Directiva PE si a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a directivelor privind interconectarea registrelor centrale, ale comertului si ale societatilor

Directiva 2012/17/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului si a Directivelor 2005/56/CE si 2009/101/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste interconectarea registrelor centrale, ale comertului si ale societatilor

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 50,
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [1],
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [2],
intrucat:
(1) Societatile comerciale isi extind din ce in ce mai mult activitatea dincolo de frontierele nationale, folosind oportunitatile oferite de piata interna. Grupurile transfrontaliere, precum si un numar mare de operatiuni de restructurare, cum ar fi fuziunile si divizarile, implica societati din diferite state membre. Prin urmare, cererea de acces la informatii referitoare la societatile comerciale, in context transfrontalier, este din ce in ce mai mare. Cu toate acestea, datele oficiale referitoare la societatile comerciale nu sunt intotdeauna disponibile imediat la nivel transfrontalier.
(2) A unsprezecea Directiva 89/666/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor infiintate intr-un stat membru de anumite forme de societati comerciale care intra sub incidenta legislatiei unui alt stat [3] stabileste lista documentelor si a datelor specifice pe care societatile trebuie sa le faca publice in registrele sucursalelor. Cu toate acestea, registrele nu au din punct de vedere juridic obligatia de a-si transmite reciproc date referitoare la sucursalele din strainatate. Aceasta situatie genereaza incertitudine juridica pentru partile terte, deoarece, in ciuda radierii societatii comerciale din registru, sucursala acesteia poate continua sa functioneze.
(3) Cooperarea cotidiana dintre registrele comertului a devenit o necesitate in contextul unor operatiuni precum fuziunile transfrontaliere. Directiva 2005/56/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind fuziunile transfrontaliere ale societatilor comerciale pe actiuni [4] prevede obligatia registrelor de a coopera la nivel transfrontalier. Cu toate acestea, nu exista canale de comunicare oficiale care ar putea sa accelereze procedurile, sa contribuie la depasirea problemelor lingvistice si la sporirea certitudinii juridice.
(4) Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, in vederea echivalarii, a garantiilor impuse societatilor in statele membre, in intelesul articolului 54 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociatilor sau tertilor [5] prevede, intre altele, ca documentele si informatiile incluse in registre pot fi accesate in format electronic sau tiparit. Cu toate acestea, cetatenii si societatile comerciale sunt in continuare nevoiti sa caute in registre in functie de tara, si aceasta mai ales din cauza faptului ca actuala cooperare voluntara dintre registre nu s-a dovedit a fi suficienta.
(5) Comunicarea Comisiei referitoare la “Actul privind piata unica” a identificat interconectarea registrelor centrale, comerciale si ale societatilor drept o masura necesara pentru crearea unui mediu juridic si fiscal mai favorabil intreprinderilor. Este de asteptat ca interconectarea sa contribuie la stimularea competitivitatii intreprinderilor europene prin reducerea sarcinilor administrative si sporirea certitudinii juridice, conducand astfel la iesirea din criza economica si financiara globala, ceea ce reprezinta una dintre prioritatile Strategiei Europa 2020. Interconectarea ar putea, de asemenea, sa imbunatateasca comunicarea transfrontaliera dintre registre prin utilizarea inovatiilor din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.
(6) Concluziile Consiliului din 25 mai 2010 cu privire la interconectarea registrelor comertului au confirmat faptul ca imbunatatirea accesului la informatii sigure si actualizate referitoare la societatile comerciale ar putea sa genereze o mai mare incredere in piata, sa contribuie la redresarea economica si sa imbunatateasca competitivitatea intreprinderilor europene.
(7) In rezolutia din 7 septembrie 2010 privind interconectarea registrelor comertului [6], Parlamentul European a subliniat ca utilitatea proiectului in contextul accelerarii integrarii Spatiului Economic European poate fi exploatata numai daca toate statele membre participa la retea.
(8) Planul de actiune multianual privind e-justitia europeana (2009-2013) [7] prevede elaborarea unui portal european e-Justitie (denumit in continuare “portalul”) ca punct unic electronic la nivel european de acces la informatii de natura juridica, la institutii judiciare si administrative, la registre, baze de date si alte servicii si considera ca interconectarea registrelor centrale, comerciale si ale societatilor constituie un element important.
