Legea energiei electrice si a gazelor natural

In M. Of. nr. 485 din 16 iulie 2012 a fost publicata Legea nr. 123/2012 Legea energiei electrice si a gazelor naturale.

Din cuprins:
TITLUL I
Energia electrica

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Domeniul de reglementare
(1) Prezentul titlu stabileste cadrul de reglementare pentru desfasurarea activitatilor in sectorul energiei electrice si al energiei termice produse in cogenerare, in vederea utilizarii optime a resurselor primare de energie in conditiile de accesibilitate, disponibilitate si suportabilitate si cu respectarea normelor de siguranta, calitate si protectie a mediului.
(2) Nu se supun dispozitiilor prezentului titlu:
a) acumulatoarele electrice, grupurile electrogene mobile, instalatiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel;
b) sursele stationare de energie electrica in curent continuu, daca nu sunt racordate prin invertoare la Sistemul electroenergetic national, denumit in continuare SEN.
ART. 2
Obiectivele activitatilor din domeniul energiei electrice si al energiei termice produse in cogenerare
Activitatile din domeniul energiei electrice si al energiei termice produse in cogenerare trebuie sa se desfasoare pentru realizarea urmatoarelor obiective de baza:
a) asigurarea dezvoltarii durabile a economiei nationale;
b) diversificarea bazei de resurse energetice primare;
c) crearea si asigurarea functionarii pietelor concurentiale de energie electrica;
d) asigurarea accesului nediscriminatoriu si reglementat al tuturor participantilor la piata de energie electrica si la retelele electrice de interes public;
e) transparenta tarifelor, preturilor si taxelor la energie electrica in cadrul unei politici de tarifare, urmarind cresterea eficientei energetice pe ciclul de producere, transport, distributie si utilizare a energiei electrice;
f) constituirea stocurilor de siguranta la combustibilii necesari pentru producerea energiei electrice, precum si a energiei termice produse in cogenerare;
g) asigurarea functionarii interconectate a SEN cu sistemele electroenergetice ale tarilor vecine si cu sistemele electroenergetice din Reteaua Europeana a Operatorilor de Transport si Sistem de Energie Electrica – ENTSO-E, denumita in continuare ENTSO-E;
h) imbunatatirea competitivitatii pietei interne de energie electrica si participarea activa la formarea atat a pietei regionale, cat si a pietei interne de energie a Uniunii Europene si la dezvoltarea schimburilor transfrontaliere;
i) promovarea utilizarii surselor noi si regenerabile de energie;
j) asigurarea protectiei mediului la nivel local si global, in concordanta cu reglementarile legale in vigoare;
k) asigurarea masurilor de securitate in vederea prevenirii si combaterii actelor de terorism si sabotaj asupra infrastructurii SEN;
l) asigurarea sigurantei in functionare a SEN;
m) asigurarea sigurantei in alimentarea cu energie electrica a clientilor finali;
n) promovarea productiei de energie electrica realizata in sisteme de cogenerare de inalta eficienta, asociata energiei termice livrate pentru acoperirea unui consum economic justificat.
ART. 3
Intelesul unor termeni si expresii
In intelesul prezentului titlu, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. acces la reteaua electrica de interes public – ansamblul de reguli prin care un tert isi exercita dreptul de a se racorda si de a folosi, in conditiile legii, retelele electrice de transport si distributie;
2. autoritate competenta – Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare ANRE;
3. acces garantat la retele electrice – ansamblul de reguli si conditii tehnice si comerciale prin care unor categorii de producatori aflate sub incidenta unei scheme de sprijin adoptate la nivel national li se garanteaza preluarea in reteaua electrica a unor cantitati de energie electrica ce au fost contractate pe piata concurentiala sau pe baza unor obligatii de achizitie stabilite in baza prezentei legi;
4. acces prioritar la retele electrice – ansamblul de reguli si conditii tehnice si comerciale prin care unor categorii de producatori li se asigura posibilitatea preluarii in orice moment si a vanzarii intregii cantitati de energie electrice livrata in retea, in functie de capacitatea racordului la retea si de disponibilitatea unitatilor/resurselor eligibile;
5. avarie – evenimentul care se manifesta prin abateri periculoase de la parametrii functionali prevazuti de normele tehnice in vigoare;
6. capacitate de interconexiune – o linie de transport de energie electrica ce traverseaza sau trece peste granita dintre doua state si care face legatura intre sistemele de transport nationale ale acelor state;
7. capacitate energetica – instalatiile de producere a energiei electrice si/sau energiei termice in cogenerare, retele electrice si alte echipamente electroenergetice;
8. centrala electrica – ansamblul de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea de energie electrica; o centrala electrica cuprinde una sau mai multe unitati (grupuri) de producere;
9. centrala electrica de cogenerare (termoficare) – ansamblul de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea combinata de energie electrica si termica;
10. client – clientul angro sau final de energie electrica;
11. client angro – persoana fizica sau juridica ce cumpara energie electrica in vederea revanzarii in interiorul sau in exteriorul sistemului in cadrul caruia este stabilita;
12. client eligibil – clientul care este liber sa isi aleaga furnizorul de energie electrica de la care cumpara energie electrica, in sensul art. 33 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice si de abrogare a Directivei 2003/54/CE;
13. client final – orice persoana fizica sau juridica ce cumpara energie electrica pentru consum propriu; in cuprinsul legii notiunile de “client final” si “consumator” sunt echivalente;
14. client noncasnic – orice persoana fizica sau juridica ce cumpara energie electrica ce nu este pentru propriul consum casnic; aceasta categorie include si producatori de energie electrica, operatori de retea si clienti angro;
15. client casnic – clientul care cumpara energie electrica pentru propriul consum casnic, excluzand consumul pentru activitati comerciale sau profesionale;
16. client vulnerabil – clientul final apartinand unei categorii de clienti casnici care, din motive de varsta, sanatate sau venituri reduse, se afla in risc de marginalizare sociala si care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiaza de masuri de protectie sociala, inclusiv de natura financiara. Masurile de protectie sociala, precum si criteriile de eligibilitate pentru acestea se stabilesc prin acte normative;
17. congestie – situatia in care, la programarea functionarii sau la functionarea in timp real, circulatia de puteri intre doua noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguranta in functionarea unui sistem electroenergetic;
18. contract de furnizare a energiei electrice – contractul in baza caruia furnizorul de energie electrica furnizeaza clientului sau o cantitate de energie electrica pe o anumita perioada de timp, dar care nu cuprinde un instrument derivat din domeniul energiei electrice;
19. contract de procesare – contract prin care o cantitate de combustibil apartinand unui operator economic este procesata intr-o capacitate energetica de producere apartinand unui producator, in schimbul unei cantitati de energie electrica si cu plata unui tarif de procesare catre producator; incheierea unui contract de procesare reprezinta o situatie de exceptie de la celelalte tipuri de contracte si se realizeaza in conditii de transparenta si nediscriminatorii, in baza reglementarilor ANRE;
20. control asupra unui operator economic – orice drepturi, contracte sau orice alte elemente care, fiecare in parte ori luate impreuna si tinand seama de circumstantele de fapt sau de drept, confera posibilitatea de a exercita o influenta determinanta asupra unui operator economic, in special prin:
a) drepturi de proprietate sau de folosinta asupra totalitatii ori a unei parti din activele unui operator economic;
b) drepturi sau contracte care confera o influenta determinanta asupra structurii operatorului economic, votului sau deciziilor organelor de conducere ale unui operator economic;
21. culoar de trecere a liniei electrice – suprafata terestra situata de-a lungul liniei electrice si spatiului aerian de deasupra sa, in care se impun restrictii din punctul de vedere al coexistentei liniei cu elementele naturale, obiectele, constructiile si instalatiile aferente acesteia; culoarul de trecere include zona de protectie si zona de siguranta;
22. distributie de energie electrica – transportul energiei electrice prin retele de distributie de inalta tensiune, medie tensiune si joasa tensiune, cu tensiune de linie nominala de pana la 110 kV inclusiv, in vederea livrarii acesteia catre clienti, fara a include furnizarea;
23. echilibru intre productie si consum – acoperirea cererii previzibile de energie electrica, fara a fi necesara reducerea consumului;
24. exploatare comerciala a unei capacitati energetice – ansamblul activitatilor desfasurate de un operator economic in sectorul energiei electrice in baza unei licente acordate in conditiile prezentei legi;
25. furnizare de energie electrica – activitatea de vanzare de energie electrica catre clienti, precum si alimentarea cu energie electrica a locurilor de consum aflate in proprietatea furnizorului;
26. furnizor – persoana fizica si/sau juridica ce desfasoara activitatea de furnizare de energie;
27. furnizor de ultima instanta – furnizorul desemnat de autoritatea competenta pentru a presta serviciul universal de furnizare in conditii specifice reglementate;
28. garantie de origine – documentul electronic emis de autoritatea competenta producatorilor de energie electrica, care are functia unica de a furniza unui client final dovada ca o pondere sau o cantitate de energie data a fost produsa din surse regenerabile ori in cogenerare de inalta eficienta;
29. grup de masurare – ansamblul format din contor si transformatoarele de masurare aferente acestuia, precum si toate elementele intermediare care constituie circuitele de masurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;
30. informatie sensibila comercial – informatie a carei divulgare ar putea restrange, impiedica ori denatura concurenta pe piata de energie electrica si/sau ar conduce la producerea de prejudicii participantilor la piata;
31. interconexiune – ansamblul de instalatii si echipamente prin care se realizeaza conectarea sistemelor electroenergetice;
32. instrument financiar derivat din domeniul energiei electrice – unul dintre instrumentele financiare prevazute la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. d), g) si h) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, combinatii ale acestora, precum si alte instrumente calificate astfel prin reglementari ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare CNVM;
33. linie electrica directa – linia electrica ce leaga o capacitate energetica de productie izolata de un client izolat sau linia electrica ce leaga un producator si un furnizor de energie electrica, in scopul alimentarii directe a sediilor proprii, a filialelor ori a clientilor eligibili ai acestora;
34. management orientat catre eficienta energetica si satisfacerea cererii – abordarea, globala sau integrata, destinata influentarii volumului si programarii consumului de energie electrica in scopul scaderii consumului de energie primara si a varfurilor de sarcina prin acordarea de prioritate investitiilor de eficienta energetica, contractelor de alimentare cu energie electrica intreruptibile, investitiilor noi pentru cresterea capacitatii de producere, daca acestea sunt optiunile cele mai eficiente si economice, avand in vedere impactul pozitiv pe care il are economia consumului de energie asupra mediului, asupra sigurantei alimentarii cu energie electrica, precum si asupra costurilor de distributie legate de acestea;
35. management al congestiilor – totalitatea activitatilor, programelor si actiunilor intreprinse de operatorul de transport si de sistem pentru a elimina congestiile ce apar la programarea functionarii sau la functionarea in timp real a SEN; in vederea eliminarii congestiilor pe liniile de interconexiune prin alocarea implicita a capacitatii, operatorul de transport si sistem coopereaza cu operatorul pietei de energie electrica;
36. minister de resort – Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
37. monopol natural in domeniul energiei electrice – situatia de piata in care serviciul de transport si serviciul de distributie a energiei electrice se asigura, fiecare in parte, de catre un singur operator economic pentru utilizatorii de pe un teritoriu delimitat;
38. operator al pietei de energie electrica – persoana juridica ce asigura organizarea si administrarea pietelor centralizate, cu exceptia pietei de echilibrare, in vederea tranzactionarii angro de energie electrica pe termen scurt, mediu si lung;
39. operator de distributie – orice persoana fizica sau juridica ce detine, sub orice titlu, o retea electrica de distributie si care raspunde de exploatarea, de intretinerea si, daca este necesar, de dezvoltarea retelei de distributie intr-o anumita zona si, dupa caz, a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a retelei de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distributie de energie electrica;
40. operator de transport si de sistem – orice persoana juridica ce detine, sub orice titlu, o retea electrica de transport si care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si, daca este necesar, de dezvoltarea retelei de transport intr-o anumita zona si, acolo unde este aplicabila, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a retelei de transport de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;
41. operator economic afiliat – orice alt operator economic care, direct sau indirect, controleaza operatorul economic specificat, este controlat de acesta ori este sub controlul comun, impreuna cu acest operator economic;
42. operator economic din domeniul energiei electrice – orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara cel putin una dintre urmatoarele activitati: producere, transport, distributie, furnizare ori cumparare de energie electrica si care are atributii comerciale, tehnice si/sau de intretinere legate de aceste activitati, dar nu include clientii finali;
43. operator economic integrat pe orizontala – operatorul economic care realizeaza cel putin una dintre urmatoarele activitati: de producere in scopul vanzarii, de transport, de distributie sau de furnizare a energiei electrice, precum si o alta activitate care nu este in domeniul energiei electrice;
44. operator economic integrat pe verticala – un operator economic sau un grup de operatori economici din domeniul energiei electrice in care aceeasi persoana sau aceleasi persoane este/sunt indreptatita/indreptatite, direct ori indirect, sa exercite controlul, iar acest operator economic sau acest grup de operatori desfasoara cel putin una dintre activitatile de transport sau de distributie si cel putin una dintre activitatile de producere sau de furnizare de energie electrica;
45. ordinea de prioritate economica – ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrica dupa criterii economice;
46. parte responsabila cu echilibrarea – titular de licenta care isi asuma responsabilitatea financiara pentru dezechilibrele dintre valorile notificate si valorile masurate de energie electrica;
47. piata angro de energie electrica – cadrul organizat de tranzactionare a energiei electrice si a serviciilor asociate la care participa producatorii de energie electrica, operatorul de transport si de sistem, operatorii de distributie, operatorul pietei de energie electrica si clientii angro;
48. piata de energie electrica – cadrul de organizare in care se tranzactioneaza energia electrica si serviciile asociate;
49. piata centralizata de energie electrica – cadrul organizat de desfasurare a tranzactiilor cu energie electrica intre diversi operatori economici, intermediat de operatorul pietei de energie electrica sau de operatorul de transport si sistem, pe baza unor reguli specifice, aprobate de autoritatea competenta;
50. piata cu amanuntul de energie electrica – cadrul organizat in care energia electrica este cumparata de clientii finali, in vederea satisfacerii consumului propriu de la furnizori sau producatori;
51. piata de echilibrare – piata centralizata de energie electrica, organizata si administrata de operatorul de transport si de sistem, de desfasurare a tranzactiilor cu energie electrica intre acesta, pe de o parte, si producatorii de energie electrica ce exploateaza unitati de productie dispecerizabile, respectiv clienti finali dispecerizabili, pe de alta parte, in vederea asigurarii echilibrului in timp real dintre productie si consum;
52. piata intrazilnica de energie electrica – piata centralizata de energie electrica, organizata si administrata de operatorul pietei de energie electrica, care ofera participantilor la piata posibilitatea de a-si imbunatati echilibrarea portofoliului pentru o zi de livrare prin tranzactii efectuate in sesiuni desfasurate dupa incheierea tranzactiilor pe piata pentru ziua urmatoare si inainte cu un anumit interval de timp de incepere a livrarii;
53. piata pentru ziua urmatoare (PZU) – piata centralizata de energie electrica, organizata si administrata de operatorul pietei de energie electrica pentru vanzarea si cumpararea energiei electrice in ziua de livrare care urmeaza imediat dupa ziua de tranzactionare;
54. piata centralizata a contractelor bilaterale – cadrul organizat de desfasurare, in mod transparent, prin licitatie publica, a tranzactiilor cu contracte cu livrare fizica de energie electrica, pe baza unor reguli specifice aprobate de autoritatea competenta;
55. piata pentru alocarea capacitatilor de interconexiune internationala – piata centralizata de alocare a capacitatilor de interconexiune ale SEN, organizata si administrata de operatorul de transport si sistem pe baza unor reguli specifice, in scopul realizarii tranzactiilor de import/export si tranzit de energie electrica;
56. plan de aparare a SEN impotriva perturbatiilor majore – documentul care contine masuri tehnice si organizatorice, cu rolul de a impiedica extinderea perturbatiilor in sistem si de a limita consecintele acestora;
57. plan de dezvoltare – documentul de planificare pe termen lung a necesarului de investitii in capacitati de producere, transport si distributie, in vederea acoperirii cererii de energie electrica a sistemului si a asigurarii livrarilor catre clienti, in conditiile legislatiei aplicabile;
58. procedura de ofertare – procedura prin care cerintele suplimentare de consum, precum si capacitatile de producere planificate a fi inlocuite sunt acoperite prin realizarea de capacitati de producere de energie electrica noi sau prin retehnologizarea celor existente;
59. producator de energie electrica – persoana fizica sau juridica avand ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv in cogenerare;
60. producere distribuita – centralele de producere a energiei electrice conectate la reteaua de distributie;
61. reabilitare – ansamblul operatiunilor efectuate asupra unor echipamente si/sau instalatii energetice care, fara modificarea tehnologiei initiale, restabilesc starea tehnica si de eficienta a acestora la un nivel apropiat de cel avut la inceputul duratei de viata;
62. retehnologizare – ansamblul operatiunilor de inlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral si/sau fizic, cu tehnologii moderne, in scopul cresterii eficientei activitatii, reducerii consumurilor specifice de energie, reducerii emisiilor poluante etc.;
63. retea electrica – ansamblul de linii, inclusiv elementele de sustinere si de protectie a acestora, statiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele prin care se transmite energie electrica de la o capacitate energetica de producere a energiei electrice la un utilizator; reteaua electrica poate fi retea de transport sau retea de distributie;
64. retea electrica de distributie – reteaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv;
65. retea electrica de interes public – reteaua electrica la care sunt racordati cel putin 2 utilizatori;
66. retea electrica de transport – reteaua electrica de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kv;
67. sector al energiei electrice – ansamblul activitatilor de producere a energiei electrice, inclusiv de producere a energiei termice si electrice in cogenerare, de transport, de distributie si de furnizare a energiei electrice, de furnizare a serviciilor de sistem, importul si exportul energiei electrice, schimburile naturale si/sau de avarie cu sistemele electroenergetice ale tarilor vecine, precum si instalatiile aferente acestora;
68. serviciu de distributie – serviciul asigurat de operatorul de distributie care consta in asigurarea transmiterii, in conditii de eficienta si siguranta, a energiei electrice intre doua sau mai multe puncte ale retelei de distributie, cu respectarea standardelor de performanta in vigoare;
69. serviciu de sistem – serviciul asigurat de operatorul de transport si de sistem pentru mentinerea nivelului de siguranta in functionare a sistemului electroenergetic, precum si a calitatii energiei electrice, conform reglementarilor in vigoare;
70. serviciu tehnologic de sistem – serviciul asigurat, de catre producatori sau clienti finali dispecerizabili, la cererea operatorului de transport si de sistem pentru mentinerea nivelului de siguranta in functionare a SEN, precum si a calitatii energiei electrice transportate la parametrii prevazuti de normele in vigoare;
71. serviciu de transport – serviciul asigurat de operatorul de transport si de sistem care consta in asigurarea transmiterii, in conditii de eficienta si siguranta, a energiei electrice intre doua sau mai multe puncte ale retelei de transport, cu respectarea standardelor de performanta in vigoare;
72. serviciu universal – serviciul de furnizare a energiei electrice garantat clientilor casnici si clientilor noncasnici cu un numar de salariati mai mic de 50 si o cifra de afaceri anuala sau o valoare totala a activelor din bilantul contabil conform raportarilor fiscal anuale care nu depaseste 10 milioane de euro, la un nivel de calitate si la preturi rezonabile, transparente, usor comparabile si nediscriminatorii;
73. siguranta alimentarii cu energie electrica – asigurarea capacitatii tehnice a sistemului energetic national de a alimenta cu energie electrica utilizatorii acestui sistem, cu respectarea legislatiei in vigoare;
74. siguranta in functionare a retelei – functionarea continua a retelei de transport si, dupa caz, a retelei de distributie, in circumstante previzibile;
75. sistem electroenergetic – ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul, conducerea operativa, distributia, furnizarea si utilizarea energiei electrice;
76. sistem electroenergetic izolat – sistemul local de producere, distributie, furnizare si utilizare a energiei electrice in conditiile prevazute de lege, care nu este interconectat cu SEN;
77. sistem electroenergetic national (SEN) – sistemul electroenergetic situat pe teritoriul national; SEN constituie infrastructura de baza utilizata in comun de participantii la piata de energie electrica;
78. sistem interconectat – sistemele de transport si de distributie legate intre ele prin intermediul uneia sau mai multor interconexiuni;
79. standard de performanta pentru serviciile de transport/distributie/furnizare a energiei electrice – reglementarea emisa de autoritatea competenta pentru stabilirea indicatorilor de performanta in asigurarea serviciului de transport/distributie/furnizare a energiei electrice;
80. transport al energiei electrice – transportul de energie electrica prin reteaua interconectata de transport de energie electrica, in scopul transmiterii energiei electrice catre clientii finali sau catre distribuitori, dar fara a include si furnizarea;
81. utilizator de retea electrica – orice persoana fizica sau juridica ale carei instalatii sunt racordate la un sistem electroenergetic in scopul livrarii de energie electrica in ori din sistemul de transport, respectiv de distributie a energiei electrice;
82. zona de protectie – zona adiacenta capacitatii energetice, extinsa in spatiu, in care se introduc interdictii privind accesul persoanelor si regimul constructiilor;
83. zona de siguranta – zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spatiu, in care se instituie restrictii si interdictii in scopul asigurarii functionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului; zona de siguranta cuprinde si zona de protectie.

CAPITOLUL II
Strategia si politica energetica, autoritati si competente

ART. 4
Strategia si politica energetica
(1) Strategia energetica nationala defineste obiectivele sectorului energiei electrice pe termen mediu si lung si modalitatile de realizare a acestora, in conditiile asigurarii unei dezvoltari durabile a economiei nationale. Strategia energetica se elaboreaza de ministerul de resort si se aproba de Guvern, cu consultarea organizatiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali si a reprezentantilor mediului de afaceri.
(2) Politica energetica, urmarind directiile stabilite prin strategia energetica, este elaborata de ministerul de resort, pe baza Programului de guvernare, pentru un interval de timp mediu si cu considerarea evolutiilor probabile pe termen lung, cu consultarea organizatiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali si a reprezentantilor mediului de afaceri, avand in vedere, in principal:
a) constituirea cadrului institutional corespunzator, prin definirea organismelor si a autoritatilor competente pentru realizarea acestei politici;
b) asigurarea securitatii in aprovizionarea cu combustibili si energie electrica;
c) asigurarea protectiei mediului, reconstructia ecologica a siturilor afectate de activitati energetice;
d) transparenta preturilor si tarifelor la combustibili si energie;
e) cresterea eficientei in utilizarea combustibililor si energiei;
f) dezvoltarea surselor regenerabile de energie si cogenerarii de inalta eficienta, cu acordarea de prioritati alimentarii cu energie electrica pentru asezarile izolate;
g) dezvoltarea cooperarii energetice internationale, participarea la pietele regionale si piata europeana de energie electrica.
(3) Sursele de finantare utilizate pentru aplicarea strategiei energetice nationale si a politicii Guvernului in sectorul energetic se asigura din sursele proprii ale operatorilor economici in domeniu, bugetul de stat, bugetele locale, imprumuturi rambursabile si nerambursabile.
(4) Masurile de sprijin de natura ajutorului de stat, propuse pentru asigurarea aplicarii strategiei energetice nationale si a politicii Guvernului in sectorul energiei electrice, precum si cele prevazute de prezenta lege vor fi aprobate si acordate numai in conditiile legii.
ART. 5
Programul energetic
(1) Politica energetica se concretizeaza intr-un program cuprinzand masuri de stimulare a activitatilor de investitii, cercetare-dezvoltare, dezvoltare durabila, valorificare eficienta a resurselor energetice, a eficientei energetice si a altor activitati in vederea asigurarii sigurantei si securitatii in functionare a SEN, aprobat prin hotarare a Guvernului.
(2) Guvernul, ministerul de resort, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale iau masuri pentru realizarea obiectivelor inscrise in programul prevazut la alin. (1) si examineaza, anual sau ori de cate ori este necesar, stadiul indeplinirii prevederilor acestuia.
(3) Prin hotarare a Guvernului, pentru ratiuni legate de siguranta alimentarii cu energie electrica, se poate acorda acces garantat la retelele electrice pentru energia electrica produsa in centrale electrice care utilizeaza combustibili din productia interna, dar numai pentru cantitati anuale corespunzatoare unei energii primare de maximum 15% din cantitatea totala de combustibil echivalent, necesara pentru a produce energia electrica aferenta consumului brut final al tarii.
ART. 6
Atributiile ministerului de resort
Ministerul de resort elaboreaza strategia energetica nationala si politica energetica si asigura ducerea la indeplinire a acesteia, in conditiile prevederilor prezentei legi, avand urmatoarele atributii principale:
a) stabileste cadrul institutional corespunzator pentru desfasurarea, in conditii de eficienta si competitivitate, a activitatii societatilor comerciale din subordinea sau coordonarea ministerului care isi deruleaza activitatea in domeniul energiei electrice;
b) elaboreaza programe si planuri de masuri pentru aplicarea politicii Guvernului in sectorul energiei electrice, inclusiv a programelor de eficienta energetica si de promovare a surselor regenerabile de energie;
c) elaboreaza proiecte de acte normative pentru sectorul energiei electrice;
d) asigura elaborarea de studii pe baza carora urmeaza a fi stabilite prioritatile privind investitiile de interes strategic din sectorul energiei electrice;
e) elaboreaza programul de constituire a stocurilor de siguranta la combustibili si urmareste realizarea prevederilor acestuia de catre operatorii economici;
f) urmareste permanent, prin institutiile si autoritatile abilitate in acest sens, performantele si calitatea tehnologiilor si instalatiilor din sistemul energetic si initiaza masuri in vederea cresterii nivelului acestora;
g) are calitatea de autoritate contractanta privind concesionarea in sectorul energiei electrice;
h) ia masuri pentru realizarea instalatiilor de producere a energiei electrice care permit utilizarea, in conditiile eficientei economice, a combustibililor inferiori din resurse interne, precum si valorificarea unor cantitati prestabilite de resurse regenerabile si secundare de energie;
i) supravegheaza aplicarea si respectarea masurilor stabilite pentru protectia mediului de catre participantii la activitatile din sectorul energiei electrice aflati in subordinea sau coordonarea ministerului;
j) elaboreaza programe privind diversificarea surselor primare de energie, propunand Guvernului masuri in acest sens;
k) implementeaza politica energetica a Guvernului, referitoare la continuarea promovarii cogenerarii, ca solutie eficienta de acoperire a consumului national de energie termica si la utilizarea surselor regenerabile de energie;
l) coordoneaza actiunile de cooperare cu institutii similare din alte tari, precum si cu organisme internationale de profil;
m) asigura monitorizarea respectarii angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana pentru sectorul energetic si coordoneaza transpunerea si implementarea acestor angajamente de catre institutiile implicate;
n) defineste infrastructura critica a SEN;
o) monitorizeaza indeplinirea masurilor asumate pentru conformitatea instalatiilor din sectorul energetic, care au obtinut perioada de tranzitie in urma negocierilor cu Uniunea Europeana, la normele prevazute in legislatia de mediu;
p) urmareste si propune, impreuna cu alte institutii si autoritati ale statului competente in domeniu, masuri obligatorii pentru toti operatorii economici din sectorul energiei electrice, indiferent de forma de proprietate, in legatura cu realizarea stocurilor de siguranta ale SEN in ceea ce priveste combustibilii pentru perioada sezonului rece si volumul de apa din lacurile de acumulare, precum si orice alte masuri privind nivelul de siguranta si securitate in functionare a SEN, in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului; stabileste penalitati pentru nerespectarea prezentelor masuri;
q) promoveaza si faciliteaza, impreuna cu ANRE, cooperarea dintre operatorul pietei de energie electrica, operatorii de transport si de sistem si omologii lor la nivel regional, inclusiv in ceea ce priveste aspectele transfrontaliere, cu scopul de a crea o piata interna competitiva a energiei electrice. Aceasta cooperare acopera zonele geografice definite in conformitate cu art. 12 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrica si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.228/2003, precum si alte zone geografice;
r) colaboreaza cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care are responsabilitatea realizarii planului national de actiune in cazuri de saracie energetica, prin care se definesc situatiile critice si clientii care nu pot fi deconectati in astfel de situatii, precum si modul de recuperare a costurilor asociate, de catre operatori, pe baza unei proceduri specifice aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea ANRE;
s) ia masuri pentru realizarea instalatiilor de producere a energiei electrice, care permit utilizarea, in conditiile eficientei economice, a combustibililor inferiori din resurse interne, precum si valorificarea surselor regenerabile de energie;
s) aproba specificatiile referitoare la caracteristicile tehnice ale echipamentelor energetice utilizate in SEN, cu respectarea legislatiei europene aplicabile.
ART. 7
Autoritatea de reglementare
(1) ANRE este organizata si functioneaza ca autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica.
(2) Organizarea, functionarea, competentele si atributiile ANRE sunt stabilite potrivit legii.

