de catre personalul didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar;
f) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioada determinata, prin detasare la cerere, de catre personalul didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar;
g) repartizarea candidatilor ramasi nerepartizati dupa concursul organizat la nivelul unitatilor/consortiilor scolare ori prin asocieri temporare de unitati de invatamant la nivel local/judetean, pe perioada determinata, pe posturi didactice/catedre ramase vacante/rezervate la nivel judetean, in sedinta publica organizata la nivelul inspectoratului scolar;
h) repartizarea candidatilor, in baza rezultatelor obtinute la concursul din iulie 2011 si/sau in iulie 2010, pe perioada determinata, pe posturi didactice/catedre ramase vacante/rezervate la nivel judetean, in sedinta publica organizata la nivelul inspectoratului scolar;
i) ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate pe perioada determinata in regim de plata cu ora;
j) ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate prin detasare sau in regim de plata cu ora pe tot parcursul anului scolar;
k) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioada determinata, cu personal didactic calificat, prin concurs organizat la nivelul unitatilor de invatamant, consortiilor scolare ori asocierilor temporare de unitati de invatamant la nivel local, pe parcursul anului scolar;
l) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioada determinata, cu personal didactic fara studii corespunzatoare postului, prin testare organizata la nivelul unitatilor de invatamant, consortiilor scolare ori asocierilor temporare de unitati de invatamant la nivel local, pe parcursul anului scolar.”
3. Dupa articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 18^1
(1) Absolventii invatamantului superior/mediu/postliceal incadrati in sistemul de invatamant preuniversitar, care nu au dobandit definitivarea in invatamant, trebuie sa faca dovada pregatirii psihopedagogice dupa cum urmeaza:
a) absolventii cu diploma ai studiilor de lunga/scurta durata si ai studiilor medii/postliceale au obligatia de a finaliza pregatirea psihopedagogica in termen de cel mult 3 ani de la angajarea in invatamant;
b) absolventii cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta si ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre in invatamantul prescolar, preuniversitar obligatoriu, profesional si la anul de completare, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic;
c) absolventii cu diploma ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre in invatamantul liceal sau postliceal, cu conditia detinerii unei pregatiri psihopedagogice, care sa corespunda unui numar de minimum 60 de credite de studii transferabile, prin programe de pregatire oferite de departamentele pentru pregatirea personalului didactic.
(2) Pentru absolventii cu diploma ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar pedagogic sau ai ciclului I de studii universitare de licenta cu specializarea <<Pedagogia invatamantului primar si prescolar>>, se considera indeplinita conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic.
(3) Personalul didactic care nu a dobandit definitivarea in invatamant si care nu indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) sau (2) se incadreaza pe posturi didactice/catedre in invatamantul preuniversitar ca personal fara studii corespunzatoare postului didactic/catedrei.”
4. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 19
Cadrele didactice care au obtinut definitivarea in invatamant si care ocupa prin concurs un post didactic/o catedra vacant(a) publicat(a) pentru angajare pe perioada nedeterminata, in urma concursului validat de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, sunt titulare ale sistemului de invatamant preuniversitar, in conditiile prezentei metodologii, conform art. 254 alin. (13) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.”
5. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 20
(1) Statutul de titular al sistemului de invatamant, prin concurs, este dovedit prin decizia de repartizare si prin contractul individual de munca, incheiat pe perioada nedeterminata intre directorul unitatii de invatamant cu personalitate juridica din invatamantul preuniversitar de stat sau al unitatii de invatamant particular si cadrul didactic care a ocupat postul didactic/catedra prin concurs. In invatamantul preuniversitar de stat decizia de repartizare este semnata de inspectorul scolar general. Pentru unitatile de invatamant particular decizia de repartizare este semnata de conducerea unitatii si avizata de inspectorul scolar general.
(2) Pentru profesorii debutanti, care nu au dobandit definitivarea in invatamant si care au ocupat prin concurs un post didactic/o catedra vacant(a) publicat(a) in vederea angajarii pe perioada nedeterminata, in conditiile prezentei metodologii, dupa promovarea examenului pentru definitivarea in invatamant, calitatea de titular al sistemului de invatamant preuniversitar este dovedita prin decizia de repartizare si prin contractul individual de munca, incheiat pe perioada nedeterminata intre directorul unitatii de invatamant cu personalitate juridica din invatamantul preuniversitar de stat sau al unitatii de invatamant particular si cadrul didactic care a ocupat postul didactic/catedra prin concurs. In invatamantul preuniversitar de stat decizia de repartizare este semnata de inspectorul scolar general. Pentru unitatile de invatamant particular decizia de repartizare este semnata de conducerea unitatii si avizata de inspectorul scolar general.”
6. La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Continuitatea activitatii didactice de predare la aceleasi clase sau grupe de elevi poate fi intrerupta ca urmare a transferarii prin restrangere de activitate ori a pretransferarii cadrului didactic, in situatia rezervarii/degrevarii postului didactic/catedrei sau la incetarea de drept a contractului individual de munca, potrivit legii, precum si in alte situatii speciale aprobate de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.”
7. Articolul 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 62
Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare in anii 2008, 2009, 2010 si 2011, care au obtinut cel putin nota 7 (sapte) si au ocupat un post/o catedra, devin titulare in sistemul de invatamant preuniversitar, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii generale:
a) se certifica viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administratie al scolii respective este de acord.”
8. Dupa articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 63^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 63^1
(1) Incepand cu 1 septembrie 2012, cadrul didactic netitular calificat care a obtinut cel putin nota 7 (sapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat sustinut in specialitatea postului didactic/catedrei in iulie 2011 poate deveni titular in sistemul de invatamant preuniversitar, in situatia in care, dupa etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, postul didactic/catedra ocupat(a) prin suplinire in anul scolar 2011 – 2012 ramane vacant(a), complet(a), constituit(a) conform art. 38 alin. (3) din prezenta metodologie in cel mult 3 (trei) unitati de invatamant cu personalitate juridica, avand o viabilitate estimata de cel putin 4 (patru) ani.
(2) Pentru a deveni titular in sistemul de invatamant preuniversitar, in conditiile alin. (1), trebuie indeplinite cumulativ, de catre cadrul didactic netitular calificat, la data solicitarii si urmatoarele conditii specifice:
a) sa fi fost repartizat in anul scolar 2011 – 2012 la nivelul unui singur judet/municipiului Bucuresti pe un post didactic/catedra vacanta/rezervata prin suplinire, continuitate pentru suplinire sau ca suplinitor cu post redus, in cel mult 3 (trei) unitati de invatamant cu personalitate juridica, in baza notei de cel putin 7 (sapte) obtinute la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat sustinut in specialitatea postului didactic/catedrei in iulie 2011, in sedinta publica organizata pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2011 – 2012;
b) sa fi dobandit definitivarea in invatamant;
c) sa respecte conditiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei metodologii;
d) sa detina avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei metodologii.
