Modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea situatiilor financiare consolidate conforme cu IFRS, solicitate institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala

In M. Of. nr. 474 din 12 iulie 2012 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea situatiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, solicitate institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2011.

Din cuprins:
ART. I
Normele metodologice privind intocmirea situatiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, solicitate institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 si 153 bis din 2 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Referirile la “CRD” se vor citi ca referiri la prevederile reglementarilor prudentiale emise de Banca Nationala a Romaniei, dupa cum urmeaza:
a) la literele e) si g) ale alineatului (1) al punctului 8, “art. 2 alin. (1) pct. 14 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”;
b) la literele f) si h) ale alineatului (1) al punctului 8, “art. 4 alin. (2) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”;
c) la alineatul (7) al punctului 8, in cadrul tabelului “Abordarea Standardizata (AS)”:
c1) in capul de tabel, “art. 4 alin. (1) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”;
c2) la litera (c) coloana 3, “cap. II sectiunea a 3-a din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”;
c3) la litera (o) coloana 3, “cap. II sectiunea a 15-a din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”;
d) la alineatul (7) al punctului 8, in cadrul tabelului “Abordarea bazata pe Modele Interne de Rating” (AMIR), “art. 13 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”;
e) in cadrul formularului FIN 9.B, prevazut la alineatul (2) al punctului 17, “art. 11 pct. 9 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/119/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”;
f) la litera c) a alineatului (1) al punctului 20 si in cadrul formularului FIN 12.A, prevazut la alineatul (2) al punctului 20, “art. 3 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010, cu modificarile si completarile ulterioare”;
g) la litera c) a alineatului (1) al punctului 24 si in cadrul coloanei 2 a formularului FIN 17, prevazut la alineatul (2) al punctului 24, “anexa la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”;
h) la litera d) a alineatului (1) al punctului 24, “art. 160 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”;
i) la litera e2) a alineatului (1) al punctului 24 si in cadrul coloanei 3 a formularului FIN 17, prevazut la alineatul (2) al punctului 24, “art. 3 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”;
j) la litera c), devenita litera b), a alineatului (1) al punctului 27 si la punctul 28, “cap. III din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/111/2006, cu modificarile ulterioare”.
2. La punctul 4, prima teza se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Formularele situatiilor financiare consolidate FINREP contin referinte la prevederile IFRS, la practica comuna (CP) sau la prevederile reglementarilor prudentiale emise de Banca Nationala a Romaniei, dupa caz.”
3. La punctul 5, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) In general, indicatorii sunt prezentati in formulare ca valori pozitive, cu exceptia indicatorilor reprezentand cheltuieli sau pierderi, precum si a indicatorilor incadrati intre paranteze rotunde, care trebuie prezentati ca valori negative (cu semnul <<->>).”
4. La punctul 8, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Pentru defalcarea in functie de contrapartida a instrumentelor de datorie, indiferent de categoria de clasificare, precum si a creditelor si creantelor din categoria echivalentelor de numerar, clasa <<Societati>> include toate clasele, cu exceptia urmatoarelor: <<Banci centrale>>, <<Administratii generale>>, <<Institutii de credit>> si <<Alte institutii financiare>>.”
5. La alineatul (1) al punctului 10, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) pozitia <<Numerar si echivalente de numerar>> include activele financiare pe care institutiile de credit le prezinta in situatiile financiare publicabile, separat de alte categorii de active financiare, in vederea asigurarii conformitatii cu prevederile IAS 1.54 (i).
Avand in vedere prevederile IAS 7.6 si IAS 7.7, conceptul de echivalente de numerar este unul foarte restrictiv, astfel ca pozitia <<Numerar si echivalente de numerar>> include, in mod traditional, numerar, solduri la banci centrale si sume plasate la alte institutii de credit la vedere sau cu o scadenta initiala redusa.
Numerarul include detinerile de bancnote si monede nationale si straine aflate in circulatie si folosite in mod obisnuit pentru a face plati.”
