Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a CSM

In M. Of. nr. 477 din 12 iulie 2012 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 609/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 13, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) Hotararile adoptate in plen sau in sectii se redacteaza de catre persoana insarcinata cu asigurarea lucrarilor de secretariat in termen de 30 de zile de la pronuntare.”
2. La articolul 13, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
“(8) Hotararile sectiilor prin care s-a solutionat actiunea disciplinara, prin care s-a dispus suspendarea ori s-a respins cererea de suspendare din functie a judecatorului sau procurorului cercetat disciplinar ori, dupa caz, fata de care se efectueaza verificari privind indeplinirea conditiei de buna reputatie, hotararile prin care se constata indeplinirea sau neindeplinirea de catre magistrat a conditiei de buna reputatie, precum si cele prin care au fost solutionate cererile de avizare a perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive se redacteaza de Biroul grefa sectiilor, in termen de cel mult 20 de zile de la pronuntare.”
3. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14
(1) Activitatea de secretariat a Consiliului este asigurata de Directia sinteze, pregatirea lucrarilor sedintelor Consiliului Superior al Magistraturii si grefa sectiilor.
(2) Lucrarile Plenului si ale sectiilor se inregistreaza si se consemneaza intr-un proces-verbal, intocmit de persoana desemnata din cadrul directiei prevazute la alin. (1) si semnat de presedinte, vicepresedinte sau, dupa caz, de judecatorul ori procurorul care a prezidat sedinta.”
4. La articolul 19 alineatul (1), punctul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“28. numeste si revoca, in conditiile legii, inspectorul-sef si inspectorul-sef adjunct ai Inspectiei Judiciare;”.
5. La articolul 19 alineatul (1), dupa punctul 28 se introduc doua noi puncte, punctele 28^1 si 28^2, cu urmatorul cuprins:
“28^1. aproba sau dispune completarea ori refacerea raportului de audit extern independent;
28^2. avizeaza, la propunerea inspectorului-sef, proiectul de hotarare a Guvernului privind modificarea numarului maxim de posturi pentru aparatul Inspectiei Judiciare;”.
6. Dupa articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 24^1
(1) Sectia pentru judecatori sau Sectia pentru procurori, dupa caz, solutioneaza contestatiile formulate de inspectorii judiciari impotriva calificativelor acordate de comisia de evaluare a activitatii profesionale.
(2) Inspectorii judiciari nemultumiti de calificativul acordat pot face contestatie la sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la comunicare.
(3) In solutionarea contestatiei, sectiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere inspectorului-sef ori inspectorului evaluat orice informatii pe care le considera necesare, iar citarea inspectorului judiciar pentru a fi audiat este obligatorie.
(4) Dispozitiile art. 24 alin. (2) – (6) se aplica in mod corespunzator.”
7. Articolul 26^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 26^1
Cererile avand ca obiect incuviintarea perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive a judecatorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti se inregistreaza intr-un registru special nepublic, tinut de Biroul grefa sectiilor, care va include: numarul curent, organul care a formulat cererea, termenul acordat pentru solutionarea cererii, solutia dispusa de sectia corespunzatoare a Consiliului si data comunicarii acesteia catre parchetul sau instanta care a solicitat incuviintarea, dupa caz.”
8. La articolul 26^3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 26^3
(1) Registrele prevazute la art. 26^1 alin. (1) si dosarele avand ca obiect cereri de incuviintare a perchezitiei, retinerii si arestarii preventive a judecatorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti se arhiveaza de Biroul grefa sectiilor.”
9. La articolul 26^3, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) – (5), cu urmatorul cuprins:
“(3) Dupa ce a primit comunicarea despre efectuarea perchezitiei sau, dupa caz, despre luarea masurii retinerii sau solutionarea propunerii de arestare preventiva, Consiliul Superior al Magistraturii, prin purtatorul de cuvant, poate da un comunicat in care sa aduca la cunostinta publica faptul ca s-a incuviintat cererea parchetului, obiectul acesteia si persoana vizata.