CAPITOLUL III
Autorizatii, licente si concesiuni

SECTIUNEA 1
Autorizatii si licente

ART. 8
Activitatile supuse regimului autorizarii
(1) Realizarea de noi capacitati energetice, precum si retehnologizarea celor existente se desfasoara pe baza de autorizatii de infiintare, acordate cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2) Producerea, transportul, serviciul de sistem, distributia si furnizarea energiei electrice, precum si activitatile de administrare a pietelor centralizate de energie electrica se desfasoara pe baza de licente acordate in conditiile prezentei legi.
(3) Exercitarea oricarei activitati fara autorizatie sau licenta se sanctioneaza potrivit prezentei legi.
ART. 9
Regimul autorizarii
(1) Pentru autorizare, solicitantul va inregistra cererea la autoritatea competenta.
(2) Solicitantul va atasa, la cerere, actele si documentele care probeaza indeplinirea de catre acesta a conditiilor economice, financiare, tehnice si profesionale stabilite pe categorii de capacitati energetice si de activitati in domeniu.
(3) Nu pot fi autorizati solicitantii care au ca actionari detinatori ai controlului sau ca administratori persoane care anterior au avut calitatea de actionar detinator al controlului ori administrator in cadrul unor operatori economici titulari de licenta care nu si-au achitat obligatiile de plata rezultate din tranzactiile realizate pe piata de energie electrica.
(4) Procedura de acordare, modificare, suspendare si retragere a autorizatiilor si licentelor, termenele si conditiile de acordare, constand in: criterii, limite de putere, atestari, avize, garantii si altele asemenea, diferentiate pe categorii de capacitati si activitati supuse autorizarii, se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al presedintelui ANRE.
(5) Refuzul acordarii unei autorizatii sau licente, lipsa de raspuns inauntrul termenului si orice alta solutie a autoritatii competente, considerate de solicitant ilegale si prejudiciabile, pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de contencios administrativ, in conditiile legii.
(6) Pentru capacitatile de producere distribuita si/sau pentru micii producatori de energie electrica, criteriile de autorizare vor avea in vedere dimensiunile limitate ale capacitatilor de producere si impactul asupra functionarii retelelor electrice de distributie.
(7) La stabilirea conditiilor de acordare a licentelor si autorizatiilor pentru capacitati de producere noi se iau in considerare urmatoarele elemente:
a) siguranta si securitatea sistemelor electrice, a instalatiilor si a echipamentelor asociate;
b) protectia sanatatii si sigurantei publice;
c) protectia mediului;
d) ocuparea terenurilor si alegerea amplasamentelor;
e) utilizarea domeniului public;
f) eficienta energetica;
g) natura surselor primare;
h) caracteristicile specifice solicitantului, cum ar fi: capacitatile tehnice, economice si financiare;
i) conformitatea cu masurile adoptate in legatura cu obligatiile de serviciu public si protectia consumatorului;
j) contributia la crearea de capacitati pentru realizarea obiectivului global european, potrivit caruia energia din surse regenerabile sa reprezinte 20% din consumul final brut de energie al Uniunii Europene in 2020, obiectivul national al Romaniei fiind de 24%, conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) contributia la crearea de capacitati energetice de producere pentru reducerea emisiilor;
l) valorificarea eficienta si rationala a resurselor de materie prima energetica in conformitate cu interesul strategic de dezvoltare durabila a Romaniei si de functionare sigura si stabila a SEN in vederea realizarii independentei energetice nationale.
ART. 10
Categoriile de autorizatii si licente
(1) Autoritatea competenta emite autorizatii de infiintare pentru realizarea de noi capacitati energetice de producere a energiei electrice, inclusiv de capacitati de producere a energiei electrice si termice in cogenerare, sau retehnologizarea acestora, dupa cum urmeaza:
a) daca puterea electrica instalata a capacitatilor respective depaseste 1 MW, este necesara obtinerea unei autorizatii de infiintare;
b) daca puterea electrica instalata a capacitatilor respective este intre 500 kW inclusiv si 1 MW inclusiv, nu este necesara obtinerea unei autorizatii de infiintare, dar sunt obligatorii notificarea autoritatii competente privind proiectul investitional si raportarea periodica a stadiului realizarii acestuia, conform reglementarilor in vigoare;
c) daca puterea electrica instalata a capacitatilor respective este mai mica de 500 kW, nu este necesara obtinerea unei autorizatii de infiintare, dar obligatia de notificare a autoritatii competente privind proiectul investitional si raportarea periodica a stadiului realizarii acestuia, conform reglementarilor in vigoare, revin operatorilor de distributie a energiei electrice.
(2) Autoritatea competenta emite licente pentru:
a) exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice;
b) exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei termice in cogenerare;
c) prestarea serviciului de transport al energiei electrice;
d) prestarea serviciului de sistem;
e) prestarea serviciului de distributie a energiei electrice;
f) administrarea pietelor centralizate – se acorda o singura licenta pentru operatorul pietei de energie electrica si una pentru operatorul pietei de echilibrare;
g) activitatea de furnizare a energiei electrice.
(3) Autorizatiile de infiintare pentru realizarea de capacitati noi, prevazute la alin. (1), se acorda numai daca acele capacitati sunt amplasate pe/in imobile proprietate publica/privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale pe proprietatea privata a solicitantului autorizatiei de infiintare sau pe proprietati detinute cu un alt titlu legal.
(4) Licentele pentru exploatarea comerciala a capacitatilor energetice noi se acorda in cazul in care capacitatile energetice noi sunt amplasate pe/in imobile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, pe proprietatea privata a solicitantului licentei, pe proprietatea privata a unor persoane fizice sau juridice sau pe/in imobile detinute cu un alt titlu legal decat cel de proprietate.
(5) Exploatarea comerciala de capacitati energetice se poate desfasura fara a detine licenta pentru activitatile prevazute la:
a) alin. (2) lit. a), de catre detinatorul unor capacitati de producere a energiei electrice care pot fi pornite fara tensiune din SEN, grupuri cu autopornire si care sunt utilizate de catre acesta in scopul alimentarii de siguranta, cu energie electrica, a echipamentelor sau instalatiilor proprii;
b) alin. (2) lit. a) si b), de catre clientul casnic detinator al unor capacitati de producere a energiei electrice, respectiv electrice si termice in cogenerare, conectate la retea, cu putere electrica mai mica de 100 kW;
c) alin. (2) lit. b), de catre un producator de energie electrica si termica in cogenerare, daca din totalul energiei produse anual energia termica produsa in cogenerare, pe care acesta o comercializeaza, reprezinta mai putin de 20%;
d) alin. (2) lit. e), de catre detinatorul unei/unor retele electrice de distributie, daca din avizele tehnice de racordare emise rezulta ca puterea aprobata pentru utilizatorii acestei/acestor retele, altii decat detinatorul, totalizeaza sub 1 MW;
e) alin. (2) lit. e), de catre detinatorul unei/unor retele electrice de distributie, daca utilizatorii acestei/acestor retele detin locuri de consum exclusiv in interiorul unei/unor cladiri alimentate prin intermediul acelei/acelor retele.
(6) Activitatea unei persoane fizice sau juridice de revanzare a energiei electrice catre utilizatorii retelelor electrice aflate in exploatare se desfasoara fara licenta de furnizare prevazuta la alin. (2) lit. g), in conditiile respectarii reglementarilor specifice, aprobate de autoritatea competenta.
(7) Pentru a comercializa energia electrica obtinuta in urma unui contract de procesare, operatorul economic parte a unui astfel de contract trebuie sa detina licenta de furnizare prevazuta la alin. (2) lit. g).
(8) Autorizatiile si licentele se modifica in cazul schimbarii circumstantelor sau conditiilor existente la data acordarii acestora.
ART. 11
Suspendarea si retragerea autorizatiilor si licentelor
(1) In caz de neindeplinire de catre titularul autorizatiei de infiintare, respectiv al licentei a obligatiilor sale legale, precum si in caz de nerespectare a conditionarilor, limitarilor, restrictiilor, interdictiilor sau a sarcinilor stabilite prin autorizatie, respectiv prin licenta, constatate de autoritatea competenta din oficiu ori la sesizarea unor terti sau la notificarea de catre titular, autoritatea competenta va proceda dupa cum urmeaza:
a) in cazul in care neindeplinirea sau nerespectarea obligatiilor nu este imputabila titularului, va dispune:
– un termen de conformare, daca situatia creata este remediabila;
– retragerea autorizatiei, respectiv a licentei, daca situatia creata este iremediabila;
b) in cazul in care neindeplinirea sau nerespectarea obligatiilor este imputabila titularului, va dispune:
– suspendarea autorizatiei, respectiv a licentei, pe o perioada fixata pentru remedierea situatiei create si pentru conformare cu autorizatia, respectiv cu licenta, daca situatia creata este remediabila;
– retragerea autorizatiei, respectiv a licentei, daca situatia creata este iremediabila.
(2) Autoritatea competenta va retrage autorizatia de infiintare, respectiv licenta, in cazul decaderii, incapacitatii sau al falimentului titularului, precum si la incetarea concesiunii ori a locatiunii capacitatii energetice sau la vanzarea capacitatii de catre titular.
ART. 12
Drepturile si obligatiile ce decurg din autorizatia de infiintare si din licente
(1) Lucrarile de realizare si retehnologizare ale capacitatilor energetice pentru care se acorda autorizatii, precum si activitatile si serviciile pentru care se acorda licente, dupa caz, sunt de interes public, cu exceptia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizatiei sau licentei.
(2) Asupra terenurilor si bunurilor proprietate publica sau privata a altor persoane fizice ori juridice si asupra activitatilor desfasurate de persoane fizice sau juridice in vecinatatea capacitatii energetice se instituie limitari ale dreptului de proprietate in favoarea titularilor autorizatiilor de infiintare si de licente care beneficiaza de:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare realizarii, relocarii, retehnologizarii sau desfiintarii capacitatii energetice, obiect al autorizatiei;
b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii, obiect al autorizatiei de infiintare, pentru reviziile, reparatiile si interventiile necesare;
c) servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea/desfiintarea de retele electrice sau alte echipamente aferente capacitatii energetice si pentru acces la locul de amplasare a acestora, in conditiile legii;
d) dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati care ar putea pune in pericol persoane si bunuri;
e) dreptul de acces la utilitatile publice.
(3) Drepturile de uz si de servitute au ca obiect utilitatea publica, au caracter legal, iar continutul acestora este prevazut la art. 14 si se exercita fara inscriere in Cartea funciara pe toata durata existentei capacitatii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizarii unei capacitati in functiune, reparatiei, reviziei, lucrarilor de interventie in caz de avarie.
(4) Exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ-teritoriale afectate de capacitatile energetice se realizeaza cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora.
(5) Exercitarea drepturilor de uz si de servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice, care se vor realiza dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, se face in conformitate cu regulile procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a acestor drepturi, prevazute intr-o conventie-cadru, precum si pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor, a despagubirilor si a modului de plata a acestora, care se aproba, impreuna cu conventia-cadru, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.
(6) Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz si de servitute de catre titularii de licente si autorizatii pot solicita incheierea de conventii, conform prevederilor alin. (5).
(7) Beneficiaza de indemnizatii si, respectiv, despagubiri si proprietarii de terenuri afectate de exercitarea drepturilor de uz si de servitute de catre titularii de licente si autorizatii care la data intrarii in vigoare a prezentei legi au in derulare conventii privind exercitarea acestor drepturi incheiate in conditiile legii.
(8) Titularii de licente si autorizatii sunt obligati sa procedeze la incheierea conventiilor-cadru prevazute la alin. (5), in termen de maximum 30 de zile de la solicitarea proprietarilor afectati.
(9) Daca, cu ocazia interventiei pentru retehnologizari, reparatii, revizii sau avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinatatea capacitatilor energetice, titularii de licenta au obligatia sa plateasca despagubiri, in conditiile prezentei legi.
(10) Proprietarii terenurilor si titularii activitatilor afectati de exercitarea de catre titularii de licenta si autorizatii a drepturilor prevazute la alin. (2) vor fi despagubiti pentru prejudiciile cauzate acestora. La calculul despagubirilor vor fi avute in vedere urmatoarele criterii:
– suprafata de teren afectata cu ocazia efectuarii lucrarilor;
– tipurile de culturi si plantatii, precum si amenajarile afectate de lucrari;
– activitatile restranse cu ocazia lucrarilor.
Cuantumul despagubirii se stabileste prin acordul partilor sau, in cazul in care partile nu se inteleg, prin hotarare judecatoreasca.
(11) Dreptul de uz si de servitute asupra terenurilor proprietate privata, restrangerea sau incetarea unor activitati prevazute la alin. (2) se stabilesc si se exercita cu respectarea principiului echitatii, a dreptului de proprietate si a minimei afectari a acestuia.
(12) Titularii de autorizatii si licente sunt in drept sa efectueze lucrarile de defrisare a vegetatiei sau taierile de modelare pentru crearea si mentinerea distantei de apropiere fata de retelele electrice cu personal specializat, respectand prevederile legale in vigoare.
(13) Titularii de autorizatii si licente beneficiari ai drepturilor de uz si de servitute asupra proprietatii publice sau private a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale sunt scutiti de plata de taxe, impozite si alte obligatii de plata instituite de autoritatile administratiei publice centrale si locale.
ART. 13
Obligatiile decurgand din autorizatiile de infiintare si din licente
(1) Titularul autorizatiei de infiintare are urmatoarele obligatii:
a) sa stabileasca si sa aplice, pe intreaga durata a executarii lucrarilor, masurile de protectie a persoanelor, bunurilor si mediului;
b) sa obtina toate avizele, acordurile si atestatele prevazute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat.
(2) Pe durata de valabilitate a licentelor, titularii de licente sunt obligati:
a) sa respecte conditiile care insotesc licenta;
b) sa tina situatii contabile separate pentru fiecare activitate care face obiectul licentei acordate de autoritatea competenta, in cazul operatorului economic in domeniul energiei electrice integrat, pe verticala sau pe orizontala, sa procedeze la fel ca in cazul in care activitatea respectiva ar fi efectuata de operatori economici separati si sa intocmeasca rapoarte financiare in formatul solicitat de autoritatea competenta;
c) sa constituie si sa mentina garantii financiare care sa le permita desfasurarea activitatii si asigurarea continuitatii serviciului;
d) sa puna la dispozitia autoritatii competente informatiile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acesteia;
e) sa intocmeasca, sa supuna spre auditare si sa publice evidentele lor contabile anuale la nivel de societate comerciala, fara a cuprinde in mod distinct sediile secundare fara personalitate juridica, conform legislatiei specifice, adoptate in conformitate cu cea de-a Patra Directiva 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978.
(3) Operatorii economici care nu au obligatia de a publica conturile anuale pastreaza la sediul lor un exemplar din acestea la dispozitia publicului.
(4) Activitatea de audit prevazuta la alin. (2) lit. e) consta, in special, in verificarea respectarii obligatiei de a evita discriminarile si subventiile incrucisate intre activitatile desfasurate de operatorul economic auditat.
ART. 14
Drepturile si obligatiile titularilor de autorizatii de infiintare si de licenta asupra proprietatii tertilor
(1) Dreptul de uz asupra terenului pentru executarea lucrarilor necesare realizarii/relocarii/desfiintarii sau retehnologizarii de capacitati energetice se intinde pe durata necesara executarii lucrarilor. In exercitarea acestui drept de uz, titularul autorizatiei de infiintare/relocare/desfiintare sau retehnologizare, dupa caz, cu respectarea prevederilor legale, poate:
a) sa depoziteze, pe terenurile necesare executarii lucrarilor, materiale, echipamente, utilaje, instalatii;
b) sa desfiinteze culturi sau plantatii, constructii sau alte amenajari existente ori numai sa le restranga, in masura strict necesara executarii lucrarilor pentru capacitatea autorizata, in conditiile legii;
c) sa indeparteze materiale, sa capteze apa, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
d) sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea, sa amplaseze birouri si locuinte de santier, cu acordul prealabil al proprietarului;
e) sa opreasca ori sa restranga activitati ale proprietarului, in masura strict necesara executarii lucrarilor pentru capacitatea autorizata, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2) Dreptul de uz prevazut la alin. (1) inceteaza inaintea expirarii duratei stabilite pentru executarea lucrarilor sau inaintea acestui termen, la data terminarii anticipate a lucrarilor sau la data sistarii acestora si renuntarii la autorizatii. Oricare dintre aceste situatii trebuie notificata de indata proprietarului.
(3) Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii energetice se intinde pe toata durata functionarii capacitatii, iar exercitarea lui se face ori de cate ori este necesar pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii. In exercitarea acestui drept titularul licentei poate:
a) sa depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalatii pentru intretinere, revizii, reparatii si interventii necesare pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii;
b) sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea;
c) sa desfiinteze sau sa reduca culturi, plantatii ori alte amenajari existente si sa restranga activitati ale proprietarului, in masura si pe durata strict necesare executarii operatiilor de intretinere, reparatii, revizii sau interventii pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii, cu respectarea legislatiei in vigoare.
(4) Titularul licentei este obligat sa instiinteze in scris proprietarul bunurilor sau prestatorul activitatilor care vor fi afectate ca urmare a lucrarilor la capacitatile energetice, cu exceptia cazurilor de avarii, situatie in care proprietarii sunt instiintati in termenul cel mai scurt.
(5) Titularul licentei este obligat sa plateasca proprietarilor despagubirea cuvenita pentru pagubele produse, sa degajeze terenul si sa-l repuna in situatia anterioara, in cel mai scurt timp posibil.
(6) Servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana cuprinde dreptul de acces si de executare a lucrarilor la locul de amplasare a capacitatilor energetice cu ocazia interventiei pentru retehnologizari, reparatii, revizii si avarii.
(7) Pentru a evita punerea in pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activitati desfasurate in zona de executare a lucrarilor de realizare ori retehnologizare de capacitati energetice, precum si a operatiilor de revizie sau reparatie la capacitatea in functiune, titularul autorizatiei sau al licentei are dreptul de a obtine restrangerea ori sistarea, pe toata durata lucrarilor, a activitatilor desfasurate in vecinatate de alte persoane. In acest caz, persoanele afectate vor fi instiintate, in scris, despre data inceperii, respectiv a finalizarii lucrarilor.
(8) La incetarea exercitarii drepturilor prevazute la art. 12 alin. (2), titularul autorizatiei de infiintare, respectiv titularul licentei este obligat sa asigure degajarea terenului si repunerea lui in situatia initiala.
(9) Dreptul de acces la utilitatile publice, prevazut la art. 12 alin. (2) lit. e), trebuie exercitat de titularul autorizatiei sau al licentei cu buna-credinta si in mod rezonabil, fara a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilitati publice.
ART. 15
Zonele de protectie si zonele de siguranta
(1) Pentru protectia si functionarea normala a capacitatilor energetice si a anexelor acestora, precum si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului se instituie zone de protectie si de siguranta.
(2) Zonele de protectie si de siguranta se determina pentru fiecare capacitate, in conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competenta.
(3) Asupra terenurilor aflate in proprietatea tertilor, cuprinse in zonele de protectie si de siguranta, se stabileste drept de servitute legala.
ART. 16
Obligatiile de serviciu public
(1) Titularii de autorizatii de infiintare si de licente au obligatia de a-si desfasura activitatile cu respectarea obligatiilor de serviciu public referitoare la siguranta, calitatea si pretul energiei electrice furnizate, continuitatea aprovizionarii, eficienta energetica, cu respectarea normelor de securitate si sanatate a muncii si de protectie a mediului, precum si a prevederilor din contractele directe cu consumatorii.
(2) Obligatiile de serviciu public se pot stabili prin hotarare a Guvernului sau prin reglementari ale ANRE, caz in care se notifica Comisiei Europene de catre ANRE, prin licente sau autorizatii de infiintare, pentru fiecare activitate din sectorul energiei electrice.
ART. 17
Exproprierea
(1) Terenul necesar infiintarii si functionarii capacitatii energetice este fie proprietate privata a unui tert sau a titularului autorizatiei, fie proprietate publica.
(2) Daca terenul necesar pentru infiintarea si functionarea capacitatii energetice este proprietate privata a unui tert, solicitantul autorizatiei de infiintare are ca prima optiune cumpararea terenului de la proprietar sau sa initieze procedura legala de expropriere a terenului pentru cauza de utilitate publica, cu despagubirea proprietarului, in conditiile legii, si sa obtina concesiunea acestuia, pe durata existentei capacitatii energetice.

SECTIUNEA a 2-a
Proceduri pentru noi capacitati energetice de productie

ART. 18
Procedura de licitatie si alte proceduri
(1) In cazul in care, in urma procedurii de autorizare, capacitatile de productie care se construiesc sau masurile luate pe linia managementului orientat catre eficienta energetica si satisfacerea cererii nu sunt suficiente pentru a garanta siguranta alimentarii pentru consumul intern, ministerul de resort poate initia o procedura de licitatie sau orice alta procedura similara pentru atribuirea unui contract, in conditii de transparenta si nediscriminare, pe baza unor criterii publicate, prin care sa invite noi operatori economici sau titulari de licenta de producere preexistenti sa oferteze pentru realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice.
(2) In conditiile alin. (1) si in scopul asigurarii protectiei mediului si al promovarii noilor tehnologii, ministerul de resort poate initia o procedura de licitatie privind realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice. Aceasta procedura se poate referi la noi capacitati sau la resursele de management orientat catre eficienta energetica si satisfacerea cererii.
(3) Ofertantului declarat castigator i se va acorda autorizatie de infiintare si licenta, potrivit dispozitiilor sectiunii 1 din prezentul capitol.
(4) Procedura de desfasurare a licitatiei pentru capacitati de producere noi, precum si lista de criterii care stau la baza selectiei ofertelor si atribuirea contractului se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.
(5) Procedura prevazuta la alin. (4) se va elabora cu respectarea urmatoarelor principii:
a) informatiile privind procedura de ofertare pentru capacitatile de producere si masurile de eficienta energetica si satisfacerea cererii se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu cel putin 6 luni inainte de termenul final pentru depunerea ofertelor;
b) caietul de sarcini se pune la dispozitia oricarui operator economic interesat, la solicitarea acestuia;
c) caietul de sarcini contine descrierea detaliata a specificatiilor contractului si a procedurii care trebuie urmata de catre toti ofertantii, precum si lista completa a criteriilor care determina selectia ofertantilor si atribuirea contractului, inclusiv stimulentele, cum ar fi subventiile, care sunt acoperite de oferta;
d) pentru invitatiile de participare la procedura de ofertare care se refera la capacitatea de producere previzionata a fi necesara, trebuie luate in considerare si ofertele de furnizare de energie electrica cu garantii pe termen lung, propuse de unitatile de productie existente, cu conditia ca acestea sa permita acoperirea nevoilor suplimentare.
(6) Organizarea, monitorizarea si controlul procedurii de ofertare se realizeaza de operatorul de transport si de sistem.
ART. 19
Concesionarea. Obiectul concesiunii si autoritatea contractanta
(1) Pot face obiectul unei concesiuni energetice bunurile proprietate publica sau privata a statului, activitatile si serviciile publice de interes national din domeniul energiei electrice.
(2) Calitatea de autoritate contractanta o are ministerul de resort pentru bunurile proprietate publica sau privata a statului ori pentru activitatile sau serviciile publice de interes national.
(3) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum si continutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea contractanta, in conformitate cu prevederile legii, si se aproba prin hotarare a Guvernului.
(4) Contractul de concesiune intra in vigoare la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(5) Conditiile de acordare, mentinere, suspendare si retragere a concesiunii se stabilesc prin contractul de concesiune incheiat de autoritatea contractanta si aprobat in conformitate cu prevederile prezentei legi.

