Unele prevederi ale Legii 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice sunt neconstitutionale

In M. Of. nr. 470 din 11 iulie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 685/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (2) teza finala din anexa nr. VI – Familia ocupationala de functii bugetare “Justitie” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (2) din anexa nr. VI – Familia ocupationala de functii bugetare “Justitie” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Maria Dalina Oancea in Dosarul nr. 6.872/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 11D/2012.
La apelul nominal se constata lipsa partilor.
Magistratul-asistent refera asupra faptului ca dovada de indeplinire a procedurii de citare a autorului exceptiei s-a intors cu mentiunea ca destinatarul nu se afla la adresa mentionata in dosar si aleasa ca domiciliu pentru comunicarea actelor de procedura.
Presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public cu privire la acest incident procedural.
Reprezentantul Ministerului Public, invocand dispozitiile art. 98 din Codul de procedura civila, considera ca procedura de citare este legal indeplinita.
Curtea, deliberand, retine ca, in temeiul dispozitiilor art. 98 din Codul de procedura civila, procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate. Astfel, arata ca, in jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala s-a pronuntat in sensul constitutionalitatii dispozitiilor art. 36 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, dispozitii care aveau un continut asemanator textului de lege criticat in prezenta exceptie de neconstitutionalitate. In acest sens, invoca Decizia nr. 709/2007. Considera insa ca au intervenit elemente noi, care impun schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale. Astfel, spre deosebire de reglementarea anterioara, asupra careia s-a pronuntat Curtea Constitutionala, in prezent, salarizarea personalului din justitie se face prin Legea-cadru nr. 284/2010, dupa criterii asemanatoare tuturor celorlalte categorii de personal salarizate din fonduri publice. Toate aceste categorii de personal beneficiaza de un dublu grad de jurisdictie in litigiile privind drepturile salariale, exceptie facand doar personalul din justitie. Or, o asemenea diferenta de tratament juridic nu este justificata obiectiv si rezonabil, intrucat natura dreptului disputat si tipul litigiului sunt aceleasi, indiferent de categoria socioprofesionala avuta in vedere.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Prin Sentinta civila nr. 7.183 din 30 noiembrie 2011, pronuntata in Dosarul nr. 6.872/2/2011, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (2) din anexa nr. VI – Familia ocupationala de functii bugetare “Justitie” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.
Exceptia a fost ridicata de Maria Dalina Oancea cu prilejul solutionarii unei actiuni in contencios administrativ, avand ca obiect anularea unui act administrativ de incadrare.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata, in esenta, ca prevederile de lege criticate sunt discriminatorii, intrucat nu prevad o cale de atac a hotararilor pronuntate de instantele judecatoresti cu privire la plangerile vizand hotararile de stabilire a drepturilor salariale, asa cum se prevede in cazul tuturor celorlalte categorii socio-profesionale.
Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal considera ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, textul de lege criticat contravenind prevederilor Legii fundamentale referitoare la egalitatea in drepturi a cetatenilor.
In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.
Avocatul Poporului considera ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale. In acest sens, arata ca, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, competenta instantelor de judecata si procedura de judecata sunt prevazute numai prin lege. Astfel, legiuitorul este singurul abilitat sa reglementeze prin lege competenta instantelor judecatoresti si procedura de judecata, fara alte restrictii decat cele rezultate din dispozitiile constitutionale sau din actele normative internationale. Constitutia nu prevede obligativitatea instituirii unor cai de atac impotriva hotararilor judecatoresti. De asemenea, nu se poate sustine incalcarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, intrucat magistratii sunt supusi unui statut profesional diferit de cel al altor categorii profesionale, ceea ce justifica instituirea unui tratament juridic diferit.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Potrivit incheierii de sesizare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 7 alin. (2) din anexa nr. VI – Familia ocupationala de functii bugetare “Justitie” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, dispozitii potrivit carora “Impotriva hotararilor organelor prevazute la alin. (1) se poate face plangere, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru hotararile Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sau, dupa caz, a Curtii de Apel Bucuresti, pentru celelalte hotarari. Hotararile pronuntate sunt irevocabile.”
Din analiza motivarii exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constata insa ca autorul exceptiei nu critica prevederile de lege care stabilesc termenul si competenta instantelor de judecata de a solutiona litigiile privind drepturile salariale, ci doar pe acelea care prevad caracterul irevocabil al hotararilor pronuntate de instantele de judecata si care exclud un al doilea grad de jurisdictie, respectiv prevederile ultimei teze a art. 7 alin. (2) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010. Prin urmare, Curtea Constitutionala urmeaza sa se pronunte doar cu privire la constitutionalitatea acestor prevederi de lege. Autorul exceptiei considera ca acest text de lege contravine urmatoarelor dispozitii din Constitutie: art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea in drepturi a cetatenilor si art. 129 referitor la folosirea cailor de atac.
Analizand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca, in jurisprudenta sa, s-a mai pronuntat cu privire la constitutionalitatea unor prevederi de lege avand un continut asemanator celor invocate in prezenta cauza. Astfel, prin Decizia nr. 709 din 11 septembrie 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 727 din 26 octombrie 2007, si Decizia nr. 407 din 10 aprilie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 20 mai 2008, Curtea a constat ca dispozitiile art. 36 alin. (2) teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, sunt constitutionale. In acest sens a retinut ca judecatorii, procurorii si celelalte categorii de personal din sistemul justitiei se afla intr-o situatie obiectiv diferita, motiv pentru care legiuitorul a reglementat salarizarea si alte drepturi ale lor printr-un act normativ special, prin care a prevazut reguli speciale de contestare a modului de stabilire a drepturilor salariale, precum si cu privire la exercitarea cailor de atac.
