Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal s-au modificat

feature photo

In M. Of. nr. 481 din 13 iulie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 670/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

Din cuprins:
ART. I
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

A. Titlul II “Impozitul pe profit”

1. La punctul 21^3, liniuta a doua se abroga.

2. La punctul 23, dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
“k) cheltuielile inregistrate la scoaterea din gestiune a creantelor asupra clientilor, determinate de punerea in aplicare a unui plan de reorganizare admis si confirmat printr-o sentinta judecatoreasca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.”

3. Punctul 49^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
Cheltuieli
ART. 21 […]
t) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire de catre scolile de soferi;
5. vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.
Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.
Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileste prin norme;

Norme metodologice:
49^2. In sensul prevederilor art. 21 alin. (4) lit. t) din Codul fiscal, regulile de deducere, termenii si expresiile utilizate, conditiile in care vehiculele rutiere motorizate, supuse limitarii fiscale, se considera a fi utilizate exclusiv in scopul activitatii economice sunt cele prevazute la pct. 45^1 din normele metodologice date in aplicarea art. 145^1 din Codul fiscal din titlul VI <<Taxa pe valoarea adaugata>>.
Justificarea utilizarii vehiculelor, in sensul acordarii deductibilitatii integrale la calculul profitului impozabil, se efectueaza pe baza documentelor justificative si prin intocmirea foii de parcurs care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: categoria de vehicul utilizat, scopul si locul deplasarii, kilometrii parcursi, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.
In cadrul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate supuse limitarii fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile unui vehicul, inclusiv cele inregistrate ca urmare a derularii unui contract de leasing, cum sunt: impozitele locale, asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, inspectiile tehnice periodice, rovinieta, chiriile, partea nedeductibila din taxa pe valoarea adaugata, dobanzile, comisioanele, diferentele de curs valutar etc.
Aplicarea limitei de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile la determinarea profitului impozabil se efectueaza dupa aplicarea limitarii aferente taxei pe valoarea adaugata, respectiv aceasta se aplica si asupra taxei pe valoarea adaugata pentru care nu s-a acordat drept de deducere din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata.
Exemplul 1. Determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile aferente unui vehicul care nu este utilizat exclusiv in scopul activitatii economice
– cheltuielile cu intretinerea si reparatiile – 2.000 lei,
– partea de TVA nedeductibila – 240 lei,
– baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile
2.240 lei (2.000 + 240)
– valoarea nedeductibila a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile
2.240 x 50% = 1.120 lei
Exemplul 2. Determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor privind combustibilii aferente unui vehicul care nu este utilizat exclusiv in scopul activitatii economice
– cheltuieli privind combustibilii – 1.000 lei
– partea de TVA nedeductibila – 120 lei
– baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor privind combustibilii 1.120 lei (1.000 + 120)
– valoarea nedeductibila a cheltuielilor privind combustibilii
1.120 x 50% = 560 lei.”

4. Dupa punctul 53 se introduce un nou punct, punctul 53^1, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
[…]
d^1) ajustarile pentru depreciere aferente activelor pentru care, potrivit reglementarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Romaniei, se determina ajustari prudentiale de valoare sau, dupa caz, valori ale pierderilor asteptate, inregistrate de catre institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European, potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, si filtrele prudentiale potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei. Sumele reprezentand reducerea sau anularea filtrelor prudentiale sunt elemente similare veniturilor;

Norme metodologice:
53^1. Intra sub incidenta prevederilor art. 22 alin. (1) lit. d^1) din Codul fiscal si se deduce la calculul profitului impozabil diferenta dintre valoarea soldului initial al filtrelor prudentiale calculate la data de 1 ianuarie 2012 aferente activelor existente in sold la data de 31 decembrie 2011 si valoarea sumelor inregistrate la data de 1 ianuarie 2012 in soldul creditor al contului 58171 <<Rezultatul reportat din provizioane specifice>> aferente activelor existente in sold la data de 31 decembrie 2011.
In aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. d^1) din Codul fiscal, sumele reprezentand reducerea sau anularea filtrelor prudentiale care au fost deduse la calculul profitului impozabil se impoziteaza in ordinea inversa inregistrarii acestora.”

5. Dupa punctul 56^1 se introduce un nou punct, punctul 56^2, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
[…]
m) provizioanele/ajustarile pentru deprecierea creantelor preluate de la institutiile de credit in vederea recuperarii acestora, in limita diferentei dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului, pentru creantele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
1. sunt cesionate si inregistrate in contabilitatea cesionarului dupa data de 1 iulie 2012 inclusiv;
2. sunt transferate de la o persoana sau datorate de o persoana care nu este afiliata contribuabilului cesionar;
3. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar.

Norme metodologice:
56^2. In aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, prin institutii de credit se intelege persoanele juridice romane, inclusiv sucursalele din strainatate ale acestora si sediile permanente ale institutiilor de credit din alte state membre, respectiv din state terte, asa cum acestea sunt prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditia de includere a creantelor in venituri impozabile se considera indeplinita daca cesionarul inregistreaza ca venit diferenta dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului.”

B. Titlul III “Impozitul pe venit”

1. La punctul 4^1, dupa liniuta a 3-a se introduc doua noi liniute, liniuta a 4-a si liniuta a 5-a, cu urmatorul cuprins:
“- alte forme de sprijin nerambursabil acordate potrivit Programului National pentru Dezvoltare Rurala 2007 – 2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.381 din 16 iulie 2008;
– forme de sprijin nerambursabil acordate potrivit Programului Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2007) 6.664 din 14 decembrie 2007.”

2. Dupa punctul 4^1 se introduce un nou punct, punctul 4^2, cu urmatorul cuprins:
“4^2. In categoria veniturilor neimpozabile se cuprind si formele de sprijin acordate in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial <<Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013>>, in bani si in natura, primite de catre cursanti pentru participarea la cursuri, precum si bursele acordate in cadrul acestui program.”

3. Punctul 39^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla
ART. 48 […]
l^1) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii si a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietate sau in folosinta. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire de catre scolile de soferi;
5. vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.
Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.
In cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate in proprietate sau in folosinta, care nu fac obiectul limitarii deducerii cheltuielilor se vor aplica regulile generale de deducere.
Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileste prin norme;

Norme metodologice:
39^1. (1) In sensul prevederilor art. 48 alin. (7) lit. l^1) din Codul fiscal, regulile de deducere, termenii si expresiile prevazute, conditiile in care vehiculele rutiere motorizate, supuse limitarii fiscale, se considera a fi utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii au semnificatiile prevazute la pct. 45^1 din normele metodologice date in aplicarea art. 145^1 din Codul fiscal din titlul VI <<Taxa pe valoarea adaugata>>.
(2) Daca vehiculele respective nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii, se limiteaza la 50% dreptul de deducere a cheltuielilor efectuate conform art. 48 alin. (4) si (5) din Codul fiscal legate de aceste vehicule, cu exceptia cheltuielilor privind amortizarea pentru care se aplica regulile privind amortizarea prevazute in titlul II, dupa caz. In cadrul cheltuielilor supuse limitarii fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile fiecarui vehicul, inclusiv cele reprezentand: impozitele locale, asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, inspectiile tehnice periodice, rovinieta etc.
In vederea acordarii deductibilitatii integrale la calculul venitului net anual, justificarea utilizarii vehiculelor se efectueaza pe baza documentelor justificative si prin intocmirea foii de parcurs care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: categoria de vehicul utilizat, scopul si locul deplasarii, kilometrii parcursi, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.”

4. Dupa punctul 144^2 se introduce un nou punct, punctul 144^2.1, cu urmatorul cuprins:
“144^2.1. Pentru castigurile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, realizate incepand cu 1 ianuarie 2013, nu se aplica prevederile punctului 144^2.”

5. La punctul 152, liniuta a treia se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“- veniturile obtinute din valorificarea deseurilor prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea, cu urmatoarele exceptii:
a) partea din venituri finantata din fonduri publice in cazul bunurilor mobile care fac obiectul programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice care sunt venituri neimpozabile;
b) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii de catre contribuabilii care au ca obiect de activitate colectarea si valorificarea de deseuri; in acest caz nu sunt aplicabile prevederile art. 53 alin. (2) si art. 79 din Codul fiscal, veniturile respective fiind considerate venituri din activitati independente si supuse impunerii potrivit regulilor proprii acestei categorii, respectiv cap. II <<Venituri din activitati independente>>.”

C. Titlul V “Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania”

1. La punctul 9^6, literele a) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“9^6. a) Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri in cazul castigurilor din transferul valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si din transferul partilor sociale, certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) prezentat de nerezident se depune la reprezentantul lui fiscal/imputernicitul desemnat in Romania pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si declarative. O copie a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1), legalizata si tradusa de organul autorizat din Romania, se va depune si la societatea ale carei valori mobiliare/parti sociale sunt transferate.
Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri in cazul persoanelor fizice nerezidente care obtin castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) se depune la reprezentantul fiscal/imputernicitul desemnat in Romania pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si declarative. O copie a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1), legalizata si tradusa de organul autorizat din Romania, se va anexa la declaratia de venit.
Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri in cazul castigurilor din transferul titlurilor de participare obtinute de o persoana juridica nerezidenta, atunci cand acest castig este generat de transferul titlurilor de participare, certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) prezentat de nerezident se depune la reprezentantul lui fiscal/imputernicitul desemnat in Romania pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si declarative. O copie a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1), legalizata si tradusa de organul autorizat din Romania, se va depune si la societatea ale carei titluri de participare sunt transferate.
[…]
d) In cazul in care transferul oricaror titluri de valoare detinute de o persoana fizica nerezidenta se realizeaza printr-un intermediar, obligatia de calcul si virare a impozitului pe castigul din transferul unor astfel de titluri, precum si celelalte obligatii declarative revin beneficiarului nerezident al castigului sau reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat de beneficiar pentru cazurile prevazute astfel in titlul III din Codul fiscal. In acest caz, intermediarul va indeplini obligatiile ce ii revin potrivit art. 66 alin. (6) din Codul fiscal, iar beneficiarul nerezident al castigului sau imputernicitul desemnat va depune declaratia privind venitul realizat, va indeplini obligatiile fiscale si va anexa la aceasta declaratie o copie legalizata a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1), insotita de o traducere autorizata in limba romana.
In situatiile prevazute in mod expres in titlul III din Codul fiscal, cand intermediarul are obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozitul pe castigul din transferul oricaror titluri de valoare, acesta are obligatia de a pastra certificatul de rezidenta fiscala al beneficiarului venitului, precum si de a indeplini celelalte obligatii declarative.
In situatia in care beneficiarul castigului din transferul oricaror titluri de valoare este o persoana fizica nerezidenta, iar transferul acestor titluri nu se face printr-un intermediar, obligatia de calcul, retinere si virare a impozitului, precum si celelalte obligatii declarative si de pastrare a certificatului de rezidenta fiscala al beneficiarului castigului revin, dupa caz, reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat de beneficiar.”