CAPITOLUL IV
Energia electrica

ART. 20
Piata de energie electrica
(1) Piata de energie electrica este compusa din piata reglementata si piata concurentiala, iar tranzactiile cu energie se fac angro sau cu amanuntul.
(2) Cresterea ponderii pietei concurentiale se realizeaza gradat, prin asigurarea accesului pe aceasta piata pentru cat mai multi participanti, producatori, furnizori si clienti finali, in conformitate cu prevederile art. 23.
(3) Se infiinteaza Comisia de solutionare a disputelor, ca organism care solutioneaza disputele pe piata angro si cu amanuntul aparute intre participantii la piata de energie electrica.
(4) Comisia de solutionare a disputelor este formata din 5 membri, care sunt numiti prin decizie a presedintelui ANRE pe o perioada de 3 ani, dintre specialistii ANRE cu vechime de cel putin 8 ani in sectorul energiei electrice.
(5) Comisia de solutionare a disputelor isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament de organizare si functionare, aprobat prin decizie a presedintelui ANRE, dupa consultare publica.
ART. 21
Participantii la piata de energie electrica
(1) Participantii la piata de energie electrica trebuie sa respecte regulile de functionare a acesteia, prevazute prin ordine, decizii si avize favorabile emise de autoritatea competenta si sa efectueze platile pentru energia electrica si serviciile de care beneficiaza, rezultate din tranzactiile efectuate in conformitate cu aceste reguli, la termenele scadente prevazute in contractele incheiate intre parti.
(2) Participantii la piata de energie electrica si structurile operationale asociate sunt: producatorul, operatorul de transport si de sistem, operatorul pietei de energie electrica, operatorul de distributie, furnizorul si clientul.
(3) Participantii la piata sunt obligati sa-si asume responsabilitatea financiara pentru plata dezechilibrelor pe care le genereaza pe piata de energie electrica, cu exceptia dezechilibrelor pentru care se aplica reguli de socializare/redistribuire stabilite de autoritatea competenta sau prevazute explicit de legislatia in vigoare, sa respecte prevederile licentelor si ale reglementarilor emise de autoritatea competenta. Obligatiile de plata vor fi achitate in termen de maximum o luna de la incheierea lunii de tranzactionare, pe baza cantitatilor de energie electrica tranzactionate masurate.
(4) Clientii au obligatia platii contravalorii facturilor pentru energia electrica si pentru serviciile de care beneficiaza, la termenele scadente prevazute in contractele incheiate intre parti, precum si constituirea de garantii financiare in vederea evitarii riscurilor de neplata pe piata de energie electrica.
(5) Participantii la piata de energie electrica trebuie sa notifice operatorului de transport si de sistem importurile, exporturile si tranzitele pe intervale de tranzactionare, cu partenerii externi, pe fiecare granita.
(6) Participantii la piata de energie electrica trebuie sa notifice operatorului de transport si de sistem toate cantitatile contractate nete reciproce.
(7) Participantii la piata de energie electrica au obligatia sa transmita operatorului pietei de energie electrica si de echilibrare informatii privind cantitatile de energie electrica tranzactionate aferente contractelor de vanzare-cumparare de energie electrica incheiate.
ART. 22
Functionarea pietei reglementate de energie electrica
(1) Furnizarea de energie electrica in conditiile reglementate se realizeaza pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica a clientilor prevazuti la art. 55 alin. (1) pana la data de 31 decembrie 2013 pentru clientii noncasnici, respectiv pana la data de 31 decembrie 2017 pentru clientii casnici.
(2) Pe piata reglementata, autoritatea competenta are dreptul:
a) sa impuna obligatii de serviciu public producatorilor, operatorului de transport si de sistem, operatorilor de distributie si furnizorilor de ultima instanta pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica a clientilor prevazuti la art. 55 alin. (1), conform art. 16;
b) sa impuna furnizorilor de ultima instanta proceduri transparente de achizitie a energiei electrice de pe piata concurentiala destinata clientilor prevazuti la art. 55 alin. (1);
c) sa aprobe si sa publice preturile si cantitatile din contractele incheiate intre producatori si furnizorii clientilor prevazuti la art. 55 alin. (1);
d) sa aprobe si sa publice tarifele aplicate de furnizorii de ultima instanta de energie electrica clientilor prevazuti la art. 55 alin. (1) pana la eliminarea tarifelor reglementate conform alin. (1);
e) sa aprobe metodologii de monitorizare a cheltuielilor cu achizitia energiei electrice conform lit. b);
f) sa avizeze si sa publice preturile propuse de furnizorii de ultima instanta pentru energia electrica furnizata clientilor prevazuti la art. 55 alin. (1), dupa eliminarea tarifelor reglementate.
(3) Pentru asigurarea sigurantei in functionare a SEN, autoritatea competenta poate sa aprobe preturile si cantitatile din contractele de achizitie si livrare a serviciilor tehnologice de sistem.
(4) Furnizarea energiei electrice clientilor prevazuti la art. 55 alin. (1) in conditiile alin. (1) se face pe baza de contracte reglementate.
(5) Autoritatea competenta va monitoriza continuu efectul pietei reglementate asupra pietei concurentiale de energie electrica si va lua masurile necesare pentru evitarea eventualelor distorsiuni si pentru cresterea gradului de transparenta a tranzactiilor comerciale.
(6) Autoritatea competenta va organiza, in cadrul actiunii de monitorizare, un proces de evaluare anuala detaliata a functionarii pietei de energie electrica, in conditiile renuntarii treptate la aplicarea tarifelor reglementate pentru clientii noncasnici prevazuti la art. 55 alin. (1) lit. a), in care vor fi utilizati, cel putin, urmatorii indicatori generali:
a) numarul de furnizori activi in piata de energie electrica in fiecare an;
b) cota de piata a fiecaruia dintre furnizorii activi;
c) capabilitatea economico-financiara a furnizorilor activi si comportamentul acestora in piata;
d) evolutia numarului anual de schimbari ale furnizorului de energie pe categorii de clienti;
e) nivelul si evolutia preturilor in piata;
f) gradul de informare a clientilor finali privind piata de energie electrica;
g) facilitatile acordate clientilor vulnerabili si numarul acestora;
h) numarul clientilor care beneficiaza de serviciul universal in conditiile prezentei legi;
i) gradul de transparenta a informatiilor in piata de energie.
(7) In baza procesului de monitorizare prevazut la alin. (5) si (6), ANRE intocmeste un raport o data la 2 ani, referitor la preturile reglementate ca obligatii de serviciu public si impactul acestora asupra pietei de energie electrica.
(8) Calendarul de eliminare treptata a preturilor reglementate pentru clientii finali, cu incepere la data de 1 septembrie 2012 pentru clientii noncasnici, respectiv la data de 1 iulie 2013 pentru clientii casnici, se stabileste tinand seama de posibilele efecte negative ale eliminarii preturilor reglementate, astfel incat acestea sa fie cat mai putin resimtite de clienti.
ART. 23
Functionarea pietei concurentiale
(1) Tranzactiile cu energie electrica se desfasoara pe piata concurentiala, in mod transparent, public, centralizat si nediscriminatoriu.
(2) Pe piata concurentiala, tranzactiile comerciale se fac angro sau cu amanuntul, conform reglementarilor ANRE, iar preturile se formeaza in baza cererii si ofertei, ca rezultat al unor mecanisme concurentiale.
(3) Pe piata concurentiala de energie electrica, operatorul de transport si de sistem poate achizitiona servicii tehnologice de sistem.
(4) Pe piata concurentiala cu amanuntul, furnizorii vand energie electrica clientilor finali prin contracte bilaterale, la preturi negociate sau stabilite prin oferte-tip.
(5) Datele relevante cum sunt durata, regulile privind livrarea si decontarea, cantitatea, termenele de executare, preturile tranzactiei, mijloacele de identificare a clientului angro, cu privire la toate tranzactiile din cadrul contractelor de furnizare de energie electrica si al instrumentelor derivate din domeniul energiei electrice incheiate cu clienti angro si cu operatori de transport si de sistem se pastreaza de furnizori cel putin 5 ani si se pun la dispozitia ANRE, a Comisiei Europene si a celorlalte autoritati nationale competente, la cererea acestora.
(6) Obligatia de pastrare a datelor privitoare la tranzactiile din cadrul instrumentelor financiare derivate se aplica in conformitate cu prevederile liniilor directoare publicate de catre Comisia Europeana.
(7) Datele prevazute la alin. (6) pot fi publicate de ANRE, cu respectarea legii.
(8) Pe piata concurentiala, ANRE are dreptul de a suspenda functionarea pietei concurentiale, in cazul aplicarii prevederilor art. 24.
(9) Prevederile alin (8) se aplica pe baza unei reglementari aprobate prin ordin al presedintelui ANRE, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
ART. 24
Masuri de salvgardare
(1) In cazul unor situatii neasteptate de criza pe piata de energie si in cazul in care este amenintata siguranta fizica ori securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalatiilor ori integritatea sistemului, operatorul de transport si de sistem propune ANRE si ministerului de resort adoptarea unor masuri de siguranta.
(2) Masurile mentionate la alin. (1) trebuie sa afecteze cat mai putin buna functionare a pietei interne europene si sa se rezume strict la remedierea situatiei de criza care le-a generat.
(3) Punerea in aplicare a masurilor prevazute la alin. (1) se face prin hotarare a Guvernului, initiata de ministerul de resort.
(4) Ministerul de resort notifica, in regim de urgenta, celorlalte state membre ale Uniunii Europene, precum si Comisiei Europene masurile de siguranta adoptate in fiecare caz.
(5) In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, operatorul de transport si de sistem elaboreaza si propune spre aprobare, prin ordin al conducatorului autoritatii competente, un set de reglementari tehnice si comerciale cu privire la masurile prevazute la alin. (1).
ART. 25
Accesul la reteaua electrica
(1) Detinatorul de licenta si clientul final au acces reglementat la retelele electrice de interes public. Accesul la retelele electrice de interes public reprezinta un serviciu obligatoriu, in conditii reglementate, pe care trebuie sa-l indeplineasca operatorul de transport si de sistem, precum si operatorul de distributie.
(2) Accesul la retea poate fi restrictionat numai daca racordarea afecteaza siguranta SEN, prin nerespectarea normelor tehnice si a standardelor de performanta prevazute in reglementarile tehnice in vigoare sau in cazul in care operatorul de transport ori de distributie nu dispune de capacitatile necesare. Refuzul trebuie motivat si justificat in mod corespunzator pe criterii obiective, din punct de vedere tehnic si economic, conform reglementarilor emise de autoritatea competenta.
(3) Disputele privind accesul la reteaua electrica se solutioneaza de autoritatea competenta prin emiterea unei decizii obligatorii pentru parti, in termen de doua luni de la primirea sesizarii sau plangerii.
(4) Realizarea de linii electrice directe si accesul la acestea se reglementeaza de autoritatea competenta.
(5) Tariful pentru accesul la reteaua electrica de interes public este reglementat.
(6) Producatorii si furnizorii de energie electrica isi pot alimenta sediile proprii, filialele sau clientii eligibili prin intermediul unor linii directe.
(7) Alimentarea prin intermediul unei linii directe conform alin. (6) este conditionata de absenta unei oferte rezonabile economic si tehnic pentru accesul la reteaua electrica de interes public.
(8) Realizarea liniilor electrice directe se face cu respectarea normelor tehnice si de siguranta cuprinse in reglementarile tehnice in vigoare.
(9) Alimentarea printr-o linie directa trebuie sa asigure indeplinirea conditiilor privind protectia consumatorilor prevazute de prezenta lege.
(10) Detinatorul unei linii electrice directe are obligatia sa asigure accesul la linia directa, conform reglementarilor autoritatii competente.
(11) Capacitatile de interconexiune finantate prin investitii comerciale private se realizeaza fara a aduce atingere prevederilor Regulamentului (CE) nr. 714/2009.
(12) Deciziile privind realizarea investitiilor aferente capacitatilor de interconexiune se iau in urma unei analize comune efectuate de catre operatorii de transport si de sistem in cauza.
(13) Etapele si procedurile necesare pentru racordarea utilizatorilor la retelele de transport si distributie se stabilesc prin regulamentul de racordare a utilizatorilor la retele de interes public, aprobat de ANRE.
ART. 26
Contractul de racordare
(1) La cererea scrisa a unui utilizator de retea, nou sau preexistent, operatorul de transport si de sistem sau operatorul de distributie, dupa caz, este obligat sa comunice, in scris, in termen de 30 de zile, conditiile tehnico-economice de racordare la retea si sa colaboreze cu solicitantul pentru alegerea celei mai avantajoase solutii de racordare.
(2) Contractul de racordare se incheie conform reglementarilor emise de autoritatea competenta.
(3) Operatorul de transport si de sistem ori operatorul de distributie are dreptul de a refuza unui solicitant actualizarea avizului de racordare si/sau incheierea unui nou contract de transport ori distributie pentru un loc de consum preexistent, in situatia in care pentru acel loc de consum exista un contract de furnizare a energiei electrice in derulare incheiat cu un alt client final.
(4) La stabilirea punctului de delimitare patrimoniala a instalatiilor operatorului de retea si utilizatorul acesteia se vor avea in vedere:
a) tipul instalatiei: de transport, de distributie sau de utilizare;
b) limita de proprietate asupra terenurilor, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula, de operatorul de retea si sa se evite cat mai mult posibil amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului;
c) racordarea, in perspectiva, de noi utilizatori la instalatia de racordare.
ART. 27
Producerea de energie electrica
(1) Producerea de energie electrica si producerea de energie electrica si termica in cogenerare se realizeaza de catre operatorii economici care detin unitati de producere a energiei electrice, in conditiile prezentei legi.
(2) Producatorii de energie electrica pot beneficia de accesul garantat sau de accesul prioritar la retelele electrice, conform reglementarilor ANRE in vigoare.
ART. 28
Obligatiile producatorilor
Producatorii au, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa asigure livrarile de energie electrica si serviciile tehnologice de sistem, cu respectarea conditiilor impuse prin licente, clauze contractuale si reglementari in vigoare;
b) in cazul unitatilor dispecerizabile sa oferteze intreaga putere electrica disponibila pe piata de echilibrare, definita conform reglementarilor emise de autoritatea competenta;
c) sa oferteze public si nediscriminatoriu pe piata concurentiala intreaga energie electrica disponibila;
d) sa oferteze nediscriminatoriu serviciile tehnologice de sistem;
e) sa nu transmita la operatorul de transport si de sistem notificari fizice in dezechilibru negativ fata de contractele pe care le au incheiate, cu exceptia producatorilor care beneficiaza de scheme de sprijin, conform prevederilor prezentului titlu;
f) sa mentina o rezerva de combustibil la un nivel suficient sau, dupa caz, o rezerva suficienta de apa, pentru indeplinirea obligatiilor de productie si furnizare continua a energiei electrice, prevazute de reglementarile in vigoare;
g) sa se conformeze, din punct de vedere operativ, cerintelor operatorului de transport si de sistem si sa infiinteze, dupa caz, trepte proprii de conducere operativa;
h) sa transmita autoritatii competente un raport anual de activitate, conform reglementarilor in vigoare, chiar in conditiile in care nu detine licenta de producere sau capacitatile sunt transferate altui operator economic.
ART. 29
Drepturile producatorilor
(1) Producatorii de energie electrica au, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa aiba acces la retelele electrice de interes public, in conditiile prezentului titlu;
b) sa obtina, in conditiile legii, culoar de trecere pentru liniile electrice proprii;
c) sa tranzactioneze energia electrica si serviciile tehnologice de sistem pe piata reglementata si concurentiala in mod transparent si nediscriminatoriu;
d) sa infiinteze si sa mentina un sistem propriu de telecomunicatii pentru legatura cu capacitatile sale de productie, cu clientii sau cu treptele de conducere operativa;
e) sa comercializeze energia termica produsa in cogenerare;
f) sa acceseze schemele de sprijin instituite la nivel national.
(2) Fara a periclita siguranta in functionare a SEN, producatorii de energie electrica pot oferta pe piata interna europeana servicii tehnologice de sistem conform reglementarilor ANRE, cu avizul operatorului de transport si de sistem.
ART. 30
Transportul energiei electrice
(1) Transportul energiei electrice se realizeaza de catre operatorul de transport si de sistem, persoana juridica certificata de autoritatea competenta, in conditiile prezentei legi.
(2) Reteaua electrica de transport al energiei electrice este proprietatea publica a statului.
(3) Terenurile pe care se situeaza retelele electrice de transport existente la intrarea in vigoare a prezentei legi sunt si raman in proprietatea publica a statului pe durata de existenta a retelei.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) si (3) terenurile si componentele de retea electrica de transport pentru care operatorul de transport si de sistem a dobandit dreptul de proprietate, in conditiile legii.
ART. 31
Certificarea operatorului de transport si de sistem
(1) Operatorul de transport si de sistem se organizeaza si functioneaza dupa modelul “operator de sistem independent” si este persoana juridica certificata de autoritatea competenta in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 34.
(2) Pentru a respecta conditiile prevazute la art. 34, prin hotarare a Guvernului, elaborata la propunerea ministerului de resort, se desemneaza entitatea publica ce detine calitatea de actionar majoritar la operatorii economici care desfasoara activitati de producere si furnizare, pe de o parte, precum si entitatea publica ce detine calitatea de actionar majoritar la operatorul de transport si de sistem, pe de alta parte.
(3) In termen de 15 zile de la adoptarea masurilor prevazute la alin. (2), operatorul de transport si de sistem transmite ANRE, cu avizul proprietarului retelei de transport, cererea de certificare insotita de documentatia justificativa privind indeplinirea cerintelor prevazute la art. 34.
(4) ANRE emite o decizie de certificare preliminara in termen de maximum 4 luni de la data inregistrarii cererii operatorului de transport si de sistem care se notifica Comisiei Europene, insotita de documentatia aferenta.
(5) Procedura de certificare a operatorului de transport si de sistem se finalizeaza conform prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009.
(6) Desemnarea operatorului de transport si de sistem in calitate de operator de sistem independent se aproba de Comisia Europeana ca urmare a comunicarii de catre ANRE a operatorului economic certificat, dupa incheierea procedurii de certificare conform alin. (5).
(7) Impreuna cu decizia de certificare, autoritatea competenta este obligata sa notifice Comisiei Europene orice solicitare de certificare a proprietarului retelei de transport sau a operatorului de transport si de sistem, care este controlat de o persoana ori de persoane din una sau mai multe tari terte, precum si orice circumstante in urma carora o persoana sau persoane din una ori mai multe tari terte ar dobandi controlul asupra retelei de transport sau asupra operatorului de transport si de sistem, daca este cazul.
ART. 32
Certificarea unui operator de transport si de sistem care este controlat de tari terte
(1) Inainte de certificarea unui operator de transport si de sistem care este controlat de o persoana sau de persoane din una sau mai multe tari terte, ANRE solicita un aviz Comisiei Europene cu privire la faptul ca:
a) entitatea respectiva respecta cerintele art. 34; si
b) acordarea certificarii nu pune in pericol siguranta alimentarii cu energie a Uniunii Europene.
(2) In termen de doua luni de la emiterea avizului de catre Comisia Europeana, ANRE adopta decizia finala cu privire la certificare, pe care o publica impreuna cu avizul Comisiei Europene. In situatia in care Comisia Europeana nu emite un aviz in termen de doua luni de la primirea solicitarii, se poate considera ca nu exista obiectii privind decizia ANRE.
(3) In cazul in care decizia finala a ANRE difera de avizul Comisiei Europene, se publica motivarea acestei decizii.
(4) ANRE refuza certificarea prevazuta la alin. (1) in urmatoarele situatii:
a) entitatea in cauza nu indeplineste cerintele prevazute la art. 34;
b) acordarea certificarii poate pune in pericol siguranta alimentarii cu energie electrica pe teritoriul national sau al Uniunii Europene. La examinarea acestui aspect, ANRE tine seama de:
(i) drepturile si obligatiile Uniunii Europene fata de tara terta respectiva in temeiul dreptului international, inclusiv al oricarui acord incheiat cu una sau mai multe tari terte la care Uniunea Europeana este parte si in care sunt abordate aspecte legate de siguranta alimentarii cu energie;
(ii) drepturile si obligatiile Romaniei fata de tara terta respectiva in temeiul acordurilor incheiate cu tara terta respectiva, in masura in care acestea respecta dreptul european; precum si
(iii) alte elemente specifice ale cazului si de tara terta implicata.
ART. 33
Reevaluarea certificarii operatorului de transport si de sistem
(1) Operatorul de transport si de sistem notifica ANRE orice tranzactie planificata care poate necesita o reevaluare a conformitatii acesteia cu cerintele art. 34, precum si orice circumstante in baza carora o persoana sau persoane dintr-una ori din mai multe tari terte ar putea dobandi controlul asupra sistemului de transport sau asupra operatorului de transport si de sistem.
(2) ANRE poate decide o reevaluare a indeplinirii de catre operatorul de transport si de sistem a cerintelor prevazute la art. 34:
a) din oficiu;
b) in urma notificarii de catre operatorul de transport si de sistem in conditiile alin. (1);
c) la cererea motivata a Comisiei Europene.
ART. 34
Conditii de certificare a operatorului de transport si de sistem
(1) Certificarea operatorului de transport si de sistem se realizeaza daca sunt indeplinite urmatoarele cerinte:
a) aceeasi persoana sau aceleasi persoane nu au dreptul:
(i) sa exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere ori de furnizare si in acelasi timp sa exercite, direct sau indirect, controlul ori sa exercite vreun drept asupra operatorului de transport si de sistem sau asupra unei retele de transport; ori
(ii) sa exercite, direct sau indirect, controlul asupra operatorului de transport si de sistem ori asupra unei retele de transport si sa exercite, direct sau indirect, controlul ori sa exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere sau de furnizare;
b) aceeasi persoana sau aceleasi persoane nu sunt abilitate sa numeasca membri in consiliul de supraveghere, in consiliul de administratie ori in alte organisme care reprezinta operatorul de transport si de sistem din punct de vedere juridic in cazul unui operator de transport si de sistem sau in cazul unei retele de transport si, de asemenea, sa exercite, direct ori indirect, controlul sau sa exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere ori de furnizare;
c) aceeasi persoana nu este abilitata sa fie membru in consiliul de supraveghere, in consiliul de administratie sau in alte organisme care reprezinta operatorul economic din punct de vedere juridic, atat in cazul unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere sau de furnizare, cat si in cazul unui operator de transport si de sistem ori in cazul unei retele de transport;
d) operatorul de transport si de sistem dispune de resursele financiare, tehnice, fizice si umane pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 36;
e) operatorul de transport si de sistem isi asuma angajamentul de a respecta un plan de dezvoltare a retelei de transport pe 10 ani, aprobat de autoritatea competenta;
f) operatorul de transport si de sistem are capacitatea de a respecta obligatiile ce ii revin in temeiul Regulamentului (CE) nr. 714/2009, inclusiv in ceea ce priveste cooperarea cu alti operatori de transport si de sistem la nivel european si regional;
g) proprietarul retelei de transport indeplineste cerintele prevazute la art. 37.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) cuprind, in special:
(i) competenta de a exercita drepturi de vot;
(ii) competenta de a numi membri in consiliul de supraveghere, consiliul de administratie sau alte organe care reprezinta operatorul economic din punct de vedere juridic; sau
(iii) detinerea unei cote majoritare.
(3) In sensul alin. (1) lit. a), notiunea “operator economic care desfasoara activitate de producere sau de furnizare de energie” include si activitatile de producere si furnizare de gaze naturale, iar termenii “operator de transport si sistem” si “retea de transport” includ si termenii care se utilizeaza in acelasi sens in sectorul gazelor naturale.
ART. 35
Planuri de dezvoltare
(1) Operatorul de transport si de sistem are obligatia de a elabora planuri de investitii si de dezvoltare a retelei de transport pe 10 ani, in concordanta cu stadiul actual si evolutia viitoare a consumului de energie si a surselor, inclusiv importurile si exporturile de energie.
(2) Planurile de dezvoltare prevazute la alin. (1) contin modalitatile de finantare si realizare a investitiilor privind retelele de transport, cu luarea in considerare si a planurilor de amenajare si sistematizare a teritoriului strabatut de acestea, in conditiile respectarii normelor de protectie a mediului.
(3) Planurile prevazute la alin. (1) se aproba de catre ANRE.
ART. 36
Obligatiile operatorului de transport si de sistem
(1) Operatorul de transport si de sistem presteaza serviciul public de transport pentru toti utilizatorii retelelor electrice de transport, in conditii nediscriminatorii, asigurand accesul la acestea oricarui solicitant in conditiile legii si evitand in special discriminarea in favoarea operatorilor economici afiliati, cu respectarea normelor si performantelor prevazute in reglementarile tehnice in vigoare.
(2) Operatorul de transport si de sistem poate sa participe la tranzactionarea energiei electrice numai in urmatoarele situatii:
a) pentru acoperirea consumului in retelele electrice proprii si in locurile de consum care ii apartin;
b) pentru mentinerea echilibrului productie-consum, prin operatiuni de vanzare-cumparare in piata de echilibrare sau prin operatiuni de vanzare-cumparare cu alti operatori de transport din tarile vecine, conform reglementarilor in vigoare si normelor ENTSO-E.
(3) Operatorul de transport si de sistem poate efectua operatiuni de vanzare-cumparare de servicii tehnologice de sistem cu operatorii de transport si de sistem ai tarilor cu care Romania a incheiat acorduri care faciliteaza crearea si dezvoltarea pietelor regionale, cu producatorii sau clientii, conform reglementarilor emise de autoritatea competenta.
(4) Tranzactiile cu energie electrica si servicii tehnologice de sistem se realizeaza pe baza unor proceduri transparente si nediscriminatorii, prin mecanisme concurentiale, conform reglementarilor autoritatii competente.
(5) Operatorul de transport si de sistem presteaza serviciul de sistem in conditii nediscriminatorii pentru toti utilizatorii SEN, asigurand conducerea operativa, in scopul realizarii sigurantei functionarii, stabilitatii frecventei si tensiunii, continuitatii in alimentarea clientilor si coordonarii schimburilor de energie electrica cu alte sisteme electroenergetice.
(6) Operatorul de transport si de sistem poate detine actiuni la societati comerciale infiintate pe teritoriul national sau al altor state, avand ca obiect principal de activitate alocarea capacitatilor de interconexiune si verificarea sigurantei retelei la nivel regional, acoperind teritoriul a doua sau mai multe state.
(7) Operatorul de transport si de sistem desfasoara, in principal, urmatoarele activitati:
a) asigura capacitatea pe termen lung a retelei de transport de a satisface cererile rezonabile de transport de energie electrica si exploateaza, intretine, reabiliteaza si dezvolta in conditii economice reteaua de transport pentru a-i asigura siguranta, fiabilitatea si eficienta, cu respectarea normelor privind protectia mediului;
b) garanteaza mijloacele adecvate pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu public;
c) contribuie la realizarea sigurantei in alimentarea cu energie electrica, prin asigurarea unor capacitati de transport adecvate si prin mentinerea fiabilitatii acestora;
d) asigura gestionarea fluxurilor de energie in reteaua de transport, tinand seama de schimburile de energie cu alte sisteme interconectate;
e) achizitioneaza serviciile tehnologice de sistem si califica producatorii si clientii dispecerizabili care furnizeaza servicii tehnologice de sistem, pe baza unei proceduri proprii, aprobata de autoritatea competenta;
f) realizeaza schimbul de informatii cu alti operatori de transport si de sistem interconectati si cu alti operatori economici din sectorul energiei, cu respectarea reglementarilor ENTSO-E privind protocoalele de schimb de informatii, rapoartele, structura si procedurile de acces la bazele de date;
g) asigura alocarea capacitatilor de interconexiune, colecteaza venituri rezultate din gestionarea congestiilor si efectueaza plati in temeiul mecanismului de compensare intre operatorii de transport si de sistem in conformitate cu art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, acordand si gestionand accesul tertilor si oferind explicatii motivate atunci cand refuza un astfel de acces, sub supravegherea ANRE;
h) exploateaza, intretine si dezvolta instalatiile de masurare si contorizare a transferului de energie electrica prin retelele electrice de transport si la interfata cu utilizatorii retelelor electrice de transport care ii apartin, instalatiile de informatica si telecomunicatii din retelele electrice de transport aferente SEN;
i) analizeaza si avizeaza indeplinirea conditiilor tehnice de racordare de catre utilizatorii retelelor electrice de transport, in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare;
j) asigura transmiterea rezultatelor masurarilor de energie electrica la operatorul pietei de energie electrica in vederea realizarii decontarii tranzactiilor din piata de echilibrare si a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea, precum si accesul beneficiarilor serviciului de transport pentru verificarea grupurilor de masurare;
k) realizeaza planificarea operationala si conducerea operativa a SEN la nivel central si teritorial pe baza prognozei proprii, conform reglementarilor legale in vigoare, acordand prioritate instalatiilor de producere care utilizeaza surse regenerabile de energie sau care produc energie electrica in cogenerare de inalta eficienta, in masura in care functionarea sigura a retelei nationale de energie electrica permite acest lucru;
l) autorizeaza personalul care realizeaza conducerea operativa, conform reglementarilor in vigoare;
m) culege, inregistreaza si arhiveaza datele statistice privind functionarea SEN;
n) elaboreaza si supune aprobarii autoritatii competente normele tehnice si reglementarile specifice necesare pentru realizarea activitatii de conducere operativa, cu consultarea participantilor la piata de energie electrica;
o) elaboreaza, in conditiile legii, planul de aparare a SEN impotriva perturbatiilor majore;
p) elaboreaza studii, programe si lucrari privind dezvoltarea SEN;
q) elaboreaza si supune aprobarii autoritatii competente regulile privind managementul congestiilor, inclusiv pe capacitatile de interconexiune, precum si normele de atribuire a capacitatilor de interconexiune;
r) organizeaza si administreaza piata de echilibrare a energiei electrice.
(8) In caz de avarie majora care pericliteaza siguranta functionarii SEN, operatorul de transport si de sistem poate dispune, pe o perioada limitata, folosirea rezervei de apa in afara programelor de exploatare a acumularilor, cu obligatia anuntarii autoritatilor competente in gospodarirea apelor.
(9) Restrictiile in aprovizionarea cu energie electrica in situatii de urgenta trebuie sa respecte criterii predefinite in ceea ce priveste gestionarea dezechilibrelor de catre operatorul de transport si de sistem. Orice masura de siguranta trebuie luata in stransa colaborare si cu consultarea altor operatori de transport si de sistem implicati, cu respectarea contractelor bilaterale aplicabile, inclusiv a acordurilor privind schimbul de informatii.
(10) Operatorul de transport si de sistem si proprietarul retelei de transport publica informatiile referitoare la propriile activitati, necesare utilizatorilor de retea, conform reglementarilor ANRE, in vederea asigurarii accesului eficient la retea, a unei concurente efective si a functionarii eficiente a pietei de energie, nefiindu-le permisa divulgarea informatiilor sensibile din punct de vedere comercial obtinute pe parcursul activitatilor acestora, inclusiv a celor obtinute de la terti in contextul acordarii sau al negocierii accesului la retea.
(11) Cheltuielile pentru modificarea instalatiilor de transport al energiei electrice, ca urmare a racordarii de noi utilizatori sau a schimbarii caracteristicilor energetice initiale ale utilizatorilor existenti, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate conform reglementarilor in vigoare.
(12) Operatorul de transport si de sistem aloca capacitati de interconexiune pe una sau mai multe granite impreuna cu alti operatori economici, inclusiv pentru cei inregistrati pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Tratatului de instituire a Comunitatii Energiei, in conditiile semnarii unui memorandum de intelegere intre parti, avizat de ANRE.
ART. 37
Atributiile proprietarului retelei de transport
(1) Proprietarul retelei de transport:
a) coopereaza cu operatorul de transport si de sistem in vederea indeplinirii atributiilor acestuia, furnizandu-i toate informatiile relevante;
b) finanteaza si/sau isi da acordul asupra modalitatii de finantare a investitiilor in reteaua de transport, stabilite de operatorul de transport si de sistem si aprobate de ANRE;
c) detine raspunderea privind activele retelei de transport, cu exceptia raspunderii privind atributiile operatorului de transport si de sistem;
d) ofera garantii pentru facilitarea finantarii eventualelor extinderi ale retelei, cu exceptia investitiilor pentru care si-a dat acordul sa fie finantate de catre orice parte interesata, inclusiv de catre operatorul de transport si de sistem, potrivit prevederilor lit. b).
(2) Consiliul Concurentei, in stransa cooperare cu ANRE, este abilitat cu competentele necesare pentru a monitoriza in mod eficient respectarea de catre proprietarul retelei de transport a obligatiilor acestuia, in temeiul alin. (1).
ART. 38
Separarea proprietarului retelei de transport
(1) In cazul in care proprietarul retelei de transport face parte dintr-un operator economic integrat pe verticala, proprietarul retelei de transport este independent cel putin in ceea ce priveste statutul sau juridic, organizarea si procesul decizional fata de alte activitati care nu au legatura cu transportul energiei electrice.
(2) Pentru a asigura independenta proprietarului retelei de transport in conditiile alin. (1), se aplica urmatoarele criterii minime:
a) persoanele cu functie de conducere din cadrul proprietarului retelei de transport nu pot face parte din structurile operatorului economic integrat din domeniul energiei electrice care raspunde, direct sau indirect, de gestionarea zilnica a activitatilor de producere, distributie si furnizare a energiei electrice;
b) persoanele cu functie de conducere din cadrul proprietarului retelei de transport actioneaza independent de orice interes de piata in indeplinirea atributiilor de serviciu;
c) proprietarul retelei de transport stabileste un program de conformitate, care contine masurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii si stabileste si obligatiile specifice impuse angajatilor pentru realizarea obiectivului de independenta;
d) proprietarul retelei de transport desemneaza o persoana sau un organism, denumita/denumit agent de conformitate, care sa asigure monitorizarea adecvata a respectarii programului de conformitate si care depune la ANRE, in luna decembrie a fiecarui an, un raport cu privire la masurile luate, ce se va publica pe site-ul operatorului de transport si de sistem.
(3) Proprietarul retelei de transport transmite spre aprobare, la ANRE, toate proiectele de contracte ce urmeaza a fi incheiate cu operatorul de transport si de sistem, inclusiv cele referitoare la utilizarea bunurilor existente, precum si a celor realizate ca urmare a investitiilor in reteaua de transport.
ART. 39
Raportarea fluxurilor fizice de energie electrica
Operatorul de transport si de sistem este obligat, conform reglementarilor ANRE, sa intocmeasca, din 3 in 3 luni, un raport cu privire la fluxurile fizice de energie electrica ce s-au derulat in cadrul importurilor de energie electrica din tari terte Uniunii Europene in cursul ultimelor 3 luni anterioare datei raportarii, care se transmite ANRE si ministerului de resort, in vederea informarii Comisiei Europene.
ART. 40
Interdictii privind detinerea controlului asupra operatorilor de transport si de sistem
Operatorilor economici care desfasoara oricare dintre activitatile de producere sau de furnizare de energie electrica le este interzis ca, direct ori indirect, sa exercite controlul ori sa exercite vreun drept cu privire la operatorii de transport si de sistem separati din alte state ale Uniunii Europene care aplica dispozitiile art. 9 alin. (1) din Directiva 2009/72/CE.
ART. 41
Interdictii privind personalul operatorului de transport si de sistem
Persoanele care exercita in cadrul operatorului de transport si de sistem functii de conducere sau alte functii relevante in temeiul carora au avut acces la informatii comerciale sensibile nu pot ocupa functii similare in cadrul operatorilor economici din domeniul producerii, distributiei si/sau furnizarii de energie electrica, pe o perioada de minimum 2 ani de la data incetarii raporturilor contractuale cu operatorul de transport si de sistem, interdictie prevazuta si reglementata in contractul individual de munca.
ART. 42
Interdictii
Pentru protectia instalatiilor de transport se interzice persoanelor fizice sau juridice:
a) sa efectueze constructii de orice fel in zona de siguranta a instalatiilor, fara avizul de amplasament al operatorului de transport si de sistem;
b) sa efectueze sapaturi de orice fel sau sa infiinteze plantatii in zona de siguranta a retelelor electrice de transport, fara acordul operatorului de transport si de sistem;
c) sa depoziteze materiale pe culoarele de trecere si in zonele de protectie si de siguranta a instalatiilor, fara acordul operatorului de transport si de sistem;
d) sa arunce obiecte de orice fel pe retelele electrice de transport sau sa intervina in orice alt mod asupra acestora;
e) sa deterioreze constructiile, ingradirile sau inscriptiile de identificare si de avertizare aferente instalatiilor de transport;
f) sa limiteze sau sa ingradeasca, prin executia de imprejmuire, prin constructii ori prin orice alt mod, accesul la instalatii al operatorului de transport si de sistem.
ART. 43
Operatorul pietei de energie electrica
(1) Operatorul pietei centralizate de energie electrica este persoana juridica titulara de licenta care asigura organizarea si administrarea pietelor centralizate de energie electrica, cu exceptia pietei de echilibrare, in vederea tranzactionarii de energie electrica pe termen scurt, mediu si lung, conform reglementarilor emise de autoritatea competenta.
(2) Operatorului pietei de energie electrica nu ii este permisa divulgarea informatiilor legate de tranzactiile de energie electrica pe care le detine, obtinute pe parcursul activitatii sale, altfel decat in conditiile legii.
(3) Preturile stabilite pe pietele centralizate de energie electrica se fac publice conform reglementarilor ANRE.
ART. 44
Distributia energiei electrice
(1) Distributia energiei electrice se realizeaza de catre operatorul de distributie, persoana juridica, titulara de licenta.
(2) Operatorii de distributie presteaza servicii pentru toti utilizatorii retelelor electrice de distributie, in conditii nediscriminatorii, asigurand accesul la acestea oricarui solicitant care indeplineste cerintele prezentei legi, cu respectarea normelor si standardelor de performanta prevazute in reglementarile tehnice in vigoare.
(3) Retelele electrice de distributie se delimiteaza fata de instalatiile de producere sau de retelele electrice de transport si de cele ale clientilor finali in punctele de delimitare patrimoniala.
(4) Terenurile pe care se situeaza retelele electrice de distributie existente la intrarea in vigoare a prezentei legi sunt si raman in proprietatea publica a statului.
(5) Fac exceptie de la prevederile alin. (4) terenurile pentru care operatorul de distributie, titular de licenta, a dobandit dreptul de proprietate, in conditiile legii.
(6) Retelele electrice de distributie se dezvolta pe baza principiilor de eficienta economica, cu respectarea planurilor de urbanism, a dreptului de proprietate, a protectiei mediului, a sanatatii si vietii persoanelor si cu economisirea energiei, conform normelor tehnice si de siguranta cuprinse in reglementarile tehnice in vigoare.
(7) Cheltuielile pentru modificarea instalatiilor de distributie a energiei electrice, ca urmare a racordarii de noi utilizatori sau a schimbarii caracteristicilor energetice initiale ale utilizatorilor existenti, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate conform reglementarilor emise de autoritatea competenta, in baza unor criterii obiective.
(8) In cazul in care cheltuielile prevazute la alin. (7) sunt suportate de catre client, capacitatile energetice rezultate vor fi preluate de catre operatorul de distributie cu despagubire, conform unei metodologii aprobate de ANRE, in 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(9) Pana la data intrarii in vigoare a reglementarilor emise de autoritatea competenta, suportarea cheltuielilor de modificare a instalatiilor se afla in sarcina celui care a generat modificarea.
(10) Operatorul de distributie este obligat sa ofere o solutie de racordare la retea a tuturor solicitantilor si sa comunice conditiile de racordare, conform reglementarilor in vigoare.
ART. 45
Operatorul de distributie
(1) Operatorul de distributie are urmatoarele atributii principale:
a) exploateaza, retehnologizeaza, reabiliteaza si dezvolta retelele electrice de distributie, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare;
b) asigura tranzitarea energiei electrice prin retelele electrice de distributie, la cererea si cu informarea operatorului de transport si de sistem, pentru acele zone ale tarii in care nu exista capacitate suficienta prin retelele de transport, pentru evacuarea puterii din centrale electrice, inclusiv centrale electrice de cogenerare, pentru conectarea la sistemul electroenergetic al unei tari vecine, in conditiile existentei unui acord bilateral in acest sens, in cazul incidentelor in SEN si al executarii lucrarilor de exploatare si mentenanta sau al lucrarilor noi in retelele de transport, care pun in indisponibilitate temporara retelele de transport din zona;
c) realizeaza lucrari de dezvoltare a retelelor electrice de distributie prin programe de dezvoltare optima a acestora, pe baza studiilor de perspectiva, prin consultare, dupa caz, cu operatorul de transport si de sistem si prin programe specifice de modernizare pentru instalatii;
d) asigura conducerea operativa in conformitate cu licenta de distributie, acordand prioritate in dispecerizare instalatiilor de producere care folosesc surse de energie regenerabila sau celor care produc energie electrica in cogenerare de inalta eficienta, in masura in care functionarea sigura a retelei nationale de energie electrica permite acest lucru;
e) difuzeaza, in mod nediscriminatoriu, informatiile referitoare la propriile activitati, necesare utilizatorilor de retea, nefiindu-i permisa divulgarea informatiilor comerciale cu caracter confidential obtinute pe parcursul activitatii sale;
f) supune aprobarii operatorului de transport si de sistem programul reparatiilor si lucrarilor de intretinere planificate in instalatiile cu tensiunea nominala de linie de 110 kV;
g) monitorizeaza siguranta in functionare a retelelor electrice de distributie, precum si indicatorii de performanta a serviciului de distributie.
(2) In scopul indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1), operatorul de distributie poate intrerupe functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar lucrarilor de intretinere si reparatii planificate, cu anuntarea prealabila a utilizatorilor retelei electrice de distributie.
(3) Operatorul de distributie poate participa la piata angro de energie electrica numai pentru tranzactii necesare acoperirii consumului propriu tehnologic aferent retelelor electrice de distributie si pentru locurile de consum proprii pe baza unor proceduri transparente si nediscriminatorii, cu respectarea mecanismelor concurentiale aprobate de autoritatea competenta.
(4) Atributiile privind dezvoltarea sistemului de distributie prevazute la alin. (1) lit. a) – c) nu sunt aplicabile operatorului unui sistem de distributie inchis.
(5) Operatorul de distributie are obligatia executarii lucrarilor de realizare/retehnologizare/reabilitare/modernizare a retelelor electrice in vederea cresterii nivelului de calitate al serviciului de distributie a energiei electrice. In acest scop si pentru adoptarea unor solutii tehnice cat mai eficiente, echipamentele tehnice pot fi amplasate pe domeniul public, in zone intravilane in variantele constructive subterana sau supraterana, fara afectarea circulatiei publice, cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile si a conditiilor tehnice standardizate in vigoare privind amplasarea retelelor edilitare.
(6) Situatiile existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, contrare prevederilor alin. (5), sunt solutionate de operatorul de distributie in termen de 60 de zile de la data primirii unei solicitari in acest sens de la persoanele indreptatite.
ART. 46
Obligatiile proprietarului retelei de distributie
(1) Orice persoana care detine in proprietate sau in folosinta o retea electrica de distributie proprie la data intrarii in vigoare a prezentei legi este obligata sa asigure accesul la retea, conform reglementarilor autoritatii competente.
(2) In cazul in care detinatorul retelei de distributie a energiei electrice se afla in imposibilitatea de a asigura serviciul universal pentru utilizatorii racordati la acea retea, operatorul de distributie concesionar, titular de licenta in zona in care se afla reteaua, va prelua aceasta retea dupa plata unei juste despagubiri, cu avizul ANRE.
(3) In cazul in care reteaua electrica de distributie nu se afla in proprietatea operatorului de distributie, proprietarul retelei de distributie are urmatoarele obligatii:
a) coopereaza cu operatorul de distributie in vederea indeplinirii atributiilor acestuia, furnizandu-i toate informatiile relevante;
b) coopereaza cu ANRE si cu operatorul de distributie la stabilirea investitiilor in reteaua de distributie, a modalitatii de finantare a acestora, precum si a transferului serviciului de distributie catre alt operator de distributie titular de licenta;
c) detine raspunderea privind activele retelei de distributie, cu exceptia raspunderii privind atributiile operatorului de distributie;
d) faciliteaza finantarea eventualelor extinderi ale retelei, cu exceptia investitiilor pentru care si-a dat acordul sa fie finantate de catre orice parte interesata, inclusiv de catre operatorul de distributie.
ART. 47
Limitarea sau intreruperea alimentarii
(1) Operatorul de distributie este indreptatit sa intrerupa alimentarea cu energie electrica in urmatoarele situatii:
a) cand se pericliteaza viata, sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
b) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor in echipamentele energetice, in zone de retea electrica sau la nivelul intregului SEN;
c) pentru executarea unor manevre sau lucrari ce nu se pot efectua fara intreruperi.
(2) Operatorul de distributie este obligat sa anunte utilizatorii afectati de intreruperile planificate, respectiv pe furnizorii acestora, in modul stabilit prin contracte si sa comunice durata planificata pentru intreruperile necesare executarii unor lucrari de intretinere si reparatii.
(3) Operatorul de distributie raspunde pentru daunele cauzate utilizatorilor din culpa sa.
(4) Prin regulamentul de furnizare se stabilesc conditiile in care, in situatii exceptionale, se poate limita sau intrerupe alimentarea cu energie electrica a clientilor finali.
ART. 48
Separarea activitatilor de distributie si furnizare
(1) In cazul in care operatorul de distributie face parte dintr-un operator economic integrat pe verticala, acesta trebuie sa fie independent cel putin in ceea ce priveste forma sa juridica, organizarea si procesul decizional, in raport cu celelalte activitati care nu au legatura cu distributia. Aceasta regula nu creeaza obligatia separarii proprietatii asupra activelor apartinand operatorului de distributie fata de operatorul economic integrat pe verticala.
(2) Suplimentar fata de cerintele prevazute la alin. (1), in cazul in care operatorul de distributie face parte dintr-un operator economic integrat pe verticala, acesta trebuie sa fie independent in ceea ce priveste organizarea sa si procesul decizional, in raport cu celelalte activitati care nu au legatura cu distributia. In acest scop, trebuie aplicate urmatoarele criterii minimale:
a) persoanele responsabile pentru managementul operatorului de distributie nu pot participa in structurile operatorului economic integrat pe verticala responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnica a activitatilor de producere, transport sau furnizare de energie electrica;
b) trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de distributie sunt luate in considerare, intr-o maniera de natura sa asigure independenta de actiune a acestora;
c) operatorul de distributie are dreptul de a lua decizii, in mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticala, cu privire la activele necesare pentru operarea, mentinerea sau dezvoltarea retelei. Se interzice societatii-mama sa dea orice fel de instructiuni privind activitatea de distributie sau sa ia decizii individuale ce au in vedere construirea ori reabilitarea unor capacitati energetice de distributie care nu depasesc termenii situatiilor financiare aprobate sau ai oricarui instrument echivalent;
d) operatorul de distributie stabileste un program de conformitate, care contine masurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii si stabileste si obligatiile specifice impuse angajatilor pentru realizarea obiectivului de independenta;
e) operatorul de distributie desemneaza o persoana sau un organism, denumita/denumit agent de conformitate, care sa asigure monitorizarea adecvata a respectarii programului de conformitate si care depune la ANRE, in luna decembrie a fiecarui an, un raport cu privire la masurile luate ce se va publica pe site-ul operatorului de distributie. Agentul de conformitate al operatorului de distributie este complet independent si are acces la toate informatiile operatorului de distributie sau ale oricarui operator economic afiliat, care sunt necesare in vederea indeplinirii atributiilor sale.
(3) Operatorii economici integrati pe verticala, care furnizeaza servicii pentru mai putin de 100.000 de clienti conectati sau care deservesc sisteme mici, izolate, nu au obligatia de implementare a masurilor prevazute la alin. (1) si (2).
(4) Operatorul de distributie este obligat sa pastreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute in cursul desfasurarii activitatii sale.
(5) Operatorul de distributie este obligat sa impiedice divulgarea discriminatorie a informatiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.
(6) Pentru a indeplini obligatiile prevazute la alin. (2) lit. c), operatorul de distributie trebuie sa aiba la dispozitie resursele necesare, care includ resurse umane, tehnice si financiare.
(7) In desfasurarea activitatii economice, inclusiv de comunicare si publicitate, operatorul de distributie este obligat sa nu creeze confuzie cu privire la identitatea separata fata de operatorul economic care realizeaza serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticala.
(8) ANRE monitorizeaza activitatea operatorului de distributie care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticala, luand masuri pentru a evita sau elimina eventuale practici care denatureaza concurenta.
ART. 49
Interdictii
Pentru protejarea retelelor electrice de distributie, se interzice persoanelor fizice si juridice:
a) sa efectueze constructii de orice fel in zona de siguranta a retelelor electrice de distributie, fara avizul de amplasament al operatorului de distributie;
b) sa efectueze sapaturi de orice fel sau sa infiinteze plantatii in zona de siguranta a retelelor electrice de distributie, fara acordul operatorului de distributie;
c) sa depoziteze materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protectie si de siguranta ale instalatiilor, fara acordul operatorului de distributie;
d) sa arunce obiecte de orice fel pe retelele electrice de distributie sau sa intervina in oricare alt mod asupra acestora;
e) sa deterioreze constructiile, ingradirile sau inscriptiile de identificare si avertizare aferente retelelor electrice de distributie;
f) sa limiteze sau sa ingradeasca, prin executia de imprejmuire, prin constructii ori prin orice alt mod, accesul la instalatii al operatorului de distributie.
ART. 50
Sistemul de distributie inchis
(1) Sistemul de distributie inchis este acel sistem prin care se distribuie energie electrica intr-o zona industriala, comerciala sau de servicii comune, limitata din punct de vedere geografic si care, fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (4), nu alimenteaza clientii casnici, daca:
a) din motive tehnice sau de securitate specifice, activitatile ori procesul de productie desfasurate de utilizatorii sistemului respectiv sunt integrate; sau
b) sistemul respectiv distribuie energie electrica, in principal proprietarului sistemului de distributie, operatorului acestuia ori operatorilor economici afiliati acestora.
(2) Operatorului unui sistem de distributie inchis nu i se aplica:
a) obligatia de a cumpara energia electrica necesara acoperirii consumului propriu tehnologic pe baza unor proceduri transparente, nediscriminatorii, in conditiile art. 36 alin. (4);
b) obligatia ca tarifele de racordare la retea sau metodologiile care stau la baza calcularii acestora sa fie aprobate inainte de intrarea in vigoare a acestora.
(3) Tarifele pentru serviciul de distributie dintr-un sistem de distributie inchis sau metodologiile care stau la baza calcularii acestora pot fi si aprobate si revizuite de ANRE, la cererea unui utilizator al sistemului de distributie inchis.
(4) Dispozitiile alin. (2) se aplica si in cazul in care in zona deservita de un sistem de distributie inchis sunt amplasati clienti casnici, numai daca consumul anual al acestora este mai mic de 5% din consumul anual al sistemului inchis si daca acestia se afla intr-un raport de munca sau intr-o forma de asociere cu proprietarul sistemului de distributie.
ART. 51
Electrificarea localitatilor si extinderea retelelor de distributie a energiei electrice
(1) In executarea contractului de concesiune, la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale sau centrale, in baza planurilor de dezvoltare regionala si de urbanism, operatorul de distributie este obligat sa asigure dezvoltarea si finantarea retelei de distributie pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie in zona acoperita de contractul de concesiune, respectiv de licenta, pe care acesta o detine.
(2) In cazul in care realizarea investitiilor de la alin. (1) nu este justificata economic pentru operatorul de distributie, acesta poate propune, dupa informarea ANRE, realizarea obiectivelor respective prin coparticiparea solicitantului la finantare cu fonduri din bugetele locale si din bugetul de stat, in conditiile legii.
(3) Evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se determina de operatorul de distributie, in baza unui studiu de fezabilitate realizat in termen de maximum 60 de zile de la primirea solicitarii, conform unei metodologii aprobate de ANRE.
(4) Pentru dezvoltarea programelor de electrificare a localitatilor si de extindere a retelelor de distributie a energiei electrice, autoritatile administratiei publice locale si ministerele implicate vor raspunde, in termen de 60 de zile de la primirea solicitarilor operatorului de transport si sistem, precum si ale operatorilor de distributie, pentru realizarea planurilor de dezvoltare a retelei pe termen mediu si lung.
(5) Localitatile care, din considerente tehnice sau economice, nu sunt conectate la SEN pot fi alimentate cu energie electrica prin sisteme electroenergetice izolate.
(6) ANRE va stabili pretul local si conditiile minime privind continuitatea si calitatea serviciului de furnizare.
ART. 52
Furnizarea energiei electrice
(1) Furnizarea energiei electrice este activitatea prin care persoana juridica titulara de licenta comercializeaza energie electrica clientilor. Pentru furnizarea energiei electrice la clienti se incheie un contract, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Energia electrica furnizata clientului se factureaza de catre furnizor, conform reglementarilor ANRE si prevederilor legale in vigoare.
(3) Sunt interzise consumul si furnizarea de energie electrica fara incheierea contractului de furnizare, cu exceptia situatiilor reglementate in mod distinct de catre autoritatea competenta.
ART. 53
Obligatiile furnizorului de ultima instanta
(1) Furnizorul de ultima instanta are obligatia de a asigura serviciul universal clientilor prevazuti la art. 55 alin. (1) lit. b).
(2) Furnizorul de ultima instanta are obligatia de a furniza energie electrica clientilor finali al caror furnizor se afla in situatia de a i se retrage licenta de furnizare in cursul desfasurarii activitatii sau in orice alta situatie identificata de autoritatea competenta in care clientii finali nu au asigurata furnizarea de energie electrica din nicio alta sursa, cu exceptia clientilor deconectati pentru sustragere de energie electrica ori neplata, conform reglementarilor emise de autoritatea competenta.
ART. 54
Desemnarea furnizorilor de ultima instanta
Furnizorii de ultima instanta se desemneaza de catre ANRE dintre furnizorii existenti pe piata de energie, prin mecanisme concurentiale, pe baza unui regulament care stabileste modalitatile si criteriile de selectie a acestora, pentru fiecare categorie de clienti finali pe care acestia ii deservesc.
ART. 55
Clientii furnizorilor de ultima instanta
(1) Furnizorii de ultima instanta sunt obligati sa asigure furnizarea de energie electrica, in conditii de calitate si la preturi rezonabile, transparente, usor comparabile si nediscriminatorii, conform reglementarilor ANRE, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (1), urmatoarelor categorii de clienti:
a) clientii finali care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate;
b) clientii casnici si clientii noncasnici cu un numar mediu scriptic de salariati mai mic de 50 si o cifra de afaceri anuala sau o valoare totala a activelor din bilantul contabil, conform raportarilor fiscale anuale, care nu depaseste 10 milioane euro.
(2) Identificarea clientilor finali noncasnici care indeplinesc conditiile mentionate la alin. (1) lit. b) se va realiza de catre furnizorii de ultima instanta, in baza documentelor prevazute de legislatia specifica, transmise de clienti furnizorilor de ultima instanta. Termenul pentru finalizarea identificarii acestora este de maximum 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Dupa finalizarea procesului de identificare, clientii finali noncasnici prevazuti la alin. (2) au obligatia de a transmite, o data la 2 ani, documentele mentionate la alin. (2) furnizorului de ultima instanta.
ART. 56
Trecerea clientilor finali la furnizorul de ultima instanta
(1) Trecerea unui client aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 53 alin. (2) la furnizorul de ultima instanta se face conform reglementarilor emise de autoritatea competenta, fara a fi necesara semnarea unui contract de furnizare.
(2) In cazul schimbarii furnizorului ca urmare a trecerii la furnizorul de ultima instanta in conditiile art. 53 alin. (2), operatorul retelei la care este racordat locul de consum va asigura continuitatea in alimentarea cu energie electrica a acestuia, iar energia electrica si serviciile aferente furnizarii in aceste conditii vor fi suportate prin intermediul furnizorului de ultima instanta.
(3) Furnizarea de energie electrica de catre furnizorul de ultima instanta se face la tarife stabilite/preturi avizate in conditiile reglementarilor emise de autoritatea competenta.
ART. 57
Obligatiile furnizorului
(1) Furnizorul trebuie sa puna la dispozitia clientilor casnici puncte unice de contact, conform reglementarilor ANRE, pentru informarea acestora cu privire la drepturile acestora, la legislatia in vigoare si la caile de solutionare a litigiilor in cazul unor dezacorduri sau plangeri.
(2) Furnizorul trebuie sa puna la dispozitia clientilor casnici mai multe modalitati de plata a energiei furnizate si sa permita acestora sa opteze pentru oricare dintre acestea.
(3) Furnizorul este obligat sa asigure etichetarea energiei electrice conform reglementarilor autoritatii competente si sa informeze, periodic, clientii finali privind structura, provenienta, caracteristicile si impactul asupra mediului pentru energia electrica furnizata acestora.
(4) Furnizorul este obligat sa participe la activitati prin care se asigura siguranta si securitatea SEN.
ART. 58
Obligatia de contractare
(1) La cererea scrisa a unui client final, furnizorul este obligat sa comunice, in scris, intr-un interval de cel mult 15 zile lucratoare, o oferta privind conditiile de furnizare a energiei electrice, care contine, obligatoriu, pretul de furnizare, termenii de plata si data-limita de incheiere a contractului de furnizare, elaborat in conformitate cu reglementarile emise de autoritatea competenta.
(2) Contractul de furnizare incheiat in baza prevederilor alin. (1) este valabil o perioada nedeterminata sau pe o perioada convenita de parti.
(3) Clientul final are dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, cu notificare transmisa furnizorului de energie electrica cu cel putin 21 de zile inainte, cu respectarea conditiilor contractuale.
(4) Furnizorul este indreptatit sa rezilieze contractul in urmatoarele cazuri:
a) sustragerea de energie electrica constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva;
b) neplata facturilor;
c) alte situatii prevazute de legislatia in vigoare.
(5) Furnizorul este indreptatit sa solicite unui client final constituirea de garantii financiare pentru o perioada de consum echivalent de maximum un an in cazul constatarii, conform prevederilor legale in vigoare, a unor actiuni menite sa denatureze in orice fel indicatiile echipamentelor de masurare sau sa sustraga energia electrica prin ocolirea echipamentelor de masurare din partea acestuia. Modalitatea de constituire a garantiilor financiare este prevazuta in contractele-cadru de furnizare a energiei electrice si/sau in alte reglementari emise de ANRE.
(6) Refuzul constituirii garantiilor prevazute la alin. (5) da dreptul furnizorului sa solicite operatorului de distributie deconectarea clientului final de la retea.
ART. 59
Plata energiei furnizate
In conformitate cu prevederile contractului, clientul final este obligat sa plateasca contravaloarea energiei electrice consumate la pretul si in conditiile prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice.
ART. 60
Raspunderea furnizorului
(1) Furnizorul raspunde pentru toate daunele provocate clientului final din culpa sa, in conditiile stabilite prin contractul de furnizare.
(2) Furnizorul este indreptatit sa recupereze daunele produse clientilor finali si, respectiv, furnizorului insusi de la operatorul de distributie, operatorul de transport si de sistem sau de la producator, dovedite a fi cauzate din culpa oricaruia dintre acestia.
ART. 61
Obligatiile clientului final de energie electrica
(1) Clientul final de energie electrica raspunde pentru daunele dovedite cauzate furnizorului/operatorului de retea din culpa sa.
(2) Nerespectarea contractului de furnizare a energiei electrice de catre clientul final poate atrage suportarea urmatoarelor consecinte, dupa caz:
a) penalizari;
b) sistarea temporara a furnizarii energiei electrice;
c) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.
(3) In cazul interventiilor asupra instalatiilor electrice de catre persoane neautorizate, operatorul de retea este indreptatit sa intrerupa alimentarea cu energie electrica, in conformitate cu reglementarile specifice ale ANRE.
(4) In cazul constatarii, conform prevederilor legale in vigoare, a unor actiuni menite sa denatureze in orice fel indicatiile echipamentelor de masurare sau sa sustraga energia electrica prin ocolirea echipamentelor de masurare, clientul final este obligat sa constituie o garantie financiara, conform prevederilor art. 58 alin. (5).
(5) Clientul final de energie electrica cu o putere aprobata prin avizul tehnic de racordare de cel putin 1.000 kVA este obligat sa prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relatii contractuale, conform reglementarilor emise de autoritatea competenta.
(6) Clientii finali au obligatia platii contravalorii facturilor pentru energia electrica si pentru serviciile de care beneficiaza la termenele scadente prevazute in contractele incheiate intre parti.
(7) Pentru garantarea platilor facturilor la energia electrica, furnizorii de ultima instanta pot solicita clientilor constituirea de garantii financiare, numai in conditiile stabilite de reglementarile emise de autoritatea competenta.
ART. 62
Drepturile clientului final de energie electrica
(1) Clientii finali de energie electrica au urmatoarele drepturi:
a) sa aiba acces la retelele electrice de interes public si sa consume energie electrica in conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
b) sa solicite furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor la acesta sau sa initieze acte aditionale la contracte, atunci cand apar elemente noi ori cand considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
c) sa aiba acces pentru citire la grupurile de masurare pentru decontare;
d) sa solicite furnizorului sau operatorului de distributie sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele electrice;
e) sa primeasca despagubiri de la furnizor, operator de retea sau alt client final, conform prevederilor contractuale, cand i se produc daune din vina acestora ori in cazul nerespectarii indicatorilor de calitate a energiei;
f) sa se asocieze voluntar in vederea reprezentarii intereselor clientilor, conform reglementarilor ANRE;
g) sa achizitioneze energia electrica pe baza de contract bilateral de la un furnizor de energie, indiferent de statul membru in care este inregistrat furnizorul, cu conditia sa respecte normele aplicabile de comercializare si de echilibrare stabilite pe teritoriul Romaniei;
h) sa schimbe furnizorul, conform unei proceduri aprobate de ANRE;
i) sa incheie contracte cu mai multi furnizori de energie in acelasi timp, pentru un singur loc de consum, drept ce le revine exclusiv clientilor noncasnici de mari dimensiuni, a caror putere maxima aprobata prin avizul tehnic de racordare este stabilita prin reglementarile ANRE;
j) sa supuna solutionarii autoritatii competente divergentele rezultate din derularea contractelor incheiate in sectorul energiei electrice, in baza unor proceduri elaborate de autoritatea competenta;
k) sa beneficieze de serviciile unui mediator, in conditiile Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea solutionarii extrajudiciare a litigiilor aparute pe piata de energie electrica;
l) sa denunte unilateral contractul de furnizare, in conditiile art. 58 alin. (3).
(2) Procedura prevazuta la alin. (1) lit. h) stabileste in principal etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligatiilor de plata datorate de clientul final furnizorului ce urmeaza a fi schimbat, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de noul furnizor in procesul de schimbare, precum si operatorii economici care sunt obligati sa le furnizeze.
(3) Procedura prevazuta la alin. (1) lit. h) trebuie sa garanteze unui client care doreste sa schimbe furnizorul, cu respectarea conditiilor contractuale, ca aceasta schimbare se poate realiza in termen de 3 saptamani de la initierea acesteia.
ART. 63
Dreptul clientilor finali de alegere a tarifelor
(1) Clientii finali prevazuti la art. 55 alin. (1) au dreptul sa opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate aplicabile categoriei din care fac parte sau sa beneficieze de serviciul universal, in conditiile stabilite prin reglementarile ANRE.
(2) Clientii casnici au dreptul de a opta pentru orice modalitate de plata pe care furnizorul o pune la dispozitie.
(3) Clientii finali nu mai pot reveni la tarife reglementate daca si-au exercitat dreptul de eligibilitate.
ART. 64
Protectia clientilor vulnerabili
(1) Clientii vulnerabili beneficiaza de facilitati privind asigurarea serviciului de furnizare a energiei electrice si de acces la retea.
(2) Tipurile de facilitati pentru fiecare dintre categoriile de clienti vulnerabili, cu exceptia masurilor de natura financiara, precum si modalitatile de implementare a acestora se stabilesc de catre ANRE.
(3) Este interzisa deconectarea de la reteaua electrica a clientilor vulnerabili inclusiv in situatii de criza de energie.
ART. 65
Masurarea energiei electrice
(1) Energia electrica furnizata clientilor finali pe piata de energie electrica se masoara de catre operatorii de masurare, prin grupuri de masurare, conform codului de masurare elaborat de autoritatea competenta.
(2) Transformatoarele de masura aferente grupurilor de masurare a energiei electrice in vederea decontarii se asigura, dupa caz, de:
a) operatorul de transport si de sistem;
b) producatori;
c) operatorii de distributie;
d) clientii finali de energie electrica.
(3) Operatorii de masurare pot fi:
a) operatorul de transport si de sistem;
b) producatorii;
c) operatorul de distributie.
(4) Operatorul de transport si de sistem, respectiv operatorul de distributie au obligatia de a presta serviciul de masurare a energiei electrice pentru utilizatorii retelelor electrice respective.
(5) Operatorul de transport si de sistem, respectiv operatorul de distributie pot cesiona serviciul de masurare si gestiunea datelor masurate unui operator economic, cu conditia incadrarii in costurile recunoscute de autoritatea competenta si cu respectarea reglementarilor aplicabile emise de aceasta.
ART. 66
Sisteme de masurare inteligenta
(1) Pana la data de 3 septembrie 2012, ANRE va evalua implementarea sistemelor de masurare inteligente din punctul de vedere al costurilor si beneficiilor pe termen lung pentru piata, al rentabilitatii, precum si al termenelor fezabile de implementare.
(2) In situatia in care prin evaluarea prevazuta la alin. (1) se constata ca implementarea sistemelor de masurare inteligente este avantajoasa pentru functionarea pietei de energie, ANRE aproba un calendar de implementare a sistemelor de masurare inteligente, astfel incat circa 80% dintre clienti sa dispuna de sisteme de masurare inteligente pana in 2020. Implementarea acestor sisteme se va aproba in cadrul planurilor anuale de investitii ale operatorilor de distributie.

