Modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare

In M. Of. nr. 491 din 18 iulie 2012 a fost publicata Legea nr. 128/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare.

Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Legea nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
(1) Pregatirea cetatenilor romani pentru aparare reprezinta totalitatea masurilor si actiunilor intreprinse in scopul asigurarii resurselor umane necesare fortelor armate si celorlalte forte puse la dispozitie de institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, potrivit legii, denumite in continuare institutii cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, si cuprinde recrutarea, selectia, pregatirea si incadrarea acestora in unitatile institutiilor respective.”
2. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se abroga.
3. La articolul 3, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) La declararea mobilizarii si a starii de razboi sau la instituirea starii de asediu, indeplinirea serviciului militar in calitate de militar in termen devine obligatorie pentru barbatii cu varste cuprinse intre 20 si 35 de ani, care indeplinesc criteriile pentru a indeplini serviciul militar.”
4. La articolul 3, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
“(5^1) La declararea mobilizarii si a starii de razboi sau la instituirea starii de asediu, rezervistii sunt mobilizati/concentrati potrivit nevoilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale.”
5. La articolul 3, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Perioada de timp in care o persoana indeplineste serviciul militar activ sau alternativ ori este concentrata sau mobilizata constituie vechime in serviciu ori vechime in munca, dupa caz, precum si stagiu de cotizare la sistemul public de asigurari sociale. Sunt exceptati de la prevederile prezentului alineat elevii liceelor si colegiilor militare.”
6. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Reglementarea indeplinirii serviciului alternativ se adopta prin lege.”
7. La articolul 6, literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) cei clasati inapti pentru serviciul militar, cu scoatere din evidenta, conform baremului medical;
………………………………………………………………..
c) persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, pe timpul executarii pedepsei, precum si cele arestate preventiv sau trimise in judecata pana la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a solutionat cauza penala.”
8. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 6^1
Baremul medical pentru determinarea aptitudinii cetatenilor de a indeplini serviciul militar se stabileste prin ordin comun al conducatorilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale.”
9. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Femeile pot indeplini, la cerere, oricare dintre formele serviciului militar. Femeile in stare de graviditate intrerup, la cerere sau la recomandarea medicului, indeplinirea serviciului militar.”
10. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
“(2) Cetatenii care au cetatenie dubla/multipla indeplinesc serviciul militar la instituirea starii de asediu, a starii de mobilizare si a starii de razboi conform acordurilor incheiate intre Romania si tara/tarile a carei/caror cetatenie o mai detine persoana respectiva.
(3) In situatia in care nu exista acorduri incheiate intre Romania si tara/tarile a carei/caror cetatenie o mai detin persoanele prevazute la alin. (2), acestea indeplinesc serviciul militar in conditiile prevazute la alin. (1).”
11. La articolul 12, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 12
(1) Recrutarea, selectionarea si admiterea candidatilor in structura de invatamant apartinand institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale se stabilesc prin metodologii proprii, aprobate prin ordin al ministrilor/conducatorilor acestor institutii, cu respectarea legislatiei nationale in domeniu.
………………………………………………………………..
(3) Tinerii care opteaza pentru a urma cursurile intr-o structura de invatamant prevazuta la alin. (1) efectueaza examinarea psihologica si medicala gratuit, la unitatile specializate, stabilite de conducatorii institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale.”
12. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 15
(1) Rezerva de mobilizare cuprinde resursele umane care pot fi folosite pentru instruire si indeplinirea unor misiuni pe timpul starii de asediu, al starii de mobilizare sau al starii de razboi si este formata din:
a) rezerva operationala;
b) rezerva generala.
(2) Rezerva operationala cuprinde:
a) rezervistii voluntari incadrati in functii din statele de organizare ale unitatilor;
b) rezervistii cuprinsi in planurile de mobilizare ale unitatilor.
(3) Rezerva generala cuprinde cetatenii cu obligatii militare care nu fac parte din rezerva operationala.”
13. La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Rezervistii, la solicitarea institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, pot participa pe o perioada determinata la instruire sau misiuni, pe baza acordului acestora, ocupand functii in structurile militare. Pe aceasta perioada, rezervistii au drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru categoria de personal corespunzatoare functiei temporar ocupate.”
14. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 17
Rezervistii pot fi concentrati sau mobilizati, dupa caz, pentru instruire, indeplinirea unor misiuni si completarea institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale ori mobilizati la locul de munca, potrivit legii.”
15. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 18
(1) Prin concentrare, in sensul prezentei legi, se intelege:
a) chemarea rezervistilor voluntari pentru instruire si indeplinirea unor misiuni;
b) chemarea rezervistilor din rezerva de mobilizare pentru instruire, indeplinirea unor misiuni si completarea institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale pe timpul starii de asediu.
(2) La declararea mobilizarii sau a starii de razboi, rezervistii din rezerva operationala si cetatenii prevazuti la art. 3 alin. (5) incorporati se considera mobilizati, iar serviciul militar se prelungeste pana la data demobilizarii.
(3) Serviciul militar in calitate de militar concentrat incepe la data concentrarii si se termina la data deconcentrarii, iar in calitate de militar mobilizat incepe la data mobilizarii si se termina la data demobilizarii.”
16. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 19
(1) In situatiile prevazute la art. 18 alin. (3), rezervistii voluntari se prezinta la unitatile la care sunt incadrati, la data si ora prevazute in ordinul de chemare.”
17. La articolul 23, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Limita maxima de varsta pana la care cetatenii romani, barbati, pot indeplini serviciul militar in calitate de militar in termen este de 35 de ani.”
18. La articolul 25, alineatul (2) se abroga.
19. La articolul 27, alineatele (2) – (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Recrutarea-incorporarea reprezinta activitatea executata de centrele militare in vederea luarii in evidenta militara, selectiei si stabilirii aptitudinilor privind indeplinirea indatoririlor militare, repartizarea si trimiterea cetatenilor romani, barbati, la unitatile militare, la datele si in functie de criteriile stabilite prin ordin comun al conducatorilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, pentru indeplinirea serviciului militar in calitate de militar in termen.
(3) La recrutare-incorporare sau selectie in structurile de invatamant din institutiile cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, fiecare tanar prezinta documentul medical care atesta antecedentele patologice personale si heredocolaterale, eliberat sub semnatura si parafa medicului de familie. Tinerii care urmeaza a fi recrutati-incorporati, in situatiile prevazute de lege, inclusiv cei care nu poseda documentul mentionat, sunt examinati medical, gratuit, in unitati de asistenta medicala ambulatorie de specialitate stabilite de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, de comun acord cu centrele militare. Rezultatele examinarii sunt inscrise in fisa medicala; fondurile necesare acestor activitati sunt alocate Ministerului Sanatatii de catre Guvernul Romaniei din bugetul de stat pentru razboi.
(4) Medicul de familie al tanarului are obligatia ca, la prezentarea acestuia cu ordinul de chemare sau pentru selectie in structurile de invatamant din institutiile cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, sa ii elibereze documentul prevazut la alin. (3).
(5) Forma si continutul documentului eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tanar la centrul militar, in situatiile prevazute la alin. (3), se stabilesc prin ordin comun al conducatorilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale si al ministrului sanatatii.”
20. La articolul 27 alineatul (6), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) membri: un delegat al consiliului local, un delegat al structurilor teritoriale de ordine si siguranta publica ale Ministerului Administratiei si Internelor, un delegat al autoritatii publice care incorporeaza, daca aceasta este alta decat Ministerul Apararii Nationale, un psiholog si 2 medici desemnati de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;”.
21. La articolul 28 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) examineaza medical si testeaza psihologic tinerii la recrutare si recrutii la incorporare, stabilind daca sunt apti sau nu pentru serviciul militar, in conformitate cu prevederile baremului medical;”.
22. La articolul 29 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) membri: un delegat al consiliului judetean, un delegat cu functie de conducere cel putin de <<adjunct al inspectorului sef>> din structurile teritoriale de ordine si siguranta publica ale Ministerului Administratiei si Internelor, un psiholog si un medic din centrul militar, un medic desemnat de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;”.
23. La articolul 34, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) recrutilor gasiti la incorporare bolnavi de una dintre bolile prevazute in baremul medical;”.