(9) Accesul transfrontalier la informatii comerciale referitoare la intreprinderi si la sucursalele lor deschise in alte state membre poate fi imbunatatit numai daca toate statele membre se angajeaza sa faca posibila comunicarea electronica intre registre si sa transmita fiecarui utilizator informatii in mod standardizat, prin continut identic si tehnologii interoperabile, in intreaga Uniune. Aceasta interoperabilitate a registrelor ar trebui asigurata de registrele statelor membre (denumite in continuare “registrele nationale”) prin care se furnizeaza servicii, care ar trebui sa constituie interfete cu platforma centrala europeana (denumita in continuare “platforma”). Platforma ar trebui sa fie un set centralizat de instrumente din domeniul tehnologiei informatiei care integreaza servicii si ar trebui sa se constituie intr-o interfata comuna. Interfata respectiva ar trebui utilizata de toate registrele nationale. Platforma ar trebui, de asemenea, sa furnizeze servicii care sa constituie o interfata cu portalul, care serveste drept punct de acces electronic european, si cu punctele de acces optionale instituite de statele membre. Platforma ar trebui conceputa numai ca un instrument de interconectare a registrelor, si nu ca o entitate distincta cu personalitate juridica. Pe baza unor identificatori unici, platforma ar trebui sa poata distribui informatii din registrele fiecarui stat membru catre registrele competente ale altor state membre, in format standard de mesaj (o forma electronica de mesaje transmise intre sistemele de tehnologie a informatiei, cum ar fi, de exemplu, XML) si in versiunea lingvistica relevanta.
(10) Prezenta directiva nu are ca scop instituirea unei baze de date centralizate a registrelor care sa stocheze informatii materiale despre societati. In etapa punerii in aplicare a sistemului de interconectare a registrelor centrale, ale comertului si ale societatilor (denumit in continuare “sistemul de interconectare a registrelor”), ar trebui definit numai setul de date necesare pentru functionarea corecta a platformei. Sfera acestor date ar trebui sa includa, in special, date operationale, dictionare si glosare. Aceasta ar trebui stabilita tinand seama si de necesitatea de a asigura functionarea eficienta a sistemului de interconectare a registrelor. Datele respective ar trebui utilizate pentru a permite platformei sa isi execute functiile si ar trebui sa nu fie niciodata puse la dispozitia publicului intr-o forma directa. In plus, platforma nu ar trebui sa modifice nici continutul datelor referitoare la societati care sunt stocate in registrele nationale, nici informatiile despre societati transmise prin sistemul de interconectare a registrelor.
(11) Deoarece obiectivul prezentei directive nu este armonizarea sistemelor nationale de registre centrale, ale comertului si ale societatilor, statele membre nu au obligatia de a modifica sistemele lor interne de registre, in special in ceea ce priveste gestionarea, stocarea datelor, tarifele, utilizarea informatiilor si divulgarea acestora in scopuri care nu depasesc cadrul national.
(12) In cadrul prezentei directive, portalul va trata, prin intermediul platformei, interogarile solicitate de utilizatori individuali privind informatii referitoare la societatile comerciale si la sucursalele lor deschise in alte state membre, care sunt stocate in registrele nationale. Aceasta va permite prezentarea rezultatelor cautarii pe portal, inclusiv a etichetelor explicative in toate limbile oficiale ale Uniunii, in care sunt enumerate informatiile furnizate. In plus, pentru a imbunatati protectia partilor terte din alte state membre, pe portal ar trebui sa fie disponibile informatii de baza privind valoarea juridica a documentelor si a informatiilor publicate in temeiul legilor statelor membre adoptate in conformitate cu Directiva 2009/101/CE.
(13) Statele membre ar trebui sa poata crea unul sau mai multe puncte de acces optionale, care pot avea un impact asupra utilizarii si functionarii platformei. In consecinta, Comisiei ar trebui sa i se notifice crearea acestora si orice modificare semnificativa adusa functionarii acestora, in special inchiderea lor. Aceasta notificare nu ar trebui sa limiteze in niciun fel competentele statelor membre in ceea ce priveste crearea si functionarea punctelor de acces optionale.
(14) Societatile si sucursalele pe care acestea le deschid in alte state membre ar trebui sa aiba un identificator unic, care sa permita identificarea lor fara echivoc in Uniune. Acest identificator este menit sa fie utilizat in comunicarea dintre registre prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor. Prin urmare, societatile si sucursalele ar trebui sa nu fie obligate sa includa identificatorul unic in scrisorile lor sau in notele lor de comanda mentionate in Directivele 89/666/CEE si 2009/101/CE. Societatile si sucursalele ar trebui sa utilizeze in continuare numarul lor national de inmatriculare in scopuri proprii de comunicare.