(3) In situatia in care un post didactic/o catedra este solicitat(a) de mai multe cadre didactice netitulare care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la alin. (2), pentru departajare se va lua in calcul nota cea mai mare de la concursul sustinut in iulie 2011. La note egale, pentru departajare, se folosesc criteriile si punctajele din anexa nr. 2.
(4) In situatia in care nici aplicarea criteriilor de la alin. (3) nu conduce la departajare se aplica in ordine urmatoarele criterii de departajare:
a) media aritmetica, cu 4 zecimale, calculata prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de licenta/stat/absolvire. Pentru absolventii liceelor pedagogice/scolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu 4 zecimale, calculata prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat/absolvire;
b) domiciliul in localitatea unde se afla postul didactic/catedra vacant(a). Daca un candidat are domiciliul in localitatea in care se afla postul didactic/catedra, atunci este avantajat. Daca postul didactic/catedra este intr-un sat ce apartine de o comuna/oras, candidatul din comuna/oras este avantajat. Daca postul didactic/catedra este intr-un sat ce apartine de o comuna/oras, candidatul cu domiciliul intr-un alt sat ce apartine de acea comuna/oras este avantajat. Daca postul didactic/catedra este intr-o comuna/oras, candidatul cu domiciliul intr-o localitate ce apartine de localitatea postului este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate.
(5) Cadrele didactice care se incadreaza in prevederile alin. (2) se adreseaza, in scris, consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant unde sunt incadrate cu contract pe perioada determinata in anul scolar 2011 – 2012, prin depunerea unei cereri-tip conform anexei nr. 22, pana la data de 29 iunie 2012. Consiliul/Consiliile de administratie analizeaza cererile individuale si comunica inspectoratului scolar acordul/refuzul, pana la data de 6 iulie 2012.
(6) Consiliul/Consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant comunica in scris, pana la data de 4 iulie 2012, cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului acordarii titularizarii pe postul didactic/catedra ocupat(a) prin suplinire in anul scolar 2011 – 2012.
(7) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic verifica situatiile transmise de unitatile de invatamant si intocmeste listele finale care cuprind cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare incepand cu 1 septembrie 2012, pe care le supune validarii de consiliul de administratie al inspectoratului scolar in data de 28 august 2012. Listele finale validate de consiliul de administratie al inspectoratului scolar se afiseaza la inspectoratul scolar in data de 29 august 2012.
(8) Contestatiile privind solutionarea cererilor de titularizare in invatamantul preuniversitar in baza rezultatelor obtinute la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat sustinut in specialitatea postului didactic/catedrei in iulie 2011 se depun la inspectoratul scolar in perioada 29 – 30 august 2012 si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar in data de 31 august 2012. Hotararea consiliului de administratie este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ.
(9) Dupa solutionarea contestatiilor, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare pe perioada nedeterminata incepand cu 1 septembrie 2012, pentru personalul didactic validat de consiliul de administratie al inspectoratului scolar in conditiile prezentei metodologii, cu precizarea unitatii de invatamant cu personalitate juridica, postului didactic/catedrei, nivelului de invatamant, limbii de predare si a regimului de mediu. In decizie nu se precizeaza viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitatilor de invatamant cu personalitate juridica se precizeaza numai in situatia in care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unitatii de invatamant cu personalitate juridica. In baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general, directorii unitatilor de invatamant incheie contractul individual de munca pe perioada nedeterminata, incepand cu 1 septembrie 2012, cu personalul didactic repartizat.”
9. La articolul 110, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(8) Probele scrise se dau pe baza subiectelor elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, in concordanta cu programele specifice pentru concurs, in specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. Probele se evalueaza prin note de la 10 la 1. Centrul National de Evaluare si Examinare asigura, la cererea candidatilor, traducerea acestora in limbile minoritatilor nationale. Inspectoratele scolare transmit Centrului National de Evaluare si Examinare si Directiei generale management, resurse umane si retea scolara, pana la data de 29 iunie 2012, disciplinele de concurs la care se solicita traducerea, specializarea si limba materna pentru care candidatii au optat (de exemplu: matematica, limba maghiara). Nota obtinuta la proba scrisa are o pondere de 75% in media de repartizare.”
10. La articolul 110, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(11) Pentru proba scrisa, Centrul National de Evaluare si Examinare stabileste minimum 3 (trei) variante de subiecte si baremele de evaluare aferente. Procedura specifica de transmitere si preluare a subiectelor se stabileste de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se comunica inspectoratelor scolare si centrelor in care se organizeaza concursul.”
11. La articolul 117 litera a), punctul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“15. Preda, pe baza de proces-verbal, reprezentantului inspectoratului scolar lucrarile scrise ale candidatilor, insotite de un borderou pe discipline de concurs, mentionand numarul acestora si numarul de pagini pentru fiecare lucrare scrisa.”
12. La articolul 117 litera b), punctul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“10. Aplica stampila rotunda, circulara cu diametrul de 35 mm, cu inscrisul <<CONCURS 2012>> pe lucrarile candidatilor. Pentru stampila se utilizeaza tusul albastru.”
13. Articolul 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 119
(1) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor si baremelor de evaluare sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(2) Pentru evaluarea lucrarilor scrise se constituie centre de evaluare.
(3) Arondarea disciplinelor de concurs la centrele de evaluare si procedura specifica pentru centrele de evaluare se realizeaza de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se comunica inspectoratelor scolare.
(4) La nivelul fiecarui centru de evaluare se constituie, prin decizie a inspectorului scolar general, comisia de evaluare a lucrarilor scrise, avand urmatoarea componenta: presedinte – inspector scolar general adjunct/inspector scolar/inspector scolar de specialitate/cadru didactic universitar, lector sau sef de lucrari; membri – cate 2 profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplina de concurs/100 de lucrari scrise; 3 – 5 secretari – cadre didactice din invatamantul preuniversitar; 3 – 5 informaticieni.
(5) In mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II, inspectorul scolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, membri in comisiile de evaluare a lucrarilor scrise profesori titulari din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic definitiv sau cadre didactice din invatamantul universitar care au dobandit titlul stiintific de doctor.
(6) Din comisiile de evaluare a lucrarilor scrise nu pot face parte persoane care indeplinesc functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national ori care au in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiei semneaza, in acest sens, cate o declaratie pe propria raspundere. Declaratiile sunt predate presedintelui comisiei de monitorizare a concursului si se pastreaza la inspectoratul scolar.”
