Modificarea si completarea Legii 283/2010 privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala

In M. Of. 472 din 11 iulie 2012 a fost publicata Legea 122/2012 pentru modificarea si completarea Legii 283/2010 privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala.

Din cuprins:
ART. I
Legea 283/2010 privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 15 din 7 ianuarie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul legii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“LEGE
privind camerele pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala”
2. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
(1) Prezenta lege stabileste modul de infiintare, organizare si functionare a camerelor pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala judetene si a Camerei Agricole Nationale, denumite in continuare camere agricole.”
3. La articolul 1, alineatul (3) se abroga.
4. La articolul 2, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
(1) Camerele agricole sunt institutii private de interes public, nonprofit, cu personalitate juridica, create in scopul:
a) reprezentarii si promovarii interesele fermierilor agricoli, persoane fizice/juridice din agricultura, cu toate ramurile ei, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, turism rural si agroturism, denumite in continuare domenii ale agriculturii si conexe;
b) consultantei si promovarii politicii agricole comune, a programelor nationale de dezvoltare rurala, a strategiei si politicilor Romaniei de sustinere financiara a agriculturii, a cercetarii fundamentale si aplicate, cu toate ramurile ei si conexe;
c) intensificarii absorbtiei fondurilor europene in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, pescuit si acvacultura;
d) formarii profesionale, al extensiei si consultantei in domeniile agriculturii si conexe.
(2) Functionarea camerelor agricole raspunde obiectivului de descentralizare a administratiei publice centrale prin infiintarea unei retele nationale de structuri autonome private ce promoveaza interesul public general, prin actiune la nivel local si prin integrarea specificului zonal in procesul de elaborare a politicilor diferentiate pe sectoare de agricultura.”
5. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Camerele agricole judetene pot infiinta camere agricole zonale fara personalitate juridica.”
6. La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Camerele agricole reprezinta partenerul de dialog al autoritatilor publice cu competente in domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii si conexe, precum si al celorlalte autoritati si institutii ale administratiei publice centrale si locale, pe domeniile de competenta. Consultarea camerelor agricole este obligatorie pentru orice situatie care priveste domeniul de activitate al acestora.”
7. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3
Camerele agricole pot infiinta societati comerciale sau pot participa in actionariatul societatilor comerciale infiintate, potrivit legislatiei in vigoare.”
8. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Administratiei si Internelor, autoritatile publice judetene si locale, precum si asociatiile profesionale, cooperativele, sindicatele, patronatele sau orice alte forme de asociere ale producatorilor agricoli conlucreaza, prin reprezentanti, in vederea asigurarii cadrului adecvat de infiintare, organizare si functionare a camerei agricole la nivel judetean si national, in conditiile legii.”
9. La articolul 5, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
Camerele agricole se constituie in urma alegerilor organizate la nivelul fiecarui judet si vor fi structurate astfel:”.
10. La articolul 5, litera a) se abroga.
11. La articolul 5, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) camere agricole judetene la nivel judetean, formate din colegiu judetean si birou permanent;”.
12. La articolul 5, litera c) se abroga.
13. La articolul 5, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) Camera Agricola Nationala la nivel national, coordonatoare a activitatii camerelor agricole judetene, formata din Colegiul National, Prezidiu si Birou permanent.”
14. La articolul 6 alineatul (1), partea introductiva si literele a) – d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se infiinteaza Comitetul National de Initiativa, format din 25 de membri, dintre care:
a) 21 de reprezentanti ai formelor asociative din agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura si conexe, cu reprezentare nationala, propusi de acestea, dintre care unul va fi ales prin vot presedinte al Comitetului National de Initiativa. In cazul in care numarul propunerilor depaseste 21 de reprezentanti, se va supune la vot;
b) 2 reprezentanti propusi de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
c) un reprezentant propus de Ministerul Administratiei si Internelor;
d) un reprezentant propus de Ministerul Mediului si Padurilor.”
15. La articolul 6 alineatul (1), litera e) se abroga.
16. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin ordin al ministrului, valideaza componenta Comitetului National de Initiativa pe baza propunerilor prevazute la alin. (1).”
17. La articolul 6 alineatul (3), partea introductiva si literele a) – c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) La nivel judetean, prin decizie a Comitetului National de Initiativa, se constituie comitetul judetean de initiativa, format din 11 membri, din care fac parte:
a) directorul executiv al directiei pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti;
b) un reprezentant propus de inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare;
c) un reprezentant al institutiei prefectului;”.
18. La articolul 6 alineatul (3), litera d) se abroga.
19. La articolul 6 alineatul (3), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) 8 reprezentanti propusi de formele asociative din agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura si conexe, cu reprezentare nationala si/sau judeteana. In cazul in care numarul propunerilor depaseste 8 reprezentanti, se va supune la vot.”
20. La articolul 6, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(4) Comitetele judetene de initiativa si Comitetul National de Initiativa sunt mandatate pentru inscrierea camerelor agricole judetene si a Camerei Agricole Nationale, ca institutii private de interes public, nonprofit, in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi au sediul, pana la data desfasurarii alegerilor. Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (2) din Ordonanta Guvernului 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cererea de inscriere va fi insotita de ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, prevazut la alin. (2), pentru Camera Agricola Nationala, decizia Comitetului National de Initiativa, prevazuta la alin. (3), pentru camerele agricole judetene, statutul-cadru, prevazut in anexa 4, si dovada sediului social.
(5) Comitetul National de Initiativa solutioneaza sesizarile si contestatiile, valideaza alegerile si publica, in termen de 10 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, rezultatele alegerilor. Comitetele judetene de initiativa si Comitetul National de Initiativa se dizolva de drept dupa validarea alegerilor pentru functiile de conducere ale camerelor agricole judetene si ale Camerei Agricole Nationale.”
21. La articolul 7, literele a), b), d), e), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) organizeaza si urmareste respectarea dispozitiilor legale cu privire la desfasurarea alegerilor pentru camera agricola judeteana in circumscriptiile comunale;
b) verifica listele electorale;
………………………………………………………………..
d) rezolva sesizarile referitoare la activitatea birourilor electorale ale sectiilor de votare si contestatiile cu privire la acestea;
e) constata rezultatul alegerilor;
f) face publice datele cu privire la lista alegatorilor, modul de organizare si desfasurare a alegerilor si rezultatul acestora;
g) primeste de la comisiile electorale locale buletinele de vot intrebuintate si necontestate, precum si pe cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare votarii, pe fiecare grupa de reprezentanti din camerele agricole judetene;”.
22. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 7^1
(1) Modificarea si completarea statutului-cadru prevazut la art. 6 alin. (4) se fac prin inscrierea acestora in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul camera agricola.
(2) Cererea de inscriere a modificarilor si completarilor va fi insotita de procesul-verbal al sedintei Colegiului National al Camerei Agricole Nationale, in forma autentica, iar in cazul modificarii sediului, de procesul-verbal al sedintei Biroului permanent al Camerei Agricole Nationale, in forma autentica.”
23. La articolul 8, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Dreptul de vot este conferit in mod egal, fara privilegii sau discriminari, oricarui cetatean roman ori cetatean strain al unui stat membru al Uniunii Europene, care este rezident in Romania, desfasoara activitati cu profil agricol sau asimilat, este agricultor, silvicultor, piscicultor ori crescator de animale si se regaseste in baza de date a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, a ocoalelor silvice private sau ale Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si este membru de drept al camerei agricole judetene. In cazul in care alegatorul este un reprezentant al unei structuri economice, va prezenta o imputernicire eliberata de aceasta.