CAPITOLUL V
Promovarea energiei electrice produse din resurse regenerabile de energie si in cogenerare de inalta eficienta

ART. 67
Definirea surselor regenerabile de energie
In conditiile prezentului titlu, se definesc ca surse regenerabile de energie:
a) energia eoliana;
b) energia solara;
c) energia valurilor si a mareelor;
d) energia geotermala;
e) energia hidroelectrica;
f) energia continuta in fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultura (inclusiv substante vegetale si reziduuri de origine animala), silvicultura si industrii conexe, precum si fractiunea biodegradabila a deseurilor industriale si comunale, orasenesti si municipale, denumita biomasa;
g) energia continuta in gazul de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit;
h) energia continuta in gazul de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate;
i) energia continuta in produse secundare gazoase, obtinute prin fermentare din materii reziduale organice, formand categoria de combustibil gazos, denumita biogaz;
j) energia continuta in produse lichide obtinute prin distilarea materiei organice fermentate, formand categoria de combustibil lichid, denumita alcool carburant;
k) energia obtinuta din alte surse regenerabile, neexploatate in prezent.
ART. 68
Tehnologii de cogenerare
In conditiile prezentului titlu, se definesc urmatoarele tehnologii de cogenerare cu:
a) turbine cu gaze in ciclu combinat cu recuperare de caldura si turbine cu abur;
b) turbina cu abur cu contrapresiune;
c) turbina cu abur cu condensatie si prize reglabile;
d) turbine cu gaze si cazane recuperatoare;
e) motoare cu ardere interna;
f) microturbine;
g) motoare Stirling;
h) celule de combustie;
i) motoare termice;
j) cicluri organice Rankine;
k) orice alta instalatie sau combinatie de instalatii prin care se produce simultan energie termica si electrica.
ART. 69
Cogenerarea de inalta eficienta
In scopul promovarii producerii energiei electrice in cogenerare se defineste cogenerarea de inalta eficienta ca fiind procesul de producere combinata a energiei electrice si termice, care indeplineste urmatoarele criterii:
a) in cazul unitatilor de cogenerare cu puteri electrice instalate de peste 25 MW:
(i) realizarea unui randament global anual de minimum 70%; si
(ii) realizarea unei economii de energie primara de cel putin 10% fata de valorile de referinta ale producerii separate ale acelorasi cantitati de energie electrica si termica;
b) in cazul unitatilor de cogenerare cu puteri electrice instalate intre 1 MW si 25 MW, realizarea de economie de energie primara de cel putin 10% fata de valorile de referinta ale producerii separate a acelorasi cantitati de energie electrica si termica;
c) in cazul unitatilor de cogenerare cu puteri instalate sub 1 MW, realizarea de economie de energie primara fata de producerea separata a acelorasi cantitati de energie electrica si termica.
ART. 70
Reguli de acces la retea pentru energia electrica produsa din surse regenerabile si in cogenerare de inalta eficienta
Autoritatea competenta stabileste prin reguli tehnice si comerciale:
a) accesul garantat la retelele electrice si dispecerizarea prioritara a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie si in cogenerare de inalta eficienta;
b) accesul prioritar la retelele electrice si dispecerizarea prioritara a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie si in cogenerare de inalta eficienta in centrale cu puteri instalate mai mici sau egale cu 1 MW, in masura in care nu este afectat nivelul de siguranta a SEN.
ART. 71
Criterii de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile si in cogenerare de inalta eficienta
(1) Criteriile de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie au in vedere urmatoarele:
a) atingerea tintei nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie;
b) compatibilitatea cu principiile concurentiale de piata;
c) caracteristicile diferitelor surse regenerabile de energie si tehnologiile de producere a energiei electrice;
d) promovarea utilizarii surselor regenerabile de energie in cel mai eficient mod.
(2) Criteriile de promovare a energiei electrice produse in cogenerarea de inalta eficienta au in vedere urmatoarele:
a) asigurarea accesului la schemele de sprijin, in conditiile acoperirii costurilor justificate aferente cogenerarii de inalta eficienta;
b) caracteristicile diferitelor tehnologii de producere a energiei electrice in cogenerare;
c) promovarea utilizarii eficiente a combustibililor;
d) asigurarea protectiei mediului, prin reducerea emisiilor poluante fata de producerea separata a energiei electrice si termice.
ART. 72
Scheme de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile si in cogenerare de inalta eficienta
(1) Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si in cogenerare de inalta eficienta se aplica scheme de sprijin, in conformitate cu prevederile legislatiei europene.
(2) Pentru accesul la schemele de sprijin pentru promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie si in cogenerare de inalta eficienta se aplica regulile de acreditare si calificare stabilite de autoritatea competenta.
ART. 73
Garantiile de origine
Certificarea energiei electrice produse din surse regenerabile si in cogenerare de inalta eficienta se atesta prin intermediul garantiilor de origine emise de autoritatea competenta.
ART. 74
Aplicarea schemelor de sprijin
Aplicarea schemelor de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie electrica si in cogenerare de inalta eficienta se face dupa autorizarea acestora de catre Comisia Europeana, in conditiile legii.

CAPITOLUL VI
Preturi si tarife

ART. 75
Tipurile de preturi si tarife. Fundamentarea acestora
(1) Pentru activitatile desfasurate in sectorul energiei electrice se aplica urmatoarele preturi si tarife:
a) preturi rezultate din mecanismele concurentiale ale pietei de energie electrica;
b) tarife reglementate pentru serviciile de transport, de sistem si de distributie a energiei electrice;
c) tarife/preturi reglementate pentru furnizarea de energie electrica clientilor prevazuti la art. 55 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 22, pana la eliminarea acestora;
d) preturi/tarife practicate de furnizorii de ultima instanta clientilor aflati in situatia prevazuta la art. 53 alin. (2);
e) tarife reglementate pentru achizitia serviciilor tehnologice de sistem, pana la crearea unei piete concurentiale de servicii tehnologice de sistem;
f) tarife reglementate de racordare la retea;
g) tarif reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica;
h) preturi reglementate practicate de producatorii/furnizorii de energie electrica clientilor prevazuti la art. 55 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 22;
i) preturi reglementate pentru energia termica destinata consumului populatiei, produsa in instalatiile de cogenerare;
j) preturi rezultate din formule de stabilire/ajustare prevazute in contractele de vanzare-cumparare a energiei termice ori din contractele de concesiune sau de asociere ori de parteneriat.
(2) ANRE elaboreaza si aproba regulile privind mecanismul de corelare a pretului orar de oferta pe piata de echilibrare cu pretul de inchidere a pietei PZU stabilit pentru ora respectiva.
ART. 76
Metodologiile de reglementare a preturilor si tarifelor
(1) Preturile si tarifele reglementate pentru activitatile de producere, transport, distributie si furnizare a energiei electrice si a energiei termice produse in centrale de cogenerare, precum si pentru activitatea prestata de operatorul pietei de energie electrica se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate si publicate de autoritatea competenta. In calculul acestora vor fi luate in considerare costurile justificate ale activitatilor respective, cheltuielile pentru dezvoltare si protectia mediului, precum si o cota rezonabila de profit.
(2) Metodele de formare a preturilor reglementate pentru energia termica si a masurilor de sprijin pentru energia electrica produsa in centrale de cogenerare de inalta eficienta care beneficiaza de scheme de sprijin instituite la nivel national se stabilesc pe baza de hotarare a Guvernului.
(3) Metodologiile de reglementare a preturilor si tarifelor se aproba de autoritatea competenta, dupa parcurgerea procedurii de consultare publica.
ART. 77
Evidentierea costurilor si a veniturilor
Operatorii economici titulari de licenta din sectorul energiei electrice, care practica preturi si tarife reglementate, sunt obligati sa prezinte autoritatii competente:
a) costurile si veniturile realizate separat din activitatile care fac obiectul licentelor acordate in structura stabilita de autoritatea competenta;
b) modul de alocare a activelor, pasivelor, cheltuielilor si veniturilor, conform reglementarilor emise de autoritatea competenta.
ART. 78
Stabilirea costurilor si veniturilor reglementate
(1) In scopul controlului tarifelor la clientii prevazuti la art. 55 alin. (1), autoritatea competenta aproba metodologia de stabilire a costurilor/veniturilor reglementate pentru cumpararea/vanzarea energiei electrice destinate acestor clienti.
(2) Depasirea costurilor reglementate pentru cumpararea/vanzarea energiei electrice destinate clientilor prevazuti la art. 55 alin. (1) si a costurilor reglementate pentru serviciile de transport si distributie se poate face, cu aprobarea autoritatii competente, doar in situatii exceptionale, de forta majora sau determinata de schimbari legislative.
ART. 79
Principiile pentru fundamentarea propunerilor de preturi si tarife reglementate
(1) Propunerile de preturi si tarife reglementate se elaboreaza de operatorii economici din sectorul energiei electrice, cu respectarea metodologiilor emise de autoritatea competenta, si se comunica autoritatii, impreuna cu fundamentarea in formatul stabilit de aceasta.
(2) Operatorii economici din sectorul energiei electrice transmit autoritatii competente toate datele necesare folosite in procesul de fundamentare a solicitarii si vor asigura accesul la aceste date al reprezentantilor desemnati de autoritatea competenta.
(3) Ordinul de aprobare a preturilor si tarifelor reglementate pentru energia electrica, precum si cel de aprobare a metodologiilor de calcul al acestora, aplicabile clientilor finali si activitatilor cu caracter de monopol natural, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ordinul va contine si data intrarii lor in vigoare.
(4) Principiile ce stau la baza stabilirii preturilor si tarifelor reglementate pentru activitatile desfasurate in sectorul energiei electrice, exclusiv preturile pentru energia electrica si termica produsa in centrale de cogenerare de inalta eficienta ce beneficiaza de scheme de sprijin, au in vedere urmatoarele:
a) preturile/tarifele trebuie sa fie nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective si determinate intr-o maniera transparenta, pe baza metodologiilor aprobate si publicate de autoritatea competenta;
b) preturile/tarifele energiei electrice trebuie sa acopere costurile justificate economic;
c) preturile/tarifele trebuie sa asigure o rata rezonabila a rentabilitatii capitalului investit, stabilita conform reglementarilor emise de autoritatea competenta;
d) tarifele si preturile reglementate pentru clientii finali trebuie sa permita acestora alegerea tipului de pret/tarif care le este mai favorabil, dintre cele practicate de furnizor, in conditiile stabilite de autoritatea competenta;
e) tarifele de racordare trebuie sa contina numai costurile efective de realizare a lucrarilor de racordare a clientilor la reteaua electrica;
f) metodologiile de calcul al tarifelor de transport si distributie trebuie sa contina elemente stimulative pe termen scurt si lung privind cresterea eficientei energetice, a sigurantei in alimentare, integrarea armonioasa in piata, precum si sprijinirea activitatii de cercetare aferente domeniului de activitate;
g) tarifele de transport si de distributie sunt nediscriminatorii si reflecta costurile justificate ale operatorilor, tinand cont si de costurile de retea marginale evitate pe termen lung, ca urmare a producerii distribuite si a masurilor de gestionare a cererii.
(5) Este interzisa subventia incrucisata intre activitatile reglementate, precum si intre activitatile reglementate si cele nereglementate ale unui operator economic. In cazul producerii de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta sau din surse regenerabile de energie care beneficiaza de scheme de sprijin instituite la nivel national, subventia incrucisata se analizeaza intre activitatea de producere in cogenerare sau din surse regenerabile de energie care beneficiaza de schema de sprijin si restul activitatilor desfasurate de operatorul economic.
(6) Furnizorului de ultima instanta i se recunosc integral in tarife costurile de achizitie a energiei electrice si costurile asociate, precum si o cota rezonabila de profit.
(7) Principiile care stau la baza stabilirii preturilor reglementate pentru energia electrica si termica produsa in centrale de cogenerare de inalta eficienta sau din surse regenerabile ce beneficiaza de scheme de sprijin au in vedere urmatoarele:
a) pentru energia electrica si termica produsa in cogenerare de inalta eficienta sau din surse regenerabile se aplica prevederile schemelor de sprijin, aprobate prin hotarare a Guvernului;
b) pentru energia termica produsa in capacitati de producere termice amplasate intr-o centrala electrica de cogenerare ce beneficiaza de scheme de sprijin, preturile se stabilesc pe baza metodologiei aprobate de autoritatea competenta.
ART. 80
Limitarea preturilor/tarifelor
(1) In situatii de dezechilibre majore intre cerere si oferta si disfunctionalitati evidente ale pietei de energie electrica, Guvernul, la propunerea ANRE si cu avizul Consiliului Concurentei, poate limita cresterea excesiva a preturilor/tarifelor sau blocarea acestora pentru o perioada determinata de maximum 6 luni, perioada ce poate fi prelungita succesiv pentru durate de cate cel mult 3 luni, cat timp persista circumstantele ce au determinat adoptarea respectivei decizii, prin:
a) fixarea unei limite superioare a pretului pe o piata centralizata;
b) limitarea venitului din activitatea reglementata.
(2) Costurile recunoscute si amanate, potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se recupereaza integral, in conformitate cu procedura emisa de autoritatea competenta.
ART. 81
Recuperarea costurilor
(1) In cazul in care este impusa respectarea unor conditii legale de indeplinire a obligatiilor de serviciu public si de serviciu universal, participantii la piata de energie electrica au dreptul de a-si recupera costurile rezultate din aplicarea acestor conditii.
(2) Recuperarea acestor costuri se va face conform reglementarilor emise de autoritatea competenta sau prin hotarare a Guvernului, in functie de modalitatea de impunere a obligatiilor de serviciu public, conform art. 16 alin. (2).
ART. 82
Evidentierea costurilor in producerea combinata a energiei electrice si termice
Operatorii economici care produc combinat energie electrica si termica si care comercializeaza cel putin una dintre acestea vor repartiza costurile intre cele doua forme de energie, potrivit reglementarilor aprobate de autoritatea competenta.
ART. 83
Serviciile conexe
Serviciile prestate tertilor de catre operatorii economici care produc energie hidroelectrica si care au in administrare, concesiune sau inchiriere baraje, diguri si lacuri de acumulare se realizeaza pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii.

CAPITOLUL VII
Procedura de desfasurare a investigatiilor

ART. 84
Dispunerea efectuarii investigatiilor
Presedintele autoritatii competente dispune, prin decizie, efectuarea de investigatii, potrivit prevederilor art. 86, de catre personalul propriu imputernicit in acest sens, din oficiu sau ca raspuns la o plangere inregistrata la autoritatea competenta, formulata de catre o persoana fizica ori juridica afectata in mod real si direct de o potentiala incalcare a prevederilor prezentului titlu, numai in domeniile in care ANRE are competenta de investigare potrivit legii.
ART. 85
Solicitarea informatiilor si documentelor
In realizarea investigatiilor, precum si a competentelor conferite in baza prezentului titlu, autoritatea competenta poate solicita operatorilor economici informatiile si documentele care sunt necesare, mentionand baza legala si scopul solicitarii, si poate stabili termene pana la care aceste informatii si documente sa ii fie furnizate.
ART. 86
Drepturi de investigare
(1) Pentru investigarea incalcarii prevederilor prezentului titlu in conditiile art. 84, personalul ANRE imputernicit in acest sens are urmatoarele drepturi:
a) sa intre in spatiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care operatorii economici le detin legal;
b) sa examineze orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente legate de activitatea operatorilor economici, indiferent de locul in care sunt depozitate;
c) sa ceara oricarui reprezentant sau angajat al operatorului economic explicatii cu privire la faptele ori documentele legate de obiectul si scopul investigatiei si sa consemneze sau sa inregistreze raspunsurile acestora;
d) sa ridice sau sa obtina, in orice forma, copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau din alte evidente legate de activitatea operatorului economic;
e) sa sigileze orice amplasament destinat activitatilor operatorului economic si orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente legate de activitatea operatorului economic, pe durata si in masura necesara investigarii.
(2) Autoritatea competenta va proceda la actiunile prevazute la alin. (1) numai daca exista indicii ca pot fi gasite documente sau pot fi obtinute informatii considerate necesare pentru indeplinirea competentelor sale, iar rezultatul investigatiei va fi consemnat intr-un proces-verbal de constatare si inventariere.
(3) Autoritatea competenta poate face inspectii inopinate si poate solicita orice fel de informatii sau justificari legate de indeplinirea competentelor de investigare, atat la fata locului, cat si prin convocare la sediul autoritatii competente.
ART. 87
Autorizarea judiciara a investigatiilor
In baza autorizarii judiciare date prin incheiere, conform art. 88, personalul ANRE, imputernicit in conditiile art. 84, poate efectua inspectii in orice alte spatii, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport apartinand conducatorilor, administratorilor, directorilor si altor angajati ai operatorilor economici ori asociatiilor de operatori economici supusi investigatiei.
ART. 88
Obtinerea autorizarii judiciare
(1) Personalul ANRE efectueaza inspectii, in conformitate cu prevederile art. 87, numai in baza deciziei de imputernicire emise de catre presedintele autoritatii competente si cu autorizarea judiciara data prin incheiere de catre presedintele Curtii de Apel Bucuresti sau de catre un judecator delegat de acesta. O copie certificata a deciziei de imputernicire si a autorizatiei judiciare se comunica obligatoriu persoanei supuse inspectiei, inainte de inceperea acesteia.
(2) Cererea de autorizare se judeca in camera de consiliu, fara citarea partilor. Judecatorul se pronunta asupra cererii de autorizare in termen de cel mult 48 de ore de la data inregistrarii cererii. Incheierea se motiveaza si se comunica autoritatii competente, in termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.
(3) In cazul in care inspectia trebuie desfasurata simultan in mai multe spatii dintre cele prevazute la art. 87, autoritatea competenta va introduce o singura cerere, instanta pronuntandu-se printr-o incheiere in care se vor indica spatiile in care urmeaza sa se desfasoare inspectia.
(4) Cererea de autorizare trebuie sa cuprinda toate informatiile de natura sa justifice inspectia, iar judecatorul sesizat este tinut sa verifice daca cererea este intemeiata.
(5) Oricare ar fi imprejurarile, inspectia se desfasoara intre orele 8,00 si 18,00 si trebuie efectuata in prezenta persoanei la care se efectueaza inspectia sau a reprezentantului sau. Inspectia poate continua si dupa ora 18,00 numai cu acordul persoanei la care se efectueaza inspectia sau a reprezentantului sau.
(6) Inventarele si punerile de sigilii se fac conform dispozitiilor Codului de procedura penala.
(7) Incheierea prevazuta la alin. (1) poate fi atacata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 48 de ore. Termenul de recurs pentru autoritatea competenta curge de la momentul comunicarii incheierii, potrivit prevederilor alin. (2). In ceea ce priveste persoana supusa inspectiei, termenul de recurs curge de la momentul comunicarii incheierii, potrivit prevederilor alin. (1). Recursul nu este suspensiv de executare.
(8) Presedintele Curtii de Apel Bucuresti sau judecatorul delegat de acesta are competenta sa emita autorizatia judiciara in vederea efectuarii inspectiei, potrivit art. 87. Instanta de judecata verifica daca decizia de imputernicire emisa de catre presedintele ANRE este autentica si daca masurile coercitive preconizate nu sunt nici arbitrare si nici excesive, avand in vedere, in special, gravitatea incalcarii suspectate, importanta elementelor de proba cautate, implicarea intreprinderii in cauza si probabilitatea rezonabila ca registrele si documentele privind activitatea, care au legatura cu obiectul inspectiei, sa fie pastrate in incintele pentru care se solicita autorizatia. Instanta de judecata poate solicita ANRE explicatii detaliate privind elementele care ii sunt necesare pentru a-i permite sa verifice proportionalitatea masurilor coercitive preconizate.
ART. 89
Accesul la documente si informatii
(1) Organele administratiei publice centrale si locale, precum si orice alte institutii si autoritati publice sunt obligate sa permita autoritatii competente accesul la documentele, datele si informatiile detinute de acestea, cu respectarea dispozitiilor legale.
(2) Autoritatea competenta, primind acces la documentele, datele si informatiile mentionate la alin. (1), are obligatia de a respecta caracterul datelor si informatiilor clasificate atribuit legal respectivelor documente, date si informatii.
ART. 90
Procedura de investigare
Procedura de investigare se face in conformitate cu regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatii de investigare, aprobat prin ordin al presedintelui ANRE.

CAPITOLUL VIII
Infractiuni si contraventii

ART. 91
Raspunderi
Incalcarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate.
ART. 92
Infractiuni
(1) Deteriorarea, modificarea fara drept sau blocarea functionarii echipamentului de masurare a energiei electrice livrate ori modificarea fara drept a componentelor instalatiilor energetice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(3) In cazul in care infractiunile prevazute la alin. (1) si (2) sunt savarsite de un salariat al unui titular de licenta, limitele speciale se majoreaza cu jumatate.
(4) Tentativa la infractiunile prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste.
ART. 93
Contraventii
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
1. desfasurarea de catre persoane fizice ori juridice de activitati si/sau prestari de servicii in sectorul energiei electrice fara a detine licenta ori autorizatie de infiintare conform prevederilor prezentei legi si ale regulamentului prevazut la art. 9 alin. (4);
2. proiectarea, executarea si verificarea instalatiilor electrice fara atestat si/sau autorizatie;
3. nerespectarea normelor tehnice emise de catre ANRE;
4. nerespectarea conditiilor de valabilitate asociate licentelor/atestatelor/autorizatiilor emise de ANRE;
5. incalcarea de catre participantii la piata de energie electrica a reglementarilor tehnice si/sau comerciale emise de ANRE;
6. refuzul de a permite efectuarea de actiuni de control dispuse de ANRE, precum si obstructionarea acesteia in indeplinirea atributiilor sale;
7. nefurnizarea/neprezentarea datelor, documentelor si/sau a informatiilor solicitate in termenele stabilite de ANRE sau furnizarea/prezentarea incompleta ori eronata a acestora, precum si/sau nerealizarea masurilor dispuse de aceasta;
8. refuzul nejustificat de a acorda acces oricarui solicitant la retele de interes public;
9. furnizarea de catre operatorul de distributie sau operatorul de transport si de sistem a unor informatii incomplete ori eronate necesare pentru accesul la retea;
10. neasigurarea de catre operatorul de distributie sau operatorul de transport si de sistem a unui tratament nediscriminatoriu intre utilizatorii retelei electrice;
11. intarzierea nejustificata in racordarea/alimentarea cu energie electrica a clientilor sau in realimentarea acestora dupa intrerupere, precum si propunerea unor solutii de racordare, altele decat cele optime din punct de vedere tehnic si cu costuri minime, conform actelor normative in vigoare si reglementarilor emise de ANRE;
12. punerea sub tensiune a instalatiilor electrice fara a exista incheiat contract de furnizare a energiei electrice, precum si/sau fara a exista montat un grup de masurare a energiei electrice, dupa caz;
13. necomunicarea unei oferte privind conditiile de furnizare a energiei electrice solicitantilor, conform prevederilor art. 58 alin. (1);
14. sistarea nejustificata a alimentarii cu energie electrica a clientilor;
15. nerespectarea prevederilor standardelor de performanta referitoare la serviciile publice de transport si distributie, precum si la serviciul universal din sectorul energiei electrice;
16. nerespectarea prevederilor clauzelor obligatorii din contractele-cadru emise de ANRE;
17. nerespectarea prevederilor legale privind schimbarea furnizorului de energie electrica;
18. divulgarea informatiilor sensibile din punct de vedere comercial privind operatiunile comerciale de catre operatorul de transport si de sistem, de operatorii de distributie sau de operatorul pietei de energie electrica, inclusiv a celor privind toate tranzactiile din cadrul contractelor de furnizare de energie electrica si/sau al instrumentelor financiare derivate din sectorul energiei electrice, cu exceptia cazului in care acestea sunt solicitate de autoritatile competente;
19. nerespectarea cerintelor de independenta a operatorului de distributie ori a operatorului de transport si de sistem si/sau a reglementarilor privind controlul direct ori indirect asupra unor intreprinderi din sectorul producerii, furnizarii, distributiei sau transportului de energie electrica;
20. nerespectarea de catre furnizorul de ultima instanta a obligatiei de a asigura serviciul universal clientilor, conform dispozitiilor prezentului titlu;
21. nerespectarea de catre producatori a obligatiilor care le revin potrivit art. 6 lit. p) si art. 28;
22. nerespectarea de catre operatorul de transport si de sistem a reglementarilor privind ordinea de merit in piata de echilibrare, privind dispecerizarea instalatiilor de producere si/sau utilizarea interconexiunilor cu celelalte sisteme;
23. neprezentarea de catre operatorul de transport si de sistem, in vederea aprobarii de catre ANRE, a planului de dezvoltare a retelei de transport, la termenele stabilite prin reglementarile in vigoare;
24. practicarea de preturi sau tarife neaprobate de catre ANRE, pentru activitatile reglementate;
25. nerespectarea reglementarilor emise de ANRE privind stabilirea preturilor si tarifelor;
26. nerespectarea reglementarilor privind separarea contabila a activitatilor desfasurate de catre operatorii economici titulari de licenta in sectorul energiei electrice;
27. nepublicarea si neactualizarea, pe pagina proprie de web, a datelor tehnice si comerciale prevazute de reglementari de catre participantii la piata de energie electrica;
28. refuzul clientilor finali de a permite accesul la grupurile de masurare, precum si la instalatiile aflate in patrimoniu si/sau in gestiunea operatorului de distributie ori a operatorului de transport si de sistem;
29. executarea de sapaturi sau de lucrari de orice fel in zonele de protectie a instalatiilor fara consimtamantul prealabil al titularului acestora;
30. interzicerea/impiedicarea de catre persoane fizice sau juridice a exercitarii drepturilor prevazute de prezenta lege, de acces, uz si servitute ori de restrangere a unor activitati, cu ocazia efectuarii lucrarilor de retehnologizare, reparatii, revizii, interventii la avarii, investitii, mentenanta si/sau racordare de noi utilizatori si pentru defrisare sau a taierilor de modelare, pentru crearea si mentinerea distantei regulamentare fata de retelele electrice;
31. utilizarea de catre un tert a componentelor retelelor electrice de distributie/transport in alte scopuri decat cele prevazute de legislatia din sectorul energiei electrice fara incheierea unui contract in acest sens cu detinatorul de drept al acestora;
32. nerespectarea de catre operatorul de transport si de sistem a obligatiilor prevazute la art. 13 alin. (2), (3) si (6) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009;
33. nerespectarea de catre operatorul de transport si de sistem si de catre ceilalti participanti la piata a obligatiilor prevazute la art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009;
34. nerespectarea de catre operatorul de transport si de sistem si de catre ceilalti participanti la piata a obligatiilor prevazute la art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009;
35. nerespectarea de catre operatorul de transport si de sistem si de catre ceilalti participanti la piata a obligatiilor prevazute in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 714/2009;
36. nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (2) lit. c) si d) si ale art. 48 alin. (2) lit. d) si e) privind stabilirea programului de conformitate si a agentului de conformitate;
37. nerespectarea de catre proprietarul retelei de transport a obligatiilor ce ii revin in temeiul prezentului titlu;
38. nerespectarea de catre operatorul de transport si de sistem a obligatiilor prevazute la art. 31 alin. (3).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:
1. in cazul persoanelor fizice, dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 1.000 lei pana la 2.000 lei, pentru cele prevazute la pct. 2, 11, 13, pct. 26 – 31;
b) cu amenda de la 2.000 lei pana la 4.000 lei, pentru cele prevazute la pct. 3 – 7, 9, 12, pct. 14 – 17, 21, 24 si 25;
c) cu amenda de la 4.000 lei pana la 8.000 lei, pentru cele prevazute la pct. 8, 18 si 36;
2. in cazul persoanelor juridice, dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 8.000 lei pana la 40.000 lei, pentru cele prevazute la pct. 2, 6, 7, 9, pct. 11 – 14, 16, 17, 23, 25, 27 – 31;
b) cu amenda de la 40.000 lei pana la 200.000 lei, pentru cele prevazute la pct. 1, 3 – 5, 8, 10, 15, 18, pct. 20 – 22, 26 si 36;
c) cu amenda de la 200.000 lei pana la 400.000 lei, pentru cele prevazute la pct. 24, pct. 32 – 35, 37 si 38;
d) cu amenda cuprinsa intre 1% – 10% din cifra de afaceri anuala, pentru cea prevazuta la pct. 19.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:
a) reprezentantii imputerniciti ai autoritatii competente, in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) pct. 1 – 27 si pct. 32 – 38;
b) reprezentantii imputerniciti ai consiliilor locale, in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) pct. 29 si 31;
c) politisti, jandarmi sau politisti locali, impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai operatorilor de retea, in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) pct. 28 – 31.
(4) Pentru contraventiile prevazute la alin. (1), savarsite in mod repetat, participantii la piata de energie electrica, persoane juridice, pot fi sanctionati cu amenda cuprinsa intre 1% – 5% din cifra de afaceri. Prin contraventie savarsita in mod repetat se intelege savarsirea de cel putin 3 ori a aceleiasi fapte contraventionale in decursul unui an.
(5) Prin cifra de afaceri anuala se intelege cifra de afaceri rezultata din activitatea reglementata pentru care s-a aplicat contraventia persoanei contraveniente, realizata in anul financiar anterior sanctionarii faptei.
(6) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei sau, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (2) si (4), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(7) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 2 ani de la data savarsirii faptei.
ART. 94
Regimul juridic al contraventiilor
Contraventiilor prevazute la art. 93 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 95
Constatarea contraventiilor
In vederea constatarii contraventiilor prevazute la art. 93 alin. (1), agentii constatatori mentionati la art. 93 alin. (3) au acces, in conditiile legii, in cladiri, incaperi, la instalatii si in orice alt loc, pana la receptoarele de energie, si au dreptul sa verifice instalatia, precum si sa execute masuratori si determinari. Proprietarii si cei care exploateaza aceste cladiri, locuri sau instalatii sunt obligati sa puna la dispozitia agentilor constatatori documentele si actele specifice activitatii lor.