14. Articolul 120 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 120
(1) Decizia de numire a comisiei de evaluare a lucrarilor scrise se emite cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probei scrise.
(2) In situatia in care se constata ca subiectul/subiectele a/au fost formulat(e) gresit sau in afara programei de concurs, candidatii primesc punctajul integral aferent subiectului formulat gresit.”
15. Articolul 121 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 121
(1) Evaluarea si notarea lucrarilor scrise se desfasoara in sali prestabilite, in care nu este permis accesul altor persoane, in afara membrilor comisiei de evaluare a lucrarilor scrise. Fiecare lucrare scrisa este verificata independent, in sali separate, de cei 2 membri ai comisiei si apreciata separat, cu note de la 10 la 1, incluzand si punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finala in borderoul de notare, dupa terminarea evaluarii. La evaluare nu se fac insemnari pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.
(2) Presedintele comisiei de evaluare a lucrarilor scrise verifica borderourile si semnaleaza diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori. In aceasta situatie, cei 2 profesori evaluatori reverifica impreuna lucrarea si acorda o nota noua, care se inregistreaza intr-un alt borderou. Aceasta nota trebuie sa fie cuprinsa intre notele initiale. In caz de divergente intre cei 2 profesori evaluatori, lucrarea este recorectata de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizie a inspectorului scolar general, la propunerea presedintelui comisiei de evaluare a lucrarilor scrise. Nota acestuia este definitiva si va fi semnata de cei 3 profesori evaluatori.
(3) Cand nu s-au semnalat diferente mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator isi inscrie propria nota pe lucrare, semneaza in dreptul notei, iar presedintele comisiei de evaluare a lucrarilor scrise calculeaza nota finala ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, o trece pe lucrare si semneaza.
(4) Dupa stabilirea mediei, presedintele comisiei de evaluare a lucrarilor scrise deschide lucrarile, in prezenta profesorilor evaluatori, si consemneaza notele finale intr-un proces-verbal-tip, ce cuprinde numele candidatilor, numarul lucrarii si nota finala obtinuta.
(5) Lucrarile candidatilor, impreuna cu borderourile de corectare si procesele-verbale cu notele finale obtinute, sunt predate presedintelui comisiei de evaluare a lucrarilor scrise.
(6) Evaluarea lucrarilor de concurs si afisarea rezultatelor se realizeaza in perioada prevazuta de Calendar.”
16. Articolul 123 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 123
(1) Comisiile de rezolvare a contestatiilor, formate in intregime din alte cadre didactice decat cele din comisiile de evaluare a lucrarilor scrise, se constituie prin decizie a inspectorului scolar general. Fiecare comisie de rezolvare a contestatiilor este formata din: presedinte – inspector scolar general/inspector scolar general adjunct/cadru didactic universitar cu gradul didactic cel putin lector sau sef de lucrari; membri – cate 2 profesori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplina de concurs/100 de lucrari scrise; 2 – 3 secretari – cadre didactice din invatamantul preuniversitar; 2 – 3 informaticieni.
(2) In mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II, inspectorul scolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, membri in comisia de rezolvare a contestatiilor profesori titulari din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic definitiv sau cadre didactice din invatamantul universitar care au dobandit titlul stiintific de doctor.
(3) Din comisiile de rezolvare a contestatiilor nu pot face parte persoane care indeplinesc functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national ori care au in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiei semneaza, in acest sens, cate o declaratie pe propria raspundere. Declaratiile sunt predate presedintelui comisiei de monitorizare a concursului si se pastreaza la inspectoratul scolar.”
17. La articolul 128, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 128
(1) Dupa primirea subiectelor, presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului desemneaza membrii care asigura multiplicarea acestora.
(2) Membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului realizeaza multiplicarea subiectelor si le introduc in plicuri pana la ora 9,45. Pe plicurile sigilate se aplica stampila <<CONCURS 2012>>.
………………………………………………………………..
(4) Membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului care au multiplicat subiectele pot parasi incaperile in care s-au efectuat aceste operatiuni dupa cel putin o ora de la inceperea probei scrise.”
18. La articolul 129, alineatul (26) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(26) Lucrarile scrise, pe discipline de invatamant, sunt amestecate de catre presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului si apoi sunt depozitate in conditii de securitate maxima, astfel incat o singura persoana, actionand independent, sa nu poata avea acces la lucrarile scrise, pana la predarea acestora. Predarea se face in aceeasi zi, cu proces-verbal, reprezentantului comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului/inspectoratului scolar in aceeasi zi, in vederea transportarii acestora la sediul inspectoratului scolar. Transportul lucrarilor scrise de la centrele de concurs la inspectoratul scolar este asigurat de reprezentantii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului/inspectoratului scolar insotiti de jandarmi. Rezultatele concursului se afiseaza la sediul unitatii de invatamant la care s-a desfasurat proba scrisa si la inspectoratele scolare, la data prevazuta de Calendar.”
19. La articolul 129, dupa alineatul (29) se introduce un nou alineat, alineatul (30), cu urmatorul cuprins:
“(30) Inspectoratul scolar asigura transportul lucrarilor scrise catre centrele de evaluare. Transportul lucrarilor scrise de la inspectoratul scolar la centrele de evaluare este asigurat de reprezentantii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului/inspectoratului scolar, insotiti de jandarmi.”
20. La articolul 131, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazul mediilor de repartizare egale obtinute la concurs se aplica prevederile art. 110 alin. (14).”
21. La articolul 132, alineatele (1) si (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 132
(1) In baza situatiei privind repartizarea candidatilor, transmisa inspectoratului scolar de catre comisia de organizare si desfasurare a concursului, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare, incepand cu 1 septembrie 2012.
(2) In baza deciziei de repartizare, semnata de inspectorul scolar general, directorul unitatii de invatamant incheie cu candidatii repartizati contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata sau determinata, dupa caz, incepand cu 1 septembrie 2012, dupa cum urmeaza:
a) contract individual de munca pe perioada nedeterminata, pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata si care au dobandit definitivarea in invatamant;
b) contract individual de munca pe perioada determinata, pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate si care nu au dobandit definitivarea in invatamant, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizati;
c) contract individual de munca pe perioada determinata pentru candidatii repartizati pe posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioada determinata. Pentru candidatii care nu au dobandit definitivarea in invatamant repartizati pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care au fost repartizati poate/pot hotari modificarea duratei contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata, dupa ce acesti candidati promoveaza examenul pentru definitivarea in invatamant.”