24. La articolul 40, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Cetatenii incorporabili si rezervistii care isi schimba domiciliul au obligatia sa se prezinte, in termen de o luna, pentru luarea in evidenta, la centrele militare pe raza carora si-au stabilit noul domiciliu.”
25. La articolul 41, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 41
(1) Soldatii si gradatii in rezerva se tin in evidenta pana la implinirea varstei de 55 de ani, astfel:
a) clasa I: pana la 45 de ani inclusiv;
b) clasa a II-a: de la 46 de ani pana la 50 de ani inclusiv;
c) clasa a III-a: de la 51 de ani pana la 55 de ani inclusiv.”
26. La articolul 43 alineatul (6), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
“d) inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti.”
27. La articolul 45 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) sa intocmeasca anual tabele nominale cu datele de evidenta ale cetatenilor romani, barbati, care urmeaza sa implineasca 18 ani in anul urmator si sa le trimita centrului militar pana la data de 1 noiembrie;”.
28. La articolul 46, literele a) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) sa tina evidenta cetatenilor incorporabili si a rezervistilor prevazuti la art. 15 si sa comunice lunar centrelor militare incadrarile, transferurile, incetarea relatiilor de munca, precum si orice alte schimbari in datele de evidenta militara ale acestora;
………………………………………………………………..
d) sa suspende, in conditiile legii, raporturile de munca sau raporturile de serviciu care presupun absenta de la locul de munca, dupa caz, ale salariatilor care participa la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, sunt concentrati/mobilizati, conform legii, sau indeplinesc serviciul militar in conditiile prevazute la art. 3 alin. (5) si (5^1). Angajatorii sunt obligati sa pastreze locul de munca pe toata durata cat salariatii isi indeplinesc indatoririle militare.”
29. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 48
(1) Serviciile publice de asistenta sociala ale consiliilor judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti asigura transmiterea la centrele militare, anual, pana la data de 1 noiembrie, a tabelelor nominale cu cetatenii, persoane cu handicap, avand varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani, din evidenta, cu rezultatele examinarilor efectuate de comisiile de expertiza medicala.
(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului asigura centralizat, prin inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, transmiterea de catre scolile speciale, scolile profesionale speciale si centrele de reeducare la centrele militare, anual, pana la data de 1 noiembrie, a tabelelor nominale cu cetatenii cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani care au urmat cursurile acestora, insotite de rezultatele examinarilor efectuate de comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti din cadrul serviciilor publice de asistenta sociala ale consiliilor judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.”
30. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 52
(1) Documentul de evidenta militara aflat asupra cetatenilor incorporabili sau recrutilor este adeverinta de recrutare, pentru rezervisti este livretul militar, iar pentru persoanele fara obligatii militare, certificatul militar.
(2) Rezervistii voluntari predau livretul militar si ordinul de chemare la unitatea cu care au incheiat contract si primesc legitimatie militara, eliberata potrivit reglementarilor stabilite prin ordin al conducatorilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale.
(3) Pierderea livretului militar se comunica in scris centrului militar pe raza caruia domiciliaza, in termen de 5 zile, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, in termen de 10 zile de la constatare.”
31. Titlul capitolului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“CAPITOLUL IV
Alte forme de pregatire a populatiei pentru aparare”
32. La articolul 60, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Participantii la pregatirea premilitara a tinerilor beneficiaza gratuit de asistenta medicala, medicamente, spitalizare si alte drepturi de asigurari sociale, in conditiile legii, pentru accidentele sau bolile ce au survenit pe timpul pregatirii si in legatura cu activitatea de pregatire militara.”
33. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 61
Fondurile necesare pregatirii premilitare a tinerilor organizate si desfasurate in conditiile art. 60 se asigura din bugetele ministerelor organizatoare.”
34. La articolul 67, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Rezervistii voluntari si rezervistii din planurile de mobilizare sunt obligati sa participe la antrenamentele si exercitiile de mobilizare la solicitarea institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale.”