CAPITOLUL IX
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 96
Intrarea in vigoare
(1) Dispozitiile art. 32 intra in vigoare la data de 3 martie 2013.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 7 – 11.
(3) In termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatea competenta aproba regulamentul de furnizare a energiei electrice.
(4) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ANRE va adapta cadrul de reglementare in concordanta cu prezentul titlu.
(5) Pana la adaptarea cadrului de reglementare, toate actele normative emise in temeiul Legii nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, isi pastreaza valabilitatea, cu exceptia prevederilor contrare prezentului titlu.
(6) In scopul simplificarii procedurilor birocratice de autorizare, autorizarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, verificare si executie a lucrarilor aferente instalatiilor electrice apartinand SEN se realizeaza numai conform reglementarilor emise de ANRE, cu respectarea prevederilor prezentului titlu.
(7) Orice alta forma de autorizare realizata de alte entitati publice referitoare la activitatile prevazute la alin. (6) este interzisa incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(8) Persoanele fizice autorizate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi desfasoara activitatea pana la expirarea termenului de valabilitate a autorizatiilor.
ART. 97
Dispozitii finale
(1) In actele normative in care apar sintagmele “furnizor implicit” si “furnizor de ultima optiune”, acestea se inlocuiesc cu sintagma “furnizor de ultima instanta”.
(2) Ministerul de resort notifica Comisiei Europene cu privire la adoptarea prezentei legi si a altor acte administrative necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor Directivei 2009/72/CE, inclusiv prin transmiterea textelor acestor acte normative.
(3) In termen de 24 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ministerul de resort realizeaza o evaluare a functionarii operatorului de transport si de sistem in baza modelului “operator independent de sistem” si, daca este cazul, propune Guvernului adoptarea modelului de separare a proprietatii, conform art. 9 alin. (1) din Directiva 2009/72/CE.
(4) Un operator economic integrat pe verticala care detine in proprietate o retea de transport nu poate fi impiedicat sa adopte masurile necesare implementarii modelului de separare a proprietatii prevazut la art. 9 alin. (1) din Directiva 2009/72/CE.

TITLUL II
Gazele naturale

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 98
Domeniul de reglementare
(1) Prezentul titlu stabileste cadrul de reglementare pentru desfasurarea activitatilor privind productia, transportul, distributia, furnizarea si inmagazinarea gazelor naturale, modalitatile de organizare si functionare a sectorului gazelor naturale, de acces pe piata, precum si criteriile si procedurile aplicabile pentru acordarea de autorizatii si/sau licente in sectorul gazelor naturale.
(2) Prevederile prezentului titlu se aplica intr-un mod nediscriminatoriu si pentru biogaz, gaz obtinut din biomasa sau alte tipuri de gaze, in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic ca acestea sa fie injectate ori transportate prin sistemele de transport/distributie al/a gazelor naturale si prin conductele de alimentare din amonte si/sau sa fie utilizate in instalatii de utilizare, in deplina siguranta.
ART. 99
Obiectivele activitatilor in sectorul gazelor naturale
Activitatile in sectorul gazelor naturale trebuie sa se desfasoare pentru realizarea urmatoarelor obiective de baza:
a) asigurarea dezvoltarii durabile a economiei nationale;
b) asigurarea continuitatii si a sigurantei in alimentarea cu gaze naturale a clientilor;
c) protejarea intereselor legitime ale clientilor finali de gaze naturale;
d) promovarea, stimularea si asigurarea concurentei pe piata de gaze naturale;
e) armonizarea legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene in domeniu, cu respectarea principiului subsidiaritatii;
f) transparenta preturilor si a tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale;
g) dezvoltarea sectorului gazelor naturale in conditii de eficienta economica si protectie a mediului;
h) promovarea producerii si utilizarii surselor noi si regenerabile de gaze;
i) asigurarea accesului nediscriminatoriu la sursele de gaze naturale;
j) asigurarea masurilor de securitate in vederea prevenirii si combaterii actelor de terorism si sabotaj asupra infrastructurii sectorului gazelor naturale;
k) dezvoltarea interconectarilor sistemelor de transport al gazelor naturale cu sistemele similare din tarile vecine si cu alte infrastructuri de transport si integrarea Sistemului national de transport al gazelor naturale in Reteaua europeana de transport si sistem de gaze naturale – ENTSO-G, denumita in continuare ENTSO-G;
l) asigurarea conditiilor necesare pentru buna functionare a pietei gazelor naturale si pentru integrarea pietei nationale in piata interna europeana a gazelor naturale;
m) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tertilor la conductele de alimentare din amonte, depozitele de inmagazinare, sistemele de transport, sistemele de distributie a gazelor naturale, precum si la instalatiile GNL;
n) asigurarea functionarii instalatiilor tehnologice de suprafata din campurile de productie, a depozitelor de inmagazinare, a sistemelor de transport si de distributie a gazelor naturale, in conditii de siguranta si eficienta;
o) asigurarea capacitatii de inmagazinare a gazelor naturale pentru nevoile curente si pentru cele care contribuie la securitatea energetica a tarii.
ART. 100
Intelesul unor termeni si expresii
In sensul prezentului titlu, urmatorii termeni si expresii se definesc dupa cum urmeaza:
1. acces la conductele de alimentare din amonte – dreptul unui operator economic din sectorul gazelor naturale sau al unui client eligibil de a utiliza conductele de alimentare din amonte, mai putin partea utilizata in procesele de productie a gazelor naturale, respectiv in punctul in care gazele naturale indeplinesc conditiile tehnice de calitate pentru a putea fi comercializate;
2. acces la sistemul de distributie – dreptul unui operator economic din sectorul gazelor naturale sau al unui client de a utiliza sistemul de distributie;
3. acces la sistemul de inmagazinare – dreptul unui operator economic din sectorul gazelor naturale sau al unui client de a utiliza sistemul de inmagazinare subterana;
4. acces la sistemul de transport – dreptul unui operator economic din sectorul gazelor naturale sau al unui client de a utiliza sistemul de transport;
5. acces la terminalul GNL – dreptul unui operator economic din sectorul gazelor naturale sau al unui client de a utiliza terminalul GNL;
6. activitati conexe – activitati complementare celor de productie, transport, distributie, inmagazinare a gazelor naturale, ce sunt desfasurate de catre operatorul licentiat, conform conditiilor de valabilitate ale licentelor de operare a sistemelor respective;
7. aparat de utilizare – parte componenta a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, destinata sa consume gaze naturale in calitate de combustibil sau de materie prima, cu indeplinirea conditiilor legale pentru functionare;
8. autorizatie/licenta – actul administrativ individual emis de ANRE, acordat unei persoane fizice sau juridice, pentru exercitarea unui drept si executarea unor obligatii;
9. autoritate competenta – Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei – ANRE, care este organizata si functioneaza in conformitate cu prevederile legii;
10. aviz tehnic – documentul emis in urma analizei unei documentatii tehnice, care atesta respectarea conditiilor impuse de legislatia in vigoare;
11. biogaz – amestec de gaze de origine biogena produs prin procese de fermentatie, gazeificare sau piroliza a unor substante organice;
12. biometan – biogaz adus la parametrii de calitate pentru a putea fi utilizat in retelele de transport si distributie in amestec cu gazele naturale;
13. bunuri proprietate a tertilor – elemente componente ale sistemelor de transport sau ale sistemelor de distributie, utilizate de catre operatorii licentiati pentru realizarea serviciilor de transport sau de distributie, bunuri neincluse in patrimoniul acestora;
14. capacitate – fluxul maxim, exprimat in unitate de volum pe unitate de timp sau in unitate de energie pe unitate de timp, la care are dreptul utilizatorul retelei in conformitate cu prevederile contractuale;
15. capacitate contractata – capacitatea pe care operatorul sistemului a alocat-o unui utilizator printr-un contract;
16. capacitate disponibila – partea din capacitatea tehnica care nu este alocata si este inca disponibila pentru sistem in momentul respectiv;
17. capacitate ferma – capacitatea garantata contractual ca fiind neintreruptibila de catre operatorul sistemului;
18. capacitate intreruptibila – capacitatea care poate fi intrerupta de operatorul sistemului, in conformitate cu conditiile prevazute in contractul cu utilizatorul retelei sau prin reglementarile specifice;
19. capacitate neutilizata – capacitatea ferma pe care a achizitionat-o un utilizator al retelei, in baza unui contract, dar pe care utilizatorul nu a nominalizat-o pana la termenul-limita specificat in contract;
20. capacitate tehnica – capacitatea ferma maxima pe care o poate oferi operatorul sistemului unui utilizator, luand in considerare integritatea sistemului respectiv si cerintele de exploatare ale acestuia;
21. client – clientul angro, clientul final de gaze naturale sau un operator economic din sectorul gazelor naturale care cumpara gaze naturale;
22. client angro – persoana fizica sau juridica, alta decat un operator de transport si de sistem sau un operator de distributie, care cumpara gaze naturale in scopul revanzarii in interiorul sau in afara sistemului in care este stabilita;
23. client casnic – clientul care cumpara gaze naturale pentru consumul casnic propriu;
24. client eligibil – clientul care este liber sa cumpere gaze naturale de la un furnizor ales de acesta;
25. client final – clientul care cumpara gaze naturale pentru uz propriu;
26. client industrial – clientul final noncasnic al carui consum anual de gaze naturale estimat la locul de consum, in baza tipului si debitelor aparatelor de utilizare a gazelor instalate, este de cel putin 450.000 MWh; fac exceptie centralele in cogenerare de inalta eficienta cu o putere instalata mai mare de 10 MW, care produc energie termica destinata SACET, care sunt considerate clienti industriali, indiferent de nivelul consumului lor;
27. client industrial nou – clientul industrial care se racordeaza pentru prima oara la un sistem; nu se considera clienti industriali noi acei clienti care sunt succesorii in drepturi – universali, cu titlu universal si/sau cu titlu particular – ai unor clienti finali care au sau care au avut o instalatie de racordare la un sistem de distributie ori de transport al gazelor naturale sau la o conducta de alimentare din amonte;
28. client noncasnic – clientul care cumpara gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu;
29. client vulnerabil – clientul final apartinand unei categorii de clienti casnici care, din motive de varsta, sanatate sau venituri reduse, se afla in risc de marginalizare sociala si care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiaza de masuri de protectie sociala, inclusiv de natura financiara. Masurile de protectie sociala, precum si criteriile de eligibilitate pentru acestea se stabilesc prin acte normative;
30. client intreruptibil – client final care poate contribui decisiv la mentinerea functionarii in deplina siguranta a Sistemului national de transport al gazelor naturale si a sistemelor de distributie, prin reducerea consumului, pana la oprire, si care are obligatia incheierii unui contract pentru prestarea serviciilor intreruptibile; obligatiile, drepturile, conditiile de contractare, de reducere sau de oprire se stabilesc de ANRE si ministerul de resort printr-un regulament specific;
31. cod – colectie de reglementari cu caracter tehnic si/sau comercial, elaborate sau aprobate de catre ANRE, prin care se stabilesc reguli si proceduri pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale;
32. conducta de alimentare din amonte – ansamblul format din conducte, inclusiv instalatiile, echipamentele si dotarile aferente, prin care se asigura transportul gazelor naturale, delimitat de robinetul de sectionare la iesirea din instalatia de conditionare sau, in lipsa acesteia, de la punctul in care gazele naturale indeplinesc conditiile tehnice de calitate pentru a putea fi comercializate, apartinand producatorului de gaze naturale, si sistemul de transport, sistemul de distributie, un terminal GNL sau clientul final;
33. conducta de transport – ansamblul format din conducte, inclusiv instalatiile, echipamentele si dotarile aferente, care functioneaza in principal in regim de inalta presiune, prin care se asigura transportul gazelor naturale intre punctele de preluare din conductele de alimentare din amonte, din conductele de interconectare, punctele de preluare din import sau din terminalele GNL, pana la punctele de predare la operatorii de distributie, la clientii finali sau in conductele de interconectare;
34. conducta de interconectare – conducta de transport care traverseaza sau trece peste o frontiera dintre doua state membre ale Uniunii Europene pentru unicul scop al conectarii sistemelor de transport ale acestor state; conductele de interconectare cu statele ce nu sunt membre ale Uniunii Europene sunt supuse prevederilor acordurilor cu aceste state;
35. consum tehnologic – cantitatea de gaze naturale, certificata pe baza metodologiei elaborate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, denumita in continuare ANRM, sau ANRE, dupa caz, necesara a fi consumata de catre un operator economic pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari desfasurarii activitatii de productie, transport, inmagazinare sau distributie a gazelor naturale;
36. contract de furnizare a gazelor naturale – un contract de vanzare-cumparare a gazelor naturale, care exclude un instrument de finantare din domeniul gazelor naturale;
37. contorizare inteligenta – sistem avansat de contorizare care furnizeaza informatii consumatorului final si operatorului privind consumul real de energie electrica sau de gaze naturale, precum si despre momentul efectiv al consumului si care ofera optiuni consumatorului in vederea utilizarii eficiente a energiei;
38. depozit de inmagazinare subterana – spatiul din scoarta terestra avand calitati naturale sau dobandite ca urmare a unor operatiuni petroliere sau activitati miniere anterioare, proprii pentru injectarea, depozitarea si extragerea unor volume de gaze naturale, aflat in proprietatea publica a statului;
39. detinerea controlului – orice drepturi, contracte sau orice alte elemente care, fiecare in parte ori luate impreuna si tinand seama de circumstantele de fapt sau de drept, confera posibilitatea de a exercita o influenta determinanta asupra unei intreprinderi, in special prin:
a) drepturi de proprietate sau de folosinta asupra totalitatii ori a unei parti din activele unei intreprinderi;
b) drepturi sau contracte care confera o influenta determinanta asupra structurii intreprinderii, votului sau deciziilor organelor de conducere ale unei intreprinderi;
40. dispecerizare – activitatea specifica de echilibrare permanenta si operativa, la nivelul sistemelor, a cantitatilor de gaze naturale intrate si, respectiv, iesite, la parametrii rezultati din obligatiile de livrare, precum si luarea masurilor de limitare a efectelor situatiilor exceptionale, cum ar fi: temperaturi foarte scazute, calamitati naturale, avarii majore si altele asemenea, prin folosirea de mijloace specifice;
41. distributia gazelor naturale – activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de conducte de distributie pentru a fi furnizate clientilor, dar neincluzand furnizarea;
42. durata de functionare – intervalul de timp in care un obiectiv din sectorul gazelor naturale realizeaza scopul pentru care a fost construit in conditii de siguranta si de eficienta economica, conform reglementarilor in vigoare;
43. furnizarea gazelor naturale – activitatea comerciala de vanzare a gazelor naturale, inclusiv GNL, catre clienti;
44. furnizor – persoana fizica sau juridica ce realizeaza activitatea de furnizare a gazelor naturale;
45. furnizor de ultima instanta – furnizorul desemnat de autoritatea competenta pentru a presta serviciul de furnizare in conditii specifice reglementate;
46. gaz natural comprimat pentru vehicule (GNCV) – gazul natural stocat in recipiente sub presiune, prin comprimare, in scopul utilizarii drept combustibil pentru vehicule cu motoare termice;
47. gaz natural lichefiat (GNL) – gazul natural care, in urma unor procese specifice, este adus in stare lichida si stocat in recipiente speciale;
48. gaze naturale – gazele libere din zacamintele de gaz metan, gazele dizolvate in titei, cele din campul de gaze asociat zacamintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide;
49. gaze petroliere lichefiate (GPL) – fractii de hidrocarburi usoare derivate din procesele de rafinare, din instalatiile de stabilizare a titeiului si din procesarea gazelor naturale, care sunt in mod normal lichefiate, prin cresterea presiunii sau scaderea temperaturii, pentru a fi transportate ori depozitate, avand o presiune de vapori care nu o depaseste pe cea admisa pentru propanul comercial, compuse predominant din urmatoarele hidrocarburi, singure sau in amestec: propan, propena (propilena), butan (n-butan si/sau izo-butan) si butene (butilene), inclusiv butadiene;
50. informatie sensibila comercial – informatie a carei divulgare ar putea restrange, impiedica ori denatura concurenta pe piata de gaze naturale si/sau ar conduce la producerea de prejudicii participantilor la piata;
51. infrastructura noua – infrastructura care nu a fost finalizata pana la data de 4 august 2003;
52. instalatie tehnologica de suprafata aferenta productiei de gaze naturale – ansamblul format din aparatele, accesoriile si conductele, inclusiv cele din amonte, utilizate pentru productia si vehicularea gazelor naturale;
53. instalatie de inmagazinare – instalatia utilizata pentru inmagazinarea gazelor naturale si care este detinuta si/sau exploatata de un operator de inmagazinare, inclusiv instalatiile GNL utilizate pentru stocare, dar excluzand partea utilizata pentru activitatile de productie, precum si instalatiile rezervate exclusiv pentru operatorii de transport si de sistem, in vederea indeplinirii atributiilor lor;
54. instalatie de utilizare – ansamblul de conducte, aparate si accesorii, inclusiv focarul si cosul de evacuare a gazelor arse, situat dupa statia/postul de reglare a presiunii si masurare a debitului, dupa caz, cu exceptia aparatului de masurare a debitului, care face parte din sistemul de distributie;
55. instrument financiar derivat pe gaze naturale – instrument financiar derivat pe marfuri, astfel cum sunt aceste tipuri de instrumente financiare explicitate in reglementarile in vigoare privind pietele de instrumente financiare;
56. inmagazinarea gazelor naturale – ansamblul de activitati si operatiuni desfasurate de operatorul de inmagazinare pentru sau in legatura cu rezervarea capacitatii de inmagazinare in depozitele subterane si pentru injectia, depozitarea si extractia din aceste capacitati a unor cantitati determinate de gaze naturale;
57. magistrala directa – conducta de transport de gaze naturale complementara sistemului interconectat;
58. monopol natural in domeniul gazelor naturale – situatie in care serviciile de transport, de inmagazinare/stocare sau de distributie a gazelor naturale se asigura de catre un singur operator pentru o zona determinata;
59. obiectiv din sectorul gazelor naturale – conducta de alimentare din amonte aferenta productiei de gaze naturale, un sistem de transport, distributie sau inmagazinare a gazelor naturale ori o parte componenta a uneia dintre acestea;
60. operator al terminalului GNL – persoana fizica sau juridica ce realizeaza activitatea de lichefiere a gazelor naturale ori importul, descarcarea si regazeificarea GNL si raspunde de exploatarea unei instalatii GNL;
61. operator al pietei de gaze naturale – persoana juridica ce asigura organizarea si administrarea pietelor centralizate, cu exceptia pietei de echilibrare, in vederea tranzactionarii angro de gaze naturale pe termen scurt, mediu si lung;
62. operator conducte de alimentare din amonte – persoana fizica sau juridica ce realizeaza activitatea de productie a gazelor naturale si raspunde de exploatarea, intretinerea si, daca este necesar, dezvoltarea conductelor de alimentare din amonte intr-o anumita zona;
63. operator de distributie – persoana fizica sau juridica ce realizeaza activitatea de distributie a gazelor naturale in una sau mai multe zone delimitate si raspunde de exploatarea, intretinerea si dezvoltarea sistemului in respectiva zona si, dupa caz, a interconectarilor sale cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului, in vederea satisfacerii la un nivel rezonabil a cererii pentru distributia gazelor naturale;
64. operator de inmagazinare – persoana fizica sau juridica ce realizeaza activitatea de inmagazinare si raspunde de exploatarea instalatiei de inmagazinare a gazelor naturale;
65. operator de transport si de sistem – persoana fizica sau juridica ce realizeaza activitatea de transport al gazelor naturale si raspunde de exploatarea, intretinerea si, daca este necesar, dezvoltarea sistemului de transport intr-o anumita zona si, dupa caz, a interconectarilor sale cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului, in vederea satisfacerii cererii pentru transportul gazelor naturale;
66. operator economic afiliat – orice alt operator economic care, direct sau indirect, controleaza operatorul economic specificat, este controlat de acesta ori este sub control comun impreuna cu acest operator economic;
67. operator economic din sectorul gazelor naturale – persoana fizica sau juridica, cu exceptia clientilor finali, care desfasoara cel putin una dintre urmatoarele activitati: productie, transport, distributie, furnizare, administrare de piata centralizata, cumparare sau inmagazinare de gaze naturale, inclusiv GNL, si care are atributii comerciale, tehnice si/sau de mentenanta legate de respectivele activitati;
68. operator economic integrat din sectorul gazelor naturale – operator economic din sectorul gazelor naturale integrat vertical sau orizontal;
69. operator economic integrat pe orizontala – operator economic din sectorul gazelor naturale care desfasoara cel putin una dintre activitatile de productie, transport, distributie, furnizare sau inmagazinare a gazelor naturale, precum si o activitate din afara sectorului gazelor naturale;
70. operator economic integrat pe verticala – operator economic sau un grup de operatori din sectorul gazelor naturale in care aceeasi persoana ori aceleasi persoane este (sunt) indreptatita (indreptatite), in mod direct sau indirect, sa exercite controlul asupra acestuia si care desfasoara cel putin una dintre activitatile de transport, distributie, inmagazinare a gazelor naturale, inclusiv pentru GNL, si cel putin una dintre activitatile de productie sau de furnizare de gaze naturale;
71. piata de gaze naturale – cadrul de organizare in care se tranzactioneaza gaze naturale si serviciile asociate;
72. piata centralizata de gaze naturale – cadrul organizat de desfasurare a tranzactiilor cu gaze naturale intre diversi operatori economici, intermediate de operatorul pietei de gaze naturale sau de operatorul de transport si de sistem, pe baza unor reguli specifice aprobate de autoritatea competenta;
73. piata de echilibrare a gazelor naturale – cadrul organizat de desfasurare a tranzactiilor cu gaze naturale intre diversi operatori economici, intermediate de operatorul sistemului de transport, pe baza unor reguli specifice aprobate de ANRE;
74. planificare pe termen lung – planificarea pe termen lung a capacitatii de alimentare si transport a operatorilor economici din sectorul gazelor naturale, in scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului, al diversificarii surselor si al asigurarii alimentarii clientilor;
75. pret reglementat – pretul la care este realizata furnizarea gazelor naturale in baza unui contract-cadru, a unor standarde de calitate a serviciului si/sau a unor conditii specifice stabilite de autoritatea competenta;
76. racord – conducta de legatura intre o ramura principala (conducta de alimentare din amonte, conducta de transport, conducta de distributie a gazelor naturale) si o statie de masurare sau o statie de reglare, masurare, predare a gazelor naturale, care alimenteaza un sistem de distributie, unul ori mai multi clienti finali;
77. retea de transport si/sau de distributie – ansamblul de conducte conectate intre ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale, conform reglementarilor tehnice specifice;
78. rezervare de capacitate – mentinerea unei parti din capacitatea disponibila de transport/distributie/inmagazinare la dispozitia utilizatorilor in vederea transportului/distributiei/inmagazinarii unei cantitati de gaze naturale determinate;
79. sectorul gazelor naturale – ansamblul activitatilor desfasurate de operatorii economici pentru productia, transportul, inmagazinarea, distributia si furnizarea de gaze naturale, biogaz, biometan, GPL, GNL si GNCV, precum si instalatiile si echipamentele folosite pentru realizarea acestor activitati;
80. serviciu de sistem – orice serviciu necesar pentru accesul si exploatarea retelelor de transport, retelelor de distributie, instalatiilor GNL si/sau de inmagazinare, inclusiv dispozitive de echilibrare a sarcinilor, de amestecare si de injectare a gazelor inerte, dar excluzand instalatiile rezervate exclusiv pentru operatorii de transport si de sistem, de distributie sau de inmagazinare in vederea indeplinirii atributiilor acestora;
81. siguranta – siguranta aprovizionarii cu gaze naturale si securitatea tehnica a obiectivelor;
82. sistem – orice retea de transport, distributie, terminal GNL si/sau instalatie de inmagazinare exploatata de un operator economic din sectorul gazelor naturale, inclusiv instalatiile aferente acestora prin care se asigura servicii de sistem, inclusiv stocarea in conducte, precum si instalatiile operatorilor economici afiliati, necesare pentru asigurarea accesului la sistemul de transport, de distributie, la depozitul de inmagazinare sau terminalul GNL;
83. sistem de transport – ansamblul de conducte conectate intre ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale, conform reglementarilor tehnice specifice, prin care se asigura preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import si livrarea catre distribuitori, clienti directi, la inmagazinare, si catre beneficiarii din diverse tari;
84. sistemul national de transport (SNT) – sistemul de transport situat pe teritoriul Romaniei si care se afla in proprietatea publica a statului;
85. sistem interconectat – un numar de sisteme legate intre ele;
86. stocare in conducta – stocarea gazelor prin compresie in sistemele de transport si distributie a gazelor naturale, dar excluzand cantitatile de gaze naturale rezervate de operatorii sistemului de transport sau distributie in vederea indeplinirii atributiilor acestora;
87. terminal de coasta – ansamblul de instalatii amplasat pe tarmul Marii Negre unde se asigura preluarea gazelor naturale provenite din perimetrele de exploatare submarine, respectiv punctul in care gazele naturale indeplinesc conditiile tehnice de calitate pentru a putea fi comercializate;
88. terminal GNL – totalitatea instalatiilor necesare pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul, descarcarea si regazeificarea GNL si care include serviciile auxiliare si instalatiile de inmagazinare temporara necesare pentru procesul de regazeificare si livrarea ulterioara catre sistemul de transport, dar care nu include nicio parte a terminalelor GNL utilizate pentru stocare;
89. transportul gazelor naturale – vehicularea gazelor naturale printr-o retea care consta in principal din conducte de inalta presiune, alta decat o retea de conducte de alimentare din amonte si decat acea parte din conductele de inalta presiune care este folosita in principal pentru distributia de gaze naturale la nivel local, in scopul de a le livra clientilor, dar fara a include furnizarea;
90. utilizator de sistem – persoana fizica sau juridica ce alimenteaza sistemul sau este deservita de sistem;
91. zona de protectie – zona adiacenta obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsa in spatiu, in care se instituie interdictii privind accesul persoanelor, regimul activitatilor si al constructiilor, stabilite prin norme tehnice;
92. zona de siguranta – zona adiacenta obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsa in spatiu, in care se instituie restrictii si interdictii, in scopul asigurarii functionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, stabilite prin norme tehnice; zona de siguranta cuprinde si zona de protectie.

CAPITOLUL II
Autoritati si competente

ART. 101
Strategia si politica energetica in sectorul gazelor naturale
(1) Strategia energetica nationala defineste obiectivele sectorului gazelor naturale pe termen mediu si lung si modalitatile de realizare a acestora, in conditiile asigurarii unei dezvoltari durabile a economiei nationale. Strategia energetica se elaboreaza de ministerul de resort si se aproba de Guvern, cu consultarea organizatiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali si a reprezentantilor mediului de afaceri.
(2) Politica energetica, urmarind directiile stabilite prin strategia energetica, este elaborata de ministerul de resort, pe baza programului de guvernare, pentru un interval de timp mediu si cu considerarea evolutiilor probabile pe termen lung, cu consultarea organizatiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali si a reprezentantilor mediului de afaceri, avand in vedere, in principal:
a) constituirea cadrului institutional corespunzator, prin stabilirea organismelor si a autoritatii competente pentru realizarea acestei politici;
b) asigurarea securitatii in aprovizionarea cu gaze naturale;
c) prognozarea importurilor si a exporturilor de gaze naturale;
d) elaborarea programelor de dezvoltare in sectorul gazelor naturale;
e) asigurarea protectiei mediului;
f) cresterea eficientei economice si/sau energetice in productia, inmagazinarea, transportul, distributia si utilizarea gazelor naturale;
g) stimularea dezvoltarii capacitatilor de inmagazinare a gazelor naturale, a capacitatilor de injectie/extractie din depozite si a constituirii stocurilor strategice;
h) precizarea liniilor directoare privind cercetarea si dezvoltarea specifice sectorului gazelor naturale si promovarea tehnologiilor avansate in domeniu;
i) dezvoltarea cooperarii internationale.
(3) Guvernul, ministerul de resort si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale iau masuri pentru realizarea obiectivelor politicii energetice prevazute la alin. (2) si examineaza, anual sau ori de cate ori este necesar, stadiul indeplinirii prevederilor acestuia.
ART. 102
Atributiile ministerului de resort
Ministerul de resort elaboreaza politica in domeniul gazelor naturale si asigura ducerea la indeplinire a acesteia, in conditiile prevederilor prezentului titlu, avand urmatoarele atributii principale:
a) implementeaza politica energetica a Guvernului;
b) elaboreaza programe si planuri de masuri pentru aplicarea politicii Guvernului in sectorul gazelor naturale;
c) asigura elaborarea de studii pe baza carora urmeaza a fi stabilite prioritatile privind investitiile din sectorul gazelor naturale;
d) elaboreaza proiecte de acte normative pentru sectorul gazelor naturale, cu consultarea partilor interesate;
e) exercita calitatea de concedent pentru serviciul public de distributie a gazelor naturale si pentru concesionarea bunurilor din domeniul public al statului aferente sectorului gazelor naturale;
f) supravegheaza aplicarea si respectarea masurilor stabilite pentru protectia mediului de catre participantii la activitatile din sectorul gazelor naturale;
g) asigura armonizarea cu standardele si reglementarile Uniunii Europene in domeniul gazelor naturale si creeaza mecanismele necesare aplicarii acestora;
h) asigura monitorizarea respectarii angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana pentru sectorul gazelor naturale si coordoneaza transpunerea si implementarea acestor angajamente de catre institutiile implicate;
i) elaboreaza si fundamenteaza, impreuna cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si cu organizatiile patronale si sindicale, propunerile de politica sociala specifice sectorului gazelor naturale, programele de asistenta sociala si medicala, de asigurari de risc si accidente, in vederea evitarii riscurilor profesionale si a reabilitarii celor care au suferit accidente de munca si boli profesionale;
j) monitorizeaza aspectele privind siguranta alimentarii, in special privind echilibrul cerere/oferta de pe piata nationala, la nivelul cererii viitoare prognozate si al rezervelor disponibile, la capacitatea suplimentara avuta in vedere, planificata sau in constructie, la calitatea si nivelul de intretinere a retelelor, precum si la masurile necesare pentru a se face fata varfurilor de cerere si deficitului de alimentare a unuia sau mai multor furnizori. In acest sens, publica la fiecare 2 ani, pana la 31 iulie, un raport care sa evidentieze constatarile facute in monitorizarea acestor aspecte, precum si orice masuri luate sau preconizate in vederea abordarii lor si inainteaza imediat acest raport Comisiei Europene;
k) promoveaza si faciliteaza, impreuna cu ANRE, cooperarea dintre operatorii de transport si de sistem la nivel regional, inclusiv in ceea ce priveste aspectele transfrontaliere, cu scopul de a crea o piata interna competitiva a gazelor naturale; aceasta cooperare acopera zonele geografice definite in conformitate cu art. 12 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retelele pentru transportul gazelor naturale si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, precum si alte zone geografice;
l) asigura punerea in aplicare a masurilor prevazute in Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind masurile de garantare a securitatii aprovizionarii cu gaze naturale si de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului;
m) avizeaza, impreuna cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, normativele de protectie a muncii in sectorul gazelor naturale;
n) realizeaza planul national de actiune in cazuri de saracie energetica, defineste situatiile critice si clientii care nu pot fi deconectati in astfel de situatii.