………………………………………………………………..
(5) Dreptul de vot se exercita numai in localitatea arondata sectiei de votare in care alegatorul isi desfasoara activitatea specifica.”
24. La articolul 9 alineatul (1), partea introductiva si literele a), e), g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 9
(1) Alegerea membrilor colegiului judetean al camerei agricole se face prin vot, intr-un singur tur de scrutin, pe listele colegiului camerei agricole judetene propuse de catre:
a) asociatii profesionale reprezentative din domeniul agricol si conexe, constituite si inregistrate la nivel judetean, in conformitate cu prevederile legale, si grupuri de producatori recunoscute de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
…………………………………………………………………
e) ocoalele silvice private ale proprietarilor de paduri si ale composesoratelor;
………………………………………………………………..
g) institutii de invatamant si/sau cercetare agricola;
h) fermieri inscrisi in listele electorale, cu conditia depunerii unei liste de sustinatori de minimum 25 de alegatori inscrisi in listele electorale, pentru fiecare dintre acestia;”.
25. La articolul 9 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
“i) fermieri tineri cu varsta pana la 30 de ani inscrisi in listele electorale, cu conditia depunerii unei liste de sustinatori de minimum 25 de alegatori inscrisi in listele electorale, pentru fiecare dintre acestia.”
26. La articolul 9, alineatul (2) se abroga.
27. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Modelul buletinului de vot este prevazut in anexa 5.”
28. La articolul 9, alineatele (5), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(5) Candidaturile se depun cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data alegerilor.
(6) Structurile implicate in alegerea colegiilor judetene ale camerelor agricole judetene sunt urmatoarele:
a) circumscriptia electorala – pentru alegerea colegiilor judetene se constituie circumscriptia electorala judeteana, prin decizie a comitetului judetean de initiativa, in termen de 10 zile de la data stabilirii alegerilor;
b) comisia electorala – este alcatuita din 5 persoane, dintre care un presedinte cu studii superioare, un vicepresedinte si 3 membri, si se infiinteaza prin decizie a comitetului judetean de initiativa;
c) biroul electoral – se organizeaza la nivelul fiecarei sectii de votare, prin decizie a comisiei electorale, in termen de 10 zile de la data constituirii comisiei electorale, prin decizie a presedintelui comisiei electorale;
d) sectia de votare – se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, apartinatoare colegiilor judetene. Fiecare sectie de votare are arondati un numar de electori care va fi stabilit la nivelul fiecarui judet de catre comitetul judetean de initiativa in baza listelor preluate de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, de la ocoalele silvice private si de la Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura. La propunerea comitetului judetean de initiativa, prin ordin al prefectului vor fi stabilite numarul si locul sectiilor de votare. Responsabil de amenajarea sectiei de votare este primarul.
(7) Listele electorale se intocmesc in termen de 30 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pe baza datelor preluate de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, de la ocoalele silvice private si de la Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura. Listele electorale se pun la dispozitia birourilor electorale ale sectiilor de votare si se afiseaza cu 45 de zile inainte de data alegerilor.”
29. La articolul 9 alineatul (8), literele a), b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) primesc propunerile de candidati pentru a fi alesi in colegiile judetene ale camerelor agricole judetene;
b) primesc de la comitetul judetean de initiativa buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea “votat” si le distribuie catre birourile electorale locale, centralizeaza la nivel de circumscriptie rezultatul votului pentru fiecare candidat ce urmeaza a fi ales in colegiile camerelor agricole judetene;
………………………………………………………………..
d) verifica modul in care consiliile locale asigura logistica necesara desfasurarii alegerilor la nivelul fiecarui birou al sectiilor de votare;”.
30. La articolul 9 alineatul (9), literele a) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) primesc xerocopii de pe listele electorale si asigura conditiile necesare in vederea verificarii acestora de catre electori;
………………………………………………………………..
d) numara voturile si consemneaza rezultatul votului pentru constituirea colegiilor judetene ale camerelor agricole judetene;”.
31. La articolul 9 alineatul (9), litera e) se abroga.
32. La articolul 9 alineatul (9), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“f) predau, cu proces-verbal, catre comisia electorala judeteana buletinele de vot intrebuintate si necontestate, cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare votarii.”
33. La articolul 9, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu urmatorul cuprins:
“(9^1) Comitetul judetean de initiativa si Comitetul National de Initiativa acrediteaza reprezentantii prevazuti la art. 9 alin. (1) in calitate de observatori ai procesului electoral.”
34. La articolul 9, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(10) Contestatiile se depun in termen de 24 de ore de la data comunicarii rezultatului alegerilor si se solutioneaza printr-o rezolutie de catre comitetul judetean de initiativa, in termen de 24 de ore de la data depunerii acestora. Rezolutia poate fi contestata la judecatoria de pe raza teritoriala a camerei agricole judetene, in termen de 24 de ore de la data comunicarii. Termenele de judecata acordate de instanta nu vor putea fi mai mari de 24 de ore.”
35. Articolul 10 se abroga.
36. La articolul 11, alineatele (1), (3), (4), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 11
(1) Colegiul judetean al camerelor agricole judetene este forumul decizional alcatuit din 25 de membri, in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), cu urmatoarea reprezentare:
a) 10 locuri pentru reprezentanti alesi, propusi pe liste de catre asociatiile profesionale din domeniul agricol si conexe, inregistrate la nivel judetean;
b) doua locuri pentru reprezentanti alesi, propusi pe liste de catre patronatele din domeniul agricol si conexe;
c) doua locuri pentru reprezentanti alesi, propusi pe liste de catre sindicatele din domeniul agricol si conexe;
d) doua locuri pentru reprezentanti alesi, propusi pe liste de catre cooperativele agricole;
e) un loc pentru reprezentantii alesi ai proprietarilor de paduri si/sau ai composesoratelor;
f) un loc pentru reprezentantii alesi ai unitatilor de cercetare/invatamant din domeniul agricol;
g) 3 locuri pentru reprezentantii alesi ai fermierilor, cu conditia depunerii unei liste de sustinatori de minimum 25 de alegatori inscrisi in listele electorale, pentru fiecare dintre acestia;
h) 3 locuri pentru reprezentantii alesi ai fermierilor cu varsta pana la 30 de ani, cu conditia depunerii unei liste de sustinatori de minimum 25 de alegatori inscrisi in listele electorale, pentru fiecare dintre acestia;
i) un loc pentru reprezentantii alesi ai medicilor veterinari.
………………………………………………………………..
(3) Colegiile judetene ale camerelor agricole judetene se intrunesc in sedinta ordinara, o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la propunerea presedintelui biroului permanent sau a unei treimi din numarul membrilor colegiului.
(4) Biroul permanent al colegiului judetean al camerei agricole judetene este format din 7 membri, dintre care un presedinte, un vicepresedinte, un secretar si 4 membri.
(5) Membrii biroului permanent al colegiului judetean al camerei agricole judetene se aleg prin vot direct, secret si succesiv de catre membrii colegiului judetean al camerelor agricole judetene, in urmatoarea ordine: presedinte, vicepresedinte si membri. Secretarul este desemnat de catre presedinte, dintre ceilalti 5 membri ai biroului.
(6) Presedintele, vicepresedintele si secretarul biroului permanent al colegiului judetean al camerei agricole judetene trebuie sa fie fermieri, absolventi de studii superioare de specialitate si cu o vechime de minimum 10 ani in domeniile de activitate prevazute de prezenta lege.”
37. La articolul 11, alineatele (7) si (8) se abroga.
38. La articolul 11, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(9) Functiile din biroul permanent al colegiului judetean al camerei agricole judetene, prevazute la alin. (4), sunt incompatibile cu functiile de presedinte, vicepresedinte, secretar sau membru al Biroului permanent al Colegiului National, sens in care, in termen de 5 zile lucratoare de la data validarii alegerilor, cei alesi au obligatia sa opteze pentru una dintre cele doua functii in care au fost alesi. In cazul in care un post de membru al colegiului judetean al camerei agricole judetene devine vacant, locul va fi ocupat de urmatorul candidat inscris pe lista asociatiei care l-a propus si in procesul-verbal de constatare a alegerilor.”
39. Articolul 12 se abroga.
40. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13