22. La articolul 136, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 136
(1) Membrii comisiilor de organizare si desfasurare a concursului, ai comisiilor de organizare si desfasurare a probelor practice/orale sau a inspectiei speciale la clasa, ai comisiilor de evaluare a lucrarilor scrise si ai comisiilor de rezolvare a contestatiilor nu pot avea functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national.”
23. Dupa articolul 143 se introduc sase noi articole, articolele 143^1 – 143^6, cu urmatorul cuprins:
“ART. 143^1
(1) Posturile didactice/Catedrele ramase vacante dupa concurs se ocupa de cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar la data solicitarii, la cererea acestora, prin pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar.
(2) La acordarea consimtamantului pentru pretransfer se vor avea in vedere principiile fundamentale prevazute la art. 3 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu completarile ulterioare.
(3) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar pot participa:
a) cadrele didactice titulare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat;
b) cadrele didactice titulare transferate din invatamantul preuniversitar de stat, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997*) privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care functioneaza in structurile specializate din subordinea directiilor generale pentru asistenta sociala si protectia copilului;
c) cadrele didactice titulare prin concurs, in unitati de invatamant preuniversitar particulare acreditate, in baza Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.656/2004, cu modificarile ulterioare, in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;
d) cadre didactice titulare transferate din invatamantul preuniversitar de stat, in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrangere de activitate.
(4) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din invatamantul alternativ, cadrele didactice titulare, care participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, anexeaza la cererea de inscriere avizul eliberat de federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania, precum si documentul care atesta parcurgerea modulului de pedagogie specifica, eliberat de federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativa etc.
(5) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante la disciplina religie, cadrele didactice titulare, care participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, anexeaza la cererea de inscriere avizul cultului respectiv. Pentru posturile didactice/catedrele vacante de la seminarele/liceele teologice si disciplinele teologice de specialitate, cadrele didactice titulare, care participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, anexeaza la cererea de inscriere avizul special al cultului respectiv, in baza protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. In unitatile de invatamant in care functioneaza si clase cu profil teologic, avizul cultului se solicita numai pentru disciplinele teologice de specialitate.
(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la liceele militare, in unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, informatii, ordine publica si securitate nationala, unitatile de invatamant subordonate Ministerului Justitiei, cadrele didactice titulare, care participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, anexeaza la cererea de inscriere avizul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv al Ministerului Justitiei, institutii care, in acest sens, au incheiat protocoale cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, pentru calificarile educator/educatoare, invatator/invatatoare si educator/educatoare-invatator/invatatoare, cadrele didactice titulare, care participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, anexeaza la cererea de inscriere avizul inspectorului de specialitate si al directorului liceului pedagogic, cu privire la competentele de indrumare a practicii pedagogice.
(8) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitatile de invatamant particular care necesita aviz, cadrele didactice titulare, care participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, anexeaza la cererea de inscriere avizul eliberat de conducerea unitatilor de invatamant particular.
(9) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar care solicita pretransferul pe un post didactic/catedra in unitati de invatamant avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv ori clase cu predare in alta limba decat cea in care cadrele didactice si-au facut studiile, clase/grupe de hipoacuzici si surzi, precum si in unitati de invatamant avand clase cu profil sportiv sau artistic (corepetitie, muzica, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectura si design), pe catedre de informatica, de tehnologia informatiei si comunicarii, de informatica-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii), de instruire practica sau de activitati de preprofesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi scolare sportive sau din palatele si cluburile copiilor, sustin o proba practica/orala eliminatorie, in profilul postului didactic solicitat. Fac exceptie cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar care se pretransfera de pe posturi didactice/catedre similare si cadrele didactice care au obtinut rezultatul <<admis>> la evaluarea acestor probe in cadrul etapei de transferare pentru restrangere de activitate.
(10) Evaluarea probei practice/orale se realizeaza de catre o comisie, numita prin decizie a inspectorului scolar general, formata din: presedinte – inspector de specialitate/metodist; membri – cate 2 profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea in profilul postului/inspectori de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar/responsabili ai comisiilor metodice; secretar – directorul unitatii de invatamant in care se organizeaza proba practica/orala. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii in profilul postului se consemneaza prin <<admis>> sau <<respins>>. La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale ramanand definitiva. Probele practice/orale eliminatorii in profilul postului se organizeaza si se desfasoara conform anexelor nr. 4 – 11.
————
*) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 a fost abrogata prin Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 143^2
(1) Pentru pretransferul prin consimtamant intre unitatile de invatamant, personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar depune, la unitatea/unitatile de invatamant in care solicita pretransferul, cererea-tip, conform anexei nr. 22. Cererea este insotita de documentele mentionate in aceasta, de acordul pentru pretransfer si de aprecierea sintetica a consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care este titular.
(2) Cadrul didactic titular intr-o unitate invatamant preuniversitar, care a dobandit prin studii doua sau mai multe specializari, poate solicita, in etapa de pretransfer, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e), in concordanta cu specializarile dobandite prin studii, in aceeasi unitate de invatamant, cu acordul consiliului de administratie al unitatii de invatamant respective.
(3) In etapa de pretransfer prin consimtamant intre unitatile de invatamant cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite in cel mult 3 (trei) unitati de invatamant. In structura catedrelor vacante pentru pretransfer nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a si a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura si design, precum si orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecventa redusa. In structura catedrelor vacante pentru pretransfer pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore optionale.
(4) Comisia de mobilitate constituita, in acest sens, la nivelul unitatii de invatamant in care se solicita pretransferul, prin decizie a directorului unitatii de invatamant, verifica dosarele si realizeaza, daca sunt mai multe cereri pentru acelasi post didactic vacant, ierarhizarea cadrelor didactice conform criteriilor prevazute la alin. (5), in ordinea descrescatoare a punctajului stabilit potrivit anexei nr. 2. Comisia de mobilitate la nivelul unitatii de invatamant selecteaza, in baza ierarhizarii, cadrele didactice in vederea acordarii pretransferului prin consimtamant intre unitati. In situatia punctajelor egale, departajarea se realizeaza in baza criteriilor socioumanitare: sotul/sotia sa lucreze in invatamant in aceeasi localitate; sot/sotie cu domiciliul in localitate; parinti cu domiciliul in localitate; motive de sanatate care nu permit parasirea localitatii, sotul/sotia sa lucreze in invatamant, alte cauze obiective dovedite cu acte, ca de exemplu: minori in intretinere, parinti bolnavi, proprietati imobiliare in localitate. Din comisia de mobilitate constituita la nivelul unitatii de invatamant nu pot face parte membri ai consiliului de administratie din unitatea de invatamant respectiva si cadre didactice care solicita pretransferul in unitatea de invatamant respectiva.