(4) Parchetul va comunica de indata Consiliului ca a fost efectuata perchezitia sau, dupa caz, ca a fost luata masura retinerii.
(5) Dupa judecarea propunerii de arestare preventiva, presedintele completului de judecata comunica de indata Consiliului solutia adoptata.”
10. Dupa articolul 27 se introduc doua noi articole, articolele 27^1 si 27^2, cu urmatorul cuprins:
“ART. 27^1
(1) Sesizarile referitoare la neindeplinirea conditiei de buna reputatie de catre judecatori si procurori se trimit Inspectiei Judiciare, in vederea efectuarii de verificari.
(2) Raportul de inspectie intocmit in urma verificarilor privind buna reputatie, impreuna cu materialul care a stat la baza intocmirii acestuia, eventualele obiectii formulate de magistratul care face obiectul sesizarii si de persoana care a inaintat sesizarea, precum si, daca este cazul, raspunsul Inspectiei Judiciare referitor la acestea se inainteaza sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Dupa primirea raportului prevazut la alin. (2), presedintele sectiei corespunzatoare fixeaza termenul pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care din continutul raportului nu rezulta neindeplinirea conditiei de buna reputatie de catre judecatorul sau procurorul vizat, iar acesta nu a formulat in mod expres cerere de a fi citat, sectia solutioneaza lucrarea fara citarea partilor, dispunand clasarea acesteia.
(4) In cazurile in care exista indicii privind neindeplinirea conditiei de buna reputatie sau in orice cazuri in care considera necesara citarea, presedintele sectiei dispune citarea judecatorului sau, dupa caz, a procurorului vizat si a Inspectiei Judiciare.
(5) Judecatorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecator ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. Neprezentarea judecatorului sau a procurorului vizat la solutionarea sesizarii nu impiedica desfasurarea in continuare a procedurii.
(6) Partile au dreptul sa ia cunostinta de toate actele dosarului si pot solicita administrarea de probe. Sectia Consiliului va putea dispune chiar din oficiu administrarea oricaror probe necesare solutionarii sesizarii.
(7) Daca apreciaza ca obiectiile sunt intemeiate, sectia dispune, in scris si motivat, retrimiterea raportului in vederea completarii verificarilor, cu indicarea in mod expres a aspectelor ce trebuie completate.
(8) In cazul in care sectia apreciaza ca verificarea este completa, pe baza raportului, a obiectiilor formulate si a oricaror probe administrate, adopta hotararea privind constatarea indeplinirii sau a neindeplinirii de catre magistrat a conditiei de buna reputatie.
(9) Hotararea prin care se constata neindeplinirea conditiei de buna reputatie cuprinde si propunerea de eliberare din functie, in temeiul art. 65 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se inainteaza Plenului dupa ramanerea irevocabila a hotararii.
(10) Hotararea sectiei prevazuta la alin. (9) poate fi atacata cu contestatie la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 15 zile de la comunicare, iar hotararea Plenului poate fi atacata cu recurs la sectia de contencios administrativ a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in acelasi termen. Hotararea instantei este irevocabila.
(11) Hotararea irevocabila prin care se constata neindeplinirea conditiei de buna reputatie se comunica Presedintiei Romaniei, in vederea emiterii decretului de eliberare din functie.
ART. 27^2
(1) Pe parcursul procedurii de verificare si constatare a indeplinirii conditiei de buna reputatie, sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar, poate dispune, prin hotarare, in conditiile legii, suspendarea din functie a magistratului, pana la finalizarea procedurii.
(2) Suspendarea din functie a magistratului se solutioneaza de urgenta, cu citarea partilor. Prevederile art. 27^1 alin. (5) si (6) se aplica in mod corespunzator.”
11. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 29
(1) Actiunea disciplinara se exercita de titularii actiunii disciplinare, potrivit legii.
(2) Sesizarile privind activitatea necorespunzatoare a judecatorilor si procurorilor, gresit indreptate la Consiliu vor fi inaintate Inspectiei Judiciare in termen de 5 zile de la inregistrare.”
