Regulamentul PE si al Consiliului 465/2012 ade modificare a Regulamentului 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 48,
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [1],
intrucat:
(1) Pentru a tine cont de schimbarile juridice din anumite state membre si pentru a garanta securitatea juridica pentru partile interesate, este necesara adaptarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului [2] si a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului [3].
(2) Au fost primite si incluse in prezentul regulament propuneri relevante din partea Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate sociala referitoare la coordonarea regimurilor de securitate sociala in vederea imbunatatirii modernizarii dreptului Uniunii.
(3) Schimbarile in realitatea sociala pot influenta coordonarea sistemelor de securitate sociala. Pentru a raspunde unor astfel de modificari, sunt necesare modificari in ceea ce priveste stabilirea legislatiei si a prestatiilor de somaj aplicabile.
(4) Conceptul de “baza de resedinta” pentru membrii echipajului de comanda si ai echipajului de cabina, in conformitate cu dreptul Uniunii, este definit in anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerintelor tehnice si a procedurilor administrative in domeniul aviatiei civile [4]. In scopul facilitarii aplicarii titlului II din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 in cazul acestei categorii de persoane, se justifica introducerea unei norme speciale in care notiunea de “baza de resedinta” sa devina criteriul pentru stabilirea legislatiei aplicabile membrilor echipajului de comanda si ai echipajului de cabina. Cu toate acestea, legislatia aplicabila membrilor echipajului de comanda si ai echipajului de cabina ar trebui sa ramana stabila, iar principiul “bazei de resedinta” nu ar trebui sa determine modificari frecvente ale legislatiei aplicabile din cauza modelelor de lucru sau a cererilor sezoniere ale sectorului industrial.
(5) In situatiile in care o persoana lucreaza in doua sau mai multe state membre, ar trebui sa se clarifice ca acea conditie de a desfasura o “parte substantiala” a activitatii in intelesul articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 se aplica si persoanelor care desfasoara activitati pentru mai multe intreprinderi sau mai multi angajatori.
(6) Regulamentul (CE) nr. 883/2004 ar trebui modificat prin introducerea unei noi dispozitii care sa garanteze ca un lucrator frontalier care desfasoara o activitate independenta si care intra in somaj total beneficiaza de prestatii daca a realizat perioade de asigurare in calitate de persoana care desfasoara activitati independente sau daca a realizat perioade de activitate independenta recunoscute in scopul acordarii unor prestatii de somaj in statul membru competent si daca in statul membru de resedinta nu exista un sistem de prestatii de somaj care sa acopere persoanele care desfasoara activitati independente. Dispozitia respectiva ar trebui revizuita in lumina experientei acumulate dupa o perioada de doi ani de aplicare si, daca este cazul, ar trebui modificata.
(7) Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 883/2004 si (CE) nr. 987/2009 ar trebui modificate in consecinta,
ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 se modifica dupa cum urmeaza:
1. Termenul “Comisia Comunitatilor Europene” se inlocuieste cu termenul “Comisia Europeana” in intregul text.
2. Se introduce urmatorul considerent:
“(18b) In anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerintelor tehnice si a procedurilor administrative in domeniul aviatiei civile [*****], conceptul de “baza de resedinta” pentru membrii echipajului de comanda si ai echipajului de cabina este definit drept locatia desemnata de catre operator pentru membrul echipajului de unde acesta incepe si incheie in mod normal o perioada de serviciu sau o serie de perioade de serviciu si unde, in conditii normale, operatorul nu este responsabil de cazarea membrului respectiv al echipajului. In scopul facilitarii aplicarii titlului II din prezentul regulament pentru membrii echipajului de comanda si ai echipajului de cabina, se justifica utilizarea conceptului de “baza de resedinta” drept criteriu pentru a stabili legislatia aplicabila membrilor echipajului de comanda si ai echipajului de cabina. Cu toate acestea, legislatia aplicabila membrilor echipajului de comanda si ai echipajului de cabina ar trebui sa ramana stabila, iar principiul bazei de resedinta nu ar trebui sa determine modificari frecvente ale legislatiei aplicabile din cauza modelelor de lucru sau a cererilor sezoniere ale sectorului industrial.
