Stabilirea masurilor tehnico-organizatorice privind referendumul national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei

In M. Of. 458 din 7 iulie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului 682/2012 pentru stabilirea masurilor tehnico-organizatorice privind referendumul national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Pentru coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor prevazute in legislatia in vigoare in domeniul referendumului, care revin Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si prefectilor si primarilor, pentru referendumul national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei se constituie Comisia Tehnica Centrala, in componenta prevazuta in anexa 1.
(2) La sedintele Comisiei Tehnice Centrale pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale ce au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului, ai Clubului Roman de Presa, ai altor institutii ale administratiei publice centrale interesate, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.
ART. 2
Ministerul Finantelor Publice va stabili modul de asigurare a mijloacelor materiale si financiare necesare pentru buna organizare si desfasurare a referendumului national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei.
ART. 3
Ministerul Justitiei va lua masuri pentru intocmirea, in termen util, a listelor cuprinzand magistrati sau alti juristi care pot fi desemnati, potrivit legii, ca presedinti, loctiitori ai acestora sau ca membri ai birourilor electorale.
ART. 4
(1) Ministerul Administratiei si Internelor va asigura ordinea si linistea publica in toate localitatile tarii, pe intreaga perioada a campaniei pentru referendum si, in mod deosebit, in ziua votarii, precum si in zilele care premerg si succed acestei zile.
(2) Ministerul Administratiei si Internelor va asigura paza sectiilor de votare si a dosarelor intocmite de birourile electorale pe timpul transportului acestora la birourile electorale de circumscriptie judeteana, la Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti, respectiv la Biroul Electoral Central, precum si paza pe timpul tiparirii, transportului si depozitarii buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votarii.
ART. 5
(1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, selecteaza si prelucreaza datele privind cetatenii cu drept de vot, tipareste si pune la dispozitia primarilor listele electorale permanente actualizate, in doua exemplare, si copii de pe acestea, in 3 exemplare.
(2) Materialele consumabile necesare tiparirii listelor electorale si copiilor de pe acestea se asigura de catre institutiile prefectului.
ART. 6
(1) Confectionarea stampilelor cu mentiunea “VOTAT” si a timbrelor autocolante se asigura de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Regia Autonoma “Monetaria Statului”, respectiv Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A.
(2) Tiparirea buletinelor de vot se asigura de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Regia Autonoma “Monitorul Oficial”.
ART. 7
(1) Institutul National de Statistica va asigura numarul de statisticieni, informaticieni si personal tehnic auxiliar, dotarea necesara cu echipamente si tehnica de calcul, precum si actualizarea programelor de prelucrare a datelor pentru efectuarea operatiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor referendumului si asigurarea suportului tehnic pe perioada utilizarii acestora.
(2) Institutul National de Statistica asigura si tiparirea proceselor-verbale privind rezultatele referendumului national pentru demiterea presedintelui Romaniei.
ART. 8
Institutul National de Statistica va organiza instruirea conducerilor directiilor regionale si judetene de statistica privind participarea specialistilor statisticieni, informaticieni si a personalului auxiliar la efectuarea operatiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor referendumului.
ART. 9
Ministerul Sanatatii va lua masurile necesare pentru asigurarea asistentei medicale la birourile electorale.
ART. 10
Ministerul Afacerilor Externe organizeaza si doteaza biroul electoral pentru sectiile de votare organizate in afara tarii, precum si sectiile de votare din strainatate ale Romaniei, furnizeaza, in timp util, datele necesare pentru numerotarea acestora si stabileste necesarul de timbre autocolante si stampile cu mentiunea “VOTAT” pentru sectiile de votare din strainatate.
ART. 11
(1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti se constituie, in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al prefectului, comisii tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti, in componenta prevazuta in anexa 2, cu atributii in coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor autoritatilor administratiei publice locale, prevazute in legislatia in domeniul referendumului.
(2) La sedintele comisiei tehnice pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale ce au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului, ai Clubului Roman de Presa, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.
(3) Pentru urmarirea si solutionarea operativa a problemelor curente din circumscriptia electorala, pe langa comisia tehnica se constituie un grup tehnic de lucru, condus de subprefect, format din specialisti desemnati de conducatorii serviciilor publice deconcentrate, organizate la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Din grupul tehnic de lucru fac parte si 2 – 3 specialisti din aparatul consiliilor judetene si institutiilor prefectului.
(4) In perioada in care isi desfasoara activitatea in cadrul grupului tehnic de lucru membrii acestuia sunt degrevati de sarcinile de serviciu.
(5) Conditiile materiale necesare in vederea functionarii grupului tehnic de lucru se asigura prin grija prefectului. Salariile si celelalte drepturi banesti cuvenite salariatilor delegati in grupul tehnic de lucru se achita de institutiile de la care acestia provin.
ART. 12
(1) Ministerul Administratiei si Internelor organizeaza, in termen de cel mult 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, instruirea prefectilor si subprefectilor cu privire la organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei.
(2) Prefectii organizeaza in cel mai scurt timp posibil instruirea primarilor si a secretarilor comunelor, oraselor si municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin in vederea organizarii si desfasurarii in bune conditii a referendumului national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei.
(3) In termen de 7 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, prefectii comunica structurilor teritoriale ale Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date numerotarea si delimitarea sectiilor de votare, in scopul intocmirii copiilor de pe listele electorale permanente.
(4) Prefectii stabilesc un grafic de distributie a buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votarii in functie de asigurarea conditiilor de pastrare in siguranta a acestora, cu respectarea prevederilor legale.
(5) In perioada desfasurarii procesului electoral, Ministerul Administratiei si Internelor asigura sprijin de specialitate institutiilor prefectului si primarilor, in vederea realizarii la termen si in conditii corespunzatoare a sarcinilor ce le revin in organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei.
ART. 13
(1) Autoritatea Electorala Permanenta sprijina instruirea prefectilor, primarilor, membrilor birourilor electorale si a celorlalti participanti la procesul electoral si realizeaza campanii de informare a cetatenilor.
(2) Autoritatea Electorala Permanenta asigura verificarea listelor electorale utilizate in sectiile de votare, in vederea depistarii eventualelor voturi multiple.
ART. 14
(1) Secretariatul General al Guvernului asigura sediul corespunzator desfasurarii activitatii Biroului Electoral Central.
(2) Ministerul Administratiei si Internelor asigura dotarea tehnica si materiala a Biroului Electoral Central.
(3) Ministerul Administratiei si Internelor, Autoritatea Electorala Permanenta si Institutul National de Statistica asigura personalul aparatului tehnic al Biroului Electoral Central.
(4) Prefectii, presedintii consiliilor judetene si primarii asigura sediile, dotarea acestora, precum si conditiile corespunzatoare pentru functionarea birourilor electorale de circumscriptie judetene si al municipiului Bucuresti si a oficiilor electorale, precum si a birourilor electorale ale sectiilor de votare.
(5) Institutul National de Statistica, Autoritatea Electorala Permanenta si institutiile prefectului asigura personalul aparatului tehnic al birourilor electorale de circumscriptie judetene, al Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti si al oficiilor electorale.
(6) Ministerul Afacerilor Externe, Institutul National de Statistica si Autoritatea Electorala Permanenta asigura personalul aparatului tehnic al biroului electoral pentru sectiile de votare organizate in afara tarii.
ART. 15
(1) Comisiile tehnice judetene si a municipiului Bucuresti informeaza saptamanal Comisia Tehnica Centrala in legatura cu stadiul pregatirii si organizarii referendumului national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei.
(2) Comisia Tehnica Centrala informeaza saptamanal Guvernul in legatura cu stadiul indeplinirii actiunilor privind pregatirea si organizarea referendumului national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei.
ART. 16
Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ANEXA 1. COMPONENTA Comisiei Tehnice Centrale