(15) Ar trebui sa devina posibila stabilirea unei legaturi clare intre registrul societatii si registrele sucursalelor sale deschise in alte state membre, care consta in schimbul de informatii cu privire la deschiderea si incetarea unor eventuale proceduri de lichidare sau de insolventa a societatii si la radierea societatii din registru, daca acest lucru implica consecinte juridice in statul membru al registrului societatii. Este necesar ca statele membre sa poata decide cu privire la procedurile pe care le urmeaza in privinta sucursalelor inregistrate pe teritoriul lor, insa ar trebui totodata sa garanteze cel putin faptul ca sucursalele unei societati dizolvate sunt radiate din registru imediat sau, daca este cazul, dupa incheierea procedurilor de lichidare a sucursalei in cauza. Aceasta obligatie nu ar trebui sa se aplice sucursalelor societatilor care au fost radiate din registru, dar care au un succesor legal, dupa cum este cazul oricarei schimbari a formei juridice a societatii, al unei fuziuni sau divizari sau al unui transfer transfrontalier al sediului social.
(16) Prezenta directiva nu ar trebui sa se aplice sucursalelor deschise intr-un stat membru de catre o societate comerciala care nu intra sub incidenta legislatiei statului membru respectiv, in conformitate cu articolul 7 din Directiva 89/666/CEE.
(17) Directiva 2005/56/CE ar trebui sa fie modificata astfel incat sa se garanteze ca procesul de comunicare dintre registre se desfasoara prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor.
(18) Statele membre ar trebui sa se asigure ca, in cazul in care se aduc modificari informatiilor introduse in registre privind societatile comerciale, informatiile sunt actualizate fara intarziere. Informatiile actualizate ar trebui comunicate, in mod normal, in termen de 21 de zile de la primirea documentatiei complete privind respectivele modificari, inclusiv controlul legalitatii conform legislatiei nationale. Termenul respectiv ar trebui interpretat ca o obligatie a statelor membre de a depune eforturi rezonabile pentru a respecta termenul stabilit in prezenta directiva. Aceasta dispozitie ar trebui sa nu se aplice in privinta documentelor contabile pe care societatile au obligatia de a le prezenta pentru fiecare exercitiu financiar. Aceasta exceptare este justificata de suprasolicitarea registrelor nationale in cursul perioadelor de raportare. In conformitate cu principiile juridice generale, comune tuturor statelor membre, termenul de 21 de zile ar trebui suspendat in caz de forta majora.
(19) In cazul in care Comisia decide sa dezvolte si/sau sa exploateze platforma prin alegerea unei terte parti, acest lucru ar trebui realizat in conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene [8]. Ar trebui asigurat un nivel adecvat de implicare a statelor membre in acest proces prin stabilirea specificatiilor tehnice pentru procedurile de achizitii publice prin intermediul actelor de punere in aplicare adoptate in conformitate cu procedura de examinare prevazuta la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor si principiilor generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii competentelor de executare de catre Comisie [9].
(20) In cazul in care Comisia decide sa exploateze platforma prin intermediul unei terte parti, ar trebui asigurate continuitatea furnizarii de servicii prin sistemul de interconectare a registrelor si o supraveghere publica adecvata a functionarii platformei. Norme detaliate privind gestionarea operationala a platformei ar trebui sa fie adoptate prin intermediul unor acte de punere in aplicare adoptate prin procedura de examinare mentionata la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. In orice caz, implicarea statelor membre in functionarea intregului sistem ar trebui sa fie asigurata prin intermediul unui dialog periodic intre Comisie si reprezentantii statelor membre cu privire la aspectele legate de functionarea sistemului de interconectare a registrelor si de viitoarea dezvoltare a acestuia.
(21) Interconectarea registrelor centrale, ale comertului si ale societatilor necesita coordonarea unor sisteme nationale care au caracteristici tehnice diferite. Aceasta implica adoptarea de masuri si de specificatii tehnice care trebuie sa tina seama de diferentele dintre registre. Pentru a asigura conditii uniforme de punere in aplicare a prezentei directive, Comisiei ar trebui sa i se confere competente de executare pentru a putea aborda aceste chestiuni tehnice si operationale. Respectivele competente ar trebui sa fie exercitate in conformitate cu procedura de examinare prevazuta la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(22) Prezenta directiva nu ar trebui sa limiteze drepturile statelor membre de a aplica taxe pentru obtinerea informatiilor referitoare la societatile comerciale prin sistemul de interconectare a registrelor, daca astfel de taxe se impun conform legislatiei nationale. Prin urmare, masurile si specificatiile tehnice pentru sistemul de interconectare a registrelor ar trebui sa permita stabilirea unor modalitati de plata. In acest sens, prezenta directiva nu ar trebui sa anticipeze nicio solutie tehnica concreta, deoarece modalitatile de plata ar trebui sa fie stabilite in etapa adoptarii actelor de punere in aplicare, tinandu-se seama de mecanismele de plata online disponibile pe scara larga.
(23) Ar fi de dorit ca tarile terte sa poata participa in viitor la sistemul de interconectare a registrelor.
