Normele metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica

In M. Of. nr. 422 din 25 iunie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 2353/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului si al ministrului administratiei si internelor nr. 499/521/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 634 din 5 septembrie 2003.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica

ART. 1
Sursele de constituire a Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica sunt urmatoarele:
a) taxa pentru scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier prevazuta la art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) dobanzi incasate, in conditiile legii, la disponibilitatile banesti, la depozitele constituite din venituri incasate din realizarile activitatii prevazute la lit. a).
ART. 2
In utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, Ministerul Mediului si Padurilor indeplineste atributiile si raspunderile ordonatorilor principali de credite bugetare, stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, iar Regia Nationala a Padurilor – Romsilva si structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura au calitatea de autoritate contractanta.
ART. 3
Virarea si decontarea sumelor din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica se vor efectua in conformitate cu Normele metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.487/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 4
Potrivit reglementarilor legale, din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica se asigura:
a) finantarea cercetarii, proiectarii si executarii lucrarilor prevazute in proiectele de amenajare, ameliorare si punere in valoare prin impadurire a terenurilor degradate constituite in perimetre de ameliorare;
b) finantarea intocmirii de studii si documentatii tehnico-economice pentru realizarea perdelelor forestiere de protectie;
c) finantarea impaduririi terenurilor pentru realizarea pe categorii a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie;
d) compensatia pierderii de venit corespunzator suprafetei efectiv ocupate de perdelele forestiere de protectie, prevazuta la art. 101 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 5
(1) Ministerul Mediului si Padurilor, prin directiile care au atributii in domeniu, intocmeste si aproba bugetul de venituri si cheltuieli, lista obiectivelor de investitii – obiective noi, obiective in continuare si programul de proiectare -, finantate din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica.
(2) Lista obiectivelor in continuare se elaboreaza pe baza propunerilor inaintate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – pentru obiectivele ce se executa pe terenurile proprietate publica a statului pe care aceasta le are in administrare, respectiv de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura – pentru celelalte categorii de terenuri.
(3) Lista prevazuta la alin. (2) se intocmeste potrivit documentatiilor tehnico-economice, inventarelor de lucrari de la finele anului precedent si rezultatelor controlului anual al regenerarilor, efectuat conform Normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerarilor.
ART. 6
(1) Proiectarea si executia lucrarilor de amenajare, ameliorare si punere in valoare prin impadurire a terenurilor degradate cuprinse in perimetrele de ameliorare se realizeaza, conform prevederilor legale, de catre persoane juridice atestate de Ministerul Mediului si Padurilor.
(2) Documentatiile tehnico-economice se avizeaza de catre Comisia tehnica de avizare pentru silvicultura si de catre Consiliul tehnico-economic al Ministerului Mediului si Padurilor si se aproba conform reglementarilor in vigoare.
(3) Serviciile de proiectare si executie a lucrarilor din lista aprobata a obiectivelor de investitii finantate din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica se realizeaza in conformitate cu reglementarile privind achizitiile publice.
ART. 7
(1) Decontarea lucrarilor de amenajare, ameliorare si punere in valoare prin impadurire a terenurilor degradate, din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, se efectueaza de catre Ministerul Mediului si Padurilor, prin:
a) Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, pe baza situatiilor de lucrari aprobate de directiile silvice si avizate de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si pe baza proceselor-verbale de receptie – pentru lucrarile executate pe terenuri situate in fondul forestier, preluate in proprietatea publica a statului si administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in acest scop;
b) structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pe baza situatiilor de lucrari intocmite de executantul lucrarilor, insusite de proprietarul terenului, verificate si aprobate de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, si pe baza proceselor-verbale de receptie – pentru lucrarile executate pe alte categorii de terenuri decat cele prevazute la lit. a).
(2) Recuperarea fondurilor investite, in situatia in care detinatorul sau administratorul terenului cuprins in obiectivul de investitii sisteaza lucrarile in amplasamente cu lucrari in continuare, se va face prin executare silita.
ART. 8
(1) Decontarea lucrarilor se asigura prin Trezoreria Statului, prin contul 50.57 “Disponibil din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica” al Ministerului Mediului si Padurilor si prin contul curent al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva.
(2) In functie de derularea procesului investitional si de soldul Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, Ministerul Mediului si Padurilor, in calitate de ordonator principal de credite, poate reactualiza in cursul anului, conform legislatiei in vigoare, bugetul si lista obiectivelor de investitii care se finanteaza din acest fond.
ART. 9
Soldul Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica ramas neutilizat la finele anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
ART. 10
(1) Evidentierea in contabilitate a veniturilor, cheltuielilor si a disponibilitatilor Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica se face potrivit Planului de conturi pentru institutii publice, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile ulterioare, utilizandu-se in principal urmatoarele conturi:
– 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala”;
– 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate”;
– 776 “Fonduri cu destinatie speciala”, analitic 776.5057 “Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica”;
– 629.5057 “Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala”.
(2) Disponibilitatile, veniturile si cheltuielile din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica se raporteaza in anexa nr. 14a la situatiile financiare anuale si trimestriale pentru institutii publice, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
(3) Monografia privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
(4) Anual, directia cu atributii in domeniu din cadrul Ministerul Mediului si Padurilor comunica Directiei generale paduri din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator, balanta de venituri si cheltuieli pentru Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica.
ART. 11
(1) Pentru lucrarile executate se va organiza receptia lucrarilor si se va intocmi un proces-verbal de receptie.
(2) La finalizarea lucrarilor, respectiv la realizarea starii de masiv a plantatiilor, se organizeaza receptia finala si se intocmeste procesul-verbal de receptie finala.
(3) Receptia lucrarilor se face de catre comisii de specialisti numite de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – pentru obiectivele de investitii situate pe terenurile proprietate publica a statului pe care le are in administrare, respectiv de structura teritoriala de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura – pentru obiectivele de investitii situate pe celelalte categorii de terenuri.
(4) Comisiile de receptie sunt constituite din 5 – 7 membri, din care trebuie sa faca parte si:
– reprezentantul detinatorului cu orice titlu al terenului;
– reprezentantul structurii teritoriale silvice din subordinea Ministerului Mediului si Padurilor;
– reprezentantul unitatii specializate pentru executarea lucrarii de impadurire;
– reprezentantul administratiei publice locale pe teritoriul careia se afla lucrarile executate.
(5) Comisia de receptie are obligatia de a verifica daca au fost executate toate lucrarile de amenajare si ameliorare la parametrii prevazuti in documentatia tehnico-economica aprobata.
(6) In situatia in care lucrarile de amenajare si ameliorare nu au fost executate la parametrii prevazuti in documentatia tehnico-economica aprobata, Comisia de receptie, in termen de 10 zile de la constatare, notifica executantului, in vederea remedierii lucrarilor, stabilindu-se un termen in acest scop.
(7) In situatia in care lucrarile de amenajare si ameliorare au fost executate la parametrii prevazuti in documentatia tehnico-economica aprobata, Comisia de receptie procedeaza la predarea-primirea lucrarilor finalizate, prin proces-verbal incheiat intre executantul lucrarilor, detinatorii terenurilor, reprezentantul structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si reprezentantul administratiei publice locale pe teritoriul careia se afla lucrarile executate, dupa caz.
(8) In actul de predare-primire se vor specifica:
a) suprafata si lucrarile de amenajare si ameliorare aferente realizate;
b) mijloacele fixe realizate;
c) fondurile utilizate;
d) recomandarile si obligatiile privind respectarea regimului silvic de catre detinatorul terenului.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close