3. Articolul 9 se inlocuieste cu urmatorul text:
“Articolul 9
Declaratii ale statelor membre privind domeniul de aplicare a prezentului regulament
(1) Statele membre notifica in scris Comisiei Europene declaratiile efectuate in conformitate cu articolul 1 litera (l), legislatiile si regimurile prevazute la articolul 3, conventiile realizate conform dispozitiilor prevazute la articolul 8 alineatul (2), prestatiile minime mentionate la articolul 58 si absenta unui sistem de asigurari prevazut la articolul 65a alineatul (1), precum si modificarile de fond. Aceste notificari indica data de la care prezentul regulament se va aplica regimurilor specificate de statele membre in declaratiile lor.
(2) Notificarile mentionate se transmit anual Comisiei Europene si sunt facute publice in mod corespunzator.”
4. La articolul 11 se adauga urmatorul alineat:
“(5) O activitate desfasurata in calitate de membru al echipajului de comanda sau al echipajului de cabina care furnizeaza servicii de transport aerian de pasageri sau de marfuri este considerata a fi o activitate desfasurata in statul membru in care se afla baza de resedinta, astfel cum este definita in anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91”.
5. La articolul 12, alineatul (1) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(1) Persoana care desfasoara o activitate salariata intr-un stat membru, pentru un angajator care isi desfasoara in mod obisnuit activitatile in acest stat membru, si care este detasata de angajatorul respectiv in alt stat membru pentru a lucra pentru angajator continua sa fie supusa legislatiei primului stat membru, cu conditia ca durata previzibila a activitatii sa nu depaseasca 24 de luni si ca persoana sa nu fi fost trimisa pentru a inlocui o alta persoana detasata.”
6. La articolul 13, alineatul (1) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(1) Persoana care desfasoara in mod obisnuit o activitate salariata in doua sau mai multe state membre face obiectul:
(a) legislatiei statului membru de resedinta, in cazul in care desfasoara o parte substantiala a activitatii sale in statul membru respectiv; sau
(b) daca el/ea nu desfasoara o parte substantiala a activitatii sale in statul membru de resedinta:
(i) legislatiei statului membru in care este situat sediul sau locul de desfasurare a activitatii intreprinderii sau angajatorului, daca persoana este angajata de o intreprindere sau de un angajator; sau
(ii) legislatiei statului membru in care este situat sediul sau locul de desfasurare a activitatii intreprinderii sau angajatorului, daca persoana este angajata de doua sau mai multe intreprinderi sau angajatori ale caror sedii sau locuri de desfasurare ale activitatii sunt situate intr-un singur stat membru; sau
(iii) legislatiei statului membru in care este situat sediul sau locul de desfasurare a activitatii intreprinderii sau angajatorului, altul decat statul membru de resedinta, daca persoana este angajata de doua sau mai multe intreprinderi sau angajatori care isi au sediile sau locurile de desfasurare a activitatii in doua state membre, unul dintre acestea fiind statul membru de resedinta; sau
(iv) legislatiei statului membru de resedinta, daca persoana este angajata de doua sau mai multe intreprinderi sau angajatori, dintre care cel putin doua (doi) au sediul sau locul de desfasurare a activitatii in state membre diferite, altele decat statul membru de resedinta.”
7. La articolul 36, alineatul (2a) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(2a) Institutia competenta nu poate refuza acordarea autorizatiei prevazute la articolul 20 alineatul (1) unei persoane asigurate care a suferit un accident la locul de munca sau care a contractat o boala profesionala si care are dreptul la prestatii din partea institutiei respective, in cazul in care nu i se poate acorda un tratament adecvat starii sale de sanatate in statul membru pe teritoriul caruia isi are resedinta, intr-un termen justificat din punct de vedere medical, avandu-se in vedere starea sa actuala de sanatate si evolutia probabila a bolii.”
8. Articolul 63 se inlocuieste cu urmatorul text:
“Articolul 63
Dispozitii speciale pentru renuntarea la clauzele de resedinta
In sensul prezentului capitol, articolul 7 se aplica doar in cazurile prevazute la articolele 64, 65 si 65a si in limitele stabilite de acestea.”
