Modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual

In M. Of. nr. 475 din 12 iulie 2012 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2011.

Din cuprins:
ART. I
Normele metodologice privind intocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 si 418 bis din 15 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La punctul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“4. (1) Prezentele norme metodologice contin referinte la prevederile IFRS, la prevederile reglementarilor prudentiale emise de Banca Nationala a Romaniei sau la Regulamentul (CE) nr. 25/2009 al Bancii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilantul sectorului institutii financiare monetare (Reformare) (BCE/2008/32), denumit in continuare Regulamentul BCE, dupa caz.”
2. Punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“7. In general, indicatorii sunt prezentati in formulare ca valori pozitive, cu exceptia indicatorilor reprezentand cheltuieli sau pierderi, precum si a indicatorilor incadrati intre paranteze rotunde, care trebuie prezentati ca valori negative (cu semnul <<->>).”
3. Punctul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“16. (1) Situatiile financiare FINREP la nivel individual intocmite de catre institutiile de credit, precum si declaratiile celor care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la sfarsitul perioadei de raportare se transmit/depun la Banca Nationala a Romaniei, la urmatoarele termene:
– in cel mult 20 de zile calendaristice de la sfarsitul lunii/trimestrului/semestrului/anului pentru care se raporteaza, pentru situatiile financiare FINREP la nivel individual, cu termen de transmitere/depunere lunar/trimestrial/semestrial/anual;
– in termen de 130 de zile calendaristice de la incheierea exercitiului financiar, pentru situatiile financiare FINREP la nivel individual prevazute la alin. (2).
(2) Toate situatiile financiare FINREP la nivel individual intocmite pentru data de 31 decembrie vor fi auditate.
(3) In cazul in care situatiile financiare FINREP la nivel individual intocmite pentru sfarsitul exercitiului financiar inregistreaza modificari in perioada cuprinsa intre data incheierii exercitiului financiar si data aprobarii situatiilor financiare anuale, situatiile financiare FINREP la nivel individual prevazute la alin. (2) vor fi transmise/depuse la Banca Nationala a Romaniei impreuna cu situatiile financiare FINREP la nivel individual, aferente exercitiului financiar curent, transmise/depuse pana la data aprobarii situatiilor financiare anuale.
(4) In cazul in care ultima zi a termenului de transmitere/depunere a situatiilor financiare FINREP la nivel individual este o zi nelucratoare, situatiile financiare se vor transmite/depune cel tarziu pana in prima zi lucratoare ulterioara acesteia.”
4. La alineatul (1) al punctului 17, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) pozitia <<Numerar si echivalente de numerar>> include activele financiare pe care institutiile de credit le prezinta in situatiile financiare publicabile, separat de alte categorii de active financiare, in vederea asigurarii conformitatii cu prevederile IAS 1.54 (i).
Avand in vedere prevederile IAS 7.6 si IAS 7.7, conceptul de <<echivalente de numerar>> este unul foarte restrictiv, astfel ca pozitia <<Numerar si echivalente de numerar>> include, in mod traditional, numerar, solduri la banci centrale si sume plasate la alte institutii de credit la vedere sau cu o scadenta initiala redusa.
Numerarul include detinerile de bancnote si monede nationale si straine aflate in circulatie si folosite in mod obisnuit pentru a face plati.”
5. La alineatul (1) al punctului 17, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
“c^1) pozitia <<Titluri de participare detinute in filiale, in entitati asociate si in entitati controlate in comun>> include titlurile de participare contabilizate la cost [IAS 27.38 (a), IAS 28.35, IAS 31.46].
IAS 39.2 (a) prevede contabilizarea titlurilor de participare fie in conformitate cu IAS 27, IAS 28, IAS 31, dupa caz (respectiv la cost), fie in conformitate cu IAS 39, caz in care acestea trebuie prezentate in cadrul posturilor corespunzatoare de active financiare din FIN 1, avand in vedere utilizarea abordarii de portofoliu.
Potrivit prevederilor paragrafului 2 din IAS 27.38, trebuie aplicata aceeasi metoda de contabilizare pentru fiecare categorie de titluri de participare.”
