Modificarea si completarea Legii privind piata de capital

In M. Of. nr. 435 din 30 iunie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

Din cuprins:
Avand in vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice si financiare in vederea mentinerii stabilitatii economice in contextul crizei financiare globale actuale si de a asigura imbunatatirea corespunzatoare a cadrului legislativ relevant, inclusiv prin integrarea acquis-ului comunitar in legislatia nationala,
tinand seama ca adoptarea prezentei ordonante de urgenta se impune ca urmare a expirarii termenului de transpunere in legislatia nationala (1 iulie 2011) a prevederilor Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare, ale Directivei 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere in aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduita, administrarea riscului si continutul acordului dintre depozitar si societatea de administrare si ale Directivei 2010/44/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere in aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste anumite dispozitii referitoare la fuziunea fondurilor, structurile de tip “master/feeder” si procedura de notificare,
respectiv netranspunerea in regim de urgenta a prevederilor directivelor sus-mentionate ar reprezenta pierderea credibilitatii reformei organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare,
avand in vedere faptul ca de la momentul intrarii in vigoare a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, la nivel comunitar au fost adoptate o serie de acte normative relevante in materie cu impact asupra pietei de capital a caror transpunere necesita adoptarea de dispozitii la nivelul legislatiei primare,
tinand cont de faptul ca situatiile concrete aparute in practica ulterior adoptarii Legii pietei de capital reclama modificarea, in regim de urgenta, a unor prevederi existente astfel incat sa se asigure un grad mai ridicat de protectie a investitiilor si a investitorilor pe piata de capital,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

TITLUL I
Organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezentul titlu reglementeaza infiintarea si functionarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a societatilor de administrare a investitiilor.
(2) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M., este autoritatea competenta care aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta, prin exercitarea prerogativelor stabilite in statutul sau si prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004.
ART. 2
(1) Organismele de plasament colectiv in valori mobiliare, denumite in continuare O.P.C.V.M., sunt fondurile deschise de investitii si societatile de investitii, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au ca unic scop efectuarea de investitii colective, plasand resursele banesti in instrumente financiare lichide la care se face referire in art. 82 si operand pe principiul diversificarii riscului si administrarii prudentiale;
b) titlurile de participare sunt, la cererea detinatorilor, rascumparabile continuu, direct sau indirect, din activele respectivelor organisme. Activitatea O.P.C.V.M. de a se asigura ca valoarea titlurilor sale de participare pe o piata nu variaza semnificativ in raport cu valoarea activului net unitar poate fi considerata echivalenta a operatiunii de rascumparare.
(2) O.P.C.V.M. pot fi constituite din mai multe compartimente de investitii.
(3) O.P.C.V.M. sunt infiintate fie sub forma de fonduri deschise de investitii, pe baza de contract civil, fie sub forma de societati de investitii, prin act constitutiv.
(4) Titlurile de participare ale O.P.C.V.M. sunt unitati de fond sau actiuni emise de O.P.C.V.M., in functie de modul de constituire al acestora.
(5) Societatile de investitii care isi plaseaza activele, prin intermediul filialelor, cu preponderenta altfel decat in valori mobiliare, nu sunt reglementate de prezenta ordonanta de urgenta.
(6) O.P.C.V.M. nu se pot transforma in alte tipuri de organisme de plasament colectiv.
(7) Orice organism de plasament colectiv se poate transforma intr-un O.P.C.V.M., cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor emise de C.N.V.M.
ART. 3
(1) In intelesul prezentului titlu, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. capital initial – fondurile definite conform reglementarilor comune ale Bancii Nationale a Romaniei/Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (BNR/CNVM) privind fondurile proprii emise in aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, denumita in continuare O.U.G. nr. 99/2006;
2. client – orice persoana fizica ori juridica sau orice alta entitate, inclusiv un O.P.C.V.M., careia o societate de administrare a investitiilor ii presteaza serviciul de administrare a portofoliului colectiv ori serviciile prevazute la art. 5 alin. (3);
3. detinator de titluri de participare – orice persoana fizica ori juridica care detine unul sau mai multe titluri de participare ale unui O.P.C.V.M.;
4. indicatori sintetici de risc si de randament – indicatori sintetici in sensul art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere in aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste informatiile-cheie destinate investitorilor si conditiile care trebuie indeplinite pentru furnizarea informatiilor-cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decat hartia, ori prin intermediul unui website;
5. instrumente ale pietei monetare – instrumente financiare tranzactionate de regula in cadrul pietei monetare, care sunt lichide si a caror valoare poate fi determinata cu precizie in orice moment;
6. fonduri proprii – fondurile proprii definite conform reglementarilor comune BNR/CNVM privind fondurile proprii emise in aplicarea O.U.G. nr. 99/2006;
7. fuziunea O.P.C.V.M.-urilor – o operatiune prin care:
(i) unul sau mai multe O.P.C.V.M.-uri ori compartimente de investitii ale acestora, denumite O.P.C.V.M-uri absorbite, isi transfera, in momentul dizolvarii lor fara lichidare, totalitatea patrimoniului unui alt O.P.C.V.M. existent sau unui compartiment de investitii al acestuia, denumit O.P.C.V.M. absorbant, in schimbul repartizarii de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant catre detinatorii lor de titluri de participare, precum si, eventual, a unei plati in numerar care sa nu depaseasca 10% din valoarea activului net a respectivelor titluri de participare;
(ii) doua sau mai multe O.P.C.V.M.-uri ori compartimente de investitii ale acestora, denumite O.P.C.V.M.-uri absorbite, isi transfera, in momentul dizolvarii lor fara lichidare, totalitatea patrimoniului unui O.P.C.V.M. pe care il formeaza sau unui compartiment de investitii al acestuia, denumit O.P.C.V.M. absorbant, in schimbul repartizarii de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului nou-constituit catre detinatorii lor de titluri de participare, precum si, eventual, a unei plati in numerar care sa nu depaseasca 10% din valoarea activului net a respectivelor titluri de participare;
8. fuziune nationala a O.P.C.V.M. – o fuziune intre O.P.C.V.M.-uri stabilite in Romania, in cazul in care cel putin unul dintre O.P.C.V.M.-urile implicate a notificat distribuirea titlurilor sale de participare in alt stat membru;
9. fuziune transfrontaliera a O.P.C.V.M. – o fuziune intre mai multe O.P.C.V.M.-uri:
(i) dintre care cel putin un O.P.C.V.M. este stabilit in Romania si un O.P.C.V.M. in alt stat membru; sau
(ii) care sunt stabilite in Romania, dar fuziunea are ca rezultat un nou O.P.C.V.M. stabilit in alt stat membru; sau
(iii) care sunt stabilite intr-un stat membru, altul decat Romania, dar fuziunea are ca rezultat un nou O.P.C.V.M. stabilit in Romania;
10. legaturi stranse – situatia prevazuta la art. 2 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 297/2004;
11. O.P.C.V.M. de tip feeder – un O.P.C.V.M. sau un compartiment de investitii al acestuia care a fost autorizat sa investeasca, prin exceptare de la art. 2 alin. (1) lit. a), art. 82, 85, 88 si art. 90 alin. (2) lit. c), cel putin 85% din activele sale in titluri de participare emise de un alt O.P.C.V.M. sau de un compartiment de investitii al acestuia care reprezinta O.P.C.V.M.-ul de tip master;
12. O.P.C.V.M. de tip master – un O.P.C.V.M. sau un compartiment de investitii al acestuia care:
a) are cel putin un O.P.C.V.M. de tip feeder printre detinatorii sai de titluri de participare;
b) nu este el insusi un O.P.C.V.M. de tip feeder; si
c) nu detine titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. de tip feeder;
13. participatie calificata – detinerea, directa sau indirecta, intr-o societate de administrare a investitiilor a unei participatii care reprezinta cel putin 10% din capitalul social ori din drepturile de vot sau care permite exercitarea unei influente semnificative asupra administrarii societatii de administrare a investitiilor in care este detinuta participatia respectiva. Determinarea detinerilor si a drepturilor de vot se efectueaza in conformitate cu prevederile reglementarilor C.N.V.M. care transpun prevederile art. 9 si 10 din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligatiilor de transparenta in ceea ce priveste informatia referitoare la emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata cu privire la armonizarea cerintelor de transparenta, avand in vedere conditiile de cumulare prevazute la art. 12 alin. (4) si (5) din aceeasi directiva;
14. persoana relevanta in relatie cu o societate de administrare a investitiilor:
a) un director/membru al directoratului, actionar sau echivalent, ori un administrator/membru al consiliului de supraveghere al unei societati de administrare a investitiilor; sau
b) un angajat al societatii de administrare a investitiilor sau orice alta persoana fizica ale carei servicii sunt puse la dispozitia si se afla sub controlul societatii de administrare a investitiilor si care este implicata in prestarea serviciului de administrare a portofoliului colectiv de catre societatea de administrare a investitiilor; sau
c) o persoana fizica direct implicata in prestarea de servicii catre societatea de administrare a investitiilor in baza unui acord de delegare incheiat cu o terta parte in vederea desfasurarii de catre societatea de administrare a investitiilor a activitatii de administrare a portofoliului colectiv;
15. practica de sincronizare cu piata (“market timing”) – practica frauduloasa prin intermediul careia un investitor efectueaza operatiuni de subscriere si rascumparare sau conversie de titluri de participare in mod sistematic, intr-o perioada scurta de timp, profitand de diferentele temporale si/sau deficientele metodei de determinare a valorii activelor nete;
16. rebalansarea portofoliului – o modificare semnificativa a compozitiei portofoliului unui O.P.C.V.M.;
17. risc de contraparte – riscul de pierdere pentru O.P.C.V.M. care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzactie sa nu isi indeplineasca obligatiile inainte de decontarea finala a fluxului de numerar aferent tranzactiei;
18. risc de lichiditate – riscul ca o pozitie din portofoliul O.P.C.V.M.-ului sa nu poata fi vanduta, lichidata sau inchisa cu costuri limitate intr-un interval de timp rezonabil de scurt, fiind afectata capacitatea O.P.C.V.M. de a respecta in orice moment prevederile art. 2 alin. (1) lit. b);
19. risc operational – riscul de pierdere pentru O.P.C.V.M. care decurge din caracterul necorespunzator al proceselor interne si din erori umane si deficiente ale sistemelor societatii de administrare a investitiilor sau din evenimente externe si include riscul juridic si de documentare si riscul care decurge din procedurile de tranzactionare, decontare si evaluare desfasurate in numele O.P.C.V.M.;
20. risc de piata – riscul de pierdere pentru O.P.C.V.M. care decurge din fluctuatia valorii de piata a pozitiilor din portofoliul O.P.C.V.M., fluctuatie care poate fi atribuita modificarii variabilelor pietei, cum ar fi ratele dobanzii, ratele de schimb valutar, preturile actiunilor si ale marfurilor sau solvabilitatea unui emitent;
21. state membre – statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinand Spatiului Economic European;
22. stat membru de origine:
a) statul membru in care societatea de administrare a investitiilor/societatea de investitii isi are sediul social;
b) statul membru in care este autorizat si stabilit un O.P.C.V.M.;
23. stat membru gazda:
a) statul membru, altul decat statul membru de origine, in care o societate de administrare a investitiilor are o sucursala sau isi desfasoara activitatea;
b) statul membru, altul decat statul membru de origine al O.P.C.V.M., in care sunt distribuite titluri de participare emise de acesta;
24. sucursala – structura organizata, fara personalitate juridica distincta a unei societati de administrare a investitiilor, care presteaza o parte sau toate serviciile pentru care societatea de administrare a investitiilor a fost autorizata. Toate sediile stabilite in Romania de catre o societate de administrare a investitiilor cu sediul social situat intr-un alt stat membru sunt considerate ca o singura sucursala;
25. suport durabil – orice instrument cu ajutorul caruia investitorul poate stoca informatii care ii sunt adresate personal, intr-un mod care sa permita ca informatiile respective sa poata fi consultate ulterior pe o perioada de timp adaptata scopului acestor informatii si care permite reproducerea fidela a informatiilor stocate;
26. valori mobiliare:
a) actiunile si alte valori echivalente actiunilor;
b) obligatiuni si alte titluri de creanta;
c) orice alte titluri negociabile care dau dreptul de a achizitiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 6 se aplica mutatis mutandis reglementarile nationale care transpun prevederile art. 13 – 16 din Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului intreprinderilor de investitii si al institutiilor de credit (reformare).
(3) In aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 26, valorile mobiliare exclud tehnicile si instrumentele prevazute la art. 84.

CAPITOLUL II
Societati de administrare a investitiilor

SECTIUNEA 1
Conditii de autorizare si retragere a autorizatiei unei societati de administrare a investitiilor

SUBSECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 4
(1) Societatea de administrare a investitiilor, denumita in continuare S.A.I., persoana juridica romana, este constituita sub forma unei societati pe actiuni, emitenta de actiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 31/1990, si functioneaza numai in baza autorizatiei C.N.V.M.
(2) S.A.I. va fi inscrisa in Registrul C.N.V.M. la data autorizarii.
(3) In toate actele oficiale, S.A.I. trebuie sa precizeze, pe langa datele sale de identificare, numarul si data inscrierii in Registrul C.N.V.M.
(4) C.N.V.M. va notifica de indata Autoritatii Europene pentru Piete si Valori Mobiliare, denumita in continuare ESMA, cu privire la orice autorizare a unei S.A.I.

SUBSECTIUNEA a 2-a
Servicii prestate de societatile de administrare a investitiilor

ART. 5
(1) S.A.I. va avea ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite in Romania sau in alt stat membru.
(2) Pe langa administrarea O.P.C.V.M. mentionata la alin. (1), S.A.I. poate administra, sub conditia autorizarii C.N.V.M., si alte organisme de plasament colectiv, denumite in continuare A.O.P.C., pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudentiale.
(3) Prin exceptie de la alin. (1) si (2), S.A.I. poate desfasura, pe langa administrarea de organisme de plasament colectiv, si urmatoarele activitati:
a) administrarea portofoliilor individuale de investitii, inclusiv a celor detinute de catre fondurile de pensii, pe baza discretionara, conform mandatelor date de investitori, in cazul in care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2, alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;
b) servicii conexe:
(i) consultanta de investitii privind unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;
(ii) activitatea de pastrare si administrare legata de titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv.
(4) S.A.I. poate fi autorizata sa desfasoare activitatile prevazute la alin. (3) numai in situatia in care este autorizata in prealabil sa desfasoare activitatile mentionate la alin. (1) sau (2) si poate fi autorizata sa desfasoare activitatile prevazute la alin. (3) lit. b) numai in situatia in care desfasoara activitatile prevazute la alin. (3) lit. a).
ART. 6
Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se refera la:
a) administrarea investitiilor;
b) desfasurarea de activitati privind:
1. servicii juridice si de contabilitate aferente administrarii de portofolii;
2. cererile de informare ale clientilor;
3. evaluarea portofoliului si determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;
4. monitorizarea conformitatii cu reglementarile in vigoare;
5. mentinerea unui registru al detinatorilor de titluri de participare;
6. distributia veniturilor;
7. emiterea si rascumpararea titlurilor de participare;
8. tinerea evidentelor;
c) marketing si distributie.
ART. 7
(1) Administrarea portofoliilor individuale de investitii, mentionata la art. 5 alin. (3) lit. a), trebuie realizata conform reglementarilor C.N.V.M. care transpun prevederile art. 2 alin. (2), art. 12, 13 si 19 din Directiva 2004/39/CE.
(2) S.A.I. care desfasoara activitatile prevazute la art. 5 alin. (3) va putea sa investeasca intregul portofoliu de investitii administrat sau o parte din acesta in titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv aflate in administrarea sa, numai cu acordul prealabil al investitorului.

SUBSECTIUNEA a 3-a
Capitalul initial

ART. 8
(1) Capitalul initial al unei S.A.I. este de cel putin echivalentul in lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data depunerii cererii de autorizare.
(2) S.A.I. are obligatia de a completa nivelul capitalului initial, in cazul in care acesta scade sub nivelul prevazut la alin. (1), pana cel tarziu la data transmiterii la C.N.V.M. a primei raportari privind nivelul capitalului initial.
(3) In scopul respectarii cerintelor prevazute de legislatia europeana, C.N.V.M. va modifica, prin ordin al presedintelui, nivelul capitalului initial al unei S.A.I.
(4) In situatia in care valoarea portofoliului administrat de S.A.I. depaseste echivalentul in lei a 250.000.000 euro, S.A.I. trebuie sa isi suplimenteze fondurile proprii cu o cota de 0,02% din suma cu care valoarea portofoliilor administrate de aceasta depaseste echivalentul in lei a 250.000.000 euro, astfel incat totalul dintre capitalul initial si suma suplimentara sa nu depaseasca echivalentul in lei a 10.000.000 euro.
(5) In aplicarea prezentului articol, prin portofoliu administrat de S.A.I. se intelege:
a) portofoliul fondurilor deschise de investitii administrate, inclusiv portofoliile pentru care a fost delegata activitatea de administrare, excluzand portofoliul pentru care i-a fost delegata activitatea de administrare;
b) portofoliul societatilor de investitii pentru care S.A.I. a fost desemnata drept societate de administrare a investitiilor;
c) portofoliul altor organisme de plasament colectiv administrate de S.A.I., inclusiv portofoliile pentru care a fost delegata activitatea de administrare, dar excluzand portofoliul pentru care i-a fost delegata activitatea de administrare de catre o alta S.A.I.
(6) S.A.I trebuie sa mentina fonduri proprii echivalente cu o patrime din valoarea cheltuielilor generale fixe aferente anului precedent. C.N.V.M. poate modifica aceasta cerinta in cazul unei schimbari semnificative a activitatii societatii fata de anul precedent. In cazul in care o S.A.I. nu a functionat cel putin un an, incluzand ziua in care a inceput activitatea, cerinta este de o patrime din suma cheltuielilor generale fixe previzionata in planul sau de afaceri, in situatia in care C.N.V.M. nu solicita o revizuire a acestui plan.

SUBSECTIUNEA a 4-a
Autorizarea, suspendarea si retragerea autorizatiei

ART. 9
(1) S.A.I., persoana juridica romana, poate fi autorizata de C.N.V.M. in situatia in care indeplineste cumulativ cel putin urmatoarele conditii:
a) societatea este constituita ca o societate comerciala pe actiuni si include in numele societatii sintagma “societate de administrare a investitiilor” sau abrevierea S.A.I.;
b) sediul social si sediul central, dupa caz, reprezentand sediul principal de desfasurare a activitatii S.A.I., sunt situate in Romania;
c) pregatirea, experienta si integritatea profesionala ale membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere, ale directorilor/membrilor directoratului, ale auditorilor interni si ale personalului compartimentului de control intern sunt conforme cu cerintele impuse de reglementarile C.N.V.M.;
d) actionarii care detin cel putin o participatie calificata in cadrul S.A.I. respecta criteriile stabilite prin reglementarile C.N.V.M. privind regulile de procedura si criteriile aplicabile evaluarii prudentiale a achizitiilor si majorarilor participatiilor la o societate de servicii de investitii financiare;
e) face dovada existentei capitalului initial, subscris si integral varsat in numerar, stabilit de prezenta ordonanta de urgenta;
f) cererea de autorizare este insotita de un plan de afaceri, care prezinta cel putin structura organizatorica a societatii;
g) are incheiat un contract cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, si care indeplineste criteriile comune stabilite de C.N.V.M. si Camera Auditorilor Financiari din Romania.
(2) In cazul in care S.A.I. se afla in legaturi stranse cu alte persoane fizice sau juridice, C.N.V.M. este in drept sa acorde autorizatia numai in situatia in care aceste legaturi nu impiedica exercitarea atributiilor sale de supraveghere.
(3) C.N.V.M. nu va acorda autorizatia, in situatia in care cadrul legal sau prevederile administrative ale unei tari terte, care guverneaza una ori mai multe persoane fizice sau juridice cu care S.A.I. are legaturi stranse, impiedica exercitarea atributiilor sale de supraveghere.
(4) Acordarea autorizatiei poate fi refuzata in cazul in care, desi sunt indeplinite conditiile mentionate la alin. (1), se considera in mod fara echivoc ca administrarea prudentiala nu poate fi asigurata.
(5) C.N.V.M. va acorda autorizatia de functionare, in termen de maximum 6 luni de la data depunerii intregii documentatii prevazute de reglementarile in vigoare, sau va emite, in cazul respingerii cererii, o decizie motivata, care poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.
(6) S.A.I. isi poate incepe activitatea la data acordarii autorizatiei, cu exceptia activitatii mentionate la art. 5 alin. (3) lit. a), care este conditionata si de dobandirea calitatii de membru al Fondului de compensare a investitorilor.
(7) S.A.I. are obligatia sa respecte conditiile de autorizare, cerintele prudentiale si de adecvare a capitalului, stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta si prin reglementarile C.N.V.M., pe toata durata desfasurarii activitatii si va notifica sau va supune in prealabil autorizarii, dupa caz, orice modificare in modul ei de organizare si functionare, in conformitate cu prevederile reglementarilor C.N.V.M.
(8) Supravegherea prudentiala a unei S.A.I. autorizata de C.N.V.M., indiferent daca aceasta isi infiinteaza ori nu o sucursala sau presteaza ori nu servicii intr-un alt stat membru, va fi asigurata de C.N.V.M., fara a prejudicia atributiile autoritatilor competente din statele membre gazda.
ART. 10
C.N.V.M. va solicita informatii si se va consulta cu autoritatile competente ale unui alt stat membru inaintea autorizarii unei S.A.I., atunci cand aceasta este:
a) o filiala a unei alte S.A.I., a unei firme de investitii, institutii de credit, societati de asigurare autorizate in acel stat membru;
b) o filiala a societatii-mama a unei alte S.A.I, firme de investitii, institutii de credit sau societati de asigurare autorizate in acel stat membru;
c) o societate controlata de aceleasi persoane fizice ori juridice ca o alta S.A.I., firma de investitii, institutie de credit sau societate de asigurare autorizata in acel stat membru.
ART. 11
C.N.V.M. este in drept sa retraga autorizatia acordata S.A.I. in urmatoarele conditii:
a) nu isi incepe activitatea in termen de 12 luni de la obtinerea autorizatiei sau nu desfasoara nicio activitate autorizata de C.N.V.M., pe o perioada mai mare de 6 luni;
b) solicita expres retragerea autorizatiei;
c) autorizatia a fost obtinuta pe baza unor declaratii sau informatii false ori care au indus in eroare;
d) nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei;
e) nu mai respecta prevederile O.U.G. nr. 99/2006 si reglementarile emise in aplicarea acesteia, atunci cand aceasta este autorizata sa desfasoare si activitatile prevazute la art. 5 alin. 3 lit. a);
f) a incalcat grav si/sau sistematic prevederile prezentei ordonante de urgenta si/sau ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia;
g) alte cazuri prevazute de reglementarile C.N.V.M.

SUBSECTIUNEA a 5-a
Conducerea, controlul intern si participatiile calificate

ART. 12
(1) Conducerea efectiva a activitatii unei S.A.I. trebuie sa fie asigurata de cel putin doua persoane fizice, denumite in continuare directori/membri ai directoratului, in functie de tipul de administrare al S.A.I. Numele acestor persoane, precum si ale celor care le inlocuiesc vor fi comunicate C.N.V.M.
(2) Persoanele mentionate la alin. (1) trebuie sa aiba o buna reputatie si experienta profesionala, in raport cu tipul de O.P.C.V.M. administrat de S.A.I., astfel cum sunt acestea stabilite in reglementarile C.N.V.M.
ART. 13
Participatiilor calificate in cadrul unei S.A.I. li se aplica in mod corespunzator reglementarile C.N.V.M. privind regulile de procedura si criteriile aplicabile evaluarii prudentiale a achizitiilor si majorarilor participatiilor la o societate de servicii de investitii financiare.
ART. 14
(1) In aplicarea prevederilor art. 22, S.A.I. are obligatia de a organiza un compartiment de control intern, specializat in supravegherea respectarii de catre societate si personalul acesteia a legislatiei in vigoare incidente pietei de capital, precum si a reglementarilor interne.
(2) Conditiile privind autorizarea personalului, organizarea si functionarea compartimentului de control intern vor fi stabilite prin reglementarile C.N.V.M.

SECTIUNEA a 2-a
Reguli prudentiale

ART. 15
S.A.I. autorizate de C.N.V.M. vor respecta in orice moment, pe parcursul desfasurarii activitatii lor, regulile prudentiale stabilite de C.N.V.M cu privire la administrarea O.P.C.V.M. Aceste reguli se vor referi, fara a se limita la:
a) proceduri administrative si contabile corespunzatoare, de control si siguranta pentru procesarea electronica a datelor, precum si mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzactiile personale ale salariatilor si ale S.A.I.;
b) proceduri adecvate care sa asigure separarea instrumentelor financiare apartinand investitorilor intre ele si de cele ale S.A.I., in scopul protejarii drepturilor de proprietate ale acestora, precum si impotriva folosirii acestor instrumente financiare de catre S.A.I. in tranzactiile pe cont propriu;
c) proceduri adecvate care sa asigure posibilitatea ca operatiunile efectuate de S.A.I. sa fie reconstituite, inclusiv in ceea ce priveste originea lor, natura acestora, partile implicate, timpul si locul unde au fost efectuate;
d) pastrarea inregistrarilor tranzactiilor desfasurate, pentru a permite C.N.V.M. sa supravegheze respectarea regulilor prudentiale, regulilor de conduita in afaceri, precum si a altor cerinte legislative si de reglementare;
e) existenta unei structuri organizatorice care sa permita minimizarea riscului unui conflict de interese intre S.A.I. si investitori, intre acestia, intre investitori si O.P.C.V.M. sau intre O.P.C.V.M.-uri.
ART. 16
(1) In aplicarea prevederilor art. 15, S.A.I. trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina proceduri privind procesul decizional si o structura organizatorica care precizeaza in mod clar si documentat structurile ierarhice de raportare, precum si sa aloce functiile si responsabilitatile aferente acestor structuri;
b) sa se asigure ca persoanele relevante ale S.A.I. cunosc procedurile pe care trebuie sa le urmeze in scopul ducerii la indeplinire in mod concret a responsabilitatilor acestora;
c) sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina mecanisme corespunzatoare de control intern destinate asigurarii respectarii deciziilor si procedurilor la toate nivelele ierarhice ale S.A.I.;
d) sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina un sistem eficient de raportare si comunicare interna la toate nivelele ierarhice relevante ale S.A.I., precum si schimburi eficiente de informatii cu tertii implicati;
e) sa mentina inregistrari corespunzatoare si ordonate ale activitatii si ale organizarii interne a S.A.I.;
(2) In vederea respectarii prevederilor alin. (1), S.A.I. trebuie sa ia in considerare natura, dimensiunea si complexitatea activitatii sale, precum si natura si gama serviciilor si activitatilor desfasurate.
(3) S.A.I. trebuie sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina sisteme si proceduri adecvate pentru a asigura securitatea, integritatea si confidentialitatea informatiilor, luand in considerare natura informatiilor in cauza.
(4) S.A.I. trebuie sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina un plan de continuitate a activitatii, menit sa asigure, in cazul unei intreruperi a sistemelor si mecanismelor proprii, stocarea datelor si a functiilor esentiale, mentinerea serviciilor si activitatilor sau, in situatia in care acest lucru nu este posibil, recuperarea la timp a acestor date si functiuni si reinceperea imediata a serviciilor si activitatilor.
(5) S.A.I. trebuie sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina politici si proceduri contabile care sa le permita sa furnizeze, la cererea C.N.V.M., in timp util, rapoarte financiare care sa reflecte o situatie fidela si reala a pozitiei lor financiare si care sa respecte toate standardele si regulile contabile aplicabile.
(6) S.A.I. trebuie sa monitorizeze si sa evalueze periodic capacitatea si eficacitatea de a corespunde cerintelor de functionare a sistemelor lor, a procedurilor si mecanismelor de control intern stabilite conform alin. (1) – (5) si sa adopte masuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficiente.
ART. 17
(1) S.A.I. trebuie sa angajeze personal calificat cu aptitudini, cunostinte si experienta necesare pentru ducerea la indeplinire a responsabilitatilor alocate acestora.
(2) S.A.I. trebuie sa detina resursele si expertiza necesare pentru a monitoriza in mod eficient activitatile desfasurate de parti terte in baza unui acord cu S.A.I., in special in ceea ce priveste administrarea riscului aferent acordului respectiv.
(3) S.A.I. trebuie sa se asigure ca desfasurarea unor functii multiple de catre persoanele relevante S.A.I. nu afecteaza sau nu va afecta ducerea la indeplinire in mod corect, onest si profesionist a oricareia dintre functiile asumate.
(4) In vederea respectarii prevederilor alin. (1) – (3), S.A.I. trebuie sa ia in considerare natura, dimensiunea si complexitatea activitatii sale, precum si natura si gama serviciilor si activitatilor desfasurate.
ART. 18
(1) S.A.I. trebuie sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina proceduri efective si transparente in scopul administrarii prompte a reclamatiilor primite de la investitori, precum si sa pastreze o inregistrare a fiecarei reclamatii si a masurilor luate pentru solutionarea acesteia.
(2) Investitorii pot depune reclamatii in mod gratuit. Informatiile referitoare la procedurile prevazute la alin. (1) trebuie puse gratuit la dispozitia investitorilor.
ART. 19
(1) S.A.I. trebuie sa ia masurile necesare pentru a dispune de sisteme electronice adecvate care sa ii permita inregistrarea corespunzatoare si la timp a tuturor tranzactiilor cu instrumente financiare din portofoliu si a cererilor de subscriere sau rascumparare, astfel incat sa respecte prevederile art. 26 si 27.
(2) S.A.I. trebuie sa asigure un nivel ridicat de securitate al sistemelor electronice in timpul procesarii electronice a datelor si integritatea si confidentialitatea informatiilor inregistrate, dupa caz.
ART. 20
(1) S.A.I. trebuie sa utilizeze politici si proceduri contabile conform celor prevazute la art. 16 alin. (5) pentru a garanta protectia intereselor detinatorilor de titluri de participare. Contabilitatea O.P.C.V.M.-urilor trebuie tinuta astfel incat toate elementele de activ si de pasiv ale acestora sa poata fi direct identificate in orice moment.
(2) In situatia in care un O.P.C.V.M. are mai multe compartimente de investitii, trebuie sa existe conturi separate pentru fiecare compartiment.
(3) S.A.I. trebuie sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina politici si proceduri contabile conforme cu regulile contabile in vigoare in statul membru de origine al O.P.C.V.M., astfel incat calcularea valorii activului net al fiecarui O.P.C.V.M. sa fie corect efectuata, pe baza datelor contabile, iar cererile de subscriere si de rascumparare sa poata fi corect procesate la acea valoare a activului net.
(4) S.A.I. trebuie sa stabileasca proceduri adecvate pentru a asigura evaluarea corespunzatoare si corecta a elementelor de activ si de pasiv ale O.P.C.V.M. in conformitate cu reglementarile emise de C.N.V.M in aplicarea prevederilor art. 63 alin. (3) lit. b).
ART. 21
(1) S.A.I. are obligatia sa se asigure ca, atunci cand atribuie functii interne, directorii/membrii directoratului si membrii consiliului de administratie/consiliului de supraveghere sunt responsabili pentru asigurarea respectarii de catre S.A.I. a obligatiilor sale prevazute in prezenta ordonanta de urgenta si in reglementarile emise in aplicarea acesteia.
(2) S.A.I. trebuie sa se asigure ca directorii/membrii directoratului:
a) sunt responsabili de aplicarea politicii generale de investitii pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, definita conform prospectului, in regulile fondului sau in actele constitutive ale societatii de investitii, dupa caz;
b) aproba strategiile de investitii pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat;
c) sunt responsabili cu asigurarea de catre S.A.I. a unei functii permanente si eficiente de control intern, conform art. 22;
d) se asigura si verifica periodic ca politica generala de investitii, strategiile de investitii si limitele de risc ale fiecarui O.P.C.V.M. administrat sunt implementate si respectate in mod corespunzator si eficient, chiar daca functia de administrare a riscului este delegata catre un tert;
e) aproba si verifica periodic caracterul adecvat al procedurilor interne de adoptare a deciziilor de investitii pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, pentru a se asigura ca aceste decizii sunt compatibile cu strategiile de investitii aprobate;
f) aproba si verifica periodic politica de administrare a riscului si masurile, procesele si tehnicile de implementare a acesteia, conform art. 44, inclusiv sistemul de limite de risc, pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care il administreaza.
(3) S.A.I. trebuie sa se asigure ca directorii/membrii directoratului si membrii consiliului de administratie/consiliului de supraveghere:
a) evalueaza si verifica periodic eficacitatea politicilor, a masurilor si a procedurilor instituite pentru indeplinirea obligatiilor stabilite conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
b) iau masuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficiente.
(4) S.A.I. trebuie sa se asigure ca directorii/membrii directoratului primesc de cate ori este cazul si cel putin anual rapoarte scrise referitoare la controlul intern, auditul intern si administrarea riscului, care sa precizeze, in special, daca au fost adoptate masuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficiente.
(5) S.A.I. trebuie sa se asigure ca directorii/membrii directoratului primesc in mod regulat rapoarte asupra implementarii strategiilor de investitii si a procedurilor interne pentru luarea deciziilor de investitii mentionate la alin. (2) lit. b) – e).
(6) S.A.I. trebuie sa se asigure ca membrii consiliului de administratie/consiliului de supraveghere primesc in mod regulat rapoarte scrise cu privire la aspectele prevazute la alin. (4).
(7) Membrii consiliului de administratie/consiliului de supraveghere au obligatia supravegherii directorilor/membrilor directoratului S.A.I.
ART. 22
(1) S.A.I. trebuie sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina politici si proceduri adecvate care sa identifice orice risc de nerespectare de catre S.A.I. a obligatiilor sale conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si riscurile asociate si sa adopte masuri si proceduri adecvate pentru minimizarea riscurilor respective si pentru a permite C.N.V.M. sa isi exercite efectiv prerogativele conferite prin prezenta ordonanta de urgenta.
(2) In vederea respectarii prevederilor alin. (1), S.A.I. trebuie sa ia in considerare natura, dimensiunea si complexitatea activitatii sale, precum si natura si gama serviciilor si activitatilor desfasurate.
(3) S.A.I. trebuie sa stabileasca si sa mentina in mod permanent si operativ functia de control intern, care se va desfasura in mod independent si care va avea urmatoarele responsabilitati:
a) sa monitorizeze si sa evalueze in mod regulat eficacitatea si modul adecvat de punere in aplicare a masurilor si procedurilor stabilite conform alin. (1) si (2), precum si masurile dispuse pentru rezolvarea oricaror situatii de neindeplinire a obligatiilor S.A.I.;
b) sa acorde consultanta si asistenta persoanelor relevante responsabile cu desfasurarea serviciilor si activitatilor pentru respectarea cerintelor impuse S.A.I. conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(4) Pentru a permite persoanei numite in functia de reprezentant al compartimentului de control intern sa-si aduca la indeplinire responsabilitatile in mod corect si independent, S.A.I. trebuie sa se asigure ca urmatoarele conditii sunt respectate:
a) persoana trebuie sa aiba autoritatea, resursele si experienta necesare, precum si acces la toate informatiile relevante;
b) persoana numita in functia de reprezentant al compartimentului de control intern poarta responsabilitatea respectarii atributiilor aferente functiei de control intern si pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementarilor in vigoare, in care se va preciza in special daca au fost intreprinse masuri adecvate de remediere a eventualelor deficiente.
c) persoanele numite in functia de reprezentant al compartimentului de control intern nu trebuie sa fie implicate in desfasurarea serviciilor si activitatilor pe care le monitorizeaza;
d) metoda de stabilire a remuneratiei persoanelor numite in functia de reprezentant al compartimentului de control intern nu trebuie sa le compromita obiectivitatea si nu trebuie sa conduca la aceasta posibilitate.
(5) S.A.I. poate fi exceptata de la aplicarea prevederilor alin. (4) lit. c) sau d), in situatia in care poate demonstra ca in raport cu natura, dimensiunea si complexitatea activitatii sale, precum si in raport cu natura si gama serviciilor si activitatilor desfasurate cerintele impuse conform acelor prevederi nu sunt proportionale si ca functia de control continua sa fie pusa in aplicare in mod efectiv.
ART. 23
(1) S.A.I. trebuie sa stabileasca si sa mentina o persoana cu functie de audit intern care este separata si independenta de alte functii si activitati ale S.A.I. In functie de natura, dimensiunea si complexitatea activitatii sale si in raport cu natura si gama activitatilor de administrare a portofoliului colectiv desfasurate, S.A.I. poate delega aceasta functie catre o terta parte.
(2) Indeplinirea functiei de audit intern prevazute la alin. (1) presupune urmatoarele responsabilitati:
a) stabilirea, implementarea si mentinerea unui plan de audit pentru a evalua si examina eficacitatea si caracterul adecvat al sistemelor, mecanismelor de control intern si procedurilor S.A.I.;
b) emiterea de recomandari bazate pe rezultatul activitatii desfasurate conform lit. a);
c) verificarea respectarii recomandarilor prevazute la lit. b);
d) raportarea cu privire la problemele de audit intern in conformitate cu art. 21 alin. (4).
ART. 24
(1) S.A.I. trebuie sa stabileasca si sa mentina o persoana cu functie permanenta de administrare a riscului.
(2) Functia permanenta de administrare a riscului prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie ierarhic si functional independenta de celelalte compartimente, cu exceptia situatiei in care acest lucru nu se justifica in raport cu natura, dimensiunea si complexitatea activitatii S.A.I. si a O.P.C.V.M. administrat de aceasta.
(3) In situatia in care, in raport cu natura, dimensiunea si complexitatea activitatii sale, S.A.I. stabileste sa nu mentina o functie independenta de administrare a riscului, trebuie sa poata demonstra ca a adoptat masuri adecvate de protectie impotriva conflictelor de interese pentru a permite exercitarea independenta a activitatilor de administrare a riscului si ca procesele de administrare a riscului indeplinesc cerintele prevazute la art. 84.
(4) Functia permanenta de administrare a riscului prevazuta la alin. (1) presupune indeplinirea urmatoarelor atributii:
a) implementarea politicii si procedurilor de administrare a riscului;
b) asigurarea conformitatii cu sistemul de limite de risc al O.P.C.V.M.-ului, inclusiv cu limitele legale privind expunerea globala si riscul contrapartii, in conformitate cu art. 47, 48 si 49;
c) oferirea de asistenta consiliului de administratie/membrilor directoratului privind identificarea profilului de risc al fiecarui O.P.C.V.M. pe care il administreaza;
d) furnizarea regulata de rapoarte consiliului de administratie/consiliului de supraveghere cu privire la:
(i) coerenta dintre nivelul actual al riscului la care este expus fiecare O.P.C.V.M. administrat si profilul de risc agreat pentru O.P.C.V.M.-ul respectiv;
(ii) respectarea de catre fiecare O.P.C.V.M. administrat a sistemelor relevante de limite de risc;
(iii) caracterul adecvat si eficacitatea procesului de administrare a riscului, indicand daca au fost luate masuri adecvate de remediere a eventualelor deficiente;
e) furnizarea regulata de rapoarte directorilor/membrilor directoratului, cu evidentierea nivelului actual al riscului la care este expus fiecare O.P.C.V.M. administrat si a eventualelor depasiri reale sau previzibile ale limitelor de risc, pentru a putea fi luate masuri rapide si adecvate;
f) examinarea si sprijinirea, daca este cazul, a mecanismelor si procedurilor de evaluare a instrumentelor financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, conform art. 50.
(5) Functia permanenta de administrare a riscului prevazuta la alin. (1) trebuie sa aiba autoritatea necesara si acces la toate informatiile relevante necesare pentru a indeplini sarcinile prevazute la alin. (4).
ART. 25
(1) In situatia in care oricare din persoanele relevante este implicata in activitati care ar putea conduce la un conflict de interese sau are acces la informatii privilegiate, avand intelesul prevazut la art. 244 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 297/2004, sau la alte informatii confidentiale referitoare la O.P.C.V.M. sau la tranzactii cu, sau pentru O.P.C.V.M., prin intermediul unei activitati desfasurate de acea persoana in numele S.A.I., S.A.I. trebuie sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina proceduri adecvate, menite sa previna urmatoarele situatii:
a) efectuarea unei tranzactii personale, care indeplineste cel putin unul din urmatoarele criterii:
(i) acelei persoane ii este interzis sa efectueze astfel de tranzactii potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor emise de C.N.V.M. in aplicarea acesteia referitoare la abuzul pe piata;
(ii) implica folosirea abuziva sau dezvaluirea improprie a acelei informatii confidentiale;
(iii) intra in conflict sau ar putea intra in conflict cu o obligatie a S.A.I. conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta sau cu prevederile Legii nr. 297/2004;
b) consilierea sau determinarea, intr-un alt mod decat in cursul desfasurarii activitatii corespunzatoare de angajat sau de furnizor de servicii in baza unui contract, oricarei altei persoane sa efectueze o tranzactie cu instrumente financiare, care, daca ar fi o tranzactie personala a persoanei relevante ar intra sub incidenta prevederilor art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ar constitui in alt mod un abuz al informatiilor referitoare la ordinele in curs de executare;
c) fara a prejudicia prevederile art. 246 lit. a) din Legea nr. 297/2004, dezvaluirea altfel decat in cursul normal al statutului sau de angajat sau de prestator de servicii in baza unui contract a oricarei informatii sau opinii oricarei alte persoane in situatia in care persoana relevanta cunoaste sau in mod rezonabil trebuia sa cunoasca faptul ca urmare a acelei dezvaluiri acea persoana va proceda sau ar putea proceda la una din urmatoarele situatii:
(i) sa participe la o tranzactie cu instrumente financiare care, daca ar fi o tranzactie personala a unei persoane relevante, ar intra sub incidenta prevederilor art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ar constitui in alt mod un abuz al informatiilor referitoare la ordinele in curs de executare;
(ii) sa consilieze sau sa determine o alta persoana sa participe la o asemenea tranzactie.
(2) Procedurile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie astfel concepute incat sa asigure in mod distinct urmatoarele:
a) fiecare persoana relevanta mentionata la alin. (1) cunoaste restrictiile cu privire la tranzactiile personale, precum si masurile stabilite de catre S.A.I. cu privire la tranzactiile personale si la dezvaluirea informatiilor, in conformitate cu prevederile alin. (1);
b) S.A.I. este informata de indata cu privire la orice tranzactie personala la care participa o persoana relevanta, fie in baza unei notificari cu privire la acea tranzactie, fie prin alte proceduri care permit S.A.I. sa identifice asemenea tranzactii;
c) tranzactiile personale notificate S.A.I. sau identificate de S.A.I. sunt evidentiate intr-un registru, incluzand orice autorizatie sau interdictie in legatura cu asemenea tranzactii.
(3) In aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b), in situatia in care anumite activitati sunt delegate catre parti terte, S.A.I. trebuie sa se asigure ca entitatea catre care este delegata activitatea pastreaza o evidenta a tranzactiilor personale incheiate de persoanele relevante si ca ii furnizeaza cu promptitudine, la cerere, aceste informatii.
(4) Prevederile alin. (1) si (2) nu se vor aplica urmatoarelor tipuri de tranzactii personale:
a) tranzactiile personale efectuate in baza prestarii serviciului de administrare a portofoliului in mod discretionar, in situatia in care nu a existat o comunicare prealabila in legatura cu tranzactia dintre administratorul de portofoliu si persoana relevanta sau o alta persoana in contul careia a fost executata tranzactia;
b) tranzactiile personale cu titluri de participare ale O.P.C.V.M. sau ale altor organisme de plasament colectiv care sunt subiect al supravegherii conform legislatiei nationale dintr-un stat membru care prevede o dispersare a riscului echivalenta cu cea a O.P.C.V.M., in situatia in care persoana relevanta si orice alta persoana in contul careia sunt efectuate tranzactiile nu sunt implicate in administrarea acelui organism de plasament colectiv.
(5) In aplicarea prevederilor prezentului articol, tranzactia personala are intelesul prevazut in art. 88 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 26
(1) S.A.I. trebuie sa se asigure ca, pentru fiecare tranzactie cu instrumente financiare din portofoliul unui O.P.C.V.M., se efectueaza fara intarziere o inregistrare care sa cuprinda informatii suficiente pentru a permite reconstituirea detaliilor ordinului.
(2) Inregistrarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa includa cel putin:
a) numele sau un identificator al O.P.C.V.M. si al persoanei care actioneaza in contul O.P.C.V.M.;
b) detaliile necesare pentru identificarea instrumentului in cauza;
c) cantitatea;
d) tipul ordinului;
e) pretul;
f) data si ora exacta a transmiterii ordinului si numele sau un identificator al persoanei careia i-a fost transmis ordinul;
g) numele persoanei care transmite ordinul;
h) daca este cazul, motivele revocarii unui ordin.
ART. 27
(1) S.A.I. trebuie sa ia toate masurile pentru a se asigura ca cererile de subscriere si de rascumparare a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. sunt centralizate si inregistrate dupa primire.
(2) Inregistrarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa includa cel putin informatii cu privire la:
a) O.P.C.V.M.-ul in cauza;
b) persoana care da sau transmite cererea;
c) persoana care primeste cererea;
d) data si ora depunerii cererii;
e) modalitatea de plata;
f) tipul cererii (subscriere/rascumparare);
g) data emiterii/anularii titlurilor de participare;
h) numarul de titluri de participare subscrise sau rascumparate;
i) pretul de subscriere sau de rascumparare pentru fiecare titlu de participare;
j) valoarea totala subscrisa sau rascumparata a titlurilor de participare;
k) valoarea bruta a cererii, inclusiv comisioanele de subscriere, sau valoarea neta, dupa deducerea comisioanelor de rascumparare.
ART. 28
(1) S.A.I. trebuie sa asigure pastrarea inregistrarilor prevazute la art. 26 si 27 pentru o perioada minima de 5 ani.
(2) In situatii exceptionale, C.N.V.M. poate solicita S.A.I. sa pastreze anumite inregistrari sau toate inregistrarile pe o perioada mai lunga de timp decat perioada prevazuta la alin. (1), in functie de natura instrumentului sau a tranzactiei cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C.V.M., in situatia in care este necesar pentru ca C.N.V.M. sa isi poata exercita functiile de supraveghere prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(3) C.N.V.M. poate solicita S.A.I. ca, la retragerea autorizatiei, sa pastreze inregistrarile prevazute la alin. (1) pentru intervalul de timp ramas din perioada de 5 ani.
(4) In situatia in care o S.A.I. isi transfera responsabilitatile legate de O.P.C.V.M.-uri unei alte S.A.I., C.N.V.M. poate solicita sa fie adoptate masurile necesare pentru ca inregistrarile prevazute la alin. (1) din ultimii 5 ani sa fie accesibile acelei S.A.I.
(5) Inregistrarile prevazute la alin. (1) se pastreaza pe un suport care permite stocarea informatiilor astfel incat sa fie accesibile C.N.V.M. si sa se respecte urmatoarele conditii:
a) C.N.V.M. trebuie sa poata accesa rapid informatiile si sa poata reconstitui fiecare etapa esentiala a procesarii fiecarei tranzactii cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C.V.M.;
b) trebuie sa se poata constata usor orice corectii sau alte modificari, precum si continutul inregistrarilor inainte de corectiile si modificarile respective;
c) nu trebuie sa fie posibil ca inregistrarile sa fie manipulate sau modificate in alt fel.