Presedinte:
Ministrul administratiei si internelor

Vicepresedinte:
Ministrul delegat pentru administratie

Membri:
– secretarul de stat pentru relatiile cu institutiile prefectului din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor – coordonator;
– secretarul de stat, sef al Departamentului ordine si siguranta publica din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;
– secretarul de stat pentru relatia cu comunitatile locale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;
– secretarul general adjunct din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
a) Reprezentanti, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai:
– Secretariatului General al Guvernului;
– Ministerului Finantelor Publice;
– Ministerului Afacerilor Externe;
– Ministerului Justitiei;
– Ministerului Sanatatii;
– Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;
– Autoritatii Electorale Permanente;
– Institutului National de Statistica;
– Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat;
– Serviciului de Telecomunicatii Speciale.
b) Reprezentanti ai:
– Agentiei Nationale de Presa AGERPRES;
– Societatii Comerciale “Electrica” – S.A.;
– Societatii Romane de Televiziune;
– Societatii Romane de Radiodifuziune.

NOTE:
Lucrarile de secretariat tehnic ale Comisiei Tehnice Centrale sunt asigurate de Ministerul Administratiei si Internelor.
Componenta nominala a Comisiei Tehnice Centrale se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, pe baza propunerilor formulate de conducatorii ministerelor si ai celorlalte institutii/societati mentionate.

ANEXA 2. COMPONENTA comisiei tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti

– Prefectul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti
– Subprefectul
– Secretarul judetului, respectiv secretarul general al municipiului Bucuresti
– Directorul directiei regionale/judetene de statistica
– Directorul general al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti
– Inspectorul-sef al inspectoratului judetean de politie, respectiv directorul general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti
– Seful structurii judetene sau a municipiului Bucuresti de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor
– Seful serviciului public comunitar judetean de evidenta persoanelor
– Inspectorul-sef al inspectoratului de jandarmi judetean, respectiv directorul general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti
– Reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicatii Speciale
– Reprezentantul teritorial al Autoritatii Electorale Permanente*)
– Reprezentantul teritorial al Societatii Comerciale “Electrica” – S.A.
– Corespondentul teritorial al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES.

NOTE:
Lucrarile de secretariat tehnic ale comisiei tehnice judetene sunt asigurate de personalul din cadrul institutiei prefectului.
Componenta nominala a comisiei tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti se stabileste de prefect, prin ordin.
————
*) In judetele in care isi au sediul filialele Autoritatii Electorale Permanente.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close