Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2007 privind datoria publica

In M. Of. nr. 453 din 6 iulie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 646/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007.

Din cuprins:
ART. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Punctul 2.d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“2.d) Datoria publica guvernamentala este alcatuita din datoria publica guvernamentala directa si datoria publica guvernamentala garantata.
– datoria publica guvernamentala directa – totalitatea obligatiilor statului la un moment dat, provenind din finantarile rambursabile angajate pe baze contractuale de Guvern prin Ministerul Finantelor Publice, conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare (denumita in continuare ordonanta de urgenta), inclusiv cele contractate de autoritatile administratiei publice centrale pana la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta;
– datoria publica guvernamentala garantata – totalitatea obligatiilor statului la un moment dat, provenind din finantarile rambursabile garantate de Guvern prin Ministerul Finantelor Publice, conform dispozitiilor ordonantei de urgenta, exclusiv cele contractate de autoritatile administratiei publice centrale pana la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta;
– imprumut guvernamental – obligatia generata de un contract prin care statul, prin Ministerul Finantelor Publice, in calitate de imprumutat, obtine fonduri financiare de la o persoana fizica sau juridica creditoare rezidenta ori nerezidenta si se angajeaza sa le ramburseze, impreuna cu dobanda si cu alte costuri aferente, intr-o perioada specificata;
– titlu de stat – instrumentul financiar care atesta datoria publica, sub forma de bonuri, certificate de trezorerie, obligatiuni, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populatie nerascumparate la scadenta si transformate in certificate de depozit sau alte instrumente financiare constituind imprumuturi ale statului in moneda nationala ori in valuta, pe termen scurt, mediu si lung. Acestea pot fi emise in forma materializata sau dematerializata, nominative ori la purtator si pot fi negociabile sau nenegociabile;
– titlu de stat pe termen scurt – bonul de tezaur si certificatul de trezorerie, fie purtator de dobanda, fie cu discont, cu scadenta de pana la un an inclusiv, precum si alte instrumente financiare ce pot fi create de emitent, in conditiile legii;
– titlu de stat pe termen mediu sau lung – obligatiunea de stat cu o scadenta de peste un an si maximum 5 ani de la emisiune, respectiv de peste 5 ani de la emisiune, fie purtatoare de dobanda, fie cu discont, emisa conform clauzelor imprumutului de stat;
– titlu de stat cu dobanda – titlul de stat care are o valoare nominala la care se plateste o dobanda stabilita, la date specificate;
– titlu de stat cu discont – titlul de stat fara cupon de dobanda, care este vandut la o valoare mai mica decat valoarea sa nominala;
– capital aferent titlurilor de stat purtatoare de dobanda – suma imprumutata de la cel care ofera imprumutul, la data efectuarii emisiunii titlurilor de stat purtatoare de dobanda;
– capital aferent titlurilor de stat cu discont – suma imprumutata de la cel care ofera imprumutul, la data efectuarii emisiunii titlurilor de stat cu discont, la valoarea care reprezinta pretul titlurilor de stat cu discont;
– titlu de stat dematerializat – titlul de stat pentru care emisiunea, probatiunea si transmisiunea drepturilor incorporate se evidentiaza prin inscriere in sistemul de inregistrare in cont; acest instrument poate fi utilizat de catre detinatori drept garantie pentru imprumuturi;
– titlu de stat materializat – titlul de stat in forma fizica, inscris imprimat, care cuprinde mentiuni obligatorii referitoare la emitent, valoarea nominala, rata dobanzii sau a discontului, scadenta, modul de transmisiune si alte elemente specifice fiecarei categorii de titluri;
– sistem de inregistrare in cont – sistemul operational prin intermediul caruia titlurile de stat sunt emise in forma dematerializata, inregistrarea lor fiind efectuata de catre Ministerul Finantelor Publice sau de agentul desemnat de acesta;
– pretul titlului de stat – suma platita de cumparatorii titlurilor de stat;
– valoarea nominala a titlului de stat – valoarea unui titlu de stat, rambursabila la scadenta;
– prima – diferenta dintre pretul unui titlu de stat la emisiune si valoarea sa nominala, daca pretul este mai mare decat valoarea nominala;
– discont – diferenta dintre pretul unui titlu de stat la emisiune si valoarea sa nominala, daca pretul este mai mic decat valoarea nominala;
– rata dobanzii – dobanda exprimata in procente pe an, platita pentru capitalul unui imprumut sau titlu de stat purtator de dobanda;
– rata variabila a dobanzii – rata dobanzii unui imprumut sau titlu de stat purtator de dobanda, care se modifica la intervale de timp, in conformitate cu un indice, o formula sau un alt criteriu, dupa cum este prevazut in clauzele contractului de imprumut sau ale prospectului de emisiune;
– dobanda/cuponul – suma de bani calculata corespunzator perioadei de dobanda/cupon, la plata careia s-a angajat Ministerul Finantelor Publice conform prevederilor din prospectele de emisiune;
– dobanda acumulata – dobanda calculata pentru intervalul cuprins intre data cuponului, anterioara datei emisiunii/redeschiderii, si data emisiunii/redeschiderii pentru titlurile de stat tip benchmark si titlurile de stat denominate in valuta care permit redeschideri;
– data scadentei – data la care valoarea nominala si ultima transa de dobanda, aferente unui imprumut sau titlu de stat purtator de dobanda, ori valoarea nominala a unui titlu de stat cu discont devin exigibile, in conformitate cu clauzele contractului de imprumut sau ale prospectului de emisiune;
– data platii dobanzii – data desemnata pentru plata dobanzii aferente unui imprumut sau unei anumite serii de titluri de stat, purtatoare de dobanda;
– data rambursarii in avans – data rambursarii unui imprumut, anterioara scadentei acestuia;
– data valutei – data la care se face decontarea tranzactiei;
– data tranzactiei – data la care se incheie tranzactia;
– schimbarea valutei de contract a unui imprumut – decizia Ministerului Finantelor Publice de redenominare valutara a unui imprumut si a conditiilor financiare, in baza conditiilor de piata, de comun acord cu imprumutatorul;
– redeschiderea emisiunilor de titluri de stat – operatiunea prin care Ministerul Finantelor Publice decide atragerea de sume suplimentare de la investitori rezidenti sau nerezidenti, prin intermediul unei emisiuni de titluri de stat aflate deja in portofoliul acestuia;
– prospect de emisiune – document prin care sunt evidentiate caracteristicile titlurilor de stat:
a) denumirea, data emisiunii si valoarea titlurilor de stat oferite;
b) forma imprumutului de stat reprezentat prin titlurile aferente – cu discont sau purtator de dobanda;
c) rata dobanzii, metoda de calcul si datele la care se plateste dobanda, daca este cazul;
d) data scadentei si optiunile incorporate, daca este cazul;
– plasamentul privat – instrument de datorie publica materializat prin contractarea in mod direct de imprumuturi sau vanzarea directa de titluri de stat catre un investitor ori un grup restrans de investitori autorizati sa opereze pe pietele financiare care au capacitatea de a evalua si administra beneficiile si riscurile unei oportunitati de investitii si care se afla sub reglementarea autoritatilor de supraveghere a pietelor financiare. Utilizarea acestui instrument se realizeaza in conditii specifice determinate de caracterul confidential al tranzactiei solicitat de investitori.
Pe piata interna a titlurilor de stat, daca in prospectul de emisiune nu se prevede altfel, formulele de baza utilizate sunt:
a) pentru titluri de stat pe termen scurt cu discont – certificate de trezorerie cu discont:

(d x r)
P = 1 – ——-
360

Y = r/P,
in care:
P = pretul titlului cu discont exprimat cu 4 zecimale;
d = numarul de zile pana la scadenta;
r = rata discontului (exprimata cu doua zecimale);
Y = randamentul (rata dobanzii) exprimat cu doua zecimale;

b) pentru titluri de stat pe termen scurt cu dobanda – certificate de trezorerie cu dobanda:

z
D = VN x d x —–,
360

unde:
D = dobanda (cuponul);
VN = valoarea nominala individuala;
d = rata dobanzii (exprimata cu doua zecimale);
z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;

c) pentru titluri de stat pe termen mediu si lung cu dobanda – obligatiuni de stat cu dobanda fixa:

z
D = VN x d x ———–,
365 sau 366

unde:
D = dobanda (cuponul);
VN = valoarea nominala individuala;
d = rata dobanzii (exprimata cu doua zecimale);
z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
366 = zile pentru an bisect;
sau
D = VN x r/frecventa anuala a cuponului,
unde:
D = dobanda (cupon);
VN = valoarea nominala individuala;
r = rata cuponului;

frecventa anuala a cuponului = 1, pentru plata anuala;
2, pentru plata semianuala;
4, pentru plata trimestriala.

In cazul obligatiunilor de stat emise in baza legilor speciale (emisiuni dedicate), in care perioada de detinere a obligatiunii de stat pentru care se datoreaza dobanda (trimestru, semestru sau an) nu depaseste anul calendaristic, dar plata se efectueaza in cursul anului calendaristic urmator, in formula de calcul a dobanzii la numitor se va utiliza numarul de zile ale anului calendaristic pentru care se datoreaza si se calculeaza dobanda.
In cazul obligatiunilor de stat (emisiuni standard) in care perioada de detinere a obligatiunii de stat pentru care se datoreaza dobanda excedeaza anului calendaristic, iar plata se efectueaza in anul calendaristic urmator, in formula de calcul a dobanzii la numitor se utilizeaza numarul de zile ale anului calendaristic in care se efectueaza plata cuponului;
d) pentru obligatiunile de stat pe termen mediu si lung cu dobanda indexata cu indicele preturilor de consum:

z
D = VN x d x —–,
365

unde:
D = dobanda (cuponul);
VN = valoarea nominala individuala;
z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
d = rata dobanzii, exprimata procentual cu 6 zecimale, pentru fiecare perioada de calcul al cuponului, calculata ca produs anualizat (P) al celor 6 indici ai preturilor de consum lunari publicati de Institutul National de Statistica plus o marja M care se va determina pentru fiecare perioada dupa formula:

365
d = —– [P (IPCi/100) – 1] x 100 + M,
z

unde:
i = indicii precizati in prospectul de emisiune a titlurilor de stat, in functie de data de plata a cuponului de dobanda;
IPCi = indicele lunar al preturilor de consum, publicat de Institutul National de Statistica; va fi luat in considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea;
M = marja, exprimata procentual, reprezinta elementul in functie de care se va face clasificarea ofertelor.
In vederea alinierii la standardele recunoscute, potrivit conventiilor ISMA (International Securities Market Association), Ministerul Finantelor Publice poate opta si pentru utilizarea altor formule de calcul ale discontului sau ale dobanzii.”
2. Dupa punctul 3.5.2 se introduce un nou punct, punctul 3.5.3, cu urmatorul cuprins:
“3.5.3. Veniturile din dobanda acumulata incasata ca urmare a emisiunilor de titluri de stat denominate in valuta care permit redeschideri reprezinta venit la bugetul de stat; plata dobanzii la scadenta, aferenta acestor titluri, se efectueaza din bugetul de stat.”
3. Punctul 4.1.a),b)1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“4.1.a),b)1. Procedura lansarii emisiunilor de titluri de stat pe piata interna presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
1. elaborarea referatului de aprobare a ordinului privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat, in cadrul caruia vor fi evidentiate:
1.1. motivarea volumului de titluri de stat ce urmeaza a fi lansate avand in vedere:
– valoarea titlurilor de stat scadente in perioada pentru care se anunta lansarea titlurilor de stat;
– valoarea la curs istoric a ratelor de capital scadente aferente imprumuturilor in valuta pentru sustinerea balantei de plati, finantarea si refinantarea datoriei publice guvernamentale;
– valoarea estimata a rascumpararilor de certificate de trezorerie pentru populatie, vandute prin reteaua Trezoreriei Statului, determinata ca medie lunara a soldului acestora conform situatiilor de raportare din teritoriu;
– volumul deficitelor bugetare sustinute temporar de disponibilitatile contului curent general al trezoreriei, conform datelor operative de la finele lunii precedente;
– valoarea soldului debitor/creditor al contului curent general al trezoreriei conform prognozei evolutiei disponibilitatilor acestuia pentru perioada pentru care se anunta lansarea titlurilor de stat;
1.2. structura pe scadente a titlurilor de stat;
1.3. fundamentarea alegerii tipurilor de scadenta, a ratei cuponului in cazul obligatiunilor de stat;
1.4. caracteristicile titlurilor de stat;
– alte informatii si elemente considerate relevante;
2. elaborarea ordinului de aprobare a prospectului de emisiune a titlurilor de stat, obtinerea vizelor necesare in vederea supunerii aprobarii conducerii Ministerului Finantelor Publice;
3. transmiterea ordinului spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe pagina de web a Ministerului Finantelor Publice si la BNR, in vederea informarii dealerilor pietei primare;
4. decontarea emisiunilor de titluri de stat, care se evidentiaza astfel:
– valoarea nominala, in finantarea/refinantarea datoriei publice guvernamentale;
– prima, exprimata ca diferenta intre valoarea nominala a titlului de stat de tip benchmark/titlului de stat denominat in valuta care permite redeschidere si pretul net al acestuia, in care pretul net este mai mare decat valoarea nominala; in cazul titlurilor de stat denominate in valuta prima incasata in contul de disponibilitati in valuta al Ministerului Finantelor Publice si confirmata de BNR se va vinde la un curs comunicat de BNR valabil la 3 zile lucratoare de la alimentarea contului in valuta. Sumele in lei sau echivalentul in lei aferente primei reprezinta cheltuiala negativa si se vor inregistra in clasificatia economica a cheltuielilor bugetului de stat, la bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, la cap. 55.01 <<Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi>>, titlul 30 <<Dobanzi>>, art. 30.01 <<Dobanzi aferente datoriei publice interne>>, alin. 30.01.03 <<Prime la emisiunea titlurilor de stat>>;
– discontul, exprimat ca diferenta intre valoarea nominala a titlului de stat de tip benchmark/titlului de stat denominat in valuta care permite redeschidere si pretul net al acestuia, in care pretul net este mai mic decat valoarea nominala, reprezinta cheltuiala a bugetului de stat si se suporta de la cap. 55.01 <<Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi>>, titlul 30 <<Dobanzi>>, art. 30.01 <<Dobanzi aferente datoriei publice interne>>. Cu suma reprezentand discontul se reintregeste, la data decontarii rezultatelor adjudecarii emisiunii, valoarea nominala a titlurilor de stat de tip benchmark/titlurilor de stat denominate in valuta care permit redeschideri;