(24) O solutie echitabila pentru finantarea sistemului de interconectare a registrelor presupune participarea atat a Uniunii, cat si a statelor sale membre la finantarea sistemului mentionat. Statele membre ar trebui sa suporte finantarea adaptarii registrelor lor nationale la sistemul in cauza, pe cand elementele centrale – platforma si portalul ca punct unic de acces la nivel european – ar trebui finantate de la o linie bugetara corespunzatoare din bugetul general al Uniunii. In vederea completarii prezentei directive cu elemente neesentiale, Comisiei ar trebui sa-i fie delegata competenta de a adopta acte, in conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in ceea ce priveste aplicarea unor taxe pentru obtinerea de informatii privind societatile comerciale. Acest lucru nu afecteaza posibilitatea ca registrele nationale sa aplice taxe, insa poate fi vorba despre o taxa suplimentara pentru cofinantarea intretinerii si a functionarii platformei. Este deosebit de important ca, in cadrul activitatii sale pregatitoare, Comisia sa realizeze consultari corespunzatoare, inclusiv la nivel de experti. Atunci cand pregateste si elaboreaza acte delegate, Comisia ar trebui sa asigure transmiterea simultana, prompta si corespunzatoare a documentelor pertinente catre Parlamentul European si Consiliu.
(25) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date [10] si Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date [11] reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv transmiterea electronica a datelor cu caracter personal in interiorul statelor membre. Orice procesare a datelor cu caracter personal de catre registrele statelor membre, de catre Comisie si, daca este cazul, de catre orice parte terta implicata in exploatarea platformei ar trebui sa aiba loc in conformitate cu actele respective. Actele de punere in aplicare care urmeaza sa fie adoptate in legatura cu sistemul de interconectare a registrelor ar trebui, dupa caz, sa asigure aceasta conformitate, in special prin stabilirea sarcinilor si responsabilitatilor corespunzatoare pentru toti participantii interesati si a normelor organizationale si tehnice aplicabile acestora.
(26) Sistemul de interconectare a registrelor obliga statele membre sa efectueze adaptarile necesare, care constau, in special, in elaborarea unei interfete prin care fiecare registru sa fie conectat cu platforma, astfel incat sistemul sa poata deveni operational. Prin urmare, prezenta directiva ar trebui sa prevada un termen amanat pentru transpunerea si aplicarea de catre statele membre a dispozitiilor privind functionarea tehnica a sistemului. Acest termen ar trebui sa urmeze adoptarii de catre Comisie a tuturor actelor de punere in aplicare privind masurile si specificatiile tehnice pentru sistemul de interconectare a registrelor. Termenul pentru transpunerea si aplicarea dispozitiilor directivei privind functionarea tehnica a sistemului de interconectare a registrelor ar trebui sa fie suficient pentru a permite statelor membre sa realizeze adaptarile juridice si tehnice necesare pentru ca sistemul respectiv sa devina pe deplin operational intr-un interval de timp rezonabil.
(27) In conformitate cu Declaratia politica comuna a statelor membre si a Comisiei din 28 septembrie 2011 privind documentele explicative [12], statele membre s-au angajat sa insoteasca, in cazurile justificate, notificarea masurilor de transpunere cu unul sau mai multe documente care sa explice relatia dintre componentele unei directive si partile corespunzatoare din instrumentele nationale de transpunere. In ceea ce priveste prezenta directiva, legiuitorul este de parere ca transmiterea acestor documente este justificata.
(28) Prezenta directiva respecta drepturile fundamentale si principiile consacrate in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, in special articolul 8, care prevede ca orice persoana are dreptul la protectia datelor cu caracter personal care o privesc.
(29) Deoarece obiectivele prezentei directive, si anume imbunatatirea accesului transfrontalier la informatii referitoare la intreprinderi, crearea conditiilor necesare pentru stocarea de informatii actualizate in registrele sucursalelor si stabilirea unor canale clare de comunicare intre registre in cadrul procedurilor transfrontaliere de inregistrare, nu pot fi realizate in mod satisfacator de catre statele membre si pot fi, prin urmare, avand in vedere amploarea si efectele, mai bine realizate la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta masuri in conformitate cu principiul subsidiaritatii, in temeiul articolului 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este prevazut in respectivul articol, prezenta directiva nu depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.
(30) Directivele 89/666/CEE, 2005/56/CE si 2009/101/CE ar trebui, prin urmare, sa fie modificate in consecinta.
(31) Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor a fost consultata in conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 si a emis un aviz la 6 mai 2011 [13],
ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:
Articolul 1
Modificari aduse Directivei 89/666/CEE
Directiva 89/666/CEE se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 se adauga urmatoarele alineate:
“(3) Documentele si informatiile mentionate la articolul 2 alineatul (1) se pun la dispozitia publicului prin sistemul de interconectare a registrelor centrale, ale comertului si ale societatilor, instituit in conformitate cu articolul 4a alineatul (2) din Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, in vederea echivalarii, a garantiilor impuse societatilor in statele membre, in intelesul articolului 54 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociatilor sau tertilor [] (denumit in continuare “sistemul de interconectare a registrelor”). Articolul 3b si articolul 3c alineatul (1) din directiva mentionata se aplica mutatis mutandis.