SECTIUNEA a 3-a
Conflictul de interese

ART. 29
(1) In vederea identificarii tipurilor de conflict de interese care apar in cursul furnizarii serviciilor si activitatilor a caror existenta ar putea prejudicia interesele O.P.C.V.M., S.A.I. va lua in considerare, in baza unor criterii minime, situatia in care aceasta, o persoana relevanta sau o persoana legata de aceasta in mod direct sau indirect prin control se afla in oricare din urmatoarele situatii, ca rezultat al furnizarii de servicii de administrare a portofoliului colectiv sau ca rezultat al unei alte situatii:
a) S.A.I. sau acea persoana ar putea obtine un castig financiar sau ar putea evita o pierdere financiara, pe cheltuiala O.P.C.V.M.;
b) S.A.I. sau acea persoana are un interes in legatura cu rezultatul unui serviciu ori al unei activitati furnizate O.P.C.V.M. sau unui alt client ori cu privire la o tranzactie efectuata in numele O.P.C.V.M. sau al unui alt client, interes care este diferit de interesul O.P.C.V.M.-ului cu privire la acel rezultat;
c) S.A.I. sau acea persoana beneficiaza de un stimulent financiar ori de un altfel de stimulent pentru a favoriza interesul unui alt client sau grup de clienti in detrimentul intereselor O.P.C.V.M.;
d) S.A.I. sau acea persoana desfasoara aceleasi activitati pentru O.P.C.V.M. si pentru un alt client ori alti clienti care nu sunt O.P.C.V.M.-uri;
e) S.A.I. sau acea persoana primeste ori va primi de la o alta persoana decat O.P.C.V.M.-ul un stimulent pentru activitatile de administrare a portofoliului colectiv prestate O.P.C.V.M.-ului, sub forma de bani, bunuri sau servicii, pe langa comisionul ori tariful standard pentru serviciul respectiv.
(2) S.A.I. trebuie ca, la identificarea tipurilor de conflicte de interese, sa ia in considerare:
a) interesele S.A.I., inclusiv pe cele care decurg din apartenenta la un grup sau din prestarea serviciilor si a activitatilor, interesele clientilor si obligatia S.A.I. fata de O.P.C.V.M.;
b) interesele a doua sau mai multe O.P.C.V.M.-uri pe care le administreaza.
ART. 30
(1) S.A.I. trebuie sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina o politica efectiva referitoare la conflictul de interese, ce va fi prevazuta in cadrul unei proceduri scrise si va lua in considerare dimensiunea si organizarea societatii, precum si natura, dimensiunea si complexitatea activitatii sale.
(2) In situatia in care S.A.I. este membra a unui grup, politica acesteia trebuie sa ia, de asemenea, in considerare orice circumstante pe care aceasta le cunoaste sau ar trebui sa le cunoasca, care ar putea conduce la un conflict de interese determinat de structura si activitatile altor membri ai grupului.
(3) Politica privind conflictul de interese stabilita conform alin. (1) si (2) va avea urmatorul continut:
a) identificarea, cu referire la activitatile de administrare a portofoliului colectiv desfasurate de catre sau in numele S.A.I., a circumstantelor care constituie conflict de interese sau ar putea conduce la un conflict de interese, inducand un risc material sau daune intereselor O.P.C.V.M.-urilor sau ale unuia sau mai multor alti clienti;
b) specificarea procedurilor ce trebuie urmate si masurile ce trebuie adoptate in vederea administrarii acestor conflicte.
(4) Procedurile si masurile prevazute la alin. (3) lit. b) vor fi stabilite astfel incat sa asigure faptul ca persoanele relevante ce efectueaza diferite activitati care implica un conflict de interese de natura celui specificat la alin. (3) lit. a) desfasoara acele activitati la un nivel de independenta adecvat dimensiunii si activitatilor S.A.I. si grupului caruia ii apartine, precum si relevanta riscului privind daunele aduse intereselor clientilor.
(5) In intelesul prevederilor alin. (3) lit. b), procedurile ce trebuie urmate si masurile adoptate includ urmatoarele cerinte necesare si adecvate pentru asigurarea gradului de independenta a S.A.I.:
a) proceduri efective pentru prevenirea sau controlul schimbului de informatii dintre persoanele relevante implicate in activitati de administrare a portofoliului colectiv care implica un risc de conflict de interese, atunci cand schimbul de informatii poate prejudicia interesele unuia sau mai multor clienti;
b) supravegherea separata a persoanelor relevante ale caror principale atributii implica desfasurarea de activitati de administrare a portofoliului colectiv in numele clientilor sau furnizarea de servicii clientilor sau investitorilor ale caror interese pot fi afectate sau care reprezinta intr-un alt mod diferite interese care pot intra in conflict inclusiv cu interesele S.A.I.;
c) eliminarea oricarei legaturi directe intre remunerarea persoanelor relevante angajate in principal intr-o activitate si remunerarea sau veniturile generate de alte persoane relevante angajate intr-o alta activitate, atunci cand in legatura cu aceste activitati poate lua nastere un conflict de interese;
d) masuri pentru prevenirea sau limitarea oricarei persoane de a exercita o influenta necorespunzatoare asupra modului in care o persoana relevanta desfasoara activitati de administrare a portofoliului colectiv;
e) masuri pentru prevenirea sau controlul implicarii simultane sau succesive a unei persoane relevante in activitatile de administrare a portofoliului colectiv, atunci cand o asemenea implicare poate prejudicia administrarea adecvata a conflictelor de interese.
(6) In situatia in care adoptarea sau aplicarea uneia sau a mai multora dintre masurile si procedurile prevazute la alin. (3) lit. b) nu asigura nivelul necesar de independenta, S.A.I. va adopta acele masuri si proceduri alternative sau suplimentare care sunt necesare si adecvate in acest scop.
ART. 31
(1) S.A.I. trebuie sa pastreze si sa actualizeze periodic evidenta tipurilor de activitati de administrare a portofoliului colectiv desfasurate de catre sau in numele S.A.I. care au generat sau, in cazul activitatilor de administrare a portofoliului colectiv aflate in curs, pot genera un conflict de interese cu risc considerabil de prejudiciere a intereselor unuia sau mai multor O.P.C.V.M.-uri sau ale altor clienti.
(2) In situatia in care structura organizatorica si administrativa a S.A.I. stabilita pentru administrarea conflictelor de interese nu este suficienta pentru a asigura, in mod rezonabil, prevenirea afectarii intereselor O.P.C.V.M.-urilor sau ale detinatorilor de titluri de participare ale acestora, directorii/membrii directoratului trebuie sa fie prompt informati, astfel incat sa poata lua orice decizie necesara pentru a garanta ca S.A.I. actioneaza in interesul O.P.C.V.M.-urilor si al detinatorilor de titluri de participare ale acestora.
(3) S.A.I. trebuie sa informeze investitorii cu privire la situatiile prevazute la alin. (2) pe un suport durabil adecvat si sa isi motiveze decizia.
ART. 32
(1) S.A.I. trebuie sa elaboreze strategii adecvate si eficiente pentru a determina momentul si modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor detinute in portofoliile administrate, in beneficiul exclusiv al O.P.C.V.M.-ului respectiv.
(2) Strategiile prevazute la alin. (1) trebuie sa prevada masuri si proceduri pentru:
a) monitorizarea evenimentelor importante care se produc la nivelul societatilor din portofoliul O.P.C.V.M.;
b) asigurarea exercitarii drepturilor de vot in conformitate cu obiectivele si politica de investitii ale O.P.C.V.M.-ului respectiv;
c) prevenirea sau administrarea eventualelor conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot.
(3) O descriere sumara a strategiilor prevazute la alin. (1) trebuie pusa la dispozitia investitorilor.
(4) Detaliile actiunilor intreprinse in baza strategiilor prevazute la alin. (1) se pun la dispozitia detinatorilor de titluri de participare gratuit si la cererea acestora.

SECTIUNEA a 4-a
Delegarea activitatii de administrare a portofoliului colectiv

ART. 33
(1) S.A.I. poate delega catre terti, sub conditia avizarii sau notificarii prealabile a C.N.V.M. si pe baza de contract scris, exercitarea activitatilor mentionate la art. 6, in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
(2) Delegarea activitatilor mentionate la alin. (1) trebuie sa aiba loc in urmatoarele conditii:
a) C.N.V.M. transmite informatiile fara intarziere autoritatilor competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M., in cazul in care O.P.C.V.M. este autorizat in alt stat membru;
b) mandatul nu trebuie sa impiedice supravegherea corespunzatoare a S.A.I. si sa opreasca S.A.I. sa actioneze sau sa impiedice O.P.C.V.M. sa fie administrat, in interesul investitorului;
c) in cazul in care delegarea priveste administrarea investitiilor, mandatul poate fi acordat numai catre S.A.I. cu sediul social in Romania si in alte state membre sau catre alte S.A.I. care indeplinesc conditiile de autorizare si supraveghere similare cu cele mentionate in reglementarile C.N.V.M. si care sunt autorizate sa desfasoare o asemenea activitate de catre autoritatea competenta dintr-o tara terta cu care C.N.V.M. a incheiat un acord de cooperare;
d) trebuie sa fie stabilite masuri care sa permita persoanelor care conduc activitatea S.A.I. sa monitorizeze in mod eficient si in orice moment activitatea entitatii careia i-a fost delegata activitatea;
e) delegarea nu trebuie sa impiedice pe directorii/membrii directoratului unei S.A.I. care deleaga activitatea sa dea oricand instructiuni suplimentare entitatii careia i-a fost delegata activitatea si sa permita retragerea mandatului acordat imediat, atunci cand acest lucru este in interesul investitorilor;
f) entitatea careia i-a fost delegata activitatea trebuie sa aiba calificarea necesara sa indeplineasca functiile care i-au fost delegate;
g) in prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. trebuie sa fie mentionate activitatile care au fost delegate.
(3) S.A.I., precum si depozitarul cu care aceasta a incheiat un contract de depozitare pentru O.P.C.V.M. aflate in administrare nu vor fi exonerate de raspundere ca urmare a delegarii de catre S.A.I. a unor functii catre terti. S.A.I. nu poate sa isi delege functiile sale catre terti, astfel incat sa ramana fara obiect de activitate reglementat de prezenta ordonanta de urgenta.
(4) Activitatile delegate catre terti, in conditiile prezentului articol, sunt desfasurate cu respectarea aceluiasi regim aplicabil S.A.I.

SECTIUNEA a 5-a
Reguli de conduita

SUBSECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 34
(1) S.A.I. sunt obligate sa respecte, pe toata durata de functionare, regulile de conduita emise de C.N.V.M.
(2) S.A.I. are, cel putin, obligatia:
a) sa actioneze cu corectitudine si cu diligenta profesionala in scopul protejarii interesului investitorilor O.P.C.V.M.-urilor pe care le administreaza si a integritatii pietei;
b) sa angajeze si sa foloseasca eficient toate resursele, sa elaboreze si sa utilizeze eficient procedurile necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii;
c) sa evite conflictele de interese, iar in cazul in care acestea nu pot fi evitate, sa se asigure ca O.P.C.V.M. pe care le administreaza beneficiaza de un tratament corect si impartial;
d) sa desfasoare activitatea in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. aplicabile, in scopul promovarii intereselor investitorilor si al integritatii pietei.
(3) S.A.I. va opera in conformitate cu regulile fondului sau cu actul constitutiv al societatii de investitii si nu va efectua operatiuni de pe urma carora ar beneficia unele dintre conturile individuale, A.O.P.C. ori O.P.C.V.M., in detrimentul celorlalte.
(4) S.A.I. nu poate efectua tranzactii cu O.P.C.V.M.-urile si A.O.P.C.-urile pe care le administreaza.
ART. 35
(1) S.A.I. sau societatile de investitii autoadministrate, dupa caz, adopta masuri in conformitate cu prevederile art. 158 alin. (5) si elaboreaza proceduri si modalitati adecvate pentru a se asigura ca plangerile investitorilor sunt tratate corespunzator si ca nu sunt impuse restrictii investitorilor in exercitarea drepturilor lor, in cazul in care Romania nu este stat membru de origine al O.P.C.V.M.-ului administrat de S.A.I. autorizata de C.N.V.M. Aceste masuri trebuie sa permita investitorilor sa depuna plangeri in limba sau in limbile oficiale ale statelor lor membre.
(2) S.A.I. elaboreaza proceduri si modalitati adecvate pentru a face disponibile informatiile publicului sau autoritatilor competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului, la cererea acestora.
(3) S.A.I. cu sediul social in alte state membre care administreaza O.P.C.V.M. autorizate de C.N.V.M. adopta masuri in conformitate cu prevederile art. 174 alin. (2) si elaboreaza proceduri si modalitati adecvate pentru a se asigura ca plangerile investitorilor sunt tratate corespunzator si ca nu sunt impuse restrictii investitorilor din Romania in exercitarea drepturilor lor. Masurile respective trebuie sa permita investitorilor sa depuna plangeri in limba romana.
(4) S.A.I. mentionate la alin. (3) elaboreaza proceduri si modalitati adecvate pentru a face disponibile informatiile publicului sau C.N.V.M., la cererea acestora.
ART. 36
(1) S.A.I. trebuie sa asigure un tratament echitabil tuturor detinatorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor administrate.
(2) S.A.I. nu trebuie sa acorde o mai mare importanta intereselor unui grup de detinatori de titluri de participare decat intereselor oricarui alt grup de detinatori de titluri de participare.
(3) S.A.I. trebuie sa aplice politici si proceduri pentru a preveni practicile frauduloase care pot afecta stabilitatea si integritatea pietei.
(4) S.A.I. trebuie sa utilizeze modele de stabilire a preturilor si sisteme de evaluare echitabile, corecte si transparente pentru O.P.C.V.M.-urile administrate, pentru a respecta obligatia de a actiona in interesul cel mai bun al detinatorilor de titluri de participare. S.A.I. trebuie sa poata demonstra ca portofoliile O.P.C.V.M.-urilor sunt corect evaluate.
(5) S.A.I. trebuie sa actioneze astfel incat sa impiedice impunerea unor costuri nejustificate O.P.C.V.M.-urilor si detinatorilor de titluri de participare ale acestora.
ART. 37
(1) S.A.I. trebuie sa faca toate demersurile necesare in selectarea si monitorizarea continua a investitiilor, in interesul O.P.C.V.M.-urilor si al integritatii pietei, si trebuie sa dispuna de cunostinte si o intelegere adecvata a activelor in care au investit O.P.C.V.M.-urile.
(2) S.A.I. trebuie sa stabileasca politici si proceduri scrise privind diligenta profesionala si sa implementeze masuri eficiente pentru a se asigura ca deciziile de investitii in numele O.P.C.V.M.-urilor sunt luate cu respectarea obiectivelor, a strategiei de investitii si a limitelor de risc ale O.P.C.V.M.-urilor.
(3) Dupa luarea in considerare a naturii unei investitii planificate, daca se considera necesar, in procesul de implementare a politicii de administrare a riscului, S.A.I. va elabora prognoze si va efectua analize privind contributia investitiei respective la compozitia, lichiditatea si profilul de risc si de randament al portofoliului O.P.C.V.M.-ului, inainte de a realiza investitia. Analizele trebuie efectuate numai pe baza unor date fiabile si actualizate, atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ.
(4) S.A.I. trebuie sa actioneze cu toata competenta, impartialitatea si diligenta profesionala in situatia in care incheie, administreaza sau reziliaza acorduri cu parti terte referitoare la desfasurarea activitatilor de administrare a riscului.
(5) Inainte de a incheia acorduri conform alin. (4), S.A.I. trebuie sa ia masurile necesare pentru a verifica daca tertul dispune de abilitatea si capacitatea necesare pentru a desfasura activitatile de administrare a riscului intr-un mod profesionist si eficient si trebuie sa stabileasca metode pentru evaluarea continua a standardelor de performanta ale partilor terte.

SUBSECTIUNEA a 2-a
Cereri de subscriere si de rascumparare

ART. 38
(1) In situatia in care S.A.I. proceseaza o cerere de subscriere sau de rascumparare de la un detinator de titluri de participare, aceasta notifica detinatorului, prin intermediul unui suport durabil, confirmand emiterea/anularea titlurilor de participare de indata ce este posibil si cel tarziu in prima zi lucratoare dupa emitere/anulare.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul in care confirmarea ar contine aceleasi informatii pe care le contine o confirmare transmisa cu promptitudine detinatorului de titluri de participare de catre o alta persoana.
(3) Confirmarea prevazuta la alin. (1) cuprinde, dupa caz, cel putin urmatoarele informatii:
a) datele de identificare a S.A.I.;
b) denumirea detinatorului de titluri de participare sau orice informatii asemanatoare cu privire la acesta;
c) data si ora primirii cererii si modalitatea de plata;
d) data emiterii/anularii titlurilor de participare;
e) identificarea O.P.C.V.M.-ului;
f) tipul cererii (de subscriere sau de rascumparare);
g) numarul de titluri de participare;
h) valoarea unitara la care au fost subscrise sau rascumparate titlurile de participare;
i) data valorii de referinta;
j) valoarea bruta a cererii, inclusiv comisioanele de subscriere, sau valoarea neta, dupa deducerea comisioanelor de rascumparare;
k) suma totala a comisioanelor si a cheltuielilor percepute si, la cererea investitorului, o prezentare defalcata.
(4) In situatia in care sunt procesate periodic cereri pentru un anumit detinator de titluri de participare, S.A.I. fie raporteaza conform alin. (1), fie furnizeaza detinatorului de titluri de participare, cel putin o data la 6 luni, informatiile prevazute la alin. (3), aferente tranzactiilor respective.
(5) S.A.I. furnizeaza detinatorului de titluri de participare, la cerere, informatii privind situatia cererii sale.

SUBSECTIUNEA a 3-a
Cea mai buna executie

ART. 39
(1) S.A.I. trebuie sa actioneze in interesul O.P.C.V.M.-urilor pe care le administreaza atunci cand transmite ordine de tranzactionare in numele acestora pentru a fi executate de alte entitati.
(2) S.A.I. are obligatia sa stabileasca si sa implementeze o politica de transmitere a ordinelor care trebuie sa conduca la obtinerea celor mai bune rezultate posibile pentru O.P.C.V.M.-uri, luand in considerare pretul, costurile, viteza, probabilitatea executarii si decontarii, volumul, natura ordinului sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului.
(3) Importanta factorilor prevazuti la alin. (2) se stabileste pe baza urmatoarelor criterii:
a) obiectivele, politica de investitii si riscurile specifice ale O.P.C.V.M.-ului, specificate in prospect sau, dupa caz, in regulile fondului sau in actul constitutiv al societatii de investitii;
b) caracteristicile ordinului;
c) caracteristicile instrumentelor financiare care fac obiectul ordinului respectiv;
d) caracteristicile locurilor de tranzactionare spre care poate fi directionat ordinul respectiv.
ART. 40
(1) Politica prevazuta la art. 39 alin. (2) trebuie sa identifice, pentru fiecare clasa de instrumente, entitatile carora le pot fi transmise ordinele. S.A.I. va incheia acorduri pentru executarea ordinelor numai in situatia in care acestea sunt compatibile cu obligatiile prevazute in acest articol.
(2) S.A.I. trebuie sa puna la dispozitia detinatorilor de titluri de participare informatii adecvate cu privire la politica instituita potrivit art. 39 alin. (2) si la modificarile importante ale acesteia.
(3) S.A.I. va monitoriza periodic eficienta politicii instituite potrivit art. 39 alin. (2) si, in special, calitatea executarii ordinelor de catre entitatile identificate in cadrul politicii respective, remediind, daca este cazul, eventualele deficiente.
(4) S.A.I. trebuie sa reexamineze anual politica prevazuta la art. 39 alin. (2). Se vor efectua, de asemenea, reexaminari ori de cate ori apare o modificare semnificativa care afecteaza capacitatea de a obtine in continuare cele mai bune rezultate pentru O.P.C.V.M.-urile administrate.
(5) S.A.I. trebuie sa poata demonstra ca a transmis ordinele in numele O.P.C.V.M., potrivit politicii instituite conform art. 39 alin. (2).

SUBSECTIUNEA a 4-a
Administrarea ordinelor

ART. 41
(1) S.A.I. trebuie sa stabileasca si sa implementeze proceduri si masuri care sa permita transmiterea ordinelor in vederea executarii prompte si echitabile a tranzactiilor cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C.V.M.-urilor, in numele acestora.
(2) Procedurile si masurile implementate de S.A.I. conform alin. (1) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa garanteze ca ordinele transmise spre executare in numele O.P.C.V.M.-urilor sunt inregistrate si alocate cu promptitudine si acuratete;
b) sa transmita imediat spre executare ordinele comparabile ale O.P.C.V.M.-urilor, cu exceptia cazului in care acest lucru este imposibil din cauza caracteristicilor ordinului respectiv sau a conditiilor de piata preponderente sau in situatia in care interesele O.P.C.V.M.-urilor impun o alta procedura.
(3) S.A.I. trebuie sa se asigure ca instrumentele financiare sau sumele de bani primite in urma executarii ordinelor trebuie transferate imediat si corect in contul O.P.C.V.M.-ului respectiv.
(4) S.A.I. nu va abuza de informatiile privind ordinele in asteptare ale O.P.C.V.M.-urilor si trebuie sa ia toate masurile necesare de prevenire a folosirii in mod abuziv a acestor informatii de catre persoanele relevante.
ART. 42
(1) S.A.I. nu va agrega un ordin al unui O.P.C.V.M. cu niciunul dintre urmatoarele ordine:
(i) un ordin al unui alt O.P.C.V.M.;
(ii) un ordin al unui alt client; sau
(iii) un ordin in cont propriu,
cu exceptia cazului in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) agregarea ordinelor nu trebuie sa fie in dezavantajul oricaruia dintre O.P.C.V.M.-urile sau clientii ale caror ordine vor fi agregate;
b) trebuie sa fie stabilita si implementata o politica de alocare a ordinelor, prevazand termeni suficient de precisi pentru alocarea corecta a ordinelor agregate, inclusiv modul in care volumul si pretul ordinelor vor determina alocarea si tratamentul executarii partiale.
(2) S.A.I. care a agregat un ordin al unui O.P.C.V.M. cu unul sau mai multe ordine ale altor O.P.C.V.M.-uri sau clienti si ordinul agregat este executat partial trebuie sa aloce ordinele aferente potrivit politicii sale de alocare a ordinelor.
(3) S.A.I. care a agregat ordinele in cont propriu cu unul sau mai multe ordine ale O.P.C.V.M.-urilor sau ale altor clienti nu va aloca ordinele aferente in detrimentul unui O.P.C.V.M. sau unui alt client.
(4) S.A.I. care a agregat un ordin al unui O.P.C.V.M. sau al unui alt client cu un ordin in cont propriu si ordinul agregat este partial executat va aloca ordinele aferente O.P.C.V.M.-ului sau unui alt client cu prioritate fata de cele in cont propriu.
(5) In situatia in care S.A.I. poate sa demonstreze O.P.C.V.M.-ului sau altui client faptul ca fara agregarea ordinului nu ar fi fost posibila executarea ordinelor intr-un mod atat de avantajos sau acestea nu ar fi fost executate deloc, S.A.I. poate aloca ordinele in nume propriu proportional, in concordanta cu politica de alocare prevazuta la alin. (1) lit. b).

SUBSECTIUNEA a 5-a
Stimulentele

ART. 43
(1) Se considera ca S.A.I. nu actioneaza corect si profesional in concordanta cu cele mai bune interese ale O.P.C.V.M.-urilor in situatia in care pentru activitatile prevazute la art. 6 lit. a) si b) aceasta plateste sau primeste drept plata orice tarif ori comision sau furnizeaza ori ii sunt furnizate orice alte beneficii nemonetare, altfel decat:
a) un tarif, comision sau beneficiu nemonetar platit ori furnizat O.P.C.V.M.-ului sau de catre acesta ori unei persoane in numele O.P.C.V.M.-ului;
b) un tarif, comision sau beneficiu nemonetar platit ori furnizat catre sau de catre o terta parte ori o alta persoana care actioneaza in numele acestei terte parti, atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:
(i) existenta, natura si suma tarifului, comisionului sau beneficiului ori, in situatia in care suma nu poate fi determinata, metoda de calcul al acelei sume trebuie prezentata in mod clar O.P.C.V.M.-ului, intr-o maniera cuprinzatoare, exacta si usor de inteles, inainte de furnizarea serviciului in cauza;
(ii) plata tarifului sau a comisionului ori furnizarea beneficiului nemonetar trebuie sa fie stabilita astfel incat sa sporeasca calitatea serviciului relevant si sa nu afecteze obligatia S.A.I. de a actiona in cel mai bun interes al O.P.C.V.M.-ului;
c) tarifele adecvate care permit sau sunt necesare furnizarii serviciilor relevante, inclusiv costurile pentru custodie, tarifele pentru decontare si de schimb, impozitele reglementate sau tarifele legale si care, prin natura lor, nu pot conduce la conflicte in ce priveste indeplinirea obligatiilor S.A.I. de a actiona onest, corect si profesional in concordanta cu cel mai bun interes al O.P.C.V.M.-urilor.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) pct. (i), S.A.I. poate publica in prospectul de emisiune intr-o forma succinta termenii principali ai prevederilor referitoare la tarife, comisioane sau beneficii nemonetare, cu conditia ca aceasta sa se oblige sa comunice si alte detalii la cererea detinatorilor de titluri de participare si sa isi indeplineasca aceasta obligatie.

SECTIUNEA a 6-a
Administrarea riscului

SUBSECTIUNEA 1
Politica de administrare a riscului si masurarea riscului

ART. 44
(1) In aplicarea prevederilor art. 84 alin. (1), S.A.I. trebuie sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina o politica de administrare a riscului adecvata si documentata care identifica riscurile la care sunt sau ar putea fi expuse O.P.C.V.M.-urile pe care le administreaza.
(2) Politica de administrare a riscului prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda procedurile necesare pentru a permite S.A.I. sa evalueze pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care il administreaza expunerea la riscul de piata, la riscul de lichiditate si la riscul de contraparte, precum si expunerea O.P.C.V.M.-ului la toate celelalte riscuri, inclusiv la riscul operational, care pot fi semnificative pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat.
(3) S.A.I. include in politica de administrare a riscului prevazuta la alin. (1) cel putin urmatoarele elemente:
a) tehnicile, instrumentele si masurile care permit S.A.I. sa isi indeplineasca obligatiile prevazute la art. 46 si 47;
b) alocarea responsabilitatilor privind administrarea riscului in cadrul S.A.I.
(4) Politica de administrare a riscului prevazuta la alin. (1) precizeaza conditiile, continutul si frecventa rapoartelor functiei de administrare a riscului mentionate la art. 24 catre consiliul de administratie/consiliul de supraveghere si catre directori/membrii directoratului.
(5) In aplicarea alin. (1) – (4), S.A.I. iau in calcul natura, amploarea si complexitatea activitatii lor si a O.P.C.V.M.-urilor pe care le administreaza.
ART. 45
(1) S.A.I. trebuie sa evalueze, sa monitorizeze si sa revizuiasca periodic:
a) caracterul adecvat si eficienta politicii de administrare a riscului si a masurilor, proceselor si tehnicilor prevazute la art. 46 si 47;
b) nivelul la care S.A.I. respecta politica de administrare a riscului, precum si masurile, procesele si tehnicile prevazute la art. 46 si 47;
c) caracterul adecvat si eficienta masurilor luate pentru remedierea deficientelor aparute in derularea procesului de administrare a riscului.
(2) S.A.I. trebuie sa notifice C.N.V.M. orice modificare importanta a procesului de administrare a riscului.
(3) Cerintele prevazute la alin. (1) trebuie sa faca obiectul unei examinari continue de catre C.N.V.M., precum si la acordarea autorizatiei S.A.I.

SUBSECTIUNEA a 2-a
Procese de administrare a riscului, expunerea la riscul de contraparte si concentrarea pe emitent

ART. 46
(1) S.A.I. trebuie sa adopte masuri, procese si tehnici adecvate si eficiente pentru:
a) masurarea si administrarea in orice moment a riscurilor la care sunt sau ar putea fi expuse O.P.C.V.M.-urile pe care le administreaza;
b) asigurarea respectarii limitelor referitoare la expunerea globala si riscul de contraparte, potrivit art. 47 si 49.
(2) Masurile, procesele si tehnicile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie proportionale cu natura, amploarea si complexitatea activitatilor S.A.I. si ale O.P.C.V.M.-urilor pe care acestea le administreaza si cu profilul de risc al O.P.C.V.M.-urilor.
(3) In aplicarea alin. (1) si (2), S.A.I. trebuie sa ia urmatoarele masuri pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care il administreaza:
a) sa instituie masurile, procesele si tehnicile de administrare a riscului necesare pentru a se asigura ca riscurile aferente pozitiilor si contributia lor la profilul de risc global sunt corect masurate pe baza unor date corespunzatoare si fiabile si ca masurile, procesele si tehnicile de masurare a riscului sunt documentate corespunzator;
b) sa efectueze, atunci cand este cazul, testari (back-tests) periodice pentru a examina valabilitatea metodelor de masurare a riscului care includ prognoze si estimari bazate pe modele;
c) sa efectueze, atunci cand este cazul, simulari de criza (stress tests) si analize periodice ale scenariilor pentru a aborda riscurile care decurg din modificarile posibile ale conditiilor de piata care pot afecta negativ O.P.C.V.M.-urile;
d) sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina un sistem documentat de limite interne in ceea ce priveste masurile utilizate pentru administrarea si controlul riscurilor relevante pentru fiecare O.P.C.V.M., luand in considerare toate riscurile care pot fi importante pentru O.P.C.V.M.-uri, conform art. 44, si asigurand coerenta cu profilul de risc al O.P.C.V.M.-ului;
e) sa se asigure ca nivelul actual de risc respecta sistemul de limite de risc prevazut la lit. d) pentru fiecare O.P.C.V.M.;
f) sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina proceduri adecvate care, in eventualitatea unor incalcari reale sau anticipate ale sistemului de limite de risc al O.P.C.V.M.-ului, sa permita luarea unor masuri rapide de remediere in interesul detinatorilor de titluri de participare.
(4) S.A.I. trebuie sa utilizeze un proces adecvat de administrare a riscului de lichiditate pentru a garanta ca fiecare O.P.C.V.M. pe care il administreaza respecta in orice moment prevederile art. 2 alin. (1) lit. b). Daca este cazul, S.A.I. trebuie sa efectueze simulari de criza care sa permita evaluarea riscului de lichiditate al O.P.C.V.M.-urilor in situatii exceptionale.
(5) S.A.I. trebuie sa se asigure ca pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care il administreaza profilul de lichiditate al investitiilor O.P.C.V.M.-ului corespunde politicii de rascumparare prevazute in regulile fondului, in actele constitutive ale societatii de investitii sau in prospect.
ART. 47
(1) S.A.I. trebuie sa calculeze expunerea globala a unui O.P.C.V.M. administrat, prevazuta la art. 84 alin. (6), ca fiind una dintre urmatoarele:
a) expunerea suplimentara si efectul de levier, definit conform reglementarilor C.N.V.M. emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, generate de O.P.C.V.M.-ul administrat prin utilizarea instrumentelor financiare derivate, inclusiv valori mobiliare sau instrumente ale pietei monetare care integreaza un instrument financiar derivat, conform art. 84 alin. (10), care nu pot depasi valoarea totala a activului net al O.P.C.V.M.;
b) riscul de piata aferent portofoliului O.P.C.V.M.-ului.
(2) S.A.I. trebuie sa calculeze expunerea globala a O.P.C.V.M. cel putin zilnic.
(3) S.A.I. poate calcula expunerea globala utilizand metoda bazata pe angajamente, metoda valoare la risc sau alte metode avansate de masurare a riscului pe care le considera adecvate. In aplicarea acestei prevederi, valoare la risc reprezinta o masura a pierderii asteptate maxime pe care o poate inregistra O.P.C.V.M. intr-un interval de timp stabilit, cu o anumita probabilitate.
(4) S.A.I. trebuie sa se asigure ca metoda selectata pentru masurarea expunerii globale este adecvata, luand in considerare strategia de investitii a O.P.C.V.M., tipurile si complexitatea instrumentelor financiare derivate utilizate si ponderea instrumentelor financiare derivate in portofoliul O.P.C.V.M.
(5) Atunci cand un O.P.C.V.M. utilizeaza, potrivit art. 84 alin. (4), tehnici si instrumente, inclusiv acorduri de rascumparare sau tranzactii de imprumut cu valori mobiliare, pentru a genera un efect de levier sau o expunere suplimentara la riscul de piata, S.A.I. trebuie sa ia in considerare aceste tranzactii la calcularea expunerii globale.
ART. 48
(1) In situatia in care pentru calcularea expunerii globale se utilizeaza metoda bazata pe angajamente, S.A.I. trebuie sa aplice aceasta metoda tuturor pozitiilor pe instrumente financiare derivate, inclusiv pozitiilor pe valori mobiliare sau instrumente ale pietei monetare care integreaza un instrument financiar derivat, conform art. 84 alin. (10), indiferent daca acestea sunt folosite in cadrul politicii generale de investitii a O.P.C.V.M., pentru reducerea riscului sau in scopul unei administrari eficiente a portofoliului.
(2) In situatia in care pentru calcularea expunerii globale se utilizeaza metoda bazata pe angajamente, S.A.I. trebuie sa converteasca fiecare pozitie pe un instrument financiar derivat in valoarea de piata a unei pozitii echivalente pe activul suport al acelui instrument financiar derivat.
(3) S.A.I. poate lua in considerare operatiunile de compensare (netting) si acoperire (hedging) la calcularea expunerii globale, atunci cand aceste operatiuni iau in calcul riscurile evidente si semnificative si au ca rezultat o reducere clara a expunerii la riscuri.
(4) Atunci cand utilizarea instrumentelor financiare derivate nu genereaza o expunere suplimentara pentru O.P.C.V.M.-uri, nu se impune includerea expunerii fata de activul suport in calcularea angajamentelor.
(5) In situatia utilizarii abordarii bazate pe angajamente nu se impune ca in calculul expunerii globale sa se includa contractele de imprumut temporare incheiate in numele O.P.C.V.M., potrivit art. 103.
ART. 49
(1) S.A.I. trebuie sa se asigure ca riscul de contraparte care deriva dintr-o tranzactie cu instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate face obiectul limitelor prevazute la art. 85.
(2) La calcularea expunerii unui O.P.C.V.M. la riscul de contraparte potrivit limitelor prevazute la art. 85 alin. (2), S.A.I. trebuie sa utilizeze valoarea de piata (mark-to-market) pozitiva a contractului aferent instrumentului financiar derivat negociat in afara pietelor reglementate incheiat cu acea contraparte.
(3) S.A.I. poate compensa pozitiile pe instrumente financiare derivate ale unui O.P.C.V.M. cu aceeasi contraparte, cu conditia incheierii unui acord de compensare cu contrapartea in numele O.P.C.V.M-ului. Compensarea este permisa numai pentru instrumentele financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate cu aceeasi contraparte si nu pentru alte expuneri pe care O.P.C.V.M.-ul le poate avea fata de aceeasi contraparte.
(4) S.A.I. poate sa reduca expunerea O.P.C.V.M. fata de o contraparte intr-o tranzactie cu un instrument financiar derivat negociat in afara pietelor reglementate prin primirea unei garantii. Garantia primita trebuie sa fie suficient de lichida pentru a putea fi vanduta rapid la un pret apropiat de evaluarea acesteia inaintea vanzarii.
(5) S.A.I. trebuie sa ia in considerare garantiile la calculul expunerii la riscul de contraparte mentionat la art. 85 alin. (2), atunci cand S.A.I. ofera o garantie contrapartii intr-o tranzactie cu un instrument financiar derivat negociat in afara pietelor reglementate in numele O.P.C.V.M.-ului. Garantia oferita poate fi luata in calcul la valoarea neta numai in situatia in care S.A.I. a incheiat un acord de compensare cu contrapartea respectiva in numele O.P.C.V.M.-ului.
(6) S.A.I. trebuie sa calculeze limitele pe emitent prevazute la art. 85 pe baza expunerii fata de activul suport create prin utilizarea instrumentelor financiare derivate conform metodei bazate pe angajamente.
(7) In ceea ce priveste expunerile care decurg din tranzactii cu instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate prevazute la art. 85 alin. (3) si (4), S.A.I. trebuie sa includa in calcul orice expunere la riscul de contraparte care deriva din tranzactiile respective.