– dobanda acumulata incasata ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului si va fi virata la cap. 31.09.02 <<Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare>>;
– dobanda acumulata incasata ca urmare a emisiunilor de titluri de stat denominate in valuta care permit redeschideri reprezinta venit al bugetului de stat; dobanda acumulata incasata in contul de disponibilitati in valuta al Ministerului Finantelor Publice si confirmata de BNR se va vinde la un curs comunicat de BNR valabil la 3 zile lucratoare de la alimentarea contului in valuta, iar echivalentul in lei va fi virat la capitolul bugetar 31.01 <<Venituri din dobanzi>>, subcapitolul 31.01.03 <<Alte venituri din dobanzi>>;
– in cazul titlurilor de stat in valuta cu discont de pe piata interna, reintregirea valorii nominale a imprumutului se efectueaza din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, cap. 55.01 <<Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi>>, titlul 30 <<Dobanzi>>, art. 30.01 <<Dobanzi aferente datoriei publice interne>>, alin. 30.01.01 <<Dobanzi aferente datoriei publice interne directe>> cu valoarea discontului. Cu suma reprezentand discontul se reintregeste valoarea nominala a titlurilor de stat.
Reintregirea valorii nominale se efectueaza astfel:
– in cazul in care emisiunea de titluri de stat in valuta este destinata refinantarii unui titlu de stat/imprumut in valuta scadent, reintregirea se efectueaza in valuta;
– in cazul in care emisiunea de titluri de stat in valuta este destinata finantarii deficitului bugetar sau finantarii deficitului bugetar si refinantarii datoriei publice, reintregirea se efectueaza in lei. Sumele in lei cu care s-a efectuat reconstituirea de la bugetul de stat a imprumutului se utilizeaza la finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei publice la data reintregirii sau ulterior acestei date. Reintregirea valorii nominale a emisiunii se efectueaza in lei la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil la data incasarii sumelor in valuta.
In cazul in care pretul tranzactiei este cu prima, prima inregistrata reprezinta o cheltuiala negativa a bugetului de stat.”
4. La punctul 4.1.a),b)2, punctele 11 – 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“11. in cazul in care pretul tranzactiei este cu prima, aceasta reprezinta o cheltuiala negativa a bugetului de stat. Echivalentul in lei obtinut din vanzarea valutei reprezentand prima incasata, la cursul comunicat de BNR si valabil la data efectuarii operatiunii de schimb valutar, reprezinta cheltuiala negativa si se va inregistra in clasificatia bugetului de stat, la bugetul Ministerul Finantelor Publice – Actiuni generale, cap. 55.01 “<<Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi>>, titlul 30 <<Dobanzi>>, art. 30.02 <<Dobanzi aferente datoriei publice externe>>, cod 30.02.04 <<Prime la emisiunea titlurilor de stat>>;
12. in functie de evolutiile pietelor financiare interne si internationale, tinand cont de necesitatile de finantare a deficitului bugetar si refinantare a datoriei publice guvernamentale si in baza unei fundamentari in acest sens, emisiunile de titluri de stat lansate pe pietele internationale pot fi redeschise, cu aprobarea Guvernului prin memorandum. In cadrul fundamentarii vor fi prezentate argumentele in favoarea redeschiderii, precum si conditiile de desfasurare a acesteia. Administratorii tranzactiei, avocatii si alte elemente ale acestei operatiuni vor fi selectate in conditiile legii si vor fi aprobate de catre Guvern prin memorandum.
Dobanda acumulata incasata ca urmare a redeschiderii reprezinta venit al bugetului de stat. Echivalentul in lei obtinut din vanzarea valutei reprezentand dobanda acumulata incasata, la cursul comunicat de BNR si valabil la data efectuarii operatiunii de schimb valutar, va fi virat la capitolul bugetar 31.01 <<Venituri din dobanzi>>, subcapitolul 31.01.03 <<Alte venituri din dobanzi>>;
13. operatiunea de redeschidere se poate aplica in mod corespunzator si emisiunii de titluri de stat lansate pe piata internationala conform Hotararii Guvernului nr. 1.561/2007 privind aprobarea contractarii unui imprumut extern, sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe pietele externe de capital, denominate in euro, in conditiile legii.”
ART. II
Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close