2. La punctul 13, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
“(4^1) Nerezidentii, beneficiari ai veniturilor obtinute din Romania care au deschise conturi de custodie la agentii custode, definiti potrivit legii romane, vor depune la acesti agenti custode originalul certificatului de rezidenta fiscala ori a documentului mentionat la alin. (1). Agentul custode va transmite, la cererea nerezidentului, copia legalizata a certificatului de rezidenta fiscala ori a documentului mentionat la alin. (1), insotita de o traducere autorizata in limba romana, fiecarei persoane care a facut plati catre beneficiarul de venituri nerezident. Pe copia legalizata, agentul custode, primitor al originalului certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1), va semna cu mentiunea ca detine originalul acestuia.”

D. Titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata”

1. Punctul 45^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
Limitari speciale ale dreptului de deducere
ART. 145^1
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 145 se limiteaza la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate si a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, in cazul in care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice.
(2) Restrictia prevazuta la alin. (1) nu se aplica vehiculelor rutiere motorizate avand o masa totala maxima autorizata care depaseste 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul soferului.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica urmatoarelor categorii de vehicule rutiere motorizate:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
b) vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;
c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru instruire de catre scolile de soferi;
e) vehiculele utilizate pentru inchiriere sau a caror folosinta este transmisa in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;
f) vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.
(4) Prevederile alin. (1) – (3) se aplica inclusiv in situatia in care au fost emise facturi si/sau au fost platite avansuri, pentru contravaloarea partiala a bunurilor si/sau serviciilor, inainte de data de 1 iulie 2012, daca livrarea/prestarea intervine dupa aceasta data.
(5) In cazul vehiculelor care nu fac obiectul limitarii dreptului de deducere conform alin. (1) fiind utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, precum si a celor exceptate de la limitarea deducerii potrivit alin. (3), se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 si art. 146 – 147^1.
(6) Modalitatea de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabileste prin norme.

Norme metodologice:
45^1. (1) In aplicarea art. 145^1 alin. (1) din Codul fiscal, prin cheltuieli legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile se intelege orice cheltuieli direct atribuibile unui vehicul, cum sunt cheltuielile de reparatii, de intretinere, cheltuielile cu lubrifianti, cu piese de schimb, cheltuielile cu combustibilul utilizat pentru functionarea vehiculului. Nu reprezinta cheltuieli legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile orice cheltuieli care nu pot fi direct atribuibile pentru un anumit vehicul. In sensul prezentelor norme, prin vehicul se intelege orice vehicul avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg si nu are mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul soferului.
(2) In cazul vehiculelor care sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, in sensul art. 145^1 alin. (1) din Codul fiscal, taxa aferenta cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului si cheltuielilor legate de aceste vehicule este deductibila conform regulilor generale prevazute la art. 145 si la art. 146 – 147^1 din Codul fiscal, nefiind aplicabila limitarea la 50% a deducerii taxei. Utilizarea in scopul activitatii economice a unui vehicul cuprinde, fara a se limita la acestea: deplasari in tara sau in strainatate la clienti/furnizori, pentru prospectarea pietei, deplasari la locatii unde se afla puncte de lucru, la banca, la vama, la oficiile postale, la autoritatile fiscale, utilizarea vehiculului de catre personalul de conducere in exercitarea atributiilor de serviciu, deplasari pentru interventie, service, reparatii, utilizarea vehiculelor de test-drive de catre dealerii auto. Este obligatia persoanei impozabile sa demonstreze ca sunt indeplinite toate conditiile legale pentru acordarea deducerii, astfel cum rezulta si din Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza C-268/83 D.A. Rompelman si E.A. Rompelman – Van Deelen impotriva Minister van Financien. In vederea exercitarii dreptului de deducere a taxei orice persoana impozabila trebuie sa detina documentele prevazute de lege pentru deducerea taxei si sa intocmeasca foaia de parcurs care trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: categoria de vehicul utilizat, scopul si locul deplasarii, kilometrii parcursi, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.
(3) In cazul vehiculelor utilizate pentru transportul angajatilor la si de la locul de munca se considera ca vehiculul este utilizat in scopul activitatii economice atunci cand exista dificultati evidente in folosirea altor mijloace de transport adecvate, cum ar fi lipsa mijloacelor de transport in comun, decalajul orarului mijloacelor de transport in comun fata de programul de lucru al persoanei impozabile. Reprezinta vehicule utilizate de angajator pentru transportul angajatilor la si de la locul de munca vehiculele utilizate pentru transportul angajatilor de la resedinta acestora/locul convenit de comun acord la locul de munca, precum si de la locul de munca la resedinta angajatilor/locul convenit de comun acord. Prin angajati se intelege salariatii, administratorii societatilor comerciale, directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat, potrivit legii si persoanele fizice rezidente si/sau nerezidente detasate, potrivit legii, in situatia in care persoana impozabila suporta drepturile legale cuvenite acestora.
(4) Utilizarea unui vehicul in folosul propriu de catre angajatii unei persoane impozabile ori pentru a fi pus la dispozitie in vederea utilizarii in mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice, este denumita in continuare uz personal. Transportul la si de la locul de munca al angajatilor in alte conditii decat cele mentionate la alin. (3), este considerat uz personal al vehiculului. Se considera ca un vehicul nu este utilizat exclusiv in scopul activitatii economice, in sensul art. 145^1 alin. (1) din Codul fiscal, in situatia in care, pe langa utilizarea in scopul activitatii economice, vehiculul este utilizat ocazional sau de o maniera continua si pentru uz personal. Daca vehiculul este utilizat atat pentru activitatea economica, cat si pentru uz personal, se limiteaza la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului si a taxei aferente cheltuielilor legate de acesta. Persoana impozabila care aplica deducerea limitata de 50% nu trebuie sa faca dovada utilizarii vehiculului in scopul activitatii economice sau pentru uz personal cu ajutorul foii de parcurs prevazute la alin. (2). Prin limitarea la 50% a dreptului de deducere a taxei aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate si a taxei aferente cheltuielilor legate de aceste vehicule, se intelege limitarea deducerii taxei care ar fi deductibila in conditiile prevazute la art. 145 si la art. 146 – 147^1 din Codul fiscal.
(5) In cazul vehiculelor prevazute la art. 145^1 alin. (3) lit. b) – f) din Codul fiscal, taxa aferenta cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului si taxa aferenta cheltuielilor legate de aceste vehicule este deductibila conform regulilor generale prevazute la art. 145 si la art. 146 – 147^1 din Codul fiscal, nefiind aplicabila limitarea la 50% a deducerii taxei, utilizarea acestora si pentru uz personal fiind considerata neglijabila cu exceptia situatiei in care se poate face dovada unei practici abuzive. In situatia prevazuta la art. 145^1 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal este obligatoriu ca persoana impozabila sa utilizeze exclusiv vehiculul pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat, in vederea deducerii taxei aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului si a taxei aferente cheltuielilor legate de aceste vehicule conform regulilor generale prevazute la art. 145 si la art. 146 – 147^1 din Codul fiscal. Totusi, in cazul vehiculelor prevazute la art. 145^1 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu se aplica limitarea dreptului de deducere a taxei daca acestea sunt utilizate si pentru alte activitati economice ale persoanei impozabile, inclusiv pentru activitatile prevazute la art. 145^1 alin. (3) lit. b) – f) din Codul fiscal.
(6) In scopul aplicarii art. 145^1 alin. (3) lit. a), b) si d) din Codul fiscal, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru:
(i) servicii de urgenta reprezinta vehiculele care pot fi inzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul specializat in vederea unor interventii de urgenta, cum sunt cele asupra retelelor de gaz, energie electrica, apa, canalizare;
(ii) servicii de paza si protectie reprezinta vehiculele utilizate in vederea asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
(iii) servicii de curierat reprezinta vehiculele care servesc la primirea, transportul si distribuirea scrisorilor, coletelor si pachetelor;
b) vehiculele utilizate de agentii de vanzari reprezinta vehiculele utilizate in cadrul activitatii unei persoane impozabile de catre angajatii acesteia care se ocupa in principal cu prospectarea pietei, desfasurarea activitatii de merchandising, negocierea conditiilor de vanzare, derularea vanzarii bunurilor/serviciilor, asigurarea de servicii postvanzare si monitorizarea clientilor. Exercitarea dreptului de deducere in conformitate cu prevederile art. 145^1 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal se limiteaza la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de vanzari;
c) vehiculele utilizate de agentii de achizitii reprezinta vehiculele utilizate in cadrul activitatii unei persoane impozabile de catre angajatii acesteia care se ocupa in principal cu negocierea si incheierea de contracte pentru cumpararea de bunuri si servicii, intretinerea bazei de date a furnizorilor potentiali sau existenti, intocmirea documentelor administrative pentru cumparari, analizarea cererilor de cumparare si propunerea ofertei celei mai bune, urmarirea performantelor furnizorilor pentru a atinge obiectivele de calitate, costuri, termene. Exercitarea dreptului de deducere in conformitate cu prevederile art. 145^1 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal se limiteaza la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de achizitii;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata reprezinta vehiculele care contribuie in mod esential la prestarea directa a serviciilor cu plata si fara de care serviciile nu pot fi efectuate.
(7) Utilizarea vehiculului pentru activitatile exceptate prevazute la art. 145^1 alin. (3) din Codul fiscal rezulta, in functie de fiecare situatie in parte, din informatii cum sunt: obiectul de activitate al persoanei impozabile, dovada ca persoana impozabila are personal angajat cu calificare in domeniile prevazute de exceptii, foile de parcurs care trebuie sa contina cel putin elementele prevazute la alin. (2) sau orice alte dovezi care pot fi furnizate.
(8) Incadrarea vehiculelor in categoriile prevazute de art. 145^1 din Codul fiscal se realizeaza de fiecare persoana impozabila luand in considerare criteriile prevazute de Codul fiscal si de prezentele norme metodologice. Daca situatia de fapt constatata de organul fiscal este diferita de situatia prezentata de persoana impozabila in ce priveste exercitarea dreptului de deducere a taxei pentru vehicule conform art. 145^1 din Codul fiscal, organul fiscal este indreptatit sa aprecieze, in limitele atributiilor si competentelor ce ii revin, relevanta starilor de fapt fiscale si sa adopte solutia admisa de lege, intemeiata pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

2. Punctele 61 si 62 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici
ART. 152
(1) Persoana impozabila stabilita in Romania conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 65.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de taxa, denumita in continuare regim special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 126 alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
(2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. (1) este constituita din valoarea totala, exclusiv taxa, in situatia persoanelor impozabile care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, taxabile sau, dupa caz, care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 145 alin. (2) lit. b), a operatiunilor scutite cu drept de deducere si a celor scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f), daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabila;
b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
(3) Persoana impozabila care indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricand pentru aplicarea regimului normal de taxa.
(4) O persoana impozabila nou-infiintata poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, daca la momentul inceperii activitatii economice declara o cifra de afaceri anuala estimata, conform alin. (2), sub plafonul de scutire si nu opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxare, conform alin. (3).
(5) Pentru persoana impozabila nou-infiintata care incepe o activitate economica in decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire este plafonul prevazut la alin. (1).
(6) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri, prevazuta la alin. (2), este mai mare sau egala cu plafonul de scutire prevazut la alin. (1) trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153, in termen de 10 zile de la data atingerii ori depasirii plafonului. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins ori depasit. Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, conform art. 153. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere, organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrat in scopuri de taxa conform art. 153.
(7) Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin. (1) poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila in conformitate cu prevederile art. 156^1. Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere a persoanelor impozabile din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea. Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153. Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 156^2, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 156^1, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA. In ultimul decont de taxa depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform prezentului titlu.
(7^1) Daca, ulterior scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, potrivit alin. (7), persoana impozabila realizeaza in cursul unui an calendaristic o cifra de afaceri, determinata conform alin. (2), mai mare sau egala cu plafonul de scutire prevazut la alin. (1), are obligatia sa respecte prevederile prezentului articol si, dupa inregistrarea in scopuri de taxa conform art. 153, are dreptul sa efectueze ajustarile de taxa conform prezentului titlu. Ajustarile vor fi reflectate in primul decont de taxa depus dupa inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 a persoanei impozabile sau, dupa caz, intr-un decont ulterior.
(7^2) Persoana impozabila care solicita, conform alin. (7), scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, dar are obligatia de a se inregistra in scopuri de taxa, conform art. 153^1, trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153^1, concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153. Inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153^1, va fi valabila incepand cu data anularii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153. Prevederile prezentului alineat se aplica si in cazul in care persoana impozabila opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153^1, concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153.
(8) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire:
a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor, in conditiile art. 145 si 146;
b) nu are voie sa mentioneze taxa pe factura sau alt document;
c) abrogata.
(9) Prin norme se stabilesc regulile de inregistrare si ajustarile de efectuat in cazul modificarii regimului de taxa.