35. La articolul 73, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 73
(1) Contractele de munca ale salariatilor chemati pentru indeplinirea serviciului militar in termen, pentru concentrare/mobilizare sau pentru participarea la antrenamentele/exercitiile de mobilizare se suspenda in conditiile prevazute de lege.”
36. Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 75
Tinerii chemati la recrutare, recrutii si militarii rezervisti care au calitatea de salariati si sunt chemati la centrele militare pentru clarificarea situatiei militare sau la unitatile militare pentru a participa la antrenamente/exercitii de mobilizare au dreptul la concediu suplimentar platit de maximum 5 zile si sunt platiti de angajator pe baza unei adeverinte eliberate de centrul militar.”
37. Articolul 76 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 76
(1) Consiliile judetene/locale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti sunt obligate sa asigure centrelor militare din raza lor de activitate terenurile, localurile, instalatiile de telecomunicatii, sistemele si serviciile informatice, autoturismele, alte dotari si materiale, precum si fondurile necesare desfasurarii activitatii specifice, potrivit normelor stabilite prin hotarare a Guvernului.
(2) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) sunt obligate sa incheie, pentru centrele militare, contracte de furnizare/prestare de servicii de energie electrica, termica, alimentare cu apa, canalizare, salubritate, televiziune, radio, telefonie, telefax, posta, fax, precum si sa achite contravaloarea acestor servicii, potrivit tarifelor in vigoare.
(3) Obligatia de a achita contravaloarea serviciilor mentionate la alin. (2) este valabila si pentru situatia in care terenurile, localurile si mijloacele fixe ale centrelor militare se afla in administrarea Ministerului Apararii Nationale.”
38. La articolul 77, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 77
(1) Cheltuielile de reparatii, intretinere si amenajare a localurilor centrelor militare zonale, judetene si de sector se suporta de autoritatile administratiei publice locale.”
39. Articolul 78 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 78
Autoritatile administratiei publice locale pot schimba total sau partial destinatia imobilelor asigurate centrelor militare numai cu acordul Ministerului Apararii Nationale si numai dupa ce au pus la dispozitia centrelor militare alte imobile amenajate si utilate conform prevederilor legale, in conditii care sa nu afecteze desfasurarea activitatii specifice.”
40. La articolul 80 alineatul (1), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:
“j) neprezentarea, in termen de o luna, in vederea luarii in evidenta la centrele militare pe raza carora si-au schimbat domiciliul.”
41. La articolul 80, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Constituie contraventie nerespectarea de catre autoritatile administratiei publice locale a prevederilor art. 76, 77, 78 si 79 referitoare la asigurarea materiala si financiara a centrelor militare.”
42. Articolul 81 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 81
(1) Contraventiile prevazute la art. 80 alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 1 punct la 2 puncte, faptele prevazute la lit. d), e), g) si j);
b) cu amenda de la 2 puncte la 6 puncte, faptele prevazute la lit. c) si h);
c) cu amenda de la 4 puncte la 8 puncte, fapta prevazuta la lit. b);
d) cu amenda de la 8 puncte la 16 puncte, faptele prevazute la lit. a), f) si i).
(2) Contraventiile prevazute la art. 80 alin. (2) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 16 puncte la 20 de puncte, faptele prevazute la lit. a) – e);
b) cu amenda de la 160 de puncte la 200 de puncte, fapta prevazuta la lit. f).
(3) Contraventiile prevazute la art. 80 alin. (3) se sanctioneaza cu amenda de la 160 la 200 de puncte.
(4) Valoarea unui punct este de 20% din valoarea salariului minim brut pe economie.”
43. Articolul 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 82
(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 80 alin. (1) si (2) si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 81 alin. (1) si (2) se fac de catre persoanele imputernicite de Statul Major General, precum si de comandantul centrului militar si ofiterii special desemnati de catre acesta, numai pe raza teritoriala de competenta a centrului militar.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 80 alin. (3) si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 81 alin. (3) se fac de catre prefectii judetelor, respectiv de catre prefectul municipiului Bucuresti.”
44. Articolul 87 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 87
Pana la incadrarea cu rezervisti voluntari a functiilor din statele de organizare ale structurilor din institutiile cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, acestea se completeaza cu rezervisti aflati in rezerva de mobilizare.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close