9. Se introduce urmatorul articol:
“Articolul 65a
Dispozitii speciale pentru lucratorii frontalieri care desfasoara o activitate independenta aflati in somaj total, atunci cand in statul membru de resedinta nu exista un sistem de prestatii de somaj care sa acopere persoanele care desfasoara activitati independente
(1) Prin derogare de la articolul 65, o persoana aflata in somaj total care a realizat cel mai recent, ca lucrator frontalier, perioade de asigurare in calitate de persoana care desfasoara activitati independente sau perioade de activitate independenta recunoscute in scopul acordarii unor prestatii de somaj intr-un alt stat membru decat statul sau membru de resedinta si al carei stat membru de resedinta a transmis o notificare conform careia nu exista posibilitatea pentru oricare dintre categoriile de persoane care desfasoara activitati independente de a fi acoperite printr-un sistem de prestatii de somaj din statul membru respectiv se inregistreaza si se pune la dispozitia serviciilor de ocupare a fortei de munca din statul membru in care si-a desfasurat ultima activitate in calitate de persoana care desfasoara o activitate independenta si, in momentul in care solicita sa beneficieze de prestatii, adera in mod continuu la conditiile prevazute in legislatia acestui din urma stat membru. Persoana aflata in somaj total poate, ca o etapa suplimentara, sa se puna la dispozitia serviciilor de ocupare a fortei de munca aflate in statul sau membru de resedinta.
(2) Se furnizeaza prestatii persoanei aflate in somaj total mentionate la alineatul (1) de catre statul membru sub incidenta legislatiei caruia s-a aflat cel mai recent, in conformitate cu legislatia pe care o aplica respectivul stat membru.
(3) Daca persoana aflata in somaj total mentionata la alineatul (1) nu doreste sa se puna sau sa ramana la dispozitia serviciilor de ocupare a fortei de munca aflate in statul membru unde si-a desfasurat ultima activitate dupa ce s-a inregistrat la aceste servicii, ci doreste sa caute un loc de munca in statul membru de resedinta, se aplica mutatis mutandis articolul 64, cu exceptia alineatului (1) litera (a) din acesta. Institutia competenta poate prelungi perioada mentionata la prima teza din articolul 64 alineatul (1) litera (c) pana la sfarsitul perioadei in care persoana are dreptul la prestatii.”
10. La articolul 71, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(2) Comisia administrativa hotaraste cu majoritate calificata, astfel cum se defineste in tratate, cu exceptia adoptarii statutului sau, care se stabileste de comun acord de catre membrii sai.
Deciziile privind chestiunile de interpretare prevazute la articolul 72 litera (a) sunt facute publice in mod corespunzator.”
11. Se introduce urmatorul articol:
“Articolul 87a
Dispozitii tranzitorii pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 465/2012
(1) In cazul in care, in urma intrarii in vigoare a Regulamentului (UE) nr. 465/2012, o persoana, in conformitate cu titlul II din prezentul regulament, face obiectul legislatiei altui stat membru decat cel stabilit inainte de respectiva intrare in vigoare, legislatia statului membru aplicabila inainte de data respectiva continua sa i se aplice pentru o perioada tranzitorie atat timp cat situatia relevanta ramane neschimbata si, in orice caz, pentru cel mult 10 ani de la data intrarii in vigoare a Regulamentului (UE) nr. 465/2012. Persoana in cauza poate solicita ca perioada tranzitorie sa nu i se mai aplice. O astfel de cerere se depune la institutia desemnata de autoritatea competenta din statul membru de resedinta. Cererile depuse pana la 29 septembrie 2012 se considera a produce efecte la 28 iunie 2012. Cererile depuse dupa 29 septembrie 2012 produc efecte in prima zi a lunii urmatoare lunii in care s-au depus acestea.
(2) Nu mai tarziu de 29 iunie 2014, Comisia administrativa evalueaza punerea in aplicare a dispozitiilor prevazute la articolul 65a din prezentul regulament si prezinta un raport privind aplicarea acestora. Pe baza acestui raport, Comisia Europeana poate, dupa caz, sa prezinte propuneri de modificare a acestor dispozitii.”