6. La alineatul (1) al punctului 11, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g^1), cu urmatorul cuprins:
“g^1) ajustarile din reclasificare reprezentand castiguri sau pierderi din instrumente de acoperire, aferente partii eficiente a operatiunilor de acoperire, transferate din alte elemente ale rezultatului global in contul de profit sau pierdere, sunt prezentate dupa cum urmeaza:
(i) in cadrul posturilor corespunzatoare din FIN 2 afectate de riscul acoperit, in aceeasi perioada in care fluxurile de trezorerie previzionate acoperite afecteaza contul de profit sau pierdere;
(ii) in cadrul pozitiei “Castiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire – net”, in situatia in care institutia de credit se asteapta ca o pierdere recunoscuta in alte elemente ale rezultatului global sa nu mai poata fi recuperata intr-una sau mai multe perioade viitoare sau in cazul in care nu se mai preconizeaza ca tranzactia previzionata acoperita sa aiba loc.”
7. La alineatul (1) al punctului 12, litera j) se abroga.
8. La alineatul (1) al punctului 13, litera b2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b2) FIN 5.E are ca scop o evaluare a calitatii generale a portofoliilor de imprumuturi si creante, precum si investitii pastrate pana la scadenta, defalcate in functie de tipul de instrument si de tipul de contrapartida, prin clasificarea lor in active nedepreciate si depreciate. In plus, trebuie prezentate separat ajustarile specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, ajustarile specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare, precum si ajustarile colective pentru pierderi generate, dar neidentificate:
(b.2.1.) evaluarea colectiva a deprecierii se aplica activelor financiare care nu sunt semnificative la nivel individual, precum si activelor financiare pentru care nu exista un indiciu obiectiv de depreciere individuala. Aceasta abordare nu interzice unei entitati sa efectueze o evaluare individuala a deprecierii pentru activele care nu sunt semnificative la nivel individual;
(b.2.2.) valoarea <<Ajustarilor specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare>> cuprinde valoarea pierderilor din depreciere determinata ca rezultat al procesului de evaluare colectiva a deprecierii pentru activele financiare care nu sunt semnificative la nivel individual si pentru care nu a fost efectuata o evaluare individuala a deprecierii;
(b.2.3.) valoarea <<Ajustarilor colective pentru pierderi generate, dar neidentificate>> este valoarea pierderilor din depreciere determinata ca rezultat al procesului de evaluare colectiva a deprecierii pentru activele financiare nedepreciate la nivel individual, indiferent daca sunt semnificative sau nu.”
9. La alineatul (1) al punctului 14, literele b2) si c2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“b2) pozitia <<Credite ipotecare (credite imobiliare colateralizate)>> include credite bazate in mod formal pe garantii imobiliare, indiferent de tipul acestora (credite, avansuri, sume de recuperat, creante comerciale, descoperit de cont etc.) sau de destinatia acestora;
………………………………………………………………..
“c2) la pozitia <<Credite ipotecare (credite imobiliare colateralizate)>>, <<Rezidential>> include garantii sub forma proprietatilor imobiliare locative si <<Comercial>> include garantii sub forma proprietatilor imobiliare comerciale, asa cum sunt definite la art. 22 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordin al Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/113/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;”.
10. La alineatul (1) al punctului 20, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) in FIN 12A se raporteaza activele financiare transferate care, in parte sau in totalitate, nu indeplinesc conditiile pentru derecunoastere (a se vedea IAS 39.15-37) si activele financiare derecunoscute in intregime pentru care entitatea retine drepturile de administrare; pentru a asigura legatura cu COREP, situatia include o coloana pentru activele financiare care sunt derecunoscute in scopuri de capital.
In cazul tranzactiilor de securitizare in care institutia de credit a retinut toate titlurile emise, nu exista un transfer al riscurilor si beneficiilor aferente dreptului de proprietate asupra activelor financiare securitizate si, in consecinta, acestea trebuie raportate in coloanele aferente activelor financiare recunoscute integral.”
11. La alineatul (1) al punctului 22, litera (a.2.1.) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(a.2.1.) beneficiile pe termen scurt ale angajatilor, in conformitate cu IAS 19.10, atunci cand exista o incertitudine cu privire la suma care trebuie platita (in cazul in care nu exista incertitudine, datoria angajata este inclusa in postul <<Alte datorii>> din bilant);”.
12. Punctul 25 se completeaza cu un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Controlul vertical al situatiei <<FIN 21 – Situatia rezultatului global>> este urmatorul:
2. = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10. + 11. + 12.
14. = 1. + 2. + 13.
14. = 14.1. + 14.2.”
13. La alineatul (1) al punctului 27, litera c) devine litera b).
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close