Norme metodologice:
61. (1) In sensul art. 152 alin. (2) din Codul fiscal, o operatiune este accesorie activitatii principale daca se indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la pct. 47 alin. (3).
(2) La determinarea cifrei de afaceri prevazute la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri incasate sau neincasate si alte facturi emise inainte de data livrarii/prestarii pentru operatiunile prevazute la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Persoanele impozabile care, daca ar fi inregistrate normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, ar aplica un regim special de taxa conform prevederilor art. 152^1 si 152^2 din Codul fiscal vor lua in calculul determinarii cifrei de afaceri prevazute la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal numai baza impozabila pentru respectivele operatiuni determinata in conformitate cu prevederile art. 152^1 si 152^2 din Codul fiscal.
(4) Activele fixe corporale prevazute la art. 152 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sunt cele definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, iar activele necorporale sunt cele definite de legislatia contabila si care din punctul de vedere al taxei sunt considerate servicii.
(5) In sensul art. 152 alin. (3) din Codul fiscal, persoana impozabila care opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa trebuie sa solicite inregistrarea conform art. 153 din Codul fiscal si sa aplice regimul normal de taxa incepand cu data inregistrarii.
(6) Persoana impozabila care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal in vederea aplicarii regimului special de scutire are obligatia sa ajusteze taxa deductibila aferenta:
a) bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, constatate pe baza de inventariere, in momentul trecerii la regimul de scutire;
b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum si activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, aflate in proprietatea sa in momentul trecerii la regimul de scutire. In cazul activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital, se ajusteaza taxa aferenta valorii ramase neamortizate la momentul trecerii la regimul de scutire. In cazul bunurilor de capital se aplica prevederile art. 149 din Codul fiscal;
c) achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) si b) din Codul fiscal inainte de data anularii calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc dupa aceasta data.
(7) Ajustarea taxei deductibile pentru bunurile mobile corporale, altele decat bunurile de capital prevazute la art. 149 alin. (1) din Codul fiscal, prevazuta la alin. (6), se realizeaza potrivit prevederilor art. 128 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. Ajustarea pentru activele corporale fixe in curs de executie, pentru serviciile neutilizate, precum si pentru situatiile prevazute la alin. (6) lit. c) se efectueaza potrivit art. 148 din Codul fiscal, prin anularea taxei deductibile. Ajustarile de taxa realizate conform art. 128 alin. (4) lit. c) si art. 148 din Codul fiscal se efectueaza in functie de cota de taxa in vigoare la data achizitiei bunurilor mobile corporale.
(8) Valoarea rezultata ca urmare a efectuarii ajustarilor de taxa conform alin. (6) se evidentiaza in ultimul decont de taxa sau, dupa caz, in declaratia prevazuta la art. 156^3 alin. (9) din Codul fiscal. In situatia in care organele de inspectie fiscala constata ca persoana impozabila nu a evidentiat corect sau nu a efectuat ajustarile de taxa prevazute la alin. (6), acestea vor stabili valoarea corecta a ajustarilor de taxa si, dupa caz, vor solicita plata sau vor dispune restituirea taxei rezultate ca urmare a ajustarii.
(9) In cazul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea locatarului/utilizatorului din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire pentru intreprinderile mici, acesta are obligatia, pana cel tarziu pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a intervenit transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, sa ajusteze:
a) taxa deductibila aferenta bunurilor de capital, inclusiv taxa platita sau datorata inainte de data transferului dreptului de proprietate, potrivit prevederilor art. 149 din Codul fiscal si pct. 54;
b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe, constatate pe baza de inventariere, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, corespunzator valorii ramase neamortizate la momentul transferului dreptului de proprietate, conform art. 128 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal.
Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se stabileste procedura de declarare si plata a sumelor rezultate din ajustarea taxei.
(10) In sensul art. 152 alin. (9) din Codul fiscal, persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de taxa prin optiune conform prevederilor art. 152 alin. (3), coroborate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, si persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de taxa in cazul depasirii plafonului de scutire in termenul stabilit la art. 152 alin. (6) din Codul fiscal au dreptul la ajustarea taxei deductibile aferente:
a) bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, constatate pe baza de inventariere, in momentul trecerii la regimul normal de taxare;
b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum si activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, aflate in proprietatea sa in momentul trecerii la regimul normal de taxa. In cazul activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital, se ajusteaza taxa aferenta valorii ramase neamortizate la momentul trecerii la regimul normal de taxa. In cazul bunurilor de capital se aplica prevederile art. 149 din Codul fiscal;
c) achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) si b) din Codul fiscal inainte de data trecerii la regimul normal de taxa si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc dupa aceasta data.
(11) Ajustarile efectuate conform alin. (10) se inscriu in primul decont de taxa depus dupa inregistrarea in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal a persoanei impozabile sau, dupa caz, intr-un decont ulterior.
(12) Pentru ajustarea taxei prevazute la alin. (10), persoana impozabila trebuie sa indeplineasca conditiile si formalitatile prevazute la art. 145 – 149 din Codul fiscal. Prin exceptie de la prevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, factura pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.
62. (1) Persoanele care aplica regimul special de scutire, conform art. 152 din Codul fiscal, au obligatia sa tina evidenta livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi realizate de o mica intreprindere, cu ajutorul jurnalului pentru vanzari, precum si evidenta bunurilor si a serviciilor taxabile achizitionate, cu ajutorul jurnalului pentru cumparari.
(2) In cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA conform legii, organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza:
a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de TVA daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. Totodata, organul fiscal competent va inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. Inregistrarea in scopuri de TVA se considera valabila incepand cu data comunicarii de catre organul fiscal competent a deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA;
b) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata dupa inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, organele de control vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege si data la care a fost inregistrata.
(3) In cazul in care persoana impozabila a solicitat in mod eronat scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, in vederea aplicarii regimului special de scutire pentru intreprinderile mici, organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza:
a) in cazul in care persoana impozabila, ulterior scoaterii din evidenta, nu s-a inregistrat in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal pana la data identificarii acestei erori de catre organele de inspectie fiscala, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze pe perioada cuprinsa intre data anularii codului de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si data identificarii acestei erori. Totodata, organele fiscale competente vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. Inregistrarea in scopuri de TVA se considera valabila incepand cu data comunicarii de catre organul fiscal competent a deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA;
b) in cazul in care, ulterior scoaterii din evidenta, persoana impozabila s-a inregistrat in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal pana la data identificarii acestei erori de catre organele de inspectie fiscala, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze pe perioada cuprinsa intre data la care persoanei respective i s-a anulat codul de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si data la care a fost inregistrata.
(4) Dupa determinarea taxei de plata conform alin. (2) si (3), organele fiscale competente vor stabili obligatiile fiscale accesorii aferente conform prevederilor legale in vigoare.
(5) Persoanele impozabile care nu au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA in termenul prevazut de lege, indiferent daca au facut sau nu obiectul inspectiei fiscale, au dreptul sa ajusteze in primul decont depus dupa inregistrare sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, in conditiile prevazute la art. 145 – 149 din Codul fiscal:
a) taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege;
b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe, inclusiv celor aflate in curs de executie, aflate in proprietatea sa la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege, cu conditia, in cazul bunurilor de capital, ca perioada de ajustare a deducerii, prevazuta la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, sa nu fi expirat. In cazul activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital, se ajusteaza taxa aferenta valorii ramase neamortizate la data respectiva. In cazul bunurilor de capital se aplica prevederile art. 149 din Codul fiscal;
c) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data la care a fost inregistrata, inclusiv taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) si b) din Codul fiscal inainte de data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc in perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data la care a fost inregistrata;
d) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) si b) din Codul fiscal inainte de data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc dupa inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de taxa.
(6) Persoanele impozabile care au solicitat in mod eronat scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, in vederea aplicarii regimului special de scutire pentru intreprinderile mici, indiferent daca au facut sau nu obiectul inspectiei fiscale, au dreptul sa anuleze ajustarile de taxa corespunzatoare scoaterii din evidenta si sa isi exercite dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada cuprinsa intre data la care persoanei respective i s-a anulat codul de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si data la care a fost inregistrata, in primul decont depus dupa inregistrare sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, in conditiile prevazute la art. 145 – 149 din Codul fiscal.
(7) Pentru ajustarea taxei prevazute la alin. (5) si (6), persoana impozabila trebuie sa indeplineasca conditiile si formalitatile prevazute la art. 145 – 149 din Codul fiscal. Prin exceptie de la prevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, factura pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.
(8) Persoanele impozabile care au aplicat regimul special de scutire pentru intreprinderi mici prevazut la art. 152 din Codul fiscal si care au fost inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, daca ulterior inregistrarii realizeaza numai operatiuni fara drept de deducere, vor solicita scoaterea din evidenta conform art. 153 alin. (11) din Codul fiscal. Daca, ulterior scoaterii din evidenta, aceste persoane impozabile vor realiza operatiuni care dau drept de deducere a taxei, vor aplica prevederile art. 152 din Codul fiscal.”