6. La alineatul (1) al punctului 18, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g^1), cu urmatorul cuprins:
“g^1) ajustarile din reclasificare reprezentand castiguri sau pierderi din instrumente de acoperire, aferente partii eficiente a operatiunilor de acoperire, transferate din alte elemente ale rezultatului global in contul de profit sau pierdere, sunt prezentate dupa cum urmeaza:
(i) in cadrul posturilor corespunzatoare din FIN 2 afectate de riscul acoperit, in aceeasi perioada in care fluxurile de trezorerie previzionate acoperite afecteaza contul de profit sau pierdere;
(ii) in cadrul pozitiei <<Castiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire – net>>, in situatia in care institutia de credit se asteapta ca o pierdere recunoscuta in alte elemente ale rezultatului global sa nu mai poata fi recuperata in una sau mai multe perioade viitoare sau in cazul in care nu se mai preconizeaza ca tranzactia previzionata acoperita sa aiba loc.”
7. La alineatul (1) al punctului 19, litera j) se abroga.
8. La alineatul (1) al punctului 21, litera b2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b2) FIN 5.E are ca scop o evaluare a calitatii generale a portofoliilor de imprumuturi si creante, precum si investitii pastrate pana la scadenta, defalcate in functie de tipul de instrument si de tipul de contrapartida, prin clasificarea lor in active nedepreciate si depreciate. In plus, trebuie prezentate separat ajustarile specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, ajustarile specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare, precum si ajustarile colective pentru pierderi generate dar neidentificate:
(b.2.1.) evaluarea colectiva a deprecierii se aplica activelor financiare care nu sunt semnificative la nivel individual, precum si activelor financiare pentru care nu exista un indiciu obiectiv de depreciere individuala. Aceasta abordare nu interzice unei entitati sa efectueze o evaluare individuala a deprecierii pentru activele care nu sunt semnificative la nivel individual;
(b.2.2.) valoarea <<Ajustarilor specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare>> cuprinde valoarea pierderilor din depreciere determinata ca rezultat al procesului de evaluare colectiva a deprecierii pentru activele financiare care nu sunt semnificative la nivel individual si pentru care nu a fost efectuata o evaluare individuala a deprecierii;
(b.2.3.) valoarea <<Ajustarilor colective pentru pierderi generate, dar neidentificate>> este valoarea pierderilor din depreciere determinata ca rezultat al procesului de evaluare colectiva a deprecierii pentru activele financiare nedepreciate la nivel individual, indiferent daca sunt semnificative sau nu.
Valoarea activelor nedepreciate (prezentata in coloana 1 a situatiei FIN 5.E) se refera la valoarea bruta a activelor financiare pentru care nu au fost constituite ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual.
Valoarea contabila bruta a activelor financiare depreciate (prezentata in coloana 2 a situatiei FIN 5.E) se refera la activele financiare pentru care au fost constituite ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual.”
9. La alineatul (1) al punctului 22, literele b2) si c2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“b2) pozitia <<Credite ipotecare (credite imobiliare colateralizate)>> include credite bazate in mod formal pe garantii imobiliare, indiferent de tipul acestora (credite, avansuri, sume de recuperat, creante comerciale, descoperit de cont etc.) sau de destinatia acestora;
………………………………………………………………..
“c2) la pozitia <<Credite ipotecare (credite imobiliare colateralizate)>>, <<Rezidential>> include garantii sub forma proprietatilor imobiliare locative si <<Comercial>> include garantii sub forma proprietatilor imobiliare comerciale, asa cum sunt definite la art. 22 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/113/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;”.
10. La alineatul (1) al punctului 23, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) activele financiare sunt considerate restante atunci cand contrapartida nu a efectuat o plata la termenul prevazut in contract (scadenta contractuala). Valorile unor astfel de active trebuie raportate si defalcate in functie de numarul de zile de intarziere la plata. Analiza activelor restante nu trebuie sa includa niciun activ depreciat, avand in vedere ca valoarea contabila a activelor depreciate trebuie sa fie prezentata separat de activele restante.
Activele financiare care se prezinta in coloanele 1 – 4 ale situatiei FIN 7 reprezinta active financiare restante pentru care nu au fost constituite ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, la valoarea bruta.”