12. Anexele X si XI se modifica in conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Regulamentul (CE) nr. 987/2009 se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6 alineatul (1), literele (b) si (c) se inlocuiesc cu urmatorul text:
“(b) legislatia statului membru de resedinta, daca persoana in cauza isi desfasoara activitatea salariata sau independenta in doua sau mai multe state membre si desfasoara o parte a activitatii sau activitatilor sale in statul membru de resedinta sau daca persoana in cauza nu desfasoara nicio activitate salariata sau independenta;
(c) in toate celelalte cazuri, legislatia statului membru a carei aplicare a fost mai intai solicitata, daca persoana desfasoara o activitate sau activitati in doua sau mai multe state membre.”
2. Articolul 14 se modifica dupa cum urmeaza:
(a) alineatul (5) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(5) In sensul aplicarii articolului 13 alineatul (1) din regulamentul de baza, o persoana care “desfasoara in mod obisnuit o activitate salariata in doua sau mai multe state membre” este o persoana care desfasoara in mod simultan sau alternativ una sau mai multe activitati separate, fie pentru aceeasi intreprindere sau acelasi angajator, fie pentru intreprinderi sau angajatori diferiti, in doua sau mai multe state membre.”;
(b) se introduc urmatoarele alineate:
“(5a) In sensul aplicarii titlului II din regulamentul de baza, “sediu sau loc de desfasurare a activitatii” inseamna sediul sau locul de desfasurare a activitatii in care se adopta deciziile principale ale intreprinderii si in care se exercita functiile administratiei sale centrale.
In sensul articolului 13 alineatul (1) din regulamentul de baza, un membru angajat al echipajului de comanda sau al echipajului de cabina care presteaza in mod normal servicii de transport aerian de pasageri sau de marfa in doua sau mai multe state membre se supune legislatiei statului membru in care se afla baza de resedinta, astfel cum este definita in anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerintelor tehnice si a procedurilor administrative in domeniul aviatiei civile [******].
(5b) Activitatile de mica anvergura nu se iau in considerare in scopul stabilirii legislatiei aplicabile in temeiul articolului 13 din regulamentul de baza. Articolul 16 din regulamentul de punere in aplicare se aplica tuturor cazurilor care fac obiectul prezentului articol.
3. La articolul 15 alineatul (1), a doua teza se inlocuieste cu urmatorul text:
“Institutia respectiva elibereaza atestatul mentionat la articolul 19 alineatul (2) din regulamentul de punere in aplicare persoanei in cauza si pune, fara intarziere, la dispozitia institutiei desemnate de autoritatea competenta a statului membru in care se desfasoara activitatea informatii privind legislatia aplicabila persoanei respective, in temeiul articolului 11 alineatul (3) litera (b) sau al articolului 12 din regulamentul de baza.”
4. La articolul 54, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(2) In scopul aplicarii articolului 62 alineatul (3) din regulamentul de baza, institutia competenta a statului membru a carui legislatie a fost aplicata persoanei in cauza in ultima sa activitate salariata sau independenta furnizeaza, fara intarziere, la cererea institutiei de la locul de resedinta, toate informatiile necesare pentru calculul prestatiilor de somaj care pot fi obtinute in statul membru in care se situeaza, in special salariul sau venitul profesional primit.”
5. Articolul 55 se modifica dupa cum urmeaza:
(a) la alineatul (1), primul paragraf se inlocuieste cu urmatorul text:
“(1) Pentru a face obiectul dispozitiilor articolului 64 sau ale articolului 65a din regulamentul de baza, persoana aflata in somaj care se deplaseaza in alt stat membru informeaza institutia competenta inaintea plecarii si solicita un document care certifica faptul ca isi pastreaza dreptul la prestatii in conditiile prevazute la articolul 64 alineatul (1) litera (b) din regulamentul de baza.”;
(b) se adauga urmatorul alineat:
“(7) Alineatele (2)-(6) se aplica mutatis mutandis situatiei prevazute la articolul 65a alineatul (3) din regulamentul de baza”.