3. Punctul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal
Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA
ART. 153
(1) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumita in continuare inregistrare normala in scopuri de taxa, dupa cum urmeaza:
a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in urmatoarele cazuri:
1. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici;
2. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;
b) daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest plafon;
c) daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;
d) daca efectueaza operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3).
(2) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania printr-un sediu fix conform art. 125^1 alin. (2) lit. b), este obligata sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in Romania, astfel:
a) inaintea primirii serviciilor, in situatia in care urmeaza sa primeasca pentru sediul fix din Romania servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2), daca serviciile sunt prestate de o persoana impozabila care este stabilita in sensul art. 125^1 alin. (2) in alt stat membru;
b) inainte de prestarea serviciilor, in situatia in care urmeaza sa presteze serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) de la sediul fix din Romania pentru un beneficiar persoana impozabila stabilita in sensul art. 125^1 alin. (2) in alt stat membru care are obligatia de a plati TVA in alt stat membru, conform echivalentului din legislatia statului membru respectiv al art. 150 alin. (2);
c) inainte de realizarea unor activitati economice de la respectivul sediu fix in conditiile stabilite la art. 125^1 alin. (2) lit. b) si c) care implica:
1. livrari de bunuri taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrari intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin. (2);
2. prestari de servicii taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, altele decat cele prevazute la lit. a) si b);
3. operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3);
4. achizitii intracomunitare de bunuri taxabile.
(3) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanei tratate ca persoana impozabila numai pentru ca efectueaza ocazional livrari intracomunitare de mijloace de transport noi.
(4) O persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 125^1 alin. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei, altele decat serviciile de transport si serviciile auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 143 alin. (1) lit. c) – m), art. 144 alin. (1) lit. c) si art. 144^1, inainte de efectuarea respectivelor operatiuni, cu exceptia situatiilor in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2) – (6). Nu sunt obligate sa se inregistreze in Romania, conform prezentului articol, persoanele stabilite in afara Comunitatii Europene care presteaza servicii electronice catre persoane neimpozabile din Romania si care sunt inregistrate intr-un alt stat membru, conform regimului special pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate in Comunitatea Europeana. Persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 125^1 alin. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 poate solicita inregistrarea in scopuri de TVA daca efectueaza in Romania oricare dintre urmatoarele operatiuni:
a) importuri de bunuri;
b) operatiuni prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e), daca opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3);
c) operatiuni prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), daca acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin optiune conform art. 141 alin. (3).
(5) Va solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform acestui articol, inainte de realizarea operatiunilor, persoana impozabila nestabilita in Romania si neinregistrata in scopuri de TVA in Romania, care intentioneaza:
a) sa efectueze o achizitie intracomunitara de bunuri pentru care este obligata la plata taxei conform art. 151; sau
b) sa efectueze o livrare intracomunitara de bunuri scutita de taxa.
(6) Persoana impozabila stabilita in Comunitate, dar nu in Romania, care are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, poate, in conditiile stabilite prin norme, sa isi indeplineasca aceasta obligatie prin desemnarea unui reprezentant fiscal. Persoana impozabila nestabilita in Comunitate care are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania este obligata, in conditiile stabilite prin norme, sa se inregistreze prin desemnarea unui reprezentant fiscal.
(7) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, in conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate sa solicite inregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5).
(7^1) Prin ordin al ministrului finantelor publice se pot stabili criterii pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA a societatilor comerciale cu sediul activitatii economice in Romania infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, daca persoana impozabila justifica intentia si are capacitatea de a desfasura activitate economica, pentru a fi inregistrata in scopuri de TVA. Prin exceptie de la prevederile alin. (7), organele fiscale competente nu vor inregistra in scopuri de TVA persoanele impozabile care nu indeplinesc criteriile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
(8) In cazul in care o persoana este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA, in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5), si nu solicita inregistrarea, organele fiscale competente vor inregistra persoana respectiva din oficiu.
(9) Organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform prezentului articol:
a) daca este declarata inactiva conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data declararii ca inactiva;
b) daca a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii, de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in registrul comertului;
c) daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente;
d) daca nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa prevazut la art. 156^2, dar nu este in situatia prevazuta la lit. a) sau b), din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic. Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul. Incepand cu decontul aferent lunii iulie 2012, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala luna calendaristica, respectiv incepand cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic, organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane impozabile in scopuri de TVA daca nu a depus niciun decont de taxa prevazut la art. 156^2 pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanei care are perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic, dar nu este in situatia prevazuta la lit. a) ori b), din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al saselea decont de taxa in prima situatie si, respectiv, din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxa in a doua situatie.
e) daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic. Incepand cu decontul aferent lunii iulie 2012, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala luna calendaristica, respectiv incepand cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic, organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane impozabile in scopuri de TVA daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al saselea decont de taxa in prima situatie si, respectiv, din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxa in a doua situatie;
f) daca, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana impozabila nu era obligata si nici nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform prezentului articol;
g) in situatia persoanelor impozabile care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire prevazut la art. 152.
Pentru situatiile prevazute la lit. a) – e), anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este realizata din oficiu de catre organele fiscale competente. Pentru situatia prevazuta la lit. f), anularea inregistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu de catre organele fiscale competente, dupa caz. Pentru situatia prevazuta la lit. g), anularea inregistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile.
(9^1) Procedura de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA este stabilita prin normele procedurale in vigoare. Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a) – e), organele fiscale competente inregistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA astfel:
a) din oficiu, de la data la care a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, pentru situatiile prevazute la alin. (9) lit. a) si b);
b) la solicitarea persoanei impozabile, in situatia prevazuta la alin. (9) lit. c), daca inceteaza situatia care a condus la anulare, de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA;
c) la solicitarea persoanei impozabile, in situatia prevazuta la alin. (9) lit. d), de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA, pe baza urmatoarelor informatii/documente furnizate de persoana impozabila:
1. prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen;
2. prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa;
Dupa prima abatere prevazuta la alin. (9) lit. d), persoanele impozabile vor fi inregistrate in scopuri de TVA, daca indeplinesc toate conditiile prevazute de lege, numai dupa o perioada de 3 luni de la anularea inregistrarii. In cazul in care abaterea se repeta dupa reinregistrarea persoanei impozabile, organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuri de TVA si nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.
d) la solicitarea persoanei impozabile, in situatia prevazuta la alin. (9) lit. e), pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice cel mai tarziu in cursul lunii urmatoare celei in care a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA. Data inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. In situatia in care persoana impozabila nu depune o cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii, organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.
Persoanele impozabile aflate in situatiile prevazute de prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la art. 152 pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, fiind obligate sa aplice prevederile art. 11 alin. (1^1) si (1^3).
(9^2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 si Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata. Registrele sunt publice si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Inscrierea in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata se face de catre organul fiscal competent, dupa comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii.
(10) Persoana inregistrata conform prezentului articol va anunta in scris organele fiscale competente cu privire la modificarile informatiilor declarate in cererea de inregistrare sau furnizate prin alta metoda organului fiscal competent, in legatura cu inregistrarea sa, sau care apar in certificatul de inregistrare in termen de 15 zile de la producerea oricaruia dintre aceste evenimente.
(11) In cazul incetarii desfasurarii de operatiuni care dau drept de deducere a taxei sau in cazul incetarii activitatii sale economice, orice persoana inregistrata conform prezentului articol va anunta in scris organele fiscale competente in termen de 15 zile de la producerea oricaruia dintre aceste evenimente in scopul scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA. Prin norme procedurale se stabilesc data de la care are loc scoaterea din evidenta si procedura aplicabila.