(5) La selectarea cadrului didactic, comisia trebuie sa tina seama daca solicitantul indeplineste cerintele de studii conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar si detine avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic/catedrei solicitat(e) si, in ordine, de urmatoarele criterii:
a) cadrul didactic este titular in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) si are domiciliul in aceeasi localitate in care solicita postul didactic/catedra vacant(a);
b) cadrul didactic este titular si are domiciliul in aceeasi localitate in care solicita postul didactic/catedra vacant(a);
c) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) si are domiciliul in localitatea in care solicita postul didactic/catedra;
d) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate si are domiciliul in localitatea in care solicita postul didactic/catedra;
e) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) si are domiciliul intr-o localitate apropiata de localitatea in care solicita postul didactic/catedra;
f) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate si are domiciliul intr-o localitate apropiata de localitatea in care solicita postul didactic/catedra.
(6) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar aflate in situatiile prevazute la alin. (5) lit. c) – f) fac dovada domiciliului pana la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinta de identitate. Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar aflate in situatia prevazuta la alin. (5) lit. e) – f) nu sunt conditionate de domiciliul in localitatea in care solicita pretransferul, dar trebuie sa aiba domiciliul in judetul in care solicita pretransferul. Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar intr-un judet invecinat judetului de domiciliu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante prin pretransfer in judetul in care sunt titulare, pentru apropiere de localitatea de domiciliu, daca se justifica apropierea de domiciliu. La punctaj egal, daca un post didactic e solicitat de doua sau mai multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este titular si are domiciliul in judetul in care solicita pretransferul.
(7) Cadrele didactice care solicita pretransferul in municipiul Bucuresti, titulare in invatamantul preuniversitar in alte judete, fac dovada domiciliului in municipiul Bucuresti pana la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinta de identitate.
(8) Propunerea comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamant este inaintata consiliului de administratie al unitatii de invatamant prin raport scris, conform anexei nr. 26, si este validata de acesta.
(9) In baza validarii facute de consiliul de administratie, directorul emite acordul privind pretransferul cadrului didactic in unitatea respectiva.
(10) Directorii unitatilor de invatamant care au emis acorduri pentru pretransferul cadrelor didactice titulare prin consimtamant intre unitati instiinteaza in scris inspectoratul scolar, conform modelului prevazut in anexa nr. 27.
ART. 143^3
(1) In vederea solutionarii cererii de pretransfer prin consimtamant intre unitatile de invatamant, personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar depune la inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea de invatamant la care se solicita pretransferul o cerere-tip, conform anexei nr. 22, insotita de documentele mentionate in aceasta, precum si acordul/acordurile conducerii/conducerilor unitatii/unitatilor de invatamant privind pretransferul consimtit intre unitati, dupa caz, conform anexei nr. 27. Cadrul didactic titular in invatamantul preuniversitar, care solicita solutionarea cererii de pretransfer in unitati de invatamant din alte judete, anexeaza la cererea de inscriere adeverinta eliberata de inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala este titular, din care sa rezulte ca cererea de pretransfer in alt judet a solicitantului a fost luata in evidenta.
(2) Un cadru didactic titular in invatamantul preuniversitar se poate inscrie la etapa de pretransfer prin consimtamant intre unitatile de invatamant, numai intr-un singur judet sau numai in municipiul Bucuresti.
(3) Solutionarea cererilor de pretransfer prin consimtamant intre unitatile de invatamant se realizeaza in sedinta publica organizata de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta de Calendar. Cadrul didactic titular in invatamantul preuniversitar care nu poate participa la sedinta publica de pretransfer prin consimtamant intre unitatile de invatamant are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele.
(4) In sedinta publica, comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar analizeaza acordul/acordurile conducerii/conducerilor privind pretransferul consimtit intre unitati si repartizeaza cadrele didactice in baza acestor acorduri, cu respectarea conditiilor din prezenta metodologie. La repartizarea posturilor didactice/cadrelor in sedinta publica se va tine seama de asigurarea posturilor didactice/catedrelor vacante la disciplinele/specialitatile pentru care exista cadre didactice a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata prin transfer/repartizare.
(5) Pretransferul personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar prin consimtamant intre unitatile de invatamant se poate realiza si prin schimb de posturi pe baza consimtamantului scris al solicitantilor, fara a fi conditionati de domiciliu si cu acordul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant la care solicitantii sunt titulari. Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar care au implinit varsta standard de pensionare sau care vor implini varsta standard de pensionare pana la data de 31 august 2013 nu pot fi pretransferate prin schimb de posturi in baza consimtamantului scris.
(6) Contestatiile la hotararile comisiei judetene/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, adoptate in sedinta publica, se depun la inspectoratul scolar in termenul prevazut de Calendar si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar in perioada prevazuta in Calendar. Hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Dupa solutionarea contestatiilor, inspectorul scolar general emite decizia de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant cu precizarea unitatii/unitatilor de invatamant cu personalitate juridica, a postului didactic/catedrei, a nivelului de invatamant si a regimului de mediu. In decizia de pretransfer nu se precizeaza viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitatilor de invatamant cu personalitate juridica se precizeaza numai in situatia in care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unitatii de invatamant cu personalitate juridica.
ART. 143^4
(1) Posturile didactice/Catedrele ramase vacante/rezervate dupa etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant se ocupa de cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar la data solicitarii, prin detasare in interesul invatamantului.
(2) Detasarea in interesul invatamantului a personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar se realizeaza in baza cererii scrise formulate de unitatea primitoare, la propunerea inspectorului scolar de specialitate, pe postul didactic/catedra solicitat(a) de unitatea primitoare si cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 22. Personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar solicitat pentru detasare depune un acord la inspectoratul scolar pe raza caruia se afla postul didactic/catedra, insotit de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevazute in acord.
(3) Certificarea documentelor se face de catre directorul unitatii de invatamant in care solicitantul si-a desfasurat activitatea sau, dupa caz, de catre inspectorul scolar pentru managementul resurselor umane.
(4) Inspectorul scolar de specialitate analizeaza curriculum-ul vitae, in care cadrul didactic solicitat isi prezinta activitatea profesionala, didactica si stiintifica, sustinuta prin documente justificative.
(5) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar solicitate pentru detasare in interesul invatamantului pe un post didactic/o catedra la clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv ori clase cu predare in alta limba decat cea in care cadrele didactice si-au facut studiile, clase/grupe de hipoacuzici si surzi, precum si in unitati de invatamant avand clase cu profil sportiv sau artistic (corepetitie, muzica, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectura si design), pe catedre de informatica, de tehnologia informatiei si comunicarii, de informatica-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii), de instruire practica sau de activitati de preprofesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi scolare sportive sau din palatele si cluburile copiilor, sustin o proba practica/orala eliminatorie, in profilul postului didactic solicitat. Fac exceptie cadrele didactice titulare detasate de pe posturi didactice/catedre similare si cadrele didactice care au obtinut rezultatul <<admis>> la evaluarea acestor probe in cadrul etapelor de transferare pentru restrangere de activitate si pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant.
