Modificarea si completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de CSSPP

In M. Of. nr. 493 din 18 iulie 2012 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 19/2012 privind aprobarea Normei nr. 12/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma nr. 12/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 12/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 575 din 12 august 2011, prevazuta in anexa care face parte din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORMA Nr. 12/2012
pentru modificarea si completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Avand in vedere prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 21^1, 22, art. 23 lit. b) si f) si ale art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

ART. I
Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 12/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 575 din 12 august 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
“e) fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit in continuare Fond de garantare, infiintat potrivit Legii nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.”
2. Dupa capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI^1, cu urmatorul cuprins:
“CAPITOLUL VI^1
Prevederi privind sistemul de raportare contabila semestriala aplicabil Fondului de garantare
ART. 21^1
Fondul de garantare trebuie sa intocmeasca raportari contabile semestriale.
ART. 21^2
(1) Dosarul raportarilor contabile semestriale ale Fondului de garantare trebuie sa cuprinda:
a) raportarile contabile semestriale – pe suport hartie, semnate si stampilate, si in format electronic;
b) balanta de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se intocmeste raportarea contabila semestriala – pe suport hartie, semnata si stampilata pe fiecare pagina.
(2) Raportarile contabile semestriale prevazute la alin. (1) lit. a) trebuie sa cuprinda:
a) situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, conform anexei nr. D1;
b) contul de profit si pierdere, conform anexei nr. D2;
c) date informative, conform anexei nr. D3.
ART. 21^3
(1) Fondul de garantare depune la Comisie raportarile contabile semestriale, pana la data de 16 august a fiecarui an, astfel:
a) in format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP. Aplicatia si instructiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/
b) pe suport hartie, componentele dosarului raportarilor contabile semestriale, asa cum sunt prevazute la art. 21^2, semnate si stampilate, conform legii.
(2) In termen de 5 zile lucratoare de la transmiterea catre Comisie a raportarilor contabile aferente datei de 30 iunie a fiecarui an, Fondul de garantare are obligatia de a le publica pe pagina web a acestuia.
ART. 21^4
Fondul de garantare trebuie sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportarile contabile semestriale, conform prevederilor legislatiei in vigoare.”
3. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 26
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neintocmirea raportarilor contabile semestriale;
b) netransmiterea, transmiterea cu intarziere sau transmiterea catre Comisie a documentelor prevazute la art. 9, 13, 16, 19 si 21^2 cu date sau informatii eronate;
c) nerespectarea prevederilor referitoare la termenul de publicare pe pagina web proprie a informatiilor, prevazut la art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (2) si art. 21^3 alin. (2);
d) detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare fara sa fie inregistrate in contabilitate;
e) nerespectarea celorlalte obligatii prevazute de prezenta norma.
(2) Savarsirea de catre entitatile prevazute la art. 2 a vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza conform prevederilor art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (2) – (11) din Legea nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, ale art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (2) – (11) din Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si respectiv art. 30 – 33 din Legea nr. 187/2011.”
4. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 27
Anexele nr. A1 – A3, B1, B2, C1, C2 si D1 – D3 fac parte integranta din prezenta norma.”
5. Dupa anexa nr. C2 se introduc 3 noi anexe, anexele nr. D1 – D3, al caror cuprins este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta norma.
ART. II
Prevederile prezentei norme se aplica incepand cu raportarile contabile aferente semestrului I al anului 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close