Norme metodologice:
66. (1) In cazul in care o persoana este obligata sa solicite inregistrarea in conditiile art. 153 alin. (1), (2), (4) sau (5) din Codul fiscal ori opteaza pentru inregistrare conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, inregistrarea respectivei persoane se va considera valabila incepand cu:
a) data comunicarii certificatului de inregistrare in scopuri de TVA sau a deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, in cazurile prevazute la art. 153 alin. (2), (4) si (5) din Codul fiscal;
b) prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa, in cazurile prevazute la art. 153 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal;
c) prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila solicita inregistrarea, in cazurile prevazute la art. 153 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
d) data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA sau a deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, in cazurile prevazute la art. 153 alin. (1) lit. a) si c) si alin. (8) din Codul fiscal.
(2) In aplicarea art. 153 alin. (1) din Codul fiscal, activitatea economica se considera ca fiind inceputa din momentul in care o persoana intentioneaza sa efectueze o astfel de activitate. Intentia persoanei trebuie apreciata in baza elementelor obiective, de exemplu, faptul ca aceasta incepe sa angajeze costuri si/sau sa faca investitii pregatitoare necesare initierii unei activitati economice.
(3) Institutiilor publice care solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau care sunt inregistrate din oficiu, conform art. 153 alin. (8) din Codul fiscal, li se va atribui un cod de inregistrare in scopuri de TVA numai pentru partea din structura/activitatea pentru care au calitatea de persoana impozabila, in conformitate cu prevederile art. 127 din Codul fiscal, in timp ce pentru activitatile pentru care nu au calitatea de persoana impozabila, respectiv pentru partea din structura prin care desfasoara numai activitati in calitate de autoritate publica, li se va atribui un cod de inregistrare fiscala distinct. Institutiilor publice care desfasoara numai activitati pentru care au calitatea de persoana impozabila, respectiv operatiuni taxabile, scutite fara drept de deducere potrivit prevederilor art. 141 din Codul fiscal sau scutite cu drept de deducere conform art. 143, 144, 144^1 din Codul fiscal, si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau sunt inregistrate din oficiu, conform art. 153 alin. (8) din Codul fiscal, li se va atribui un singur cod de inregistrare in scopuri de TVA. Dupa atribuirea codului de inregistrare in scopuri de TVA, acesta va fi valabil pentru orice alte operatiuni taxabile, scutite cu sau fara drept de deducere, pe care le va realiza ulterior. Orice institutie publica careia i s-a atribuit un cod de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal va fi considerata persoana impozabila conform art. 133 alin. (1) din Codul fiscal, dar numai in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii serviciilor conform art. 133 din Codul fiscal.
(4) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si care are pe teritoriul Romaniei sucursale si alte sedii secundare, fara personalitate juridica, va fi identificata printr-un singur cod de inregistrare in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal.
(5) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei si este stabilita in Romania printr-unul sau mai multe sedii fixe fara personalitate juridica, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, va fi identificata printr-un singur cod de inregistrare in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal. In acest scop persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei va desemna unul dintre sediile fixe aflate pe teritoriul Romaniei sa depuna decontul de taxa si sa fie responsabil pentru toate obligatiile in scopuri de TVA, conform acestui titlu, ale tuturor sediilor fixe stabilite in Romania ale acestei persoane impozabile. Sediul fix este intotdeauna o structura fara personalitate juridica si poate fi, de exemplu, o sucursala, un birou de vanzari, un depozit, care trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
(6) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei si nu este stabilita prin sediu/sedii fix/fixe in Romania este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania pentru operatiunile prevazute la art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, cu exceptia celor pentru care inregistrarea este optionala, si la art. 153 alin. (5) din Codul fiscal. In cazul operatiunilor prevazute la art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, altele decat cele pentru care inregistrarea este optionala, organul fiscal competent nu va inregistra in scopuri de TVA persoana impozabila nestabilita in Romania daca aceasta urmeaza sa realizeze in Romania numai operatiuni pentru care, potrivit prevederilor art. 150 alin. (2) – (6) din Codul fiscal, beneficiarul este persoana obligata la plata TVA. Organul fiscal competent va inregistra in scopuri de TVA persoana impozabila nestabilita in Romania care urmeaza sa realizeze operatiuni pentru care inregistrarea este optionala conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, respectiv: servicii de transport si servicii auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 143 alin. (1) lit. c) – m), art. 144 alin. (1) lit. c) si art. 144^1 din Codul fiscal, importuri de bunuri, operatiuni prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, daca opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3), si/sau operatiuni prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, daca acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin optiune, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal. In vederea inregistrarii in scopuri de TVA:
a) persoana impozabila nestabilita in Romania obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal trebuie sa furnizeze o declaratie pe propria raspundere organului fiscal competent, in care sa mentioneze ca va realiza in Romania operatiuni taxabile pentru care este persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal si/sau ca urmeaza sa desfasoare operatiuni scutite cu drept de deducere, cu exceptia serviciilor de transport si a serviciilor auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 143 alin. (1) lit. c) – m), art. 144 alin. (1) lit. c) si art. 144^1 din Codul fiscal, pentru care inregistrarea este optionala. Pe langa declaratia pe propria raspundere, vor fi prezentate contractele sau comenzile din care rezulta aceste informatii;
b) persoana impozabila nestabilita in Romania care opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA in conditiile stabilite la art. 153 alin. (4) din Codul fiscal:
1. trebuie sa depuna in vederea inregistrarii notificarile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la prezentele norme metodologice pentru operatiuni prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) si f) din Codul fiscal, daca opteaza pentru taxarea acestora conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal;
2. trebuie sa furnizeze o declaratie pe propria raspundere organului fiscal competent, in care sa mentioneze ca va realiza in Romania importuri, operatiuni prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, daca acestea sunt taxabile prin efectul legii, si/sau pentru alte operatiuni pentru care inregistrarea este optionala, respectiv: servicii de transport si servicii auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 143 alin. (1) lit. c) – m), art. 144 alin. (1) lit. c) si art. 144^1 din Codul fiscal, precum si contractele sau comenzile din care rezulta aceste informatii;
c) persoana impozabila nestabilita in Romania care solicita inregistrarea conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal trebuie sa prezinte contractele/comenzile in baza carora urmeaza sa efectueze livrari si/sau achizitii intracomunitare care au locul in Romania.
(7) Persoana impozabila nestabilita in Romania se va inregistra la autoritatea fiscala competenta dupa cum urmeaza:
a) fie direct, fie prin desemnarea unui reprezentant fiscal, daca persoana este stabilita in spatiul comunitar. In cazul inregistrarii directe, aceasta persoana va declara adresa din Romania la care pot fi examinate toate evidentele si documentele ce trebuie pastrate in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal;
b) prin desemnarea unui reprezentant fiscal, daca persoana nu este stabilita in spatiul comunitar.
(8) In situatia in care, ulterior inregistrarii directe in scopuri de taxa conform alin. (7) lit. a), persoana impozabila nestabilita in Romania va fi stabilita in Romania printr-un sediu fix, inclusiv o sucursala, organele fiscale competente nu vor atribui un alt cod de inregistrare in scopuri de taxa, fiind pastrat codul de inregistrare in scopuri de taxa acordat initial.
(9) In cazul persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei si care se inregistreaza in scopuri de taxa conform art. 153 alin. (2) din Codul fiscal prin sedii fixe, altele decat sucursalele, si ulterior vor infiinta sucursale in Romania, organele fiscale competente nu vor atribui un alt cod de inregistrare in scopuri de taxa, fiind pastrat codul de inregistrare in scopuri de taxa acordat initial.
(10) Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA si care, ulterior inregistrarii respective, desfasoara exclusiv operatiuni ce nu dau dreptul la deducere va solicita anularea inregistrarii in termen de 15 zile de la incheierea lunii in care se desfasoara exclusiv operatiuni fara drept de deducere. Dovada faptului ca persoana nu mai realizeaza operatiuni cu drept de deducere trebuie sa rezulte din obiectul de activitate si, dupa caz, din declaratia pe propria raspundere data de imputernicitul legal al persoanei impozabile in cazul operatiunilor scutite pentru care persoana impozabila poate opta pentru taxare conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
(11) Anularea inregistrarii in scopuri de TVA se va efectua in prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila a solicitat anularea inregistrarii conform art. 153 alin. (11) din Codul fiscal. Persoana impozabila care a solicitat anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform alin. (10) are obligatia, indiferent de perioada fiscala utilizata, sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal pana la data de 25 a lunii in care a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA.
(12) Orice persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de TVA care isi inceteaza activitatea economica trebuie sa solicite anularea inregistrarii in scopuri de TVA in termen de 15 zile de la data documentelor ce evidentiaza acest fapt. Persoana impozabila nestabilita in Romania, care s-a inregistrat conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal, trebuie sa solicite anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul in care nu mai realizeaza in Romania operatiuni pentru care ar fi obligata sa fie inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal. Persoana impozabila nestabilita in Romania, care s-a inregistrat prin optiune conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, trebuie sa solicite anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul in care nu mai realizeaza in Romania operatiuni de natura celor pentru care a solicitat inregistrarea si nici alte operatiuni pentru care ar fi obligata sa fie inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a depus declaratia de incetare a activitatii. Persoana impozabila care a solicitat anularea inregistrarii in scopuri de TVA are obligatia, indiferent de perioada fiscala utilizata, sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal pana la data de 25 a lunii in care a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA.
(13) In situatia in care art. 153 din Codul fiscal prevede ca persoana impozabila trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA anticipat, respectiv inainte de realizarea unei operatiuni, dar aceasta obligatie este indeplinita ulterior, organele fiscale vor inregistra persoana respectiva atunci cand aceasta solicita inregistrarea, daca intre timp nu a fost inregistrata din oficiu. Pentru neinregistrarea anticipata prevazuta de lege, organele fiscale vor stabili consecintele acesteia in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, precum si ale Codului de procedura fiscala.
(14) Organele fiscale competente vor inregistra din oficiu persoanele impozabile obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA, in conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1), (2), (4) sau (5) din Codul fiscal, si care nu solicita inregistrarea, indiferent daca sunt persoane care au sediul activitatii economice in Romania, un sediu fix in Romania sau sunt nestabilite in Romania.
(15) Pentru situatia prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. f) din Codul fiscal, anularea inregistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu de catre organele fiscale competente, dupa caz. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA este valabila de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente.”

4. Punctul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal
Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii
ART. 153^1
(1) Are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol:
a) persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 153 si care nu sunt deja inregistrate conform lit. b) sau c) sau alin. (2), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara;
b) persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, neinregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153, si care nu este deja inregistrata conform lit. a) sau c) sau alin. (2), daca presteaza servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 150 alin. (2), inainte de prestarea serviciului;
c) persoana impozabila care isi are stabilit sediul activitatii economice in Romania, care nu este inregistrata si nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153 si care nu este deja inregistrata conform lit. a) sau b) sau alin. (2), daca primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2), inaintea primirii serviciilor respective.
(2) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, daca nu este inregistrata si nu este obligata sa se inregistreze conform art. 153, si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania pot solicita sa se inregistreze, conform prezentului articol, in cazul in care realizeaza achizitii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6).
(3) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA, conform prezentului articol, orice persoana care solicita inregistrarea, conform alin. (1) sau (2).
(4) Daca persoana obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA, in conditiile alin. (1), nu solicita inregistrarea, organele fiscale competente vor inregistra persoana respectiva din oficiu.
(5) Persoana inregistrata in scopuri de TVA conform alin. (1) lit. a) poate solicita anularea inregistrarii sale oricand, dupa expirarea anului calendaristic urmator celui in care a fost inregistrata, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii in anul in care face solicitarea sau in anul calendaristic anterior si daca nu si-a exercitat optiunea conform alin. (7).
(6) Persoana inregistrata in scopuri de TVA conform alin. (2) poate solicita anularea inregistrarii oricand dupa expirarea a 2 ani calendaristici care urmeaza anului in care a optat pentru inregistrare, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii in anul in care depune aceasta solicitare sau in anul calendaristic anterior, daca nu si-a exercitat optiunea conform alin. (7).
(7) Daca dupa expirarea anului calendaristic prevazut la alin. (5) sau a celor 2 ani calendaristici prevazuti la alin. (6), care urmeaza celui in care s-a efectuat inregistrarea, persoana impozabila efectueaza o achizitie intracomunitara in baza codului de inregistrare in scopuri de TVA, obtinut conform prezentului articol, se considera ca persoana a optat conform art. 126 alin. (6), cu exceptia cazului in care a depasit plafonul de achizitii intracomunitare.
(8) Persoana inregistrata conform alin. (1) lit. b) si c) poate solicita anularea inregistrarii sale oricand dupa expirarea anului calendaristic in care a fost inregistrata, cu exceptia situatiei in care trebuie sa ramana inregistrata conform alin. (5) – (7).
(9) Organele fiscale competente vor anula inregistrarea unei persoane, conform prezentului articol, din oficiu sau, dupa caz, la cerere, in urmatoarele situatii:
a) persoana respectiva este inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153; sau
b) persoana respectiva are dreptul la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, conform prezentului articol, si solicita anularea conform alin. (5), (6) si (8); sau
c) persoana respectiva isi inceteaza activitatea economica.
(10) Inregistrarea in scopuri de TVA conform prezentului articol nu confera persoanei impozabile calitatea de persoana inregistrata normal in scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat numai pentru achizitii intracomunitare sau pentru serviciile prevazute la art. 133 alin. (2), primite de la persoane impozabile stabilite in alt stat membru sau prestate catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru.
(11) Prevederile art. 153 alin. (9) lit. a), b) si f) se aplica corespunzator si pentru persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform prezentului articol.