SUBSECTIUNEA a 3-a
Proceduri de evaluare a instrumentelor financiare derivate tranzactionate in afara pietelor reglementate

ART. 50
(1) S.A.I. trebuie sa se asigure ca expunerilor O.P.C.V.M. care decurg din tranzactii cu instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate li se aloca valori corecte care nu se bazeaza numai pe cotatiile de piata ale contrapartilor la tranzactiile cu aceste instrumente si care indeplinesc criteriile prevazute in reglementarile C.N.V.M. care transpun prevederile art. 8 alin. (4) din Directiva 2007/16/CE a Comisiei din 19 martie 2007 privind punerea in aplicare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului privind coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv cu valori mobiliare (OPCVM), in ceea ce priveste clarificarea anumitor definitii.
(2) In aplicarea alin. (1), S.A.I. trebuie sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina mecanisme si proceduri care sa asigure o evaluare adecvata, transparenta si corecta a expunerilor O.P.C.V.M. care decurg din tranzactii cu instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate.
(3) S.A.I. trebuie sa se asigure ca valoarea justa a instrumentelor financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate face obiectul unei evaluari adecvate, corecte si independente.
(4) Mecanismele si procedurile de evaluare trebuie sa fie adecvate si proportionale cu natura si complexitatea instrumentelor financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate.
(5) In situatia in care mecanismele si procedurile de evaluare a instrumentelor financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate implica delegarea unor activitati catre parti terte, S.A.I. trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 17 alin. (2) si la art. 37 alin. (4).
(6) Mecanismele si procedurile de evaluare mentionate la alin. (2) trebuie sa fie documentate corespunzator.

SUBSECTIUNEA a 4-a
Transmiterea informatiilor referitoare la instrumente financiare derivate

ART. 51
(1) S.A.I. autorizate de C.N.V.M trebuie sa furnizeze C.N.V.M., cel putin o data pe an, rapoarte continand informatii care sa reflecte o imagine exacta si corecta a tipurilor de instrumente financiare derivate in care investeste fiecare O.P.C.V.M. administrat, riscurile aferente, limitele cantitative si metodele alese pentru estimarea riscurilor asociate tranzactiilor cu instrumente financiare derivate.
(2) C.N.V.M examineaza regularitatea si exhaustivitatea informatiilor prevazute la alin. (1) si poate solicita modificarea acestora, daca este cazul.

CAPITOLUL III
Depozitarul

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 52
(1) Depozitarul unui O.P.C.V.M. autorizat de C.N.V.M. reprezinta o institutie de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei, potrivit legislatiei aplicabile institutiilor de credit, sau o sucursala din Romania a unei institutii de credit, autorizata intr-un alt stat membru, avizata de C.N.V.M. pentru activitatea de depozitare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, careia ii sunt incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, activele unui O.P.C.V.M.
(2) Depozitarul trebuie:
a) sa se asigure ca vanzarea, emiterea, rascumpararea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate de catre S.A.I. sau o alta entitate, in numele O.P.C.V.M., potrivit prezentei ordonante de urgenta, reglementarilor C.N.V.M. si regulilor fondului/actului constitutiv al societatii de investitii;
b) sa se asigure ca valoarea titlurilor de participare este calculata potrivit regulilor fondului/actului constitutiv al societatii de investitii si prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
c) sa indeplineasca instructiunile S.A.I. sau ale societatilor de investitii autoadministrate, cu exceptia cazului in care acestea sunt contrare legislatiei in vigoare ori regulilor fondului/actului constitutiv al societatii de investitii;
d) sa se asigure ca, in tranzactiile avand ca obiect activele O.P.C.V.M., orice suma este achitata in termenul stabilit;
e) sa se asigure ca veniturile O.P.C.V.M. sunt administrate si calculate potrivit legislatiei in vigoare, reglementarilor C.N.V.M. si regulilor fondului/actului constitutiv al societatii de investitii.
(3) Depozitarul are sediul social sau este stabilit in statul membru de origine al O.P.C.V.M.
(4) In vederea obtinerii avizului C.N.V.M., institutia de credit trebuie sa prezinte documente si evidente potrivit reglementarilor emise de C.N.V.M. din care sa rezulte ca prezinta garantii financiare si profesionale pentru a-si putea desfasura eficient activitatile care ii revin ca depozitar si pentru a-si indeplini obligatiile aferente acestei functii.
ART. 53
(1) Depozitarul este obligat sa furnizeze la cererea C.N.V.M. toate informatiile pe care acesta le-a obtinut in exercitarea obligatiilor sale si care sunt necesare pentru ca C.N.V.M. sa poata supraveghea respectarea de catre O.P.C.V.M. a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor C.N.V.M. emise in aplicarea acesteia.
(2) In cazul in care statul membru de origine al S.A.I. este diferit de statul membru de origine al O.P.C.V.M., depozitarul incheie un contract scris cu S.A.I., care reglementeaza fluxul informatiilor considerate necesare pentru a-i permite depozitarului sa isi indeplineasca functiile prevazute la art. 52, precum si cele prevazute de cadrul legal al statului membru de origine al O.P.C.V.M, relevante pentru depozitari.
ART. 54
(1) Depozitarul raspunde fata de S.A.I., fata de societatea de investitii autoadministrata si fata de detinatorii de titluri de participare, pentru orice pierdere suferita de acestia, ca urmare a indeplinirii necorespunzatoare sau neindeplinirii obligatiilor sale.
(2) Raspunderea depozitarului fata de investitori poate fi invocata de catre detinatorii de titluri de participare, direct sau indirect, prin intermediul S.A.I., in functie de natura relatiilor dintre cele 3 parti.
(3) Depozitarul prevazut la art. 52 alin. (1) poate transfera unei terte persoane, in calitate de subdepozitar, pastrarea unei parti din activele unui O.P.C.V.M., potrivit reglementarilor emise de catre C.N.V.M.
(4) Activitatile delegate catre terti, in conditiile alin. (3), sunt desfasurate cu respectarea aceluiasi regim aplicabil depozitarului.
(5) Obligatiile depozitarului, la care se face referire la alin. (3), nu vor fi afectate de faptul ca a incredintat unei terte parti toate sau o parte din activele pe care le are in pastrare.
ART. 55
(1) O societate comerciala nu poate indeplini in acelasi timp functiile unei S.A.I. si ale unui depozitar.
(2) S.A.I. si depozitarul trebuie sa actioneze independent una fata de cealalta si exclusiv in interesul detinatorilor de titluri de participare.
ART. 56
Conditiile privind inlocuirea depozitarului si regulile care sa asigure protectia detinatorilor de titluri de participare vor fi prevazute in regulile fondului, respectiv in actul constitutiv al societatii de investitii, in conformitate cu reglementarile C.N.V.M.
ART. 57
(1) Sunt interzise publicarea si folosirea altor marimi sau exprimari pentru valoarea activului net, valoarea unitara a activului net si numarul detinatorilor de titluri de participare, in afara celor certificate de depozitar.
(2) Activele entitatilor depozitate trebuie evidentiate in conturi separate intre ele si de cele ale depozitarului.
(3) Depozitarul este obligat sa informeze imediat C.N.V.M. cu privire la orice abuz al S.A.I. in raport cu activele O.P.C.V.M. depozitate.

SECTIUNEA a 2-a
Acordul dintre depozitar si S.A.I.

ART. 58
Depozitarul si S.A.I. includ in contractul scris prevazut la art. 53 alin. (2) cel putin urmatoarele detalii legate de serviciile prestate si de procedurile care trebuie urmate de partile contractului:
a) o descriere a procedurilor, inclusiv a celor legate de pastrarea activelor, care urmeaza sa fie adoptate pentru fiecare tip de activ al O.P.C.V.M.-ului incredintat depozitarului;
b) o descriere a procedurilor care trebuie urmate atunci cand S.A.I. intentioneaza sa modifice regulile fondului sau prospectul O.P.C.V.M.-ului, in care sa se precizeze momentul in care trebuie informat depozitarul sau cazurile in care este necesar acordul prealabil al depozitarului pentru efectuarea modificarii;
c) o descriere a modalitatilor si a procedurilor prin care depozitarul va transmite S.A.I. toate informatiile utile de care aceasta are nevoie pentru a-si indeplini obligatiile, inclusiv o descriere a modalitatilor si a procedurilor pentru exercitarea drepturilor aferente instrumentelor financiare si a modalitatilor si procedurilor aplicate pentru ca S.A.I. si O.P.C.V.M.-ul sa aiba un acces rapid si corect la informatiile referitoare la conturile O.P.C.V.M.-ului;
d) o descriere a mijloacelor si a procedurilor prin care depozitarul va avea acces la toate informatiile utile de care are nevoie pentru a-si indeplini obligatiile;
e) o descriere a procedurilor prin care depozitarul poate verifica activitatea S.A.I. si poate evalua calitatea informatiilor transmise, inclusiv prin vizite la fata locului;
f) o descriere a procedurilor prin care S.A.I. poate examina performanta depozitarului in ceea ce priveste respectarea obligatiilor contractuale ale acestuia.
ART. 59
(1) Depozitarul si S.A.I. includ in contractul scris prevazut la art. 53 alin. (2) cel putin urmatoarele elemente legate de schimbul de informatii si obligatiile in materie de confidentialitate si de spalare a banilor:
a) o lista a tuturor informatiilor care trebuie schimbate intre O.P.C.V.M., S.A.I. si depozitar cu privire la subscrierea, rascumpararea, emiterea si anularea titlurilor de participare ale O.P.C.V.M.;
b) obligatiile de confidentialitate aplicabile partilor contractuale;
c) informatii privind sarcinile si responsabilitatile partilor contractuale in ceea ce priveste obligatiile legate de prevenirea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, daca este cazul.
(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) lit. b) trebuie redactate astfel incat sa nu diminueze capacitatea autoritatilor competente ale statului membru de origine al S.A.I. sau al O.P.C.V.M. sa aiba acces la documentele si informatiile relevante.
ART. 60
Atunci cand depozitarul sau S.A.I. intentioneaza sa desemneze terte parti pentru indeplinirea sarcinilor lor, depozitarul si S.A.I. includ in contractul scris prevazut la art. 53 alin. (2) cel putin urmatoarele elemente:
a) angajamentul ambelor parti contractuale de a furniza in mod regulat detalii privind partile terte desemnate de depozitar sau de S.A.I. pentru indeplinirea sarcinilor care le revin;
b) angajamentul ca, la cererea uneia dintre parti, cealalta parte sa furnizeze informatii privind criteriile utilizate pentru selectarea partii terte si masurile luate pentru monitorizarea activitatii desfasurate de partea terta selectata;
c) o declaratie ca raspunderea depozitarului, prevazuta la art. 54 alin. (2), nu este afectata de faptul ca a incredintat unei terte parti toate activele pe care le are in pastrare sau o parte din acestea.
ART. 61
Depozitarul si S.A.I. includ in contractul scris prevazut la art. 53 alin. (2) cel putin urmatoarele elemente legate de modificarea si de rezilierea contractului:
a) perioada de valabilitate a contractului;
b) conditiile in care contractul poate fi modificat sau reziliat;
c) conditiile necesare pentru facilitarea transferului catre un alt depozitar si, in cazul unei astfel de tranzitii, procedura prin care depozitarul trebuie sa trimita toate informatiile relevante noului depozitar.
ART. 62
(1) Depozitarul si S.A.I. includ in contractul scris prevazut la art. 53 alin. (2) o mentiune cu privire la faptul ca legislatia aplicabila contractului este legislatia statului membru de origine al O.P.C.V.M.
(2) In situatiile in care partile contractului prevazut la art. 53 alin. (2) convin sa recurga la transmiterea electronica a tuturor sau a unei parti a informatiilor pe care le schimba, contractul contine prevederi pentru pastrarea unei evidente a acestor informatii.
(3) Contractul prevazut la art. 53 alin. (2) poate sa acopere mai mult de un O.P.C.V.M. administrat de S.A.I. In aceasta situatie, contractul trebuie sa enumere O.P.C.V.M.-urile acoperite.
(4) Detaliile modalitatilor si procedurilor mentionate la art. 58 lit. c) si d) pot fi incluse fie in contractul prevazut la art. 53 alin. (2), fie intr-un contract scris separat.

CAPITOLUL IV
Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare

SECTIUNEA 1
Autorizarea O.P.C.V.M.

ART. 63
(1) O.P.C.V.M. pentru care Romania este stat membru de origine isi desfasoara activitatea in baza autorizatiei C.N.V.M., potrivit prezentei ordonante de urgenta si reglementarilor emise in aplicarea ei.
(2) Un O.P.C.V.M. va fi autorizat dupa ce, in prealabil, C.N.V.M. a autorizat S.A.I. sau si-a exprimat acordul cu privire la cererea unei S.A.I. dintr-un stat membru de a administra O.P.C.V.M.-ul respectiv, a autorizat regulile fondului sau, dupa caz, actul constitutiv al societatii de investitii, alegerea depozitarului si prospectul de emisiune.
(3) C.N.V.M. va emite reglementari cu privire la continutul regulilor unui fond deschis de investitii si al actului constitutiv al unei societati de investitii, care vor avea in vedere cel putin urmatoarele:
a) modalitatile de emitere, vanzare, rascumparare si anulare a titlurilor de participare;
b) calculul valorii activului unitar net;
c) identitatea S.A.I., a depozitarului si relatia dintre aceste parti si investitori;
d) conditiile de inlocuire a S.A.I., a depozitarului si reguli pentru asigurarea protectiei investitorilor in astfel de situatii;
e) comisioanele percepute de S.A.I. si cheltuielile pe care S.A.I. este imputernicita sa le efectueze pentru O.P.C.V.M, precum si metodele de calcul pentru aceste comisioane.
(4) Fara a aduce atingere alin. (2), in cazul in care Romania este statul membru de origine al O.P.C.V.M, dar nu si al S.A.I., C.N.V.M decide cu privire la cererea S.A.I. de a administra O.P.C.V.M.-ul potrivit art. 168. Autorizarea nu trebuie conditionata de administrarea O.P.C.V.M-ului de catre o S.A.I. cu sediul social in Romania sau de desfasurarea sau delegarea unor activitati ale S.A.I. in Romania.
ART. 64
(1) C.N.V.M. nu va autoriza un O.P.C.V.M. in cazul in care:
a) decide ca societatea de investitii nu satisface conditiile prealabile definite in cap. IV sectiunea a 3-a; sau
b) S.A.I. nu este autorizata sa administreze O.P.C.V.M.-uri in statul sau membru de origine.
(2) C.N.V.M. va acorda autorizatia unui O.P.C.V.M., precum si autorizatia pentru initierea si derularea ofertei publice continue de titluri de participare, in termen de maximum doua luni de la data primirii documentatiei complete prevazute de reglementarile in vigoare, sau va emite, in cazul respingerii cererii, o decizie motivata.
(3) C.N.V.M. este in drept sa nu acorde autorizatia unui O.P.C.V.M., in situatia in care persoanele din conducerea efectiva a activitatii de depozitare nu au reputatia sau experienta necesara pentru a desfasura activitati specifice pentru respectivul tip de O.P.C.V.M. Identitatea acestor persoane, precum si a celor care le succed in functie trebuie comunicata imediat C.N.V.M., cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) C.N.V.M. nu va acorda autorizatia unui O.P.C.V.M. in situatia in care acesta este restrictionat legal, inclusiv prin introducerea unei prevederi in regulile fondului sau in actul constitutiv al societatii de investitii, sa isi distribuie titlurile de participare pe teritoriul Romaniei.
(5) Acordarea autorizatiei poate fi refuzata in cazul in care C.N.V.M. decide ca administrarea prudentiala nu poate fi asigurata.
ART. 65
Conditiile care au stat la baza autorizatiei emise de C.N.V.M. trebuie mentinute pe toata durata de existenta a unui O.P.C.V.M. Orice modificare a acestora este supusa in prealabil autorizarii C.N.V.M.
ART. 66
(1) C.N.V.M. asigura conditii pentru ca informatii complete cu privire la prezenta ordonanta de urgenta si la reglementarile emise in aplicarea acesteia referitoare la constituirea si functionarea O.P.C.V.M. sa fie usor accesibile de la distanta sau prin mijloace electronice.
(2) C.N.V.M. asigura conditii pentru ca informatiile prevazute la alin. (1) sa fie disponibile cel putin intr-o limba uzuala in mediul financiar international, sa fie furnizate in mod clar si fara ambiguitati si sa fie actualizate in permanenta.
ART. 67
(1) S.A.I./Societatea de investitii care se autoadministreaza are obligatia sa lanseze oferta publica continua de titluri de participare in termen de maximum 12 luni de la acordarea autorizatiei pentru initierea si derularea ofertei publice continue de titluri de participare, prevazuta la art. 64 alin. (2).
(2) Fondurile deschise de investitii si societatile de investitii care au fost autorizate vor fi inscrise in Registrul C.N.V.M.
(3) S.A.I. are obligatia de a mentiona numarul de inscriere in registrul prevazut la alin. (2) in toate actele, documentele si corespondenta pe care S.A.I. le emite sau le initiaza, in numele O.P.C.V.M. pe care il administreaza.

SECTIUNEA a 2-a
Fondurile deschise de investitii

ART. 68
Regulile fondului deschis de investitii sunt parte integranta a prospectului de emisiune, fiind anexa la acesta.
ART. 69
(1) Unitatile de fond emise de fondurile deschise de investitii vor fi de un singur tip si vor conferi detinatorilor lor drepturi egale, cu exceptia unitatilor de fond emise de fondurile deschise de investitii constituite din mai multe compartimente de investitii si a unitatilor de fond impartite in clase de unitati de fond. Unitatile de fond vor fi inregistrate, dematerializate si platite integral la momentul subscrierii.
(2) Participarea la un fond deschis de investitii este atestata printr-un document ce confirma detinerea de unitati de fond.
(3) C.N.V.M. va emite reglementari cu privire la autorizarea de catre C.N.V.M. si functionarea fondurilor deschise de investitii constituite din mai multe compartimente de investitii.
ART. 70
Fondurile deschise de investitii nu emit alte instrumente financiare in afara unitatilor de fond.
ART. 71
(1) Valoarea activului net si valoarea unitatii de fond ale unui fond deschis de investitii vor fi publicate zilnic de catre S.A.I., pentru fiecare zi lucratoare, in baza datelor certificate de depozitar.
(2) C.N.V.M. va emite reglementari cu privire la modalitatea de calcul al activului net si al activului net unitar.

SECTIUNEA a 3-a
Societati de investitii

ART. 72
(1) O societate de investitii emite actiuni nominative, platite integral la momentul subscrierii.
(2) O societate de investitii nu poate desfasura alte activitati, in afara celor prevazute la art. 2 alin. (1).
(3) Societatile de investitii pot administra numai activele proprii si nu pot, in nicio situatie, sa fie mandatate pentru administrarea de active in favoarea unei terte parti.
ART. 73
O societate de investitii este administrata de o S.A.I. sau de un consiliu de administratie/consiliu de supraveghere, potrivit actelor constitutive.
ART. 74
(1) Capitalul initial al unei societati de investitii care se autoadministreaza va fi calculat, potrivit reglementarilor C.N.V.M., si este de cel putin echivalentul in lei a 300.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data depunerii cererii de autorizare.
(2) Societatea de investitii care se autoadministreaza are obligatia de a completa nivelul capitalului initial, in cazul in care acesta scade sub nivelul prevazut la alin. (1), pana cel tarziu la data transmiterii C.N.V.M. a primei raportari privind nivelul capitalului initial.
(3) In scopul respectarii cerintelor prevazute de legislatia europeana, C.N.V.M. va modifica periodic, prin ordin al presedintelui, nivelul capitalului initial al unei societati de investitii autoadministrate.
ART. 75
(1) Societatile de investitii care se autoadministreaza vor respecta corespunzator prevederile prezentei ordonante de urgenta aplicabile S.A.I., la care se face referire in art. 6, art. 9 alin. (1) lit. b), c), e), f), g) si alin. (2) si (3), art. 12, 33, art. 52 alin. (1), art. 55, precum si conditiile stabilite prin reglementarile C.N.V.M.
(2) Prin derogare de la art. 64 alin. (2), C.N.V.M. va acorda autorizatia unei societati de investitii care se autoadministreaza, in termen de 6 luni de la data primirii documentatiei complete prevazute de reglementari, sau va emite, in cazul respingerii cererii, o decizie motivata, care poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.
(3) Autorizatia poate fi refuzata sau retrasa in situatia in care, desi sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1) si (2), precum si in reglementarile C.N.V.M., administrarea prudentiala nu poate fi asigurata.
(4) C.N.V.M. este in drept sa retraga autorizatia unei societati de investitii, in conditiile prevazute la art. 11.
ART. 76
Prevederile sectiunilor a 2-a, a 3-a si a 6-a ale cap. II, precum si prevederile art. 34 alin. (1) si (2) si art. 36 – 43 se aplica corespunzator si societatilor de investitii autoadministrate, potrivit reglementarilor C.N.V.M.
ART. 77
Modificarile survenite ca urmare a emisiunilor si rascumpararilor de actiuni, din timpul fiecarui exercitiu financiar, se efectueaza, prin derogare de la Legea nr. 31/1990, si se inregistreaza la oficiul registrului comertului, o data pe an, in maximum 30 de zile de la aprobarea situatiilor financiare.
ART. 78
(1) C.N.V.M. va emite reglementari cu privire la conditiile ce trebuie indeplinite si procedurile de autorizare a unei societati de investitii, continutul minim al actului constitutiv si al contractului de administrare.
(2) Actul constitutiv al societatii de investitii este parte integranta a prospectului, fiind anexat la acesta.
ART. 79
(1) Societatile de investitii vor solicita, in mod obligatoriu, admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata, in termen de 90 de zile lucratoare de la data obtinerii autorizatiei.
(2) Actiunile unei societati de investitii pot fi rascumparate, in orice moment, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 106.
ART. 80
(1) Adunarea generala a actionarilor se va desfasura potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, ale prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor C.N.V.M.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 122 din Legea nr. 31/1990, actionarii unei societati de investitii pot vota si prin corespondenta, prin mijloace electronice de transmitere sau pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor de persoane, altele decat actionarii, pe baza unei procuri speciale. In cazul in care pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor se afla rezolutii care necesita votul secret, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta. C.N.V.M. va emite reglementari privind aceasta procedura.
(3) In situatia in care votul este transmis prin posta sau prin mijloace electronice de transmitere, convocatorul adunarii generale a actionarilor va cuprinde intregul text al rezolutiei propuse spre aprobare. Convocatorul trebuie publicat cu cel putin 30 de zile inaintea adunarii generale a actionarilor si intr-un cotidian de circulatie nationala.
(4) Voturile trimise prin posta sau prin mijloace electronice de transmitere si anulate datorita nerespectarii procedurii elaborate de C.N.V.M. nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este adoptat, dar vor fi luate in calculul cvorumului adunarii generale a actionarilor.
(5) Rezolutia supusa aprobarii adunarii generale a actionarilor va fi redactata si supusa votului, in timpul desfasurarii adunarii generale a actionarilor, in mod identic cu intregul text al rezolutiei publicate, conform prevederilor alin. (2) si (3).

SECTIUNEA a 4-a
Politica de investitii a O.P.C.V.M.

ART. 81
In situatia in care un O.P.C.V.M. este constituit din mai multe compartimente de investitii, fiecare compartiment va fi considerat un O.P.C.V.M. distinct, in aplicarea prevederilor prezentului capitol.
ART. 82
Investitiile unui O.P.C.V.M. se efectueaza exclusiv in unul sau mai multe dintre urmatoarele active:
a) valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare inscrise sau tranzactionate pe o piata reglementata, astfel cum este definita la art. 125 din Legea nr. 297/2004, din Romania sau dintr-un stat membru;
b) valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-o tara terta sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-o tara terta, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, cu conditia ca alegerea bursei sau a pietei reglementate sa fie aprobata de C.N.V.M. ori sa fie prevazuta in regulile fondului sau in actul constitutiv al societatii de investitii, aprobate de C.N.V.M.;
c) valori mobiliare nou-emise, cu conditia ca:
1. conditiile de emisiune sa includa un angajament ferm, conform caruia se va cere admiterea la tranzactionare pe bursa sau pe o alta piata reglementata care opereaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, cu conditia ca alegerea bursei sau a pietei reglementate sa fie aprobata de C.N.V.M. ori sa fie prevazuta in regulile fondului sau in actul constitutiv al societatii de investitii, aprobate de C.N.V.M.;
2. aceasta admitere sa fie asigurata intr-un termen de maximum un an de la emisiune;
d) titluri de participare ale O.P.C.V.M sau A.O.P.C. cu caracteristicile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si b), stabilite sau nu in state membre, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
1. A.O.P.C. sunt autorizate, conform unei legislatii care prevede ca acestea sunt subiectul unei supravegheri echivalate de catre C.N.V.M. cu aceea prevazuta in prezenta ordonanta de urgenta, iar intre C.N.V.M. si autoritatea competenta din statul de origine exista incheiat un acord de cooperare;
2. nivelul de protectie a investitorilor in respectivele A.O.P.C. este echivalent cu acela al investitorilor in O.P.C.V.M. si, in special, regulile referitoare la segregare, imprumuturi si vanzari pe pozitia descoperita a valorilor mobiliare si instrumentelor pietei monetare sunt similare prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
3. activitatile A.O.P.C. fac obiectul unor rapoarte semestriale si anuale, care permit o evaluare a activului si a pasivului, a veniturilor si a operatiunilor din perioada de raportare;
4. maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. si/sau A.O.P.C., in care se intentioneaza sa se investeasca, pot, potrivit regulilor fondului sau actului constitutiv al societatii de investitii, sa fie investite in titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. si A.O.P.C.;
e) depozite constituite la institutii de credit, care sunt rambursabile la cerere sau ofera dreptul de retragere, cu o scadenta care nu depaseste 12 luni, cu conditia ca sediul social al institutiei de credit sa fie situat in Romania ori intr-un stat membru. In situatia in care acesta se afla intr-o tara terta, institutia de credit trebuie sa fie supusa unor reguli prudentiale evaluate de catre C.N.V.M. ca fiind echivalente acelora emise de catre Uniunea Europeana;
f) instrumente financiare derivate, incluzand si pe cele care implica decontarea finala a unor fonduri banesti, tranzactionate pe o piata reglementata in sensul lit. a) si b), si/sau instrumente financiare derivate, negociate in afara pietelor reglementate, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
1. activul suport consta in instrumentele prevazute in prezentul articol, indici financiari, rata dobanzii si cursul de schimb, in care O.P.C.V.M. poate investi, potrivit obiectivelor sale de investitii, asa cum sunt prevazute in regulile fondului sau in actul constitutiv al societatii de investitii;
2. contrapartile, in cadrul negocierii derulate in afara pietelor reglementate, sunt entitati, subiect al supravegherii prudentiale, care apartin categoriilor aprobate de C.N.V.M.;
3. instrumentele financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate fac obiectul unei evaluari zilnice si verificabile si pot fi, la initiativa O.P.C.V.M., vandute, lichidate sau pozitia poate fi inchisa, in orice moment, la valoarea lor justa, printr-o tranzactie de sens contrar;
g) instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, care sunt lichide si au o valoare care poate fi precis determinata in orice moment, cu conditia ca emisiunea sau emitentul sa fie supuse reglementarilor referitoare la protectia investitorilor si a economiilor acestora, cu conditia ca acestea:
1. sa fie emise sau garantate de o autoritate administrativa, centrala, locala sau regionala, de o banca centrala dintr-un stat membru, de Banca Centrala Europeana, de Uniunea Europeana sau de Banca Europeana de Investitii, de o tara terta sau, in situatia statelor federale, de unul dintre membrii componenti ai federatiei sau de un organism public international, din care fac parte unul sau mai multe state membre; sau
2. sa fie emise de un organism ale carui titluri sunt negociate pe pietele reglementate, mentionate la lit. a) si b); sau
3. sa fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudentiale, potrivit criteriilor definite de legislatia europeana, sau de o entitate care este subiect al unor reguli prudentiale si se conformeaza acestora, reguli validate de C.N.V.M. ca fiind echivalente cu cele prevazute de legislatia europeana; sau
4. sa fie emise de alte entitati care apartin categoriilor aprobate de C.N.V.M., cu conditia ca investitiile in astfel de instrumente sa fie subiect al unei protectii a investitorilor, echivalente cu aceea prevazuta la pct. 1, 2 si 3, si ca emitentul sa fie o societate ale carei capital si rezerve sa se ridice la cel putin echivalentul in lei a 10.000.000 euro, care isi prezinta si isi publica conturile anuale, conform legislatiei europene aplicabile, sau o entitate care, in cadrul unui grup de societati care contine una sau mai multe societati listate, are rolul de a finanta grupul sau este o entitate dedicata finantarii vehiculelor de securitizare care beneficiaza de o linie bancara de finantare.
ART. 83
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 82:
a) un O.P.C.V.M. poate investi cel mult 10% din activele sale in valori mobiliare sau instrumente ale pietei monetare, altele decat cele mentionate la art. 82;
b) o societate de investitii poate achizitiona numai acele bunuri mobile si imobile necesare pentru desfasurarea activitatii sale;
c) un O.P.C.V.M. nu poate investi in metale pretioase sau inscrisuri care atesta detinerea acestora.
(2) Un O.P.C.V.M. poate detine lichiditati in numerar si in cont curent, temporar, si in limitele prevazute prin reglementarile C.N.V.M.
ART. 84
(1) S.A.I. si societatea de investitii autoadministrata trebuie sa utilizeze un sistem de administrare a riscului, care sa le permita:
a) sa monitorizeze si sa cuantifice, in orice moment, riscul asociat pozitiilor si influenta acestora la profilul de risc general al portofoliului;
b) sa asigure o evaluare corecta si independenta a valorii instrumentelor financiare derivate, negociate in afara pietelor reglementate.
(2) S.A.I. si societatea de investitii autoadministrata trebuie sa comunice C.N.V.M., in mod regulat, tipurile de instrumente financiare derivate, riscul activelor suport, limitele cantitative si metodele alese pentru a estima riscul asociat tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat.
(3) Informatiile primite conform alin. (2) agregate cu privire la toate S.A.I. si societatile de investitii autoadministrate vor fi accesibile ESMA, conform art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei si Comitetului European pentru Risc Sistemic, conform art. 15 din Regulamentul UE nr. 1.092/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudentiala la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar si de infiintare a unui Comitet european pentru risc sistemic in scopul monitorizarii riscurilor sistemice la nivelul Uniunii Europene.
(4) C.N.V.M. poate autoriza un O.P.C.V.M. sa foloseasca tehnici si instrumente aferente valorilor mobiliare si instrumentelor pietei monetare, in conditiile si limitele stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta, cu conditia ca tehnicile si instrumentele respective sa fie folosite pentru o administrare eficienta si prudentiala a portofoliului sau. Atunci cand aceste operatiuni presupun utilizarea instrumentelor financiare derivate, conditiile si limitele vor fi conforme prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(5) In nicio situatie operatiunile prevazute la alin. (4) nu vor determina un O.P.C.V.M. sa incalce obiectivele sale de investitii prevazute in regulile fondului, actul constitutiv al societatii de investitii sau prospect.
(6) Un O.P.C.V.M. se va asigura de faptul ca expunerea sa globala legata de instrumentele financiare derivate nu depaseste valoarea totala a activului sau net.
(7) Expunerea este calculata luandu-se in considerare valoarea curenta a activului suport, riscul de contraparte, evolutia pietei si durata de timp ramasa pana la lichidarea pozitiei.
(8) Un O.P.C.V.M. poate investi, ca parte a politicii sale investitionale si in limitele prevazute la art. 85 alin. (9) – (12), in instrumente financiare derivate, cu conditia ca expunerea la risc a activului suport sa nu depaseasca limitele agregate stabilite la art. 85.
(9) In cazul in care un O.P.C.V.M. investeste in instrumente financiare derivate care au la baza un indice, C.N.V.M. poate aproba ca aceste investitii sa nu fie obligatoriu combinate in sensul limitelor stabilite la art. 85.
(10) In situatia in care valorile mobiliare sau instrumentele pietei monetare integreaza un instrument financiar derivat, respectivul instrument financiar derivat trebuie luat in considerare la aplicarea cerintelor prezentului articol.
ART. 85
(1) Un O.P.C.V.M. nu poate detine mai mult de 5% din activele sale in valori mobiliare sau instrumente ale pietei monetare emise de acelasi emitent. Un O.P.C.V.M. nu poate detine mai mult de 20% din activele sale in depozite constituite la aceeasi entitate.
(2) Expunerea la riscul de contraparte al unui O.P.C.V.M. intr-o tranzactie cu instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate nu poate depasi:
a) 10% din activele sale, atunci cand contrapartea este o institutie de credit de tipul celor mentionate la art. 82 lit. e); sau
b) 5% din activele sale, in alte cazuri.
(3) Limita de 5% prevazuta la alin. (1) poate fi depasita pana la maximum 10% cu conditia ca valoarea totala a valorilor mobiliare si a instrumentelor pietei monetare detinute de un O.P.C.V.M. in fiecare din emitentii in care detine peste 5% din activele sale sa nu depaseasca, in niciun caz, 40% din valoarea activelor respectivului O.P.C.V.M.
Aceasta limita nu se aplica depozitelor si tranzactiilor cu instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate incheiate cu institutii financiare care fac obiectul unei supravegheri prudentiale.
(4) In conditiile respectarii limitelor individuale stabilite la alin. (1) si (2), un O.P.C.V.M. nu poate combina intr-o proportie mai mare de 20% din activele sale:
a) investitiile in valori mobiliare sau instrumente ale pietei monetare emise de aceeasi entitate;
b) depozitele constituite la aceeasi entitate; sau
c) expunerile care decurg din tranzactii cu instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate cu aceeasi entitate.
(5) Limita de 5% prevazuta la alin. (1) poate fi depasita, pana la maximum 35%, in situatia in care valorile mobiliare sau instrumentele pietei monetare sunt emise ori garantate de un stat membru, de autoritatile publice locale ale statului membru, de o tara terta sau de organisme publice internationale din care fac parte unul ori mai multe state membre.
(6) Limita de 5% prevazuta la alin. (1) poate fi depasita pana la maximum 25% pentru anumite obligatiuni, daca acestea sunt emise de catre o institutie de credit care isi are sediul social intr-un stat membru si care este supusa unei supravegheri speciale efectuate de catre autoritatile publice, cu rolul de a proteja detinatorii de obligatiuni. In particular, sumele rezultate din emisiunea acestor obligatiuni trebuie investite, conform legislatiei, in active care, pe toata durata de viata a obligatiunilor, vor acoperi creantele rezultate din obligatiuni si care, in caz de insolvabilitate sau de faliment al emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru rambursarea principalului si plata dobanzilor acumulate.
(7) Daca un O.P.C.V.M. detine mai mult de 5% din activele sale in obligatiunile mentionate la alin. (6) si emise de catre un singur emitent, valoarea totala a acestor detineri nu poate depasi 80% din valoarea activelor respectivului O.P.C.V.M.
(8) C.N.V.M. transmite ESMA si Comisiei Europene lista categoriilor de obligatiuni specificate la alin. (6) si categoriile de emitenti autorizati, conform legislatiei si dispozitiilor privind supravegherea mentionate in alin. (6), sa emita obligatiuni conforme cu criteriile enuntate mai sus. Lista este insotita de o nota care precizeaza statutul garantiilor aferente.
(9) Valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare prevazute la alin. (5) si (6) nu sunt luate in considerare pentru aplicarea limitei de 40% mentionate la alin. (3).
(10) Limitele prevazute la alin. (1) – (7) nu pot fi combinate, iar detinerile de valori mobiliare sau de instrumente ale pietei monetare emise de aceeasi entitate, de depozite sau de instrumente financiare derivate, efectuate cu respectiva entitate conform alin. (1) – (7) nu pot depasi, in niciun caz, totalul de 35% din activele unui O.P.C.V.M.
(11) Societatile incluse in cadrul unui grup in scopul consolidarii situatiilor financiare, potrivit legislatiei europene si regulilor contabile recunoscute pe plan international, sunt considerate ca fiind o singura entitate in scopul calcularii limitelor prevazute in prezentul articol.
(12) Sunt permise investitiile cumulative in valori mobiliare si in instrumente ale pietei monetare in cadrul aceluiasi grup pana la o limita de 20%.
ART. 86
(1) In conditiile respectarii limitelor prevazute la art. 90, limitele prevazute la art. 85 pot fi depasite pana la maximum 20% pentru detinerile de actiuni sau de titluri de credit ale aceluiasi emitent, numai atunci cand, potrivit regulilor fondului sau actului constitutiv al societatii de investitii, politica de investitii a O.P.C.V.M. are ca obiect reproducerea structurii unui anumit indice pe actiuni sau pe titluri de credit care este recunoscut de autoritatile competente, pe urmatoarele baze:
a) structura indicelui este suficient de diversificata, conform reglementarilor C.N.V.M. emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta;
b) indicele este reprezentativ pentru piata la care se refera;
c) indicele este publicat intr-un mod adecvat.
(2) C.N.V.M. poate aproba ridicarea limitei prevazute la alin. (1) pana la maximum 35% in cazul in care se dovedeste ca fiind justificata de conditiile exceptionale de pe piata, in special de pe pietele reglementate unde anumite valori mobiliare sau anumite instrumente ale pietei monetare detin ponderea dominanta in indice. Detinerea pana la aceasta limita este permisa pentru un singur emitent.
ART. 87
(1) Prin exceptie de la art. 85, C.N.V.M. poate autoriza un O.P.C.V.M. sa detina, pe principiul diversificarii riscului, pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de un stat membru, de una sau mai multe autoritati publice locale ale acestuia, de o tara terta sau de un organism public international din care fac parte unul sau mai multe state membre.
(2) C.N.V.M. poate acorda o exceptie conform alin. (1) doar daca decide ca nivelul de protectie al investitorilor in respectivul O.P.C.V.M. este echivalent cu acela al investitorilor intr-un O.P.C.V.M. care respecta limitele prevazute la art. 85.
(3) O.P.C.V.M.-ul la care se face referire la alin. (1) trebuie sa detina valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare aferente a cel putin 6 emisiuni diferite, cu conditia ca valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare de la oricare dintre emisiuni sa nu depaseasca 30% din totalul activelor sale.
(4) O.P.C.V.M.-ul la care se face referire la alin. (1) trebuie sa mentioneze expres in regulile fondului sau in actul constitutiv al societatii de investitii statul, autoritatea locala sau organismul public international care emite sau garanteaza valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare in care O.P.C.V.M. intentioneaza sa investeasca mai mult de 35% din activele sale.
(5) Fiecare O.P.C.V.M. la care se face referire la alin. (1) trebuie sa includa in prospectul si materialele sale publicitare o prevedere expresa care sa atraga atentia asupra autorizatiei obtinute in conditiile prevazute la alin. (4) si sa indice statele membre, autoritatile locale sau organismele publice internationale emitente de valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare in care respectivul O.P.C.V.M. intentioneaza sa investeasca sau a investit mai mult de 35% din activele sale.
ART. 88
(1) Un O.P.C.V.M. poate detine titluri de participare ale unui alt O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. mentionate la art. 82 lit. d), cu conditia sa nu plaseze mai mult de 20% din activele sale in titlurile de participare ale aceluiasi O.P.C.V.M., respectiv 10% in titlurile de participare ale aceluiasi A.O.P.C.
(2) Detinerea de titluri de participare emise de A.O.P.C. nu poate depasi, in total, 30% din activele respectivului O.P.C.V.M.
(3) In situatia in care un O.P.C.V.M. detine titluri de participare ale altor O.P.C.V.M. sau A.O.P.C., C.N.V.M. poate aproba ca activele respective sa nu fie obligatoriu combinate pana la limitele prevazute la art. 85.
ART. 89
(1) Atunci cand un O.P.C.V.M. investeste in titlurile de participare ale altor O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. care sunt administrate, direct sau prin delegare, de aceeasi S.A.I. sau de catre orice alta societate de care S.A.I. este legata, prin conducere sau control comun, sau printr-o participatie substantiala, directa sau indirecta, respectiva S.A.I. sau cealalta societate nu poate percepe comisioane de cumparare sau rascumparare in contul investitiei O.P.C.V.M. in titlurile altor O.P.C.V.M. sau A.O.P.C.
(2) Un O.P.C.V.M. care investeste un procent substantial al activelor sale in alte O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. va indica in prospectul sau de emisiune nivelul maxim al comisioanelor de administrare, care pot fi percepute O.P.C.V.M. in cauza si celorlalte O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. in care intentioneaza sa investeasca. In raportul sau anual va indica comisionul maxim de administrare perceput asupra activelor sale, precum si asupra activelor O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. in care investeste.
ART. 90
(1) O societate de investitii sau o S.A.I. care actioneaza in legatura cu O.P.C.V.M.-urile pe care le administreaza, dupa caz, nu poate detine o participatie mai mare de 10% din capitalul social al unui emitent sau din drepturile de vot ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative in administrarea emitentului. In cazul S.A.I., aceasta limita se calculeaza cumulat pe toate O.P.C.V.M.-urile pe care le administreaza.
(2) Un O.P.C.V.M. nu poate detine mai mult de:
a) 10% din actiunile fara drept de vot ale unui emitent;
b) 10% din obligatiunile unui emitent;
c) 25% din titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. mentionate la art. 82 lit. d);
d) 10% din instrumentele pietei monetare emise de un emitent.
(3) Limitele prevazute la alin. (2) lit. b), c) si d) pot fi depasite in momentul achizitiei numai daca valoarea bruta a obligatiunilor sau a instrumentelor pietei monetare ori valoarea neta a titlurilor emise nu poate fi calculata la momentul achizitiei.
ART. 91
(1) O.P.C.V.M. nu va fi obligat sa respecte limitele stabilite in acest capitol in cazul exercitarii drepturilor de subscriere aferente valorilor mobiliare sau instrumentelor pietei monetare care sunt incluse in activul sau.
(2) C.N.V.M. poate aproba ca un O.P.C.V.M. sa deroge de la prevederile art. 85 – 88 timp de 6 luni de la data autorizarii acestuia, cu asigurarea supravegherii respectarii principiului diversificarii riscului.
(3) Daca limitele de detinere sunt depasite din motive independente de controlul unui O.P.C.V.M. sau ca rezultat al exercitarii drepturilor de subscriere, acesta trebuie sa adopte, ca obiectiv prioritar al tranzactiilor sale de vanzare, masuri de remediere in cel mai scurt timp a situatiei, cu respectarea intereselor detinatorilor de titluri de participare.
(4) Depasirea limitelor de investitii ale unui O.P.C.V.M., potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se poate realiza sub conditia includerii de mentiuni cu privire la aceasta depasire in prospectul de emisiune.