(6) Evaluarea probei practice/orale se realizeaza de catre o comisie, numita prin decizie a inspectorului scolar general, formata din: presedinte – un inspector de specialitate; membri – cate 2 profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea in profilul postului/inspectori de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar/responsabili ai comisiilor metodice/50 de candidati (profesorii din comisie trebuie sa aiba cel putin acelasi grad didactic cu cel al candidatului) si directorul unitatii de invatamant la care se desfasoara proba practica; secretar – un cadru didactic. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii in profilul postului se consemneaza prin <<admis>> sau <<respins>>. La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale ramanand definitiva. Probele practice/orale eliminatorii in profilul postului se organizeaza si se desfasoara conform anexelor nr. 4 – 11.
(7) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar solicitate pentru detasare in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesita atestate/avize suplimentare trebuie sa posede atestatele/avizele necesare la data depunerii acordului pentru detasare in interesul invatamantului conform Calendarului.
(8) Detasarea in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului scolar general, dupa aprobarea in consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Detasarea in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se poate realiza pentru o perioada de cel mult 5 ani scolari consecutivi.
(9) In sedinta consiliului de administratie al inspectoratului scolar in care se aproba detasarile in interesul invatamantului pentru anul scolar 2012 – 2013, inspectorii scolari de specialitate prezinta un raport, in baza analizei informatiilor primite de la conducerile unitatilor de invatamant, asupra tuturor detasarilor in interesul invatamantului aprobate.
(10) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata prin transfer/repartizare se detaseaza in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, in sedinta publica organizata de comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta in Calendar.
ART. 143^5
(1) In cazul functiilor de conducere din unitati de invatamant preuniversitar de stat si de indrumare si control din inspectoratele scolare, detasarea in interesul invatamantului se face la propunerea inspectorului scolar general, cu avizul consiliului de administratie al inspectoratului scolar si cu acordul scris al persoanelor solicitate, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar.
(2) Detasarea in interesul invatamantului pentru functiile de indrumare si control din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in functiile de conducere din inspectoratele scolare si casele corpului didactic se dispune prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(3) Asigurarea conducerii unei unitati de invatamant preuniversitar particular, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, se poate realiza de cadre didactice care se disting prin calitati profesionale, manageriale si morale, dupa cum urmeaza:
a) prin numirea in functia de conducere de catre conducerea persoanei juridice finantatoare, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant particular, a unui cadru didactic din cadrul unitatii de invatamant respective sau a unui cadru didactic pensionat; actul de numire se aduce la cunostinta inspectoratului scolar pe raza caruia isi desfasoara activitatea unitatea scolara;
b) prin detasarea in interesul invatamantului a cadrelor didactice titulare in invatamantul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare in alte unitati de invatamant particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finantatoare si cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin decizie a inspectorului scolar general.
ART. 143^6
(1) Posturile didactice/Catedrele ramase vacante/rezervate dupa etapa de detasare in interesul invatamantului se ocupa de cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar la data solicitarii, prin detasare la cerere.
(2) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin detasare la cerere pot participa:
a) cadre didactice titulare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat;
b) cadre didactice titulare transferate din invatamantul preuniversitar de stat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care functioneaza in structurile specializate din subordinea directiilor generale pentru asistenta sociala si protectia copilului;
c) cadre didactice titulare prin concurs, in unitati de invatamant preuniversitar particulare acreditate/autorizate, in baza Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.656/2004, cu modificarile ulterioare, in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;
d) cadre didactice titulare transferate din invatamantul preuniversitar de stat in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrangere de activitate.
(3) Posturile didactice/Catedrele vacante/rezervate publicate pentru detasare la cerere se ocupa cu prioritate aplicand principiul continuitatii pentru cadrele didactice participante la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar din iulie 2011, care au obtinut minimum media 5,00 (cinci) in specialitatea postului, au fost repartizate prin detasare la cerere pe posturi didactice/catedre incepand cu 1 septembrie 2011, in sedinta publica conform Calendarului, au acordul consiliului de administratie/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant si au calificativul/calificativele <<Foarte bine>>. Acordul/Refuzul consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant pentru continuitate prin detasare la cerere este comunicat inspectoratului scolar si cadrelor didactice solicitante, conform Calendarului. Consiliul/Consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant comunica in scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuitatii prin detasare. Daca un post didactic dintr-o unitate de invatamant este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare, se vor folosi criteriile din anexa nr. 2. Pentru a fi repartizate prin continuitate pentru detasare la cerere, in baza notei obtinute la concursul din iulie 2011, cadrele didactice titulare care participa si la concursul din 2012 trebuie sa obtina minimum media 5,00 (cinci) la disciplina corespunzatoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate.
(4) Posturile didactice/Catedrele ramase vacante/rezervate dupa solutionarea continuitatilor pentru detasare la cerere se ocupa de cadrele didactice titulare participante la concursul din 2012 care au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci), care solicita detasare la cerere, precum si prin concurs specific.
(5) Detasarea la cerere a personalului didactic titular din invatamantul preuniversitar se realizeaza in baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat catre inspectoratul scolar, insotita de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevazute in cerere, conform anexei nr. 22.
(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din invatamantul alternativ, cadrele didactice titulare care solicita detasare la cerere anexeaza la cererea de inscriere avizul eliberat de federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania, precum si documentul care atesta parcurgerea modulului de pedagogie specifica, eliberat de federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativa etc.
(7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la disciplina religie, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere, avizul cultului respectiv, in baza protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la seminarele/liceele teologice si de discipline teologice, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere, avizul special al cultului respectiv, in baza protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. In unitatile de invatamant in care functioneaza si clase cu profil teologic, avizul cultului se solicita numai pentru disciplinele teologice.
(8) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare, in unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, informatii, ordine publica si securitate nationala, in unitatile de invatamant subordonate Ministerului Justitiei, cadrele didactice titulare, care participa la etapa de detasare la cerere, anexeaza la cererea de inscriere avizul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv al Ministerului Justitiei, ca institutii care, in acest sens, au incheiat protocoale cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(9) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, pentru calificarile educator/educatoare, invatator/invatatoare si educator/educatoare-invatator/invatatoare, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere, avizul inspectorului de specialitate si al directorului liceului pedagogic, cu privire la competentele de indrumare a practicii pedagogice.