Norme metodologice:
67. (1) Au obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal numai persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania.
(2) Persoanele impozabile prevazute la art. 126 alin. (4) din Codul fiscal sunt obligate sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare de bunuri conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, daca depasesc plafonul pentru achizitii intracomunitare de 10.000 euro stabilit conform pct. 2 alin. (5) – (7). In cazul in care o persoana este obligata sa solicite inregistrarea in conditiile art. 153^1 alin. (1) din Codul fiscal, inregistrarea respectivei persoane conform acestui articol va fi considerata valabila de la data solicitarii inregistrarii.
(3) In situatia in care obligatia inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal revine unei persoane impozabile care realizeaza achizitii intracomunitare de bunuri care nu sunt impozabile in Romania conform art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, respectiva persoana poate aplica regulile referitoare la plafonul pentru achizitii intracomunitare si dupa inregistrare, pana la depasirea respectivului plafon. In acest scop nu va comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA furnizorilor sai din alte state membre.
(4) Inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) si c) din Codul fiscal se solicita numai de persoanele care nu sunt deja inregistrate conform art. 153 din Codul fiscal sau pentru achizitiile intracomunitare de bunuri conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal si numai in cazul serviciilor intracomunitare pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentul acestui articol din legislatia altui stat membru, altele decat cele scutite de taxa. Inregistrarea respectivei persoane conform acestui articol va fi considerata valabila de la data solicitarii inregistrarii. Nu se va solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal daca serviciile se incadreaza in oricare din prevederile art. 133 alin. (3) – (7) din Codul fiscal. De asemenea nu se va solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal in cazul serviciilor pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, dar care nu sunt servicii intracomunitare, respectiv sunt prestate de o persoana impozabila din Romania catre o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii sau sunt prestate de o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii in beneficiul unei persoane impozabile stabilite in Romania.
(5) In cazul in care o persoana solicita inregistrarea in scopuri de TVA in conditiile art. 153^1 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv prin optiunea de a aplica regimul general prevazut la art. 126 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, inregistrarea respectivei persoane conform acestui articol va fi considerata valabila de la data solicitarii inregistrarii.
(6) In cazul in care o persoana solicita anularea inregistrarii in conditiile art. 153^1 alin. (5), (6) sau (8) din Codul fiscal, inregistrarea respectivei persoane se va considera anulata din prima zi a anului calendaristic in care se face cererea de anulare.
(7) Persoanele inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal nu pot comunica acest cod pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate catre alte persoane, acesta fiind comunicat altor persoane numai pentru achizitii intracomunitare de bunuri, pentru prestari de servicii intracomunitare si pentru achizitii de servicii intracomunitare.
(8) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila care nu este inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal si care efectueaza achizitii intracomunitare de bunuri accizabile nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153^1 din Codul fiscal pentru plata taxei aferente respectivei achizitii intracomunitare.
(9) Orice persoana care efectueaza achizitii intracomunitare de mijloace noi de transport, care nu este inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal, nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153^1 din Codul fiscal pentru plata taxei aferente respectivei achizitii intracomunitare.
(10) Prevederile prezentelor norme metodologice se completeaza cu prevederile pct. 2.
(11) Institutiile publice care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, pentru intreaga activitate sau numai pentru o parte din structura, nu vor solicita inregistrarea conform art. 153^1 din Codul fiscal. Pentru toate achizitiile intracomunitare de bunuri, pentru prestarile de servicii intracomunitare si pentru achizitiile de servicii intracomunitare vor comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA acordat conform art. 153, indiferent daca achizitiile sunt destinate utilizarii pentru activitatea desfasurata in calitate de autoritate publica, pentru care institutia publica nu are calitatea de persoana impozabila, sau pentru activitati pentru care institutia publica are calitatea de persoana impozabila. Orice institutie publica careia i s-a atribuit un cod de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal va fi considerata persoana impozabila conform art. 133 alin. (1) din Codul fiscal, dar numai in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii serviciilor conform art. 133 din Codul fiscal.”

5. Punctul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
Perioada fiscala
ART. 156^1
(1) Perioada fiscala este luna calendaristica.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor, cu exceptia situatiei in care persoana impozabila a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
(3) Persoana impozabila care se inregistreaza in cursul anului trebuie sa declare, cu ocazia inregistrarii conform art. 153, cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic. Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la alin. (2), recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale in anul inregistrarii.
(4) Intreprinderile mici care se inregistreaza in scopuri de TVA, conform art. 153, in cursul anului, trebuie sa declare cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri obtinuta, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg. Daca aceasta cifra de afaceri recalculata depaseste plafonul prevazut la alin. (2), in anul respectiv perioada fiscala va fi luna calendaristica, conform alin. (1). Daca aceasta cifra de afaceri recalculata nu depaseste plafonul prevazut la alin. (2), persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala, cu exceptia situatiei in care a efectuat in cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri inainte de inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153.
(5) Daca cifra de afaceri efectiv obtinuta in anul inregistrarii, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg, depaseste plafonul prevazut la alin. (2), in anul urmator perioada fiscala va fi luna calendaristica, conform alin. (1). Daca aceasta cifra de afaceri efectiva nu depaseste plafonul prevazut la alin. (2), persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala cu exceptia situatiei in care persoana impozabila a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
(6) Persoana impozabila care, potrivit alin. (2) si (5), are obligatia depunerii deconturilor trimestriale trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o declaratie de mentiuni in care sa inscrie cifra de afaceri din anul precedent si o mentiune referitoare la faptul ca nu a efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent. Fac exceptie de la prevederile prezentului alineat persoanele impozabile care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, in vederea aplicarii regimului special de scutire prevazut la art. 152.
(6^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) – (6), pentru persoana impozabila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri taxabila in Romania, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:
a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa conform art. 156^2 alin. (1);
c) prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.
(6^2) Persoana impozabila care potrivit alin. (6^1) este obligata sa isi schimbe perioada fiscala trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni la organul fiscal competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obligatie, si va utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica pentru anul curent si pentru anul urmator. Daca in cursul anului urmator nu efectueaza nicio achizitie intracomunitara de bunuri, persoana respectiva va reveni conform alin. (1) la trimestrul calendaristic drept perioada fiscala. In acest sens va trebui sa depuna declaratia de mentiuni prevazuta la alin. (6).
(7) Prin norme se stabilesc situatiile si conditiile in care se poate folosi o alta perioada fiscala decat luna sau trimestrul calendaristic, cu conditia ca aceasta perioada sa nu depaseasca un an calendaristic.

Norme metodologice:
80. (1) In sensul art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, in orice situatie, echivalentul in lei al plafonului de 100.000 euro se determina pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, inclusiv pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal in cursul anului. La determinarea cifrei de afaceri prevazute la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri incasate sau neincasate si alte facturi emise inainte de data livrarii/prestarii pentru operatiunile prevazute la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal.
(2) In sensul art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal, organele fiscale competente pot aproba, la solicitarea justificata a persoanei impozabile, o alta perioada fiscala, respectiv:
a) semestrul calendaristic, daca persoana impozabila efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;
b) anul calendaristic, daca persoana impozabila efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioada de un an calendaristic.
(3) Solicitarea prevazuta la alin. (2) se va transmite autoritatilor fiscale competente pana la data de 25 februarie a anului in care se exercita optiunea si va fi valabila pe durata pastrarii conditiilor prevazute la alin. (2).
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si pentru unitatile cu personalitate juridica din subordinea acesteia, perioada fiscala este anul calendaristic.”

6. Punctul 80^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
Decontul special de taxa si alte declaratii
ART. 156^3
(1) Decontul special de taxa se depune la organele fiscale competente de catre persoanele care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, astfel:
a) pentru achizitii intracomunitare de bunuri taxabile, altele decat cele prevazute la lit. b) si c), de catre persoanele impozabile inregistrate conform art. 153^1;
b) pentru achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, de catre orice persoana, indiferent daca este sau nu inregistrata conform art. 153^1;
c) pentru achizitii intracomunitare de produse accizabile, de catre persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 153^1;
d) pentru operatiunile si de catre persoanele obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (2) – (4) si (6);
e) pentru operatiunile si de catre persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5), cu exceptia situatiei in care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara de bunuri.
(2) Decontul special de taxa trebuie intocmit potrivit modelului stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor mentionate la alin. (1). Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei. Prin exceptie, persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 153^1, sunt obligate sa depuna decontul special de taxa pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, inainte de inmatricularea acestora in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente respectivei achizitii intracomunitare. De asemenea, persoanele care sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153^1, si care au obligatia platii taxei pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art. 125^1 alin. (3), au obligatia sa depuna decontul special de taxa pentru respectivele achizitii intracomunitare inainte de inmatricularea mijloacelor de transport in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare.
(3) In aplicarea alin. (2), organele fiscale competente in administrarea persoanelor prevazute la alin. (1) lit. b), respectiv a persoanelor care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1, vor elibera, in scopul inmatricularii mijlocului de transport nou, un certificat care sa ateste plata taxei, ale carui model si continut vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi in sensul art. 125^1 alin. (3), efectuate de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153^1, in vederea inmatricularii, organele fiscale competente vor elibera un certificat care sa ateste plata taxei in Romania sau din care sa rezulte ca nu se datoreaza taxa in Romania, in conformitate cu prevederile legale.
(4) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2), realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 220.000 de lei, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale de care apartin, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:
a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, precum si suma taxei aferente;
b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, precum si suma taxei aferente.
(5) Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2), dar excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 220.000 de lei, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:
a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
c) suma totala si taxa aferenta achizitiilor de la persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
d) suma totala a achizitiilor de la persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153.
(6) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care presteaza servicii de transport international, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, suma totala a veniturilor obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane cu locul de plecare din Romania.
(7) Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa depuna la organele vamale o declaratie de import pentru TVA si accize la data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 136.
(8) Persoana impozabila care este beneficiar al transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7), care nu este inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153, si nu se va inregistra in scopuri de TVA ca urmare a transferului, trebuie sa depuna, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc transferul, o declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adaugata efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161.
(9) Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. g) care nu au efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege in ultimul decont depus inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau au efectuat ajustari incorecte pot depune o declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adaugata efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 sau privind corectia ajustarilor efectuate. Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. g) si care trebuie sa efectueze alte ajustari de TVA in conformitate cu prevederile din norme depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit aceasta obligatie o declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adaugata.
(10) Persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) trebuie sa depuna o declaratie privind taxa colectata care trebuie platita, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1^1) si (1^3), pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, efectuate in perioada in care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA.

Norme metodologice:
80^1. (1) In aplicarea prevederilor art. 156^3 alin. (3) din Codul fiscal, in cazul persoanelor care realizeaza achizitii intracomunitare de mijloace de transport, organele fiscale competente trebuie sa analizeze daca din documentatia care atesta dobandirea mijlocului de transport rezulta ca acesta se incadreaza sau nu in categoria mijloacelor de transport noi in sensul art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal si daca se datoreaza sau nu taxa aferenta respectivei achizitii intracomunitare in Romania, astfel:
a) in cazul in care achizitia intracomunitara este realizata de orice persoana care nu este inregistrata si care nu avea obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca este sau nu inregistrata conform art. 153^1 din Codul fiscal, si in urma analizei rezulta ca mijlocul de transport este nou, organele fiscale competente vor elibera, la solicitarea acestei persoane, un certificat din care sa rezulte:
1. fie ca s-a efectuat plata taxei de catre persoana care a achizitionat intracomunitar mijlocul de transport respectiv, dupa depunerea decontului special si achitarea taxei, in conditiile prevazute la art. 156^3 alin. (2) si art. 157 alin. (1) din Codul fiscal, daca din documentele care atesta dobandirea mijlocului de transport rezulta ca achizitia intracomunitara este taxabila in Romania in conformitate cu prevederile titlului VI din Codul fiscal;
2. fie ca nu se datoreaza taxa:
(i) in situatia in care respectiva persoana realizeaza in Romania o achizitie intracomunitara, dar aceasta nu este impozabila in Romania conform art. 126 din Codul fiscal sau este scutita de taxa conform art. 142 din Codul fiscal;
(ii) in situatia transferului unui mijloc de transport nou din alt stat membru in Romania de catre o persoana neimpozabila cu ocazia unei schimbari de resedinta, daca la momentul livrarii nu a putut fi aplicata scutirea prevazuta la echivalentul din legislatia altui stat membru al art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, avand in vedere ca respectivul transfer nu determina o achizitie intracomunitara de bunuri in Romania;
b) in cazul in care, in urma analizei, rezulta ca mijlocul de transport nu este nou, iar achizitia intracomunitara a fost efectuata de o persoana care nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal si care nu are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal, organele fiscale competente vor elibera, la solicitarea acestei persoane, un certificat din care sa rezulte ca nu se datoreaza taxa in Romania;
c) in cazul in care achizitia intracomunitara este realizata de o persoana impozabila care nu este inregistrata si care nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, dar care este sau ar trebui sa fie inregistrata conform art. 153^1 din Codul fiscal, si in urma analizei rezulta ca mijlocul de transport nu este nou, organele fiscale competente vor elibera, la solicitarea acestei persoane, un certificat din care sa rezulte:
1. fie ca s-a efectuat plata taxei de catre persoana care a achizitionat intracomunitar mijlocul de transport respectiv, dupa depunerea decontului special si achitarea taxei, in conditiile prevazute la art. 156^3 alin. (2) si art. 157 alin. (1) din Codul fiscal, daca din documentele care atesta dobandirea mijlocului de transport rezulta ca achizitia intracomunitara este taxabila in Romania in conformitate cu prevederile titlului VI din Codul fiscal;
2. fie ca nu se datoreaza taxa in Romania, daca din documentele care atesta dobandirea mijlocului de transport rezulta ca achizitia intracomunitara nu este taxabila in Romania in conformitate cu prevederile titlului VI din Codul fiscal. De exemplu, mijloacele de transport care nu sunt noi si sunt achizitionate intracomunitar de la persoane fizice, mici intreprinderi, de la persoane impozabile care au aplicat regimul special pentru bunuri second-hand potrivit unor prevederi din alte state membre similare art. 152^2 din Codul fiscal nu sunt achizitii intracomunitare impozabile in Romania, potrivit art. 126 alin. (3) lit. a) si alin. (8) lit. c) din Codul fiscal.
(2) Persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (1^1) si (1^3) din Codul fiscal, care efectueaza livrari de bunuri prin organele de executare silita, depun declaratia prevazuta la art. 156^3 alin. (10) din Codul fiscal, dar plata taxei se efectueaza de organul de executare silita sau, dupa caz, de cumparator, conform prevederilor pct. 75.”