(4) Statele membre se asigura ca sucursalele au un identificator unic, care permite identificarea lor fara echivoc in comunicarea dintre registre prin sistemul de interconectare a registrelor. Acest identificator unic include cel putin elemente care sa permita identificarea statului membru al registrului, a registrului national de origine si a numarului sucursalei din registrul respectiv si, daca este necesar, elemente pentru a evita erorile de identificare.
2. Se introduce urmatorul articol:
“Articolul 5a
(1) Registrul societatii pune la dispozitie fara intarziere, prin sistemul de interconectare a registrelor, informatiile privind deschiderea si incetarea oricarei proceduri de lichidare sau de insolventa a societatii si privind radierea societatii din registru, daca acestea au consecinte juridice in statul membru al registrului societatii.
(2) Registrul sucursalei asigura, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor, primirea fara intarziere a informatiilor mentionate la alineatul (1).
(3) Schimbul de informatii mentionat la alineatele (1) si (2) este gratuit pentru registre.
(4) Statele membre stabilesc procedura care trebuie urmata la primirea informatiilor mentionate la alineatele (1) si (2). O astfel de procedura garanteaza faptul ca, in cazul in care o societate a fost dizolvata sau radiata in orice alt mod din registru, si sucursalele sale sunt radiate din registru fara nicio intarziere nejustificata.
(5) Alineatul (4) a doua teza nu se aplica sucursalelor societatilor care au fost radiate din registru ca o consecinta a unei modificari a formei juridice a societatii in cauza, a unei fuziuni sau divizari sau a unui transfer transfrontalier al sediului social.”
3. Se introduce urmatoarea sectiune:
“SECTIUNEA IIIA
PROTECTIA DATELOR
Articolul 11a
Prelucrarea datelor personale efectuata in contextul prezentei directive face obiectul prevederilor Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date [].
Articolul 2
Modificari aduse Directivei 2005/56/CE
Directiva 2005/56/CE se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 13 se inlocuieste cu urmatorul text:
“Articolul 13
Inmatriculare
Legislatia fiecaruia dintre statele membre sub jurisdictia caruia se afla societatile care fuzioneaza stabileste, pentru teritoriul statului respectiv, modalitatile, in conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, in vederea echivalarii, a garantiilor impuse societatilor in statele membre, in intelesul articolului 54 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociatilor sau tertilor [], prin care se face publica realizarea fuziunii transfrontaliere in registrul public la care societatile trebuie sa-si depuna documentele.
Registrul de inmatriculare a societatii rezultate in urma fuziunii transfrontaliere notifica de indata, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor centrale, ale comertului si ale societatilor instituit in conformitate cu articolul 4a alineatul (2) din Directiva 2009/101/CE, si fara intarziere faptul ca fuziunea transfrontaliera s-a produs, in registrul in care fiecare societate trebuia sa depuna documentele. Radierea vechii inmatriculari se efectueaza, daca este cazul, la primirea notificarii, nu inainte.
2. Se introduce urmatorul articol:
“Articolul 17a
Protectia datelor
Prelucrarea datelor personale efectuata in contextul prezentei directive face obiectul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date [].
Articolul 3
Modificari aduse Directivei 2009/101/CE
Directiva 2009/101/CE se modifica dupa cum urmeaza:
1. Se introduce urmatorul articol:
“Articolul 2a
(1) Statele membre iau masurile necesare pentru a garanta ca orice modificare survenita in documentele si informatiile mentionate la articolul 2 este inregistrata in registrul competent mentionat la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf si se face publica, in conformitate cu articolul 3 alineatele (3) si (5), in mod normal in termen de 21 de zile de la primirea documentatiei complete privind aceste modificari, inclusiv, daca este cazul, controlul legalitatii, conform dreptului national pentru transcrierea in dosar.
(2) Alineatul (1) nu se aplica documentelor contabile mentionate la articolul 2 litera (f).”
2. La articolul 3 alineatul (1) se adauga urmatorul paragraf:
“Statele membre se asigura ca societatile au un identificator unic, care permite identificarea lor fara echivoc in comunicarea dintre registre prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor centrale, ale comertului si ale societatilor prevazut in conformitate cu articolul 4a alineatul (2) (denumit in continuare “sistemul de interconectare a registrelor”). Acest identificator unic include cel putin elemente care sa permita identificarea statului membru al registrului, a registrul national de origine, a numarul societatii din registrul respectiv si, daca este cazul, elemente pentru a evita erorile de identificare.”