CAPITOLUL III
Concesionarea si regimul drepturilor asupra proprietatii altuia

ART. 103
Obiectul concesiunii
Bunurile proprietate publica aferente obiectivelor/sistemelor de transport si inmagazinare a gazelor naturale, precum si serviciile de transport, de inmagazinare si de distributie a gazelor naturale fac obiectul concesionarii catre persoane juridice romane sau straine, in conditiile legii.
ART. 104
Concesionarea serviciului public de distributie a gazelor naturale
(1) Serviciul public de distributie a gazelor naturale se concesioneaza pentru una sau mai multe zone delimitate – unitati administrativ-teritoriale; concesiunea este exclusiva pentru zonele delimitate in care s-a acordat.
(2) Ministerul de resort initiaza procesul de atribuire a concesiunii, in urma solicitarii primite de la o persoana sau autoritate publica interesata, in conditiile legii; solicitarea este insotita de un studiu de fezabilitate aprobat de catre ANRE.
(3) Studiul de fezabilitate prevazut la alin. (2) se intocmeste, in conformitate cu prevederile metodologiei elaborate si aprobate de catre ANRE, de un operator economic autorizat de ANRE, se avizeaza prin decizie a ANRE si este parte integranta din documentatia de atribuire a concesiunii.
(4) Decizia favorabila a ANRE este obligatorie pentru initierea procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distributie a gazelor naturale.
(5) Concedentul, in colaborare cu ANRE, va lua masurile ce se impun astfel incat sa se asigure, dupa caz, concesionarea mai multor unitati administrativ-teritoriale invecinate in cadrul unui singur contract; ministerul de resort si autoritatea competenta vor urmari ca solutia tehnica de alimentare a zonei concesionate sa fie realizata, de regula, prin intermediul unui singur racord.
(6) In conditii justificate, concedentul serviciului public de distributie, cu avizul prealabil al ANRE, poate decide extinderea zonei concesionate pentru una sau mai multe localitati apartinatoare unitatii administrativ-teritoriale, din cadrul careia, pentru cel putin o localitate, serviciul de distributie a fost deja concesionat; extinderea zonei concesionate se realizeaza prin act aditional la contractul de concesiune incheiat cu concesionarul din zona respectiva, definita conform prevederilor alin. (1).
(7) Dupa adjudecarea concesiunii, in vederea desfasurarii activitatii, concesionarul solicita autorizatiile/licentele specifice prevazute de legislatia in vigoare.
(8) Solicitantii de gaze naturale situati in zone delimitate care nu sunt concesionate pot fi alimentati in conditiile prevazute la art. 152.
ART. 105
Asigurarea urmaririi executarii lucrarilor
Concesionarul serviciului public de distributie a gazelor naturale trebuie sa asigure urmarirea executarii lucrarilor prevazute in contractul de concesiune, prin personal propriu, autorizat conform reglementarilor ANRE, precum si prin personal contractual, autorizat conform legislatiei in vigoare.
ART. 106
Retragerea concesiunii
(1) Dreptul de concesiune poate fi retras de concedent in situatiile in care titularul:
a) nu efectueaza volumul de lucrari in termenele prevazute in contract;
b) nu respecta clauzele esentiale definite ca atare de catre partile din contract, care includ obligatoriu clauzele privind plata redeventelor si protectia mediului;
c) incalca in mod sistematic conditiile de valabilitate ale licentelor de distributie a gazelor naturale sau ale legislatiei privitoare la siguranta in functionare a obiectivelor.
(2) Decizia de retragere a concesiunii emisa de concedent poate fi contestata, in termen de 60 de zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competenta. Decizia ramasa definitiva va fi publicata conform prevederilor legale.
(3) Licenta corelativa concesiunii se retrage de ANRE, in conditiile incetarii contractului de concesiune.
ART. 107
Incetarea contractului de concesiune
(1) La incetarea din orice motiv a contractului de concesiune, bunurile aferente serviciului public de distributie aflate in proprietatea concesionarului pot fi preluate, in tot sau in parte, de catre concedent sau de catre un alt concesionar, cu acordul concedentului, in schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea reglementata ramasa neamortizata, stabilita de ANRE.
(2) In cazul in care contractul de concesiune inceteaza din vina exclusiva a concesionarului, acesta nu poate beneficia de compensatii de la concedent sau alt concesionar, cu exceptia unei compensatii egale cu valoarea reglementata ramasa neamortizata, stabilita de ANRE.
ART. 108
Drepturile concesionarului
(1) Pentru realizarea serviciului de transport sau de distributie, in cazul utilizarii bunurilor proprietate a tertilor, concesionarul are urmatoarele drepturi:
a) sa foloseasca aceste bunuri prin efectul legii;
b) fara a se aduce atingere dreptului prevazut la lit. a), conditiile de exercitare a acestuia sunt cele prevazute in procesul-verbal de predare in exploatare si/sau in contract;
c) sa includa costurile aferente lucrarilor de exploatare, intretinere, reparatii si modernizare si altele, efectuate pentru bunuri, la stabilirea tarifului pentru serviciul prestat, in conditiile reglementarilor ANRE specifice;
d) cu acordul proprietarului, sa preia aceste bunuri in proprietatea sa, cu o justa despagubire;
e) sa dezvolte sistemul;
f) sa utilizeze intreaga capacitate a bunului;
g) sa asigure accesul unor noi solicitanti, cu respectarea uneia dintre urmatoarele conditii:
1. prezentarea acceptului proprietarului;
2. prezentarea acordului solicitantului de acces privind despagubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezuma atunci cand acesta consimte in scris, printr-un act autentic, sa il despagubeasca pe proprietar pentru partea ce ii revine din investitia facuta;
h) sa solicite proprietarului bunului documente tehnico-economice care sa faca dovada calitatii materialelor si lucrarilor efectuate, precum si a valorii investitiei;
i) sa inlocuiasca bunurile in urma unor necesitati aparute in scopul modernizarii, maririi capacitatii sistemului sau ca urmare a cresterii gradului de uzura ori deteriorarii acestora; concesionarul are obligatia sa inlocuiasca aceste bunuri in conformitate cu reglementarile aprobate de ANRE in acest scop; concesionarul este proprietarul bunurilor astfel inlocuite.
(2) Corelativ cu drepturile prevazute la alin. (1), operatorii sistemelor de transport/distributie se obliga:
a) sa finanteze, la expirarea duratei de functionare, investitiile aferente inlocuirii bunurilor;
b) sa opereze si sa intretina bunurile pentru functionarea in conditii de siguranta a sistemului.
(3) In vederea asigurarii continuitatii si a sigurantei in alimentarea cu gaze naturale a clientilor, in cazul in care prestarea serviciului public de transport/distributie se realizeaza prin intermediul bunurilor proprietate a tertilor, se interzice schimbarea destinatiei pentru care aceste bunuri au fost construite.
ART. 109
Dreptul de uz si dreptul de servitute
Asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publica sau proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice, precum si asupra activitatilor desfasurate de persoane fizice sau juridice in vecinatatea capacitatilor, concesionarii din sectorul gazelor naturale beneficiaza, in conditiile legii, pe durata lucrarilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare, respectiv de exploatare si de intretinere a capacitatilor respective, de urmatoarele drepturi:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare in vederea realizarii, reabilitarii sau modernizarii obiectivelor/sistemelor;
b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si a interventiilor necesare;
c) dreptul de servitute legala de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea de retele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor si pentru accesul la locul de amplasare a acestora;
d) dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati care ar putea pune in pericol persoane si bunuri;
e) dreptul de acces la utilitatile publice.
ART. 110
Dreptul de uz pentru executarea lucrarilor
In exercitarea dreptului de uz pentru executarea lucrarilor necesare in vederea realizarii, reabilitarii sau modernizarii obiectivelor/sistemelor, concesionarul poate:
a) sa depoziteze pe terenurile proprietate privata, in masura strict necesara, materiale, echipamente, utilaje si instalatii;
b) sa desfiinteze culturi sau plantatii ori alte amenajari existente ori numai sa le restranga, in masura strict necesara, pentru executarea lucrarilor, in conditiile legii;
c) sa extraga materiale, sa capteze apa, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
d) sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea, sa amplaseze birouri si locuinte de santier;
e) sa opreasca ori sa restranga activitati ale proprietarului, in masura strict necesara, pentru executarea lucrarilor pentru obiectivul/sistemul respectiv.
ART. 111
Dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a obiectivului/sistemului
(1) Dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a obiectivului/sistemului se intinde pe toata durata de functionare a acestuia, iar exercitarea lui se face ori de cate ori este necesar pentru asigurarea functionarii normale a obiectivului/sistemului.
(2) In exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) concesionarul poate:
a) sa depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalatii pentru intretinere, revizii, reparatii si interventii;
b) sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea;
c) sa afecteze culturi, plantatii sau alte amenajari existente si sa restranga activitati ale proprietarului, in masura si pe durata strict necesara, in vederea executarii operatiunilor de intretinere, reparatii, revizii sau interventii.
ART. 112
Dreptul de servitute legala de trecere subterana, de suprafata sau aeriana
Servitutea legala de trecere subterana, de suprafata sau aeriana cuprinde dreptul la instalare de retele, de conducte, linii, stalpi si de alte echipamente aferente capacitatii, precum si accesul la locul de amplasare a acestora pentru interventii, intretinere, reparatii, revizii, modificari si exploatare, conform prevederilor legale in vigoare.
ART. 113
Exercitarea drepturilor de uz si de servitute
(1) Drepturile de uz si de servitute au ca obiect utilitatea publica, au caracter legal, iar continutul acestora este prevazut la art. 108 si se exercita fara inscriere in cartea funciara, pe toata durata existentei obiectivului/sistemului de gaze naturale sau, temporar, cu ocazia retehnologizarii unei capacitati in functiune, reparatiei, reviziei, lucrarilor de interventie, in caz de avarie.
(2) Exercitarea drepturilor de uz si de servitute asupra proprietatilor private afectate de obiectivul/sistemul care se vor realiza dupa intrarea in vigoare a prezentei legi se face in conformitate cu regulile procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a acestor drepturi, prevazute intr-o conventie-cadru, precum si pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despagubirilor si a modului de plata a acestora, care se aproba, impreuna cu conventia-cadru, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.
(3) Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz si de servitute de catre titularii de licente si autorizatii pot solicita incheierea de conventii, conform prevederilor alin. (2).
(4) Titularii de licente si autorizatii sunt obligati sa procedeze la incheierea conventiilor-cadru prevazute la alin. (2), in termen de maximum 30 de zile de la solicitarea proprietarilor afectati.
(5) Daca, cu ocazia interventiilor pentru dezvoltare, modernizare, reparatii, revizii, avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinatatea obiectivelor/sistemelor din domeniul gazelor naturale, concesionarii au obligatia sa plateasca despagubiri in conditiile legii.
(6) Despagubirile se stabilesc avandu-se in vedere urmatoarele criterii:
a) suprafata de teren afectata cu ocazia lucrarilor;
b) valorile pentru productiile estimate ale culturilor si plantatiilor afectate, comunicate de organismele abilitate, precum si amenajarile afectate de lucrari;
c) valoarea de circulatie a bunurilor imobile afectate.
(7) Cuantumul despagubirii se stabileste prin acordul partilor sau, in cazul in care partile nu se inteleg, prin hotarare judecatoreasca.
ART. 114
Dreptul de a obtine restrangerea sau sistarea activitatilor
(1) Pentru a evita punerea in pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activitati desfasurate in zona de executare a lucrarilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare a obiectivelor/sistemelor, precum si a operatiunilor de revizie, de intretinere sau de reparatie la obiectivul/sistemul aflat in functiune, concesionarul are dreptul de a obtine restrangerea sau sistarea, in masura necesara si pe durata lucrarilor sau a operatiunilor mentionate, a activitatilor desfasurate in vecinatate de alte persoane.
(2) Operatorul sistemului de distributie are dreptul sa intervina in orice moment asupra retelelor de distributie a gazelor naturale in vederea realizarii unor lucrari de reparatii in regim de urgenta, in conformitate cu reglementarile ANRE, fara a fi necesara obtinerea in prealabil a avizelor si autorizatiilor prevazute de prezentul titlu, in vederea remedierii acelor defecte care pun in pericol siguranta si securitatea consumatorilor.
ART. 115
Dreptul de acces la utilitatile publice
Dreptul de acces la utilitatile publice trebuie exercitat de concesionar cu buna-credinta, fara a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilitati publice.
ART. 116
Dreptul de a contracta furnizarea sau prestarea de servicii
Pentru consecintele secundare cauzate sau care pot fi produse prin dezvoltarea, reabilitarea sau modernizarea, respectiv prin functionarea unor obiective/sisteme din sectorul gazelor naturale, concesionarul poate contracta cu persoanele interesate, in calitate de beneficiar, furnizarea sau prestarea de servicii corespunzatoare, in conditiile legii.
ART. 117
Instituirea zonelor de protectie sau siguranta
Pentru protectia si functionarea normala a obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, ANRE instituie, prin norme tehnice, zone de protectie si de siguranta a acestora.

CAPITOLUL IV
Autorizatii si licente

ART. 118
Regimul de autorizare
(1) Infiintarea de noi conducte de alimentare din amonte aferente productiei de gaze naturale, precum si de noi obiective de productie de biogaz, biometan, GNL si GNCV sau de noi sisteme de transport, inmagazinare si distributie a gazelor naturale de catre persoane juridice romane sau straine se desfasoara pe baza de autorizatii de infiintare.
(2) Desfasurarea activitatilor de furnizare a gazelor naturale, a biogazului/biometanului, GNL, GNCV, GPL, de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente productiei sau de inmagazinare a gazelor naturale, a sistemelor de transport, de distributie, a terminalelor GNL, precum si administrarea pietelor centralizate de gaze naturale se realizeaza pe baza de licenta.
(3) Procedura de acordare, modificare, suspendare si retragere a autorizatiilor si licentelor, termenele si conditiile de acordare se stabilesc prin regulamente elaborate de ANRE.
ART. 119
Categorii de autorizatii si licente
Autoritatea competenta emite:
1. autorizatii de proiectare/executie/exploatare pentru:
a) conducte de alimentare din amonte;
b) sisteme de transport al gazelor naturale;
c) sisteme de distributie a gazelor naturale;
d) instalatii de utilizare a gazelor naturale;
e) instalatii aferente activitatii de producere/stocare GNCV/biogaz/biometan;
f) instalatii tehnologice de suprafata aferente inmagazinarii gazelor naturale;
2. autorizatii pentru infiintarea:
a) conductelor de alimentare din amonte;
b) instalatiilor tehnologice de suprafata aferente inmagazinarii, in cazul unor noi depozite;
c) instalatiilor de producere a biogazului/biometanului;
d) sistemelor de transport/distributie a gazelor naturale, in cazul unor noi sisteme;
e) instalatiilor GNL, GNCV;
3. licente pentru desfasurarea activitatilor de:
a) furnizare de gaze naturale, biogaz/biometan, GNL, GNCV, GPL;
b) operare a sistemelor de transport, distributie sau de inmagazinare subterana;
c) operare a conductelor de alimentare din amonte aferente productiei gazelor naturale;
d) operare a terminalelor GNL;
e) administrare a pietelor centralizate.
ART. 120
Refuz de acordare a unei autorizatii sau licente
(1) ANRE poate refuza acordarea unei autorizatii/licente in urmatoarele cazuri:
a) solicitantul nu indeplineste conditiile prevazute in regulamentele specifice;
b) solicitantul se afla in procedura de reorganizare judiciara sau de faliment;
c) solicitantului i-a fost retrasa de catre ANRE o autorizatie/licenta in ultimii 5 ani pentru motive imputabile acestuia;
d) pentru construirea si exploatarea sistemelor de distributie a gazelor naturale intr-o zona delimitata pentru care a fost emisa autorizatie/licenta unui alt agent economic.
(2) Motivele pentru care se refuza acordarea unei autorizatii/licente trebuie sa fie obiective si nediscriminatorii, refuzul se dispune si se motiveaza prin decizie a presedintelui ANRE, solicitantul putand ataca decizia la instanta judecatoreasca de contencios administrativ, in conditiile legii.
(3) Motivele pentru care se refuza acordarea unei autorizatii de infiintare se notifica Comisiei Europene.
ART. 121
Proiectarea si executia obiectivelor din sectorul gazelor naturale
(1) In vederea proiectarii, executiei si exploatarii obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, persoanele juridice au obligatia de a detine autorizatii emise de ANRE in baza unui regulament specific.
(2) Obiectivele din sectorul gazelor naturale, precum si lucrarile de modificare, modernizare sau extindere a acestora sunt proiectate si executate de persoane juridice autorizate.
(3) In vederea proiectarii si executiei obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, persoanele fizice au obligatia de a detine calitatea de instalator autorizat, acordata de ANRE in baza unui regulament specific.

CAPITOLUL V
Prevederi generale privind productia, transportul, distributia, inmagazinarea subterana, furnizarea si administrarea pietelor centralizate de gaze naturale