(1) Colegiul National al Camerei Agricole Nationale se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi si statutului propriu si este forumul decizional constituit din membrii colegiilor judetene ale camerelor agricole si cei 9 membri ai Biroului permanent al Camerei Agricole Nationale.”
41. La articolul 13, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Prezidiul Colegiului National al Camerei Agricole Nationale este format din cei 42 de presedinti ai camerelor agricole judetene si cei 9 membri ai Biroului permanent al Camerei Agricole Nationale. Prezidiul se intruneste in sedinta ordinara cel putin o data pe luna, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor.”
42. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Biroul permanent al Colegiului National al Camerei Agricole Nationale este format din 9 membri alesi prin vot direct, secret si succesiv pe functii de catre membrii colegiului, dintre care un presedinte, un prim-vicepresedinte, 2 vicepresedinti, un secretar si 4 membri; 2 dintre membri sunt alesi din randul fermierilor prevazuti la art. 11 alin. (1) lit. g) si h); fiecare camera agricola judeteana are dreptul sa propuna pentru aceste functii cate un candidat, urmand preselectia la depunerea candidaturii definitive. Un candidat poate sa fie eligibil daca este sustinut de minimum 25% din membrii Camerei Agricole Nationale.”
43. La articolul 13, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Presedintele, prim-vicepresedintele, vicepresedintii si secretarul Biroului permanent al Colegiului National al Camerei Agricole Nationale trebuie sa fie fermieri, absolventi de studii superioare de specialitate si cu o vechime de minimum 15 ani in domeniile de activitate prevazute de prezenta lege, respectiv de minimum 10 ani pentru membri.”
44. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Colegiul National al Camerei Agricole Nationale se intruneste in sedinta ordinara cel putin o data pe an, la convocarea presedintelui, a prim-vicepresedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor.”
45. La articolul 13, alineatul (4) se abroga.
46. La articolul 13, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Presedintele Camerei Agricole Nationale este si presedintele Prezidiului si al Biroului permanent, conduce si indruma intreaga activitate a acesteia pe baza hotararilor Prezidiului Colegiului National al Camerei Agricole Nationale care vor fi duse la indeplinire de Biroul permanent.”
47. La articolul 13, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
“(5^1) Functia de presedinte este asimilata functiilor de demnitate publica, conform legii.”
48. La articolul 13, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Functiile din Biroul permanent al Colegiului National al Camerei Agricole Nationale, prevazute la alin. (2), sunt incompatibile cu functiile de presedinte, vicepresedinte, secretar sau membru al colegiului judetean.”
49. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14
(1) La nivel judetean si national se constituie comisii de cenzori formate din 3 persoane specializate in domeniul economic cu studii superioare, desemnate de colegiile judetene ale camerelor agricole si de Colegiul National al Camerei Agricole Nationale. Camera Agricola Nationala aproba propunerile inaintate de colegiile judetene ale camerelor agricole.”
50. Titlul capitolului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“CAPITOLUL IV
Serviciul operational administrativ”
51. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 15
(1) Serviciul operational administrativ, denumit in continuare SOA, al camerelor agricole judetene si al Camerei Agricole Nationale este constituit din personalul contractual angajat in conditiile legii si din personalul preluat, prin concurs de cunostinte si aptitudini specifice, de la camerele agricole judetene din subordinea consiliilor judetene, infiintate potrivit Hotararii Guvernului 1.609/2009 privind infiintarea camerelor agricole judetene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanta agricola judetene, aflate in subordinea Agentiei Nationale de Consultanta Agricola, care se desfiinteaza, precum si din personalul unitatilor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale aflate in restructurare.
(2) Pana la incetarea raporturilor de serviciu ale personalului preluat, finantarea personalului acestuia se va asigura din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in limita creditelor bugetare deschise si repartizate.
(3) Pentru desfasurarea activitatii in conditii optime, camerele agricole judetene si Camera Agricola Nationala beneficiaza, la cerere, de bunuri proprietate publica a statului atribuite in folosinta gratuita.
(4) Patrimoniul camerelor agricole judetene desfiintate potrivit alin. (1) se preia de camerele agricole nou-infiintate, potrivit prezentei legi, pe baza bilantului contabil de inchidere insotit de balanta de verificare sintetica, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe ce se intocmesc la finele anului, impreuna cu protocolul de predare-preluare.
(5) Camerele agricole judetene nou-infiintate se subroga in toate drepturile si obligatiile camerelor agricole judetene desfiintate.”
52. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 15^1
Prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot atribui pe toata durata existentei camerelor agricole, cu titlu gratuit, camerelor agricole judetene si Camerei Agricole Nationale, pentru sediu, imobile, spatii sau parti din acestea, aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea prefecturilor, a autoritatilor publice centrale si locale si a altor institutii publice de interes national, judetean ori local, potrivit normelor elaborate de Guvern.”
53. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
SOA la nivel de judet este alcatuit din minimum 7 specialisti in domeniile agriculturii, industriei alimentare, zootehniei, silviculturii si pisciculturii, cu toate ramurile lor, juristi, economisti si specialisti in alte domenii necesare desfasurarii activitatii, iar la nivelul Camerei Agricole Nationale este alcatuit dintr-un numar de minimum 19 specialisti.”
54. La articolul 17, alineatul (2) se abroga.
55. Articolul 18 se abroga.
56. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 19
(1) Camerele agricole judetene au urmatoarele atributii:
1. reprezinta interesele fermierilor in relatiile cu reprezentantii consiliilor locale si ai primariilor;
2. certifica calitatea de producator agricol;
3. asigura consultanta juridica de specialitate celor pe care ii reprezinta;
4. reprezinta interesele camerei agricole judetene in relatia cu institutiile judetene, cu institutiile deconcentrate si descentralizate ale ministerelor in teritoriu si ale consiliului judetean;
5. acorda asistenta, consultanta si elaboreaza proiecte pentru accesarea fondurilor europene, de sustinere a producatorilor agricoli si a altor programe de finantare;
6. organizeaza activitati de popularizare si asistenta tehnica de specialitate prin infiintarea de loturi demonstrative, demonstratii practice, targuri, expozitii, festivaluri, seminare, simpozioane, dezbateri si mese rotunde;
7. asigura consultanta cu caracter economic, de management al fermei, de marketing si comercializare;
8. avizeaza scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole, precum si scoaterea din fondul forestier national a terenurilor cu vegetatie forestiera;
9. pot elabora documentatiile pentru schimbarea categoriilor de folosinta a terenurilor;
10. elaboreaza documentatiile pentru inscrierea in cartea funciara a terenurilor agricole si forestiere;
11. avizeaza taierile de nuci din afara fondului forestier;
12. avizeaza taierile vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national;
13. ofera servicii fermierilor inscrisi in registrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura in vederea absorbtiei fondurilor, platii directe, platii pentru zone defavorizate, platii compensatorii pentru masurile de agromediu si pentru toate formele de sprijin care pot fi acordate atat din bugetul Uniunii Europene, cat si din bugetul national;
14. aplica la nivel judetean politica de formare profesionala, organizeaza cursuri de calificare, specializare, perfectionare, pentru formarea continua a fermierilor, la solicitarea Camerei Agricole Nationale;
15. asigura consultanta cu privire la aplicarea tehnologiilor in fermele arondate;
16. asigura consultanta fermierilor care doresc sa isi dezvolte programe de investitii noi si de modernizare;
17. realizeaza materiale audiovizuale, emisiuni radio-TV la nivel judetean;
18. realizeaza fluxul informational cu instiintarea Camerei Agricole Nationale prin editarea, multiplicarea si distribuirea de materiale informative, reviste, carti, brosuri, pliante, tehnologii de cultura a plantelor si de crestere a animalelor, proiecte tehnico-economice si alte materiale de specialitate.”
57. La articolul 19, alineatele (2), (3) si (4) se abroga.
58. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 20
Camera Agricola Nationala are urmatoarele atributii:
1. reprezinta interesele Camerei Agricole Nationale si camerelor agricole judetene in raport cu toate institutiile statului si cu oricare alte organisme publice sau private nationale, europene ori internationale;