E. Titlul VII “Accize si alte taxe speciale”

1. La punctul 72 alineatul (4), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti, iar in cazul operatorilor economici mari contribuabili, Directia de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor si directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, denumite in continuare autoritate vamala teritoriala;”.
2. La punctul 84 alineatul (4^1), literele c) – e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“c) pentru productia de bere de maximum 5.000 hl pe an realizata de micii producatori – 10.000 lei;
d) pentru productia de vinuri de maximum 5.000 hl pe an – 200 lei;
e) pentru productia de vinuri intre 5.001 si 10.000 hl pe an – 25.000 lei;”.
3. La punctul 84 alineatul (4^1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
“e^1) pentru productia de vinuri peste 10.000 hl pe an – 50.000 lei;”.
4. La punctul 84 alineatul (4^1), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:
“i^1) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase de maximum 100 hl alcool pur pe an – 10.000 lei;”.
5. La punctul 84 alineatul (4^1), literele j), m) si o) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“j) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase intre 101 si 1.000 hl alcool pur pe an – 100.000 lei;
………………………………………………………………..
m) pentru productia de alcool etilic realizata de micile distilerii – 200 lei;
………………………………………………………………..
o) pentru productia de produse energetice, exceptand productia de GPL, de maximum 10.000 tone pe an – 500.000 lei;”.

6. La punctul 84 alineatul (4^1), dupa litera o) se introduc doua noi litere, literele o^1) si o^2), cu urmatorul cuprins:
“o^1) pentru productia de produse energetice, exceptand productia de GPL, intre 10.001 tone si 40.000 tone pe an – 2.000.000 lei;
o^2) pentru productia de produse energetice, exceptand productia de GPL, peste 40.000 tone pe an – 4.000.000 lei;”.

7. La punctul 90 subpunctul 90.1, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmatorul cuprins:
“(8^1) Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat au obligatia de a transmite autoritatii vamale teritoriale, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, o situatie privind livrarile de produse accizabile, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 55^1.”

8. La punctul 108 alineatul (8^1), literele c) – e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“c) pentru productia de bere de maximum 5.000 hl pe an realizata de micii producatori – 2.000 euro;
d) pentru productia de vinuri de maximum 5.000 hl pe an – 2.500 euro;
e) pentru productia de vinuri intre 5.001 hl si 10.000 hl pe an – 5.000 euro;”.

9. La punctul 108 alineatul (8^1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
“e^1) pentru productia de vinuri peste 10.000 hl pe an – 10.000 euro;”.

10. La punctul 108 alineatul (8^1), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:
“i^1) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase de maximum 100 hl alcool pur pe an – 5.000 euro;”.

11. La punctul 108 alineatul (8^1), literele j), m) si o) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“j) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase intre 101 si 1.000 hl alcool pur pe an – 25.000 euro;
………………………………………………………………..
m) pentru productia de alcool etilic realizata de micile distilerii – 250 euro;
………………………………………………………………..
o) pentru productia de produse energetice, exceptand productia de GPL, de maximum 10.000 tone pe an – 250.000 euro;”.

12. La punctul 108 alineatul (8^1), dupa litera o) se introduc doua noi litere, literele o^1) si o^2), cu urmatorul cuprins:
“o^1) pentru productia de produse energetice, exceptand productia de GPL, intre 10.001 tone si 40.000 tone – 1.000.000 euro;
o^2) pentru productia de produse energetice, exceptand productia de GPL, peste 40.000 tone – 2.000.000 euro;”.

13. La punctul 111, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazul Romaniei, produsele admise a fi utilizate pentru denaturarea completa a alcoolului, in concentratie la hectolitru de alcool pur, sunt:
a) benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur);
b) metiletilcetona (butanona) (nr. CAS 78-93-3) 2 litri (chimic pura); si
c) albastru de metilen (nr. CAS 61-73-4; C.I. 52015) 0,2 grame (chimic pur).
(3) In cazul alcoolului etilic destinat a fi utilizat pe teritoriul Romaniei pentru fabricarea de produse ce nu sunt destinate consumului uman, substantele admise pentru denaturarea acestuia, in concentratie la hectolitru de alcool pur, sunt cel putin doua din urmatoarele:
a) pentru industria cosmetica:
1. dietilftalat (nr. CAS 84-66-2) 0,1 litri (chimic pur);
2. ulei de menta 0,15 litri;
3. ulei de lavanda 0,15 litri;
4. benzoat de benzil (nr. CAS 120-51-4) 5 litri (chimic pur);
5. izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 2 litri (chimic pur);
6. 1,2 propandiol (nr. CAS 57-55-6) 2 litri (chimic pur);
7. tertbutanol (nr. CAS 75-65-0) 80 grame (chimic pur);
8. benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur);
b) pentru alte industrii:
1. alcooli superiori 3 kg;
2. violet de metil (nr. CAS 8004-87-3; C.I. 42535) 0,1 grame (chimic pur);
3. monoetilenglicol (nr. CAS 107-21-1) 0,35 kilograme (chimic pur);
4. salicilat de etil/metil (nr. CAS 118-61-6/nr. CAS 119-36-8) 0,06 kilograme (chimic pur);
5. albastru de metilen (nr. CAS 61-73-4; C.I. 52015) 0,35 grame (chimic pur);
6. tertbutanol (nr. CAS 75-65-0) 80 grame (chimic pur);
7. etil tertbutil eter (nr. CAS 637-92-3) 2 litri (chimic pur);
8. izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 2 litri (chimic pur).”

14. La punctul 111, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Cantitatile/Volumele de substante prevazute la alin. (2) si (3) sunt exprimate in substanta cu puritate 100% si trebuie sa se regaseasca in produsul finit dupa omogenizare, la finalul operatiunii de denaturare.
(3^2) Cantitatile/Volumele de substante prevazute la alin. (2) si (3) pot fi depasite cu maximum 10%.”

15. La punctul 111, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Pentru denaturarea alcoolului etilic destinat industriei cosmetice nu se vor putea utiliza formula de denaturare care sa cuprinda doar uleiul de lavanda si uleiul de menta si formula de denaturare care sa cuprinda doar uleiul de menta si 1,2 propandiol, iar pentru alcoolul etilic destinat altor industrii nu se va putea utiliza formula de denaturare care sa cuprinda doar albastrul de metilen si violetul de metil.”

16. La punctul 111, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu urmatorul cuprins:
“(12^1) Antrepozitarul autorizat din Romania are responsabilitatea pentru respectarea procedurii de denaturare si pentru omogenizarea substantelor prevazute la alin. (2) si (3) in masa de produs finit, pentru produsele realizate in antrepozitul fiscal pe care il detine. In cazul achizitiilor intracomunitare si al importurilor, responsabilitatea omogenizarii substantelor prevazute la alin. (2) si (3) in masa de produs finit revine persoanei juridice care desfasoara astfel de operatiuni si care poate fi antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau operatorul economic, dupa caz.”

17. La punctul 120, dupa subpunctul 120.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 120.5, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
Conditii de distributie si comercializare
ART. 206^69
[…]
(17) Nivelul de marcare este de 7 mg +/- 10% de marcator pe litru de produs energetic.
[…]
(19) Nivelul de colorare este de 25 mg +/- 10% de colorant pe litru de produs energetic.

Norme metodologice:
120.5. Dozele de substante prevazute la alin. (17) si (19) ale art. 206^69 din Codul fiscal sunt exprimate in substanta cu puritate 100%.”

18. Anexa nr. 48.3 la Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1.

19. Dupa anexa nr. 55 la Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se introduce o noua anexa, anexa nr. 55^1, avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 2.

F. Titlul IX “Impozite si taxe locale”

1. La punctul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“15. (1) Impozitele si taxele locale anuale se calculeaza prin rotunjire, in sensul ca fractiunile sub 0,50 lei inclusiv se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0,50 lei se intregeste la 1 leu, prin adaos. Rotunjirea se aplica la fiecare tip de creanta in parte, respectiv creanta principala sau creanta accesorie.”

2. La punctul 52 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“f) in cazul persoanelor juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii. Potrivit art. 253 alin. (3) din Codul fiscal, valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului, valoare care nu se diminueaza cu amortizarea calculata potrivit legii, cu exceptia cladirilor a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, pentru care legea prevede ca valoarea impozabila se reduce cu 15%;”.

3. La punctul 52 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
“g) in cazul institutiilor de credit care aplica Standardele internationale de raportare financiara si aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost, valoarea impozabila a cladirilor ce apartin acestor institutii este valoarea rezultata din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.”

4. La punctul 54, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) In cazul in care valoarea lucrarilor de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere nu depaseste 25% din valoarea cladirii, locatarul nu are obligatia sa o comunice locatorului.
(1^2) In cazul in care in cursul unui an fiscal se efectueaza mai multe lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, a caror valoare individuala este sub 25%, dar cumulat depaseste 25%, locatarul are obligatia de a comunica locatorului valoarea totala, in termen de 30 de zile de la data la care se atinge acest nivel.”