SECTIUNEA a 5-a
Reguli privind transparenta si publicitatea

SUBSECTIUNEA 1
Publicarea prospectului si a rapoartelor periodice

ART. 92
(1) S.A.I., pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat si autorizat de C.N.V.M., si societatile de investitii autoadministrate autorizate de C.N.V.M. trebuie sa publice si sa transmita catre C.N.V.M. urmatoarele documente:
a) prospectul de emisiune;
b) raportul anual;
c) raportul semestrial;
d) rapoartele periodice privind valoarea activului net si valoarea unitara a activului net, conform reglementarilor C.N.V.M.
(2) Rapoartele prevazute la alin. (1) lit. d) sunt transmise gratuit, la cererea investitorilor, si vor fi depuse la C.N.V.M. in termenele si conditiile stabilite prin reglementari.
(3) Rapoartele anuale si semestriale trebuie sa fie publicate in urmatoarele termene, care incep sa curga de la sfarsitul perioadei la care acestea se refera:
a) 4 luni pentru raportul anual;
b) doua luni pentru raportul semestrial.
(4) Raportul anual trebuie sa contina un bilant sau o situatie a activelor si pasivelor, un cont detaliat de venituri si cheltuieli pentru anul financiar, un raport asupra activitatilor din anul financiar curent, precum si alte informatii semnificative care sa sprijine investitorii in aprecierea, in cunostinta de cauza, a activitatii O.P.C.V.M. si a rezultatelor acestuia, prevazute in reglementarile C.N.V.M.
(5) Raportul semestrial trebuie sa includa informatiile prevazute in reglementarile C.N.V.M. emise cu respectarea legislatiei europene aplicabile.
ART. 93
(1) Prospectul trebuie sa contina informatiile necesare pentru ca investitorii sa poata aprecia in deplina cunostinta de cauza investitia care le este propusa si, in special, riscurile pe care aceasta le implica. Prospectul trebuie sa includa o descriere clara si usor de inteles a profilului de risc al fondului, indiferent de instrumentele in care acesta investeste.
(2) C.N.V.M. va emite reglementari cu privire la continutul minim si formatul prospectului. Nu este obligatorie inserarea in prospect a informatiilor cuprinse in regulile fondului sau in actul constitutiv al societatii de investitii, anexate la prospect.
(3) Orice persoana care subscrie titluri de participare va da o declaratie, prin care confirma faptul ca a primit, a citit si a inteles prospectul.
(4) Elementele esentiale ale prospectului de emisiune al O.P.C.V.M. vor fi actualizate cu toate modificarile care apar, potrivit reglementarilor emise de C.N.V.M.
ART. 94
Datele contabile din cadrul raportului anual trebuie sa fie auditate de catre un auditor financiar, potrivit prevederilor art. 258 din Legea nr. 297/2004. Raportul auditorului financiar si, dupa caz, rezervele exprimate de acesta sunt reproduse integral in fiecare raport anual.
ART. 95
In situatia in care o S.A.I. autorizata de catre C.N.V.M. administreaza un O.P.C.V.M. dintr-un alt stat membru, S.A.I. va transmite C.N.V.M., la cerere, pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat prospectul, orice modificari aduse acestuia, precum si rapoartele anuale si semestriale.
ART. 96
(1) Prospectul si ultimele rapoarte anuale si semestriale publicate trebuie furnizate investitorilor, la cerere si in mod gratuit.
(2) Prospectul poate fi furnizat pe suport durabil sau prin intermediul unei pagini web. Un exemplar tiparit trebuie furnizat investitorilor la cerere si in mod gratuit.
(3) Rapoartele anuale si semestriale trebuie puse la dispozitia investitorilor in modul specificat in prospect si in informatiile-cheie destinate investitorilor mentionate la art. 98. Un exemplar tiparit al rapoartelor anuale si semestriale trebuie furnizat investitorilor, la cerere si in mod gratuit.

SUBSECTIUNEA a 2-a
Publicarea materialelor publicitare

ART. 97
(1) Toate materialele publicitare adresate investitorilor trebuie sa fie clar identificabile ca atare, corecte, clare si sa nu induca in eroare investitorii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa.
(2) Niciun material publicitar continand o invitatie la cumpararea de titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. care cuprinde informatii specifice despre O.P.C.V.M. nu trebuie sa contina mesaje care contrazic sau diminueaza semnificatia informatiilor cuprinse in prospect si a informatiilor-cheie destinate investitorilor, prevazute la art. 98.
(3) Materialul publicitar prevazut la alin. (1) trebuie sa indice existenta unui prospect si disponibilitatea informatiilor-cheie destinate investitorilor, prevazute la art. 98, si trebuie sa specifice unde si in ce limba investitorii si potentialii investitori pot obtine aceste informatii sau cum pot avea acces la ele.
(4) Difuzarea oricarui material publicitar in legatura cu un O.P.C.V.M. este permisa numai potrivit reglementarilor C.N.V.M. privind continutul si structura materialului publicitar, cu scopul asigurarii transparentei si corectitudinii informatiei.

SUBSECTIUNEA a 3-a
Informatii-cheie destinate investitorilor

ART. 98
(1) Societatile de investitii care se autoadministreaza/S.A.I. pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat trebuie sa intocmeasca un document scurt care sa cuprinda informatii-cheie destinate investitorilor. Sintagma “informatii-cheie destinate investitorilor” trebuie sa fie mentionata explicit in acest document, in limba oficiala sau in una din limbile oficiale ale statului membru gazda al O.P.C.V.M. ori intr-o limba aprobata de autoritatile competente ale statului membru respectiv.
(2) Informatiile-cheie destinate investitorilor trebuie sa cuprinda informatii adecvate cu privire la caracteristicile esentiale ale O.P.C.V.M, care trebuie furnizate investitorilor astfel incat acestia sa fie in masura sa inteleaga natura si riscurile O.P.C.V.M. si, prin urmare, sa ia decizii de investitii in cunostinta de cauza.
(3) Informatiile-cheie destinate investitorilor trebuie sa prezinte informatii cu privire la urmatoarele elemente esentiale referitoare la O.P.C.V.M.:
a) identificarea O.P.C.V.M.-ului;
b) o scurta descriere a obiectivelor de investitii si a politicii de investitii;
c) o prezentare a performantelor anterioare sau, daca este cazul, previziuni ale rezultatelor;
d) costurile si cheltuielile aferente; si
e) profilul de risc/randament al investitiei, inclusiv recomandari si avertizari adecvate privind riscurile aferente investitiilor in O.P.C.V.M.-ul in cauza.
(4) Elementele esentiale trebuie sa poata fi intelese de catre investitor fara a face trimitere la alte documente.
(5) Informatiile-cheie destinate investitorilor trebuie sa indice in mod clar de unde si cum se obtin informatii suplimentare cu privire la investitia propusa, inclusiv, dar nu numai, locul si modul in care se pot obtine la cerere, gratuit si in orice moment, prospectul si rapoartele anuale si semestriale, precum si limba in care astfel de informatii sunt puse la dispozitia investitorilor.
(6) Informatiile-cheie destinate investitorilor trebuie redactate in mod concis, intr-un limbaj nontehnic. Ele trebuie prezentate intr-un format obisnuit, usor de comparat, astfel incat investitorii de retail sa le poata intelege.
(7) Informatiile-cheie destinate investitorilor trebuie utilizate fara a fi adaptate sau completate, cu exceptia traducerilor, in toate statele membre in care O.P.C.V.M.-ul a notificat distribuirea titlurilor sale de participare.
ART. 99
(1) Informatiile-cheie destinate investitorilor constituie informatii precontractuale. Ele trebuie sa fie corecte, clare si sa nu induca in eroare. Continutul lor trebuie sa fie conform cu componentele corespunzatoare ale prospectului.
(2) Informatiile-cheie destinate investitorilor sau traducerile acestora nu pot atrage raspunderea civila a unei persoane, cu exceptia cazului in care acestea induc in eroare, sunt incorecte sau neconforme cu componentele corespunzatoare ale prospectului. Informatiile-cheie destinate investitorilor contin o avertizare clara in acest sens.
ART. 100
(1) Societatile de investitii autoadministrate si S.A.I. pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, care vand titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor investitorilor fie direct, fie prin intermediul unei alte persoane fizice sau juridice, ce actioneaza sub responsabilitatea sa deplina si neconditionata, trebuie sa furnizeze informatii-cheie destinate investitorilor cu privire la respectivele O.P.C.V.M.-uri, in timp util si inainte de data propusa pentru subscrierea de titluri de participare ale O.P.C.V.M.
(2) Societatile de investitii autoadministrate si S.A.I. pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, care nu vand investitorilor titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor direct sau prin intermediul unei alte persoane fizice sau juridice, ce actioneaza sub responsabilitatea sa deplina si neconditionata fata de investitori, trebuie sa furnizeze la cerere informatii-cheie destinate investitorilor entitatilor care emit produse financiare si intermediarilor care vand investitorilor titluri de participare ale O.P.C.V.M. sau le ofera consultanta cu privire la investitiile potentiale in O.P.C.V.M. ori in produsele care prezinta o expunere fata de O.P.C.V.M.-uri.
(3) Intermediarii care vand investitorilor titluri de participare ale O.P.C.V.M. sau le ofera consultanta cu privire la investitiile potentiale in O.P.C.V.M. trebuie sa furnizeze acestora informatiile-cheie destinate investitorilor.
(4) Informatiile-cheie destinate investitorilor trebuie furnizate investitorilor in mod gratuit.
ART. 101
(1) Societatile de investitii autoadministrate si S.A.I., pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, pot furniza informatii-cheie destinate investitorilor pe un suport durabil sau prin intermediul unei pagini web. Un exemplar tiparit trebuie distribuit investitorului la cerere si in mod gratuit.
(2) O versiune actualizata a informatiilor-cheie destinate investitorilor se publica pe pagina web a societatii de investitii sau a S.A.I.
ART. 102
(1) S.A.I., pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat si autorizat de C.N.V.M., si societatile de investitii autoadministrate autorizate de C.N.V.M. trebuie sa transmita C.N.V.M. informatiile-cheie destinate investitorilor, precum si orice modificari si completari aduse acestora.
(2) Elementele esentiale ale informatiilor-cheie destinate investitorilor vor fi actualizate cu toate modificarile care apar.

SECTIUNEA a 6-a
Obligatii generale ale O.P.C.V.M.

ART. 103
(1) Nicio societate de investitii autoadministrata, S.A.I. sau depozitar care actioneaza in numele unui O.P.C.V.M. nu poate contracta imprumuturi in contul acestuia.
(2) Prin derogare de la alin. (1), C.N.V.M. poate autoriza un O.P.C.V.M. sa contracteze imprumuturi, cu conditia ca un astfel de imprumut:
a) sa fie temporar si sa reprezinte maximum 10% din activele unui O.P.C.V.M.;
b) in situatia unei societati de investitii, sa fie destinat achizitiei de bunuri imobile esentiale pentru desfasurarea directa a activitatii acesteia si sa reprezinte maximum 10% din activele sale.
(3) In cazul in care un O.P.C.V.M este autorizat sa imprumute potrivit alin. (2) lit. a) si b) cumulat, imprumuturile respective nu pot sa depaseasca in total 15% din activele sale.
(4) Un O.P.C.V.M. poate achizitiona moneda straina in sistemul imprumuturilor reciproc acoperite (back to back).
(5) Fara a prejudicia aplicarea art. 82 si 84, o societate de investitii autoadministrata, o S.A.I. sau un depozitar, care actioneaza in numele unui O.P.C.V.M., nu poate acorda imprumuturi sau nu poate garanta in folosul unui tert astfel de imprumuturi.
(6) Prevederile alin. (5) nu impiedica achizitionarea, de catre organismele in cauza, de valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare sau alte instrumente financiare mentionate la art. 82 lit. d), f) si g), care nu sunt platite integral.
ART. 104
(1) In situatii exceptionale si numai pentru protejarea interesului detinatorilor de titluri de participare, societatile de investitii autoadministrate si S.A.I. care actioneaza in numele unui O.P.C.V.M. pot suspenda temporar emisiunea si rascumpararea titlurilor de participare, cu respectarea prevederilor regulilor fondului, actului constitutiv al societatii de investitii si ale reglementarilor C.N.V.M.
(2) Pentru protectia interesului public si a investitorilor, C.N.V.M. poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii si/sau rascumpararii titlurilor de participare ale unui O.P.C.V.M., autorizat potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(3) Actul de suspendare va specifica termenii si motivul suspendarii. Suspendarea poate fi prelungita, in cazul in care motivele suspendarii se mentin.
(4) In situatiile mentionate la alin. (1), O.P.C.V.M. trebuie sa comunice, fara intarziere, decizia sa C.N.V.M. si autoritatilor competente din statele membre in care isi distribuie titlurile de participare.
ART. 105
(1) Distribuirea sau reinvestirea veniturilor unui O.P.C.V.M. se va realiza potrivit prevederilor legale in vigoare, ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societatii de investitii.
(2) Creditorii unei S.A.I., ai depozitarilor sau subdepozitarilor nu pot institui proceduri judiciare asupra activelor unui O.P.C.V.M.
ART. 106
(1) Titlurile unui O.P.C.V.M. vor fi emise numai dupa ce contravaloarea acestora, la pretul net de emisiune, este inregistrata in contul O.P.C.V.M.
(2) Pretul de rascumparare a titlurilor de participare la un O.P.C.V.M. va fi calculat in functie de data primirii cererii de rascumparare, potrivit reglementarilor C.N.V.M. emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta. Plata va fi efectuata intr-un termen rezonabil, dar nu mai mult de 10 zile lucratoare de la data depunerii cererii.
ART. 107
Societatile de investitii autoadministrate, S.A.I. si depozitarul care actioneaza in numele unui O.P.C.V.M. nu pot efectua vanzari descoperite de valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare sau alte instrumente financiare la care se face referire la art. 82 lit. d), f) si g), definite conform reglementarilor C.N.V.M. emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.

SECTIUNEA a 7-a
Fuziunea O.P.C.V.M.

SUBSECTIUNEA 1
Autorizarea fuziunilor

ART. 108
(1) In sensul prezentului capitol, notiunea de O.P.C.V.M. acopera si compartimentele de investitii ale unui O.P.C.V.M.
(2) Indiferent de modalitatea de constituire a O.P.C.V.M conform art. 2 alin. (3), C.N.V.M. autorizeaza fuziunile nationale si transfrontaliere definite la art. 3 alin. (1) pct. 8 si 9 potrivit metodelor de fuziune prevazute la art. 3 alin. (1) pct. 7.
ART. 109
(1) Fuziunile vor fi autorizate in prealabil de catre C.N.V.M., in situatia in care Romania este statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbit.
(2) O.P.C.V.M.-ul absorbit furnizeaza C.N.V.M. urmatoarele informatii:
a) proiectul comun al fuziunii propuse, aprobat in mod corespunzator de catre O.P.C.V.M.-ul absorbit si de catre O.P.C.V.M.-ul absorbant;
b) o versiune actualizata a prospectului si a informatiilor-cheie destinate investitorilor, potrivit art. 98, apartinand O.P.C.V.M.-ului absorbant, daca acesta este stabilit intr-un alt stat membru;
c) cate o declaratie emisa de depozitarul O.P.C.V.M.-ului absorbit si al celui absorbant, care sa ateste ca, potrivit art. 112, acestia au verificat conformitatea elementelor enumerate la art. 111 alin. (1) lit. a), f) si g) cu cerintele prezentei ordonante de urgenta si cu regulile fondurilor sau cu actele constitutive ale O.P.C.V.M.-urilor respective; si
d) informatiile cu privire la fuziunea propusa, pe care O.P.C.V.M.-ul absorbit si O.P.C.V.M.-ul absorbant intentioneaza sa le furnizeze detinatorilor lor de titluri de participare.
(3) Informatiile prevazute la alin. (2) sunt furnizate intr-o forma care sa permita atat C.N.V.M, cat si autoritatilor competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbant sa le citeasca in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale statului membru ori statelor membre sau intr-o limba aprobata de autoritatile competente respective.
(4) In situatia unei fuziuni transfrontaliere, imediat ce dosarul este complet, C.N.V.M. transmite fara intarziere copii ale informatiilor mentionate la alin. (2) autoritatilor competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M-ului absorbant. C.N.V.M analizeaza impactul potential al fuziunii propuse asupra detinatorilor de titluri de participare, la O.P.C.V.M.-ul absorbit, pentru a evalua daca detinatorilor de titluri de participare li se ofera informatii adecvate. C.N.V.M. poate solicita in scris clarificarea informatiilor destinate detinatorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit.
(5) In situatia unei fuziuni nationale, C.N.V.M analizeaza impactul fuziunii propuse asupra detinatorilor de titluri de participare, la O.P.C.V.M.-ul absorbit si la O.P.C.V.M.-ul absorbant, pentru a evalua daca detinatorilor de titluri de participare li se ofera informatii adecvate, si poate solicita in scris clarificarea informatiilor destinate detinatorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit conform alin. (4) sau modificarea informatiilor care urmeaza sa fie oferite detinatorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbant conform alin. (6).
(6) In situatia unei fuziuni transfrontaliere in care C.N.V.M. este autoritatea competenta a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbant si primeste de la autoritatea competenta a statului membru de origine al O.P.C.V.M. absorbit informatiile prevazute la alin. (2), poate solicita in scris si nu mai tarziu de 15 zile lucratoare de la primirea copiilor continand toate informatiile mentionate la alin. (2) ca O.P.C.V.M.-ul absorbant sa modifice informatiile care urmeaza sa fie oferite detinatorilor sai de titluri de participare.
(7) In situatia mentionata la alin. (6), C.N.V.M. va transmite obiectiile sale autoritatilor competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbit. C.N.V.M. informeaza autoritatile competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbit daca este de acord cu informatiile modificate care urmeaza sa fie furnizate detinatorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbant in termen de 20 de zile de la data de la care C.N.V.M. a fost notificata cu privire la acestea.
ART. 110
(1) C.N.V.M. autorizeaza o fuziune transfrontaliera propusa, daca urmatoarele conditii sunt indeplinite:
a) fuziunea propusa respecta toate cerintele art. 109 – 113;
b) O.P.C.V.M.-ul absorbant a notificat distribuirea titlurilor sale de participare autoritatilor competente ale statelor membre in care O.P.C.V.M.-ul absorbit este fie autorizat, fie a notificat distribuirea titlurilor sale de participare, in conformitate cu art. 158; si
c) C.N.V.M. si autoritatile competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbant valideaza informatiile propuse pentru a fi furnizate detinatorilor de titluri de participare sau autoritatile competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbant nu au transmis nicio obiectie in acest sens.
(2) C.N.V.M. autorizeaza o fuziune nationala propusa, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) si C.N.V.M. valideaza informatiile propuse pentru a fi furnizate detinatorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit si la O.P.C.V.M.-ul absorbant.
(3) Daca considera ca dosarul nu este complet, C.N.V.M solicita informatii suplimentare in termen de 10 zile de la primirea informatiilor mentionate la art. 109 alin. (2).
(4) C.N.V.M. informeaza O.P.C.V.M., in termen de 20 de zile lucratoare de la depunerea dosarului complet, potrivit art. 109 alin. (2), daca fuziunea a fost sau nu autorizata.
(5) In situatia unei fuziuni transfrontaliere, C.N.V.M. informeaza autoritatile competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbant cu privire la decizia sa, conform alin. (4).
(6) C.N.V.M. poate acorda exceptii de la prevederile art. 85 – 88 pentru O.P.C.V.M.-ul absorbant, conform art. 91 alin. (2).
ART. 111
(1) O.P.C.V.M.-ul absorbit si O.P.C.V.M.-ul absorbant intocmesc un proiect comun de fuziune, care cuprinde urmatoarele elemente:
a) identificarea tipului de fuziune si a O.P.C.V.M-urilor implicate;
b) contextul si motivatia fuziunii propuse;
c) impactul preconizat al fuziunii propuse asupra detinatorilor de titluri de participare, atat la O.P.C.V.M-ul absorbit, cat si la O.P.C.V.M-ul absorbant;
d) criteriile adoptate pentru evaluarea activului si, atunci cand este cazul, a pasivului la data la care se calculeaza rata de schimb, astfel cum se mentioneaza la art. 123 alin. (1);
e) metoda de calcul al ratei de schimb;
f) data prevazuta pentru intrarea in vigoare a fuziunii;
g) normele aplicabile transferului de active, respectiv schimbului de titluri de participare; si
h) in cazul unei fuziuni in temeiul art. 3 alin. (1) pct. 7 subpct. (ii), regulile fondului sau actul constitutiv al noului O.P.C.V.M. absorbant.
(2) C.N.V.M. nu poate solicita includerea unor informatii suplimentare in proiectul comun de fuziune.
(3) O.P.C.V.M.-ul absorbit si O.P.C.V.M.-ul absorbant pot decide sa includa si alte elemente in proiectul comun de fuziune.

SUBSECTIUNEA a 2-a
Controlul de catre terti, informarea detinatorilor de titluri de participare si alte drepturi ale detinatorilor de titluri de participare

ART. 112
Depozitarul O.P.C.V.M.-ului absorbit si cel al O.P.C.V.M.-ului absorbant verifica conformitatea elementelor mentionate la art. 111 alin. (1) lit. a), f) si g) cu cerintele prezentei ordonante de urgenta si cu regulile fondurilor sau cu actele constitutive ale O.P.C.V.M.-urilor.
ART. 113
(1) In situatia prevazuta la art. 109 alin. (1), C.N.V.M incredinteaza unui depozitar sau unui auditor independent, autorizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008,cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G. nr. 90/2008, sarcina de a valida urmatoarele:
a) criteriile adoptate pentru evaluarea activului si, atunci cand este cazul, a pasivului la data la care se calculeaza rata de schimb, astfel cum se mentioneaza la art. 123 alin. (1);
b) plata in numerar pe titlu de participare, daca este cazul; si
c) metoda de calcul al ratei de schimb, precum si rata de schimb valabila la data la care se calculeaza respectiva rata, astfel cum se mentioneaza la art. 123 alin. (1).
(2) Auditorii statutari ai O.P.C.V.M.-ului absorbit sau auditorul statutar al O.P.C.V.M.-ului absorbant, definiti potrivit O.U.G. nr. 90/2008, sunt considerati auditori independenti in sensul alin. (1).
(3) O copie a rapoartelor auditorului independent sau, dupa caz, ale depozitarului se pune la dispozitia detinatorilor de titluri de participare, atat la O.P.C.V.M.-ul absorbit, cat si la O.P.C.V.M.-ul absorbant, precum si la dispozitia autoritatilor competente respective, la cerere si gratuit.
ART. 114
(1) O.P.C.V.M.-ul absorbit si O.P.C.V.M.-ul absorbant trebuie sa furnizeze detinatorilor lor de titluri de participare informatii utile si exacte cu privire la fuziunea propusa, pentru ca acestia sa poata lua o decizie in cunostinta de cauza privind impactul propunerii asupra investitiei lor si sa isi poata exercita drepturile prevazute la art. 120 si 121.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) se furnizeaza detinatorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit si la O.P.C.V.M.-ul absorbant numai dupa ce C.N.V.M. a autorizat fuziunea propusa.
(3) Informatiile prevazute la alin. (1) se transmit cu cel putin 30 de zile inainte de data-limita pentru solicitarea rascumpararii sau, daca este cazul, a conversiei fara costuri suplimentare, potrivit art. 121 alin. (1).
(4) Informatiile prevazute la alin. (1) includ urmatoarele elemente:
a) contextul si motivatia fuziunii propuse;
b) impactul posibil al fuziunii propuse asupra detinatorilor de titluri de participare, inclusiv, dar nu numai, orice diferente semnificative cu privire la politica si strategia de investitii, costuri, rezultatul preconizat, raportarea periodica si riscul de diminuare a performantei si, daca este cazul, o avertizare vizibila adresata investitorilor privind eventualitatea modificarii regimului lor fiscal dupa fuziune;
c) orice drepturi specifice pe care detinatorii de titluri de participare le au in legatura cu fuziunea propusa, inclusiv, dar nu numai, dreptul de a obtine informatii suplimentare, dreptul de a obtine, la cerere, o copie a raportului auditorului independent sau al depozitarului, precum si dreptul de a solicita rascumpararea sau, daca este cazul, conversia gratuita a titlurilor lor de participare, potrivit art. 121 alin. (1), precum si data-limita pentru exercitarea acestui drept;
d) aspectele procedurale relevante si data prevazuta pentru intrarea in vigoare a fuziunii;
e) o copie a informatiilor-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului absorbant, potrivit art. 98.
(5) In cazul in care O.P.C.V.M.-ul absorbit sau O.P.C.V.M.-ul absorbant a notificat distributia titlurilor sale de participare in alte state membre, informatiile mentionate la alin. (4) trebuie furnizate fie in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale statului membru gazda al O.P.C.V.M.-ului relevant, fie intr-o limba aprobata de autoritatile competente ale acestuia. Traducerea se efectueaza sub responsabilitatea O.P.C.V.M.-ului caruia i se solicita informatiile in cauza. Traducerea in cauza reflecta continutul exact al informatiilor originale.

SUBSECTIUNEA a 3-a
Continutul informatiilor referitoare la fuziune

ART. 115
(1) Informatiile care trebuie furnizate detinatorilor de titluri de participare conform art. 114 alin. (1) trebuie sa fie redactate concis, intr-un limbaj nontehnic, care sa le permita detinatorilor de titluri de participare sa stabileasca in cunostinta de cauza care este impactul fuziunii propuse asupra investitiei lor.
(2) In cazul in care fuziunea propusa este transfrontaliera, O.P.C.V.M.-ul absorbit si O.P.C.V.M.-ul absorbant trebuie sa explice fiecare, intr-un limbaj nontehnic, conditiile sau procedurile referitoare la celalalt O.P.C.V.M. care difera de cele existente in mod curent in celalalt stat membru.
(3) Informatiile care trebuie furnizate detinatorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit trebuie sa raspunda necesitatilor investitorilor care nu au cunostinte prealabile despre caracteristicile O.P.C.V.M.-ului absorbant sau despre modul de functionare al acestuia. Ele trebuie sa atraga atentia asupra informatiilor-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului absorbant si sa sublinieze utilitatea citirii acestora.
(4) Informatiile care trebuie furnizate detinatorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant trebuie sa se axeze pe realizarea fuziunii si pe impactul acesteia asupra O.P.C.V.M.-ului absorbant.
ART. 116
(1) Informatiile furnizate detinatorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit potrivit art. 114 alin. (4) lit. b) trebuie sa includa si urmatoarele:
a) detalii privind diferentele dintre drepturilor detinatorilor de titluri ale O.P.C.V.M.-ului absorbit inainte si dupa efectuarea fuziunii propuse;
b) daca informatiile-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului absorbit si cele ale O.P.C.V.M.-ului absorbant contin indicatorii sintetici de risc si de randament in categorii diferite sau identifica riscuri semnificative diferite in descrierea care le insoteste, o comparatie a acestor diferente;
c) o comparatie a tuturor taxelor, comisioanelor si cheltuielilor pentru ambele O.P.C.V.M.-uri, pe baza sumelor indicate in informatiile-cheie destinate investitorilor ale fiecarui O.P.C.V.M.;
d) daca O.P.C.V.M.-ul absorbit aplica un comision de performanta, o explicatie a modului in care acesta va fi aplicat pana in momentul in care fuziunea va intra in vigoare;
e) daca O.P.C.V.M.-ul absorbant aplica un comision de performanta, modul in care acesta va fi aplicat ulterior fuziunii pentru a asigura tratamentul echitabil al detinatorilor de titluri care detineau anterior titluri ale O.P.C.V.M.-ului absorbit;
f) in cazurile in care art. 122 permite imputarea costurilor aferente pregatirii si realizarii fuziunii O.P.C.V.M.-ului absorbit, O.P.C.V.M.-ului absorbant sau detinatorilor titlurilor de participare ale acestora, detalii privind modul in care trebuie alocate aceste costuri;
g) explicatii privind eventuala intentie a S.A.I. a O.P.C.V.M.-ului absorbit sau a societatii de investitii autoadministrate absorbite de a efectua o rebalansare a portofoliului inainte de fuziune.
(2) Informatiile furnizate detinatorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant potrivit art. 114 alin. (4) lit. b) trebuie sa precizeze daca S.A.I. a O.P.C.V.M.-ului absorbant sau societatea de investitii autoadministrata absorbanta estimeaza ca fuziunea va avea un impact semnificativ asupra portofoliului O.P.C.V.M.-ului absorbant si daca intentioneaza sa efectueze o rebalansare a portofoliului, inainte sau dupa fuziune.
(3) Informatiile furnizate potrivit art. 114 alin. (4) lit. c) trebuie sa includa si urmatoarele:
a) detalii privind modul in care vor fi tratate veniturile acumulate in fiecare O.P.C.V.M.;
b) o indicare a modului in care poate fi obtinut raportul auditorului independent sau al depozitarului, mentionat la art. 113 alin. (3).
(4) Daca printre conditiile fuziunii se numara o plata in numerar potrivit art. 3 alin. (1) pct. 7 subpct. (i) si (ii), informatiile furnizate detinatorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit trebuie sa contina detalii referitoare la plata propusa, inclusiv momentul si procedura prin care detinatorii de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit vor primi plata in numerar.
(5) Informatiile care trebuie furnizate potrivit art. 114 alin. (4) lit. d) trebuie sa includa:
a) procedura prin care detinatorii de titluri de participare vor fi invitati sa aprobe propunerea de fuziune si modalitatile prin care acestia vor fi informati cu privire la rezultate, daca exista prevederi in acest sens in regulile fondului sau in actul constitutiv al O.P.C.V.M.-ului in cauza;
b) detalii privind orice eventuala suspendare a tranzactionarii titlurilor pentru a permite efectuarea in bune conditii a fuziunii;
c) data la care fuziunea va intra in vigoare potrivit art. 123.
(6) In cazurile in care propunerea de fuziune trebuie aprobata de detinatorii de titluri de participare, informatiile pot contine o recomandare din partea S.A.I. sau a societatii de investitii autoadministrate cu privire la optiunea care trebuie facuta.
(7) Informatiile care trebuie furnizate detinatorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit trebuie sa includa:
a) perioada in care detinatorii de titluri de participare pot continua sa subscrie si sa ceara rascumpararea titlurilor de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit;
b) momentul in care detinatorii de titluri de participare care nu isi exercita drepturile conferite prin art. 121 alin. (1) in termenul prescris isi vor putea exercita drepturile in calitate de detinatori de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant;
c) precizarea ca, in cazurile in care, potrivit regulilor fondului sau actului constitutiv al O.P.C.V.M., propunerea de fuziune trebuie aprobata de detinatorii de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit si aceasta este aprobata cu majoritatea necesara, detinatorii de titluri care voteaza impotriva propunerii sau care nu voteaza deloc si nu isi exercita drepturile conferite prin art. 121 alin. (1) in termenul prescris vor deveni detinatori de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant.
(8) Daca la inceputul documentului de informare este furnizat un rezumat al punctelor-cheie ale propunerii de fuziune, acesta trebuie sa contina trimiteri la partile din documentul de informare unde se gasesc informatii suplimentare.
ART. 117
(1) Detinatorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit li se furnizeaza o versiune actualizata a informatiilor-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului absorbant.
(2) Informatiile-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului absorbant trebuie furnizate detinatorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant in cazul in care acestea au fost modificate in scopul fuziunii propuse.
ART. 118
Intre data la care documentul de informare prevazut la art. 114 alin. (1) este furnizat detinatorilor de titluri de participare si data la care fuziunea intra in vigoare, documentul de informare si informatiile-cheie actualizate destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului absorbant trebuie furnizate fiecarei persoane care cumpara sau subscrie titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit sau ale O.P.C.V.M.-ului absorbant ori care solicita copii ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societatii de investitii, ale prospectului ori ale informatiilor-cheie destinate investitorilor ale oricarui O.P.C.V.M.

SUBSECTIUNEA a 4-a
Modalitatea de furnizare a informatiilor

ART. 119
(1) O.P.C.V.M.-ul absorbit si O.P.C.V.M.-ul absorbant furnizeaza detinatorilor de titluri de participare informatiile prevazute la art. 114 alin. (1) pe hartie sau pe un alt suport durabil.
(2) Atunci cand informatiile urmeaza sa fie furnizate tuturor sau anumitor detinatori de titluri de participare pe un alt suport durabil decat hartia, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
a) furnizarea informatiilor este adecvata in raport cu relatia de afaceri care se desfasoara sau care se va desfasura intre detinatorul de titluri de participare si O.P.C.V.M.-ul absorbit ori cel absorbant sau, daca este cazul, S.A.I.;
b) detinatorul de titluri de participare caruia urmeaza a i se furniza informatiile respective alege in mod expres furnizarea acestora pe un alt suport durabil decat hartia, atunci cand are optiunea de a alege intre informatii pe suport hartie sau informatii pe alt suport durabil.
(3) In aplicarea alin. (1) si (2), comunicarea informatiilor prin intermediul sistemului electronic este considerata adecvata in raport cu relatia de afaceri ce se desfasoara sau se va desfasura intre O.P.C.V.M.-ul absorbit si cel absorbant sau S.A.I. ale acestora si detinatorul de titluri de participare, in cazul in care exista certitudinea ca detinatorul de titluri de participare are acces constant la internet. Furnizarea de catre detinatorul de titluri de participare a unei adrese de e-mail destinate desfasurarii acelei afaceri se va considera ca indeplineste o asemenea conditie.
ART. 120
(1) In situatia in care regulile fondului sau actul constitutiv al O.P.C.V.M. prevad aprobarea fuziunilor intre O.P.C.V.M.-uri de catre detinatorii de titluri de participare, hotararea cu privire la fuziune poate fi adoptata cu cel mult 75% din voturile exprimate de catre detinatorii de titluri de participare prezenti sau reprezentati la adunarea generala a detinatorilor de titluri de participare.
(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere unui eventual cvorum de prezenta, dupa caz, impus de Legea nr. 31/1990, de regulile fondului sau de actul constitutiv al O.P.C.V.M. C.N.V.M. nu impune cvorumuri mai stricte pentru fuziuni transfrontaliere decat pentru fuziuni nationale si nici cvorumuri mai stricte pentru fuziuni intre O.P.C.V.M.-uri decat pentru fuziuni intre entitati corporative.
ART. 121
(1) Detinatorii de titluri de participare atat la O.P.C.V.M.-ul absorbit, cat si la O.P.C.V.M.-ul absorbant au dreptul sa solicite, fara alte taxe decat cele percepute pentru acoperirea costurilor de dezinvestire, rascumpararea titlurilor lor de participare sau, daca este posibil, convertirea lor gratuita in titluri de participare la un alt O.P.C.V.M. cu o politica de investitii asemanatoare si administrat de aceeasi S.A.I. sau de orice alta societate de care S.A.I. este legata prin conducere ori control comun sau printr-o participatie substantiala directa ori indirecta.
(2) Dreptul mentionat la alin. (1) devine efectiv din momentul in care detinatorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit si detinatorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbant le-a fost notificata fuziunea propusa potrivit art. 114 si inceteaza sa existe la 5 zile lucratoare dupa data la care se calculeaza rata de schimb mentionata la art. 123 alin. (1).
(3) Fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (1) si prin derogare de la art. 2 alin. (1) lit. b), C.N.V.M poate solicita sau permite suspendarea temporara a subscrierii sau a rascumpararii titlurilor de participare, cu conditia ca aceasta suspendare sa se justifice motivat prin intentia de a proteja detinatorii de titluri de participare.

SUBSECTIUNEA a 5-a
Costuri si intrarea in vigoare

ART. 122
Cu exceptia cazului in care un O.P.C.V.M. nu este administrat de catre o S.A.I., toate cheltuielile juridice, administrative sau pentru servicii de consultanta aferente pregatirii si realizarii fuziunii nu sunt imputate O.P.C.V.M.-ului absorbit, O.P.C.V.M.-ului absorbant sau detinatorilor lor de titluri de participare.
ART. 123
(1) Data la care fuziunea intra in vigoare, precum si data la care se calculeaza rata de schimb intre titlurile de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit si titlurile de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbant si, daca este cazul, data la care se determina valoarea activului net pentru platile in numerar sunt prevazute in proiectul comun de fuziune mentionat la art. 111.
(2) In situatia in care regulile fondului sau actul constitutiv al O.P.C.V.M. prevad aprobarea fuziunilor intre O.P.C.V.M.-uri de catre detinatorii de titluri de participare, datele prevazute la alin. (1) sunt stabilite dupa aprobarea fuziunii de catre detinatorii de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbant sau la O.P.C.V.M.-ul absorbit.
(3) Intrarea in vigoare a fuziunii se face publica prin toate mijloacele adecvate de catre O.P.C.V.M.-ul absorbant si se notifica autoritatilor competente din statele membre de origine ale O.P.C.V.M.-ului absorbant si O.P.C.V.M.-ului absorbit.
ART. 124
(1) O fuziune realizata potrivit art. 3 alin. (1) pct. 7 subpct. (i) are urmatoarele consecinte:
a) toate activele si pasivele O.P.C.V.M.-ului absorbit sunt transferate O.P.C.V.M.-ului absorbant sau, daca este cazul, depozitarului O.P.C.V.M.-ului absorbant; si
b) detinatorii de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit devin detinatori de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbant si, daca este cazul, acestia au dreptul sa primeasca o plata in numerar care nu depaseste 10% din valoarea activului net a titlurilor de participare detinute de acestia la O.P.C.V.M.-ul absorbit;
c) O.P.C.V.M.-ul absorbit inceteaza sa existe la data intrarii in vigoare a fuziunii.
(2) O fuziune realizata potrivit art. 3 alin. (1) pct. 7 subpct. (ii) are urmatoarele consecinte:
a) toate activele si pasivele O.P.C.V.M.-ului absorbit sunt transferate noului O.P.C.V.M. absorbant sau, daca este cazul, depozitarului O.P.C.V.M.-ului absorbant; si
b) detinatorii de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit devin detinatori de titluri de participare la noul O.P.C.V.M. absorbant si, daca este cazul, acestia au dreptul sa primeasca o plata in numerar care nu depaseste 10% din valoarea activului net a titlurilor de participare detinute de acestia la O.P.C.V.M.-ul absorbit;
c) O.P.C.V.M.-ul absorbit inceteaza sa existe la data intrarii in vigoare a fuziunii.
(3) S.A.I. a O.P.C.V.M.-ului absorbant sau societatea de investitii autoadministrata absorbanta, dupa caz, transmite o confirmare depozitarului O.P.C.V.M.-ului absorbant conform careia transferul activelor si, dupa caz, al pasivelor a fost finalizat.
(4) In situatia in care societatea de investitii absorbanta rezultata in urma unei fuziuni realizate conform art. 3 alin. (1) pct. 7 subpct. (i) este stabilita pe teritoriul Romaniei, actul modificator al actului constitutiv al acesteia se inregistreaza, in conditiile legii, in registrul comertului in a carui circumscriptie isi are sediul societatea. Oficiul registrului comertului transmite actul modificator, din oficiu, la Monitorul Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.
(5) In situatia in care societatea de investitii rezultata in urma unei fuziuni conform art. 3 alin. (1) pct. 7 subpct. (ii) este nou-infiintata pe teritoriul Romaniei, aceasta este inmatriculata, in conditiile legii, in registrul comertului in a carui circumscriptie isi are sediul.

SECTIUNEA a 8-a
O.P.C.V.M. de tip master si O.P.C.V.M. de tip feeder

SUBSECTIUNEA 1
Domeniu de aplicare si aprobare

ART. 125
(1) Un O.P.C.V.M. de tip feeder definit conform art. 3 alin. (1) pct. 11 poate detine pana la 15% din activele sale sub forma de:
a) alte active lichide potrivit art. 83 alin. (2);
b) instrumente financiare derivate care pot fi utilizate doar in scopul acoperirii riscului, potrivit art. 82 lit. f) si art. 84 alin. (4) – (10);
c) bunuri mobile si imobile care sunt necesare pentru desfasurarea directa a activitatii, in cazul in care O.P.C.V.M. de tip feeder este o societate de investitii.
(2) In scopul respectarii cerintelor prevazute la art. 84 alin. (6) – (10), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie sa calculeze expunerea sa globala aferenta detinerii de instrumente financiare derivate prin combinarea expunerii sale directe in temeiul alin. (1) lit. b) cu:
a) expunerea reala a O.P.C.V.M.-ului de tip master aferenta detinerii de instrumente financiare derivate, proportional cu investitiile O.P.C.V.M.-ului de tip feeder in O.P.C.V.M.-ul de tip master; sau
b) expunerea maxima potentiala a O.P.C.V.M.-ului de tip master aferenta detinerii de instrumente financiare derivate prevazuta in regulile fondului sau in actul constitutiv al societatii de investitii, proportional cu investitiile O.P.C.V.M.-ului de tip feeder in O.P.C.V.M.-ul de tip master.
(3) Se aplica urmatoarele exceptii in cazul unui O.P.C.V.M. de tip master:
a) daca un O.P.C.V.M. de tip master are cel putin doua O.P.C.V.M.-uri de tip feeder printre detinatorii sai de titluri de participare, nu se aplica prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), oferindu-se astfel O.P.C.V.M.-ului de tip master posibilitatea de a alege sau nu sa atraga capital de la alti investitori;
b) daca un O.P.C.V.M. de tip master nu atrage capital intr-un stat membru, altul decat statul in care este stabilit, avand doar unul sau mai multe O.P.C.V.M.-uri de tip feeder in statul membru respectiv, nu se aplica prevederile cap. V sectiunea 1 subsectiunea 2 sau sectiunea a 2-a subsectiunea 2 si prevederile art. 191 alin. (2).
ART. 126
(1) In situatia in care C.N.V.M. este autoritatea competenta a O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, investitiile O.P.C.V.M. de tip feeder intr-un anumit O.P.C.V.M. de tip master care depasesc limita prevazuta la art. 88 alin. (1) aferenta investitiilor in alte O.P.C.V.M.-uri sunt supuse, in prealabil, aprobarii C.N.V.M.
(2) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder este informat, in termen de 15 zile lucratoare de la momentul depunerii dosarului complet, daca C.N.V.M. a aprobat sau nu investitiile O.P.C.V.M.-ului de tip feeder in O.P.C.V.M.-ul de tip master.
(3) In vederea aprobarii prevazute la alin. (2), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie sa furnizeze C.N.V.M. urmatoarele documente:
a) regulile fondului sau actul constitutiv ale O.P.C.V.M.-ului de tip feeder si ale O.P.C.V.M.-ului de tip master;
b) prospectul si informatiile-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului de tip feeder si ale O.P.C.V.M.-ului de tip master potrivit art. 98;
c) acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder si O.P.C.V.M.-ul de tip master sau regulile interne de conduita mentionate la art. 127 alin. (4);
d) atunci cand este cazul, informatiile care trebuie furnizate detinatorilor de titluri de participare mentionate la art. 143 alin. (1);
e) daca O.P.C.V.M.-ul de tip master si O.P.C.V.M.-ul de tip feeder au depozitari diferiti, acordul asupra schimbului de informatii prevazut la art. 135 alin. (1) dintre respectivii depozitari;
f) daca O.P.C.V.M.-ul de tip master si O.P.C.V.M.-ul de tip feeder au auditori diferiti, acordul asupra schimbului de informatii prevazut la art. 139 alin. (1) dintre respectivii auditori.
(4) Daca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder este stabilit intr-un alt stat membru decat statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip master, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie sa prezinte, de asemenea, un atestat emis de autoritatile competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip master care atesta faptul ca O.P.C.V.M.-ul de tip master este un O.P.C.V.M. sau un compartiment de investitii al acestuia care indeplineste conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) pct. 12 lit. b) si c).
(5) Documentele sunt prezentate de catre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder in limba romana sau intr-o limba agreata de C.N.V.M.