2. promoveaza initiativele camerelor agricole judetene, avand ca partener Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
3. in baza propunerilor camerelor agricole judetene, elaboreaza planuri si strategii sectoriale judetene si nationale;
4. contribuie la elaborarea, promovarea si implementarea politicilor agricole si de dezvoltare rurala, avand ca partener Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Mediului si Padurilor;
5. aproba nivelul cotizatiei membrilor;
6. colaboreaza cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale la elaborarea programelor de formare profesionala;
7. nominalizeaza cate un consilier pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice;
8. deleaga atributii pentru camerele agricole judetene, altele decat cele prevazute la art. 19;
9. desfasoara campania de promovare si diseminare a Programului operational pentru pescuit si a Programului National de Dezvoltare Rurala;
10. asigura monitorizarea, impreuna cu Autoritatea de management pentru Programul operational pentru pescuit si Autoritatea de management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala, a modului de implementare a proiectelor;
11. preia unele atributii mandatate de catre autoritatile publice centrale;
12. infiinteaza fonduri mutuale ale agricultorilor si administreaza/desemneaza administratorii acestora;
13. poate infiinta structuri de finantare a fermierilor;
14. incheie contracte de prestari de servicii cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Mediului si Padurilor si cu alte entitati;
15. infiinteaza si administreaza direct sau prin contractare serviciul national de extensie agricola;
16. presteaza catre fermieri, direct sau contractual, serviciul de consiliere obligatoriu, prevazut in legislatia europeana;
17. stabileste politica de personal a retelei nationale a camerelor agricole;
18. infiinteaza, achizitioneaza si/sau gestioneaza institute, statiuni ori companii cu obiect de activitate in cercetarea agricola fundamentala/aplicata si inovare;
19. incheie contracte de cercetare fundamentala/aplicata si inovare cu institute, statiuni si companii de cercetare din domeniul agricol din Romania si din strainatate;
20. gestioneaza proiecte cu finantare europeana, nationala sau internationala in domeniul cercetarii fundamentale si aplicate, inclusiv proiecte in cascada in vederea sporirii competitivitatii sectorului agricol din Romania;
21. angajeaza personalul SOA, cu exceptia personalului economico-administrativ, prin Departamentul recrutare din cadrul Camerei Agricole Nationale, in vederea constituirii unui personal de elita pentru serviciile agricole;
22. aproba la nivel national si judetean structura serviciului national de extensie a agriculturii in Romania;
23. aproba organigrama de functionare a SOA la nivel national si judetean;
24. defineste si aplica planul national de formare continua prin cursuri de calificare, specializare si perfectionare a fermierilor;
25. defineste si aplica politica de comunicare la nivel national si judetean;
26. asigura organizarea producatorilor agricoli, consultanta si/sau servicii de contabilitate si management financiar la nivel de ferma;
27. asigura asistenta juridica celor pe care ii reprezinta, in conformitate cu prevederile Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completarile ulterioare, si ale Legii 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare;
28. ofera sprijin in organizarea si consolidarea la nivel national a formelor asociative din agricultura, silvicultura, cooperativelor, grupurilor de producatori si altele asemenea;
29. organizeaza seminare, simpozioane, targuri, expozitii si manifestari stiintifice de profil in tara si in strainatate;
30. promoveaza produsele si serviciile romanesti din domeniu in tara si in strainatate;
31. elaboreaza planuri si strategii sectoriale judetene si nationale in domeniile prevazute la art. 2 alin. (1);
32. incheie intelegeri, protocoale si parteneriate interne si internationale;
33. organizeaza activitati de perfectionare profesionala a personalului camerelor agricole judetene;
34. asigura activitatea de inovare in domeniul asistentei tehnice acordate agricultorilor si identifica noi surse de finantare a camerelor agricole judetene;
35. indeplineste si alte competente stabilite prin lege sau prin statut.”
59. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 21
(1) Finantarea Camerei Agricole Nationale si a camerelor agricole judetene se asigura din:
a) cotizatii ale agricultorilor, membri ai camerelor agricole;
b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
c) dividendele societatilor comerciale infiintate in conditiile art. 3;
d) veniturile din activitatile realizate prevazute la art. 20, precum si din alte activitati economice directe;
e) donatii si/sau sponsorizari;
f) resurse obtinute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru plata sistemului de consultanta agricola obligatoriu acordat fermierilor, conform legii;
g) comisioane;
h) surse atrase prin Programul National de Dezvoltare Rurala, Programul operational pentru pescuit si prin alte instrumente si masuri adecvate pe specific de activitate;
i) prestari de servicii de consultanta sau asistenta catre fermieri, contra-cost;
j) finantare publica nationala, europeana sau din alte surse;
k) alte venituri prevazute de lege.
(2) Negocierile Camerei Agricole Nationale cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind sistemul de consultanta agricola obligatoriu de a fi prestat de acesta, prevazut in legislatia europeana, precum si nivelul tarifelor pentru plata acestor servicii de consiliere obligatoriu a fi acordate fermierilor se fac anterior aprobarii bugetului de stat pentru anul urmator.”
60. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 22
Este obligatorie consultarea camerelor agricole judetene si, dupa caz, a Camerei Agricole Nationale de catre toate autoritatile administratiei publice locale si centrale, inaintea luarii deciziilor cu privire la programele de dezvoltare locala, la implementarea unor industrii cu impact asupra exploatatiilor agricole si spatiului rural, precum si pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol.”
61. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 23
Pentru realizarea programelor prevazute la art. 22 este obligatorie obtinerea avizului camerelor agricole judetene si/sau al Camerei Agricole Nationale, dupa caz.”
62. Titlul capitolului VIII se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“CAPITOLUL VIII
Raspunderile, contraventiile si sanctiunile”
63. Articolul 24 se abroga.
64. La articolul 25 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) nerespectarea prevederilor prezentei legi cu privire la organizarea alegerilor.”
65. La articolul 25, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Faptele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) vor determina anularea alegerilor si reluarea acestora.”
66. La articolul 25, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
“(6) Sanctiunile pentru membrii colegiului judetean si ai Camerei Agricole Nationale sunt mentionate in statutul-cadru prevazut in anexa 4.”
67. Articolul 26 se abroga.
68. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 27
(1) Resursele financiare necesare primelor alegeri se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru anul 2012. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale va stabili prin ordin, in termen de 10 zile de la data infiintarii Comitetului National de Initiativa, sumele necesare organizarii primelor alegeri, precum si modalitatile de decontare a acestora.”
69. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 27^1
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Administratiei si Internelor asigura, prin delegare, personalul necesar functionarii Comitetului National de Initiativa.”
70. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 28
Autoritatile administratiei publice locale si judetene pun la dispozitia comitetelor judetene de initiativa spatiile si logistica necesare desfasurarii in bune conditii a alegerilor.”
71. Articolul 29 se abroga.
72. La articolul 31, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 31
(1) Mandatul persoanelor alese in cadrul camerelor agricole este de 5 ani.”
73. La articolul 31, alineatul (2) se abroga.
74. Articolul 32 se abroga.
75. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 33
Anexele 1 – 5 fac parte integranta din prezenta lege.”
76. Anexele 1 – 4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele 1 – 4, care fac parte integranta din prezenta lege.
77. Dupa anexa 4 se introduce o noua anexa, anexa 5, avand cuprinsul prevazut in anexa 5, care face parte integranta din prezenta lege.
ART. II
(1) Comitetul National de Initiativa si comitetele judetene de initiativa ale camerelor agricole vor organiza primele alegeri pentru constituirea camerelor agricole in maximum 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi in baza ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
(2) Termenul prevazut la art. 6 alin. (1) si termenul de 30 de zile prevazut la art. 9 alin. (7) din Legea 283/2010, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, curg de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
ART. III
Legea 283/2010 privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 15 din 7 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