3. Se introduc urmatoarele articole:
“Articolul 3a
(1) Statele membre se asigura ca sunt puse la dispozitie informatii actualizate, prin care se explica dispozitiile din legislatia nationala conform carora partile terte se pot baza, in conformitate cu articolul 3 alineatele (5), (6) si (7), pe informatiile si pe fiecare tip de document mentionate la articolul 2.
(2) Statele membre furnizeaza informatiile necesare pentru publicarea pe portalul european e-justitie (denumit in continuare “portalul”) in conformitate cu normele si cerintele tehnice ale portalului.
(3) Comisia publica aceste informatii pe portal in toate limbile oficiale ale Uniunii.
Articolul 3b
(1) Se pun de asemenea la dispozitia publicului, prin sistemul de interconectare a registrelor, copii in format electronic ale documentelor si informatiilor mentionate la articolul 2.
(2) Statele membre se asigura ca documentele si informatiile mentionate la articolul 2 sunt disponibile prin sistemul de interconectare a registrelor in format standard de mesaj si ca sunt accesibile prin mijloace electronice. Statele membre se asigura, de asemenea, ca sunt respectate standarde minime de securitate pentru transmisia datelor.
(3) Comisia furnizeaza un serviciu de cautare in toate limbile oficiale ale Uniunii cu privire la societatile inmatriculate in statele membre, pentru a pune la dispozitie prin intermediul portalului:
(a) documentele si informatiile mentionate la articolul 2;
(b) etichetele explicative, disponibile in toate limbile oficiale ale Uniunii, care indica lista respectivelor informatii si tipurile respectivelor documente.
Articolul 3c
(1) Tarifele aplicate pentru obtinerea documentelor si informatiilor mentionate la articolul 2 prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor nu trebuie sa depaseasca costurile administrative asociate.
(2) Statele membre se asigura ca urmatoarele informatii sunt disponibile gratuit prin sistemul de interconectare a registrelor:
(a) denumirea si forma juridica a societatii;
(b) sediul social al societatii si statul membru in care este inmatriculata; si
(c) numarul de inmatriculare al societatii.
In plus fata de aceste informatii, statele membre pot alege sa puna la dispozitie gratuit mai multe documente si informatii.
Articolul 3d
(1) Registrul societatii pune la dispozitie fara intarziere, prin sistemul de interconectare a registrelor, informatiile privind deschiderea si incetarea oricarei proceduri de lichidare sau de insolventa a societatii si privind radierea societatii din registru, daca acestea au consecinte juridice in statul membru al registrului societatii.
(2) Registrul sucursalei asigura, prin sistemul de interconectare a registrelor, primirea fara intarziere a informatiilor mentionate la alineatul (1).
(3) Schimbul de informatii mentionat la alineatele (1) si (2) este gratuit pentru registre.”
4. Se introduc urmatoarele articole:
“Articolul 4a
(1) Se instituie o platforma centrala europeana (denumita in continuare “platforma”).
(2) Sistemul de interconectare a registrelor este format din:
– registrele statelor membre;
– platforma;
– portalul care serveste drept punct de acces electronic european.
(3) Statele membre asigura interoperabilitatea registrelor lor cu sistemul de interconectare a registrelor prin intermediul platformei.
(4) Statele membre pot institui puncte de acces optionale la sistemul de interconectare a registrelor. Statele membre notifica Comisiei, fara intarzieri nejustificate, instituirea unor astfel de puncte de acces si orice modificare semnificativa privind functionarea acestora.
(5) Accesul la informatiile din sistemul de interconectare a registrelor este asigurat prin portal si prin punctele de acces optionale instituite de statele membre.
(6) Instituirea sistemului de interconectare a registrelor nu afecteaza acordurile bilaterale existente incheiate intre statele membre privind schimbul de informatii referitoare la societati.
Articolul 4b
(1) Comisia decide sa dezvolte si/sau sa exploateze platforma fie prin propriile mijloace, fie prin intermediul unui tert.
In cazul in care Comisia decide sa dezvolte si/sau sa exploateze platforma prin intermediul unui tert, alegerea tertului si executarea, de catre Comisie, a acordului incheiat cu tertul respectiv se face in conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene [].
(2) In cazul in care Comisia decide sa dezvolte platforma prin intermediul unui tert, aceasta stabileste, prin intermediul actelor de punere in aplicare, specificatiile tehnice pentru procedura de achizitii publice si durata acordului care urmeaza sa fie incheiat cu tertul respectiv.
(3) In cazul in care Comisia decide sa gestioneze platforma prin intermediul unui tert, aceasta adopta, prin intermediul actelor de punere in aplicare, norme detaliate privind gestionarea operationala a platformei.