SUBSECTIUNEA a 2-a
Dispozitii comune pentru O.P.C.V.M.-ul de tip feeder si O.P.C.V.M.-ul de tip master

ART. 127
(1) O.P.C.V.M.-ul de tip master are obligatia de a furniza O.P.C.V.M.-ului de tip feeder toate documentele si informatiile necesare pentru ca acesta sa indeplineasca cerintele stabilite in prezenta ordonanta de urgenta.
(2) In scopul prevazut la alin. (1), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder incheie un acord cu O.P.C.V.M.-ul de tip master.
(3) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder nu investeste mai mult decat limita prevazuta la art. 88 alin. (1) in titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master inainte de intrarea in vigoare a acordului mentionat la alin. (2), care este disponibil, la cerere si in mod gratuit, tuturor detinatorilor de titluri de participare.
(4) In cazul in care O.P.C.V.M.-ul de tip master si O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sunt administrate de aceeasi S.A.I., acordul poate fi inlocuit cu reguli interne de conduita care sa asigure respectarea cerintelor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
(5) O.P.C.V.M.-ul de tip master si O.P.C.V.M.-ul de tip feeder iau masurile necesare pentru a coordona calendarul calcularii si al publicarii valorii activului lor net, pentru a evita aplicarea practicilor de sincronizare cu piata (“market timing”) titlurilor lor de participare, prevenind posibilitatile de arbitraj.
(6) In cazul in care O.P.C.V.M.-ul de tip master suspenda temporar rascumpararea sau subscrierea titlurilor sale de participare, fie din proprie initiativa, fie la cererea autoritatilor sale competente, fiecare dintre O.P.C.V.M.-urile sale de tip feeder are dreptul sa suspende rascumpararea sau subscrierea titlurilor sale de participare, prin derogare de la conditiile prevazute la art. 104, in aceeasi perioada ca O.P.C.V.M.-ul de tip master.
(7) Daca un O.P.C.V.M. de tip master se lichideaza, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder se va lichida, de asemenea, in afara de cazul in care C.N.V.M., in calitate de autoritate competenta a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, aproba:
a) investirea a cel putin 85% din activele O.P.C.V.M.-ului de tip feeder in titluri de participare la un alt O.P.C.V.M. de tip master; sau
b) modificarea regulilor fondului sau a actului constitutiv al societatii de investitii pentru ca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sa se poata transforma intr-un O.P.C.V.M. care nu este un O.P.C.V.M. de tip feeder.
(8) Lichidarea unui O.P.C.V.M. de tip master nu se poate realiza mai devreme de 3 luni de la data la care O.P.C.V.M.-ul de tip master a informat toti detinatorii de titluri de participare si C.N.V.M., in calitate de autoritate competenta a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, cu privire la decizia obligatorie de lichidare.
(9) Daca un O.P.C.V.M. de tip master fuzioneaza cu un alt O.P.C.V.M. sau daca se divizeaza in doua ori mai multe O.P.C.V.M.-uri, O.P.C.V.M.-urile de tip feeder sunt lichidate, in afara de cazul in care C.N.V.M., in calitate de autoritate competenta a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, aproba ca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder:
a) sa continue sa fie un O.P.C.V.M. de tip feeder al O.P.C.V.M.-ului de tip master sau al unui alt O.P.C.V.M. in urma fuziunii sau a divizarii O.P.C.V.M.-ului de tip master; sau
b) sa investeasca cel putin 85% din activele sale in titluri de participare la un alt O.P.C.V.M. de tip master, care nu rezulta din fuziune sau din divizare; sau
c) sa isi modifice regulile fondului sau actul constitutiv al societatii de investitii pentru a se transforma intr-un O.P.C.V.M. care nu este un O.P.C.V.M. de tip feeder.
(10) Nicio fuziune sau divizare a unui O.P.C.V.M. de tip master nu intra in vigoare decat daca O.P.C.V.M.-ul de tip master a transmis tuturor detinatorilor sai de titluri de participare si C.N.V.M., in calitate de autoritate competenta a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, informatiile mentionate la art. 114 sau informatii comparabile cu acestea, cel tarziu cu 60 de zile inaintea datei propuse pentru intrarea in vigoare.
(11) Cu exceptia situatiei in care C.N.V.M. acorda aprobarea in temeiul alin. (9) lit. a), O.P.C.V.M.-ul de tip master permite O.P.C.V.M.-ului de tip feeder sa rascumpere toate titlurile de participare la O.P.C.V.M.-ul de tip master inainte ca fuziunea sau divizarea O.P.C.V.M.-ului de tip master sa intre in vigoare.

SUBSECTIUNEA a 3-a
Acordul si regulile interne de conduita dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder si O.P.C.V.M.-ul de tip master

ART. 128
Acordul incheiat intre O.P.C.V.M.-ul de tip master si O.P.C.V.M.-ul de tip feeder mentionat la art. 127 alin. (2) trebuie sa includa urmatoarele prevederi:
a) modalitatea si momentul in care O.P.C.V.M.-ul de tip master ii furnizeaza O.P.C.V.M.-ului de tip feeder o copie a regulilor fondului sau a actului constitutiv al societatii de investitii, a prospectului si a informatiilor-cheie destinate investitorilor si orice modificare a acestora;
b) modalitatea si momentul in care O.P.C.V.M.-ul de tip master informeaza O.P.C.V.M.-ul de tip feeder cu privire la delegarea functiilor de administrare a investitiilor si de administrare a riscului catre parti terte, potrivit art. 33;
c) daca este cazul, modalitatea si momentul in care O.P.C.V.M.-ul de tip master ii furnizeaza O.P.C.V.M.-ului de tip feeder documente operationale interne, cum ar fi procedurile de administrare a riscurilor si rapoartele de control intern;
d) detalii pe care O.P.C.V.M.-ul de tip master trebuie sa le furnizeze O.P.C.V.M.-ului de tip feeder referitoare la incalcarea de catre O.P.C.V.M.-ul de tip master a legislatiei, a regulilor fondului sau a actului constitutiv al societatii de investitii si a acordului dintre O.P.C.V.M.-ul de tip master si O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, precum si modalitatea si termenul in care aceste detalii vor fi furnizate;
e) in situatia in care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder investeste in instrumente financiare derivate in scopul acoperirii riscului, modalitatea si momentul in care O.P.C.V.M.-ul de tip master ii furnizeaza O.P.C.V.M.-ului de tip feeder informatii privind expunerea sa reala la instrumentele financiare derivate, pentru a-i permite O.P.C.V.M.-ului de tip feeder sa isi calculeze propria expunere globala in conformitate cu art. 125 alin. (2) lit. a);
f) precizarea ca O.P.C.V.M.-ul de tip master trebuie sa informeze O.P.C.V.M.-ul de tip feeder cu privire la orice alt acord de schimb de informatii incheiat cu parti terte si, daca este cazul, modalitatea si momentul in care O.P.C.V.M.-ul de tip master pune la dispozitia O.P.C.V.M.-ului de tip feeder celelalte acorduri asupra schimbului de informatii;
g) o lista a claselor de actiuni/unitati de fond ale O.P.C.V.M.-ului de tip master in care poate investi O.P.C.V.M.-ul de tip feeder;
h) comisioanele si cheltuielile care urmeaza sa fie suportate de O.P.C.V.M.-ul de tip feeder si detalii referitoare la orice reduceri sau eliminari ale comisioanelor ori cheltuielilor de catre O.P.C.V.M.-ul de tip master;
i) daca este cazul, conditiile in care poate fi efectuat un transfer initial sau ulterior de active in natura de la O.P.C.V.M.-ul de tip feeder la O.P.C.V.M.-ul de tip master;
j) coordonarea frecventei si a momentului, a calcularii valorii activului net, precum si a publicarii valorii unitare a activului net;
k) coordonarea transmiterii ordinelor de tranzactionare de catre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, inclusiv, daca este cazul, rolul agentilor de transfer sau al oricarei altei parti terte;
l) daca este cazul, orice masuri necesare care sa ia in calcul faptul ca unul sau ambele O.P.C.V.M.-uri sunt admise la tranzactionare sau tranzactionate pe o piata secundara;
m) daca este necesar, alte masuri adecvate pentru a asigura respectarea cerintelor de la art. 127 alin. (5);
n) daca titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip feeder si cele ale O.P.C.V.M.-ului de tip master sunt denominate in valute diferite, baza pentru conversia ordinelor de tranzactionare;
o) ciclurile de decontare si detaliile platii pentru subscrierile si rascumpararile de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master inclusiv, daca acestea sunt convenite intre parti, conditiile in care O.P.C.V.M.-ul de tip master poate deconta cererile de rascumparare printr-un transfer de active in natura catre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, in special in cazurile mentionate la art. 127 alin. (7) si (9);
p) procedurile care garanteaza ca cererile si reclamatiile detinatorilor de titluri de participare sunt solutionate cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
q) atunci cand regulile fondului sau actul constitutiv al societatii de investitii si prospectul O.P.C.V.M.-ului de tip master ii confera acestuia anumite drepturi sau prerogative in relatie cu detinatorii de titluri de participare, iar O.P.C.V.M.-ul de tip master alege sa limiteze sau sa renunte la exercitarea tuturor sau a oricaruia dintre aceste drepturi si prerogative in relatie cu O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, o prezentare a conditiilor acestei limitari sau renuntari;
r) modalitatea si momentul in care oricare dintre O.P.C.V.M.-uri notifica suspendarea temporara si reluarea rascumpararii sau subscrierii propriilor titluri de participare;
s) masurile luate pentru notificarea si remedierea erorilor de stabilire a preturilor la nivelul O.P.C.V.M.-ului de tip master;
s) atunci cand exercitiul financiar al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder si cel al O.P.C.V.M.-ului de tip master coincid, coordonarea prezentarii rapoartelor lor periodice;
t) atunci cand O.P.C.V.M.-ul de tip feeder si O.P.C.V.M.-ul de tip master au exercitii financiare diferite, prevederile necesare pentru ca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sa obtina de la O.P.C.V.M.-ul de tip master toate informatiile necesare pentru a-i permite sa isi prezinte rapoartele periodice la timp si pentru ca auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master sa fie in masura sa intocmeasca un raport la data inchiderii exercitiului pentru O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, potrivit art. 139 alin. (3);
t) modalitatea si momentul notificarii de catre O.P.C.V.M.-ul de tip master cu privire la modificarile propuse sau efective ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societatii de investitii, ale prospectului si ale informatiilor-cheie destinate investitorilor, daca aceste detalii difera de prevederile standard pentru notificarea detinatorilor de titluri de participare incluse in regulile fondului, actul constitutiv al societatii de investitii sau prospectul O.P.C.V.M.-ului de tip master;
u) modalitatea si momentul notificarii de catre O.P.C.V.M.-ul de tip master a unei lichidari, fuziuni sau divizari planificate sau propuse;
v) modalitatea si momentul notificarii de catre oricare dintre O.P.C.V.M.-uri a faptului ca nu mai indeplineste sau ca nu va mai indeplini conditiile pentru a fi un O.P.C.V.M. de tip master, respectiv un O.P.C.V.M. de tip feeder;
w) modalitatea si momentul notificarii de catre oricare dintre O.P.C.V.M.-uri a intentiei de a inlocui S.A.I., depozitarul, auditorul sau orice terta parte care este mandatata sa indeplineasca functii de administrare a investitiilor sau de administrare a riscului;
x) modalitatea si momentul notificarii altor modificari ale prevederilor existente pe care O.P.C.V.M.-ul de tip master se angajeaza sa le furnizeze.
ART. 129
(1) Atunci cand O.P.C.V.M.-ul de tip feeder si O.P.C.V.M.-ul de tip master sunt stabilite in Romania, acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder si O.P.C.V.M.-ul de tip master mentionat la art. 127 alin. (2) prevede ca legislatia aplicabila acordului este legislatia nationala si ca partile convin asupra competentei exclusive a instantelor, conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Atunci cand doar O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sau O.P.C.V.M.-ul de tip master este stabilit in Romania, acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder si O.P.C.V.M.-ul de tip master mentionat la art. 127 alin. (2) prevede ca legislatia aplicabila acordului este fie legislatia statului membru in care este stabilit O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, fie cea a statului membru al O.P.C.V.M.-ului de tip master si ca partile convin asupra competentei exclusive a instantelor, conform normelor de drept international privat cuprinse in cartea a VII-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.
ART. 130
(1) Regulile interne de conduita ale S.A.I. mentionate la art. 127 alin. (4) includ proceduri de minimizare a conflictelor de interese care pot aparea intre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder si O.P.C.V.M.-ul de tip master sau intre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder si alti detinatori de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master, in masura in care aceste conflicte nu sunt prevenite in totalitate de masurile adoptate de S.A.I. in vederea respectarii cerintelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Regulile interne de conduita ale S.A.I. includ cel putin prevederile mentionate la art. 128 lit. g) – o) si lit. q) – t).

SUBSECTIUNEA a 4-a
Lichidarea, fuziunea sau divizarea O.P.C.V.M.-ului de tip master

ART. 131
(1) In termen de doua luni de la data la care O.P.C.V.M.-ul de tip master a informat O.P.C.V.M.-ul de tip feeder in legatura cu decizia de lichidare, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder transmite C.N.V.M. urmatoarele informatii:
a) daca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intentioneaza sa investeasca cel putin 85% din activele sale in titlurile de participare ale unui alt O.P.C.V.M. de tip master, potrivit art. 127 alin. (7) lit. a):
(i) cererea de aprobare a acestei investitii;
(ii) cererea de aprobare a modificarilor propuse ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societatii de investitii;
(iii) modificarile aduse prospectului si informatiilor-cheie destinate investitorilor, potrivit art. 95 si 102;
(iv) celelalte documente prevazute la art. 126 alin. (3) – (5);
b) daca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intentioneaza sa se transforme intr-un O.P.C.V.M. care nu este un O.P.C.V.M. de tip feeder, potrivit art. 127 alin. (7) lit. b):
(i) cererea de aprobare a modificarilor propuse ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societatii de investitii;
(ii) modificarile aduse prospectului si informatiilor-cheie destinate investitorilor, potrivit art. 95 si 102;
c) daca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intentioneaza sa se lichideze, o notificare a acestei intentii.
(2) Prin derogare de la alin. (1), daca O.P.C.V.M.-ul de tip master i-a comunicat O.P.C.V.M.-ului de tip feeder decizia sa obligatorie de a se lichida cu mai mult de 5 luni inainte de data inceperii lichidarii, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie sa transmita C.N.V.M. cererea sau notificarea prevazuta la alin. (1) lit. a), b) sau c) cu cel putin 3 luni inainte de data respectiva.
(3) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie sa isi informeze fara intarziere si cu prioritate detinatorii de titluri de participare in legatura cu intentia de a se lichida.
ART. 132
(1) In termen de 15 zile lucratoare de la depunerea tuturor documentelor mentionate la art. 131 alin. (1) lit. a) sau b), dupa caz, C.N.V.M. trebuie sa informeze O.P.C.V.M.-ul de tip feeder daca a acordat aprobarile solicitate.
(2) La primirea aprobarii C.N.V.M. potrivit alin. (1), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie sa notifice acest lucru O.P.C.V.M.-ului de tip master.
(3) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder ia toate masurile necesare pentru a se conforma cerintelor prevazute la art. 143 imediat dupa acordarea aprobarilor de catre C.N.V.M. prevazute la art. 131 alin. (1) lit. a).
(4) In cazul in care plata veniturilor din lichidarea O.P.C.V.M.-ului de tip master urmeaza sa fie efectuata inainte de data la care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder incepe sa investeasca fie intr-un alt O.P.C.V.M. de tip master, potrivit art. 131 alin. (1) lit. a), fie conform noilor obiective si noii politici de investitii, potrivit art. 131 alin. (1) lit. b), C.N.V.M. acorda aprobarea cu urmatoarele conditii:
a) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie sa primeasca veniturile din lichidare:
(i) in numerar; sau
(ii) partial ori in totalitate ca transfer de active in natura, daca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder doreste acest lucru si daca acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder si O.P.C.V.M.-ul de tip master sau regulile interne de conduita si decizia obligatorie de lichidare prevad acest lucru;
b) numerarul detinut sau primit potrivit acestui alineat sa poata fi reinvestit numai in scopul gestionarii eficiente a acestuia inainte de data la care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder urmeaza sa investeasca fie intr-un alt O.P.C.V.M. de tip master, fie conform noilor obiective si noii politici de investitii.
(5) Atunci cand se aplica prevederile alin. (4) lit. a) pct. (ii), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder poate transforma in numerar orice parte a activelor transferate in natura, in orice moment.
ART. 133
(1) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie sa inainteze C.N.V.M, in termen de o luna de la data la care acesta a fost informat in legatura cu o fuziune sau o divizare planificata, potrivit art. 127 alin. (10), urmatoarele:
a) daca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intentioneaza sa fie in continuare un O.P.C.V.M. de tip feeder al aceluiasi O.P.C.V.M. de tip master:
(i) cererea de aprobare in acest sens;
(ii) daca este cazul, cererea de aprobare a modificarilor propuse ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societatii de investitii;
(iii) daca este cazul, modificarile aduse prospectului si informatiilor-cheie destinate investitorilor;
b) daca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intentioneaza sa devina un O.P.C.V.M. de tip feeder al unui alt O.P.C.V.M. de tip master care rezulta in urma fuziunii sau a divizarii propuse a O.P.C.V.M.-ului de tip master sau daca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intentioneaza sa investeasca cel putin 85% din activele sale in titlurile de participare ale unui alt O.P.C.V.M. de tip master care nu rezulta in urma fuziunii sau a divizarii:
(i) cererea de aprobare a acestei investitii;
(ii) cererea de aprobare a modificarilor propuse ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societatii de investitii;
(iii) modificarile aduse prospectului si informatiilor-cheie destinate investitorilor, potrivit art. 95 si 102;
(iv) celelalte documente prevazute la art. 126 alin. (3) – (5);
c) daca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intentioneaza sa se transforme intr-un O.P.C.V.M. care nu este un O.P.C.V.M. de tip feeder, potrivit art. 127 alin. (7) lit. b):
(i) cererea de aprobare a modificarilor propuse ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societatii de investitii;
(ii) modificarile aduse prospectului si informatiilor-cheie destinate investitorilor, potrivit art. 95 si 102;
d) daca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intentioneaza sa se lichideze, o notificare a acestei intentii.
(2) In aplicarea alin. (1) lit. a) si b), trebuie luate in considerare urmatoarele:
– Expresia “sa fie in continuare un O.P.C.V.M. de tip feeder al aceluiasi O.P.C.V.M. de tip master” se refera la situatiile in care:
a) O.P.C.V.M.-ul de tip master este O.P.C.V.M.-ul absorbant intr-o fuziune propusa;
b) O.P.C.V.M.-ul de tip master urmeaza sa continue fara modificari ca unul dintre O.P.C.V.M.-urile rezultate in urma unei divizari propuse.
– Expresia “sa devina un O.P.C.V.M. de tip feeder al unui alt O.P.C.V.M. de tip master care rezulta in urma fuziunii sau a divizarii O.P.C.V.M.-ului de tip master” se refera la situatiile in care:
a) O.P.C.V.M.-ul de tip master este O.P.C.V.M.-ul absorbit si, in urma fuziunii, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder devine un detinator de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant;
b) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder devine un detinator de titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. rezultat prin divizare care este diferit de O.P.C.V.M.-ul de tip master.
(3) Prin derogare de la alin. (1), in situatiile in care O.P.C.V.M.-ul de tip master a furnizat O.P.C.V.M.-ului de tip feeder informatiile mentionate la art. 114 sau informatii comparabile, cu mai mult de 4 luni inainte de data efectiva propusa, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie sa inainteze C.N.V.M. cererea sau notificarea prevazuta la una dintre lit. a) – d) ale alin. (1) cu cel putin 3 luni inainte de data efectiva propusa a fuziunii sau a divizarii O.P.C.V.M.-ului de tip master.
(4) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie sa informeze fara intarziere si cu prioritate detinatorii de titluri de participare si O.P.C.V.M.-ul de tip master in legatura cu intentia de a se lichida.
ART. 134
(1) In termen de 15 zile lucratoare de la depunerea tuturor documentelor mentionate la art. 133 alin. (1) lit. a) – c), dupa caz, C.N.V.M. trebuie sa informeze O.P.C.V.M.-ul de tip feeder daca a acordat aprobarile solicitate.
(2) La primirea informatiei ca C.N.V.M. a acordat aprobarile potrivit alin. (1), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie sa notifice acest lucru O.P.C.V.M.-ului de tip master.
(3) Dupa primirea de catre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder a informatiei ca C.N.V.M. a acordat aprobarile necesare conform art. 133 alin. (1) lit. b), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder ia toate masurile necesare pentru a se conforma fara intarziere cerintelor prevazute la art. 143.
(4) In cazurile prevazute la art. 133 alin. (1) lit. b) si c), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder isi exercita dreptul de a solicita rascumpararea titlurilor sale de participare la O.P.C.V.M.-ul de tip master potrivit art. 127 alin. (11) si art. 121 alin. (1), in situatia in care C.N.V.M. nu a acordat aprobarile necesare prevazute la art. 133 alin. (1) pana in ziua lucratoare dinaintea ultimei zile in care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder poate cere rascumpararea titlurilor de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master inainte de efectuarea fuziunii sau a divizarii.
(5) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder isi exercita de asemenea dreptul prevazut la alin. (4) pentru a garanta ca nu este afectat dreptul propriilor detinatori ai titlurilor de participare de a cere rascumpararea titlurilor pe care le detin in O.P.C.V.M.-ul de tip feeder potrivit art. 143 alin. (1) lit. d).
(6) Inainte de exercitarea dreptului prevazut la alin. (4), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder examineaza si alte solutii disponibile care pot contribui la evitarea sau la reducerea costurilor de tranzactie sau a altor consecinte negative asupra propriilor detinatori ai titlurilor de participare.
(7) Atunci cand O.P.C.V.M.-ul de tip feeder solicita rascumpararea titlurilor sale de participare la O.P.C.V.M.-ul de tip master, el primeste una dintre urmatoarele:
a) valoarea rascumpararii in numerar;
b) valoarea totala sau partiala a rascumpararii ca transfer in natura, daca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder doreste acest lucru si daca acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder si O.P.C.V.M.-ul de tip master prevede aceasta posibilitate.
(8) Atunci cand se aplica dispozitiile alin. (7) lit. b), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder poate transforma in numerar orice parte a activelor transferate, in orice moment.
(9) C.N.V.M. acorda aprobarea cu conditia ca numerarul detinut sau primit potrivit alin. (7) sa poata fi reinvestit numai in scopul gestionarii eficiente a acestuia, inainte de data la care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder urmeaza sa investeasca fie in noul O.P.C.V.M. de tip master, fie conform noilor obiective si noii politici de investitii.

SUBSECTIUNEA a 5-a
Depozitari si auditori

ART. 135
(1) In cazul in care O.P.C.V.M.-ul de tip master si O.P.C.V.M.-ul de tip feeder au depozitari diferiti, depozitarii incheie un acord asupra schimbului de informatii, cu scopul de a asigura indeplinirea obligatiilor ce revin acestora.
(2) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder nu investeste in titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul de tip master pana la intrarea in vigoare a acordului mentionat la alin. (1).
(3) Atunci cand respecta cerintele prevazute in prezentul capitol, nici depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master si nici cel al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder nu sunt considerati ca actionand cu incalcarea normelor prin care se stabilesc restrictii de dezvaluire a informatiilor sau a normelor de protectie a datelor, in cazurile in care astfel de norme sunt impuse prin contract sau prin prevederile legale in vigoare.
(4) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sau, daca este cazul, S.A.I. a O.P.C.V.M.-ului de tip feeder au obligatia de a comunica depozitarului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder orice informatie cu privire la O.P.C.V.M.-ul de tip master care este necesara pentru respectarea obligatiilor depozitarului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.
(5) Depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master informeaza fara intarziere autoritatile competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip master, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sau, daca este cazul, S.A.I. a O.P.C.V.M.-ului de tip feeder despre orice nereguli constatate cu privire la O.P.C.V.M.-ul de tip master care se considera ca au un impact negativ asupra O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.
ART. 136
Acordul asupra schimbului de informatii incheiat intre depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master si depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip feeder mentionat la art. 135 alin. (1) trebuie sa includa urmatoarele:
a) identificarea documentelor si a categoriilor de informatii care urmeaza sa fie schimbate in mod curent intre depozitari si daca aceste informatii si documente trebuie furnizate de catre un depozitar celuilalt depozitar sau puse la dispozitie la cerere;
b) modalitatea si momentul transmiterii informatiilor de catre depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master depozitarului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, inclusiv eventualele termene-limita aplicabile;
c) coordonarea implicarii ambilor depozitari in legatura cu aspecte operationale, inclusiv:
(i) procedura de calcul al valorii activului net al fiecarui O.P.C.V.M., inclusiv orice masura corespunzatoare de protectie impotriva practicilor de sincronizare cu piata (“market timing”), conform art. 127 alin. (5);
(ii) procesarea instructiunilor din partea O.P.C.V.M.-ului de tip feeder de subscriere sau rascumparare de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master si decontarea acestor tranzactii, inclusiv eventualele acorduri referitoare la transferul activelor in natura;
d) coordonarea procedurilor contabile la incheierea exercitiului financiar;
e) detaliile referitoare la nerespectarea legislatiei, a regulilor fondului sau a actului constitutiv al societatii de investitii de catre O.P.C.V.M.-ul de tip master pe care depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master urmeaza sa le furnizeze depozitarului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder si modalitatea si momentul in care acestea vor fi furnizate;
f) procedura de solutionare a cererilor de asistenta primite de catre un depozitar din partea celuilalt depozitar;
g) identificarea evenimentelor posibile care trebuie notificate de catre un depozitar celuilalt depozitar si modalitatea si momentul efectuarii acestei notificari.
ART. 137
(1) Atunci cand intre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder si O.P.C.V.M.-ul de tip master a fost incheiat un acord potrivit art. 127 alin. (2), acordul dintre depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master si cel al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder prevede ca legislatia statului membru care se aplica acelui acord potrivit art. 129 se aplica si acordului privind schimbul de informatii incheiat intre depozitari si ca depozitarii convin cu privire la competenta exclusiva a instantelor, potrivit prevederilor Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazurile in care acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder si O.P.C.V.M.-ul de tip master este inlocuit cu reguli interne de conduita potrivit art. 127 alin. (4), acordul dintre depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master si cel al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder prevede ca legislatia aplicabila acordului privind schimbul de informatii dintre cei 2 depozitari este fie cea a statului membru in care este stabilit O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, fie cea a statului membru in care este stabilit O.P.C.V.M.-ul de tip master, atunci cand este vorba de doua state membre diferite, si ca ambii depozitari convin cu privire la competenta exclusiva a instantelor din statul membru a carui legislatie se aplica acordului privind schimbul de informatii.
ART. 138
Neregulile mentionate la art. 135 alin. (5) pe care depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master le identifica in cursul exercitarii functiei sale potrivit legislatiei nationale si care pot avea un impact negativ asupra O.P.C.V.M.-ului de tip feeder includ, fara a se limita la acestea:
a) erori in calcularea valorii activului net al O.P.C.V.M.-ului de tip master;
b) erori in tranzactiile de subscriere sau rascumparare de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master efectuate de catre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sau in decontarea acestor tranzactii;
c) erori la plata sau capitalizarea veniturilor provenind de la O.P.C.V.M.-ul de tip master sau la calcularea oricarui impozit cu retinere la sursa aferent;
d) incalcarea obiectivelor, a politicii sau a strategiei de investitii ale O.P.C.V.M.-ului de tip master descrise in regulile fondului sau in actul constitutiv al societatii de investitii, in prospect sau in informatiile-cheie destinate investitorilor;
e) incalcarea limitelor de investitii si de imprumut prevazute de legislatia nationala sau de regulile fondului, actul constitutiv al societatii de investitii, prospect sau informatiile-cheie destinate investitorilor.
ART. 139
(1) In situatia in care O.P.C.V.M.-ul de tip master si O.P.C.V.M.-ul de tip feeder au auditori diferiti, acesti auditori incheie un acord asupra schimbului de informatii, in vederea asigurarii respectarii obligatiilor ce revin ambilor auditori.
(2) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder nu trebuie sa investeasca in titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul de tip master pana la intrarea in vigoare a respectivului acord.
(3) In raportul sau de audit, auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip feeder ia in considerare raportul de audit al O.P.C.V.M.-ului de tip master. Daca O.P.C.V.M.-ul de tip master si O.P.C.V.M.-ul de tip feeder nu au acelasi exercitiu financiar, auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master elaboreaza un raport la data inchiderii exercitiului pentru O.P.C.V.M.-ul de tip feeder.
(4) Auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip feeder trebuie sa includa in raport orice nereguli semnalate in raportul de audit al O.P.C.V.M.-ului de tip master, precum si impactul acestora asupra O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.
(5) Prevederile art. 135 alin. (3) se aplica in mod corespunzator si auditorului O.P.C.V.M.-ului de tip master si al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.
ART. 140
(1) Acordul asupra schimbului de informatii incheiat intre auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master si auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip feeder mentionat la art. 139 alin. (1) trebuie sa includa urmatoarele elemente:
a) identificarea documentelor si a categoriilor de informatii care urmeaza sa fie schimbate in mod curent intre auditori;
b) daca informatiile sau documentele mentionate la lit. a) trebuie furnizate de catre un auditor celuilalt auditor sau puse la dispozitie la cerere;
c) modalitatea si momentul transmiterii informatiilor de catre auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master auditorului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, inclusiv eventualele termene-limita aplicabile;
d) coordonarea implicarii fiecarui auditor in procedurile contabile de la incheierea exercitiului financiar pentru O.P.C.V.M.-ul corespunzator;
e) identificarea aspectelor care trebuie tratate ca nereguli semnalate in raportul de audit al auditorului O.P.C.V.M.-ului de tip master, conform art. 139 alin. (4);
f) modalitatea si termenul-limita de solutionare a cererilor de asistenta transmise de un auditor celuilalt auditor, inclusiv a cererii de informatii suplimentare privind neregulile semnalate in raportul de audit al auditorului O.P.C.V.M.-ului de tip master.
(2) Acordul mentionat la alin. (1) trebuie sa includa prevederi referitoare la intocmirea rapoartelor de audit mentionate la art. 139 alin. (3) si la art. 94 si modalitatea si momentul furnizarii raportului de audit pentru O.P.C.V.M.-ul de tip master si a proiectelor de raport catre auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.
(3) Atunci cand exercitiul financiar al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder difera de exercitiul financiar al O.P.C.V.M.-ului de tip master, acordul mentionat la alin. (1) trebuie sa includa modalitatea si momentul in care auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master trebuie sa intocmeasca raportul mentionat la art. 139 alin. (3) si sa il furnizeze, impreuna cu proiecte ale acestuia, auditorului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.
ART. 141
Prevederile art. 137 se aplica in mod corespunzator si in situatia incheierii acordului dintre auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master si cel al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.

SUBSECTIUNEA a 6-a
Informatii obligatorii si publicitare ale O.P.C.V.M.-ului de tip feeder

ART. 142
(1) Pe langa informatiile prevazute in reglementarile C.N.V.M, prospectul O.P.C.V.M.-ului de tip feeder contine urmatoarele informatii:
a) o declaratie care sa ateste ca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder este un O.P.C.V.M. de tip feeder al unui anumit O.P.C.V.M. de tip master si ca, in aceasta calitate, investeste in mod permanent cel putin 85% din activele sale in titluri de participare ale acelui O.P.C.V.M. de tip master;
b) obiectivul si politica de investitii, inclusiv profilul de risc si daca performanta O.P.C.V.M.-ului de tip feeder este identica cu cea a O.P.C.V.M.-ului de tip master sau difera de aceasta, iar in cazul in care difera, in ce masura si din ce motive, inclusiv o descriere a investitiilor facute potrivit art. 125 alin. (1) si (2);
c) o descriere succinta a O.P.C.V.M.-ului de tip master, organizarea sa, obiectivul si politica sa de investitii, inclusiv profilul de risc, precum si informatii privind modalitatile prin care se poate obtine prospectul O.P.C.V.M.-ului de tip master;
d) un rezumat al acordului incheiat intre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder si O.P.C.V.M.-ul de tip master sau al regulilor interne de conduita prevazute la art. 127 alin. (4);
e) modul in care detinatorii de titluri de participare pot obtine informatii suplimentare cu privire la O.P.C.V.M.-ul de tip master si la acordul incheiat intre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder si O.P.C.V.M.-ul de tip master in temeiul art. 127 alin. (3);
f) o descriere a tuturor remuneratiilor si a rambursarilor costurilor imputate O.P.C.V.M.-ului de tip feeder in urma investitiei acestuia in titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master, precum si totalul cheltuielilor O.P.C.V.M.-ului de tip feeder si ale O.P.C.V.M.-ului de tip master; si
g) o descriere a consecintelor fiscale pentru O.P.C.V.M.-ul de tip feeder ale investitiei sale in O.P.C.V.M.-ul de tip master.
(2) Pe langa informatiile prevazute in reglementarile C.N.V.M., raportul anual al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder include si o declaratie cu privire la totalul cheltuielilor O.P.C.V.M.-ului de tip feeder si ale O.P.C.V.M.-ului de tip master. Rapoartele anuale si semestriale ale O.P.C.V.M.-ului de tip feeder precizeaza modalitatile prin care pot fi obtinute raportul anual si, respectiv, cel semestrial ale O.P.C.V.M.-ului de tip master.
(3) In situatia in care C.N.V.M. este autoritatea competenta a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, acesta trebuie sa transmita C.N.V.M. si informatiile-cheie destinate investitorilor si toate modificarile aduse acestora, precum si rapoartele anuale si semestriale ale O.P.C.V.M.-ului de tip master.
(4) Un O.P.C.V.M. de tip feeder indica in toate informatiile publicitare relevante ca investeste cel putin 85% din activele sale in titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master.
(5) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder transmite investitorilor, la cerere si in mod gratuit, un exemplar tiparit al prospectului si rapoartele anuale si semestriale ale O.P.C.V.M.-ului de tip master.

SUBSECTIUNEA a 7-a
Transformarea O.P.C.V.M.-urilor existente in O.P.C.V.M.-uri de tip feeder si inlocuirea O.P.C.V.M.-ului de tip master

ART. 143
(1) In cazul in care un O.P.C.V.M. de tip feeder desfasoara deja activitati in calitate de O.P.C.V.M., inclusiv ca O.P.C.V.M. de tip feeder al unui alt O.P.C.V.M. de tip master, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder furnizeaza detinatorilor de titluri de participare urmatoarele informatii:
a) o declaratie care sa ateste ca C.N.V.M., in calitate de autoritate competenta a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, a aprobat investitia O.P.C.V.M.-ului de tip feeder in titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master;
b) informatiile-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului de tip feeder si ale O.P.C.V.M.-ului de tip master, potrivit art. 98;
c) data la care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder urmeaza sa investeasca in O.P.C.V.M.-ul de tip master sau, daca a investit deja in acesta, data la care investitia sa va depasi limita permisa potrivit art. 88 alin. (1); si
d) o declaratie care sa ateste ca detinatorii de titluri de participare au dreptul sa solicite, in termen de 30 de zile, rascumpararea titlurilor lor de participare, fara alte taxe decat cele percepute pentru acoperirea costurilor de dezinvestire; dreptul devine efectiv din momentul in care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder a notificat informatiile mentionate in prezentul articol.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) se transmit cel tarziu cu 30 de zile inainte de data mentionata la alin. (1) lit. c).
(3) In cazul in care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder a notificat distribuirea titlurilor sale de participare in alt stat membru, informatiile mentionate la alin. (1) trebuie furnizate in limba oficiala sau intr-una dintre limbile oficiale ale statului membru gazda al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder sau intr-o limba aprobata de autoritatile competente ale acestuia. O.P.C.V.M.-ul de tip feeder este responsabil pentru traducere, care va reflecta fidel continutul originalului.
(4) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder nu investeste in titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. de tip master peste limita permisa potrivit art. 88 alin. (1), inainte de expirarea perioadei de 30 de zile mentionate la alin. (2).
ART. 144
O.P.C.V.M.-ul de tip feeder furnizeaza detinatorilor de titluri de participare informatiile prevazute la art. 143, conform prevederilor art. 119.

SUBSECTIUNEA a 8-a
Obligatii si autoritati competente

ART. 145
(1) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie sa monitorizeze efectiv activitatea O.P.C.V.M.-ului de tip master.
(2) In indeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder ia in considerare informatiile si documentele primite de la O.P.C.V.M.-ul de tip master sau, daca este cazul, de la S.A.I., depozitarul ori auditorul acestuia, cu exceptia cazului in care exista motive de indoiala cu privire la exactitatea acestor informatii si documente.
(3) In cazul in care, in cadrul unei investitii in titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, S.A.I. a O.P.C.V.M.-ului de tip feeder sau orice persoana care actioneaza fie in numele O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, fie al S.A.I. a respectivului O.P.C.V.M. de tip feeder primeste o taxa de distribuire, un comision sau un alt beneficiu banesc, acestea intra in activele O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.
ART. 146
(1) In situatia in care C.N.V.M. este autoritatea competenta a O.P.C.V.M.-ului de tip master, acesta din urma informeaza fara intarziere C.N.V.M. cu privire la identitatea fiecarui O.P.C.V.M. de tip feeder care investeste in titlurile sale de participare.
(2) In cazul in care O.P.C.V.M-ul de tip master este stabilit in Romania si O.P.C.V.M.-ul de tip feeder in alt stat membru, C.N.V.M. informeaza in cel mai scurt timp autoritatile competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder cu privire la investitiile mentionate la alin. (1).
(3) O.P.C.V.M.-ul de tip master nu percepe comisioane de subscriere ori de rascumparare din partea O.P.C.V.M.-ului de tip feeder pentru cumpararea sau vanzarea de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master.
(4) O.P.C.V.M.-ul de tip master garanteaza ca toate informatiile solicitate potrivit prevederilor legale in vigoare si regulilor fondului sau actului constitutiv al societatii de investitii sunt furnizate de indata O.P.C.V.M.-ului de tip feeder ori, daca este cazul, S.A.I. a acestuia, precum si autoritatilor competente, depozitarului si auditorului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.
ART. 147
(1) In cazul in care O.P.C.V.M.-ul de tip master si O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sunt stabilite in Romania, C.N.V.M. notifica fara intarziere O.P.C.V.M.-ului de tip feeder orice decizie, masura, constatare a nerespectarii conditiilor prezentului capitol referitoare la O.P.C.V.M.-ul de tip master ori, daca este cazul, la S.A.I., depozitarul sau auditorul acestuia.
(2) In cazul in care O.P.C.V.M-ul de tip master este stabilit in Romania si O.P.C.V.M.-ul de tip feeder in alt stat membru, C.N.V.M. comunica in cel mai scurt timp autoritatilor competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder orice decizie, masura, constatare a nerespectarii conditiilor prezentului capitol referitoare la O.P.C.V.M-ul de tip master ori, daca este cazul, la S.A.I., depozitarul sau auditorul acestuia.
(3) In situatia in care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder este stabilit in Romania si O.P.C.V.M.-ul de tip master in alt stat membru, iar C.N.V.M. primeste informatii conform alin. (2), aceasta informeaza imediat O.P.C.V.M.-ul de tip feeder in acest sens.

CAPITOLUL V
Operatiuni transfrontaliere

SECTIUNEA 1
C.N.V.M. – autoritate competenta a statului membru de origine

SUBSECTIUNEA 1
Dreptul de stabilire si libertatea de prestare a serviciilor de catre S.A.I. autorizate de C.N.V.M.