ART. 122
Obligatii comune ale titularilor de licente
(1) Obligatiile comune ale titularilor de licente din sectorul gazelor naturale, indiferent de forma de proprietate sau de regimul juridic al acestora, sunt urmatoarele:
a) sa tina, in sistemul de contabilitate interna, evidente contabile separate pe tipuri de activitati desfasurate si pentru fiecare dintre activitatile reglementate, asa cum li s-ar cere sa faca daca respectivele activitati ar fi realizate de operatori economici separati, astfel incat sa permita reflectarea exacta a veniturilor si cheltuielilor aferente fiecarei activitati, in scopul evitarii discriminarii si subventiilor incrucisate, precum si pentru incurajarea competitiei; de asemenea, acestia tin evidente contabile separate, care pot fi consolidate, pentru alte activitati din sectorul gazelor naturale, precum si pentru alte activitati din afara sectorului gazelor naturale; veniturile rezultate din detinerea in proprietate a retelei de transport sau de distributie trebuie specificate separat in conturi analitice de venituri; evidentele contabile interne cuprind un bilant si un cont de profit si de pierderi pentru fiecare activitate in parte;
b) sa intocmeasca, sa supuna spre auditare si sa publice situatiile financiare anuale la nivel de operator economic, care nu cuprind in mod distinct sediile secundare fara personalitate juridica, conform legislatiei specifice, adoptate in conformitate cu cea de-a Patra Directiva 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978;
c) sa pastreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute de la terti;
d) sa nu abuzeze de informatiile sensibile din punct de vedere comercial, obtinute de la terti in procesul de asigurare a accesului la sistem;
e) sa furnizeze informatiile necesare pentru accesul tertilor la sistem intr-o maniera clara, transparenta, usor accesibila si la intervale adecvate;
f) sa detina toate autorizatiile si licentele prevazute de legislatia in vigoare;
g) sa respecte conditiile de valabilitate asociate autorizatiilor si licentelor acordate de ANRE;
h) sa utilizeze gazele naturale cu respectarea prevederilor art. 181;
i) sa puna la dispozitia ANRE, la cerere, copii de pe toate contractele de achizitie/vanzare-cumparare/furnizare a gazelor naturale si de tranzit al gazelor naturale, dupa caz.
(2) Operatorii economici care nu au obligatia de a publica situatiile financiare anuale pastreaza la sediul lor un exemplar din acestea, la dispozitia publicului.
(3) Activitatea de audit prevazuta la alin. (1) lit. b) consta, in special, in verificarea respectarii obligatiei de a evita discriminarile si subventiile incrucisate intre activitatile desfasurate de operatorul economic auditat.
(4) In contabilitatea lor interna, operatorii economici sunt obligati sa stabileasca regulile de alocare a activului si pasivului, a cheltuielilor si veniturilor, precum si a pierderilor, pe care le vor aplica pentru a tine evidentele separate prevazute la alin. (1) lit. a); aceste reguli pot fi modificate numai in cazuri exceptionale si trebuie sa fie mentionate si justificate in mod corespunzator, conform reglementarilor ANRE.
(5) Operatorii economici indica prin note explicative la evidentele contabile reglementate orice tranzactie realizata cu intreprinderile conexe, de o anumita importanta, conform reglementarilor ANRE; prin intreprinderi conexe se intelege intreprinderi afiliate, in sensul art. 41 din a Saptea Directiva 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 si/sau intreprinderi asociate in sensul art. 33 alin. (1) din acelasi document, si/sau intreprinderi care apartin acelorasi actionari.
ART. 123
Producatorul de gaze naturale
Producatorul de gaze naturale este persoana fizica sau juridica ce are ca specific activitatea de productie a gazelor naturale, a biogazului/biometanului sau altor tipuri de gaze, in conditiile prezentului titlu.
ART. 124
Obligatiile si drepturile producatorului de gaze naturale
(1) Obligatiile principale ale producatorului de gaze naturale sunt:
a) sa detina autorizatiile pentru infiintarea conductelor de alimentare din amonte aferente activitatii de productie a gazelor naturale si licenta de operare a acestora;
b) sa asigure operarea conductelor de alimentare din amonte aferente productiei de gaze naturale in conditii de siguranta, eficienta si de protectie a mediului;
c) sa asigure accesul tertilor la conductele de alimentare din amonte in conditii nediscriminatorii, conform reglementarilor specifice;
d) sa desfasoare activitati conexe celei de operare a conductelor de alimentare din amonte, conform reglementarilor specifice elaborate de ANRE, in limitele drepturilor conferite prin conditiile de valabilitate asociate licentei;
e) sa puna cu prioritate la dispozitia furnizorilor cantitatile de gaze naturale rezultate din activitatea de productie, necesare acoperirii consumului pe piata reglementata, in conformitate cu reglementarile ANRE privind respectarea graficului de liberalizare a preturilor si de asigurare a gazelor naturale pentru clientii captivi, furnizorii avand obligatia respectarii destinatiei acestor cantitati de gaze naturale; restul productiei proprii, mai putin cantitatea de gaze naturale aferenta consumului tehnologic definit la art. 100 pct. 35, va fi pus la dispozitia pietei concurentiale;
f) sa asigure odorizarea gazelor naturale conform reglementarilor in vigoare, pentru gazele naturale predate in punctele de predare-preluare comerciala a gazelor naturale catre clientii racordati direct in conductele din amonte, precum si catre sistemele de distributie.
(2) Principalele drepturi ale producatorului de gaze naturale sunt:
a) sa elaboreze norme tehnice/comerciale specifice activitatii proprii si sa le supuna spre aprobare ANRE;
b) sa comercializeze gazele naturale rezultate ca urmare a procesului de extractie, in limitele licentei de furnizare;
c) sa intrerupa functionarea instalatiilor pe timpul strict necesar pentru executarea lucrarilor de intretinere si de reparatii, precum si in alte situatii prevazute de lege, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a clientilor finali;
d) sa refuze accesul tertilor la conductele de alimentare din amonte:
1. atunci cand exista, in ceea ce priveste specificatiile tehnice, o incompatibilitate care nu poate fi rezolvata intr-un mod acceptabil;
2. pentru a evita dificultati care nu pot fi depasite intr-un mod acceptabil si care ar putea prejudicia productia eficienta, curenta si viitoare, de hidrocarburi, inclusiv din zacaminte a caror viabilitate economica este scazuta;
3. pentru a respecta nevoile rezonabile si justificate in mod corespunzator ale proprietarului sau ale operatorului retelei de conducte de alimentare din amonte, cu privire la transportul si prelucrarea gazelor naturale, precum si interesele tuturor celorlalti utilizatori ai retelei de conducte de alimentare din amonte sau ai principalelor instalatii de prelucrare si manipulare care pot fi afectate;
4. in situatiile prevazute la art. 149;
e) sa refuze racordarea tertilor la conductele de alimentare din amonte, conform prevederilor art. 148.
ART. 125
Transportul gazelor naturale
(1) Activitatea de transport al gazelor naturale constituie serviciu public de interes national.
(2) Transportul gazelor naturale se realizeaza de catre operatorul de transport si de sistem, certificat de autoritatea competenta in conditiile legii.
(3) Sistemul national de transport este proprietatea publica a statului.
(4) Lucrarile de dezvoltare, reabilitare, modernizare, exploatare si intretinere a obiectivelor/sistemelor de transport al gazelor naturale sunt lucrari de utilitate publica.
(5) Punctele de delimitare ale sistemului de transport sunt de la robinetul de la intrarea in statia de reglare-masurare-predare apartinand producatorilor sau operatorilor sistemelor de inmagazinare, respectiv punctul de trecere a frontierei, in cazul conductelor de interconectare la sistemele de transport din tarile vecine, pana la robinetul de la iesirea din statia de reglare-masurare-predare apartinand operatorului de transport, respectiv punctul de trecere a frontierei, in cazul conductelor de interconectare la sistemele de transport din tarile vecine.
(6) Operatorul de transport si de sistem are obligatia de a elabora planuri de investitii si de dezvoltare a sistemului de transport pe 10 ani, in concordanta cu stadiul actual si evolutia viitoare a consumului de gaze naturale si a surselor, inclusiv importurile si exporturile de gaze naturale.
(7) Planurile vor contine modalitatile de finantare si realizare a investitiilor privind instalatiile de transport, cu luarea in considerare si a planurilor de amenajare si sistematizare a teritoriului strabatut de acestea, in conditiile respectarii normelor de protectie a mediului.
(8) Planurile prevazute la alin. (6) se aproba de ANRE.
ART. 126
Certificarea operatorului de transport si de sistem
(1) Operatorul de transport si de sistem se organizeaza si functioneaza dupa modelul “operator de sistem independent” si este persoana juridica certificata de ANRE in conditiile prevazute la art. 128.
(2) Pentru a respecta conditiile prevazute la art. 128, prin hotarare a Guvernului elaborata la propunerea ministerului de resort, se stabileste entitatea publica ce reprezinta statul ca actionar majoritar la operatorii economici care desfasoara activitati de producere si furnizare, pe de o parte, precum si entitatea publica ce reprezinta statul ca actionar majoritar la operatorul de transport si sistem, pe de alta parte.
(3) In termen de 15 zile de la adoptarea masurilor prevazute la alin. (2), operatorul de transport si de sistem va inainta ANRE, cu avizul proprietarului sistemului de transport, cererea de certificare insotita de documentatia justificativa privind indeplinirea cerintelor prevazute la art. 128.
(4) ANRE emite o decizie de certificare preliminara, in termen de 4 luni de la data inregistrarii cererii operatorului de transport si de sistem, care se notifica Comisiei Europene, insotita de documentatia aferenta.
(5) Procedura de certificare a operatorului de transport si de sistem se finalizeaza conform prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009.
(6) Desemnarea operatorului de transport si de sistem in calitate de operator de sistem independent se aproba de Comisia Europeana ca urmare a comunicarii de catre ANRE a operatorului economic certificat, dupa incheierea procedurii de certificare conform alin. (5).
(7) Pe langa decizia de certificare, autoritatea competenta este obligata sa notifice Comisiei Europene orice solicitare de certificare a proprietarului sistemului de transport sau a operatorului de transport si de sistem, care este controlat de o persoana sau de persoane dintr-una sau mai multe tari terte, precum si orice circumstante in urma carora o persoana sau persoane dintr-una sau mai multe tari terte ar dobandi controlul asupra sistemului de transport ori asupra operatorului de transport si de sistem, daca este cazul.
ART. 127
Certificarea operatorilor de transport si de sistem controlati de tari terte
(1) Inainte de certificarea unui operator de transport si de sistem care este controlat de o persoana sau de persoane dintr-una sau mai multe tari terte, ANRE solicita un aviz Comisiei Europene cu privire la faptul ca:
a) entitatea respectiva respecta cerintele art. 128; si
b) acordarea certificarii nu pune in pericol siguranta alimentarii cu gaze naturale a Uniunii Europene.
(2) ANRE refuza certificarea unui operator de transport si de sistem care este controlat de o persoana sau de persoane dintr-una sau mai multe tari terte, in urmatoarele situatii:
a) entitatea in cauza nu indeplineste cerintele de la art. 128;
b) acordarea certificarii poate pune in pericol siguranta alimentarii cu gaze naturale pe teritoriul national si al Uniunii Europene; la examinarea acestui aspect, ANRE tine seama de:
(i) drepturile si obligatiile Uniunii Europene fata de tara terta respectiva in temeiul dreptului international, inclusiv al oricarui acord incheiat cu una sau mai multe tari terte la care Uniunea Europeana este parte si in care sunt abordate aspecte legate de siguranta alimentarii cu gaze naturale;
(ii) drepturile si obligatiile Romaniei fata de tara terta respectiva in temeiul acordurilor incheiate cu tara terta respectiva, in masura in care acestea respecta dreptul comunitar european; precum si
(iii) alte elemente specifice legate de caz sau de tara terta implicata.
(3) In termen de doua luni de la emiterea avizului de catre Comisia Europeana, ANRE adopta decizia finala cu privire la certificare, tinand cont, in cel mai inalt grad, de acest aviz. Decizia ANRE se publica impreuna cu avizul Comisiei Europene. In situatia in care Comisia Europeana nu emite un aviz in termenul de doua luni de la primirea solicitarii, se poate considera ca acesta nu a ridicat obiectii privind decizia ANRE.
(4) In cazul in care decizia finala a ANRE difera de avizul Comisiei Europene, se publica motivele acestei decizii.
(5) ANRE poate, in orice situatie, sa refuze certificarea prevazuta la alin. (1) daca acordarea acesteia ar pune in pericol siguranta alimentarii cu gaze naturale pe teritoriul national sau pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene.
ART. 128
Conditii de certificare a operatorului de transport si de sistem
(1) Certificarea operatorului de transport si de sistem se realizeaza daca sunt indeplinite urmatoarele cerinte:
a) aceeasi persoana sau aceleasi persoane nu au dreptul:
(i) sa exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere sau de furnizare si in acelasi timp sa exercite, direct sau indirect, controlul sau sa exercite vreun drept asupra operatorului de transport si de sistem sau asupra unui sistem de transport; sau
(ii) sa exercite, direct sau indirect, controlul asupra operatorului de transport si de sistem ori asupra unui sistem de transport si sa exercite, direct sau indirect, controlul ori sa exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere sau de furnizare;
b) aceeasi persoana sau aceleasi persoane nu sunt abilitate sa numeasca membri in consiliul de supraveghere, in consiliul de administratie sau in alte organisme care reprezinta operatorul de transport si de sistem din punct de vedere juridic in cazul unui operator de transport si de sistem sau in cazul unei retele de transport si, de asemenea, sa exercite, direct sau indirect, controlul ori sa exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere sau de furnizare a gazelor naturale;
c) aceeasi persoana nu este abilitata sa fie membru in consiliul de supraveghere, in consiliul de administratie sau in alte organisme care reprezinta operatorul economic din punct de vedere juridic atat in cazul unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere sau de furnizare, cat si in cazul unui operator de transport si de sistem sau in cazul unei retele de transport;
d) operatorul de transport si de sistem dispune de resursele financiare, tehnice, fizice si umane pentru indeplinirea propriilor atributii;
e) operatorul de transport si de sistem isi asuma angajamentul de a respecta un plan de dezvoltare a retelei de transport pe 10 ani, aprobat de ANRE;
f) operatorul de transport si de sistem are capacitatea de a respecta obligatiile care ii revin in temeiul Regulamentului (CE) nr. 715/2009, inclusiv in ceea ce priveste cooperarea cu alti operatori de transport si de sistem la nivel european si regional;
g) proprietarul retelei de transport si de sistem indeplineste cerintele prevazute la art. 131.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) cuprind, in special:
(i) competenta de a exercita drepturi de vot;
(ii) competenta de a numi membri in consiliul de supraveghere, consiliul de administratie sau alte organe care reprezinta operatorul economic din punct de
(iii) detinerea unei cote majoritare.
(3) In sensul alin. (1) lit. a), notiunea de “operator economic care desfasoara activitatea de producere sau de furnizare gaze naturale” include si activitatile de producere si furnizare de energie electrica, iar termenii de “operator de transport si sistem” si “retea de transport” includ si termenii care se utilizeaza in acelasi sens in sectorul energiei electrice.
ART. 129
Reevaluarea certificarii operatorului de transport si de sistem
(1) Operatorul de transport si de sistem notifica ANRE orice tranzactie planificata care poate necesita o reevaluare a conformitatii acesteia cu cerintele art. 128, precum si orice circumstante in baza carora o persoana sau persoane dintr-una sau mai multe tari terte ar dobandi controlul asupra sistemului de transport ori asupra operatorului de transport si de sistem.
(2) ANRE poate decide o reevaluare a indeplinirii de catre operatorul de transport si de sistem a cerintelor prevazute la art. 128:
a) in urma notificarii de catre operatorul de transport si de sistem in conditiile alin. (1);
b) din oficiu;
c) la cererea motivata a Comisiei Europene.
ART. 130
Obligatiile si drepturile operatorului de transport si de sistem
(1) Operatorul de transport si de sistem are in principal urmatoarele obligatii:
a) sa opereze sistemul de transport si sa asigure echilibrul fizic rezidual al acestuia, respectiv programarea, dispecerizarea si functionarea sistemului de transport in conditii de siguranta;
b) sa intretina, sa reabiliteze, sa modernizeze si sa dezvolte sistemul de transport in conditii de siguranta, de eficienta si de protectie a mediului;
c) sa realizeze, sa intretina si sa dezvolte un sistem informatic de monitorizare, comanda si achizitie de date, care sa permita monitorizarea si conducerea operativa a functionarii sistemului de transport al gazelor naturale;
d) sa asigure accesul tertilor la sistemul de transport, conform unor reglementari specifice, in conditii nediscriminatorii, in limitele capacitatilor de transport si cu respectarea regimurilor tehnologice;
e) sa asigure racordarea tertilor la sistemul de transport, conform unor reglementari specifice, in limitele capacitatilor de transport si cu respectarea regimurilor tehnologice;
f) sa desfasoare activitati conexe celei de operare a sistemului, conform reglementarilor specifice aprobate de ANRE, in limitele drepturilor conferite prin conditiile de valabilitate asociate licentei;
g) sa elaboreze si sa aplice regimurile optime de transport si de livrare pentru cantitatile de gaze naturale notificate de utilizatorii de retea, pentru o anumita perioada, conform contractelor incheiate;
h) sa elaboreze si sa actualizeze acordurile tehnice de exploatare in zona de granita si sa le transmita spre avizare ANRE, anterior intrarii in vigoare;
i) sa intocmeasca si sa urmareasca bilantul de gaze naturale intrate in sistem si, respectiv, iesite din sistem, conform reglementarilor ANRE;
j) sa detina in depozitele subterane sau sa asigure achizitia de gaze, inclusiv din import, pentru cantitatile necesare operarii si asigurarii echilibrului fizic al sistemului de transport, conform reglementarilor specifice aprobate de ANRE;
k) sa asigure odorizarea gazelor naturale la iesirea din SNT, corespunzator reglementarilor propuse de operatorul de transport si de sistem si aprobate de ANRE;
l) sa elaboreze la solicitarea ANRE si sa transmita spre aprobare ANRE metodologiile de tarifare aferente desfasurarii activitatii de furnizare de servicii de echilibrare;
m) sa realizeze schimbul de informatii cu alti operatori de transport si de sistem interconectati, cu operatori de inmagazinare GNL si de distributie si cu alti colaboratori in domeniul energetic, cu respectarea reglementarilor ENTSO-G privind protocoalele de schimb de informatii, rapoartele, structura si procedurile de acces la bazele de date;
n) sa realizeze servicii de sistem necesare pentru accesul si exploatarea retelelor de transport;
o) sa elaboreze reglementari specifice necesare pentru realizarea activitatii de conducere operativa, cu consultarea participantilor la piata de gaze naturale, pe care le supune spre aprobare ANRE;
p) sa elaboreze studii, programe si lucrari privind dezvoltarea sistemului de transport al gazelor naturale;
q) sa asigure alocarea capacitatilor pe conductele de interconectare cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 715/2009;
r) sa asigure aplicarea regulilor privind managementul congestiilor, inclusiv pe conductele de interconectare, precum si a normelor de atribuire a capacitatilor de pe aceste conducte;
s) sa organizeze si sa administreze piata de echilibrare a gazelor naturale;
s) sa asigure exploatarea statiilor de preluare a gazelor naturale din conductele din amonte sau din sistemele de inmagazinare in sistemul de transport, precum si a statiilor de predare a gazelor naturale catre sistemele de distributie, clientii finali sau sistemele de inmagazinare.
(2) Operatorul sistemului de transport si de sistem are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa perceapa tarife nediscriminatorii, corespunzatoare serviciilor prestate, sa limiteze si/sau sa intrerupa prestarea serviciului, conform reglementarilor specifice;
b) sa refuze accesul tertilor la sistemul de transport, in conditiile legii;
c) sa intrerupa sau sa limiteze transportul gazelor naturale in conditiile in care sunt periclitate siguranta si integritatea sistemului de transport, conform reglementarilor specifice;
d) sa intrerupa functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar, in vederea executarii lucrarilor de intretinere si de reparatii, precum si in alte situatii prevazute de lege, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a clientilor;
e) sa elaboreze norme tehnice/comerciale/operationale specifice activitatii proprii si sa le supuna spre aprobare ANRE;
f) sa elaboreze proiecte de reglementari obiective, transparente si nediscriminatorii pentru echilibrarea fizica a sistemului de transport al gazelor naturale, inclusiv propuneri pentru fundamentarea tarifelor care trebuie platite de utilizatorii de sistem in cazul dezechilibrului fizic, si sa le supuna spre aprobare ANRE;
g) sa stocheze gaze naturale in sistemul de transport, in conditiile unor reglementari specifice aprobate de ANRE;
h) sa foloseasca, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publica ocupate de obiectivele aferente sistemului de transport, precum si terenurile proprietate publica utilizate pentru lucrarile de executie, exploatare, intretinere si reparatii;
i) sa administreze piata de echilibrare in vederea asigurarii echilibrului fizic si mentinerii in parametrii operationali a sistemului, cu efectuarea operatiunilor comerciale respective; evidentele comerciale privind astfel de operatiuni se tin distinct de cele privind activitatea de transport.
(3) Operarea conductelor prin care se realizeaza interconectarea cu statele ce nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si alocarea capacitatilor pe acestea se realizeaza conform prevederilor acordurilor cu aceste state.
(4) Operatorul de transport si de sistem si proprietarul sistemului de transport publica informatiile referitoare la propriile activitati, necesare utilizatorilor de sistem, conform reglementarilor ANRE, in vederea asigurarii accesului eficient la sistem, a unei concurente efective si functionarii eficiente a pietei de gaze naturale, nefiindu-le permisa divulgarea informatiilor sensibile din punct de vedere comercial obtinute pe parcursul activitatilor acestora, inclusiv cele obtinute de la terti, in contextul acordarii accesului la retea.
ART. 131
Atributiile proprietarului sistemului de transport
(1) Proprietarul sistemului de transport:
a) coopereaza cu operatorul de transport si de sistem in vederea indeplinirii atributiilor acestuia, furnizandu-i toate informatiile relevante;
b) finanteaza si/sau isi da acordul asupra modalitatii de finantare a investitiilor in reteaua de transport stabilite de operatorul de transport si sistem si aprobate de ANRE;
c) detine raspunderea privind activele sistemului de transport, cu exceptia raspunderii privind atributiile operatorului de transport si de sistem;
d) ofera garantii pentru facilitarea finantarii eventualelor extinderi ale sistemului, cu exceptia investitiilor pentru care si-a dat acordul sa fie finantate de catre orice parte interesata, inclusiv de catre operatorul de transport si de sistem, in temeiul lit. b).
(2) Consiliul Concurentei, in cooperare cu ANRE, este abilitat cu toate competentele necesare sa monitorizeze in mod eficient respectarea de catre proprietarul sistemului de transport a obligatiilor acestuia, in temeiul alin. (1).
ART. 132
Separarea proprietarului sistemului de transport
(1) In cazul in care proprietarul sistemului de transport face parte dintr-un operator economic integrat pe verticala, proprietarul sistemului de transport este independent cel putin in ceea ce priveste statutul sau juridic, organizarea si procesul decizional fata de alte activitati care nu au legatura cu transportul gazelor naturale.
(2) Pentru a asigura independenta proprietarului sistemului de transport in conditiile alin. (1), se aplica urmatoarele criterii:
a) persoanele cu functie de conducere ale proprietarului sistemului de transport nu pot face parte din structurile operatorului economic integrat din domeniul gazelor naturale care raspunde, direct sau indirect, de gestionarea zilnica a activitatilor de producere, distributie si furnizare a gazelor naturale;
b) persoanele cu functie de conducere din cadrul proprietarului sistemului de transport actioneaza independent de orice interes de piata in indeplinirea atributiilor de serviciu;
c) proprietarul sistemului de transport stabileste un program de conformitate, care contine masurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii si stabileste si obligatiile specifice impuse angajatilor pentru realizarea obiectivului de independenta;
d) proprietarul sistemului de transport desemneaza o persoana sau un organism, denumit agent de conformitate, care sa asigure monitorizarea adecvata a respectarii programului de conformitate si care depune la ANRE in luna decembrie a fiecarui an un raport cu privire la masurile luate, raport care se publica pe site-ul operatorului de transport si de sistem.
(3) Proprietarul retelei de transport transmite spre aprobare ANRE toate proiectele de contracte ce urmeaza sa fie incheiate cu operatorul de transport si de sistem, inclusiv cele referitoare la utilizarea bunurilor existente, precum si a celor realizate ca urmare a investitiilor in reteaua de transport.
(4) Persoanele care au exercitat in cadrul operatorului de transport si de sistem functii de conducere sau alte functii relevante in temeiul carora au avut acces la informatii comerciale sensibile, definite potrivit legii, nu pot ocupa functii similare in cadrul operatorilor economici din domeniul producerii si/sau furnizarii de gaze naturale, pe o perioada de minimum 6 luni de la data incetarii raporturilor contractuale cu operatorul de transport si de sistem.
ART. 133
Interdictii privind detinerea controlului asupra operatorilor de transport si de sistem
Operatorilor economici care desfasoara oricare dintre activitatile de producere sau de furnizare de gaze naturale le este interzis ca, direct sau indirect, sa exercite controlul sau sa exercite vreun drept cu privire la operatorii de transport si de sistem separati din alte state ale Uniunii Europene care aplica dispozitiile art. 9 alin. (1) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piata interna in sectorul gazelor naturale si de abrogare a Directivei 2003/55/CE.
ART. 134
Distributia gazelor naturale
(1) Distributia gazelor naturale se realizeaza de catre operatorul de distributie.
(2) Operatorul de distributie presteaza serviciul de distributie pentru toti utilizatorii sistemului de distributie, in conditii nediscriminatorii, asigurand accesul la acesta oricarui solicitant care indeplineste cerintele prezentului titlu, cu respectarea normelor si standardelor de performanta prevazute in reglementarile tehnice in vigoare.
(3) Delimitarea unui sistem de distributie se realizeaza, dupa caz:
a) de obiectivele de productie de la robinetul aflat la iesirea din statia de reglare-masurare-predare a producatorului;
b) de sistemul de transport de la iesirea din statia de reglare-masurare-predare a operatorului de transport;
c) de alt sistem de distributie de la iesirea din statia de reglare/masurare dintre operatorii de distributie;
d) de clientii finali de la iesirea din statiile/posturile de reglare/masurare sau, dupa caz, iesirea din robinetul de bransament catre instalatiile de utilizare ale acestora.
ART. 135
Caracterul activitatii de distributie
Activitatea de distributie a gazelor naturale, cu exceptia celei realizate prin sistemele de distributie inchise, constituie serviciu public de interes general.
ART. 136
Independenta operatorului de distributie
(1) In cazul in care operatorul de distributie face parte dintr-un operator economic integrat pe verticala, acesta trebuie sa fie independent cel putin in ceea ce priveste forma sa juridica, organizarea si procesul decizional, in raport cu celelalte activitati care nu au legatura cu distributia; aceasta regula nu creeaza obligatia separarii proprietatii asupra activelor apartinand operatorului de distributie fata de operatorul economic integrat pe verticala.
(2) In vederea asigurarii independentei operatorului de distributie care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticala fata de celelalte activitati desfasurate de acesta din urma, se aplica urmatoarele criterii:
a) persoanele care asigura conducerea operatorului de distributie nu pot face parte din structurile operatorului integrat pe verticala care raspund, direct sau indirect, de gestionarea activitatilor de productie, transport si furnizare a gazelor naturale;
b) luarea masurilor corespunzatoare pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de distributie sunt luate in considerare, intr-o maniera de natura sa asigure independenta de actiune a acestora;
c) operatorul de distributie are dreptul de a lua decizii, in mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticala, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, intretinerea sau dezvoltarea sistemului de distributie; pentru a indeplini aceste atributii, operatorul de distributie are la dispozitie resursele necesare, inclusiv resursele umane, tehnice, financiare si fizice; aceasta nu trebuie sa afecteze existenta unor mecanisme de coordonare corespunzatoare care trebuie sa asigure ca sunt protejate drepturile de supraveghere economica si manageriala ale societatii-mama cu privire la rentabilitatea activelor de catre filiala; aceste mecanisme vor permite in mod special societatii-mama sa aprobe planul financiar anual sau orice instrument echivalent al operatorului de distributie si sa stabileasca limitele globale de indatorare ale filialei; nu se va permite insa societatii-mama sa dea instructiuni privind operatiunile curente si nici privind decizii individuale ce au in vedere construirea sau modernizarea obiectivelor apartinand sistemelor de distributie care nu depasesc termenii stabiliti in planul financiar aprobat sau in oricare alt instrument echivalent;
d) operatorul de distributie trebuie sa stabileasca un program de conformitate, in care sa prezinte masurile asumate ce asigura excluderea oricarui comportament discriminatoriu si garanteaza ca respectarea acestuia este monitorizata in mod adecvat; acest program trebuie sa prezinte si obligatiile specifice ale angajatilor pentru realizarea acestui obiectiv; persoana sau organismul responsabil pentru monitorizarea programului de conformitate, denumit agent de conformitate, transmite ANRE si publica, in luna decembrie a fiecarui an, un raport cuprinzand masurile luate; agentul de conformitate al operatorului de distributie este complet independent si are acces la toate informatiile operatorului de distributie sau ale oricarui operator economic afiliat, care sunt necesare in vederea indeplinirii atributiei sale.
(3) Operatorii de distributie integrati vertical nu trebuie, in activitatile lor de comunicare si de publicitate, sa creeze confuzie cu privire la identitatea separata a filialei de furnizare din cadrul operatorului economic integrat vertical.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) – (3) operatorii economici care desfasoara activitati de distributie a gazelor naturale si care deservesc un numar de cel mult 100.000 de clienti finali.
ART. 137
Obligatia de pastrare a confidentialitatii
(1) Operatorul de distributie este obligat sa pastreze confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de vedere comercial obtinute in cursul desfasurarii activitatii sale.
(2) Operatorul de distributie este obligat sa impiedice divulgarea discriminatorie a informatiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.
ART. 138
Obligatiile si drepturile operatorului de distributie
(1) Distribuitorul de gaze naturale are, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa opereze, sa intretina, sa repare, sa modernizeze si sa dezvolte sistemul de distributie in conditii de siguranta, eficienta economica si de protectie a mediului, activitatile urmand a fi desfasurate in baza autorizatiilor specifice pentru proiectare si executie a sistemelor de distributie a gazelor naturale, iar operarea urmand sa se desfasoare in baza licentei de distributie;
b) sa asigure odorizarea gazelor naturale corespunzator reglementarilor aprobate de ANRE, in baza contractelor de prestari de servicii incheiate cu operatorul din amonte, si, acolo unde este cazul, prin odorizare suplimentara in sistemul de distributie;
c) sa realizeze interconectari cu alte sisteme, dupa caz, si sa asigure capacitatea sistemului de distributie pe termen lung;
d) sa asigure accesul tertilor la sistemele de distributie, in conditii nediscriminatorii, in limitele capacitatilor de distributie, cu respectarea regimurilor tehnologice, conform reglementarilor specifice elaborate de ANRE;
e) sa intocmeasca si sa urmareasca bilantul de gaze naturale intrate si, respectiv, iesite din sistemul propriu;
f) sa evite subventia incrucisata intre categoriile de clienti finali cu privire la repartizarea costurilor;
g) sa preia pentru o perioada determinata, dar nu mai mult de 2 ani, la solicitarea si conform reglementarilor ANRE, operarea unui sistem de distributie in cazul in care operatorului initial i-a fost retrasa licenta de distributie sau a fost reziliat contractul de concesiune;
h) sa asigure echilibrul permanent al sistemului operat;
i) sa asigure conditiile de securitate in alimentarea cu gaze naturale;
j) sa desfasoare activitati conexe celei de operare a sistemului, conform reglementarilor specifice elaborate de ANRE, in limitele stabilite prin conditiile de valabilitate asociate licentei;
k) sa elaboreze si sa trimita ANRE planurile de investitii pe 5 ani ale sistemelor pe care le opereaza; aceste planuri se actualizeaza anual de catre operator pana la sfarsitul lunii decembrie si se aproba de catre ANRE.
(2) Operatorul de distributie a gazelor naturale are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa desfasoare activitati comerciale legate de serviciul de distributie a gazelor naturale;
b) sa incaseze contravaloarea tarifelor corespunzatoare serviciilor prestate, sa limiteze si/sau sa intrerupa prestarea serviciului, conform reglementarilor specifice;
c) sa intrerupa functionarea obiectivelor sistemului de distributie si alimentarea cu gaze naturale a clientilor pentru timpul strict necesar executarii lucrarilor de intretinere si reparatii, precum si in alte situatii prevazute de prezentul titlu sau in caz de forta majora, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a clientilor;
d) sa foloseasca, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publica locala ocupate de obiectivele sistemului de distributie, precum si pentru realizarea lucrarilor de executie, operare, intretinere si reparatii, in conditiile legii;
e) sa aiba acces la instalatiile de utilizare ale clientilor finali pentru verificarea informatiilor referitoare la debitele instalate, modificarile efectuate, precum si ori de cate ori este necesara interventia in scopul mentinerii sigurantei in functionare a acestora;
f) sa sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor/instalatiilor de utilizare care nu respecta prevederile legislatiei in vigoare si care pot pune in pericol securitatea persoanelor sau integritatea bunurilor, dupa certificarea neconformitatilor de catre un operator economic autorizat de ANRE, altul decat operatorul de distributie;
g) sa stocheze gaze naturale in sistemele de distributie, conform reglementarilor aprobate de ANRE;
h) sa refuze racordarea la sistemul de distributie in conditiile art. 150;
i) sa elaboreze norme tehnice/comerciale specifice activitatii proprii si sa le supuna spre aprobare ANRE;
j) in cazul interventiilor de catre persoane neautorizate asupra instalatiilor de reglare-masurare aflate la limita de proprietate, care pun in pericol siguranta alimentarii cu gaze naturale, operatorul de distributie este indreptatit sa intrerupa alimentarea, in conformitate cu reglementarile specifice ale ANRE.
ART. 139
Sistemul de distributie inchis
(1) Sistemul de distributie inchis este acel sistem prin care se distribuie gaze naturale intr-o zona industriala, comerciala sau de servicii comune, limitata din punct de vedere geografic si care, fara a aduce atingere prevederilor alin. (4), nu alimenteaza clientii casnici, daca, din ratiuni de organizare tehnologica, activitatile derulate de utilizatorii sistemului respectiv sunt integrate sau sistemul respectiv asigura gazele naturale in principal catre proprietarul sistemului, operatorul sistemului sau un operator economic afiliat acestora, dupa caz.
(2) Obligatiile privind dezvoltarea sistemului de distributie, prevazute la art. 138 alin. (1) lit. c), g) si k), nu sunt aplicabile operatorului unui sistem de distributie inchis.
(3) Tarifele pentru serviciul de distributie dintr-un sistem de distributie inchis sau metodologiile care stau la baza calcularii acestora sunt aprobate de ANRE, la cererea operatorului sistemului de distributie inchis.
(4) Exceptarea prevazuta la alin. (2) se aplica si in cazul in care in zona deservita de un sistem de distributie inchis sunt amplasati clienti casnici, numai daca acestia se afla intr-un raport de munca sau intr-o forma de asociere cu proprietarul sistemului de distributie la momentul racordarii.
(5) Infiintarea, respectiv operarea unui sistem de distributie inchis se realizeaza prin autorizatie de infiintare, respectiv pe baza de licenta, acordate de ANRE.
ART. 140
Inmagazinarea gazelor naturale
(1) Inmagazinarea gazelor naturale se realizeaza de catre operatorul de inmagazinare.
(2) Gazele naturale se inmagazineaza in scopul:
a) asigurarii securitatii in alimentarea cu gaze naturale a clientilor finali;
b) armonizarii variatiilor consumului sezonier, zilnic si orar cu sursele de gaze disponibile;
c) asigurarii permanente a echilibrului fizic al SNT;
d) realizarii altor activitati comerciale.
ART. 141
Independenta operatorului de inmagazinare
(1) Un operator de inmagazinare care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticala trebuie sa fie independent cel putin in ceea ce priveste forma juridica, organizarea si procesul de luare a deciziilor fata de alte activitati care nu au legatura cu transportul, distributia sau inmagazinarea.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica numai cu privire la instalatiile de inmagazinare care sunt necesare din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem in scopul alimentarii clientilor, in conformitate cu reglementarile specifice.
(3) In vederea asigurarii independentei operatorului de inmagazinare fata de operatorul economic integrat pe verticala din care face parte si care desfasoara cel putin una din activitatile de productie sau de furnizare, se aplica urmatoarele criterii minime:
a) persoanele care asigura conducerea operatorului de inmagazinare nu pot face parte din structurile operatorului economic integrat pe verticala care raspund, direct sau indirect, de coordonarea activitatii de productie si furnizare a gazelor naturale;
b) trebuie luate masuri adecvate pentru a garanta ca interesele profesionale ale persoanelor cu functii de conducere din cadrul operatorului de inmagazinare sunt luate in considerare, astfel incat sa se asigure faptul ca acestea au posibilitatea de a actiona independent;
c) operatorul de inmagazinare dispune de suficiente competente de luare a deciziilor, independent de societatea-mama, cu privire la elementele de active necesare pentru exploatarea, intretinerea sau dezvoltarea instalatiilor de inmagazinare; aceasta nu impiedica existenta unor mecanisme de coordonare adecvate care sa garanteze protejarea drepturilor de supraveghere economica si a celor de supraveghere a gestiunii ale societatii-mama asupra randamentului activelor unei filiale; societatea-mama are dreptul sa aprobe planul financiar anual al operatorului de inmagazinare sau orice document echivalent si sa stabileasca limite globale ale nivelului de indatorare a filialei sale; societatea-mama nu are dreptul sa dea instructiuni privind gestionarea curenta, nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea instalatiilor de inmagazinare, care nu depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent;
d) operatorul de inmagazinare stabileste un program de conformitate, care contine masurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii si stabileste si obligatiile specifice impuse angajatilor pentru realizarea obiectivului de independenta;
e) operatorul de inmagazinare desemneaza o persoana sau un organism, denumit agent de conformitate, care sa asigure monitorizarea adecvata a respectarii programului de conformitate si care transmite autoritatii competente in luna decembrie a fiecarui an un raport cu privire la masurile luate, raport care se publica pe site-ul operatorului de inmagazinare.
ART. 142
Obligatiile si drepturile operatorului de inmagazinare
(1) Operatorul de inmagazinare are, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa opereze, sa intretina, sa reabiliteze si sa modernizeze instalatiile tehnologice de suprafata aferente depozitelor de inmagazinare, in conditii de siguranta, de eficienta si de protectie a mediului;
b) sa asigure accesul tertilor la depozitele de inmagazinare, pe baza unor criterii obiective, transparente si nediscriminatorii, conform reglementarilor ANRE;
c) sa publice lista instalatiilor de inmagazinare sau a unor parti dintre acestea care sunt oferite spre acces tertilor;
d) sa furnizeze informatii utilizatorilor sistemului de inmagazinare, necesare pentru un acces eficient la sistem;
e) sa elaboreze si sa trimita ANRE planurile de investitii pe 5 ani ale sistemelor pe care le opereaza; aceste planuri se actualizeaza anual de catre operator pana la sfarsitul lunii decembrie si se aproba de catre ANRE.
(2) Operatorul depozitului de inmagazinare are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa incaseze tariful aferent prestarii serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale, sa limiteze si/sau sa intrerupa prestarea serviciului, conform reglementarilor specifice;
b) sa elaboreze norme tehnice/comerciale specifice activitatii proprii si sa le supuna spre aprobare ANRE;
c) sa intrerupa functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar, in vederea executarii lucrarilor de intretinere si de reparatii, precum si in alte situatii prevazute de lege, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a clientilor;
d) sa refuze in mod justificat accesul tertilor la depozitele de inmagazinare, in conditiile legii.
(3) Operatorul de inmagazinare publica informatiile referitoare la propriile activitati, necesare utilizatorilor de sistem/solicitantilor de acces, conform reglementarilor ANRE, in vederea asigurarii accesului eficient la sistem, a unei concurente efective si functionarii eficiente a pietei de gaze naturale, nefiindu-i permisa divulgarea informatiilor sensibile din punct de vedere comercial obtinute pe parcursul activitatilor acestuia, inclusiv cele obtinute de la terti in contextul acordarii accesului la retea.
ART. 143
Obligatiile si drepturile furnizorului de gaze naturale
(1) Furnizorul de gaze naturale are, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa desfasoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe baza de contracte comerciale incheiate conform reglementarilor ANRE;
b) sa respecte standardele de performanta pentru serviciul de furnizare prestat in baza contractelor-cadru;
c) sa asigure inmagazinarea gazelor naturale, conform reglementarilor ANRE;
d) sa incheie contracte de achizitie a gazelor naturale, astfel incat sa asigure acoperirea consumului pentru clientii sai;
e) sa puna la dispozitia clientilor datele relevante privind consumul acestora pe o perioada ce cuprinde cel putin ultimii 5 ani;
f) sa infiinteze puncte unice de contact pentru informarea clientilor finali cu privire la drepturile acestora, la legislatia in vigoare si la caile de solutionare a litigiilor, in cazul unui diferend;
g) sa permita clientilor schimbarea efectiva a furnizorului de gaze naturale in termen de 3 saptamani de la data solicitarii;
h) sa puna la dispozitia clientilor mai multe modalitati de plata a contravalorii consumului de gaze naturale si sa permita acestora sa opteze pentru oricare dintre acestea;
i) sa plateasca contravaloarea gazelor naturale achizitionate, conform contractelor incheiate.
(2) Furnizorul de gaze naturale are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa incaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform contractelor incheiate cu clientii;
b) sa incaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate in regim de furnizare de ultima instanta, conform reglementarilor ANRE;
c) sa limiteze si/sau sa sisteze furnizarea gazelor naturale la clienti, in conditiile specificate in contracte.
ART. 144
Obligatiile furnizorului de ultima instanta
(1) Furnizorul de ultima instanta are obligatia de a asigura furnizarea gazelor naturale clientilor finali, in conformitate cu reglementarile ANRE, la preturi reglementate de ANRE.
(2) Furnizorul de ultima instanta are obligatia de a furniza, conform reglementarilor emise de ANRE, gaze naturale clientilor finali al caror furnizor se afla in situatia de a i se retrage licenta de furnizare in cursul desfasurarii activitatii sau in orice alta situatie identificata de ANRE in care clientii finali nu au asigurata furnizarea de gaze naturale din nicio alta sursa.
ART. 145
Obligatiile si drepturile clientului final de gaze naturale
(1) Clientii finali au obligatia sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciilor prestate de catre furnizorul/operatorul sistemului, in termenul si in conditiile prevazute in contractul incheiat cu acesta.
(2) Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, altele decat obligatia de plata a clientului final, partea in culpa plateste celeilalte parti daune-interese pana la acoperirea integrala a prejudiciului cauzat, in conformitate cu prevederile stipulate in contract.
(3) In cazul interventiilor asupra sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu exceptia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, de catre persoane neautorizate, care pun in pericol siguranta alimentarii cu gaze naturale, operatorul de transport/distributie este indreptatit sa intrerupa alimentarea, in conformitate cu reglementarile specifice ale ANRE. In cazul constatarii, conform prevederilor legale in vigoare, a unor actiuni menite sa denatureze in orice fel indicatiile echipamentelor de masurare sau sa sustraga gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de masurare, clientul final este obligat sa constituie o garantie financiara pentru un consum maxim echivalent pentru un an.
(4) Clientii finali de gaze naturale au urmatoarele drepturi:
a) sa aiba acces la sistem in conditiile legii si sa fie alimentati cu gaze naturale in conformitate cu prevederile contractului de furnizare, incheiat in conformitate cu contractul-cadru aprobat de ANRE;
b) sa solicite furnizorului/operatorului sistemului modificarea si completarea contractului incheiat cu acesta, atunci cand apar elemente noi ori cand considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
c) sa fie notificati in mod corespunzator cu privire la orice intentie de modificare a contractului si sa fie informati, in momentul notificarii, cu privire la dreptul de a denunta contractul, in cazul in care nu accepta noile conditii;
d) sa solicite furnizorului intreruperea furnizarii gazelor naturale, in cazul in care intreruperea este legata de functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor clientului final sau ale operatorului de sistem;
e) sa solicite furnizorului/operatorului de sistem sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor survenite;
f) sa solicite si sa primeasca penalitatile suportate de catre furnizor/operatorul de sistem pentru neindeplinirea obligatiilor, in conformitate cu prevederile standardelor de performanta;
g) sa li se puna la dispozitie cel putin doua modalitati de plata, care sa le permita sa isi indeplineasca obligatiile de plata a facturii prevazute in contract;
h) sa isi schimbe furnizorul in mod gratuit, cu respectarea conditiilor contractuale, in termen de 3 saptamani de la data solicitarii, conform unei proceduri aprobate de ANRE, care stabileste in principal etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligatiilor de plata datorate de clientul final furnizorului ce urmeaza a fi schimbat, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de noul furnizor in procesul de schimbare, precum si operatorii de sistem care sunt obligati sa le furnizeze;
i) sa primeasca un decont final de lichidare, dupa schimbarea furnizorului de gaze naturale, in termen de 6 saptamani de la schimbarea furnizorului;
j) sa solicite si sa primeasca de la furnizor/operatorul de sistem toate datele relevante privind propriul consum pe ultimii 5 ani, fara sa li se perceapa costuri suplimentare pentru acest serviciu.
(5) Clientii finali nu au dreptul sa vanda gazele naturale.
ART. 146
Obligatiile si drepturile operatorului pietei de gaze naturale
(1) Operatorul pietei de gaze naturale este persoana juridica titulara de licenta care asigura administrarea pietelor centralizate de gaze naturale, cu exceptia pietei de echilibrare, in vederea tranzactionarii de gaze naturale pe termen scurt, mediu si lung, conform reglementarilor emise de autoritatea competenta.
(2) Operatorului pietei de gaze naturale nu ii este permisa divulgarea informatiilor legate de tranzactiile de gaze naturale pe care le detine, obtinute pe parcursul activitatii sale, altfel decat in conditiile legii.
(3) Preturile stabilite pe pietele centralizate de gaze naturale se fac publice conform reglementarilor ANRE.

CAPITOLUL VI
Accesul si racordarea la retea

ART. 147
Regimul accesului tertilor la retea
Accesul tertilor la conductele de alimentare din amonte, la sistemele de transport, la depozitele de inmagazinare, la sistemele GNL si la sistemele de distributie a gazelor naturale se realizeaza in regim reglementat.
ART. 148
Regimul racordarii la obiective din sectorul gazelor naturale
(1) Racordarea tertilor la conductele de alimentare din amonte, la sistemele de transport, la depozitele de inmagazinare, la sistemele GNL si la sistemele de distributie a gazelor naturale se realizeaza in regim reglementat prin emiterea unui acord de acces, conform reglementarilor specifice elaborate de ANRE.
(2) Racordarea la conductele de alimentare din amonte si la sistemul de transport este permisa urmatoarelor categorii de solicitanti:
a) titularilor contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ce le revin in aceasta calitate;
b) operatorilor terminalului GNL;
c) operatorilor depozitelor de inmagazinare subterana a gazelor naturale;
d) clientilor industriali noi;
e) operatorilor economici titulari ai licentei de distributie;
f) producatorilor de gaze naturale;
g) altor categorii de clienti daca acestia nu au solutie de alimentare, din punctul de vedere al debitului orar solicitat, din sistemul de distributie a gazelor naturale din zona delimitata concesionata unde urmeaza sa fie realizata racordarea; lipsa solutiei de alimentare din sistemul de distributie este comunicata obligatoriu, in scris, de operatorul de distributie si avizata de ANRE.
ART. 149
Refuzul de acces
(1) Refuzul accesului tertilor la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale se poate face in urmatoarele situatii:
a) capacitatea obiectivului/sistemului este insuficienta;
b) accesul la sistem impiedica indeplinirea obligatiilor de serviciu public si siguranta in exploatare;
c) accesul la sistem poate conduce la serioase dificultati economice si/sau financiare legate de contractele de tip “take-or-pay” pentru titularul de licenta/autorizatie caruia i se solicita accesul;
d) calitatea gazelor naturale care urmeaza sa fie introduse in sisteme si/sau in depozite nu corespunde cerintelor impuse de reglementarile in vigoare.
(2) Refuzul de acces la sistem se materializeaza printr-un document denumit “Refuz de acces”, care cuprinde in mod obligatoriu motivele refuzului.
ART. 150
Refuzul de racordare
Refuzul de racordare la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale se poate face in urmatoarele situatii:
a) operatorul de sistem a emis un refuz de acces la sistem;
b) nu exista obiective/conducte parti componente ale sistemelor la care urmeaza sa fie realizata conectarea;
c) in cazul neindeplinirii obligatiei de plata a tarifului de racordare.
ART. 151
Finantarea lucrarilor pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordarii
(1) Operatorul de distributie sau operatorul de transport si de sistem nu poate refuza accesul la sistem si este obligat sa finanteze lucrarile daca realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordarii este economic justificata si confirmata in acest sens de catre ANRE.
(2) In cazul in care realizarea obiectivelor/conductelor, altele decat cele prevazute la alin. (1), nu este economic justificata pentru operatorul de distributie sau operatorul de transport si de sistem, solicitantul poate participa in cota-parte la finantarea obiectivelor/conductelor.
(3) Activele care rezulta in conditiile alin. (2) se preiau in folosinta de catre operatorul de distributie sau de catre operatorul de transport si de sistem, pe baza unui contract in care se stipuleaza in mod explicit conditiile financiare, in baza procedurii aprobate de ANRE.
(4) Solicitantul are dreptul sa recupereze contravaloarea sumei investite conform alin. (2), din momentul punerii in functiune a obiectivului/conductei, de la urmatorii utilizatori racordati la obiectivele/sistemele realizate in conformitate cu prevederile alin. (2); modalitatea de recuperare a cotei-parti din investitie se face in conformitate cu reglementarile ANRE.
(5) Evaluarea conditiilor privind asigurarea accesului solicitantilor la sistem, in conditiile prevazute la alin. (1) si (2), se determina in baza unui studiu tehnico-economic realizat conform unor criterii aprobate de catre ANRE, care au la baza principiul recuperarii costurilor investitiei, pe care operatorul are obligatia de a-l realiza in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii.
(6) La expirarea termenului prevazut la alin. (5), studiul se transmite solicitantilor, cu titlu gratuit.
(7) Operatorul de distributie sau operatorul de transport si de sistem are obligatia de a realiza si de a pune in functiune obiectivul/conducta realizata in termen de 9 luni de la data emiterii acordului de acces ori de la data semnarii contractului, dupa caz, sau de cel mult 6 luni de la data obtinerii autorizatiei de construire.
ART. 152
Magistrale directe
(1) In vederea asigurarii necesarului de gaze naturale, solicitantii care se afla in alte zone decat cele prevazute la art. 104 alin. (1) pot solicita ANRE aprobarea pentru construirea unei magistrale directe.
(2) ANRE emite autorizatii pentru construirea unei magistrale directe numai in absenta unei perspective de acces la sistem in urmatorii 2 ani.
(3) Magistrala directa este finantata integral de solicitantii prevazuti la alin. (1) si se afla in proprietatea acestora.
(4) Criteriile transparente si nediscriminatorii pentru acordarea autorizatiilor de infiintare, precum si conditiile de operare a magistralei directe se aproba de ANRE.
ART. 153
Solutionarea divergentelor de acces la sistem
(1) Pentru solutionarea pe cale administrativ-jurisdictionala a divergentelor de acces la sistem se constituie in cadrul ANRE o comisie de specialitate.
(2) Organizarea si functionarea comisiei prevazute la alin. (1) se realizeaza in baza unui regulament aprobat de ANRE.
(3) Comisia prevazuta la alin. (1) adopta o hotarare in termen de 60 de zile de la primirea reclamatiei.
(4) Hotararea comisiei prevazuta la alin. (3) are caracter definitiv, este obligatorie pentru parti si poate fi atacata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VII
Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL), gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV) si gazul natural lichefiat (GNL)

ART. 154
Reglementarea utilizarii GPL
Reglementarile tehnice si comerciale cu privire la stocarea, distributia si utilizarea GPL sunt elaborate/aprobate de ANRE cu consultarea partilor interesate.
ART. 155
Reglementarea utilizarii GNCV
(1) Reglementarile tehnice si comerciale privind tratarea si comprimarea gazelor naturale pentru producerea GNCV, precum si cele privind stocarea acestora in recipientele din statiile de umplere sunt aprobate de ANRE cu consultarea partilor interesate.
(2) In scopul realizarii cadrului general de reglementare pentru producerea, stocarea, livrarea si utilizarea GNCV, ANRE stabileste Codul tehnic al GNCV.
ART. 156
Reglementarea utilizarii GNL
Cadrul general de reglementare privind GNL se stabileste de ANRE prin Codul tehnic al GNL.
ART. 157
Regimul de autorizare in domeniul GNL, GNCV si GPL
Operatorii economici si/sau persoanele fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul GNL, GNCV, GPL trebuie sa detina autorizatii/licente emise de ANRE in baza unor regulamente specifice.

CAPITOLUL VIII
Asigurarea calitatii echipamentelor, instalatiilor, aparatelor, produselor si procedeelor utilizate in sectorul gazelor naturale

ART. 158
Utilizarea echipamentelor, instalatiilor, aparatelor, produselor si procedeelor in sectorul gazelor naturale
(1) Utilizarea echipamentelor, instalatiilor, aparatelor, produselor si procedeelor in sectorul gazelor naturale este permisa dupa obtinerea in prealabil a acceptului operatorului sistemului, in baza unor metodologii/proceduri elaborate de catre acesta si avizate de ANRE.
(2) ANRE asigura transparenta acestui proces prin publicarea metodologiilor/procedurilor avizate pe site-ul propriu.
ART. 159
Sisteme de masurare inteligente
(1) Pana la data de 3 septembrie 2012, ANRE evalueaza implementarea sistemelor de masurare inteligente care contribuie la participarea activa a consumatorilor pe piata furnizarii de gaze naturale, din punctul de vedere al costurilor si beneficiilor pe termen lung pentru piata si pentru consumatorii individuali, al tipului de contorizare inteligenta, precum si al termenelor fezabile de implementare.
(2) In conditiile in care, prin evaluarea prevazuta la alin. (1), se constata ca implementarea sistemelor de masurare inteligente este avantajoasa pentru functionarea pietei gazelor naturale, ANRE elaboreaza, in consultare cu operatorii de distributie si de transport, si aproba un calendar de implementare, acordand atentia cuvenita utilizarii de standarde adecvate si de bune practici, precum si importantei dezvoltarii pietei gazelor naturale.
ART. 160
Verificarea proiectelor
(1) Inainte de executia lucrarilor pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, in vederea respectarii cerintelor privind calitatea in constructii, operatorii economici care exploateaza obiectivele/sistemele respective au obligatia de a verifica proiectele de executie prin intermediul verificatorilor de proiecte atestati de catre ANRE.
(2) Proiectele aferente executiei/modificarilor instalatiilor de utilizare se verifica de catre verificatori atestati de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.
(3) Proiectele aferente sistemelor si instalatiilor de utilizare din domeniul gazelor naturale se considera a fi avizate daca au fost declarate conforme de catre verificatorul de proiect.
ART. 161
Atestarea verificatorilor de proiecte
(1) Atestarea verificatorilor de proiecte prevazuti la art. 160 alin. (1) se face conform unui regulament aprobat de catre ANRE.
(2) Verificatorii de proiecte care au fost atestati de alte institutii isi pastreaza competentele prin echivalarea atestatului, conform regulamentului prevazut la alin. (1).
(3) Verificatorii de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantii pentru asigurarea prin proiect a tuturor cerintelor tehnice si de calitate prevazute de legislatia in vigoare, in vederea realizarii si exploatarii in conditii de siguranta a obiectivului proiectat, precum si pentru eventualele modificari ale proiectului pe durata executiei.
ART. 162
Receptia lucrarilor
(1) Receptia obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se realizeaza de catre specialisti, instalatori autorizati de ANRE, angajati ai operatorilor economici licentiati care au urmarit executia acestora, conform prevederilor normelor tehnice specifice.
(2) Receptia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale apartinand consumatorilor finali se realizeaza de catre beneficiarul lucrarii si de catre specialistii operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea respectiva, conform prevederilor normelor tehnice specifice.
ART. 163
Expertiza lucrarilor
(1) Obiectivele/Sistemele din sectorul gazelor naturale se supun, dupa caz, expertizarii tehnice de catre experti autorizati, conform unui regulament aprobat de catre ANRE.
(2) Expertii care au fost atestati de alte institutii isi pastreaza competentele prin echivalarea atestatului, conform regulamentului prevazut la alin. (1).

CAPITOLUL IX
Noua infrastructura

ART. 164
Conditiile de derogare pentru noile infrastructuri
(1) Noile infrastructuri majore pentru gaze naturale, cum ar fi interconectarile dintre statele membre, instalatiile GNL si instalatiile de inmagazinare, pot beneficia de o derogare, pe o perioada determinata de timp, la cerere, de la prevederile legislatiei in vigoare, referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport, inmagazinare si la conductele de alimentare din amonte, precum si de la metodologiile de tarifare, in urmatoarele conditii:
a) investitia trebuie sa intareasca concurenta in furnizarea de gaze naturale si sa imbunatateasca siguranta alimentarii;
b) nivelul de risc legat de investitie este de asa natura incat investitia sa nu se realizeze decat daca se acorda o derogare;
c) infrastructura trebuie sa fie in proprietatea unei persoane juridice care este separata cel putin in privinta formei sale juridice de operatorii de sistem in ale caror sisteme se construieste infrastructura;
d) se percep tarife pentru utilizatorii infrastructurii respective;
e) derogarea nu influenteaza negativ concurenta, functionarea eficienta a pietei interne a gazelor naturale sau functionarea eficienta a sistemului reglementat la care este conectata infrastructura.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si cresterilor semnificative de capacitate a infrastructurilor existente, precum si modificarilor acestor infrastructuri care permit dezvoltarea unor noi surse de furnizare de gaze naturale.
ART. 165
Acordarea derogarilor
ANRE hotaraste asupra acordarii derogarii prevazute la art. 164, adoptand o decizie motivata corespunzator. Decizia ANRE se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 166
Tipul derogarii
Derogarea poate acoperi in intregime sau partial noua infrastructura, infrastructura existenta cu capacitate semnificativ marita sau modificarea infrastructurii existente.
ART. 167
Conditii de acordare a derogarii
La luarea deciziei de acordare a unei derogari se ia in considerare, dupa caz, necesitatea de a impune conditii referitoare la durata derogarii si accesul nediscriminatoriu la conducta de interconectare.
ART. 168
Conditii de acordare a derogarii in cazul unei conducte de interconectare
La luarea deciziei privind conditiile prevazute la art. 170 se vor avea in vedere, in principal, durata contractelor, capacitatea suplimentara ce va fi construita sau modificarea capacitatii existente, orizontul de timp al proiectului si conditiile nationale.
ART. 169
Reguli si mecanisme pentru gestionarea si alocarea capacitatii
La acordarea unei derogari, ANRE poate decide asupra regulilor si mecanismelor pentru gestionarea si alocarea capacitatii, in cazul in care acestea nu impiedica punerea in aplicare a contractelor pe termen lung.
ART. 170
Consultarea cu alte state membre sau autoritati de reglementare
In cazul unei conducte de interconectare, orice decizie de derogare se ia dupa consultari cu celelalte state membre sau, dupa caz, cu autoritatile de reglementare ori cu Agentia de Cooperare a Reglementatorilor in Domeniul Energiei – ACER.
ART. 171
Transmiterea cererilor de derogare
Autoritatea de reglementare transmite Comisiei Europene, fara intarziere, o copie a tuturor cererilor de derogare, imediat dupa primirea acestora. Decizia de derogare se comunica fara intarziere de ANRE Comisiei Europene, impreuna cu toate informatiile relevante.
ART. 172
Informatii relevante
Informatiile prevazute la art. 171 trebuie sa cuprinda, in principal:
a) motivele detaliate pe baza carora autoritatea de reglementare sau statul membru a acordat derogarea, inclusiv informatiile financiare care justifica necesitatea;
b) analiza efectuata in privinta efectului asupra concurentei si functionarii eficiente a pietei interne a gazelor naturale rezultand din acordarea derogarii;
c) motivele pentru perioada de timp si partea din capacitatea totala a infrastructurii gazelor naturale respective pentru care s-a acordat derogare;
d) in cazul in care derogarea se refera la o conducta de interconectare, rezultatul consultarii cu statele membre respective sau cu autoritatile de reglementare;
e) contributia infrastructurii la diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale.