Gestionarea operationala a platformei include, in special:
– supravegherea functionarii platformei;
– securitatea si protectia datelor distribuite si comunicate prin utilizarea platformei;
– coordonarea relatiilor dintre registrele statelor membre si tert.
Supravegherea functionarii platformei se efectueaza de catre Comisie.
(4) Actele de punere in aplicare mentionate la alineatele (2) si (3) se adopta in conformitate cu procedura de examinare mentionata la articolul 4e alineatul (2).
Articolul 4c
Prin intermediul actelor de punere in aplicare, Comisia adopta urmatoarele:
(a) specificatiile tehnice care definesc metodele de comunicare prin mijloace electronice pentru sistemul de interconectare a registrelor;
(b) specificatiile tehnice ale protocoalelor de comunicare;
(c) masurile tehnice de asigurare a standardelor minime de securitate TI pentru comunicarea si distribuirea informatiilor in cadrul sistemului de interconectare a registrelor;
(d) specificatiile tehnice care definesc metodele de schimb de informatii dintre registrul societatii si registrul sucursalei, mentionat la articolul 3d din prezenta directiva si la articolul 5a din A unsprezecea directiva 89/666/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor infiintate intr-un stat membru de anumite forme de societati comerciale care intra sub incidenta legislatiei unui alt stat [];
(e) lista detaliata a datelor care urmeaza a fi transmise in scopul schimbului de informatii intre registre, mentionat la articolul 3d din prezenta directiva, la articolul 5a din Directiva 89/666/CEE si la articolul 13 din Directiva 2005/56/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind fuziunile transfrontaliere ale societatilor comerciale pe actiuni [];
(f) specificatiile tehnice care definesc structura formatului standard de mesaj in scopul schimbului de informatii dintre registre, platforma si portal;
(g) specificatiile tehnice care definesc setul de date necesare pentru ca platforma sa isi execute functiile, precum si metoda de stocare, utilizare si protectie a unor astfel de date;
(h) specificatiile tehnice ce definesc structura si utilizarea identificatorului unic pentru comunicarea intre registre;
(i) specificatia care defineste metodele tehnice de functionare a sistemului de interconectare a registrelor in ceea ce priveste distributia si schimbul de informatii, precum si specificatia care defineste serviciile TI furnizate de platforma, asigurand transmiterea mesajelor in versiunea lingvistica relevanta;
(j) criteriile armonizate pentru serviciul de cautare furnizat de portal;
(k) modalitatile de plata, tinand seama de mecanismele de plata disponibile, cum ar fi platile online;
(l) detaliile etichetelor explicative prin care se enumera informatiile si tipul de documente mentionate la articolul 2;
(m) conditiile tehnice de disponibilitate a serviciilor furnizate de sistemul de interconectare a registrelor;
(n) procedura si cerintele tehnice pentru conectarea punctelor de acces optionale la platforma.
Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de examinare mentionata la articolul 4e alineatul (2).
Comisia adopta respectivele acte de punere in aplicare pana la 7 iulie 2015.
Articolul 4d
(1) Instituirea si dezvoltarea viitoare a platformei si modificarile portalului in urma prezentei directive sunt finantate din bugetul general al Uniunii.
(2) Intretinerea si functionarea platformei se finanteaza din bugetul general al Uniunii si pot fi cofinantate din tarifele pentru accesul la sistemul de interconectare a registrelor, percepute utilizatorilor individuali. Nicio prevedere a prezentului alineat nu aduce atingere tarifelor la nivel national.
(3) Prin intermediul actelor delegate si in conformitate cu articolul 13a, Comisia poate adopta norme privind cofinantarea sau nu a platformei prin impunerea de tarife si, in caz de introducere a cofinantarii, nivelul tarifelor percepute utilizatorilor individuali in conformitate cu alineatul (2).
(4) Tarifele impuse in conformitate cu alineatul (2) nu aduc atingere tarifelor, daca exista, impuse de statele membre pentru obtinerea documentelor si informatiilor mentionate la articolul 3c alineatul (1).
(5) Tarifele impuse in conformitate cu alineatul (2) nu sunt percepute pentru obtinerea informatiilor mentionate la articolul 3c alineatul (2) literele (a), (b) si (c).
(6) Fiecare stat membru suporta costurile pentru modificarea propriilor registre nationale, precum si costurile de intretinere si de functionare a acestora, rezultate in urma aplicarii prezentei directive.
Articolul 4e
(1) Comisia este sprijinita de un comitet. Respectivul comitet este un comitet in intelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor si principiilor generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii competentelor de executare de catre Comisie [].
(2) In cazul in care se face trimitere la prezentul alineat, se aplica articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
5. Se introduce urmatorul articol:
“Articolul 7a
Prelucrarea datelor personale efectuata in contextul prezentei directive face obiectul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date [].