ART. 148
(1) S.A.I., persoane juridice romane, pot desfasura activitatile si serviciile pentru care au primit autorizatie de la C.N.V.M., in alt stat membru, fie prin infiintarea unei sucursale, fie in mod direct, in temeiul liberei circulatii a serviciilor, fara a fi impuse cerinte suplimentare cum ar fi un nivel minim al capitalului, obtinerea unei autorizatii sau masuri echivalente din partea autoritatii competente a statului membru gazda.
(2) In cazul in care S.A.I. isi propune doar sa distribuie in alt stat membru titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-ului pe care il administreaza, autorizat de C.N.V.M., fara a intentiona sa infiinteze o sucursala in statul membru, sa desfasoare orice alte activitati sau sa furnizeze orice alte servicii, sunt aplicabile numai cerintele prevazute in sectiunea a 2-a “Dispozitii speciale aplicabile O.P.C.V.M.-urilor autorizate de C.N.V.M. care isi distribuie titlurile de participare in alt stat membru”.
ART. 149
(1) S.A.I. care intentioneaza sa deschida o sucursala intr-un alt stat membru are obligatia sa transmita C.N.V.M. o notificare in acest sens, insotita de urmatoarele documente si informatii:
a) cerere de autorizare de catre C.N.V.M. a unei sucursale pe teritoriul altui stat membru;
b) statul membru pe teritoriul caruia intentioneaza sa isi stabileasca o sucursala;
c) un program de activitate care va cuprinde:
(i) activitatile si serviciile prevazute la art. 5 si 6 ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul sucursalei;
(ii) structura organizatorica a sucursalei;
(iii) o descriere a sistemului de administrare a riscurilor elaborat de S.A.I.;
(iv) o descriere a procedurilor si a masurilor luate potrivit art. 35 alin. (1) si (2);
d) adresa din statul membru gazda de la care pot fi obtinute documente;
e) identitatea persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalei;
f) schema de compensare a investitorilor la care respectiva S.A.I. este membra, in cazul activitatilor sau serviciilor care intra sub incidenta normelor privind compensarea investitorilor;
g) descrierea domeniului de aplicare a autorizatiei eliberate de C.N.V.M. si eventuale restrictii ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care S.A.I. a fost autorizata sa le administreze, in cazul in care S.A.I. doreste sa desfasoare activitatea de administrare a portofoliului colectiv prevazuta la art. 6;
h) dovada achitarii tarifului privind autorizarea sucursalei.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. c) si g) vor fi transmise C.N.V.M. in limba romana si in limba engleza.
(3) In termen de doua luni de la primirea tuturor informatiilor prevazute la alin. (1), C.N.V.M. va dispune autorizarea sucursalei si notificarea autoritatii competente din statul membru gazda, informand in consecinta S.A.I.
(4) In cazul in care S.A.I. intentioneaza sa desfasoare activitatea de administrare a portofoliului colectiv prevazuta la art. 6, notificarea transmisa autoritatii competente din statul membru gazda mentionata la alin. (3) va fi insotita de un atestat prin care C.N.V.M. va certifica ca S.A.I. a primit autorizatie potrivit prezentei ordonante de urgenta, precum si de o descriere a domeniului de aplicare a autorizatiei S.A.I. si detalii cu privire la orice restrictii ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care S.A.I. este autorizata sa le administreze.
(5) Prin exceptie de la aplicarea alin. (3), in situatia in care, pe baza informatiilor detinute si a documentatiei prezentate de S.A.I., C.N.V.M. constata ca S.A.I. nu dispune de capacitate administrativa sau de o situatie financiara corespunzatoare, in raport cu activitatile pe care intentioneaza sa le desfasoare pe teritoriul altui stat membru, aceasta poate emite, in intervalul prevazut la alin. (3), o decizie privind respingerea cererii de autorizare a unei sucursale in respectivul stat membru si poate refuza notificarea autoritatii din statul membru gazda, informand S.A.I. cu privire la motivele refuzului.
(6) C.N.V.M. va informa ESMA si Comisia Europeana asupra numarului si cazurilor in care a refuzat autorizarea infiintarii unei sucursale a S.A.I. in alt stat membru.
ART. 150
Sucursala autorizata de C.N.V.M. isi poate incepe activitatea in statul membru gazda de la data comunicarii din partea autoritatilor competente din statul membru gazda sau, in lipsa unei comunicari, in termen de doua luni de la data notificarii transmise de C.N.V.M. conform art. 149.
ART. 151
(1) In cazul modificarii informatiilor notificate conform art. 149 alin. (1) lit. c), d) si e), S.A.I. va comunica in scris respectiva modificare C.N.V.M. si autoritatii competente din statul membru gazda cu cel putin o luna inaintea efectuarii schimbarii, astfel incat C.N.V.M. sa poata lua o decizie cu privire la aceasta modificare si sa informeze in consecinta autoritatea competenta din statul membru gazda.
(2) In cazul in care apare o modificare a domeniului de aplicare a autorizatiei S.A.I. sau a detaliilor cu privire la orice restrictii ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care aceasta este autorizata sa le administreze, C.N.V.M. va actualiza informatiile cuprinse in atestatul mentionat la art. 149 alin. (4) si va notifica in consecinta autoritatii competente din statul membru gazda al S.A.I.
ART. 152
(1) Activitatile desfasurate in cadrul sucursalei infiintate pe teritoriul unui alt stat membru trebuie sa respecte regulile de conduita aprobate de autoritatea competenta din statul membru gazda al S.A.I.
(2) Monitorizarea respectarii regulilor de conduita in cadrul sucursalei S.A.I., prevazuta la alin. (1), este realizata conform regulilor stabilite de autoritatea competenta din statul membru gazda al S.A.I.
ART. 153
(1) Orice S.A.I. care doreste sa desfasoare pentru prima data activitatile pentru care a primit autorizatie, pe teritoriul unui alt stat membru, in temeiul liberei circulatii a serviciilor, va comunica C.N.V.M. urmatoarele informatii si documente:
a) statul membru pe teritoriul caruia intentioneaza sa isi desfasoare activitatea; si
b) un program de activitate care sa indice activitatile si serviciile mentionate la art. 5 si 6 avute in vedere si care include o descriere a sistemului de administrare a riscurilor elaborat de S.A.I., precum si o descriere a procedurilor si a masurilor luate potrivit art. 35 alin. (1) si (2);
c) descrierea domeniului de aplicare a autorizatiei eliberate de C.N.V.M. si eventuale restrictii ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care S.A.I. a fost autorizata sa le administreze, in cazul in care S.A.I. doreste sa desfasoare activitatea de administrare a portofoliului colectiv.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) vor fi transmise C.N.V.M. in limba romana si in traducere in limba engleza.
(3) C.N.V.M. va notifica autoritatii competente din statul membru gazda cu privire la informatiile mentionate la alin. (1), precum si cu privire la schema de compensare a investitorilor la care S.A.I. este membra, in termen de o luna de la transmiterea acestora de catre S.A.I.
(4) In cazul in care S.A.I. va comunica C.N.V.M. intentia de a desfasura in alt stat membru activitatea de administrare a portofoliului colectiv prevazuta la art. 6, C.N.V.M. anexeaza notificarii mentionate la alin. (3) un atestat care sa certifice ca S.A.I. a primit autorizatie potrivit prezentei ordonante de urgenta si o descriere a domeniului de aplicare a autorizatiei S.A.I. si detalii cu privire la orice restrictii ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care S.A.I. este autorizata sa le administreze.
(5) Sub rezerva respectarii prevederilor privind infiintarea unui O.P.C.V.M. in alt stat membru si/sau a celor privind distributia titlurilor de participare in alt stat membru, S.A.I. isi poate incepe activitatea ulterior notificarii transmise de C.N.V.M. autoritatii competente din statul membru gazda.
(6) S.A.I. care desfasoara activitati in temeiul liberei circulatii a serviciilor intr-un alt stat membru are obligatia respectarii regulilor de conduita aprobate de C.N.V.M. potrivit prezentei ordonante de urgenta.
(7) In cazul modificarii informatiilor notificate conform alin. (1) lit. b), S.A.I. va comunica in scris respectiva modificare C.N.V.M. si autoritatii competente din statul membru gazda inainte de efectuarea acesteia.
(8) In cazul in care apare o modificare a domeniului de aplicare a autorizatiei S.A.I. sau a detaliilor cu privire la orice restrictii ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care aceasta este autorizata sa le administreze, C.N.V.M. va actualiza informatiile continute in atestatul mentionat la alin. (4) si va notifica in consecinta autoritatii competente din statul membru gazda al S.A.I.
ART. 154
(1) S.A.I. autorizate de C.N.V.M. ce desfasoara activitati de administrare a portofoliului colectiv intr-un cadru transfrontalier, fie prin infiintarea unei sucursale, fie in temeiul liberei circulatii a serviciilor, vor fi supravegheate de catre C.N.V.M. in ceea ce priveste respectarea prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor C.N.V.M. emise in aplicarea acesteia, cu privire la:
a) organizarea S.A.I., inclusiv modalitatile de delegare;
b) procedurile de administrare a riscurilor;
c) normele si supravegherea prudentiala;
d) procedurile mentionate la art. 15;
e) cerintele de raportare ale S.A.I.
(2) S.A.I. mentionate la alin. (1) care vor administra un O.P.C.V.M. autorizat in alt stat membru au obligatia sa respecte normele statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului referitoare la constituirea si functionarea acestuia, similare celor prevazute la art. 167 alin. (1) lit. a) – o).
(3) S.A.I. prevazute la alin. (1) trebuie sa respecte obligatiile mentionate in regulile fondurilor sau in actele constitutive ale societatilor de investitii, precum si obligatiile cuprinse in prospect, care trebuie sa fie conforme cu reglementarile aplicabile mentionate la alin. (1) si (2).
(4) Monitorizarea respectarii obligatiilor mentionate la alin. (2) si (3) este realizata in conformitate cu regulile stabilite de autoritatile competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M.
(5) S.A.I. isi asuma responsabilitatea si hotaraste cu privire la adoptarea si punerea in aplicare a deciziilor privind structura si organizarea necesara a societatii, astfel incat aceasta sa poata respecta normele referitoare la constituirea si functionarea O.P.C.V.M.-urilor, precum si obligatiile prevazute in regulile fondului sau in actul constitutiv al societatii de investitii si obligatiile prevazute in prospect.
(6) C.N.V.M. va monitoriza conformitatea structurii si organizarii S.A.I. pentru a se asigura ca aceasta respecta obligatiile si normele referitoare la constituirea si functionarea tuturor O.P.C.V.M.-urilor pe care le administreaza.
ART. 155
(1) S.A.I. care intentioneaza sa administreze un O.P.C.V.M. autorizat in alt stat membru va transmite autoritatilor competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M. o cerere insotita de documentatia prevazuta in legislatia acelui stat, similara documentatiei mentionate la art. 168 alin. (1) si (2).
(2) C.N.V.M. se pronunta in cazul in care autoritatea competenta din statul membru de origine al O.P.C.V.M. solicita clarificari si informatii referitoare la documentatia transmisa de S.A.I. conform alin. (1) si, pe baza atestarii mentionate la art. 149 alin. (4) si art. 153 alin. (4), clarificari si informatii pentru a verifica daca tipul de O.P.C.V.M. pentru care se solicita autorizarea intra in sfera de aplicatie a autorizatiei S.A.I., in termen de 10 zile lucratoare de la primirea cererii initiale.
ART. 156
In situatia in care va fi notificata de catre autoritatea competenta din statul membru gazda al S.A.I. cu privire la refuzul societatii de a furniza respectivei autoritati informatiile solicitate sau de a lua masurile necesare pentru a pune capat unei incalcari constatate de acea autoritate, conform responsabilitatii sale, C.N.V.M. va lua in cel mai scurt timp toate masurile pentru ca S.A.I. sa isi respecte obligatiile si va informa in consecinta autoritatea competenta din statul membru gazda.

SUBSECTIUNEA a 2-a
Dispozitii speciale aplicabile O.P.C.V.M.-urilor autorizate de C.N.V.M. care isi distribuie titlurile de participare in alt stat membru

ART. 157
Prevederile prezentei sectiuni acopera si compartimentele de investitii ale unui O.P.C.V.M.
ART. 158
(1) In cazul in care un O.P.C.V.M. autorizat de C.N.V.M. isi propune sa distribuie titlurile de participare in alt stat membru, acesta trebuie sa transmita C.N.V.M. in prealabil o scrisoare de notificare ce va cuprinde informatii privind modalitatile prevazute pentru distributia titlurilor de participare in acel stat membru, inclusiv, daca este cazul, privind clasele de actiuni/unitati de fond. In cazul aplicarii prevederilor art. 148 alin. (1), scrisoarea de notificare va preciza faptul ca titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-ului sunt distribuite in acel stat membru de catre S.A.I. care administreaza O.P.C.V.M.-ul.
(2) Scrisoarea de notificare mentionata la alin. (1) va fi insotita de ultima versiune, in limba romana si in traducere conform lit. a) si b), a urmatoarelor documente:
a) regulile fondului sau actul constitutiv al societatii de investitii, prospectul si, dupa caz, ultimul raport si raportul semestrial, traduse in conformitate cu art. 159 alin. (2) lit. c) si d); si
b) informatiile-cheie destinate investitorilor mentionate la art. 98, traduse potrivit art. 159 alin. (2) lit. b) si d);
c) dovada achitarii in contul C.N.V.M. a tarifului pentru eliberarea atestatului prevazut la alin. (3).
(3) C.N.V.M. verifica daca documentatia este completa conform alin. (1) si (2) si, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea completa a acesteia, o transmite autoritatii competente din statul membru in care O.P.C.V.M.-ul isi propune sa distribuie titluri de participare, insotita de un atestat prin care C.N.V.M. va certifica ca O.P.C.V.M. indeplineste conditiile impuse in legislatia nationala prin care au fost transpuse prevederile Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare.
(4) La transmiterea documentatiei conform alin. (3) C.N.V.M. notifica de indata O.P.C.V.M. care poate distribui titluri de participare pe teritoriul statului membru gazda de la data respectivei notificari.
(5) O.P.C.V.M. care distribuie titluri de participare in alt stat membru trebuie, potrivit reglementarilor in vigoare in statul membru gazda, sa ia masurile necesare pentru ca platile catre detinatorii de titluri de participare, rascumpararea titlurilor de participare, precum si transmiterea informatiilor care ii revin O.P.C.V.M.-ului sa fie asigurate detinatorilor de titluri de participare din acel stat membru.
(6) Procedura de notificare trebuie sa respecte prevederile cap. 1 din Regulamentul (UE) nr. 584/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere in aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste forma si continutul scrisorii standard de notificare si ale atestarii O.P.C.V.M.-urilor, utilizarea mijloacelor electronice de comunicare intre autoritatile competente in scopul notificarii, procedurile de efectuare a verificarilor la fata locului si a investigatiilor si schimbul de informatii dintre autoritatile competente.
(7) Scrisoarea de notificare si atestatul mentionat la alin. (3) vor fi transmise autoritatii competente din statul membru gazda intr-o limba uzuala in mediul de afaceri international.
(8) Documentele mentionate la alin. (2) sunt transmise si stocate electronic.
(9) O.P.C.V.M. trebuie sa asigure accesul autoritatilor competente din statul membru gazda la versiunea electronica a fiecaruia din documentele mentionate la alin. (2) lit. a) si b) si, daca este cazul, la orice traducere a acestora. O.P.C.V.M. trebuie sa actualizeze respectivele documente si traduceri, sa notifice autoritatii competente din statul membru gazda cu privire la orice modificari si sa indice unde pot fi obtinute aceste documente in varianta electronica.
(10) Versiunea electronica a documentelor mentionate la alin. (2) lit. a) si b) va fi pusa la dispozitia autoritatii competente din statul membru gazda pe website-ul O.P.C.V.M.-ului, website-ul S.A.I. care administreaza O.P.C.V.M.-ul sau alt website desemnat de O.P.C.V.M. in scrisoarea de notificare sau in actualizarile acesteia. Documentele puse la dispozitie pe website trebuie furnizate intr-un format care sa permita vizualizarea, reproducerea si stocarea documentelor la nivelul tehnologiilor in uz curent.
(11) In cazul modificarii informatiilor privind modalitatile de distributie comunicate in scrisoarea de notificare mentionata la alin. (1) sau al unei modificari a clasei de actiuni/unitati de fond care se distribuie, O.P.C.V.M. trebuie sa transmita autoritatii competente din statul membru gazda o notificare scrisa in acest sens inainte de a pune in aplicare respectiva modificare.
ART. 159
(1) O.P.C.V.M. autorizat de C.N.V.M., care isi distribuie titlurile de participare intr-un stat membru gazda, are obligatia sa furnizeze investitorilor de pe teritoriul respectivului stat membru toate informatiile si documentele pe care un O.P.C.V.M. le furnizeaza investitorilor din Romania potrivit prevederilor cap. IV sectiunea a V-a “Reguli privind transparenta si publicitatea”.
(2) Informatiile si documentele mentionate la alin. (1) sunt furnizate investitorilor potrivit urmatoarelor dispozitii:
a) fara a aduce atingere dispozitiilor cap. IV sectiunea a 5-a “Reguli privind transparenta si publicitatea”, respectivele informatii si/sau documente sunt furnizate investitorilor conform modalitatilor prevazute de actele cu putere de lege si actele administrative ale statului membru gazda al O.P.C.V.M.-ului;
b) informatiile-cheie destinate investitorilor prevazute la art. 98 se traduc in limba oficiala sau in una din limbile oficiale ale statului membru gazda al O.P.C.V.M.-ului sau intr-o limba aprobata de autoritatile competente ale respectivului stat membru;
c) alte informatii sau documente decat informatiile-cheie destinate investitorilor prevazute la art. 98 se traduc la alegerea O.P.C.V.M.-ului in limba oficiala ori in una din limbile oficiale ale statului membru gazda al O.P.C.V.M.-ului sau intr-o limba aprobata de autoritatile competente ale respectivului stat membru ori intr-o limba uzuala in mediul de afaceri international; si
d) traducerile informatiilor si/sau documentelor in temeiul lit. b) si c) se realizeaza sub responsabilitatea O.P.C.V.M.-ului si reflecta cu fidelitate continutul informatiilor originale.
(3) Cerintele prevazute la alin. (2) se aplica, de asemenea, oricaror modificari ale informatiilor si documentelor prevazute in prezentul articol.
ART. 160
In scopul desfasurarii activitatilor lor, O.P.C.V.M.-urile pot folosi in statul membru gazda, in denumirea lor, aceeasi referire la forma lor juridica – “societate de investitii” sau “fond deschis de investitii” – ca si cea pe care o folosesc in Romania.

SECTIUNEA a 2-a
C.N.V.M. – autoritatea competenta a statului membru gazda

SUBSECTIUNEA 1
Dreptul de stabilire si libertatea de prestare a serviciilor de catre S.A.I. autorizate in alt stat membru

ART. 161
(1) S.A.I. autorizate de autoritati competente din alte state membre pot desfasura in Romania, in limita autorizatiei acordate de autoritatea competenta din statul membru de origine, activitatile si serviciile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta fie prin infiintarea unei sucursale, fie in mod direct, in temeiul liberei circulatii a serviciilor, fara a fi impuse de catre C.N.V.M. un nivel minim al capitalului, obtinerea unei autorizatii sau masuri echivalente.
(2) In cazul in care S.A.I. decide doar sa distribuie in Romania titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-ului pe care il administreaza si al carui stat membru de origine este altul decat Romania, fara a intentiona sa infiinteze o sucursala pe teritoriul Romaniei, sa desfasoare orice alte activitati sau sa furnizeze orice alte servicii, se vor aplica numai cerintele prevazute in subsectiunea a 2-a “Dispozitii speciale aplicabile O.P.C.V.M.-urilor din alte state membre care isi distribuie titlurile de participare in Romania”.
(3) In aplicarea alin. (1), S.A.I. din alte state membre si sucursalele acestora se inscriu in Registrul C.N.V.M.
(4) Inscrierea S.A.I. si a sucursalelor acestora in Registrul C.N.V.M. se efectueaza in baza atestatului prin care C.N.V.M., in calitate de autoritate competenta din statul membru gazda al S.A.I., ia act de notificarile transmise de autoritatile competente din statul membru de origine.
(5) In cazul sucursalelor, inscrierea in Registrul C.N.V.M. este conditionata si de obtinerea certificatului de inregistrare a sucursalei respective la Oficiul National al Registrului Comertului, precum si de achitarea tarifului cuvenit C.N.V.M.
ART. 162
In cazul infiintarii in Romania a unei sucursale a S.A.I. dintr-un alt stat membru, notificarea transmisa C.N.V.M. de catre autoritatea competenta din statul membru de origine va fi insotita de:
a) programul de activitate al sucursalei care va cuprinde:
(i) activitatile si serviciile prevazute la art. 5 si 6 ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul sucursalei;
(ii) structura organizatorica a sucursalei;
(iii) o descriere a sistemului de administrare a riscurilor elaborat de S.A.I.;
(iv) o descriere a procedurilor si a masurilor luate potrivit art. 35 alin. (3) si (4);
b) adresa din Romania de la care pot fi obtinute documente;
c) identitatea persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalei;
d) schema de compensare a investitorilor la care respectiva S.A.I. este membra, in cazul activitatilor sau serviciilor care intra sub incidenta normelor privind compensarea investitorilor;
e) atestat din partea autoritatii competente din statul membru de origine prin care se certifica faptul ca S.A.I. a primit autorizatie in conformitate cu Directiva 2009/65/CE, precum si o descriere a domeniului de aplicare a autorizatiei S.A.I. si detalii cu privire la orice restrictii ale tipurilor de O.P.C.V.M.-uri, in cazul in care S.A.I. doreste sa desfasoare activitatea de administrare a portofoliului colectiv prevazuta la art. 6.
ART. 163
(1) Inainte de inceperea activitatii sucursalei unei S.A.I. din alt stat membru, C.N.V.M. dispune de doua luni de la notificarea transmisa de autoritatea competenta din statul membru de origine, conform art. 162, in vederea organizarii supravegherii respectarii de catre S.A.I. a normelor aflate in responsabilitatea C.N.V.M.
(2) Sucursala isi poate incepe activitatea la data comunicarii C.N.V.M. sau, in absenta unui raspuns, la data expirarii termenului prevazut la alin. (1).
ART. 164
(1) S.A.I. din alt stat membru care desfasoara activitati prin intermediul unei sucursale infiintate pe teritoriul Romaniei are obligatia respectarii regulilor de conduita stabilite de C.N.V.M.
(2) Monitorizarea respectarii prevederilor alin. (1) este asigurata de C.N.V.M.
ART. 165
In cazul modificarii informatiilor notificate conform art. 162 alin. (1) lit. a), b) si c), S.A.I. va comunica in scris respectiva modificare autoritatii competente din statul membru de origine si C.N.V.M., cu cel putin o luna inaintea efectuarii schimbarii, astfel incat:
a) autoritatea competenta din statul membru de origine sa poata lua o decizie cu privire la aceasta modificare si s-o notifice C.N.V.M.;
b) C.N.V.M. sa dispuna masurile conform art. 163 alin. (1).
ART. 166
(1) In cazul in care S.A.I. dintr-un alt stat membru doreste sa desfasoare in Romania pentru prima data activitatile pentru care a primit autorizatie, in temeiul liberei circulatii a serviciilor, notificarea transmisa C.N.V.M. de catre autoritatea competenta din statul membru de origine va fi insotita de:
a) programul de activitate al S.A.I. care trebuie sa indice activitatile si serviciile mentionate la art. 5 si 6 avute in vedere a fi desfasurate in Romania, o descriere a sistemului de administrare a riscurilor elaborat de S.A.I., precum si o descriere a procedurilor si a masurilor ce vor fi luate potrivit art. 35 alin. (3) si (4);
b) detalii privind schema de compensare a investitorilor la care S.A.I. este membra si care va fi destinata protejarii investitorilor.
(2) In cazul in care notificarea mentionata la alin. (1) cuprinde intentia S.A.I. de a desfasura in Romania activitatea de administrare a portofoliului colectiv prevazuta la art. 6, notificarea va fi insotita de un atestat care sa certifice ca S.A.I. a primit autorizatie potrivit legislatiei nationale a statului de origine al S.A.I. prin care au fost transpuse prevederile Directivei 2009/65/CE, precum si o descriere a domeniului de aplicare a autorizatiei S.A.I. si detalii cu privire la orice restrictii ale tipurilor de O.P.C.V.M.-uri pe care S.A.I. este autorizata sa le administreze.
(3) Sub rezerva respectarii prevederilor privind infiintarea unui O.P.C.V.M. in Romania si/sau a celor privind distribuirea titlurilor de participare in Romania, S.A.I. isi poate incepe activitatea ulterior notificarii transmise de catre autoritatea competenta din statul membru de origine.
(4) In cazul modificarii informatiilor notificate conform prevederilor alin. (1) lit. a), S.A.I. va comunica in scris respectiva modificare C.N.V.M. si autoritatii competente din statul membru de origine inainte de efectuarea acesteia.
ART. 167
(1) S.A.I. autorizate in alte state membre care administreaza in Romania O.P.C.V.M. autorizate de C.N.V.M. au obligatia sa respecte prevederile prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia referitoare la constituirea si functionarea O.P.C.V.M., si anume norme aplicabile:
a) constituirii si autorizarii O.P.C.V.M.-urilor;
b) emisiunii si rascumpararii titlurilor de participare;
c) politicilor si limitelor de investitii, inclusiv calculului expunerii totale si al efectului de levier;
d) restrictiilor privind creditele, imprumuturile si vanzarile descoperite;
e) evaluarii activelor si contabilitatii O.P.C.V.M.-urilor;
f) calcularii pretului de emisiune sau a pretului de rascumparare si erorilor de calcul al valorii nete a activelor si compensarii conexe a investitorilor;
g) distribuirii sau reinvestirii veniturilor;
h) cerintelor de informare si de raportare ale O.P.C.V.M.-urilor, inclusiv in ceea ce priveste prospectul, informatiile-cheie destinate investitorilor si rapoartele periodice;
i) masurilor luate pentru distribuire;
j) relatiei cu detinatorii de titluri de participare;
k) fuziunii si restructurarii O.P.C.V.M.-urilor;
l) lichidarii si dizolvarii O.P.C.V.M.-urilor;
m) continutului registrului detinatorilor de titluri de participare, daca este cazul;
n) tarifelor de autorizare si supraveghere referitoare la O.P.C.V.M.-uri; si
o) exercitarii drepturilor de vot ale detinatorilor de titluri de participare si a altor drepturi ale detinatorilor de titluri de participare referitoare la lit. a) – m).
(2) S.A.I. prevazute la alin. (1) trebuie sa respecte obligatiile mentionate in regulile fondurilor sau in actele constitutive ale societatilor de investitii, precum si obligatiile cuprinse in prospect, care trebuie sa fie conforme cu reglementarile aplicabile mentionate la alin. (1).
(3) C.N.V.M. va monitoriza respectarea obligatiilor mentionate la alin. (1) si (2).
(4) Fara a fi supusa unor cerinte suplimentare celor prevazute expres in prezenta ordonanta de urgenta, in cazul administrarii unui O.P.C.V.M. in Romania, S.A.I. isi asuma responsabilitatea si hotaraste cu privire la adoptarea si punerea in aplicare a deciziilor privind structura si organizarea necesara a societatii, astfel incat aceasta sa poata respecta normele referitoare la constituirea si functionarea O.P.C.V.M.-urilor, precum si obligatiile prevazute in regulile fondului sau in actul constitutiv al societatii de investitii si obligatiile prevazute in prospect.
ART. 168
(1) S.A.I. autorizat in alt stat membru care intentioneaza sa administreze un O.P.C.V.M. autorizat in Romania va prezenta C.N.V.M. o cerere in acest sens insotita si de urmatoarele documente:
a) contractul scris incheiat cu depozitarul, mentionat la art. 53 alin. (2); si
b) informatiile referitoare la modalitatile de delegare cu privire la functiile legate de administrarea portofoliului colectiv, mentionate la art. 6 lit. a) si b).
(2) In cazul in care S.A.I. administreaza deja in Romania alte O.P.C.V.M.-uri de acelasi tip, se va face referire la documentele furnizate anterior.
(3) C.N.V.M. poate solicita autoritatii competente a statului membru de origine al S.A.I. clarificari si informatii referitoare la documentatia mentionata la alin. (1) si, pe baza atestatului mentionat la art. 162 lit. e) si art. 166 alin. (2), clarificari si informatii pentru a verifica daca tipul de O.P.C.V.M. pentru care se solicita autorizarea intra in sfera de aplicare a autorizatiei S.A.I.
(4) C.N.V.M. poate, ulterior consultarii autoritatii competente din statul membru de origine al S.A.I, sa respinga cererea S.A.I. de administrare a unui O.P.C.V.M. cu sediul in Romania numai in cazul in care:
a) S.A.I. nu respecta dispozitiile ce intra in competenta C.N.V.M. potrivit art. 167;
b) S.A.I. nu este autorizata de autoritatea competenta din statul sau membru de origine sa administreze tipul de O.P.C.V.M. pentru care a solicitat autorizarea; sau
c) S.A.I. nu a prezentat documentatia mentionata la alin. (1).
(5) S.A.I. va notifica C.N.V.M. orice modificare ulterioara a documentatiei mentionate la alin. (1).
ART. 169
(1) C.N.V.M. poate solicita S.A.I. cu sediul social in alte state membre care au sucursale pe teritoriul Romaniei sa transmita periodic, in scopuri statistice, rapoarte asupra activitatilor desfasurate pe teritoriul Romaniei.
(2) S.A.I. cu sediul social in alt stat membru care isi desfasoara activitatea in Romania, fie prin infiintarea de sucursale, fie in temeiul liberei circulatii a serviciilor au obligatia sa furnizeze C.N.V.M. informatiile necesare pentru a monitoriza respectarea de catre acestea a normelor in vigoare care le sunt aplicabile si care intra in responsabilitatea C.N.V.M.
(3) In aplicarea prevederilor alin. (2), S.A.I. din alt stat membru vor transmite C.N.V.M. datele, rapoartele si informatiile prevazute in reglementari a fi transmise de catre S.A.I., persoane juridice romane, pentru a monitoriza respectarea de catre acestea a acelorasi standarde.
(4) S.A.I. mentionate la alin. (2) au obligatia ca prin procedurile si modalitatile ce vor fi implementate potrivit art. 35 alin. (3) si (4) sa permita C.N.V.M. obtinerea informatiilor direct de la S.A.I.
ART. 170
(1) In situatia in care C.N.V.M. constata ca S.A.I. care detine o sucursala sau presteaza servicii pe teritoriul Romaniei nu respecta una din normele ce intra in responsabilitatea de supraveghere a C.N.V.M., solicita respectivei S.A.I. sa inceteze nerespectarea normelor si notifica autoritatea competenta din statul membru de origine al S.A.I.
(2) In situatia in care S.A.I. mentionata la alin. (1) refuza sa furnizeze C.N.V.M. informatiile solicitate sau nu ia masurile necesare pentru a pune capat incalcarii constatate, C.N.V.M. va notifica in consecinta autoritatea competenta din statul membru de origine al S.A.I.
(3) In cazul in care, in urma masurilor luate de catre autoritatea competenta din statul membru de origine al S.A.I. sau din cauza faptului ca respectivele masuri se dovedesc inadecvate ori nu sunt aplicabile in Romania, S.A.I. refuza in continuare sa furnizeze informatiile solicitate de C.N.V.M. sau persista in incalcarea normelor in vigoare in Romania, C.N.V.M. poate, dupa ce a notificat autoritatea competenta din statul membru de origine:
a) sa dispuna masurile adecvate conform legislatiei in vigoare, inclusiv potrivit art. 179 si 195, pentru a preveni sau sanctiona neregulile viitoare; si, dupa caz,
b) sa impuna restrictii S.A.I. cu privire la efectuarea de noi operatiuni pe teritoriul Romaniei;
c) sa solicite S.A.I. sa inceteze administrarea O.P.C.V.M.-ului, in cazul in care serviciul prestat in Romania este administrarea unui O.P.C.V.M.;
d) sa informeze ESMA, in situatia in care considera ca autoritatea competenta a statului membru de origine al S.A.I. nu a actionat in mod corespunzator.
(4) Orice masura adoptata in temeiul prevederilor alin. (2) sau (3) care implica dispozitii ori sanctiuni va fi fundamentata adecvat prin ordonanta a C.N.V.M., va fi comunicata in scris S.A.I. in cauza si poate fi atacata la instanta competenta in Romania.
(5) In situatia in care protectia intereselor investitorilor si ale altor persoane carora le sunt furnizate servicii impune in mod urgent masuri de precautie, C.N.V.M., anterior aplicarii procedurii prevazute la alin. (1), (2) sau (3), poate sa dispuna aceste masuri, cu informarea in cel mai scurt timp a Comisiei Europene, ESMA si a autoritatilor competente ale celorlalte state membre implicate.
(6) La cererea motivata a Comisiei Europene, C.N.V.M. modifica sau elimina masurile dispuse conform prevederilor alin. (5).
ART. 171
In situatia in care, dupa consultarea cu C.N.V.M., autoritatea competenta din statul membru de origine al S.A.I. decide retragerea autorizatiei S.A.I. care administreaza un O.P.C.V.M. in Romania, C.N.V.M. dispune masuri adecvate pentru a proteja interesele investitorilor, inclusiv impiedicarea S.A.I. in cauza sa efectueze noi tranzactii pe teritoriul Romaniei.
ART. 172
C.N.V.M. va informa ESMA si Comisia Europeana asupra numarului si cazurilor in care a respins cererea unei S.A.I. din alt stat membru de a administra in Romania un O.P.C.V.M., precum si cu privire la orice masuri luate potrivit prevederilor art. 170 alin. (3).

SUBSECTIUNEA a 2-a
Dispozitii speciale aplicabile O.P.C.V.M.-urilor din alte state membre care isi distribuie titlurile de participare in Romania

ART. 173
(1) O.P.C.V.M.-urile autorizate in alt stat membru pot distribui in Romania titlurile de participare in baza procedurii de notificare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Prevederile prezentei sectiuni acopera si compartimentele de investitii ale unui O.P.C.V.M.
(3) C.N.V.M. nu va impune O.P.C.V.M.-urilor autorizate in alt stat membru care isi distribuie titlurile de participare pe teritoriul Romaniei obligatii sau proceduri administrative suplimentare privind aspectele reglementate de prezenta ordonanta de urgenta.
(4) O.P.C.V.M.-urile autorizate in alte state membre care isi distribuie titlurile de participare pe teritoriul Romaniei sunt inscrise in Registrul C.N.V.M.
ART. 174
(1) In cazul in care un O.P.C.V.M. stabilit in alt stat membru decide sa distribuie titlurile sale de participare in Romania, atestatul transmis C.N.V.M. de catre autoritatea competenta din statul membru de origine al acelui O.P.C.V.M. care certifica faptul ca O.P.C.V.M.-ul indeplineste conditiile impuse de Directiva 2009/65/CE trebuie sa fie insotit de documentatia completa cuprinzand:
a) scrisoarea de notificare a O.P.C.V.M. ce va cuprinde informatii privind modalitatile prevazute pentru distributia titlurilor de participare in Romania, inclusiv, daca este cazul, privind clasele de actiuni/unitati de fond. In cazul aplicarii prevederilor art. 161 alin. (1), scrisoarea va preciza faptul ca titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-ului sunt distribuite de S.A.I. care administreaza O.P.C.V.M.-ul;
b) ultima versiune a urmatoarelor documente:
(i) regulile fondului sau actul constitutiv al societatii de investitii, prospectul si, dupa caz, ultimul raport si raportul semestrial, traduse potrivit art. 176 alin. (2) lit. c) si d); si
(ii) informatiile-cheie destinate investitorilor mentionate la art. 98, traduse potrivit art. 176 alin. (2) lit. b) si d).
(2) O.P.C.V.M. care distribuie titluri de participare in Romania trebuie, potrivit reglementarilor in vigoare, sa ia masurile necesare pentru ca platile catre detinatorii de titluri de participare, rascumpararea titlurilor de participare, precum si transmiterea informatiilor care ii revin O.P.C.V.M.-ului sa fie asigurate detinatorilor de titluri de participare din Romania.
(3) Procedura de notificare trebuie sa respecte prevederile cap. I din Regulamentul UE nr. 584/2010.
(4) O.P.C.V.M. poate distribui titluri de participare in Romania, fara a fi necesara transmiterea altor documente sau informatii, cu exceptia celor prevazute la alin. (1), de la data la care autoritatea competenta din statul membru de origine ii va comunica transmiterea documentatiei catre C.N.V.M.
(5) Scrisoarea de notificare si atestatul mentionat la alin. (1) vor fi transmise C.N.V.M. in limba engleza sau in limba romana.
(6) Documentele mentionate la alin. (1) sunt transmise si stocate electronic.
(7) O.P.C.V.M. asigura accesul C.N.V.M. la versiunea electronica a fiecaruia din documentele mentionate la alin. (1) lit. a) si b) si, daca este cazul, la orice traducere a acestora. O.P.C.V.M. actualizeaza respectivele documente si traduceri, notifica C.N.V.M. cu privire la orice modificari si indica unde pot fi obtinute aceste documente in varianta electronica.
(8) C.N.V.M. indica o adresa de e-mail pentru primirea notificarilor referitoare la actualizarile sau modificarile documentelor mentionate la alin. (1), conform alin. (7).
(9) O.P.C.V.M.-urile pot notifica C.N.V.M. actualizarile sau modificarile documentelor mentionate la alin. (1), conform prevederilor alin. (7), prin e-mail transmis la adresa indicata conform alin. (8). Materialul notificat prin e-mail trebuie transmis intr-un format care sa permita vizualizarea, reproducerea si stocarea documentelor la nivelul tehnologiilor in uz curent si descrie actualizarea sau modificarea efectuata ori contine o noua versiune a documentului anexata mesajului.
(10) Versiunea electronica a documentelor mentionate la alin. (1) lit. a) si b) va fi pusa la dispozitia C.N.V.M. pe website-ul O.P.C.V.M.-ului, website-ul S.A.I. care administreaza O.P.C.V.M.-ul sau alt website desemnat de O.P.C.V.M. in scrisoarea de notificare sau in actualizarile acesteia. Documentele puse la dispozitie pe website trebuie furnizate intr-un format care sa permita vizualizarea, reproducerea si stocarea documentelor la nivelul tehnologiilor in uz curent.
(11) In cazul modificarii informatiilor privind modalitatile de distributie comunicate in scrisoarea de notificare mentionata la alin. (1) sau al unei modificari a clasei de actiuni/unitati de fond care se distribuie, O.P.C.V.M. trebuie sa transmita C.N.V.M. o notificare scrisa in acest sens inainte de a pune in aplicare respectiva modificare.
ART. 175
(1) Informatiile relevante pentru distribuirea pe teritoriul Romaniei a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M.-urilor stabilite in alte state membre vor fi publicate si actualizate, in limba engleza, pe website-ul C.N.V.M.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1), urmatoarele categorii de informatii vor fi publicate sub forma unei descrieri sau sub forma unei descrieri insotite de trimiteri la linkuri la documentele-sursa:
a) definitia sintagmei “distributia titlurilor de participare ale O.P.C.V.M.-urilor” sau termenul juridic echivalent prevazut in legislatia nationala ori utilizat in practica;
b) cerintele privind continutul, formatul si modalitatea de prezentare a informatiilor publicitare, inclusiv toate avertismentele obligatorii si restrictiile referitoare la utilizarea unor cuvinte sau sintagme;
c) fara a aduce atingere prevederilor sectiunii a 5-a “Reguli privind transparenta si publicitatea”, detalii referitoare la toate informatiile suplimentare care trebuie furnizate investitorilor;
d) detalii privind exonerarea anumitor O.P.C.V.M.-uri, a anumitor categorii de actiuni/unitati de fond ale O.P.C.V.M.-urilor sau a anumitor categorii de investitori, de la aplicarea normelor ori a cerintelor care guverneaza modalitatile de distribuire aplicabile in Romania;
e) cerintele in materie de raportare sau transmitere de informatii catre C.N.V.M., respectiv procedura de depunere a versiunilor actualizate ale documentelor necesare;
f) cerintele referitoare la taxe ori alte sume platibile C.N.V.M. sau oricarui alt organ statutar din Romania, fie la inceperea distribuirii, fie periodic, dupa momentul respectiv;
g) cerinte referitoare la masurile care trebuie puse la dispozitia detinatorilor de titluri de participare, conform art. 174 alin. (2);
h) conditiile pentru incetarea distribuirii titlurilor O.P.C.V.M.-urilor in Romania de catre O.P.C.V.M. situat in alt stat membru;
i) continutul detaliat al informatiilor pe care C.N.V.M. decide sa le includa in partea B a scrisorii de notificare reglementat prin art. 1 din Regulamentul UE nr. 584/2010;
j) adresa de e-mail desemnata in scopul prevazut la art. 174 alin. (8).
ART. 176
(1) O.P.C.V.M. autorizat in alt stat membru care isi distribuie titlurile de participare in Romania are obligatia sa furnizeze investitorilor din Romania toate informatiile si documentele pe care O.P.C.V.M. are obligatia sa le furnizeze investitorilor din statul sau membru de origine, conform dispozitiilor similare prevederilor cap. IV sectiunea a 5-a “Reguli privind transparenta si publicitatea”.
(2) Informatiile si documentele mentionate la alin. (1) sunt furnizate investitorilor potrivit urmatoarelor dispozitii:
a) fara a aduce atingere dispozitiilor din statul membru de origine similare prevederilor cap. IV sectiunea a 5-a “Reguli privind transparenta si publicitatea”, respectivele informatii si/sau documente sunt furnizate investitorilor conform procedurilor prevazute de actele cu putere de lege si de actele administrative din Romania;
b) informatiile-cheie destinate investitorilor prevazute la art. 98 se traduc in limba romana;
c) alte informatii sau documente decat informatiile-cheie destinate investitorilor prevazute la art. 98 se traduc la alegerea O.P.C.V.M.-ului in limba romana ori in limba engleza;
d) traducerile informatiilor si/sau documentelor in temeiul lit. b) si c) se realizeaza sub responsabilitatea O.P.C.V.M.-ului si reflecta cu fidelitate continutul informatiilor originale.
(3) Cerintele prevazute la alin. (2) se aplica, de asemenea, oricaror modificari ale informatiilor si documentelor prevazute in prezentul articol.
(4) Frecventa publicarii pretului de emisiune sau de rascumparare a titlurilor de participare ale unui O.P.C.V.M. din alt stat membru este reglementata de actele cu putere de lege si de actele administrative ale statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului.
ART. 177
In scopul desfasurarii activitatilor lor, O.P.C.V.M.-urile pot folosi in Romania aceeasi referire la forma lor juridica – “societate de investitii” sau “fond deschis de investitii” – in denumirea lor ca si cea pe care o folosesc in statul membru de origine.

SECTIUNEA a 3-a
Relatii cu tari terte

ART. 178
(1) Infiintarea de sucursale pe teritoriul Romaniei de catre S.A.I. din tari terte va fi supusa autorizarii C.N.V.M. Conditiile de autorizare sunt:
a) indeplinirea de catre sucursala a cerintelor prevazute la art. 9;
b) autorizatia societatii si prevederile legale din statul de origine, in legatura cu activitatile pe care S.A.I. intentioneaza sa le presteze pe teritoriul Romaniei, prin intermediul sucursalei;
c) existenta in tara de origine a unor prevederi legale de autorizare, supraveghere, precum si structura organizatorica, similar cu cele din Romania;
d) existenta unui acord de cooperare intre C.N.V.M. si autoritatea competenta din tara de origine;
e) indeplinirea conditiilor de reciprocitate in tara de origine.
(2) Sucursalele S.A.I din tarile terte care desfasoara in Romania activitati reglementate de prezenta ordonanta de urgenta nu vor beneficia de un tratament mai favorabil comparativ cu cel aplicat sucursalelor S.A.I. din statele membre.
(3) C.N.V.M. va informa ESMA si Comisia Europeana cu privire la orice dificultati intampinate de un O.P.C.V.M. care isi distribuie titlurile de participare in orice tara terta.
(4) C.N.V.M. va emite reglementari in aplicarea prezentului capitol.