11. La alineatul (1) al punctului 29, litera (a.2.1.) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(a.2.1.) beneficiile pe termen scurt ale angajatilor, in conformitate cu IAS 19.10, atunci cand exista o incertitudine cu privire la suma care trebuie platita (in cazul in care nu exista incertitudine, datoria angajata este inclusa in postul <<Alte datorii>> din bilant);”.
12. La alineatul (1) al punctului 31, literele c), d), si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“c) <<Alte angajamente>> cuprinde elementele din anexa la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu sunt incluse in categoriile precedente;
d) pozitiile <<Angajamente de creditare date – din care: indoielnice>>, <<Garantii financiare date – din care indoielnice>> si <<Alte angajamente date – din care indoielnice>> includ valoarea notionala a acestor angajamente de creditare, garantii financiare si a altor angajamente a caror contrapartida nu si-a indeplinit obligatiile din cauza producerii unor evenimente similare celor descrise la art. 160 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) <<Valoarea notionala>> este valoarea care reprezinta cel mai bine expunerea maxima la riscul de credit a entitatii raportoare, fara a se lua in considerare vreun colateral detinut sau alte ameliorari ale ratingului de credit [a se vedea IFRS 7.36(a)]. In principal, trebuie utilizate urmatoarele criterii:
e1) pentru garantii financiare, valoarea notionala este valoarea maxima pe care entitatea ar putea fi nevoita sa o plateasca daca garantia ar fi executata; si
e2) pentru angajamentele de creditare, valoarea notionala este valoarea totala pe care entitatea s-a angajat sa o acorde drept credit. Aceste valori notionale sunt valorile expunerii in scopul aplicarii art. 3 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (inaintea aplicarii ponderii de risc).”
13. La alineatul (2) punctul 33 litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“f) Tabelul 20E detaliaza castigurile si pierderile aferente contabilitatii de acoperire. In cadrul pozitiei <<Modificarea valorii juste a instrumentelor de acoperire [inclusiv operatiuni intrerupte]>> se prezinta castigurile sau pierderile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a valorii juste, precum si ajustarile din reclasificare prevazute la pct. 18 alin. (1) lit. g^1) subpct. ii).”
14. La alineatul (1) al punctului 36, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) Creantele restante nedepreciate si creantele depreciate sunt evidentiate pe langa fiecare clasa de activ la pozitia <<Creante restante nedepreciate>> si, respectiv, <<Creante depreciate>>.
In cadrul pozitiilor de creante depreciate se prezinta creantele pentru care au fost constituite ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, respectiv valoarea bruta in coloana 3 si valoarea ajustarilor specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual in coloana 1. In ceea ce priveste creantele pentru care au fost constituite ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare/ajustari colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, acestea se prezinta, dupa caz, in cadrul pozitiilor de creante curente/creante restante nedepreciate, respectiv valoarea bruta in coloana 3 si valoarea ajustarilor aferente in coloana 1, pana la momentul identificarii unei deprecieri la nivel individual.”
15. Capitolul IV “Corespondenta cu Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit” se modifica dupa cum urmeaza:
a) corespondenta cu planul de conturi a pozitiilor 010, 012 si 437 din situatia FIN 1 – Bilantul si corespondenta cu planul de conturi a situatiei FIN 5A – Clasificarea depozitelor la vedere si a echivalentelor de numerar se abroga;
b) corespondenta cu planul de conturi a pozitiilor aferente coloanei 2 din situatia FIN 5.E – Imprumuturi si creante, precum si investitii pastrate pana la scadenta se completeaza cu extrase din conturile corespunzatoare in care se inregistreaza valoarea ajustarilor pentru dobanzi aferente activelor financiare depreciate, calculate ulterior momentului recunoasterii deprecierii acestora, care diminueaza valorile prezentate in cadrul respectivelor pozitii;
c) corespondenta cu planul de conturi a altor pozitii din situatiile financiare FINREP la nivel individual se modifica conform anexei nr. 1.
16. Capitolul V “Controlul situatiilor financiare FINREP la nivel individual” se modifica conform anexei nr. 2.
ART. II
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close