6. Se introduce urmatorul capitol:
“CAPITOLUL 4A
ACTE DELEGATE
Articolul 13a
(1) Se delega Comisiei competenta de a adopta acte delegate, in conditiile stabilite la prezentul articol.
(2) Competenta de a adopta actele delegate, astfel cum se mentioneaza la articolul 4d alineatul (3), se confera Comisiei pentru o perioada nedeterminata.
(3) Delegarea de competente mentionata la articolul 4d alineatul (3) poate fi revocata oricand de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capat delegarii competentei specificate in respectiva decizie. Ea intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii deciziei in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o data ulterioara, specificata in decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja in vigoare.
(4) De indata ce adopta un act delegat, Comisia il notifica simultan Parlamentului European si Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat in conformitate cu articolul 4d alineatul (3) intra in vigoare numai in cazul in care nici Parlamentul European si nici Consiliul nu au formulat obiectiuni in termen de trei luni de la notificarea acestuia catre Parlamentul European si Consiliu sau in cazul in care, inaintea expirarii termenului respectiv, atat Parlamentul European, cat si Consiliul au informat Comisia ca nu vor formula obiectiuni. La initiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungeste cu trei luni.”
Articolul 4
Raport si dialog periodic
(1) Comisia publica, cel tarziu la cinci ani de la data finala pentru aplicarea dispozitiilor mentionate la articolul 5 alineatul (2), un raport privind functionarea sistemului de interconectare a registrelor, in special examinand functionarea tehnica si aspectele financiare ale acestuia.
(2) Raportul este insotit, daca este cazul, de propuneri de modificare a prezentei directive.
(3) Comisia si reprezentantii statelor membre convoaca periodic reuniuni, in orice forum adecvat, pentru discutarea chestiunilor reglementate de prezenta directiva.
Articolul 5
Transpunere
(1) Statele membre adopta, publica si aplica actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la data de 7 iulie 2014.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), cel tarziu la doi ani de la adoptarea actelor de punere in aplicare mentionate la articolul 4c din Directiva 2009/101/CE, statele membre adopta, publica si aplica dispozitiile necesare pentru a respecta:
– articolul 1 alineatele (3) si (4) si articolul 5a din Directiva 89/666/CEE;
– articolul 13 din Directiva 2005/56/CE;
– articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf, articolele 3b, 3c, si 3d si articolul 4a alineatele (3)-(5) din Directiva 2009/101/CE.
Dupa adoptarea respectivelor acte de punere in aplicare, Comisia publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene data finala pentru aplicarea dispozitiilor mentionate la prezentul alineat.
(3) Atunci cand statele membre adopta masurile mentionate la alineatul (1), ele cuprind o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatile de efectuare a acestor trimiteri.
(4) Statele membre comunica Comisiei textul principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.
Articolul 6
Intrarea in vigoare
Prezenta directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 7
Destinatari
Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.
Adoptata la Strasbourg, 13 iunie 2012.
Pentru Parlamentul European
Presedintele
M. Schulz
Pentru Consiliu
Presedintele
N. Wammen
[1] JO C 248, 25.8.2011, p. 118.
[2] Pozitia Parlamentului European din 14 februarie 2012 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 10 mai 2012.
[3] JO L 395, 30.12.1989, p. 36.
[4] JO L 310, 25.11.2005, p. 1.
[5] JO L 258, 1.10.2009, p. 11.Nota: titlul Directivei 2009/101/CE a fost adaptat pentru a se lua in considerare renumerotarea articolelor din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in conformitate cu articolul 5 din Tratatul de la Lisabona; initial, trimiterea era la articolul 48 paragraful al doilea din tratat.
[6] JO C 308 E, 20.10.2011, p. 1.
[7] JO C 75, 31.3.2009, p. 1.
[8] JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
[9] JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
[10] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
[11] JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
[12] JO C 369, 17.12.2011, p. 14.
[13] JO C 220, 26.7.2011, p. 1.
[] JO L 258, 1.10.2009, p. 11.Nota: titlul Directivei 2009/101/CE a fost adaptat pentru a se lua in considerare renumerotarea articolelor din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in conformitate cu articolul 5 din Tratatul de la Lisabona; initial, trimiterea era la articolul 48 paragraful al doilea din tratat.”
[] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.”
[] JO L 258, 1.10.2009, p. 11.Nota: titlul Directivei 2009/101/CE a fost adaptat pentru a se lua in considerare renumerotarea articolelor din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in conformitate cu articolul 5 din Tratatul de la Lisabona; initial, trimiterea era la articolul 48 paragraful al doilea din tratat.”
[] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.”
[] JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
[] JO L 395, 30.12.1989, p. 36.
[] JO L 310, 25.11.2005, p. 1.
[] JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”
[] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close