(10) Concursul specific consta in evaluarea activitatii profesionale, didactice si stiintifice a cadrului didactic, in baza documentelor justificative anexate la cererea de inscriere, de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar si acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 2.
(11) Candidatii care solicita detasare la cerere, prin concurs/concurs specific, pe posturi didactice/catedre in unitati de invatamant avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv, clase cu predare in alta limba decat cea in care si-au facut studiile, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetitie, muzica, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectura si design), pe catedre de informatica, de tehnologia informatiei si comunicarii, de informatica-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii), de instruire practica sau de activitati de preprofesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi scolare sportive sau din palatele si cluburile copiilor, sustin o proba practica/orala eliminatorie in profilul postului didactic solicitat. Fac exceptie cadrele didactice titulare detasate de pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare care au obtinut rezultatul <<admis>> la evaluarea acestor probe in cadrul etapelor de transferare pentru restrangere de activitate si pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, cadrele didactice titulare care au obtinut cel putin nota 5 (cinci) la evaluarea acestor probe in cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2012, iar candidatii care sustin proba scrisa specifica pentru ocuparea unui post de educatoare/invatator sunt exceptati de la sustinerea probei eliminatorii orale la limba in care urmeaza sa se realizeze predarea. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii in profilul postului se consemneaza prin <<admis>> sau <<respins>>. La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei de concurs ramanand definitiva.
(12) Evaluarea probei practice/orale se realizeaza de catre o comisie, numita prin decizie a inspectorului scolar general, formata din: presedinte – inspector de specialitate/metodist; membri – cate 2 profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea in profilul postului/inspectori de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar/responsabili ai comisiilor metodice; secretar – directorul unitatii de invatamant in care se organizeaza proba practica/orala. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii in profilul postului se consemneaza prin <<admis>> sau <<respins>>. La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale ramanand definitiva. Probele practice/orale eliminatorii in profilul postului se organizeaza si se desfasoara conform anexelor nr. 4 – 11.
(13) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detasare la cerere, se realizeaza in sedinta publica, organizata la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, in perioada prevazuta in Calendar, in ordine, de catre:
a) cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar anterior concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar din anul 2012, care au participat la acest concurs si au obtinut cel putin media 5,00 (cinci) si solicita detasare la cerere, in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concurs;
b) cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar anterior concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar din anul 2012, inclusiv cele transferate in baza acestui concurs, care solicita detasare la cerere, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut prin evaluarea activitatii profesionale, didactice si stiintifice, in urma aplicarii criteriilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 2.
(14) In cazul mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate in urmatoarea ordine:
a) persoana al/a carei sot/sotie este cadru didactic titular in localitatea in care se solicita detasarea;
b) persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla postul/catedra solicitata;
c) persoana al/a carei sot/sotie este cadru didactic;
d) persoana al/a carei sot/sotie este ales/aleasa in Parlament, este numit/numita in Guvern sau indeplineste functii de specialitate specifice in aparatul Parlamentului, al Presedintiei, al Guvernului ori in cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, persoana al carei sot/sotie este aleasa de Parlament in organismele centrale ale statului, precum si persoana al/a carei sot/sotie indeplineste functia de prefect, subprefect, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean sau o functie de indrumare si control in sistemul de invatamant, de cultura, de tineret si sport. De asemenea, au prioritate sotul/sotia persoanei care indeplineste functii de conducere si de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum si sotul/sotia cadrelor didactice numite in functii de conducere sau de specialitate la comisiile si agentiile din subordinea Presedintiei, a Parlamentului sau a Guvernului, sotia/sotul liderilor sindicatelor din invatamant, care au drept de rezervare de catedra, si ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apararii, ale Ministerului Administratiei si Internelor, ale Serviciului Roman de Informatii si alte servicii speciale la nivel national, mutate, la ordin, in alta localitate.
(15) Daca, dupa aplicarea criteriilor prevazute la alin. (14), se mentine egalitatea, departajarea se face luandu-se in considerare, in ordine, urmatoarele criterii:
a) apropierea de domiciliu;
b) media de departajare, calculata cu 4 zecimale;
c) gradul didactic;
d) cuprinderea in cadrul unui program de conversie organizat de institutii autorizate/acreditate, conform legii;
e) media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenta (stat);
f) media la examenul pentru obtinerea gradului didactic;
g) vechimea in invatamant.
(16) Cadrul didactic, care nu poate participa la sedinta publica de repartizare prin detasare la cerere, are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele. In cazul in care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta publica, cererea acestuia nu se solutioneaza. Optiunea fiecarui cadru didactic se consemneaza in procesul-verbal al comisiei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original.
(17) Detasarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului scolar general. O persoana poate beneficia de detasare la cerere pe o perioada de cel mult 5 ani scolari consecutivi.
(18) Cadrele didactice numite cu statut de titular in baza rezultatelor obtinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante in unitatile de invatamant preuniversitar, sesiunea 2012, care s-au prezentat la postul didactic/catedra la care au fost repartizate pot beneficia de detasare la cerere, in primul an dupa concurs, dupa data de 1 septembrie 2012, in baza punctajului obtinut prin evaluarea activitatii profesionale, didactice si stiintifice, in urma aplicarii criteriilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 2. Acestea pot beneficia si de detasare in interesul invatamantului, in primul an dupa concurs, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in baza hotararii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar.”
24. La articolul 144, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, prin comisia de mobilitate, centralizeaza posturile didactice, catedrele si orele ramase neocupate dupa sesiunea de rezolvare a detasarilor la cerere, precum si dupa modificarea duratei contractelor de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata, analizarea posibilitatii prelungirii duratei contractelor individuale de munca pe perioada determinata pentru anul scolar 2012 – 2013 la nivelul unitatilor de invatamant pentru alte cadre didactice incadrate prin suplinire in anul scolar curent, dupa derularea etapelor de pretransferare si detasare in interesul invatamantului si detasare la cerere, in conditiile prevazute la art. 111 alin. (6) lit. b) si alin. (7), cu respectarea criteriilor de departajare prevazute la art. 111 alin. (8), si le repartizeaza, in ordine, candidatilor ramasi nerepartizati dupa concursul organizat la nivelul unitatii de invatamant sau al consortiilor scolare ori prin asocieri temporare de unitati de invatamant la nivel local sau judetean.”
25. Articolul 156 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 156
(1) Dupa incheierea contractelor de munca cu personalul didactic repartizat conform dispozitiilor art. 144 – 155, directorul unitatii de invatamant atribuie posturile didactice/catedrele/orele ramase neocupate, in regim de plata cu ora, cadrelor didactice titulare in unitatea de invatamant, la solicitarea acestora, si comunica situatia inspectoratului scolar in perioada prevazuta in Calendar.