CAPITOLUL VI
Cooperarea C.N.V.M. cu autoritatile competente ale altor state membre

ART. 179
(1) C.N.V.M. coopereaza cu autoritatile competente din alte state membre pentru indeplinirea atributiilor care le revin in temeiul Directivei 2009/65/CE si pentru exercitarea competentelor care le sunt conferite de Directiva 2009/65/CE sau de legislatia nationala.
(2) Cooperarea cu autoritatile din alte state membre prevazuta la alin. (1) vizeaza acordarea de asistenta si schimbul de informatii atat in situatii care reprezinta incalcari ale dispozitiilor reglementarilor in vigoare in fiecare stat membru, cat si in cazul unor investigatii care nu sunt efectuate ca urmare a nerespectarii acestor reglementari.
(3) C.N.V.M. transmite imediat autoritatilor competente din statele membre informatiile necesare pentru a-si indeplini atributiile care le revin in temeiul Directivei 2009/65/CE.
(4) C.N.V.M. coopereaza cu ESMA si furnizeaza fara intarziere acesteia toate informatiile necesare pentru indeplinirea sarcinilor care revin ESMA, potrivit art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.
(5) In cazul in care C.N.V.M. are dovezi ca pe teritoriul unui alt stat membru se comit sau au fost comise fapte care incalca dispozitiile Directivei 2009/65/CE de catre entitati care nu sunt supuse supravegherii C.N.V.M., C.N.V.M. informeaza de indata autoritatile competente ale celuilalt stat membru in legatura cu aceasta.
(6) In situatia in care C.N.V.M. primeste o informare din partea unei autoritati competente dintr-un alt stat membru, conform prevederilor alin. (5), dispune masurile adecvate si informeaza respectiva autoritate cu privire la modul de solutionare si, daca este cazul, cu privire la masurile intermediare aplicate.
ART. 180
(1) C.N.V.M. poate solicita cooperarea autoritatilor competente ale unui alt stat membru in cadrul unei activitati de supraveghere sau in scopul unei verificari la fata locului ori in cadrul unei investigatii pe teritoriul acestuia din urma in cadrul competentelor conferite de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) In situatia in care C.N.V.M. primeste din partea unei autoritati competente dintr-un alt stat membru o cerere pentru o verificare la fata locului sau cu privire la o investigare, in limitele permise de atributiile cu care a fost investita:
a) efectueaza ea insasi verificarea sau investigatia;
b) permite autoritatii solicitante sa efectueze verificarea sau investigatia; sau
c) permite auditorilor sau expertilor sa efectueze verificarea ori investigatia, cu respectarea prevederilor legale.
(3) In situatia in care C.N.V.M. solicita cooperarea autoritatilor competente ale unui alt stat membru conform prevederilor alin. (1), iar verificarea sau investigatia se desfasoara pe teritoriul altui stat membru de catre autoritatile competente ale respectivului stat membru, C.N.V.M. poate cere ca membri ai personalului sau sa insoteasca personalul care efectueaza verificarea sau investigatia.
(4) In cazul in care verificarea sau investigatia se desfasoara pe teritoriul Romaniei de catre autoritatea competenta a unui alt stat membru, C.N.V.M. poate solicita ca membri ai personalului sau sa insoteasca personalul care efectueaza verificarea sau investigatia.
(5) C.N.V.M. poate refuza sa faca schimb de informatii potrivit art. 179 alin. (3) sau sa dea curs unei solicitari de cooperare in vederea efectuarii unei investigatii ori a unei verificari la fata locului numai in cazul in care:
a) o astfel de investigatie, verificare la fata locului sau schimb de informatii risca sa afecteze suveranitatea, securitatea ori ordinea publica a Romaniei;
b) a fost deja initiata o procedura judiciara de autoritatile romane privind aceleasi fapte sau impotriva acelorasi persoane;
c) a fost deja pronuntata o hotarare definitiva in Romania privind aceleasi fapte sau impotriva acelorasi persoane.
(6) C.N.V.M. notifica autoritatilor competente solicitante orice decizie adoptata in temeiul prevederilor alin. (5), precum si motivele acesteia.
(7) C.N.V.M. poate notifica ESMA cu privire la situatiile in care:
a) o cerere de schimb de informatii a fost respinsa sau nu i s-a dat curs intr-un termen rezonabil;
b) o cerere de efectuare a unei investigatii sau a unei verificari la fata locului a fost respinsa ori nu i s-a dat curs intr-un termen rezonabil; sau
c) o cerere prin care se solicita ca personalul C.N.V.M. sa fie autorizat sa insoteasca personalul autoritatii competente a altui stat membru a fost respinsa sau nu i s-a dat curs intr-un termen rezonabil.
ART. 181
(1) Fara a aduce atingere cazurilor reglementate de dreptul penal, obligatia de respectare a secretului profesional prevazut la art. 11 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, implica faptul ca persoanele respective nu pot dezvalui informatii confidentiale obtinute in cursul exercitarii atributiilor lor catre persoane sau autoritati decat intr-o forma sumara ori agregata, astfel incat O.P.C.V.M., S.A.I. si depozitarii sa nu poata fi identificati individual.
(2) Obligatia de respectare a secretului profesional mentionat la alin. (1) nu este opozabil organelor de urmarire penala si nici instantelor de judecata.
ART. 182
(1) Prevederile art. 181 nu impiedica C.N.V.M. sa faca schimb de informatii cu autoritati competente din alte state membre potrivit Directivei 2009/65/CE sau altor acte din legislatia Uniunii Europene aplicabile O.P.C.V.M., S.A.I. sau depozitarilor ori sa transmita aceste informatii catre ESMA potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 sau catre Comitetul European pentru Risc Sistemic.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) fac obiectul conditiilor privind secretul profesional mentionate la art. 181.
(3) Atunci cand C.N.V.M. schimba informatii cu alte autoritati competente, conform prevederilor acestei ordonante de urgenta, va indica la momentul comunicarii ca respectivele informatii pot fi dezvaluite numai cu acordul sau expres si numai pentru cazurile pentru care C.N.V.M. si-a exprimat acordul.
ART. 183
(1) C.N.V.M. poate incheia acorduri de cooperare privind schimbul de informatii cu autoritatile competente din tarile terte numai daca informatiile ce vor fi dezvaluite sunt subiect al garantarii secretului profesional. Schimbul privind astfel de informatii trebuie sa fie in legatura cu exercitarea atributiilor acelor autoritati competente.
(2) Atunci cand informatiile ce urmeaza a fi furnizate de C.N.V.M. provin de la autoritati dintr-un alt stat membru, acestea pot fi dezvaluite numai cu acordul expres al respectivelor autoritati competente si, daca este cazul, numai pentru scopul pentru care respectivele autoritati si-au exprimat acordul.
ART. 184
(1) C.N.V.M. poate utiliza informatii confidentiale pe parcursul exercitarii atributiilor sale in urmatoarele scopuri, cu respectarea prevederilor legale in vigoare:
a) pentru a controla daca sunt indeplinite conditiile care stau la baza autorizarii activitatii O.P.C.V.M., S.A.I. sau a depozitarilor si pentru a facilita monitorizarea desfasurarii activitatii respective, a procedurilor administrative si contabile si a mecanismelor de control intern;
b) pentru a impune sanctiuni;
c) in procedurile administrative de contestare a deciziilor C.N.V.M.; si
d) in procedurile initiate in instantele judecatoresti.
(2) Prevederile art. 181 si art. 184 alin. (1) nu impiedica exercitarea de catre C.N.V.M. a functiei sale de supraveghere sau furnizarea catre entitatile care administreaza scheme de compensare a informatiilor necesare pentru indeplinirea functiilor lor.
ART. 185
(1) Fara a aduce atingere art. 181 – 183 si art. 184 alin. (1), in scopul consolidarii stabilitatii, inclusiv a integritatii sistemului financiar, C.N.V.M. poate face schimb de informatii cu:
a) autoritatile responsabile cu supravegherea entitatilor implicate in lichidarea si falimentul O.P.C.V.M., S.A.I. sau depozitari ori in alte proceduri similare;
b) autoritatile responsabile cu supravegherea persoanelor care au ca atributii auditarea situatiilor financiare ale societatilor de asigurare, institutiilor de credit, firmelor de investitii si altor institutii financiare;
c) autoritatile responsabile cu supravegherea institutiilor de credit, a societatilor de asigurare, a altor institutii financiare si a pietelor financiare;
d) entitatile implicate in lichidarea si falimentul O.P.C.V.M., S.A.I. sau depozitari ori in alte proceduri similare;
e) persoanele implicate in auditarea situatiilor financiare ale societatilor de asigurare, institutiilor de credit si ale altor institutii financiare;
f) autoritatile sau organismele responsabile, in temeiul legii, cu identificarea si investigarea incalcarilor dispozitiilor dreptului societatilor comerciale;
g) ESMA, Autoritatea europeana de supraveghere in domeniul bancar stabilita prin Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, Autoritatea europeana de supraveghere in domeniul asigurarilor si pensiilor private stabilita prin Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana de asigurari si pensii ocupationale) de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei si Comitetul European pentru Risc Sistemic.
(2) Schimbul de informatii prevazut la alin. (1) poate fi realizat numai daca sunt indeplinite cel putin urmatoarele conditii:
a) informatiile sunt utilizate in scopul exercitarii functiilor de supraveghere prevazute la alin. (1) lit. a) si b);
b) informatiile sunt utilizate in scopul indeplinirii sarcinii prevazute la alin. (1) lit. f);
c) informatiile furnizate sunt subiect al garantarii secretului profesional mentionat la art. 181; si
d) atunci cand informatiile ce urmeaza a fi furnizate de C.N.V.M. provin de la autoritati dintr-un alt stat membru, acestea pot fi dezvaluite numai cu acordul expres al respectivelor autoritati competente si, daca este cazul, numai pentru scopul pentru care respectivele autoritati si-au exprimat acordul.
ART. 186
(1) C.N.V.M. comunica ESMA, Comisiei Europene si celorlalte state membre identitatea autoritatilor si organismelor mentionate la art. 185 alin. (1) lit. a), b) si f) care pot primi informatii in temeiul art. 185 alin. (1).
(2) In aplicarea prevederilor art. 185 alin. (2) lit. d), autoritatile sau organismele prevazute la art. 185 alin. (1) lit. f) vor comunica C.N.V.M. identitatea si responsabilitatile persoanelor carora urmeaza sa le fie transmise informatiile respective.
(3) In cazul in care autoritatile sau organismele prevazute la art. 185 alin. (1) lit. f) isi indeplinesc sarcina de identificare si investigare cu ajutorul unor persoane numite in acest scop, avand in vedere competenta specifica a acestora, si care nu sunt angajate in sectorul public, posibilitatea de a schimba informatii se poate extinde asupra acestor persoane, in conditiile prevazute la art. 185 alin. (2) si alin. (2) a prezentului articol.
ART. 187
(1) Prevederile art. 181 – 186 nu interzic C.N.V.M. sa transmita bancilor centrale, Sistemului European al Bancilor Centrale si Bancii Central Europene, in calitatea lor de autoritati monetare, informatiile confidentiale necesare pentru desfasurarea atributiilor lor. In mod similar C.N.V.M. poate solicita acestor autoritati informatiile necesare pentru desfasurarea atributiilor cu care a fost investita potrivit prezentei ordonante de urgenta.
(2) Informatiile primite conform prevederilor alin. (1) sunt supuse conditiilor privind secretul profesional mentionate la art. 181.
ART. 188
(1) Prevederile art. 181 – 186 nu interzic C.N.V.M. sa transmita informatiile prevazute la art. 181 – 183 si art. 184 alin. (1) unei case de compensare sau unui organism similar recunoscut de legislatia nationala ca furnizor de servicii de compensare si decontare, in cazul in care C.N.V.M. decide sa comunice informatiile in scopul asigurarii unei bune functionari a organismelor in cauza in ceea ce priveste neregulile sau neregulile potentiale ale participantilor la piata.
(2) Informatiile primite potrivit alin. (1) sunt supuse conditiilor privind secretul profesional mentionate la art. 181.
(3) Informatiile primite conform art. 182 nu pot fi dezvaluite in conditiile prevazute la alin. (1) fara acordul expres al autoritatilor competente care le-au furnizat.
ART. 189
(1) In cazul respingerii unei cereri de autorizare, C.N.V.M. emite o decizie motivata, care poate fi contestata la C.N.V.M. in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei.
(2) Orice decizie a C.N.V.M. prin care se vatama drepturile unei persoane fizice sau juridice, recunoscute de prezenta ordonanta de urgenta, ori refuzul nejustificat al C.N.V.M. de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de prezenta ordonanta de urgenta pot fi atacate in contencios administrativ la instanta competenta.
ART. 190
(1) Numai in cazul in care un O.P.C.V.M. este autorizat de C.N.V.M., C.N.V.M. este abilitata sa ia masurile necesare impotriva respectivului O.P.C.V.M. daca incalca prevederile prezentei ordonante de urgenta si reglementarile C.N.V.M. emise in aplicarea acesteia, regulile fondului sau actul constitutiv al societatii de investitii.
(2) In situatia in care Romania este statul membru gazda al unui O.P.C.V.M., C.N.V.M. poate lua masuri impotriva respectivului O.P.C.V.M., daca incalca actele cu putere de lege si actele administrative care nu intra in sfera de aplicare a Directivei 2009/65/CE sau obligatiile prevazute la art. 174 alin. (2) si art. 176.
(3) Orice decizie de retragere a autorizatiei sau orice alta masura luata impotriva unui O.P.C.V.M. sau orice suspendare a emisiunii ori rascumpararii titlurilor sale de participare este comunicata de indata de catre C.N.V.M. autoritatilor competente ale statelor membre gazda ale O.P.C.V.M.-ului si, in cazul in care S.A.I. care administreaza O.P.C.V.M. este stabilita in alt stat membru, autoritatilor competente din statul membru de origine al acesteia.
ART. 191
(1) C.N.V.M. poate sa ia masuri impotriva unei S.A.I. cu sediul social in Romania sau cu sediul social in alt stat membru care administreaza O.P.C.V.M.-uri pe teritoriul Romaniei, in cazul in care aceasta incalca normele din domeniul sau de competenta.
(2) In cazul in care un O.P.C.V.M. dintr-un alt stat membru isi distribuie titlurile sale de participare pe teritoriul Romaniei, iar C.N.V.M. are dovezi ca respectivul O.P.C.V.M. incalca obligatiile care ii revin in temeiul dispozitiilor Directivei 2009/65/CE, care nu confera competente C.N.V.M., aceasta comunica respectivele indicii autoritatilor competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M.
(3) In cazul in care, in urma masurilor luate de autoritatile competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M. sau din cauza faptului ca aceste masuri se dovedesc a fi inaplicabile ori din cauza ca autoritatea competenta din statul membru de origine al O.P.C.V.M. nu actioneaza in timp util, O.P.C.V.M. continua sa actioneze intr-un mod care afecteaza interesele investitorilor din Romania, C.N.V.M. poate lua, in consecinta, oricare dintre urmatoarele masuri:
a) restrictionarea distribuirii titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. pe teritoriul Romaniei, dupa notificarea autoritatilor competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M.; sau
b) notificarea ESMA privind situatia creata.
(4) C.N.V.M. va informa fara intarziere Comisia Europeana si ESMA cu privire la orice masura luata in temeiul prevederilor alin. (3) lit. a).
ART. 192
(1) In cazul in care o S.A.I. cu sediul social in Romania isi desfasoara activitatea intr-unul sau mai multe state membre gazda, prin prestarea de servicii ori prin infiintarea de sucursale, C.N.V.M. colaboreaza cu autoritatile competente ale tuturor statelor membre in cauza.
(2) C.N.V.M. comunica autoritatilor competente ale statelor membre prevazute la alin. (1), la cerere, toate informatiile care privesc administrarea si structura proprietatii S.A.I. care pot facilita supravegherea sa, precum si toate informatiile care ar putea facilita monitorizarea S.A.I. In special, C.N.V.M. coopereaza cu scopul de a asigura colectarea de catre autoritatile statului membru gazda al S.A.I. a informatiilor mentionate la art. 169.
(3) In masura in care este necesar pentru exercitarea competentelor de supraveghere ale statului membru de origine al S.A.I., C.N.V.M. informeaza autoritatile competente ale statului membru de origine al S.A.I. asupra tuturor masurilor luate de catre aceasta potrivit art. 170 alin. (3) care implica masuri sau sanctiuni impuse unei S.A.I. ori restrictii asupra activitatilor unei S.A.I.
(4) In situatia in care C.N.V.M. este autoritatea competenta a statului membru de origine al S.A.I. care administreaza un O.P.C.V.M. stabilit in alt stat membru, C.N.V.M. notifica, fara intarziere, autoritatile competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M. cu privire la orice probleme identificate la nivelul S.A.I. care ar putea afecta capacitatea acesteia de a-si indeplini obligatiile referitoare la O.P.C.V.M. si cu privire la orice incalcari ale cerintelor prevazute in cap. II.
(5) In situatia in care C.N.V.M. este autoritatea competenta a statului membru de origine al O.P.C.V.M., C.N.V.M. notifica fara intarziere autoritatile competente ale statului membru de origine al S.A.I. cu privire la orice probleme identificate la nivelul O.P.C.V.M. care ar putea afecta capacitatea S.A.I de a-si indeplini obligatiile sau de a indeplini cerintele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
ART. 193
(1) C.N.V.M. se asigura ca, in cazul in care o S.A.I. autorizata intr-un alt stat membru isi exercita activitatea pe teritoriul Romaniei prin intermediul unei sucursale, autoritatile competente ale statului membru de origine al S.A.I. pot, dupa ce au notificat C.N.V.M., sa procedeze ele insele sau printr-un intermediar pe care il imputernicesc in acest scop la verificarea la fata locului a informatiilor mentionate la art. 192.
(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere dreptului C.N.V.M. de a proceda, in exercitarea responsabilitatilor care ii revin in temeiul prezentei ordonante de urgenta, la verificarea la fata locului a sucursalelor infiintate pe teritoriul Romaniei.

CAPITOLUL VII
Raspunderi si sanctiuni

ART. 194
Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor adoptate in aplicarea acesteia atrage raspunderea in conditiile legii.
ART. 195
Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de catre S.A.I., societatea de investitii autoadministrata sau depozitar si/sau de catre membrii consiliului de administratie ori ai consiliului de supraveghere, directorii sau membrii directoratului si reprezentantii compartimentului de control intern ai unei S.A.I. ori societati de investitii autoadministrate, precum si de catre persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, dupa caz:
a) nerespectarea conditiilor care au stat la baza autorizarii/avizarii si a conditiilor de functionare prevazute la art. 4 alin. (3), art. 5, 6, 7, art. 8 alin. (1), (2), (4), (5) si (6), art. 9 alin. (1), alin. (6) si (7), art. 12, 13, art. 14 alin. (1), art. 63 alin. (1), art. 64 alin. (4), art. 65, art. 67 alin. (1) si (3), art. 68, art. 69 alin. (1) si (2), art. 70, art. 71 alin. (1), art. 72, 73, art. 74 alin. (1) si (2), art. 75 alin. (1), art. 76, 77, art. 78 alin. (2), art. 79, 80, art. 84 alin. (4), art. 86 alin. (2), art. 91 alin. (2), art. 103, art. 104 alin. (1) si (4), art. 105 – 107, art. 134 alin. (9), art. 178 alin. (1), art. 201 alin. (1) si (4) si art. 202;
b) nerespectarea regulilor prudentiale prevazute la art. 15 – 28;
c) nerespectarea prevederilor art. 29 – 32 privind conflictele de interese, in sensul prezentei ordonante de urgenta;
d) nerespectarea prevederilor art. 33 privind delegarea activitatii de administrare a portofoliului colectiv;
e) nerespectarea regulilor de conduita prevazute la art. 34 – 43;
f) nerespectarea prevederilor art. 44 – 50 si art. 51 alin. (1) privind administrarea riscului;
g) nerespectarea prevederilor art. 52 – 62 referitoare la depozitari si la acordul dintre depozitar si S.A.I.;
h) nerespectarea prevederilor art. 81 – 83, art. 84 alin. (1), (2), (5) – (8), (10), art. 85 alin. (1) – (7), (9) – (12), art. 86 alin. (1), art. 87, art. 88 alin. (1) si (2), art. 89, 90, art. 91 alin. (1), (3) si (4) referitoare la politica de investitii a unui O.P.C.V.M.;
i) nerespectarea obligatiilor de transparenta si de raportare prevazute la art. 92, art. 93 alin. (1), (3) si (4) si art. 94 – 102;
j) nerespectarea prevederilor art. 114 – 120 alin. (1), art. 122 – 124 referitoare la fuziunile O.P.C.V.M.;
k) nerespectarea prevederilor art. 125 – 131, art. 132 alin. (2) – (5), art. 133, art. 134 alin. (1) – (8), art. 135 – 146 referitoare la O.P.C.V.M.-ul de tip master si O.P.C.V.M.-ul de tip feeder;
l) nerespectarea prevederilor art. 150, art. 151 alin. (1), art. 152 alin. (1), art. 153 alin. (5), (6) si (7), art. 154 alin. (2), (3) si (5), art. 158 alin. (9), (10) si (11), art. 174 alin. (2) si art. 176 referitoare la operatiunile transfrontaliere;
m) nerespectarea prevederilor reglementarilor interne ale S.A.I./societatii de investitii autoadministrate, regulilor fondului/actului constitutiv al societatii de investitii si/sau ale prospectelor de emisiune ale O.P.C.V.M.;
n) nerespectarea masurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare si control sau in urma acestora;
o) utilizarea neautorizata a sintagmelor “societate de administrare a investitiilor”, “societate de investitii”, “fond deschis de investitii”, asociate cu oricare din instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004 sau a oricarei combinatii intre acestea;
p) impiedicarea fara drept a exercitarii drepturilor conferite de lege C.N.V.M., precum si refuzul nejustificat al oricarei persoane de a raspunde solicitarilor C.N.V.M. in exercitarea prerogativelor care ii revin acesteia potrivit prevederilor legale.
ART. 196
(1) Savarsirea contraventiilor prevazute la art. 195 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) in cazul contraventiilor prevazute la art. 195 lit. a) – m) si lit. p):
(i) cu avertisment sau amenda de la 1.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele fizice;
(ii) cu avertisment sau amenda de la 0,1% pana la 5% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii, in functie de gravitatea faptei savarsite, pentru persoanele juridice;
b) in cazul contraventiilor prevazute la art. 195 lit. n) si o):
(i) cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei pentru persoanele fizice;
(ii) cu amenda de la 0,1% pana la 10% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii, in functie de gravitatea faptei savarsite, pentru persoanele juridice.
(2) In cazul in care cifra de afaceri realizata in anul financiar anterior sanctionarii nu este disponibila la data sanctionarii, va fi luata in considerare cea aferenta anului financiar in care persoana juridica a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinta. Prin an de referinta se intelege anul anterior sanctionarii.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.G. nr. 2/2001, in cazul persoanei juridice nou-infiintate, care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, aceasta va fi sanctionata cu:
a) amenda de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. a);
b) amenda de la 15.000 lei la 2.500.000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. b).
(4) C.N.V.M. poate dispune si aplicarea uneia dintre urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare:
1. suspendarea autorizatiei;
2. retragerea autorizatiei;
3. interzicerea pentru o perioada cuprinsa intre 90 de zile si 5 ani a dreptului de a ocupa o functie, de a desfasura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(5) C.N.V.M. poate face publica orice masura sau sanctiune impusa pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor adoptate in aplicarea acesteia.
ART. 197
Desfasurarea fara autorizatie a oricaror activitati sau operatiuni pentru care prezenta ordonanta de urgenta cere autorizarea constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii penale.
ART. 198
(1) Savarsirea contraventiilor prevazute la art. 195 se constata de catre C.N.V.M.
(2) C.N.V.M. poate delega constatarea savarsirii contraventiilor catre agenti imputerniciti sa exercite atributii privind supravegherea, investigarea si controlul respectarii dispozitiilor legale si ale reglementarilor aplicabile pietei de capital.
(3) La primirea actelor de verificare rezultate in urma activitatii de autorizare, supraveghere sau control, in baza carora se constata savarsirea uneia dintre contraventiile prevazute de art. 195, C.N.V.M. dispune aplicarea sanctiunilor prevazute de art. 196. De asemenea, prin acte individuale, C.N.V.M. poate dispune extinderea investigatiilor, luarea de masuri conservatorii si/sau audierea persoanelor vizate de actele de verificare.
ART. 199
La individualizarea sanctiunii se va tine seama de circumstantele personale si reale ale savarsirii faptei si de conduita faptuitorului.
ART. 200
(1) Prin derogare de la prevederile art. 13 din O.G. nr. 2/2001, termenul de prescriptie a aplicarii si executarii sanctiunii contraventionale este de 3 ani de la data savarsirii faptei.
(2) In cazul contraventiilor continue, termenul de prescriptie de 3 ani curge de la data constatarii faptei.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 201
(1) O.P.C.V.M.-urile trebuie sa isi inlocuiasca prospectele simplificate intocmite potrivit dispozitiilor Legii nr. 297/2004 cu informatiile-cheie destinate investitorilor prevazute la art. 98, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) C.N.V.M. continua sa accepte prospectele simplificate pentru O.P.C.V.M.-urile autorizate in alte state membre care isi distribuie titlurile de participare pe teritoriul Romaniei pana la data de 1 iulie 2012.
(3) S.A.I., O.P.C.V.M., depozitarii si sucursalele S.A.I. din state terte care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, beneficiaza de autorizatia/avizul C.N.V.M. si functioneaza in Romania, se considera ca dispun de autorizatie/aviz, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
(4) S.A.I., O.P.C.V.M. si depozitarii trebuie sa isi adapteze documentele de constituire si functionare la prevederile prezentei ordonante de urgenta in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a acesteia.
(5) Procedura de examinare a cererilor de autorizare/avizare a unui O.P.C.V.M., S.A.I. sau depozitar de catre C.N.V.M., pentru care nu s-au emis decizii pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inceteaza de drept.
ART. 202
(1) A.O.P.C. inregistrate la C.N.V.M. vor incredinta activele spre pastrare unui depozitar, potrivit prevederilor cap. III.
(2) Prevederile art. 15, 34, art. 52 alin. (2) lit. b) – d), art. 54, 56 si art. 105 alin. (2) se vor aplica corespunzator si A.O.P.C.
(3) Unitatile de fond emise de fondurile inchise de investitii prevazute la art. 117 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 vor fi de un singur tip, inregistrate, dematerializate si vor conferi detinatorilor lor drepturi egale. Unitatile de fond vor fi platite integral la momentul subscrierii.
(4) Prevederile art. 69 alin. (2) si art. 70 se vor aplica corespunzator fondurilor inchise de investitii, iar prevederile art. 72 alin. (1) si alin. (3), art. 79 alin. (1) si art. 80 se vor aplica in mod corespunzator societatilor de investitii de tip inchis.