ANEXA 1
(Anexa 1 la Legea 283/2010)

DEFINITII

In sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:
1. agricultor – profesiune definita conform actelor normative;
2. bune practici agricole – ansamblu de cunostinte stiintifice si tehnice puse la dispozitia producatorilor agricoli, a fermierilor si a tuturor celor implicati in activitati cu profil agricol pentru a fi implementate in practica. Insusite de catre fiecare producator agricol si implementate corect, bunele practici agricole contribuie atat la obtinerea unor productii calitativ superioare si rentabile, cat si la conservarea mediului ambiental, cu limitarea consecintelor ecologice nefavorabile la nivel national, regional si local, pe termen scurt sau lung;
3. ferma – exploatatie agricola zootehnica sau mixta, autorizata pentru a produce, in scop experimental ori pentru comercializare, bunuri de consum recunoscute ca atare;
4. fermier – persoana fizica sau juridica ce detine ori administreaza o suprafata de un ha teren amplasata in maximum 3 parcele a 3.000 mp fiecare, inscrisa in registrele Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (eligibila pentru platile directe pe hectar) si Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura;
5. lucrator din domeniile agriculturii si conexe – persoana fizica din spatiul rural care deruleaza activitati de productie, procesare si servicii in domeniile cu specific agricol, apicol, sericicol, piscicol si silvic;
6. profesiune agricola – exercitarea in mod constant si cu titlu de activitate principala de actiuni cu profil agricol, specifice sau generale, recunoscute si remunerate ca atare;
7. spatiu rural – in conformitate cu Recomandarea 1.296/1996 a Adunarii Consiliului Europei cu privire la Carta Spatiului Rural, spatiul rural cuprinde o zona interioara sau de coasta care contine satele si orasele mici, in care majoritatea terenului este utilizat pentru:
a) agricultura, silvicultura, acvacultura si pescuit;
b) activitati economice si culturale;
c) amenajari de zone neurbane pentru timpul liber;
d) alte folosinte, cu exceptia celor de locuit.