(2) Dupa atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor ramase neocupate in regim de plata cu ora cadrelor didactice titulare in unitatea de invatamant, directorii unitatilor de invatamant in care mai raman posturi didactice/catedre/ore neocupate acorda avizul pentru incadrarea in regim de plata cu ora, in baza prezentarii unui curriculum vitae si sustinerii unui interviu, in perioada prevazuta in Calendar, personalului didactic titular in alta unitate de invatamant, specialistilor consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare, personalului angajat in alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat, cu respectarea conditiilor de studii, avizelor si atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate.”
26. Articolul 157 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 157
(1) Pe baza informatiilor transmise de directorii unitatilor de invatamant, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti realizeaza lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate ramase neocupate pe care o publica prin afisare la avizier si postare pe site-ul institutiei in perioada prevazuta in Calendar.
(2) Personalul didactic care a obtinut avizul pentru incadrarea in regim de plata cu ora se adreseaza inspectoratului scolar, in vederea repartizarii, in perioada prevazuta in Calendar.
(3) Pe baza informatiilor transmise de directorii unitatilor de invatamant, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti intocmeste, pe discipline, lista personalului didactic titular, asociat si pensionat, care a primit avizul pentru incadrarea in regim de plata cu ora la unitati de invatamant. Aceasta lista poate fi completata cu cererile adresate direct inspectoratului scolar.
(4) Inspectoratele scolare repartizeaza, in sedinta publica, posturile didactice/catedrele/orele ramase neocupate, in ordine:
a) personalului didactic titular care a primit avizul pentru incadrarea in regim de plata cu ora la unitati de invatamant;
b) specialistilor consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare si personalului angajat in alte domenii de activitate care au primit avizul pentru incadrarea in regim de plata cu ora la unitati de invatamant;
c) personalului didactic pensionat care a primit avizul pentru incadrarea in regim de plata cu ora la unitati de invatamant;
d) personalului didactic titular care a solicitat incadrarea in regim de plata cu ora, ramas neincadrat, in ordinea descrescatoare a punctajului;
e) specialistilor consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare si personalului angajat in alte domenii de activitate care au solicitat incadrarea in regim de plata cu ora, ramasi neincadrati, in ordinea descrescatoare a punctajului;
f) personalului didactic pensionat ramas neincadrat, care nu depaseste cu cel mult 3 ani varsta legala de pensionare, in ordinea descrescatoare a punctajului;
g) personalului didactic pensionat, care depaseste cu 3 (trei) ani varsta legala de pensionare, ramas neincadrat, in ordinea descrescatoare a punctajului.
(5) Angajarea personalului didactic in regim de plata cu ora, repartizat prin decizia inspectorului scolar general, se va face de catre directorul unitatii de invatamant, dupa prezentarea curriculumului vitae si sustinerea interviului.
(6) Incadrarea in regim de plata cu ora a personalului didactic titular din aceeasi unitate de invatamant si a personalului didactic asociat si pensionat se face pe durata cursurilor sau pana la revenirea titularului la post/catedra in timpul anului scolar.”
27. Capitolul IX se abroga.
28. La articolul 161, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Specializarile absolventilor cu studii universitare de lunga/scurta durata, care se inscriu la sesiunea de transferare pentru restrangere de activitate, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar, la etapele de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, detasare in interesul invatamantului sau detasare la cerere, care au inceput studiile pana in anul 1993, trebuie sa se regaseasca in Centralizator.
(3) Specializarile absolventilor cu studii universitare de lunga/scurta durata sau care au finalizat ciclul I de studii universitare de licenta, care se inscriu la sesiunea de transferare pentru restrangere de activitate, la examenul de definitivare in invatamant, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar, la etapele de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, detasare in interesul invatamantului, detasare la cerere sau titularizare in baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care au inceput studiile dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 88/1993*) privind acreditarea institutiilor din invatamantul superior si recunoasterea diplomelor, republicata, trebuie sa se regaseasca atat in Centralizator, cat si in hotararile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii invatamantului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de invatamant superior emise dupa data de 17 decembrie 1993, care cuprind specializarile autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate, precum si forma de invatamant pentru care au fost autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate. Programele de studii universitare de masterat acreditate si forma de invatamant pentru care au fost acreditate sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.”
————
*) Legea nr. 88/1993 a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

29. Articolul 162 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 162
(1) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar isi desfasoara activitatea pe durata unui an calendaristic, in conformitate cu prevederile Calendarului, si este abilitata sa ia decizii si in afara perioadelor prevazute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situatiilor care pot sa apara: completare de norma pe perioada determinata, detasare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar din iulie 2011 si/sau 2012 care au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci) sau in baza punctajului, detasare in interesul invatamantului, schimb de posturi intre suplinitori, pretransfer prin schimb de posturi prin consimtamant scris, cu exceptia transferarii pentru restrangere de activitate, pretransferarii, intregirilor de norma didactica si completarilor de norma pe perioada nedeterminata, cu informarea si avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, precum si sedinte publice de repartizare, monitorizarea concursurilor/testarilor organizate de unitatile de invatamant in vederea ocuparii posturilor didactice vacante/rezervate care apar pe parcursul anului scolar pe perioada determinata, refacerea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca urmare a restructurarii retelei scolare, a transformarii unor unitati de invatamant in unitati de alt nivel si a schimbarii denumirii unitatilor de invatamant pe parcursul anului scolar. Toate situatiile aparute, cu exceptia intregirilor de norma didactica, a completarilor de norma didactica pe perioada nedeterminata, a pretransferarii si a transferarii pentru restrangere de activitate, in afara perioadelor prevazute in Calendar, vor fi analizate in cadrul comisiilor paritare ce sunt constituite la nivelul inspectoratelor scolare.
(2) Cadrele didactice titulare a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata in etapele prevazute de Calendar pot fi detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzatoare, fiind salarizate ca personal didactic fara studii corespunzatoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice in cauza.”
30. Articolul 165^1 se abroga.
31. La anexa nr. 22, dupa modelul cererii de inscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se introduc modelele de cereri prevazute in anexa nr. 1 la prezentul ordin.
32. Anexa nr. 25 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
33. Dupa anexa nr. 25 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 26 si 27, prevazute in anexele nr. 3 si 4 la prezentul ordin.
34. Articolul 166 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 166
Anexele nr. 1 – 27 fac parte integranta din prezenta metodologie.”
ART. II
Directia generala management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. IV
Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close