CAPITOLUL X
Obligatia de serviciu public

ART. 173
Obligatia de serviciu public
(1) Titularii de licente de inmagazinare, transport, distributie si furnizare a gazelor naturale au obligatia sa-si desfasoare activitatile cu respectarea obligatiilor stipulate in licentele, respectiv in autorizatiile emise de ANRE, privind siguranta, calitatea, continuitatea aprovizionarii, eficienta energetica, cu respectarea normelor de securitate si sanatate a muncii si de protectie a mediului, precum si a prevederilor din contractele directe cu clientii.
(2) ANRE poate stabili prin reglementarile specifice obligatii de serviciu public pentru fiecare activitate din sectorul gazelor naturale, aplicabile tuturor titularilor de licenta, sau autorizatii in mod transparent, echidistant si nediscriminatoriu.
(3) Obligatiile de serviciu public prevazute la alin. (2) nu trebuie sa impiedice liberalizarea pietei gazelor naturale, sa constituie bariere pentru intrarea unor noi operatori pe piata sau sa distorsioneze concurenta si functionarea transparenta a pietei.
(4) Obligatiile de serviciu public de natura a afecta piata gazelor naturale in sensul celor prevazute la alin. (3) se notifica Consiliului Concurentei.
(5) Costurile efectuate intr-o maniera prudenta de operatorii economici pentru realizarea obligatiilor de serviciu public sunt costuri justificate si se acopera prin preturile sau tarifele practicate de acestia, in conformitate cu reglementarile specifice ale ANRE.
(6) ANRE reexamineaza la fiecare 2 ani necesitatea si modalitatea de impunere a obligatiilor de serviciu public, tinand seama de evolutia sectorului de gaze naturale.
(7) ANRE elaboreaza si transmite primului-ministru si ministerului de resort un raport cu privire la masurile adoptate pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu public, inclusiv protectia consumatorului si a mediului, si la posibilul lor efect asupra concurentei interne si internationale, care va fi reactualizat, la fiecare 2 ani, avand in vedere modificarile aduse acestor masuri. Acest raport se transmite comisiilor de specialitate din Parlamentul Romaniei si Comisiei Europene, pentru informare.

CAPITOLUL XI
Piata gazelor naturale

ART. 174
Structura pietei de gaze naturale
(1) Piata de gaze naturale este compusa din piata reglementata si piata concurentiala, iar tranzactiile cu gaze naturale se fac angro sau cu amanuntul.
(2) Cresterea ponderii pietei concurentiale se realizeaza gradual, prin asigurarea accesului pe aceasta piata pentru cat mai multi participanti, furnizori si clienti finali, in conformitate cu prevederile art. 175.
(3) Participantii la piata de gaze naturale trebuie sa respecte regulile de functionare a acesteia, aprobate de ANRE.
(4) Participantii la piata de gaze naturale si structurile operationale asociate sunt: producatorii, furnizorii, clientii finali, operatorul/operatorii de transport si de sistem, operatorii pietelor centralizate de gaze naturale, operatorii de distributie si operatorii de inmagazinare/stocare.
(5) Participantii la piata de gaze naturale sunt obligati sa isi asume responsabilitatea financiara pentru plata dezechilibrelor pe care le genereaza pe piata de gaze naturale, in conformitate cu reglementarile aprobate de ANRE.
(6) Clientii finali de gaze naturale au dreptul sa isi aleaga furnizorul si sa negocieze direct contracte de vanzare-cumparare cu acesta.
(7) Daca si-au exercitat dreptul de eligibilitate, clientii finali nu mai au dreptul sa revina la furnizarea reglementata.
(8) Se infiinteaza Comisia de solutionare a disputelor, ca organism care solutioneaza disputele pe piata angro si cu amanuntul aparute intre participantii la piata de gaze naturale.
(9) Comisia de solutionare a disputelor este formata din 5 membri care sunt numiti prin decizie a presedintelui ANRE, pe o perioada de 3 ani, dintre salariatii ANRE avand o vechime de cel putin 5 ani in domeniul gazelor naturale.
(10) Comisia de solutionare a disputelor isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament de organizare si functionare aprobat prin decizie a presedintelui ANRE, dupa consultare publica.
ART. 175
Functionarea pietei reglementate de gaze naturale
(1) Piata reglementata de gaze naturale functioneaza in principal pentru asigurarea alimentarii cu gaze naturale a clientilor finali prevazuti la art. 179 alin. (2) lit. a) – c).
(2) Pe piata reglementata de gaze naturale autoritatea competenta are dreptul:
a) sa impuna obligatii de serviciu public, conform art. 173;
b) sa impuna furnizorilor proceduri transparente de achizitie a gazelor naturale de pe piata concurentiala destinate realizarii activitatilor prevazute la art. 179 alin. (2) lit. a) – c);
c) sa stabileasca preturile aplicate de furnizorii de gaze naturale de ultima instanta clientilor finali;
d) sa aprobe metodologii de verificare/control a cheltuielilor cu achizitia gazelor naturale.
(3) Furnizarea gazelor naturale pe piata reglementata se face pe baza de contracte-cadru aprobate de ANRE.
(4) ANRE monitorizeaza continuu efectul pietei reglementate asupra pietei concurentiale de gaze naturale si ia masurile necesare pentru evitarea eventualelor distorsiuni ale concurentei si pentru cresterea gradului de transparenta a tranzactiilor comerciale.
(5) ANRE organizeaza, in cadrul actiunii de monitorizare, un proces de evaluare a functionarii pietei de gaze naturale in conditiile renuntarii la aplicarea preturilor reglementate pentru clientii finali, in care vor fi utilizate cel putin urmatoarele criterii generale:
a) numarul de furnizori activi in piata de gaze naturale in fiecare an;
b) cota de piata a fiecaruia dintre furnizorii activi;
c) capabilitatea economico-financiara a furnizorilor activi si comportamentul acestora in piata;
d) evolutia numarului anual de schimbari ale furnizorului de gaze naturale;
e) nivelul si evolutia preturilor in piata;
f) numarul si tipul consumatorilor vulnerabili.
ART. 176
Masuri de salvgardare
(1) In cazul unor situatii de criza neasteptate pe piata de gaze naturale si in cazul in care este amenintata siguranta fizica sau securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalatiilor ori integritatea sistemului, operatorul de transport si de sistem propune ministerului de resort adoptarea unor masuri de siguranta.
(2) Masurile mentionate la alin. (1) trebuie sa afecteze cat mai putin buna functionare a pietei interne a Uniunii Europene si sa se rezume strict la remedierea situatiei de criza care le-a generat.
(3) Punerea in aplicare a masurilor prevazute la alin. (1) se face prin hotarare a Guvernului initiata de ministerul de resort.
(4) Ministerul de resort notifica in regim de urgenta, celorlalte state membre ale Uniunii Europene, precum si Comisiei Europene masurile de siguranta adoptate in fiecare caz.
ART. 177
Functionarea pietei concurentiale de gaze naturale
(1) Pe piata concurentiala, tranzactiile comerciale cu gaze naturale se fac angro sau cu amanuntul, cu respectarea reglementarilor ANRE, iar preturile se formeaza pe baza cererii si a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concurentiale.
(2) Piata concurentiala angro functioneaza pe baza de:
a) contracte bilaterale intre operatorii economici din domeniul gazelor naturale;
b) tranzactii pe piete centralizate, administrate de catre operatorul pietei de gaze naturale sau operatorul pietei de echilibrare, dupa caz;
c) alte tipuri de tranzactii sau contracte.
(3) Pe piata concurentiala cu amanuntul, furnizorii vand gaze naturale clientilor finali prin contracte la preturi negociate sau oferte-tip.
(4) Datele relevante cum ar fi durata, regulile privind livrarea si decontarea, cantitatea, termenele de executare, preturile tranzactiei, mijloacele de identificare ale clientului angro, cu privire la toate tranzactiile din cadrul contractelor de furnizare de gaze naturale si al instrumentelor derivate din domeniul gazelor naturale incheiate cu clienti angro si cu operatorii de transport si de sistem, precum si cu operatorii de inmagazinare si de GNL se pastreaza de furnizori cel putin 5 ani si se pun la dispozitia ANRE, Consiliului Concurentei, Comisiei Europene si a celorlalte autoritati nationale competente, la cererea acestora.
(5) Obligatia de pastrare a datelor privitoare la tranzactiile din cadrul instrumentelor derivate se aplica numai dupa publicarea liniilor directoare de catre Comisia Europeana.
(6) Datele prevazute la alin. (5) pot fi publicate cu respectarea confidentialitatii informatiilor sensibile comercial.

CAPITOLUL XII
Preturi si tarife

ART. 178
Sistemul de preturi si tarife. Principii
(1) Sistemul de preturi si tarife pentru gazele naturale este conceput astfel incat sa asigure:
a) apropierea de valoarea de piata a combustibililor alternativi, promovarea competitiei pe piata gazelor naturale, diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale si marirea sigurantei furnizarii;
b) recuperarea costurilor efectuate intr-o maniera prudenta, aferente activitatilor reglementate, asigurarea unei rate rezonabile a rentabilitatii pentru capitalul investit in activitatile reglementate, stimularea dezvoltarii capacitatilor de productie, transport, inmagazinare si distributie a gazelor naturale, atat pe termen scurt, cat si pe termen lung;
c) economisirea de energie la clientii finali;
d) imbunatatirea calitatii gazelor naturale si a serviciilor prestate clientilor.
(2) Principiile care stau la baza elaborarii reglementarilor privind sistemele de preturi si tarife pentru activitatile reglementate sunt urmatoarele:
a) preturile/tarifele trebuie sa fie nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective si determinate intr-o maniera transparenta, pe baza metodologiilor aprobate si publicate de autoritatea competenta;
b) stimularea utilizarii eficiente a gazelor naturale, asigurarea calitatii serviciilor, asigurarea puterii calorice a gazelor naturale, promovarea concurentei pe piata gazelor naturale si protectia intereselor clientilor;
c) prevenirea speculatiilor si a comportamentelor speculative pe piata gazelor naturale;
d) incurajarea trecerii cererii din perioada de varf de consum in perioadele de consum redus.
(3) Este interzisa recuperarea costurilor corespunzatoare serviciului asigurat pentru o anumita categorie de clienti finali prin tarifele practicate altor categorii de clienti finali.
(4) Este interzisa subventia incrucisata intre activitatile reglementate, precum si intre activitatile reglementate si cele nereglementate ale unui operator economic.
ART. 179
Activitatile aferente pietei reglementate
(1) Pe piata reglementata care cuprinde activitatile cu caracter de monopol natural, activitatile conexe acestora si furnizarea la pret reglementat si in baza contractelor-cadru, sistemele de preturi si tarife se stabilesc de ANRE.
(2) Activitatile aferente pietei reglementate cuprind:
a) furnizarea gazelor naturale la pret reglementat si in baza contractelor-cadru pana la 31 decembrie 2014 pentru clientii noncasnici, cu exceptia cazului in care la aceasta data se constata existenta unei diferente semnificative intre pretul de comercializare a productiei interne si pretul european de import, care ar putea periclita stabilitatea pietei, situatie in care termenul se prelungeste pana la 31 decembrie 2015;
b) furnizarea gazelor naturale la pret reglementat si in baza contractelor-cadru pana la 31 decembrie 2018 pentru clientii casnici;
c) furnizarea de ultima instanta a gazelor naturale la pret reglementat si in baza contractelor-cadru pentru clientii finali;
d) administrarea pietelor centralizate;
e) transportul gazelor naturale;
f) transportul gazelor prin conductele de alimentare din amonte, conform prevederilor conditiilor de valabilitate a licentei;
g) inmagazinarea subterana a gazelor naturale;
h) stocarea gazelor naturale in conducta;
i) distributia gazelor naturale si a biogazului/biometanului;
j) activitatile conexe desfasurate de catre operatorii licentiati.
(3) Calendarul de eliminare treptata a preturilor reglementate pentru clientii finali cu incepere de la 1 decembrie 2012 pentru clientii noncasnici, respectiv din 1 iulie 2013 pentru clientii casnici este stabilit de catre Guvern, in conformitate cu graficul de esalonare a preturilor producatorilor, propus de ANRE si ANRM, tinand seama de posibilele efecte negative ale eliminarii preturilor reglementate, astfel incat acestea sa fie cat mai putin resimtite de clienti.
(4) Pentru activitatile aferente pietei reglementate, preturile si tarifele se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate si publicate de catre ANRE.
(5) Metodologiile de reglementare a preturilor si tarifelor se aproba de ANRE, dupa informarea si consultarea tuturor partilor interesate.
(6) Ordinul de aprobare a preturilor si tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale, precum si ordinul de aprobare a metodologiilor de reglementare a acestora se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ordinul de aprobare a preturilor si tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale va contine inclusiv data intrarii in vigoare a acestora.
(7) ANRE monitorizeaza anual rezultatele calendarului de eliminare treptata a preturilor reglementate pentru clientii finali si propune Guvernului, dupa caz, valorificarea productiei interne a gazelor naturale pe piata interna pana la finalizarea calendarului aprobat, respectiv 31 decembrie 2018.
ART. 180
Limitarea preturilor/tarifelor
(1) In situatia unui dezechilibru major intre cerere si oferta si/sau a unei disfunctionalitati evidente a pietei de gaze naturale, Guvernul, la propunerea ANRE si cu avizul Consiliului Concurentei, poate limita cresterea excesiva a preturilor/tarifelor sau blocarea acestora pentru o perioada determinata de maximum 6 luni, care poate fi prelungita succesiv pentru durate de cate cel mult 3 luni, cat timp persista circumstantele care au determinat adoptarea respectivei decizii, prin:
a) fixarea unei limite superioare a pretului;
b) limitarea venitului din activitatea reglementata.
(2) Costurile recunoscute si amanate, potrivit alin. (1), se recupereaza integral, in conformitate cu procedura aprobata de autoritatea competenta.
ART. 181
Stabilirea structurilor de amestec
(1) Pentru acoperirea necesarului de consum, clientii finali au dreptul sa fie alimentati cu gaze naturale in amestec intern/import, conform structurilor avizate/stabilite de catre ANRE.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica pana la convergenta pretului gazelor naturale din productia interna cu cel al gazelor naturale din import.
(3) ANRE poate stabili:
a) pana la 31 decembrie 2014, respectiv pana la 31 decembrie 2015, in conditiile art. 179 alin. (2) lit. a), o structura specifica de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinata consumului clientilor casnici si producatorilor de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinata consumului populatiei, si o structura specifica de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinata consumului clientilor noncasnici, cu exceptia producatorilor de energie termica, pentru cantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinata consumului populatiei;
b) incepand cu 1 ianuarie 2015, respectiv cu 1 ianuarie 2016, in conditiile art. 179 alin. (2) lit. a), si pana la 31 decembrie 2018 o structura de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinata consumului clientilor casnici.
(4) In vederea asigurarii suportabilitatii costurilor legate de factura energetica, in special a celor legate de incalzirea populatiei, stabilirea structurii de amestec import/intern si aprobarea pretului final reglementat pentru clientii casnici vor avea in vedere si premisele considerate la stabilirea datelor pentru eliminarea preturilor reglementate catre aceasta categorie de clienti.
(5) Pretul de achizitie a gazelor din productia interna pentru piata reglementata se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului de resort si se actualizeaza de ANRE si ANRM, in concordanta cu prevederile Calendarului de eliminare treptata a preturilor reglementate pentru clientii finali.
(6) Sunt exceptate de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE:
a) cantitatile de gaze naturale reinjectate in zacaminte, exceptate de la plata redeventei, in conditiile legii;
b) cantitatile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operatiunilor petroliere desfasurate de titularii de acorduri petroliere;
c) cantitatile de gaze naturale destinate echilibrarii SNT.
(7) Exceptiile de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(8) In baza datelor prevazute la art. 179 alin. (2) si (3), ANRE va elimina treptat preturile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru clientii finali.
ART. 182
Obligatia de separare contabila
Persoanele juridice din sectorul gazelor naturale care practica activitati reglementate conform art. 179 alin. (2) sunt obligate sa asigure separarea contabila, conform normelor legale si reglementarilor ANRE.

CAPITOLUL XIII
Procedura de desfasurare a investigatiilor

ART. 183
Dispunerea efectuarii investigatiilor
Presedintele autoritatii competente dispune prin decizie efectuarea de investigatii in conditiile art. 185 de catre personalul propriu imputernicit in acest sens, din oficiu sau ca raspuns la o plangere inregistrata la autoritatea competenta, formulata de catre o persoana fizica sau juridica afectata in mod real si direct de o potentiala incalcare a prevederilor prezentului titlu, numai in domeniile in care ANRE are competenta de investigare, potrivit legii.
ART. 184
Solicitarea informatiilor si documentelor
In realizarea investigatiilor, precum si a competentelor conferite in baza prezentului titlu, autoritatea competenta poate solicita operatorilor economici informatiile si documentele care sunt necesare, mentionand baza legala si scopul solicitarii, si poate stabili termene pana la care aceste informatii si documente sa ii fie furnizate.
ART. 185
Drepturi de investigare
(1) Pentru investigarea incalcarii prevederilor prezentului titlu, in conditiile art. 183, personalul ANRE imputernicit in acest sens are urmatoarele drepturi:
a) sa intre in spatiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care operatorii economici le detin legal;
b) sa examineze orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente legate de activitatea operatorilor economici, indiferent de locul in care sunt depozitate;
c) sa ceara oricarui reprezentant sau angajat al operatorului economic explicatii cu privire la faptele sau documentele legate de obiectul si scopul investigatiei si sa consemneze sau sa inregistreze raspunsurile acestuia;
d) sa ridice sau sa obtina in orice forma copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau din alte evidente legate de activitatea operatorului economic;
e) sa sigileze orice amplasament destinat activitatilor operatorului economic si orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente legate de activitatea operatorului economic, pe durata si in masura necesara investigarii.
(2) Autoritatea competenta va proceda la actiunile prevazute la alin. (1) numai daca exista indicii ca pot fi gasite documente sau pot fi obtinute informatii considerate necesare pentru indeplinirea competentelor sale, iar rezultatul investigatiei va fi consemnat intr-un proces-verbal de constatare si inventariere.
(3) Autoritatea competenta poate face inspectii inopinate si poate solicita spre a-i fi prezentate intr-un termen rezonabil orice fel de informatii sau justificari legate de indeplinirea competentelor de investigare, atat la fata locului, cat si prin convocare la sediul sau.
ART. 186
Autorizarea judiciara a investigatiilor
In baza autorizarii judiciare date prin incheiere, conform art. 187, personalul ANRE imputernicit in conditiile art. 183 poate efectua inspectii in orice alte spatii, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport apartinand conducatorilor, administratorilor, directorilor si altor angajati ai operatorilor economici sau asociatiilor operatorilor economici supusi investigatiei.
ART. 187
Obtinerea autorizarii judiciare
(1) Personalul ANRE efectueaza inspectii in conformitate cu prevederile art. 186 numai in baza deciziei de imputernicire emise de catre presedintele autoritatii competente si cu autorizarea judiciara data prin incheiere de catre presedintele Curtii de Apel Bucuresti sau de catre un judecator delegat de acesta. O copie certificata a deciziei de imputernicire si a autorizatiei judiciare se comunica obligatoriu persoanei supuse inspectiei inainte de inceperea acesteia.
(2) Cererea de autorizare se judeca in camera de consiliu, fara citarea partilor. Judecatorul se pronunta asupra cererii de autorizare in termen de cel mult 48 de ore de la data inregistrarii cererii. Incheierea se motiveaza si se comunica autoritatii competente in termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.
(3) In cazul in care inspectia trebuie desfasurata simultan in mai multe spatii dintre cele prevazute la art. 186, autoritatea competenta va introduce o singura cerere, instanta pronuntandu-se printr-o incheiere in care se vor indica spatiile in care urmeaza sa se desfasoare inspectia.
(4) Cererea de autorizare trebuie sa cuprinda toate informatiile de natura sa justifice inspectia, iar judecatorul sesizat este tinut sa verifice daca cererea este intemeiata.
(5) Oricare ar fi imprejurarile, inspectia se desfasoara intre orele 8,00 si 18,00 si trebuie efectuata in prezenta persoanei la care se efectueaza inspectia sau a reprezentantului sau. Inspectia poate continua si dupa ora 18,00 numai cu acordul persoanei la care se efectueaza inspectia sau a reprezentantului sau.
(6) Inventarele si punerile de sigilii se fac conform dispozitiilor Codului de procedura penala.
(7) Incheierea prevazuta la alin. (1) poate fi atacata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 48 de ore. Termenul de recurs pentru autoritatea competenta curge de la momentul comunicarii incheierii, potrivit prevederilor alin. (2). In ceea ce priveste persoana supusa inspectiei, termenul de recurs curge de la momentul comunicarii incheierii, potrivit prevederilor alin. (1). Recursul nu este suspensiv de executare.
(8) Presedintele Curtii de Apel Bucuresti sau judecatorul delegat de acesta are competenta sa emita autorizatia judiciara in vederea efectuarii inspectiei potrivit art. 186. Instanta de judecata verifica daca decizia de imputernicire emisa de catre presedintele ANRE este autentica si daca masurile coercitive preconizate nu sunt nici arbitrare si nici excesive, avand in vedere, in special, gravitatea incalcarii suspectate, importanta elementelor de proba cautate, implicarea intreprinderii in cauza si probabilitatea rezonabila ca registrele si documentele privind activitatea care au legatura cu obiectul inspectiei sa fie pastrate in incintele pentru care se solicita autorizatia. Instanta de judecata poate solicita ANRE explicatii detaliate privind elementele care ii sunt necesare pentru a-i permite sa verifice proportionalitatea masurilor coercitive preconizate.
ART. 188
Accesul la documente si informatii
(1) Organele administratiei publice centrale si locale, precum si orice alte institutii si autoritati publice sunt obligate sa permita autoritatii competente accesul la documentele, datele si informatiile detinute de acestea, cu respectarea dispozitiilor legale.
(2) Autoritatea competenta, primind acces la documentele, datele si informatiile mentionate la alin. (1), are obligatia de a respecta caracterul de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date si informatii.
ART. 189
Procedura de investigare
Procedura de investigare se face in conformitate cu regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatii de investigare aprobat prin ordin al presedintelui ANRE.

CAPITOLUL XIV
Interdictii

ART. 190
Protectia obiectivelor/sistemelor
Pentru protectia obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice tertilor:
a) sa realizeze constructii de orice fel in zona de siguranta a obiectivelor de gaze naturale; in cazul in care, in mod exceptional, este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate acestea sa se execute o constructie, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificarilor necesare, cu respectarea tuturor prevederilor referitoare la proiectarea si executia lucrarilor in sectorul gazelor naturale si sub conditia cedarii in patrimoniu operatorului a bunului rezultat;
b) sa efectueze sapaturi sau lucrari de orice fel in zona de protectie a obiectivelor de gaze naturale, fara avizul prealabil al operatorului de sistem;
c) sa depoziteze materiale pe caile de acces si in zona de protectie a obiectivelor de gaze naturale;
d) sa intervina in orice mod asupra conductelor, echipamentelor si instalatiilor de gaze naturale.
ART. 191
Interdictii
In vederea exploatarii in conditii de siguranta a sistemului de transport a gazelor naturale, se interzice, cu exceptia cazului de forta majora, intreruperea alimentarii cu energie electrica, a legaturilor telefonice sau de radiocomunicatii si a transportului feroviar.

CAPITOLUL XV
Infractiuni si contraventii

ART. 192
Raspunderi
Incalcarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate.
ART. 193
Infractiuni
(1) Deteriorarea, modificarea fara drept sau blocarea functionarii echipamentului de masurare a consumului de gaze naturale furnizate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la sistemul de alimentare cu gaze naturale sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(3) In cazul in care infractiunile prevazute la alin. (1) si (2) sunt savarsite de un salariat al unui titular de licenta, limitele speciale se majoreaza cu jumatate.
(4) Tentativa la infractiunile prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste.
ART. 194
Contraventii
Constituie contraventii la normele privind desfasurarea activitatilor in sectorul gazelor naturale urmatoarele fapte:
1. proiectarea, avizarea, executia, receptia, punerea in functiune si/sau exploatarea de lucrari noi, modificari, extinderi sau revizii ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale de catre persoane fizice sau juridice neautorizate;
2. proiectarea si/sau executia de lucrari noi, modificari, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale fara obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare si/sau fara respectarea restrictiilor/conditiilor stabilite prin acestea;
3. proiectarea si/sau executia de lucrari noi, modificari, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, cu incalcarea reglementarilor tehnice emise in domeniu;
4. avizarea documentatiilor tehnice pentru executia, receptia si/sau punerea in functiune de lucrari noi, modificari, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, care nu corespund cerintelor reglementarilor tehnice in vigoare;
5. executia de lucrari noi, modificari, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, cu incalcarea prevederilor art. 104, 105 si 151;
6. executia de lucrari noi, modificari, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale fara documentatie tehnica de executie verificata, conform prevederilor legale;
7. executia de lucrari noi, modificari, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, excluzand instalatiile de utilizare de orice fel, fara urmarirea acestora de catre un operator licentiat;
8. utilizarea de echipamente, instalatii, aparate, produse si procedee neconforme cu reglementarile tehnice in vigoare;
9. utilizarea/exploatarea de instalatii, echipamente si aparate care nu au verificarile metrologice si/sau verificarile/reviziile tehnice in termen de valabilitate, conform reglementarilor in vigoare;
10. efectuarea, fara acordul operatorului licentiat, a oricaror lucrari, operatii, manevre sau interventii, de orice natura, la conductele, aparatele, echipamentele, instalatiile de masurare si accesoriile, aferente obiectivelor/sistemelor de productie, inmagazinare/stocare, transport sau distributie a gazelor naturale;
11. receptia, punerea in functiune si/sau exploatarea obiectivelor/sistemelor/instalatiilor/echipamentelor din sectorul gazelor naturale pentru care nu au fost intocmite documentele prevazute de reglementarile in vigoare si/sau pentru care nu au fost obtinute autorizatiile necesare;
12. neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a conditiilor de valabilitate ale autorizatiilor prevazute la art. 119 pct. 1, altele decat cele mentionate in cuprinsul prezentului articol;
13. neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a conditiilor de valabilitate ale autorizatiilor/licentelor precizate la art. 119 pct. 2 si 3, altele decat cele mentionate in cuprinsul prezentului articol;
14. nerespectarea prevederilor regulamentelor privind accesul si/sau racordarea la depozitele de inmagazinare subterana a gazelor naturale, sistemele de transport/distributie si/sau la conductele de alimentare din amonte;
15. nerespectarea contractelor-cadru aprobate de catre ANRE;
16. nerespectarea prevederilor standardelor de performanta din sectorul gazelor naturale;
17. intreruperea sau intarzierea nejustificata a alimentarii cu gaze naturale;
18. refuzul nejustificat al accesului/racordarii solicitantilor la conductele de alimentare din amonte, la sistemul de transport, la sistemul de distributie sau la depozitele de inmagazinare a gazelor naturale;
19. revanzarea gazelor naturale de catre clientii finali;
20. refuzul sau obstructionarea agentilor constatatori imputerniciti de catre ANRE de a efectua verificari si/sau inspectii, conform prevederilor legale;
21. nefurnizarea sau furnizarea incompleta/eronata a datelor si informatiilor solicitate de ANRE, neindeplinirea masurilor dispuse si/sau refuzul de a da curs convocarii adresate de catre ANRE;
22. nerespectarea obligatiilor/cerintelor prevazute in regulamentele pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale;
23. nerespectarea obligatiilor/cerintelor prevazute in regulamentele privind acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale;
24. nerespectarea programului de inmagazinare, stabilit conform reglementarilor in vigoare;
25. neconstituirea stocului minim de gaze naturale, pe care titularii licentelor de furnizare/transport au obligatia sa il detina in depozitele de inmagazinare subterana, stabilit conform reglementarilor in vigoare;
26. nerespectarea normelor privind zonele de protectie si siguranta, stabilite conform legii;
27. nerespectarea reglementarilor comerciale aprobate de ANRE, inclusiv a metodologiilor privind preturile si tarifele;
28. nerespectarea reglementarilor privind separarea legala si/sau contabila a activitatilor reglementate in sectorul gazelor naturale;
29. desfasurarea oricaror activitati comerciale si/sau prestari de servicii fara a detine licenta/autorizatia necesara, emisa conform prevederilor prezentului titlu si reglementarilor elaborate in temeiul acestuia;
30. nerespectarea prevederilor legale privind schimbarea furnizorului de gaze naturale;
31. nerespectarea prevederilor legale privind masurarea gazelor naturale;
32. nerespectarea cerintelor de raportare a informatiilor prevazute de reglementarile in vigoare, inclusiv in regulamentele europene;
33. nerespectarea prevederilor privind informarea consumatorilor de gaze naturale;
34. nerespectarea prevederilor reglementarilor tehnice emise/aprobate de ANRE;
35. nerespectarea de catre operatorul de transport si de sistem a prevederilor privind conditiile de acces la retelele pentru transportul gazelor naturale, prevazute de regulamentele europene;
36. nerespectarea de catre operatorul de transport si de sistem a prevederilor referitoare la mecanismele de alocare a capacitatii si a procedurilor de gestionare a congestiilor, prevazute de regulamentele europene;
37. nerespectarea cerintelor privind transparenta, prevazute de regulamentele europene;
38. nefurnizarea sau furnizarea incompleta de catre operatorul de transport si de sistem a informatiilor necesare utilizatorilor de retea pentru luarea de masuri corective oportune in vederea evitarii dezechilibrelor;
39. nerespectarea ordinelor si deciziilor ANRE, altele decat cele prevazute in cuprinsul prezentului articol;
40. nerespectarea prevederilor privind confidentialitatea.
ART. 195
Sanctiuni
(1) Contraventiile prevazute la art. 194 se sanctioneaza astfel:
1. in cazul in care au fost savarsite de catre persoane fizice:
a) cu amenda de la 2.000 lei la 6.000 lei, cele de la pct. 9, 20 si 21;
b) cu amenda de la 4.500 lei la 10.000 lei, cele de la pct. 2, 3, 8, 22 si 34;
c) cu amenda de la 6.000 lei la 15.000 lei, cele de la pct. 4, 10, 26 si 40;
2. in cazul in care au fost savarsite de catre persoane juridice:
a) cu amenda de la 7.000 lei la 15.000 lei, cele de la pct. 1, 2, 9, 12, 20, 22 si 33;
b) cu amenda de la 15.000 lei la 25.000 lei, cele de la pct. 3, 6, 8, 15, 16, 19, 21, 23, 30 si 34;
c) cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, cele de la pct. 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 39 si 40;
d) cu amenda de 500.000 lei, cele de la pct. 25, 28, 36, 37 si 38;
e) cu amenda cuprinsa intre 1% – 10% din cifra de afaceri anuala, cea de la pct. 35.
(2) Pentru contraventiile prevazute la art. 194, savarsite in mod repetat de catre persoanele juridice, autoritatea de reglementare poate aplica o amenda de pana la 5% din cifra de afaceri anuala a persoanei contraveniente.
(3) Prin contraventie savarsita in mod repetat se intelege savarsirea de cel putin 3 ori pe parcursul unui an calendaristic a uneia si aceleiasi fapte contraventionale, in cadrul aceleiasi structuri organizatorice, dintre cele prevazute la art. 194 pct. 10, 11, 17, 21, 22, 28, 29, 36, 37, 38 si 39.
(4) Prin cifra de afaceri anuala se intelege cifra de afaceri a persoanei juridice contraveniente realizata din activitatea reglementata pentru care s-a stabilit contraventia, in anul financiar anterior sanctionarii faptei.
(5) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1) si (2), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(6) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 2 ani de la data savarsirii faptei.
ART. 196
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane imputernicite in acest scop de catre presedintele ANRE.
ART. 197
Actualizarea limitelor amenzilor
Actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art. 195 se va face prin hotarare a Guvernului.
ART. 198
Regimul juridic al contraventiilor
Contraventiilor prevazute la art. 194 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 199
Accesul in vederea constatarii contraventiilor
(1) In vederea constatarii contraventiilor, agentii constatatori au acces, in conditiile legii, la obiectivele de productie, la sistemele din sectorul gazelor naturale, inclusiv la instalatiile si echipamentele aferente acestora, precum si la instalatiile de utilizare a gazelor naturale.
(2) Proprietarii instalatiilor de utilizare sau cei care le exploateaza sunt obligati sa puna la dispozitia agentilor constatatori documente, date si/sau informatii relevante.
(3) Organele de politie, precum si celelalte organe cu atributii in domeniu sunt obligate sa acorde sprijin, la cerere, agentilor constatatori.

CAPITOLUL XVI
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 200
Intrarea in vigoare
(1) Dispozitiile art. 127 intra in vigoare la data de 3 martie 2013.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Legea gazelor nr. 351/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 6 – 10;
b) orice alte dispozitii contrare.
(3) In termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ANRE va adapta, dupa caz, cadrul de reglementare in concordanta cu prezentul titlu.
(4) Pana la adaptarea, dupa caz, a cadrului de reglementare, toate actele normative emise in temeiul Legii nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, isi pastreaza valabilitatea, cu exceptia prevederilor care sunt contrare prezentei legi.
ART. 201
Dispozitii finale
(1) Ministerul de resort notifica Comisiei Europene adoptarea acestei legi si a altor acte administrative necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor Directivei 2009/73/CE, inclusiv prin transmiterea textelor acestor acte normative.
(2) In termen de 24 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ministerul de resort realizeaza o evaluare a functionarii operatorului de transport si de sistem in baza modelului “operator independent de sistem” si, daca este cazul, propune Guvernului adoptarea modelului de separare a proprietatii, conform art. 9 alin. (1) din Directiva 2009/73/CE. Un operator economic integrat pe verticala care detine in proprietate o retea de transport nu poate fi impiedicat sa adopte masurile necesare implementarii modelului de separare a proprietatii prevazut la art. 9 alin. (1) din Directiva 2009/73/CE.
(3) Guvernul, cu avizul Consiliului Concurentei, poate decide constituirea unui fond de solidaritate pentru sustinerea financiara a consumatorului vulnerabil, din contributia si/sau impozitarea suplimentara a profiturilor neasteptate ale producatorilor si furnizorilor de energie electrica si gaze naturale, realizate ca urmare a unor situatii favorabile ale pietei si/sau a unor tranzactii conjuncturale. Modul de constituire si utilizare a fondului se stabileste prin hotarare a Guvernului.

*

Titlul I al prezentei legi transpune Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice si de abrogare a Directivei 2003/54/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 211 din 14 august 2009, Directiva 2005/89/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind masurile menite sa garanteze siguranta aprovizionarii cu energie electrica si investitiile in infrastructuri, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 33 din 4 februarie 2006, si prevederile art. 4 alin. (3) din Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerarii pe baza cererii de energie termica utila pe piata interna a energiei si de modificare a Directivei 92/42/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 52 din 21 februarie 2004.
Titlul II al prezentei legi transpune Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piata interna in sectorul gazelor naturale si de abrogare a Directivei 2003/55/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 211 din 14 august 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close