ANEXA 2. Anexa 2 la Legea 283/2010) COMITETE DE INITIATIVA – mod de functionare –

Comitetul National de Initiativa si comitetele judetene de initiativa isi incep activitatea in termen de 10 zile de la data infiintarii.

A. Comitetul National de Initiativa
Comitetul National de Initiativa se intruneste in sedinte ordinare, la convocarea presedintelui, ori de cate ori este nevoie. Deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor Comitetului National de Initiativa.
Comitetul National de Initiativa:
a) preia prin detasare de la ministerele implicate personalul necesar functionarii;
b) solicita ministerelor si asociatiilor implicate nominalizarea persoanelor care vor face parte din comitetele judetene de initiativa;
c) solicita Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale o locatie in care sa isi desfasoare activitatea.
In termen de 20 de zile de la data infiintarii, convoaca comitetele judetene de initiativa. In aceeasi perioada comitetele judetene de initiativa vor aproba programul de pregatire si desfasurare a alegerilor.
Comitetul National de Initiativa monitorizeaza, pe parcursul alegerilor, activitatea comitetelor judetene de initiativa.
Comitetul National de Initiativa solicita Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale lista cu persoanele care vor face parte din comisiile electorale si birourile electorale.
Comitetul National de Initiativa solutioneaza sesizarile comitetelor judetene de initiativa.

B. Comitetul judetean de initiativa
Comitetul judetean de initiativa se intruneste in sedinte ordinare, la convocarea presedintelui, ori de cate ori este nevoie. Deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor comitetului judetean de initiativa. In prima sedinta isi desemneaza presedintele.
Comitetul judetean de initiativa:
a) in termen de 10 zile de la data numirii, delimiteaza circumscriptiile electorale pentru alegerea colegiilor judetene ale camerelor agricole;
b) desemneaza, in termen de 20 de zile de la data delimitarii circumscriptiilor electorale, membrii comisiilor electorale de circumscriptie si ai birourilor electorale de sectie;
c) urmareste ca, in termen de 30 de zile de la data stabilirii alegerilor, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, ocoalele silvice private si Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura sa puna la dispozitia comisiilor electorale de circumscriptie listele electorale;
d) preia de la comisiile electorale de circumscriptie, in termen de 24 de ore de la finalizarea alegerilor, procesele-verbale cu rezultatele alegerilor pe circumscriptiile electorale ale camerelor agricole.

ANEXA 3
(Anexa 3 la Legea 283/2010)

LISTA*)
sustinatorilor pentru candidatul ………………………………….
(prenumele si numele candidatului)
ca membru al colegiului judetean al camerei agricole judetene …………….

Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A – Domiciliul/Resedinta (str., nr., comuna/orasul/municipiul, sectorul/judetul)
________________________________________________________________________________
Semnatura Numele Prenumele Data Denumirea Seria NumarulA
crt. nasterii actului de actului de actului de
identitate identitate identitate
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

DECLARATIE

Subsemnatul, ……………………, domiciliat in …………………,
(prenumele si numele)
nascut la data de ………………….. in comuna/orasul/municipiul …………………….., judetul …………………., posesor al C.I./B.I. seria …. …………, declar pe propria raspundere ca toate datele si semnaturile cuprinse in prezenta lista, care are un numar de ……… pozitii, corespund realitatii.

DataSemnatura
………………… ………………….

————
*) Lista este act public si se afla sub incidenta Codului penal.

ANEXA 4
(Anexa 4 la Legea 283/2010)

STATUT-CADRU
al camerelor agricole judetene si al Camerei Agricole Nationale

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Camerele agricole sunt institutii private de interes public, nonprofit, apolitice, cu personalitate juridica, constituite cu scopul:
a) acordarii consultantei tehnice, economice, juridice, funciare si altele asemenea persoanelor fizice sau persoanelor juridice din domenii ale agriculturii si conexe;
b) promovarii politicii agricole comune, a programelor nationale de sustinere financiara a agriculturii, a cercetarii fundamentale si aplicate, cu toate ramurile ei conexe;
c) formarii profesionale, extensiei, consultantei in domeniile agriculturii si conexe.
(2) Camerele agricole judetene au sediul in resedintele de judet, iar Camera Agricola Nationala in Bucuresti. Sediul camerelor agricole poate fi schimbat in baza prevederilor prezentei legi.
(3) Pentru realizarea atributiilor prevazute la art. 6 alin. (4) din prezenta lege comitetele de initiativa judetene si Comitetul National de Initiativa vor prelua sediile camerelor agricole desfiintate, conform prevederilor art. 15 alin. (5) si art. 15^1 din prezenta lege.
ART. 2
Camerele agricole sunt institutii cu caracter consultativ obligatoriu in domeniul lor de activitate. Camerele agricole reprezinta partenerul de dialog al autoritatilor publice cu competente in domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii si conexe, precum si al celorlalte autoritati si institutii ale administratiei publice centrale si locale, pe domeniile de competenta.

CAPITOLUL II
Membrii camerelor agricole

ART. 3
(1) Poate deveni membru, cu drepturi depline, al camerelor agricole judetene orice cetatean roman sau cetatean strain al unui stat membru al Uniunii Europene, care este rezident in Romania, desfasoara activitate cu profil agricol ori asimilat, este agricultor, silvicultor, piscicultor, crescator de animale sau desfasoara activitati in industria alimentara si se regaseste in baza de date a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, a ocoalelor silvice private sau Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.
(2) Calitatea de membru al camerelor agricole judetene este personala, inalienabila si netransmisibila, neputand trece la succesori.
(3) Evidenta membrilor va fi tinuta in Registrul de evidenta a membrilor aflat la sediul Camerei Agricole Nationale, pe judete, precum si intr-un fisier special, care cuprinde datele de identificare si schimbarile intervenite in cadrul camerelor agricole judetene.
(4) In Registrul de evidenta a membrilor pot fi inscrisi fara drept de vot, ca membri de onoare, persoane fizice sau persoane juridice, altele decat cele cu drepturi depline, din institutii de invatamant si cercetare, cercetatori, cadre didactice, membri ai Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, ai Academiei Romane si din alte institutii de profil.
(5) Alte prevederi cu privire la calitatea de membru al camerelor agricole judetene pot fi stabilite respectand prevederile art. 7^1 din prezenta lege.
ART. 4
Membrii camerelor agricole au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere;
b) sa isi exprime, prin vot, optiunea fata de proiectele supuse dezbaterii;
c) sa fie informati permanent si corect cu privire la activitatea Camerei Agricole Nationale;
d) sa initieze propuneri de activitati si de a le supune aprobarii organelor de conducere;
e) sa participe la toate activitatile Camerei Agricole Nationale;
f) alte drepturi, in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului statut-cadru.
ART. 5
Membrii camerelor agricole au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte prevederile prezentului statut-cadru si hotararile organelor de conducere;
b) sa actioneze in mod consecvent si loial, in vederea realizarii obiectivelor Camerei Agricole Nationale;
c) alte obligatii stabilite de organele de conducere.