5. La punctul 71 alineatul (4), exemplele X si XI se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“Exemplul X. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna septembrie:
A. Se calculeaza impozitul pe cladiri datorat, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (2), proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 octombrie, respectiv: 16 lei/luna x 3 luni = 48 lei.
B. Avand in vedere prevederile art. 254 alin. (5) din Codul fiscal, plata se considera in termen daca impozitul datorat, mentionat la lit. A, se plateste pana la expirarea perioadei de 30 de zile de la dobandire, inauntrul careia contribuabilul are obligatia sa depuna declaratia fiscala pentru cladirile dobandite, dar nu mai tarziu de ultima zi a lunii octombrie a anului fiscal respectiv.
Exemplul XI. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna octombrie:
A. Se calculeaza impozitul pe cladiri datorat, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (2), proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 noiembrie, respectiv: 16 lei/luna x 2 luni = 32 lei.
B. Avand in vedere prevederile art. 254 alin. (5) din Codul fiscal, plata se considera in termen daca impozitul datorat, mentionat la lit. A, se plateste pana la expirarea perioadei de 30 de zile de la dobandire, inauntrul careia contribuabilul are obligatia sa depuna declaratia fiscala pentru cladirile dobandite, dar nu mai tarziu de ultima zi a lunii noiembrie a anului fiscal respectiv.”

6. La punctul 111, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) In cazul autovehiculelor de pana la 12 tone inclusiv, destinate prin constructie atat transportului de persoane, cat si de bunuri, pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, acestea sunt asimilate vehiculelor prevazute la pct. 7 din tabelul de la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, iar in cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevazute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal. Intra sub incidenta acestui alineat automobilele mixte si automobilele specializate/autospecializatele, astfel cum sunt definite de prevederile legale in vigoare.”

7. La punctul 114, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazul combinatiilor de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, omologate ca atare prin cartea de identitate a vehiculului, impozitul datorat este cel prevazut la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal.”

8. Dupa punctul 115^1 se introduce un nou punct, punctul 115^2, cu urmatorul cuprins:
“115^2. (1) Daca mijlocul de transport, inregistrat, nu are caracteristicile unui autovehicul, nu intra sub incidenta prevederilor art. 263 alin. (2), (4), (5) sau (6) din Codul fiscal, in vederea stabilirii impozitului pe mijloace de transport, fiind considerat utilaj.
(2) Daca mijlocul de transport, inregistrat, este prevazut cu roti si axe fara a avea autopropulsie se impoziteaza conform art. 263 alin. (6) din Codul fiscal, pentru categoria remorci, semiremorci sau rulote.
(3) Daca mijlocul de transport, inregistrat, este prevazut cu roti, axe si autopropulsie, impozitul se stabileste conform art. 263 alin. (2), (4) sau (5) din Codul fiscal, dupa caz.
(4) Daca un mijloc de transport prevazut la alin. (1) si (3) nu are carte de identitate atunci se datoreaza taxa prevazuta la art. 283 alin. (2) si (3) din Codul fiscal.”

9. La punctul 138, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“138. (1) Pentru eliberarea autorizatiei de construire, atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice solicitante datoreaza o taxa, reprezentand 1% din valoarea de proiect declarata in cererea pentru eliberarea autorizatiei, in conformitate cu proiectul prezentat, in conditiile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, valoare care include instalatiile aferente si nu include TVA.”

10. Punctul 174 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“174. Pentru manifestarile artistice si competitiile sportive impozitul pe spectacole se stabileste asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si a biletelor de intrare, valoare care nu include TVA, prin aplicarea urmatoarelor cote:
a) 2% pentru manifestarile artistice de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografice, muzicale, de circ, precum si pentru competitiile sportive interne si internationale;
b) 5% pentru manifestarile artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestari artistice ori distractive care au un caracter ocazional.”

G. Titlul IX^2 “Contributii sociale obligatorii”

1. Punctul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
ART. 296^5
(1) In sistemul public de pensii, in cazul contribuabililor prevazuti la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b). Baza de calcul nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor pentru care angajatorul datoreaza contributie diferentiata in functie de conditiile de munca, din luna pentru care se calculeaza aceasta contributie datorata bugetului asigurarilor sociale de stat, si valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut. In situatia depasirii acestui plafon, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), care datoreaza contributie la bugetul asigurarilor sociale de stat, diferentiata in functie de conditiile de munca, baza de calcul la care se datoreaza aceasta contributie, corespunzatoare fiecarei conditii de munca, se stabileste proportional cu ponderea, in total baza de calcul, a castigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de munca.

Norme metodologice:
10. In baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat se includ sumele care fac parte din baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale, tinandu-se seama de exceptiile prevazute la art. 296^15 si 296^16 din Codul fiscal, coroborat cu pct. 20.
Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite, speciale si alte conditii de munca se realizeaza potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Exemplu de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajator.
Se folosesc urmatoarele simboluri:
N = cota de contributie pentru conditii normale de munca (31,3%);
D = cota de contributie pentru conditii deosebite de munca (36,3%);
S = cota de contributie pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca (41,3%);
BCA = baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale (castig brut realizat, dar nu mai mult de 5 ori castigul salarial mediu brut);
TV = suma castigurilor realizate la nivel de angajator;
TVN = suma castigurilor realizate in conditii normale de munca la nivel de angajator;
TVD = suma castigurilor realizate in conditii deosebite de munca la nivel de angajator;
TVS = suma castigurilor realizate in conditii speciale de munca si in alte conditii de munca la nivel de angajator;
NA = 20,8%, care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru conditii normale de munca (31,3% – 10,5% = 20,8%);
DA = 25,8%, care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru conditii deosebite de munca (36,3% – 10,5% = 25,8%);
SA = 30,8%, care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca (41,3% – 10,5% = 30,8%);
BCP = baza de calcul plafonata pentru calculul contributiei de asigurari sociale datorate de angajator (numarul de asigurati x 5 castiguri salariale medii brute);
CMB = castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat;
CAS datorata de asigurat = BCA x 10,5%;
CAS datorata de angajator:
Varianta I. Daca suma castigurilor realizate nu depaseste BCP:
CAS datorata de angajator = TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA
Varianta II. Daca suma castigurilor realizate depaseste BCP:
CAS datorata de angajator = (TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA) x BCP / TV
CMB = 2.117 lei (pentru anul 2012)
Se presupune ca angajatorul are 4 salariati. In aceste conditii:
BCP este 4 salariati x 5 x 2.117 lei = 42.340 lei
_____________________________________________________________________________
| Nr. crt. | Suma| Suma| Suma| Suma| CAS  |
| asigurati| castigurilor| castigurilor| castigurilor| castigurilor| datorata |
|  | realizate   | realizate in| realizate in| realizate in| pentru   |
|  |(lei)| conditii| conditii| conditii| asigurat |
|  | | normale de  | deosebite de| speciale si |   (lei)  |
|  | | munca   | munca   | alte|  |
|  | | (lei)   |(lei)| conditii de |  |
|  | | | | munca   |  |
|  | | | |(lei)|  |
|__________|_____________|_____________|_____________|_____________|__________|
| 1.   |   1.000 |   1.000 |   0 |   0 |  105 |
|__________|_____________|_____________|_____________|_____________|__________|
| 2.   |   1.500 | 750 | 525 | 225 |  158 |
|__________|_____________|_____________|_____________|_____________|__________|
| 3.   |  25.000 |  13.750 |  11.250 |   0 |2.625 |
|__________|_____________|_____________|_____________|_____________|__________|
| 4.   |  28.000 |   0 |   0 |  28.000 |2.940 |
|__________|_____________|_____________|_____________|_____________|__________|
|   Total: |  55.500 |  15.500 |  11.775 |  28.255 |5.828 |
|__________|_____________|_____________|_____________|_____________|__________|

CAS datorata de angajator:
(15.500 x 20,8 / 100 + 11.775 x 25,8 / 100 + 28.225 x 30,8 / 100) x 42.340 / 55.500 = (3.224 lei + 3.038 lei + 8.693 lei) x 0,76288 = 11.409 lei”

2. Punctul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal
ART. 296^5
[…]
(4) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e), care pot sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca, in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, care au, cu exceptia institutiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, baza lunara de calcul a acestei contributii reprezinta suma castigurilor brute realizate de salariatii incadrati cu contract individual de munca, potrivit legii, inclusiv de salariatii care cumuleaza pensia cu salariul, in conditiile legii, cu exceptia veniturilor de natura celor prevazute la art. 296^15.

Norme metodologice:
14. Prin castig brut realizat de un salariat incadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, inclusiv salariatul care cumuleaza pensia cu salariul, in conditiile legii, se intelege orice castig in bani si/sau in natura primit de la angajator de catre aceste persoane, ca plata a muncii lor sau pe perioada in care sunt incadrate in munca, inclusiv in perioadele de suspendare ca urmare a statutului de salariat pe care il detin, cu exceptia veniturilor prevazute la pct. 24.”

3. Dupa punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu urmatorul cuprins:
“14^1. In baza lunara de calcul al contributiei la Fondul de garantare se iau in calcul si cuantumul sumelor reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate suportate de angajator, precum si cuantumul sumelor reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca drept urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.”

4. Punctul 18 se abroga.

5. Punctul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal
ART. 296^18
[…]
(5^1) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, actualizate cu indicele de inflatie la data platii acestora, contributiile sociale datorate potrivit legii se calculeaza si se retin la data efectuarii platii si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.

Norme metodologice:
28. Pentru calculul contributiilor sociale, altele decat cele prevazute la pct. 27, in situatia hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile, prin care se stabilesc obligatii de plata a unor sume sau drepturi reprezentand salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor, actualizate cu indicele de inflatie la data platii acestora, asupra carora exista obligatia platii contributiilor sociale, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari sociale care erau in vigoare in acea perioada.”

6. Dupa punctul 30 se introduc doua noi puncte, punctele 31 si 32, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal
ART. 296^19
[…]
(1^9) Pentru persoanele mentionate la art. 60 alin. (1), declaratia prevazuta la alin. (1) sau alin. (1^1), dupa caz, se depune potrivit prevederilor art. 60 alin. (2) si (3).

Norme metodologice:
31. Declaratia prevazuta la alin. (1) se depune de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state terte, care nu au incheiate cu Romania acorduri sau conventii in domeniul securitatii sociale, precum si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania.

Codul fiscal
ART. 296^22
[…]
(1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig; contribuabilii al caror venit ramas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestui venit, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim mentionat, nu datoreaza contributie de asigurari sociale.

Norme metodologice:
32. Venitul declarat de contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) din Codul fiscal reprezinta un venit ales de catre acestia, cuprins intre 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si echivalentul a de 5 ori acest castig.
Incadrarea in categoria persoanelor obligate sa se asigure se face in functie de:
– venitul realizat in anul precedent, ramas dupa scaderea din totalul veniturilor incasate a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse in sistem real;
– venitul estimat a se realiza potrivit art. 81 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul contribuabililor care isi incep activitatea in cursul anului fiscal;
– valoarea lunara a normelor de venit, obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la cele 12 luni ale anului dupa aplicarea corectiilor prevazute la art. 49 din Codul fiscal, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse pe baza de norme de venit.
Contribuabilii care desfasoara activitati impuse in sistem real, care in anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim prevazut de lege, nu sunt obligati sa se asigure si nu datoreaza contributie de asigurari sociale, pentru anul fiscal urmator. Contributiile de asigurari sociale platite in anul fiscal in care au fost realizate venituri sub nivelul plafonului prevazut de lege nu se restituie, acestea fiind luate in calcul la stabilirea stagiului de cotizare si la stabilirea punctajului pentru pensionare.”
ART. II
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART. III
Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia pct. 1 si 2 ale art. I lit. C, care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2013.
ART. IV
Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close