De asemenea, Curtea a retinut ca, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, competenta si procedura de judecata se stabilesc numai prin lege. Legiuitorul, prin urmare, este in drept ca, in considerarea unor situatii deosebite, sa stabileasca reguli diferite, derogatorii de la normele dreptului comun.
Ulterior pronuntarii acestor decizii, reglementarea privind salarizarea personalului din justitie a fost incadrata in contextul mai larg al Legii-cadru nr. 284/2010, care, in art. 5, a stabilit criterii unice de realizare a ierarhiei salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare pentru toate categoriile de personal platit din fonduri publice. Totodata, art. 10 si 11 din aceeasi lege au stabilit un tabel unic al coeficientilor de ierarhizare, precum si transe de vechime aplicabile tuturor acestor categorii de personal.
Referindu-se, de asemenea, la toate categoriile de personal, art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 prevede ca “(1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza individuale, a sporurilor, a premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta ordonatorilor de credite.
(2) Contestatia poate fi depusa in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile lucratoare.
(4) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii solutionarii contestatiei in scris.”
Acest text de lege consacra, asadar, atat o procedura prealabila, de contestare a actelor administrative de stabilire a drepturilor salariale la ordonatorul de credite, cat si o procedura jurisdictionala, ce se desfasoara in fata instantelor de judecata.
Art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 nu detaliaza cu privire la caile de atac ale hotararilor pronuntate de instantele de judecata, aplicandu-se astfel prevederile dreptului comun, respectiv dispozitiile art. 274 si art. 275 din Codul muncii, respectiv cele ale art. 377 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila. Din interpretarea coroborata a acestor texte de lege, rezulta ca hotararile judecatoresti pronuntate in prima instanta in cauze avand ca obiect drepturi salariale pot fi atacate in recurs.
Printr-o reglementare distincta, dispozitiile art. 7 din anexa nr. VI din aceeasi lege prevad ca personalul din justitie nemultumit de modul de stabilire a drepturilor salariale “poate face contestatie, in termen de 15 zile de la data comunicarii actului administrativ al ordonatorului de credite, la organele de conducere ale Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directiei Nationale Anticoruptie, Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, la colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie ori, dupa caz, la colegiile de conducere ale curtilor de apel sau parchetelor de pe langa acestea. Contestatiile se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile.” In mod asemanator celor prevazute in art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010, aceasta procedura administrativa este urmata de posibilitatea atacarii hotararilor pronuntate cu prilejul solutionarii contestatiilor la instantele de judecata, asa cum se stabileste in alin. (2) al aceluiasi articol, potrivit caruia “impotriva hotararilor organelor prevazute la alin. (1) se poate face plangere, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru hotararile Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sau, dupa caz, a Curtii de Apel Bucuresti, pentru celelalte hotarari”. Spre deosebire insa de dispozitiile art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010, ultima teza a art. 7 alin. (2) din anexa nr. VI la aceeasi lege stabileste ca “hotararile pronuntate sunt irevocabile”, consecinta fiind aceea a imposibilitatii supunerii acestor hotarari unui al doilea grad de jurisdictie, respectiv recursului.
Curtea constata ca, in contextul avut in vedere, respectiv cel al reglementarii unitare a Legii-cadru nr. 284/2010, se impune a fi analizat daca diferenta de tratament juridic dintre personalul din justitie si celelalte categorii de personal mai poate fi considerata ca fiind in acord cu dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie.
In acest sens, Curtea retine ca interpretarea pe care Curtea Constitutionala a dat-o principiului egalitatii in drepturi a cetatenilor in jurisprudenta sa a fost indeaproape legata de sensul pe care Curtea Europeana a Drepturilor Omului l-a dat principiului nediscriminarii. In acest sens, prin Decizia nr. 82 din 7 februarie 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 13 aprilie 2012, instanta de contencios constitutional a retinut ca “violarea principiului egalitatii si nediscriminarii exista atunci cand se aplica tratament diferentiat unor cazuri egale, fara sa existe o motivare obiectiva si rezonabila sau daca exista o disproportie intre scopul urmarit prin tratamentul inegal si mijloacele folosite”.
Raportat la aceste criterii, precum si la materia avuta in vedere, respectiv salarizarea si drepturile ce decurg din aceasta, Curtea apreciaza ca, in prezent, diferenta de tratament juridic dintre personalul din justitie si celelalte categorii salarizate din fonduri publice nu mai este justificata in mod obiectiv si rational. Astfel, desi supus unui statut aparte sub aspectul drepturilor si indatoririlor profesionale, personalul din justitie este, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, salarizat dupa criterii asemanatoare tuturor celorlalte persoane salarizate din fondurile publice. Asa fiind, interdictia acestora de a apela la un al doilea grad de jurisdictie in litigiile privind drepturile salariale este lipsita de un temei obiectiv si rezonabil care sa justifice diferenta de tratament juridic.
Curtea constata, asadar, ca nu orice situatie diferita in care se afla diverse persoane poate fi considerata ca justificand instituirea unui tratament juridic diferentiat, ci doar acel criteriu determinant pentru textul de lege in discutie, respectiv cel care face obiectul reglementarii, iar privit din aceasta perspectiva, art. 7 alin. (2) teza finala din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010 este contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Maria Dalina Oancea in Dosarul nr. 6.872/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si constata ca art. 7 alin. (2) teza finala din anexa nr. VI – Familia ocupationala de functii bugetare “Justitie” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, teza potrivit careia “Hotararile pronuntate sunt irevocabile”, este neconstitutionala.
Definitiva si general obligatorie.
Decizia se comunica presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si primului-ministru si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Pronuntata in sedinta publica din data de 28 iunie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close