CAPITOLUL III
Atributiile camerelor agricole

ART. 6
Camerele agricole judetene au urmatoarele atributii:
1. reprezinta interesele fermierilor in relatiile cu reprezentantii consiliilor locale si primariilor;
2. certifica statutul de producator agricol;
3. asigura consultanta juridica de specialitate celor pe care ii reprezinta;
4. reprezinta interesele camerei agricole judetene in relatia cu institutiile judetene, cu institutiile deconcentrate si descentralizate ale ministerelor in teritoriu si ale consiliului judetean;
5. acorda asistenta, consultanta si elaboreaza proiecte pentru accesarea fondurilor europene, de sustinere a producatorilor agricoli si a altor programe de finantare;
6. organizeaza activitati de popularizare si asistenta tehnica de specialitate prin infiintarea de loturi demonstrative, demonstratii practice, targuri, expozitii, festivaluri, seminare, simpozioane, dezbateri si mese rotunde;
7. asigura consultanta cu caracter economic de management al fermei, de marketing si comercializare;
8. avizeaza scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole, precum si scoaterea din fondul forestier national a terenurilor cu vegetatie forestiera;
9. pot elabora documentatiile pentru schimbarea categoriilor de folosinta a terenurilor;
10. elaboreaza documentatiile pentru inscrierea in cartea funciara a terenurilor agricole si forestiere;
11. avizeaza taierile de nuci din afara fondului forestier;
12. avizeaza taierile vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national;
13. ofera servicii fermierilor inscrisi in registrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura in vederea absorbtiei fondurilor, platii directe, platii pentru zone defavorizate, platii compensatorii pentru masurile de agromediu si pentru toate formele de sprijin care pot fi acordate, atat din bugetul Uniunii Europene, cat si din bugetul national;
14. aplica la nivel judetean politica de formare profesionala, organizeaza cursuri de calificare, specializare, perfectionare, pentru formarea continua a fermierilor, la solicitarea Camerei Agricole Nationale;
15. asigura consultanta cu privire la aplicarea tehnologiilor in fermele arondate;
16. asigura consultanta fermierilor care doresc sa isi dezvolte programe de investitii noi si modernizare;
17. realizeaza materiale audio-vizuale, emisiuni radio-TV la nivel judetean;
18. realizeaza fluxul informational cu instiintarea Camerei Agricole Nationale prin editarea, multiplicarea si distribuirea de materiale informative, reviste, carti, brosuri, pliante, tehnologii de cultura a plantelor si de crestere a animalelor, proiecte tehnico-economice si alte materiale de specialitate.
ART. 7
Camera Agricola Nationala are urmatoarele atributii:
1. reprezinta interesele Camerei Agricole Nationale si camerelor agricole judetene in raport cu toate institutiile statului si cu oricare alte organisme publice sau private nationale, europene ori internationale;
2. promoveaza initiativele camerelor agricole judetene, avand ca partener Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
3. in baza propunerilor camerelor agricole judetene elaboreaza planuri si strategii sectoriale judetene si nationale;
4. contribuie la elaborarea, promovarea si implementarea politicilor agricole si de dezvoltare rurala, avand ca parteneri Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Mediului si Padurilor;
5. aproba nivelul cotizatiilor membrilor;
6. colaboreaza cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale la elaborarea programelor de formare profesionala;
7. nominalizeaza cate un consilier pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice;
8. deleaga atributii pentru camerele agricole judetene, altele decat cele prevazute la art. 19 din prezenta lege;
9. desfasoara campanie de promovare si diseminare a Programului Operational pentru Pescuit si a Programului National de Dezvoltare Rurala;
10. asigura monitorizarea, impreuna cu Autoritatea de management pentru Programul operational pentru pescuit si Autoritatea de management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala, a modului de implementare a proiectelor;
11. preia unele atributii mandatate de catre autoritatile publice centrale;
12. infiinteaza fonduri mutuale si credite rurale;
13. incheie contracte de prestari de servicii cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Mediului si Padurilor si cu alte entitati;
14. infiinteaza si administreaza direct sau prin contractare serviciul national de extensie agricola;
15. presteaza direct sau prin contractare catre fermieri serviciul de consiliere obligatoriu, prevazut in legislatia europeana;
16. stabileste politica de personal a retelei nationale de camere agricole;
17. infiinteaza, achizitioneaza si/sau gestioneaza institute, statiuni sau companii cu obiect de activitate in cercetarea agricola fundamentala/aplicata si inovare;
18. incheie contracte de cercetare fundamentala/aplicata si inovare cu institute, statiuni si companii de cercetare din domeniul agricol din Romania si din strainatate;
19. gestioneaza proiecte cu finantare europeana, nationala sau internationala in domeniul cercetarii fundamentale si aplicate, inclusiv proiecte in cascada, in vederea sporirii competitivitatii sectorului agricol din Romania;
20. angajeaza personalul Serviciului operational administrativ (SOA), cu exceptia personalului economico-administrativ, prin Departamentul recrutare din cadrul Camerei Agricole Nationale, in vederea constituirii unui personal de elita pentru serviciile agricole;
21. aproba la nivel national si judetean structura serviciului national de extensie a agriculturii in Romania;
22. aproba organigrama de functionare a SOA la nivel national si judetean;
23. defineste si aplica planul national de formare continua prin cursuri de calificare, specializare si perfectionare a fermierilor;
24. defineste si aplica politica de comunicare la nivel national si judetean;
25. asigura organizarea producatorilor agricoli, consultanta si/sau servicii de contabilitate si managementul financiar la nivelul fermei;
26. asigura asistenta juridica celor pe care ii reprezinta, in conformitate cu prevederile Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completarile ulterioare, si ale Legii 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare;
27. ofera sprijin in organizarea si consolidarea, la nivel national, a formelor asociative din agricultura, silvicultura, cooperative, grupuri de producatori si altele asemenea;
28. organizeaza seminare, simpozioane, targuri, expozitii si manifestari stiintifice de profil in tara si in strainatate;
29. promoveaza produsele si serviciile romanesti din domeniu, in tara si in strainatate;
30. elaboreaza planuri si strategii sectoriale judetene si nationale in domeniile prevazute la art. 2 alin. (1) din prezenta lege;
31. incheie intelegeri, protocoale si parteneriate interne si internationale;
32. organizeaza activitati de perfectionare profesionala a personalului camerelor agricole judetene;
33. asigura activitatea de inovare in domeniul asistentei tehnice acordate agricultorilor si identifica noi surse de finantare a camerelor agricole judetene;
34. indeplineste si alte competente stabilite prin lege sau prin statut.