12. Articolul 30 se abroga.
13. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 31
(1) Dupa primirea sesizarii in vederea solutionarii actiunii disciplinare, presedintele sectiei corespunzatoare fixeaza termenul de judecata si dispune citarea judecatorului sau, dupa caz, a procurorului, caruia i se comunica, in copie, actiunea disciplinara, precum si a Inspectiei Judiciare ori, dupa caz, a ministrului justitiei, presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(2) Primul termen de judecata va fi stabilit astfel incat de la data primirii citatiei judecatorul sau procurorul cercetat disciplinar sa aiba la dispozitie cel putin 15 zile pentru a-si pregati apararea.
(3) Actiunea disciplinara este sustinuta in fata sectiei Consiliului de catre inspectorul judiciar care a exercitat-o si, numai in caz de imposibilitate a acestuia, de catre un inspector judiciar desemnat de inspectorul-sef.
(4) In cazul in care actiunea disciplinara este exercitata de ministrul justitiei, de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, dupa caz, de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, actiunea disciplinara este sustinuta de catre titular ori de un reprezentant desemnat de acesta.
(5) Judecatorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecator ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. Neprezentarea judecatorului sau a procurorului cercetat la judecarea actiunii nu impiedica desfasurarea in continuare a judecatii.”
14. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 32
(1) In cursul judecarii actiunii disciplinare, partile au dreptul sa ia cunostinta de toate actele dosarului si pot solicita administrarea de probe.
(2) In zilele stabilite pentru judecata, Biroul grefa sectiilor pune la dispozitia partilor dosarul cauzei, pentru studiu, cu cel putin 30 de minute inainte de inceperea sedintei.
(3) Sectia Consiliului va putea dispune chiar din oficiu administrarea oricaror probe necesare solutionarii actiunii disciplinare, care vor fi puse in discutia partilor.”
15. Dupa articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 32^1
(1) Pe durata procedurii disciplinare, sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar poate dispune, prin incheiere, suspendarea din functie a magistratului, pana la solutionarea definitiva a actiunii disciplinare, daca exercitarea in continuare a functiei ar putea afecta desfasurarea cu impartialitate a procedurilor disciplinare sau daca procedura disciplinara este de natura sa aduca atingere grava prestigiului justitiei.
(2) Presedintele sectiei dispune citarea Inspectiei Judiciare si a judecatorului sau, dupa caz, a procurorului vizat, caruia i se comunica, in copie, propunerea inspectorului judiciar de suspendare din functie a magistratului.
(3) Cererea se solutioneaza de urgenta. Prevederile art. 31 alin. (1), (3), (4) si (5) si ale art. 32 se aplica in mod corespunzator.”
16. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 33
(1) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii fata de care se exercita actiunea disciplinara nu participa la lucrarile sectiei in care se judeca aceasta actiune.
(2) Membrii sectiei Consiliului delibereaza in secret asupra actiunii disciplinare.
(3) Sectia Consiliului, in cazul in care constata ca sesizarea este intemeiata, aplica una dintre sanctiunile disciplinare prevazute de lege, in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de judecator sau procuror si cu circumstantele personale ale acestuia.
(4) Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii solutioneaza actiunea disciplinara printr-o hotarare care cuprinde, in principal, urmatoarele:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara si incadrarea juridica a acesteia;
b) temeiul de drept al aplicarii sanctiunii;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de judecator sau de procuror;
d) sanctiunea aplicata si motivele care au stat la baza aplicarii acesteia;
e) calea de atac si termenul in care hotararea poate fi atacata;
f) instanta competenta sa judece calea de atac.
(5) Prevederile alin. (4) se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila privind cuprinsul hotararii.
(6) Hotararea se semneaza de judecatorul sau procurorul care a prezidat lucrarile sectiei Consiliului, precum si de membrii sectiei care au participat la solutionarea actiunii disciplinare.”
17. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 34
(1) Hotararile sectiilor Consiliului prin care s-a solutionat actiunea disciplinara se redacteaza de catre Biroul grefa sectiilor, in termen de cel mult 20 de zile de la pronuntare si se comunica, de indata, in scris, judecatorului sau procurorului vizat, precum si Inspectiei Judiciare ori, dupa caz, titularului actiunii disciplinare care a exercitat-o. Comunicarea hotararilor este asigurata de Secretariatul general al Consiliului, prin intermediul Biroului grefa sectiilor.
(2) Impotriva hotararilor prevazute la alin. (1) se poate exercita recurs in termen de 15 zile de la comunicare de catre judecatorul sau procurorul sanctionat ori, dupa caz, de Inspectia Judiciara sau de catre ceilalti titulari ai actiunii disciplinare care au exercitat-o.
(3) Competenta solutionarii recursului apartine Completului de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Din Completul de 5 judecatori nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii sau judecatorul sanctionat disciplinar.
(4) Recursul declarat impotriva hotararii prevazute la alin. (1) se depune la presedintele Consiliului, care dispune inregistrarea acestuia si transmiterea, impreuna cu dosarul cauzei, de indata, la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(5) Recursul suspenda executarea hotararii sectiei Consiliului de aplicare a sanctiunii disciplinare.
(6) Hotararea prin care se solutioneaza recursul prevazut la alin. (2) este irevocabila.
(7) In cazul in care s-a dispus excluderea din magistratura a unui judecator sau a unui procuror, hotararea irevocabila se transmite Presedintelui Romaniei, in vederea emiterii decretului de eliberare din functie.”
18. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 36
(1) Hotararile ramase irevocabile se comunica, prin grija Biroului grefa sectiilor Consiliului, judecatorului sau procurorului, precum si Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului, in vederea luarii masurilor corespunzatoare, conform legii.
(2) Pentru evidenta activitatii sectiilor se intocmesc si se pastreaza:
a) Registrul general, in care se trec, in ordinea inregistrarii, toate sesizarile privind verificarea indeplinirii conditiei de buna reputatie si sesizarile privind incalcarile Codului deontologic al magistratilor;
b) Opisul alfabetic, in care se trec numele si prenumele sau, dupa caz, denumirea partilor din dosar, precum si numarul dosarului.
c) Registrul de dosare avand ca obiect actiuni disciplinare, in care se mentioneaza, pentru fiecare dosar trecut in ordinea numerica, primul termen de judecata si termenele ulterioare; circuitul dosarului; numarul si data hotararii sectiei, solutia pe scurt; data declararii caii de atac, data trimiterii dosarului la instanta, solutia pronuntata de instanta, comunicarile facute;
d) Condica sedintelor sectiilor in materie disciplinara, in care se trec dosarele din fiecare sedinta, noul termen de judecata in caz de amanare a judecatii, hotararea pronuntata si numarul acesteia.”
19. Articolul 36^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 36^1
(1) Sesizarile privind incalcarea normelor de conduita reglementate de Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor inregistrate la Consiliu se transmit de presedintele sau vicepresedintele Consiliului Inspectiei Judiciare, in termen de 5 zile de la inregistrare, in vederea realizarii de verificari.
(2) In cursul verificarii, judecatorul sau procurorul in cauza are dreptul de a fi ascultat si de a formula apararile pe care le considera necesare.
(3) Rezultatul verificarilor se consemneaza intr-un raport, care se inainteaza sectiei corespunzatoare a Consiliului.
(4) Sectia corespunzatoare a Consiliului solutioneaza si sesizarile prin care titularii actiunii disciplinare constata, in urma efectuarii de verificari cu privire la activitatea necorespunzatoare a unui judecator sau procuror, ca exercitarea actiunii disciplinare nu se justifica, dar exista indicii privind incalcarea normelor de conduita reglementate de Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor.
(5) Dupa primirea raportului prevazut la alin. (3) sau, dupa caz, a sesizarii prevazute la alin. (4), presedintele sectiei Consiliului fixeaza de indata termenul pentru solutionarea sesizarii.