TITLUL II
Modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

ART. 203
Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul (1), dupa punctul 1 se introduc doua noi puncte, punctele 1^1 si 1^2, cu urmatorul cuprins:
“1^1. agent delegat – persoana fizica sau juridica care, sub responsabilitatea deplina si neconditionata a unei singure societati de servicii de investitii financiare in numele careia actioneaza, in baza unui contract, promoveaza clientilor sau clientilor potentiali servicii de investitii si/sau servicii conexe, preia si transmite instructiunile sau ordinele de la clienti referitoare la instrumente financiare ori servicii de investitii, plaseaza instrumente financiare si/sau furnizeaza clientilor sau clientilor potentiali servicii de consultanta privind aceste instrumente ori servicii;
1^2. client profesional – clientul care poseda experienta, cunostintele si capacitatea de a lua decizia investitionala si de a evalua riscurile pe care aceasta le implica; pentru a fi considerat profesional, clientul trebuie sa se incadreze in categoriile mentionate in reglementarile emise de C.N.V.M. si sa indeplineasca criteriile prevazute in aceleasi reglementari, conform normelor europene;”.
2. La articolul 2 alineatul (1), dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu urmatorul cuprins:
“9^1. informatii esentiale – informatii fundamentale si structurate in mod corespunzator care trebuie furnizate investitorilor pentru a le permite sa inteleaga natura si riscurile aferente emitentului, garantului si valorilor mobiliare care le sunt oferite sau care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si, fara a aduce atingere art. 184 alin. (4) lit. b), sa decida care sunt ofertele de valori mobiliare pe care sa le ia in considerare. Cu privire la oferta si la valorile mobiliare in cauza, informatiile esentiale includ urmatoarele elemente:
(i) o scurta descriere a riscurilor asociate emitentului si eventualilor garanti si a principalelor caracteristici ale acestora, inclusiv activele, pasivele si situatia financiara;
(ii) o descriere succinta a riscurilor asociate si a caracteristicilor esentiale ale investitiei in valorile mobiliare in cauza, inclusiv orice drepturi aferente acestor valori mobiliare;
(iii) conditiile generale ale ofertei, inclusiv cheltuielile estimate percepute investitorului de emitent sau de ofertant;
(iv) detalii privind admiterea la tranzactionare;
(v) motive ale ofertei si destinatia prevazuta a veniturilor rezultate in urma ofertei;”.
3. La articolul 2 alineatul (1), punctele 11, 12 si 15 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“11. instrumente financiare inseamna:
a) valori mobiliare;
b) instrumente ale pietei monetare;
c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
d) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si pe curs de schimb valutar si orice alte contracte derivate in legatura cu valori mobiliare, valute, rate ale dobanzii sau rentabilitatii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori in fonduri banesti;
e) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii (o rata) si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi decontate in fonduri banesti la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere);
f) optiuni, contracte futures, swap-uri si alte contracte derivate in legatura cu marfuri si care pot fi decontate fizic, cu conditia sa fie tranzactionate pe o piata reglementata si/sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;
g) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse in categoria celor prevazute la lit. f) si neavand scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor in marja in mod regulat;
h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;
i) contracte financiare pentru diferente;
j) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si pe curs de schimb valutar si orice alte contracte derivate in legatura cu variabile climatice, navlu, aprobari pentru emisii de substante sau rate ale inflatiei ori alti indicatori economici oficiali, care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere), precum si orice alte contracte derivate in legatura cu active, drepturi, obligatii, indici sau indicatori, neincluse in prezenta definitie, care prezinta caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare si sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri in marja in mod regulat;
k) alte instrumente financiare calificate ca atare conform legislatiei europene;
12. instrumente financiare derivate – instrumentele definite la pct. 11 lit. d) – j);
………………………………………………………………..
15. investitori calificati – persoanele sau entitatile care, potrivit reglementarilor C.N.V.M.:
a) se incadreaza in categoria de clienti profesionali;
b) sunt tratate, la cerere, drept clienti profesionali sau sunt recunoscute drept contraparti eligibile, cu exceptia cazului in care au solicitat sa nu fie tratate drept clienti profesionali.”
4. La articolul 2 alineatul (1), dupa punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu urmatorul cuprins:
“19^1. operator independent – un intermediar care in mod organizat, frecvent si sistematic incheie tranzactii pe cont propriu prin executarea ordinelor clientilor in afara pietelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzactionare;”.
5. La articolul 2 alineatul (1), dupa punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu urmatorul cuprins:
“20^1. participatie calificata – detinerea, directa sau indirecta, intr-o S.S.I.F a cel putin 10% din capitalul social ori din drepturile de vot sau care permite exercitarea unei influente semnificative asupra administrarii S.S.I.F. in care este detinuta participatia respectiva.”
6. La articolul 2 alineatul (1), punctul 24 se abroga.
7. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Actele C.N.V.M. sunt executorii.”
8. La articolul 2 alineatul (5), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) sa solicite tribunalului competent sa dispuna convocarea de adunari generale ale actionarilor, in cazul in care nu sunt respectate prevederile lit. b). Instanta va solutiona aceste cereri de urgenta si cu precadere.”
9. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) S.S.I.F. poate delega unor agenti delegati urmatoarele activitati:
a) promovarea serviciilor de investitii si/sau a serviciilor conexe;
b) preluarea si transmiterea ordinelor primite de la clienti sau de la potentialii clienti;
c) furnizarea de consultanta de investitii in legatura cu instrumentele financiare si serviciile de investitii si/sau servicii conexe prestate de S.S.I.F.”
10. La articolul 4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) C.N.V.M. emite reglementari privind autorizarea si inscrierea agentilor pentru servicii de investitii financiare si a agentilor delegati in Registrul C.N.V.M., precum si privind situatiile de incompatibilitate ale acestora, in conditiile legii.”
11. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
(1) Serviciile si activitatile de investitii reglementate de prezenta lege sunt:
a) preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
b) executarea ordinelor in numele clientilor;
c) tranzactionarea pe cont propriu;
d) administrarea portofoliilor;
e) consultanta pentru investitii;
f) subscrierea de instrumente financiare si/sau plasamentul de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;
g) plasamentul de instrumente financiare fara un angajament ferm;
h) administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare.”
12. La articolul 5, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Serviciile conexe reglementate de prezenta lege sunt:
a) pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor;
b) acordarea de credite sau imprumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzactii cu unul ori mai multe instrumente financiare, in cazul in care respectiva societate de servicii de investitii financiare care acorda creditul sau imprumutul este implicata in tranzactie;
c) consultanta acordata entitatilor cu privire la structura capitalului, strategia industriala si aspectele conexe acesteia, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile unor entitati;
d) servicii de schimb valutar in legatura cu serviciile de investitii prestate;
e) cercetare pentru investitii si analiza financiara sau alte forme de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare;
f) servicii in legatura cu subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;
g) serviciile si activitatile de investitii prevazute la alin. (1), precum si serviciile conexe de tipul celor prevazute la lit. a) – f) legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse in art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. e), f), g) si j), in cazul in care acestea sunt in legatura cu prevederile privind serviciile si activitatile de investitii si serviciile conexe.”
13. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) C.N.V.M. va emite reglementari privind serviciile si activitatile prestate conform prevederilor alin. (1).”
14. La articolul 8 alineatul (1), literele c) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“c) obiectul de activitate consta in prestarea serviciilor si desfasurarea activitatilor de investitii, precum si prestarea serviciilor conexe, dupa caz, prevazute la art. 6, pe care societatea le va presta;
………………………………………………………………..
h) actionarii care detin o participatie calificata in cadrul S.S.I.F. respecta criteriile stabilite prin reglementarile C.N.V.M. privind regulile de procedura si criteriile aplicabile evaluarii prudentiale a achizitiilor si majorarilor participatiilor la o societate de servicii de investitii financiare;”.
15. La articolul 12, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) S.S.I.F., care au primit autorizatia pentru a furniza numai serviciile si activitatile de investitii mentionate la art. 5 alin. (1) lit. d) si e), pot fi autorizate sa administreze O.P.C.V.M.-uri in calitate de <<societati de administrare a investitiilor>>, in conditiile in care renunta la autorizatia obtinuta conform art. 8.”
16. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Creditorii unui intermediar nu pot apela, in nicio situatie, la activele investitorilor, inclusiv in cazul procedurii de insolventa. Un intermediar nu poate folosi instrumentele financiare unui client in scopul efectuarii tranzactiilor incheiate pe cont propriu sau in contul altui client, cu exceptia cazului in care clientul isi da in prealabil acordul in scris. Fondurile unui client pot fi folosite in scopul efectuarii tranzactiilor incheiate pe cont propriu numai de catre institutiile de credit.”
17. La articolul 24, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Activele investitorilor sunt exceptate de la procedura executarii silite prin poprire, in cazul in care impotriva intermediarului a fost pornita procedura executarii silite.”
18. La articolul 37, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) intr-un stat membru, potrivit prevederilor art. 38 si 39;”.
19. Dupa articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 39^1
(1) S.S.I.F., persoane juridice romane, pot desfasura activitatile prevazute in autorizatia acordata de C.N.V.M. pe teritoriul unui stat nemembru, numai prin infiintarea unei sucursale. Pentru scopurile prezentei legi, toate sediile infiintate pe teritoriul unui stat nemembru sunt considerate o singura sucursala.
(2) Infiintarea unei sucursale intr-un stat nemembru este supusa aprobarii prealabile a C.N.V.M., conform reglementarilor emise de aceasta.
(3) C.N.V.M. poate respinge cererea de aprobare a infiintarii sucursalei daca, pe baza informatiilor detinute si a documentatiei prezentate de S.S.I.F., persoana juridica romana, considera ca:
a) S.S.I.F. nu dispune de un management adecvat sau de o situatie financiara corespunzatoare, in raport cu activitatea propusa a fi desfasurata prin intermediul sucursalei;
b) cadrul legislativ existent in statul nemembru si/sau modul de aplicare a acestuia impiedica exercitarea de catre C.N.V.M. a functiilor sale de supraveghere;
c) S.S.I.F. inregistreaza o evolutie necorespunzatoare a indicatorilor de prudenta financiara sau nu indeplineste alte cerinte stabilite prin prezenta lege ori prin reglementarile emise in aplicarea acesteia.
(4) Orice modificare a elementelor care sunt avute in vedere la aprobarea infiintarii sucursalei este supusa aprobarii prealabile a C.N.V.M.”
20. Articolele 53 – 113 se abroga.
21. La articolul 114, alineatele (3) si (4) se abroga.
22. La articolul 117, alineatul (2) se abroga.
23. La articolul 119, alineatul (1) se abroga.
24. Articolul 121 se abroga.
25. La articolul 129, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) In cazul in care nu sunt indeplinite cerintele cu privire la integritatea actionarilor sau se omite obtinerea aprobarii C.N.V.M., dreptul de vot aferent actiunilor detinute cu nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) este suspendat de drept, urmand a se aplica procedura stabilita la art. 283.”
26. Articolul 145 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 145
(1) Transferul dreptului de proprietate privind instrumentele financiare, altele decat cele derivate, are loc, la data decontarii, in cadrul sistemului de compensare-decontare, pe baza principiului livrare contra plata.
(2) Valorile mobiliare cumparate pot fi instrainate incepand cu momentul cumpararii lor, conform regulilor pietei pe care se tranzactioneaza respectivele valori mobiliare si regulilor depozitarului central.”
27. La articolul 151, alineatele (4), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(4) Garantiile financiare si ipotecile mobiliare asupra valorilor mobiliare se constituie si se executa potrivit reglementarilor legale in vigoare.
(5) Executarea silita a garantiilor financiare asupra valorilor mobiliare, a ipotecilor mobiliare asupra valorilor mobiliare sau, dupa caz, executarea silita initiata ca urmare a instituirii procedurii popririi/sechestrului asupra valorilor mobiliare se realizeaza potrivit reglementarilor emise de C.N.V.M., cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(6) Insusirea valorilor mobiliare ce fac obiectul unei ipoteci mobiliare sau al popririi/sechestrului se poate realiza numai in situatia in care nu a fost posibila stingerea creantei prin vanzarea valorilor mobiliare respective printr-un intermediar, pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.”
28. Articolul 168 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 168
(1) In intelesul prezentului capitol:
a) institutie este o entitate care participa la sistemul de compensare-decontare si care este obligata sa execute obligatiile financiare rezultate din ordinele de transfer emise in cadrul respectivului sistem de compensare-decontare, definita la art. 2 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 253/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) participant este o institutie, o contraparte centrala, un agent de decontare, o casa de compensare sau un operator de sistem de compensare-decontare. Potrivit regulilor sistemului, participantul poate actiona in acelasi timp in toate sau doar in unele dintre aceste calitati;
c) participant indirect este o institutie, o contraparte centrala, un agent de decontare, o casa de compensare sau un operator de sistem de compensare-decontare, care are o relatie contractuala cu un participant la sistem care executa ordine de transfer si in temeiul careia participantul indirect poate transmite ordine de transfer in respectivul sistem, cu conditia ca participantul indirect sa fie cunoscut operatorului de sistem de compensare-decontare. Pentru prevenirea riscului sistemic, un participant indirect poate fi considerat participant, fara ca aceasta sa limiteze responsabilitatea participantului prin intermediul caruia participantul indirect transmite ordine de transfer in respectivul sistem de compensare-decontare;
d) operatorul sistemului de compensare-decontare este entitatea ori entitatile responsabile din punct de vedere legal de operarea unui sistem de compensare-decontare. Un operator de sistem de compensare-decontare poate sa actioneze inclusiv in calitate de agent de decontare, contraparte centrala sau casa de compensare;
e) sisteme de compensare-decontare interoperabile sunt doua sau mai multe sisteme de compensare-decontare ai caror operatori de sistem au incheiat acorduri in temeiul carora este posibila executarea ordinelor de transfer dintr-un sistem in altul;
f) agent de decontare este o entitate care pune la dispozitia altor participanti la sistemul de compensare-decontare conturi de decontare prin care ordinele de transfer din sistem sunt decontate si care poate acorda credite respectivilor intermediari si/sau contrapartii centrale, in scopul decontarii;
g) procedura de insolventa este procedura prevazuta la art. 2 alin. (1) pct. 10 din Legea nr. 253/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Dispozitiile prezentului capitol se aplica sistemului de compensare-decontare, definit la alin. (3), tuturor participantilor la sistemele de compensare-decontare si tuturor garantiilor financiare constituite in cadrul participarii la un sistem de compensare-decontare.
(3) Sistemul de compensare-decontare este un sistem definit la art. 2 alin. (2) pct. 1 din Legea nr. 253/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizat de C.N.V.M. sau alta autoritate competenta a statelor membre din Spatiul Economic European, dupa caz. O conventie incheiata intre operatorii unor sisteme de compensare-decontare interoperabile nu constituie un sistem.”
29. La articolul 169, alineatele (2), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Ordinele de transfer si compensarea sunt valabile, isi produc efectele juridice si sunt opozabile tertilor chiar si in cazul deschiderii procedurii de insolventa asupra unui participant, cu conditia ca respectivele ordine de transfer sa fi fost introduse in sistem inaintea momentului deschiderii procedurii de insolventa. Aceasta se aplica inclusiv in cazul deschiderii procedurii de insolventa impotriva unui participant la sistemul de compensare-decontare in cauza sau la un sistem interoperabil ori impotriva operatorului unui sistem interoperabil care nu este participant, cu conditia ca respectivele ordine de transfer sa fi fost introduse in sistem inaintea momentului deschiderii procedurii de insolventa.
(3) Prin exceptie, daca ordinele de transfer sunt introduse in sistem dupa momentul deschiderii procedurii de insolventa si sunt executate in ziua deschiderii procedurii de insolventa, aceste ordine de transfer si compensarea isi produc efectele juridice si sunt opozabile tertilor, cu conditia ca operatorul sistemului de compensare-decontare sa poata dovedi, dupa momentul decontarii, ca nu a cunoscut si nu era tinut sa cunoasca faptul ca s-a deschis procedura de insolventa.
(4) Nicio norma juridica, regula, dispozitie sau practica vizand anularea unor contracte si tranzactii incheiate inaintea momentului deschiderii procedurii de insolventa nu poate conduce la anularea ordinelor de transfer, a compensarilor, a platilor si transferurilor ulterioare, mentionate la alin. (1) si (2).”
30. La articolul 169, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) In cazul sistemelor de compensare-decontare interoperabile, fiecare sistem va stabili, in propriile reguli de sistem, momentul introducerii in sistem a unui ordin de transfer, astfel incat sa asigure, pe cat posibil, coordonarea in aceasta privinta a regulilor tuturor sistemelor interoperabile in cauza. Regulile unui sistem de compensare-decontare privind momentul introducerii in sistem a ordinelor de transfer nu vor fi afectate de regulile celorlalte sisteme de compensare-decontare cu care acesta este interoperabil, cu exceptia cazului in care regulile tuturor sistemelor de compensare-decontare interoperabile includ prevederi exprese in acest sens.”
31. Articolul 171 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 171
(1) Procedurile de insolventa nu au efect retroactiv cu privire la drepturile si obligatiile participantilor, drepturile si obligatiile care reies din/sau sunt in legatura cu participarea lor la sistemul de compensare-decontare, stabilite inainte de momentul deschiderii procedurilor respective. Aceasta prevedere se aplica inclusiv cu privire la drepturile si obligatiile unui participant la un sistem de compensare-decontare interoperabil sau ale operatorului unui sistem de compensare-decontare interoperabil care nu este participant.
(2) Dupa deschiderea procedurilor de insolventa impotriva unui participant sau a unui operator al unui sistem de compensare-decontare interoperabil, agentul de decontare, in numele si pe contul participantului, in scopul indeplinirii obligatiilor contractate in legatura cu participarea la sistem, incheiate inainte de inceperea procedurilor de insolventa, poate folosi:
a) fonduri si instrumente financiare disponibile in contul de decontare al participantului;
b) garantii financiare destinate sa indeplineasca obligatiile participantului in legatura cu participarea la sistem.
(3) Garantiile financiare si depozitele constituite in sistemul de compensare-decontare sau intr-un sistem de compensare-decontare interoperabil de catre un participant sau de operatorul sistemului de compensare-decontare impotriva caruia s-au declansat procedurile de insolventa nu vor fi afectate de deschiderea acestora. Drepturile patrimoniale ale participantului sau ale operatorului sistemului de compensare-decontare ramase dupa executarea obligatiilor contractate in legatura cu participarea la sistemul de compensare-decontare sau la un sistem de compensare-decontare interoperabil, inainte de inceperea procedurilor de insolventa, vor putea fi folosite in cadrul procedurii.
(4) In cazul deschiderii procedurilor de insolventa impotriva unui participant sau a operatorului sistemului de compensare-decontare, instrumentele financiare si/sau fondurile banesti detinute in numele si pe contul investitorilor participantului ori ai operatorului nu vor putea face obiectul cererii sau platii creditorilor respectivului participant ori ai operatorului sistemului de compensare-decontare.”
32. La articolul 175, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 175
(1) Anuntul de oferta publica poate fi lansat dupa emiterea deciziei de aprobare a prospectului/documentului de oferta de catre C.N.V.M. si trebuie publicat potrivit reglementarilor europene aplicabile referitoare la continutul si publicarea prospectelor, precum si la difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar.”
33. La articolul 175 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) este publicat in cel putin un ziar tiparit sau on-line, potrivit reglementarilor europene aplicabile referitoare la continutul si publicarea prospectelor, precum si la difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar;”.
34. La articolul 175, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Ofertantul sau persoanele insarcinate cu realizarea prospectului, care publica prospectul potrivit modalitatilor prevazute la alin. (3) lit. a) sau b), au obligatia sa publice prospectul si in format electronic potrivit modalitatilor prevazute la lit. c).”
35. Articolul 176 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 176
(1) Oferta devine obligatorie la data la care este publicat anuntul sau, dupa caz, prospectul/documentul de oferta, daca acesta din urma este publicat anterior anuntului, potrivit reglementarilor aplicabile.
(2) Prospectul sau documentul de oferta trebuie sa fie disponibil publicului ulterior aprobarii acestuia de catre C.N.V.M., in forma si avand continutul in care a fost aprobat.”
36. Articolul 179 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 179
(1) Orice fapt nou semnificativ sau orice eroare materiala ori inexactitate privind informatiile cuprinse in prospect, care este de natura sa influenteze evaluarea valorilor mobiliare si survine sau este constatata intre momentul aprobarii prospectului si cel al inchiderii ofertei publice ori, dupa caz, al inceperii tranzactionarii pe o piata reglementata, se mentioneaza intr-un amendament la prospect.
(2) Acest amendament va fi aprobat de C.N.V.M. in maximum 7 zile lucratoare si va fi adus la cunostinta publicului cel putin in aceleasi conditii precum prospectul initial, inclusiv prin publicarea unui anunt, in conditiile prevazute la art. 175 alin. (1).
(3) Rezumatul si orice eventuala traducere a acestuia trebuie modificate sau completate, daca este necesar, pentru a se tine seama de noile informatii din cadrul amendamentului.”
37. La articolul 183, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), intocmirea si publicarea unui prospect nu sunt obligatorii in urmatoarele cazuri:
a) pentru urmatoarele tipuri de oferta:
1. o oferta de valori mobiliare adresate exclusiv investitorilor calificati; si/sau
2. o oferta de valori mobiliare adresata la mai putin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati, pe stat membru; si/sau
3. alte oferte de valori mobiliare specificate prin reglementarile C.N.V.M., in conditiile legii;
b) pentru urmatoarele tipuri de valori mobiliare:
1. oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite, cu ocazia unei fuziuni sau a unei divizari, cu conditia sa fie disponibil un document care contine informatii considerate de catre C.N.V.M. ca fiind echivalente cu cele pe care trebuie sa le includa prospectul, tinand seama de cerintele legislatiei europene;
2. dividendele platite actionarilor existenti sub forma de actiuni din aceeasi clasa ca cele care dau drept la aceste dividende, atat timp cat este disponibil un document care contine informatii despre numarul si natura actiunilor, precum si despre motivele si caracteristicile ofertei;
c) in alte cazuri specificate prin reglementarile emise de C.N.V.M., in conditiile legii.”
38. La articolul 184, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Prospectul de oferta este valabil 12 luni dupa aprobarea sa de catre C.N.V.M., putand fi folosit in cazul mai multor emisiuni de valori mobiliare, in acest interval, cu conditia actualizarii acestuia conform art. 179.
(3) Prospectul cuprinde si un rezumat prin care se prezinta, intr-un mod concis si intr-un limbaj nontehnic, informatii esentiale in limba in care s-a intocmit initial prospectul. Forma si continutul rezumatului prospectului furnizeaza, impreuna cu prospectul, informatii corespunzatoare privind elementele esentiale ale valorilor mobiliare in cauza pentru a ajuta investitorii sa decida daca sa investeasca in astfel de valori mobiliare.”
39. La articolul 184, partea introductiva a alineatului (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Rezumatul este intocmit intr-un format comun pentru a facilita comparabilitatea cu rezumatele aferente unor valori mobiliare similare si cuprinde informatii esentiale privind valorile mobiliare in cauza pentru a ajuta investitorii sa decida daca sa investeasca in astfel de valori mobiliare. Rezumatul trebuie sa contina si o avertizare a potentialilor investitori, cu privire la faptul ca:”.
40. La articolul 185, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Fisa de prezentare a emitentului aprobata de C.N.V.M. este valabila o perioada de cel mult 12 luni.
Fisa de prezentare, actualizata potrivit art. 179 sau art. 185 alin. (4), impreuna cu nota privind valorile mobiliare si cu rezumatul, sunt considerate ca fiind un prospect valabil.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), nota privind caracteristicele valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata va contine si informatiile care ar trebui in mod normal sa figureze in fisa de prezentare a emitentului, in cazul in care apare o schimbare semnificativa sau un fapt nou care ar putea afecta evaluarea investitorilor dupa aprobarea ultimei versiuni actualizate a fisei de prezentare, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt furnizate intr-un amendament potrivit art. 179. Nota privind caracteristicele valorilor mobiliare si rezumatul sunt prezentate separat spre aprobare C.N.V.M.”
41. Articolul 186 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 186
(1) In cadrul prospectului pot fi incorporate informatii prin trimitere la unul sau mai multe documente publicate anterior ori simultan si aprobate de C.N.V.M. sau depuse la C.N.V.M. potrivit prevederilor titlului V cap. I sectiunile 1 si 2 si titlului VI cap. II si V. Aceste informatii sunt cele mai recente informatii de care dispune emitentul.
(2) In situatia in care, in cadrul prospectului, sunt incorporate informatii potrivit prevederilor alin. (1), va fi intocmit un tabel de corespondenta pentru a da posibilitatea investitorilor sa identifice aceste informatii.
(3) Rezumatul prospectului nu poate cuprinde informatii prin trimitere la alte documente potrivit prevederilor alin. (1).”
42. Articolul 187 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 187
Prospectul contine informatii privind emitentul si valorile mobiliare care se ofera public sau se admit la tranzactionare pe o piata reglementata. Continutul minim al informatiilor pe care trebuie sa le cuprinda prospectul, forma de prezentare a acestora, in functie de tipul de valori mobiliare care fac obiectul ofertei si documentele ce trebuie sa insoteasca prospectul vor fi stabilite prin reglementarile europene aplicabile referitoare la continutul si publicarea prospectelor, precum si la difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar sau, dupa caz, prin reglementari ale C.N.V.M.”
43. La articolul 189, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazul in care prospectul se refera la o oferta publica de valori mobiliare, investitorii care si-au exprimat vointa de a subscrie valori mobiliare anterior publicarii unui amendament la prospectul de oferta au dreptul de a-si retrage subscrierile efectuate, in termen de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament, cu conditia ca noul factor, eroare sau inexactitate prevazuta la art. 179 sa fi aparut inaintea inchiderii ofertei publice si a transferului valorilor mobiliare. Aceasta perioada poate fi extinsa de emitent sau de ofertant, potrivit reglementarilor C.N.V.M. Data finala pana la care se poate exercita dreptul de retragere trebuie precizata in cadrul amendamentului.”
44. Articolul 192 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 192
(1) Prevederile legale privind ofertele publice de vanzare nu sunt obligatorii in cazul titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M., precum si in alte situatii stabilite prin reglementari C.N.V.M.
(2) C.N.V.M. va emite reglementari cu privire la ofertele publice transfrontaliere, in concordanta cu legislatia europeana aplicabila.”
45. Articolul 204 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 204
(1) Pretul in oferta publica de preluare obligatorie este cel putin egal cu cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la C.N.V.M. a documentatiei de oferta.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul in care ofertantul sau persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat nu au achizitionat actiuni ale societatii subiect al ofertei publice de preluare obligatorii in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la C.N.V.M. a documentatiei de oferta sau daca C.N.V.M., din oficiu sau ca urmare a unei sesizari in acest sens, apreciaza motivat ca operatiunile prin care s-au achizitionat actiuni sunt de natura sa influenteze corectitudinea modului de stabilire a pretului.
(3) In conditiile alin. (2) si in situatia in care sunt respectate termenele prevazute la art. 203, respectiv art. 205 privind depunerea la C.N.V.M. a documentatiei de oferta, pretul oferit in cadrul ofertei publice de preluare va fi cel putin egal cu cel mai mare pret dintre urmatoarele valori determinate de catre un evaluator autorizat, potrivit legii, si desemnat de ofertant:
a) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la C.N.V.M. a documentatiei de oferta;
b) valoarea activului net al societatii, impartit la numarul de actiuni aflat in circulatie, conform ultimei situatii financiare auditate;
c) valoarea actiunilor rezultate dintr-o expertiza efectuata potrivit standardelor internationale de evaluare.
(4) In situatia in care nu se respecta termenele prevazute la art. 203 sau, dupa caz, la art. 205 si ofertantul sau persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat nu au achizitionat actiuni ale societatii subiect al ofertei publice de preluare obligatorii in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la C.N.V.M. a documentatiei de oferta sau in situatia in care C.N.V.M., din oficiu sau ca urmare a unei sesizari in acest sens, apreciaza motivat ca operatiunile prin care s-au achizitionat actiuni sunt de natura sa influenteze corectitudinea modului de stabilire a pretului, pretul oferit in cadrul ofertei publice de preluare obligatorii este cel putin egal cu cel mai mare pret dintre urmatoarele valori determinate de catre un evaluator autorizat, potrivit legii, si desemnat de ofertant, dupa cum urmeaza:
a) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la C.N.V.M. a documentatiei de oferta;
b) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei la care a fost atinsa pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot;
c) cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care actioneaza in mod concertat in ultimele 12 luni anterioare datei la care a fost atinsa pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot;
d) valoarea activului net al societatii, impartit la numarul de actiuni aflat in circulatie, conform ultimei situatii financiare auditate anterioare datei de depunere la C.N.V.M. a documentatiei de oferta;
e) valoarea activului net al societatii, impartit la numarul de actiuni aflat in circulatie, conform ultimei situatii financiare auditate anterioare datei la care a fost atinsa pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot;
f) valoarea actiunilor rezultate dintr-o expertiza efectuata potrivit standardelor internationale de evaluare.
(5) In situatia in care nu sunt aplicabile prevederile alin. (2) si nu sunt respectate termenele prevazute la art. 203 sau, dupa caz, la art. 205, pretul oferit in cadrul ofertei publice de preluare obligatorii este cel putin egal cu cel mai mare pret dintre urmatoarele valori:
a) cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la C.N.V.M. a documentatiei de oferta;
b) cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care actioneaza in mod concertat in ultimele 12 luni anterioare datei la care a fost atinsa pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot;
c) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la C.N.V.M. a documentatiei de oferta;
d) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei la care a fost atinsa pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot.
(6) In situatia in care C.N.V.M., din oficiu sau ca urmare a unei sesizari in acest sens, apreciaza motivat ca pretul stabilit de catre un evaluator autorizat, potrivit legii, in oricare dintre situatiile precizate la alin. (4), nu este de natura sa conduca la stabilirea unui pret echitabil in cadrul ofertei publice de preluare obligatorii, C.N.V.M. va putea solicita refacerea evaluarii.
(7) Raportul de evaluare prin care este determinat pretul in cadrul ofertelor publice de preluare obligatorii va fi pus la dispozitia actionarilor societatii emitente, in aceleasi conditii ca si documentul de oferta.”
46. La articolul 206, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 206
(1) Ca urmare a derularii unei oferte publice de cumparare adresate tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, ofertantul are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul ofertei sa ii vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil, in situatia in care acesta se afla in una din urmatoarele situatii:
a) detine actiuni reprezentand cel putin 95% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate;
b) a achizitionat, in cadrul ofertei publice de cumparare adresate tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 90% din drepturile de vot vizate in cadrul ofertei.”
47. La articolul 206, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Ofertantul poate sa isi exercite dreptul prevazut la alin. (1) in termen de 3 luni de la data inchiderii ofertei publice.”
48. La articolul 206, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) Pretul oferit in cadrul unei oferte publice de cumparare/preluare voluntare, in care ofertantul a achizitionat prin subscrierile din cadrul ofertei actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot vizate in oferta, se considera a fi un pret echitabil. In cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, pretul oferit in cadrul ofertei se considera a fi pret echitabil.
(4) In conditiile in care nu sunt aplicabile prevederile alin. (3), pretul se determina de un evaluator autorizat, potrivit legii, potrivit standardelor internationale de evaluare.”
49. La articolul 206, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
“(4^1) In situatia in care C.N.V.M., din oficiu sau ca urmare a unei sesizari in acest sens, apreciaza motivat ca pretul stabilit de catre un evaluator autorizat, potrivit legii, conform prevederilor alin. (4), nu este de natura sa conduca la stabilirea unui pret echitabil, va putea solicita refacerea evaluarii.”
50. La articolul 206, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Pretul stabilit potrivit prevederilor alin. (3) sau (4) se aduce la cunostinta publicului prin intermediul pietei pe care se tranzactioneaza, prin publicare in Buletinul C.N.V.M., pe website-ul C.N.V.M. si in doua ziare financiare de circulatie nationala, in termen de 5 zile de la intocmirea raportului.”
51. La articolul 206, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
“(6) Societatea emitenta este retrasa de la tranzactionare ca urmare a finalizarii procedurii de exercitare a dreptului prevazut la alin. (1).”
52. La articolul 207, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 207
(1) Ca urmare a unei oferte publice de cumparare adresate tuturor detinatorilor si pentru toate detinerile acestora, un actionar minoritar are dreptul sa ii solicite ofertantului care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 206 alin. (1) sa ii cumpere actiunile la un pret echitabil, conform art. 206 alin. (3) si (4).”
53. La articolul 211 alineatul (2), litera a) se abroga.
54. La articolul 235, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) In cazul in care alegerea prin metoda votului cumulativ nu este aplicata ca urmare a cererii formulate de un actionar semnificativ, acesta are dreptul de a solicita in instanta convocarea de indata a unei adunari generale a actionarilor.”
55. La articolul 235, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Prevederile alin. (1), (1^1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul alegerii membrilor consiliului de supraveghere, in situatia in care societatea admisa la tranzactionare pe o piata reglementata este administrata in sistem dualist.”
56. Dupa articolul 240 se introduce un nou articol, articolul 240^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 240^1
(1) Hotararile adunarii generale, contrare legii sau actului constitutiv, care au drept efect modificarea capitalului social al societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata ori intr-un sistem alternativ de tranzactionare pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.
(2) Actiunile in anulare mentionate la alin. (1) se vor solutiona de urgenta si cu precadere de catre tribunale, in camera de consiliu, intr-un termen de maximum 30 de zile de la data introducerii cererii de chemare in judecata.
(3) Hotararile date de tribunal pot fi atacate cu recurs in maximum 15 zile de la data comunicarii.
(4) Recursul se va solutiona de urgenta de catre curtile de apel in termen de 30 de zile de la data inregistrarii dosarului pe rolul instantei de recurs.”
57. Articolul 243 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 243
(1) Consiliul de administratie sau directoratul, dupa caz, convoaca adunarea generala in termenul prevazut la art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) nu este aplicabil pentru a doua sau pentru urmatoarea convocare a adunarii generale determinata de neintrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocata pentru prima data, cu conditia ca:
a) prezentul articol sa fi fost respectat cu ocazia primei convocari;
b) pe ordinea de zi sa nu se fi adaugat niciun punct nou; si
c) sa treaca cel putin 10 zile intre convocarea finala si data adunarii generale.
(3) Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
(4) Data de referinta se stabileste de catre emitent si nu poate sa fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei adunarii generale careia i se aplica.
(5) Impiedicarea accesului unui actionar ce indeplineste conditiile legii de a participa la adunarea generala a actionarilor da dreptul oricarei persoane interesate sa ceara in justitie anularea hotararii adunarii generale a actionarilor.
(6) Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala. Prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile in cazul societatilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.
(7) Societatile comerciale pot permite actionarilor lor orice forma de participare la adunarea generala prin mijloace electronice de transmisie a datelor.
(8) Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor.
(9) Societatile comerciale au obligatia sa intocmeasca proceduri care sa dea actionarilor posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala. In cazul in care pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor se afla rezolutii care necesita votul secret, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta. C.N.V.M. va emite reglementari privind aceasta procedura.
(10) Cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale a actionarilor, societatea va pune la dispozitia actionarilor documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi, pe website-ul propriu.
(11) Consiliul de administratie, respectiv directoratul sunt obligati sa convoace adunarea generala la cererea actionarilor precizati la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributia adunarii, astfel incat adunarea sa fie tinuta, la prima sau la a doua convocare, in termen de cel mult 60 de zile de la data cererii.”
58. Articolul 252 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 252
Interdictiile prevazute in acest titlu nu se vor aplica in cazul tranzactiilor cu propriile actiuni din cadrul programelor de rascumparare sau in cazul tranzactiilor care au ca obiectiv stabilizarea unui instrument financiar si care sunt executate cu respectarea reglementarilor europene aplicabile in ceea ce priveste programele de rascumparare si stabilizarea instrumentelor financiare.”
59. Articolul 271 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 271
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi si a reglementarilor adoptate in aplicarea acesteia atrage raspunderea in conditiile legii.”
60. Articolul 272 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 272
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de catre:
a) S.S.I.F. si/sau de catre membrii consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului, reprezentantii compartimentului de control intern, agentii pentru servicii de investitii financiare ai S.S.I.F. si agentii delegati, precum si de catre persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, dupa caz, in legatura cu:
1. nerespectarea conditiilor care au stat la baza autorizarii si a conditiilor de functionare prevazute la art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (1) si (2), art. 6, art. 8 alin. (5), art. 9, 14, 15, 16, art. 18 alin. (1), (2), (4), (5), (7) si (8) si art. 20 alin. (3);
2. nerespectarea regulilor prudentiale prevazute la art. 23 alin. (1) si (4), art. 24 si 25;
3. nerespectarea regulilor de conduita prevazute la art. 26 alin. (1), art. 27 si art. 28 alin. (1) si (7);
4. nerespectarea prevederilor art. 37, art. 38 alin. (1) si (4), art. 39 si 39^1 referitoare la operatiunile transfrontaliere ale S.S.I.F.;
5. nerespectarea prevederilor existente in reglementarile proprii si/sau ale operatorului de piata/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de C.N.V.M.;
b) institutiile de credit si/sau de catre conducatorii structurii organizatorice aferente operatiunilor pe piata de capital, reprezentantii compartimentului de control intern si agentii pentru servicii de investitii financiare si agentii delegati ai institutiilor de credit, precum si de catre persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, dupa caz, in legatura cu:
1. nerespectarea cerintei de inscriere in Registrul C.N.V.M. si a conditiilor de functionare prevazute la art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (1) si (2) si art. 16;
2. nerespectarea regulilor prudentiale prevazute la art. 23 alin. (1) si (4), art. 24 si 25;
3. nerespectarea regulilor de conduita prevazute la art. 26 alin. (1), art. 27 si art. 28 alin. (1) si (7);
4. nerespectarea prevederilor existente in reglementarile operatorului de piata/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de C.N.V.M.;
c) intermediarii din alte state membre, precum si de catre persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, dupa caz, in legatura cu:
1. nerespectarea cerintei de inscriere in Registrul C.N.V.M. prevazute la art. 3 alin. (2) pentru desfasurarea de servicii si activitati de investitii financiare pe teritoriul Romaniei;
2. nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (1) – (3), alin. (5) si (6) si art. 42 alin. (2) referitoare la intermediari din alte state membre;
3. nerespectarea prevederilor existente in reglementarile operatorului de piata/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de C.N.V.M.;
d) intermediarii din state nemembre, precum si de catre persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, dupa caz, in legatura cu:
1. nerespectarea cerintei de inscriere in Registrul C.N.V.M. prevazute la art. 3 alin. (2) pentru desfasurarea de servicii si activitati de investitii financiare pe teritoriul Romaniei;
2. nerespectarea prevederilor art. 43 referitoare la intermediari din state nemembre;
3. nerespectarea prevederilor existente in reglementarile operatorului de piata/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de C.N.V.M.;
e) traderi, precum si de catre persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, dupa caz, in legatura cu:
1. nerespectarea cerintei de inscriere in Registrul C.N.V.M. prevazute la art. 30 alin. (1);
2. nerespectarea prevederilor art. 31 referitoare la acordul operatorului de piata si la respectarea reglementarilor respectivei piete reglementate;
3. nerespectarea prevederilor art. 32 referitoare la compensarea si decontarea tranzactiilor efectuate de traderi;
4. nerespectarea prevederilor art. 33 referitoare la interdictiile stabilite pentru traderi;
5. nerespectarea regulilor prudentiale si de conduita prevazute la art. 23 alin. (1) si (4), art. 24 alin. (1) lit. d) si la art. 26 alin. (1);
6. nerespectarea prevederilor existente in reglementarile operatorului de piata/sistem aprobate de C.N.V.M.;
f) consultantii de investitii, precum si de catre persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, dupa caz, in legatura cu:
1. nerespectarea interdictiilor stabilite la art. 35 alin. (4);
2. nerespectarea regulilor de conduita la care se face referire la art. 35 alin. (5);
g) entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M., emitentii de valori mobiliare si/sau de catre membrii consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului ai entitatii autorizate, reglementate si supravegheate sau emitentilor de valori mobiliare, precum si de catre persoane fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege sau au legatura cu activitatea entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M. si/sau a emitentilor de valori mobiliare, dupa caz, in legatura cu:
1. incalcarea prevederilor privind ofertele publice si operatiunile de retragere a actionarilor dintr-o societate comerciala prevazute la art. 173 alin. (2), art. 174 alin. (2), art. 175 alin. (1), (3^1) si (4), art. 176, 177, art. 178 alin. (1) – (3), art. 179, art. 183 alin. (1) si (2), art. 184, art. 185 alin. (2) si (4), art. 186 alin. (1), art. 187, art. 190 – 192, art. 193 alin. (2) si (3), art. 195 alin. (1), art. 196 alin. (2) si (3), art. 197, art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 200, art. 204 alin. (7), art. 206 alin. (5) si art. 208;
2. incalcarea prevederilor privind admiterea la tranzactionare a valorilor mobiliare prevazute la art. 211 alin. (1), art. 212, 215, 216, art. 217 alin. (1), art. 219, art. 220 alin. (1) – (3), art. 221, 222 si art. 223 alin. (1);
3. incalcarea obligatiilor de raportare, de realizare a operatiunilor si de respectare a conduitei si conditiilor prevazute la art. 209, 210, art. 224 alin. (1) – (5) si (8), art. 225, art. 226 alin. (1) – (5) si (7), art. 227, art. 228 alin. (1), (3) si (4), art. 229 – 233, art. 236, 237, 239, art. 240 alin. (3), art. 241 alin. (1) si (2), art. 242 si art. 243 alin. (1), (4) si (9) – (11).
4. desfasurarea unei oferte publice fara aprobarea C.N.V.M. a prospectului/documentului de oferta, precum si desfasurarea fara aprobarea C.N.V.M. a oricaror activitati sau operatiuni pentru care prezenta lege sau reglementarile C.N.V.M. impun aprobarea;
5. nerespectarea conditiilor stabilite prin decizia C.N.V.M. de aprobare a prospectului/documentului de oferta, a unor amendamente la acestea, precum si a anuntului/anuntului preliminar sau materialelor publicitare aferente unei oferte publice;
6. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 146 alin. (4) privind incheierea de contracte cu depozitarul central;
h) operatorii de piata/sistem, administratorii si persoanele cu functii de conducere ai operatorilor de piata/operatorilor de sistem, precum si de catre persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, in legatura cu:
1. nerespectarea conditiilor care au stat la baza autorizarii si a conditiilor de functionare a operatorilor de piata prevazute la art. 126 alin. (2) si (3), art. 129, 130, 131 si 133;
2. nerespectarea prevederilor privind reglementarile emise de operatorii de piata prevazute la art. 134 alin. (4) si (5), art. 141 si 249;
3. nerespectarea prevederilor existente in reglementarile operatorului de piata/sistem aprobate de C.N.V.M.;
4. nerespectarea prevederilor privind supravegherea pietelor reglementate prevazute la art. 135 alin. (2);
5. nerespectarea obligatiilor stipulate la art. 136 alin. (1) si (2) privind furnizarea de date, informatii si documente, respectiv de modificare a reglementarilor proprii;
6. nerespectarea prevederilor privind sistemele alternative de tranzactionare prevazute la art. 141;
7. neacordarea in mod nejustificat a accesului intermediarilor din state membre potrivit art. 42 alin. (1);
i) S.A.I., A.O.P.C. autoadministrata ori depozitar si/sau de catre membrii consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului si reprezentantii compartimentului de control intern ai unei S.A.I. sau A.O.P.C. autoadministrate, precum si de catre persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, dupa caz, in legatura cu:
1. incalcarea conditiilor de constituire, inregistrare la C.N.V.M. si functionare a A.O.P.C. prevazute la art. 115 alin. (1) si (4), art. 117 alin. (1), art. 118, art. 119 alin. (2), art. 120 alin. (1), (3) si (4) si art. 286 alin. (1) – (3);
2. nerespectarea prevederilor reglementarilor interne ale societatii de investitii de tip inchis autoadministrate, regulilor fondului/actului constitutiv al societatii de investitii de tip inchis si/sau ale prospectelor de emisiune ale A.O.P.C.;
j) depozitarii centrali, casele de compensare, contrapartile centrale, intermediari si/sau de catre membrii consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului, precum si de catre persoanele fizice care exercita de jure sau de facto functii de conducere in cadrul entitatilor anterior mentionate ori de catre alte persoane responsabile, dupa caz, in legatura cu:
1. nerespectarea conditiilor care au stat la baza autorizarii si a conditiilor de functionare la care se face referire la art. 148 alin. (1) si (2) si art. 159 alin. (2) si (3);
2. refuzul de a furniza C.N.V.M. informatiile solicitate, conform art. 144 alin. (2), referitoare la compensarea si decontarea tranzactiilor;
3. refuzul de a furniza emitentilor informatiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate conform art. 146 alin. (4) si (5);
4. refuzul de a raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate detinute de intermediari conform art. 146 alin. (6);
5. nerespectarea de catre intermediari a obligatiilor de raportare in termenele prevazute la art. 146 alin. (7);
6. nerespectarea obligatiilor privind evidentierea valorilor mobiliare si a sarcinilor asupra acestora prevazute la art. 151;
7. refuzul de a duce la indeplinire solicitarile C.N.V.M. prevazute la art. 153 alin. (2) si art. 154;
8. nerespectarea de catre persoanele responsabile a obligatiilor privind achizitia, detinerea si instrainarea actiunilor depozitarului central conform art. 150;
9. nerespectarea de catre persoanele responsabile a obligatiilor privind achizitia, detinerea si instrainarea actiunilor casei de compensare/contrapartii centrale conform art. 160;
10. folosirea marjelor in alt scop decat acela specificat in reglementarile la care se face referire in art. 158;
11. nerespectarea de catre casa de compensare si/sau contrapartea centrala a obligatiilor prevazute la art. 163 si 164;
12. refuzul de a duce la indeplinire solicitarile C.N.V.M. prevazute la art. 153 alin. (2) si art. 165 si 166;
13. nerespectarea prevederilor referitoare la constituirea si executarea garantiilor financiare si a ipotecilor mobiliare prevazute la art. 151 alin. (4) – (6);
14. nerespectarea prevederilor existente in reglementarile operatorului de piata/sistem aprobate de C.N.V.M;
15. nerespectarea prevederilor existente in reglementarile depozitarului central/casei de compensare aprobate de C.N.V.M.;
16. neacordarea in mod nejustificat a accesului intermediarilor din state membre potrivit art. 42 alin. (1);
k) persoanele responsabile din partea Fondului de compensare a investitorilor in legatura cu:
1. nerespectarea obligatiilor de efectuare a platilor compensatorii conform art. 47 si de publicare a informatiilor prevazute la art. 48;
2. nerespectarea reglementarilor Fondului de compensare a investitorilor aprobate de C.N.V.M.
(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea masurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare si control sau in urma acestora;
b) nerespectarea prevederilor referitoare la modul de intocmire a situatiilor financiar-contabile si la auditarea acestora, prevazute la art. 258 alin. (1);
c) incalcarea prevederilor art. 245 – 248 privind abuzul pe piata;
d) nerespectarea obligatiilor de raportare si conduita prevazute la art. 250;
e) utilizarea neautorizata a sintagmelor servicii si activitati de investitii, societate de servicii de investitii financiare, agent pentru servicii de investitii financiare, piata reglementata si bursa de valori, asociate cu oricare dintre instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, sau a oricarei combinatii intre acestea;
f) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 286^1;
g) impiedicarea fara drept a exercitarii drepturilor conferite de catre lege C.N.V.M., precum si refuzul nejustificat al oricarei persoane de a raspunde solicitarilor C.N.V.M. in exercitarea prerogativelor care ii revin conform legii.”
61. Articolul 273 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 273
(1) Savarsirea contraventiilor prevazute la art. 272 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) in cazul contraventiilor prevazute la art. 272 alin. (1) lit. a) – f), lit. g) pct. 4 si 5, lit. h), i), lit. j) pct. 1 – 9 si 11 – 13 si la alin. (2) lit. e):
(i) cu avertisment sau amenda de la 1.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele fizice;
(ii) cu avertisment sau amenda de la 0,1% pana la 5% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii, in functie de gravitatea faptei savarsite, pentru persoanele juridice;
b) in cazul contraventiilor prevazute la art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1, 2, 3 si 6, lit. j) pct. 10), lit. k), alin. (2) lit. a), b), d), f) si g):
(i) cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei pentru persoanele fizice;
(ii) cu amenda de la 0,1% pana la 10% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii, in functie de gravitatea faptei savarsite, pentru persoanele juridice;
c) in cazul contraventiilor prevazute la art. 272 alin. (2) lit. c), prin derogare de la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 2/2001:
(i) intre jumatatea si totalitatea valorii tranzactiei realizate;
(ii) cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, in situatia in care nu s-a realizat nicio tranzactie.
(2) In cazul in care cifra de afaceri realizata in anul financiar anterior sanctionarii nu este disponibila la data sanctionarii, va fi luata in considerare cea aferenta anului financiar in care persoana juridica a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinta. Prin an de referinta se intelege anul anterior sanctionarii.
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, in cazul persoanei juridice nou-infiintate care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii sau in cazul persoanei juridice a carei cifra de afaceri nu este accesibila C.N.V.M., aceasta va fi sanctionata cu:
a) amenda de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. a);
b) amenda de la 15.000 lei la 2.500.000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. b).
(4) C.N.V.M. poate aplica si urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare, aplicate, dupa caz:
1. suspendarea autorizatiei;
2. retragerea autorizatiei;
3. interzicerea pentru o perioada cuprinsa intre 90 de zile si 5 ani a dreptului de a ocupa o functie, de a desfasura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea in conditiile prezentei legi.”
62. Dupa articolul 273 se introduc doua noi articole, articolele 273^1 si 273^2, cu urmatorul cuprins:
“ART. 273^1
Desfasurarea fara autorizatie a oricaror activitati sau operatiuni pentru care prezenta lege cere autorizarea constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii penale.
ART. 273^2
(1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de art. 203 referitoare la initierea, in termenul prevazut de lege, a unei oferte publice de preluare obligatorie constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
(i) pentru persoanele fizice:
a) avertisment sau amenda de la 1.000 lei la 25.000 lei, in cazul in care termenul legal de lansare a ofertei a fost depasit cu cel mult 30 de zile;
b) amenda de la 25.001 lei la 50.000 lei, in cazul in care termenul legal a fost depasit cu cel mult 60 de zile;
c) prin exceptie de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, amenda de la 50.001 lei la 500.000 lei, in cazul in care termenul legal a fost depasit cu mai mult de 60 de zile;
(ii) pentru persoanele juridice:
a) avertisment sau amenda de la 0,1% pana la 1% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii, in cazul in care termenul legal a fost depasit cu cel mult 30 de zile;
b) amenda de la 0,1% pana la 5% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii, in cazul in care termenul legal a fost depasit cu cel mult 60 de zile;
c) amenda de la 0,1% pana la 10% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii, in cazul in care termenul legal a fost depasit cu mai mult de 60 de zile.
(2) Nerespectarea prevederilor privind interdictia de a achizitiona actiuni prevazuta la art. 203 alin. (2) si (4) constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
(i) pentru persoanele fizice, avertisment sau amenda de la 10.000 lei la 500.000 lei;
(ii) pentru persoanele juridice, avertisment sau amenda de la 0,1% pana la 10% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii.
(3) In cazul in care cifra de afaceri realizata in anul financiar anterior sanctionarii nu este disponibila la data sanctionarii, va fi luata in considerare cea aferenta anului financiar in care persoana juridica a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinta. Prin an de referinta se intelege anul anterior sanctionarii.
(4) Prin exceptie de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, in cazul persoanei juridice nou-infiintate care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii sau in cazul persoanei juridice a carei cifra de afaceri nu este accesibila C.N.V.M. si care nu respecta obligatiile prevazute la alin. (1), aceasta va fi sanctionata cu:
a) amenda de la 5.000 lei la 500.000 lei, in cazul in care termenul legal a fost depasit cu cel mult 30 de zile;
b) amenda de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, in cazul in care termenul legal a fost depasit cu cel mult 60 de zile;
c) amenda de la 15.000 lei la 2.500.000 lei, in cazul in care termenul legal a fost depasit cu mai mult de 60 de zile.
(5) Prin exceptie de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, in cazul persoanei juridice nou-infiintate care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii sau in cazul persoanei juridice a carei cifra de afaceri nu este accesibila C.N.V.M. si care nu respecta obligatiile prevazute la alin. (2), aceasta va fi sanctionata cu amenda de la 5.000 lei la 2.500.000 lei.
(6) Dispozitiile alin. (1), (3) si (4) se aplica in mod corespunzator si in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute de art. 205 alin. (3) – (5).”
63. Articolul 274 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 274
(1) Savarsirea contraventiilor prevazute la art. 272 si 273^2 se constata de catre C.N.V.M.
(2) C.N.V.M. poate delega constatarea savarsirii contraventiilor catre agenti imputerniciti sa exercite atributii privind supravegherea, investigarea si controlul respectarii dispozitiilor legale si ale reglementarilor aplicabile pietei de capital.
(3) La primirea actelor de verificare rezultate in urma activitatii de autorizare, supraveghere sau control, in situatia in care se constata savarsirea unei contraventii, C.N.V.M. dispune aplicarea sanctiunilor prevazute de art. 273 sau 273^2. De asemenea, prin acte individuale, C.N.V.M. poate dispune extinderea investigatiilor, luarea de masuri conservatorii si/sau audierea persoanelor vizate de actele de verificare.
(4) C.N.V.M. poate face publica orice masura sau sanctiune impusa pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi si ale reglementarilor adoptate in aplicarea acesteia.”
64. La articolul 275, alineatul (2) se abroga.
65. Articolele 276 si 277 se abroga.
66. Articolul 278 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 278
(1) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, termenul de prescriptie a aplicarii si executarii sanctiunii contraventionale este de 3 ani de la data savarsirii faptei.
(2) In cazul contraventiilor continue, termenul de prescriptie de 3 ani curge de la data constatarii faptei.”
67. Articolul 279 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 279
(1) Savarsirea cu intentie a faptelor prevazute la art. 237 alin. (3) si art. 245 – 248 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda.
(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda accesarea cu intentie de catre persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzactionare, de depozitare sau de compensare-decontare.”
68. Articolul 280 se abroga.
69. La articolul 288, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
“(4^1) C.N.V.M. coopereaza cu Autoritatea Europeana pentru Piete si Valori Mobiliare si Comitetul European pentru Risc Sistemic si furnizeaza fara intarziere acestora toate informatiile necesare pentru indeplinirea sarcinilor care le revin.”

TITLUL III
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 204
(1) Art. 175 alin. (3^1), art. 179, art. 184 alin. (2), (3) si (4), art. 185 alin. (2) si (4), art. 186, art. 189 alin. (2) si art. 204 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica ofertelor publice al caror prospect/document de oferta este aprobat dupa momentul intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Art. 183 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica ofertelor publice initiate dupa momentul intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
ART. 205
In tot cuprinsul Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma “servicii de investitii financiare” se inlocuieste cu sintagma “servicii si activitati de investitii”, iar termenul “insolvabilitate” se inlocuieste cu termenul “insolventa”.
ART. 206
Dispozitiile referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care nu sunt contrare prezentei ordonante de urgente.
ART. 207
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

*

Prezenta ordonanta de urgenta transpune:
1. Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 17 noiembrie 2009;
2. Directiva 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere in aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduita, administrarea riscului si continutul contractului dintre depozitar si societatea de administrare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 176 din 10 iulie 2010;
3. Directiva 2010/44/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere in aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste anumite dispozitii referitoare la fuziunile fondurilor, structurile de tip master-feeder si procedura de notificare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 176 din 10 iulie 2010;
4. dispozitiile art. 15 alin. (4) si ale art. 16 alin. (3) din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumparare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 aprilie 2004;
5. dispozitiile art. 4 paragraful (1) pct. 2, 3, 7, 17, 25 si 27, art. 13 paragraful 7, art. 23 paragraful 1 si paragraful 3 subparagraful (1), art. 50 si anexa I din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE si 93/6/CEE ale Consiliului si a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 145 din 30 aprilie 2004;
6. dispozitiile art. 5 alin. (1) primul si al treilea paragraf si alin. (4) partea introductiva, art. 7 alin. (3) a treia teza, art. 8 alin. (1) partea introductiva, art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1) prima teza si alin. (3), art. 12 prima teza si art. 15 al doilea paragraf din Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul societatilor comerciale cotate la bursa, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 184 din 14 iulie 2007;
7. dispozitiile art. 3 paragraful 1 din Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului si a Directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE in ceea ce priveste normele de procedura si criteriile de evaluare aplicabile evaluarii prudentiale a achizitiilor si majorarilor de participatii in sectorul financiar, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 247 din 21 septembrie 2007;
8. dispozitiile art. 1 pct. 2 lit. a), pct. 3 lit. a) pct. (i), pct. 4 lit. a) pct. (i), pct. 5 lit. a) pct. (i), pct. 9, pct. 11 lit. a), pct. 12, pct. 14 lit. a) si pct. 16 din Directiva 2010/73/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare si a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligatiilor de transparenta in ceea ce priveste informatia referitoare la emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 327 din 11 decembrie 2010;
9. dispozitiile art. 6 paragraful (8) si art. 11 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2009/65/CE cu privire la competentele Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru asigurari si pensii ocupationale) si ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 331 din 15 decembrie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close