CAPITOLUL IV
Camerele agricole judetene

ART. 8
(1) Camerele agricole judetene constituite in urma alegerilor organizate la nivelul fiecarui judet vor fi formate din colegiul judetean si biroul permanent.
(2) Colegiul judetean al camerelor agricole judetene este forumul decizional format din 25 de reprezentanti repartizati in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din prezenta lege.
(3) Biroul permanent al colegiului judetean este format din 7 membri, din care: un presedinte, un vicepresedinte, un secretar si 4 membri. Acestia se aleg prin vot direct, secret si succesiv de membrii colegiului judetean al camerelor agricole judetene, in urmatoarea ordine: presedinte, vicepresedinte si membri. Secretarul este desemnat de presedinte, dintre ceilalti membri ai biroului. Presedintele, vicepresedintele si secretarul trebuie sa fie fermieri, absolventi cu studii superioare si cu o vechime de 10 ani in domeniile de activitate prevazute in prezenta lege.
(4) Colegiile judetene ale camerelor agricole judetene se convoaca la propunerea presedintelui biroului permanent sau a unei treimi din numarul membrilor colegiului.
(5) Functiile de presedinte, vicepresedinte, secretar si membru din biroul permanent al colegiului judetean al camerei agricole judetene sunt incompatibile cu functiile de presedinte, vicepresedinte, secretar sau membru al Biroului permanent al Colegiului National al Camerei Agricole Nationale.
(6) In cazul in care un post de membru al colegiului judetean al camerei agricole judetene devine vacant, locul va fi ocupat de urmatorul candidat inscris pe lista care l-a propus si in procesul-verbal de constatare a rezultatelor alegerilor.
(7) Organizarea alegerilor si a sistemului electiv pentru camerele agricole se face in conformitate cu prevederile art. 6 – 9 si 11 din prezenta lege.

CAPITOLUL V
Camera Agricola Nationala

ART. 9
Camera Agricola Nationala se constituie la nivel national si este formata din:
a) Colegiul National al Camerei Agricole Nationale;
b) Prezidiul Colegiului National al Camerei Agricole Nationale;
c) Biroul permanent al Colegiului National al Camerei Agricole Nationale.
ART. 10
Colegiul National al Camerei Agricole Nationale este forumul decizional constituit din membrii colegiilor judetene ale camerelor agricole si 9 membri ai Biroului permanent al Camerei Agricole Nationale.
ART. 11
(1) Prezidiul Colegiului National al Camerei Agricole Nationale este format din cei 42 de presedinti ai camerelor agricole judetene si din cei 9 membri ai Biroului permanent al Camerei Agricole Nationale, care poate fi convocat in sedinta ordinara cel putin o data pe luna.
(2) Biroul permanent al Colegiului National al Camerei Agricole Nationale este format din 9 membri, din care: un presedinte, un prim-vicepresedinte, 2 vicepresedinti, un secretar si 4 membri alesi. Alegerile se vor efectua conform prevederilor art. 13 alin. (2) din prezenta lege.
(3) Presedintele Camerei Agricole Nationale este presedintele Prezidiului si Biroului permanent, avand functia asimilata functiilor de demnitate publica.
(4) Colegiul National al Camerei Agricole Nationale se intruneste in sedinta extraordinara cel putin o data pe an, la convocarea presedintelui, a prim-vicepresedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor.

CAPITOLUL VI
Serviciul operational administrativ

ART. 12
Serviciul operational administrativ al camerelor agricole judetene si al Camerei Agricole Nationale este constituit din personalul contractual angajat prin concurs de cunostinte si aptitudini specifice.
ART. 13
(1) Personalul serviciului operational al camerelor agricole judetene este alcatuit din minimum 7 specialisti, selectati prin concurs de Camera Agricola Nationala, prin Departamentul de recrutare, si angajati prin selectie din numarul celor admisi de camerele agricole judetene.
(2) Face exceptie de la prevederile alin. (1) personalul economico-administrativ care este angajat de camerele agricole judetene.
ART. 14
(1) Directorii camerelor agricole judetene vor fi desemnati din randul personalului recrutat pe baza de concurs, cu specializare in domeniul managementului.
(2) Directorii sunt numiti cu titlu provizoriu; dupa 3 ani de mandat ei pot fi confirmati cu titlu definitiv.
ART. 15
(1) Serviciul operational administrativ al Camerei Agricole Nationale este alcatuit din minimum 19 specialisti angajati prin concurs de cunostinte de specialitate si aptitudini.
(2) Directorul general al Camerei Agricole Nationale se recruteaza dintre specialistii prevazuti la alin. (1), cu specializare in domeniul managementului.
ART. 16
Organigrama si atributiile serviciului operational administrativ al camerelor agricole judetene si al Camerei Agricole Nationale vor fi stabilite de Biroul permanent al Colegiului National al Camerei Agricole Nationale in urmatoarea sedinta dupa constituire, urmand sa fie aprobate ulterior.

CAPITOLUL VII
Sanctiuni

ART. 17
(1) Colegiul National al Camerei Agricole Nationale se pronunta cu privire la sanctiunile aplicate membrilor si confirma sau infirma hotararile de suspendare, pronuntate de organele de conducere ale camerelor agricole judetene.
(2) Sanctiunile ce pot fi aplicate membrilor sunt urmatoarele:
a) suspendarea dreptului de vot pe timp limitat sau suspendarea din calitatea de membru al organelor de conducere ale camerelor agricole;
b) excluderea din camerele agricole.
(3) Excluderea din camerele agricole poate avea loc din urmatoarele motive:
a) lipsa de participare la constituirea finantarii prevazute la art. 21 din prezenta lege;
b) lipsa de activitate prin neparticipare la actiuni, conform atributiilor;
c) neaplicarea sau aplicarea necorespunzatoare a hotararilor organelor de conducere ale camerelor agricole.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale

ART. 18
Eventualele litigii cu persoane fizice si persoane juridice se vor solutiona pe cale amiabila sau, dupa caz, prin instantele de judecata.
ART. 19
Camerele agricole judetene pot infiinta camere agricole zonale, pe principiul infiintarii camerelor agricole judetene.
ART. 20
Camerele agricole pot infiinta sau detine societati comerciale potrivit legislatiei in vigoare.
ART. 21
Dispozitiile prezentului statut-cadru se completeaza cu normele legale in vigoare in materie.
ART. 22
Dispozitiile prezentului statut-cadru se modifica si se completeaza dupa infiintarea camerelor agricole, cu respectarea prevederilor art. 7^1 din prezenta lege.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close