(6) La termenul stabilit, daca se constata ca nu exista indicii privind incalcarea normelor de conduita reglementate de Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, sectia Consiliului dispune, prin hotarare, respingerea sesizarii.
(7) Daca se constata ca ar putea exista indicii privind incalcarea normelor de conduita, sectia acorda un alt termen pentru solutionare si dispune incunostintarea judecatorului sau, dupa caz, a procurorului, caruia i se comunica, in copie, actul de sesizare si raportul intocmit de Inspectia Judiciara.
(8) Incunostintarea judecatorului sau a procurorului se face cu cel putin 15 zile inaintea termenului stabilit conform alin. (7).
(9) Judecatorul sau procurorul are dreptul de a fi ascultat si poate fi asistat sau reprezentat de un avocat.
(10) Judecatorul sau procurorul ori, dupa caz, avocatul acestuia, au dreptul sa ia cunostinta de toate actele dosarului si pot solicita administrarea de probe in aparare.
(11) Sectia Consiliului poate dispune, din oficiu, administrarea oricaror probe necesare solutionarii sesizarii.”
20. La articolul 36^2, alineatele (1), (2), (5) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 36^2
(1) La solutionarea sesizarii prevazute la art. 36^1 nu poate participa membrul Consiliului care, in calitate de titular al actiunii disciplinare, a facut sesizarea.
(2) Membrii sectiei Consiliului delibereaza in secret asupra sesizarii. Daca sesizarea este intemeiata, sectia constata, prin hotarare, incalcarea normelor de conduita reglementate de Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor.
………………………………………………………………..
(5) Hotararea se redacteaza in termen de 20 de zile de la pronuntare, de catre Biroul grefa sectiilor si se comunica de indata judecatorului sau procurorului, precum si Inspectiei Judiciare ori, dupa caz, titularului actiunii disciplinare care a exercitat-o.
………………………………………………………………..
(8) Dupa ce hotararea sectiei a ramas irevocabila, persoanei care a formulat sesizarea cu privire la conduita judecatorului sau a procurorului, Biroul grefa sectiilor ii comunica, in scris, modul in care a fost solutionata sesizarea.”
21. Articolele 42 – 45^2 se abroga.
22. La articolul 47, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Secretarul general al Consiliului este ajutat de un secretar general adjunct, numit de plen dintre judecatorii si procurorii care au vechimea prevazuta la alin. (1).”
23. La articolul 56, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“6. Directia de sinteze, pregatirea lucrarilor sedintelor Consiliului Superior al Magistraturii si grefa sectiilor, alcatuita din:
a) Serviciul de sinteze si pregatirea lucrarilor sedintelor Consiliului Superior al Magistraturii;
b) Biroul grefa sectiilor.”
24. La articolul 59 alineatul (3), litera m) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“m) centralizeaza candidaturile depuse pentru ocuparea functiilor de conducere la instantele judecatoresti, a functiilor de judecator si a functiilor de conducere de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si intocmeste lucrarile necesare sectiei in vederea propunerii de numire in functiile de conducere de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;”.
25. La articolul 59, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5) – (7), cu urmatorul cuprins:
“(5) Lucrarile prevazute la alin. (3) pct. 1 lit. g) si cele prevazute la alin. (4) lit. h) se intocmesc de indata si se transmit de urgenta sectiei corespunzatoare.
(6) Compartimentele din cadrul Directiei resurse umane si organizare intocmesc lucrarile prevazute la alin. (3) pct. 1 lit. a) teza a doua, lit. e) si lit. m) teza finala, precum si pe cele prevazute la alin. (4) lit. a) teza a doua, lit. c) si f), in termen de 30 de zile de la data inregistrarii lucrarii.
(7) Sectia analizeaza lucrarile in termen de 30 de zile de la data intocmirii lor.”
26. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 69
(1) Directia de sinteze, pregatirea lucrarilor sedintelor Consiliului Superior al Magistraturii si grefa sectiilor exercita, prin Serviciul de sinteze si pregatirea lucrarilor sedintelor Consiliului Superior al Magistraturii, urmatoarele atributii:
a) asigura pregatirea lucrarilor sedintelor si secretariatul plenului si al sectiilor Consiliului, cu exceptia celor in materie disciplinara;
b) participa la sedintele plenului si ale sectiilor Consiliului;
c) elaboreaza proiectul ordinii de zi si al ordinii de zi solutionate pentru fiecare sedinta a plenului si a sectiilor Consiliului, pe care le prezinta presedintelui sau, in lipsa acestuia, vicepresedintelui spre aprobare si le publica pe pagina de internet a Consiliului;
d) intocmeste si redacteaza referatele sectiilor Consiliului privind indeplinirea conditiilor legale pentru ocuparea de catre judecatori si procurori a functiilor de conducere;
e) asigura redactarea si publicarea hotararilor adoptate de plen si de sectii pe pagina de internet a Consiliului, conform legii;
f) intocmeste si comunica raspunsurile la cererile si plangerile adresate Consiliului, care au fost analizate in sedintele plenului sau ale sectiilor, atunci cand este nominalizat in ordinea de zi solutionata a sedintelor;
g) asigura redactarea proceselor-verbale de sedinta;
h) raspunde, impreuna cu Directia resurse umane si organizare, de inaintarea, in cel mult 20 de zile, Presedintelui Romaniei a hotararilor privind propunerile de numire in functia de judecator sau procuror si de eliberare din functia de judecator sau procuror, in vederea emiterii decretului de numire, respectiv de eliberare din functie;
i) inainteaza, impreuna cu Directia resurse umane si organizare, in cel mult 30 de zile de la data validarii examenului de capacitate, Presedintelui Romaniei hotararea Consiliului privind propunerile de numire in functie a judecatorilor si procurorilor declarati reusiti la examenul de capacitate;
j) asigura arhivarea evidentei lucrarilor plenului si ale sectiilor;
k) intocmeste statistici cu privire la activitatea plenului si a sectiilor;
l) participa la elaborarea raportului anual privind activitatea Consiliului;
m) pune la dispozitie colegiului redactional al Buletinului Oficial al Consiliului hotararile in vederea publicarii;
n) colaboreaza cu Biroul de informatica in vederea conceperii de programe care sa permita exploatarea bazei de date privind activitatea Consiliului.
(2) Biroul grefa sectiilor are urmatoarele atributii:
a) asigura activitatea de secretariat a sedintelor sectiilor Consiliului in materie disciplinara;
b) redacteaza hotararile sectiilor Consiliului, prin care s-a solutionat actiunea disciplinara, in termen de cel mult 20 de zile de la pronuntare;
c) comunica de indata, in scris, judecatorului sau procurorului, precum si Inspectiei Judiciare ori, dupa caz, titularului actiunii disciplinare care a exercitat-o hotararile sectiilor Consiliului, prin care s-a solutionat actiunea disciplinara;
d) asigura, in conditii de confidentialitate, activitatea de secretariat a sedintelor sectiilor Consiliului, in care se solutioneaza cererile de avizare a perchezitiei, retinerii sau arestarii judecatorilor si magistratilor-asistenti, respectiv procurorilor;
e) redacteaza, in ziua in care au fost adoptate, hotararile sectiilor Consiliului, prin care s-au solutionat cererile prevazute la litera d);
f) asigura activitatea de secretariat a sedintelor sectiilor Consiliului si redacteaza hotararile sectiilor Consiliului, prin care s-au solutionat sesizarile privind incalcarea normelor de conduita reglementate de Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor.”
27. Articolul 118^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 118^2
Functiile de conducere de specialitate juridica din aparatul propriu al Consiliului pot fi ocupate de personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor ce isi desfasoara activitatea in cadrul Consiliului, cu o vechime in specialitate de cel putin 4 ani, care nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani.”
28. La articolul 118^4, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Numirea candidatului declarat admis la interviu se face pe o durata de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii in conditiile prevazute la alin. (4).”
29. Articolul 129 se abroga.
30. Anexele nr. 1 – 4 se abroga.
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close