6. La articolul 56, alineatele (1) si (2) se inlocuiesc cu urmatorul text:
“(1) Daca persoana aflata in somaj hotaraste, in conformitate cu articolul 65 alineatul (2) sau cu articolul 65a alineatul (1) din regulamentul de baza, sa se puna si la dispozitia serviciilor de ocupare a fortei de munca din statul membru care nu furnizeaza prestatiile, inregistrandu-se ca persoana care cauta un loc de munca, aceasta informeaza institutia si serviciile de ocupare a fortei de munca ale statului membru care furnizeaza prestatiile.
La solicitarea serviciilor de ocupare a fortei de munca din statul membru care nu furnizeaza prestatiile, serviciile de ocupare a fortei de munca din statul membru care furnizeaza prestatiile trimit informatiile relevante privind inregistrarea persoanei aflate in somaj si cautarea unui loc de munca.
(2) Atunci cand legislatia aplicabila in statele membre in cauza impune persoanei aflate in somaj indeplinirea anumitor obligatii si/sau efectuarea unor activitati de cautare a unui loc de munca, obligatiile si/sau activitatile de cautare a unui loc de munca de catre persoana aflata in somaj in statul membru care furnizeaza prestatiile sunt prioritare.
Neindeplinirea de catre persoana aflata in somaj a tuturor obligatiilor si/sau neefectuarea activitatilor de cautare a unui loc de munca in statul membru care nu furnizeaza prestatiile nu afecteaza prestatiile acordate in celalalt stat membru.”
Articolul 3
Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.
Adoptat la Strasbourg, 22 mai 2012.
Pentru Parlamentul European
Presedintele
M. Schulz
Pentru Consiliu
Presedintele
N. Wammen
[1] Pozitia Parlamentului European din 18 aprilie 2012 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 10 mai 2012.
[2] JO L 166, 30.4.2004, p. 1.
[3] JO L 284, 30.10.2009, p. 1.
[4] JO L 373, 31.12.1991, p. 4.
[*****] JO L 373, 31.12.1991, p. 4.”
[******] JO L 373, 31.12.1991, p. 4.”
————————————————–
ANEXA
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 se modifica dupa cum urmeaza:
1. Anexa X se modifica dupa cum urmeaza:
(a) in sectiunea “TARILE DE JOS”, litera (a) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(a) Legea privind incurajarea muncii si angajarii persoanelor tinere cu handicap din 24 aprilie 1997 (Wet Wajong)”;
(b) in sectiunea “REGATUL UNIT”:
(i) litera (c) se elimina;
(ii) se adauga urmatoarea litera:
“(e) Alocatia pentru incadrare in munca si sprijin acordata in functie de venituri [Legea privind reforma protectiei sociale adoptata in 2007 si Legea privind reforma protectiei sociale (Irlanda de Nord) adoptata in 2007].”
2. Anexa XI se modifica dupa cum urmeaza:
(a) in sectiunea “GERMANIA”, punctul 2 se inlocuieste cu urmatorul text:
“2. Prin derogare de la articolul 5 litera (a) din prezentul regulament si articolul 7 din volumul VI al Codului Social (Sozialgesetzbuch VI), o persoana care detine o asigurare obligatorie intr-un alt stat membru sau care primeste o pensie pentru limita de varsta in temeiul legislatiei altui stat membru poate subscrie la regimul de asigurare voluntara din Germania.”;
(b) in sectiunea “FRANTA” se elimina punctul 1;
(c) sectiunea “TARILE DE JOS” se modifica dupa cum urmeaza:
(i) la punctul 1, litera (g) se elimina;
(ii) la punctul 1 se adauga urmatoarea litera:
“(h) In sensul articolului 18 alineatul (1) din prezentul regulament, persoanele mentionate la punctul 1 litera (a) punctul (ii) din prezenta anexa care petrec o perioada de sedere temporara in Tarile de Jos au dreptul la prestatii in natura in conformitate cu polita oferita asiguratilor din Tarile de Jos de catre institutia de la locul de sedere, in conformitate cu articolul 11 alineatele (1), (2) si (3) si cu articolul 19 alineatul (1) din Zorgverzekeringswet (Legea privind asigurarile de sanatate), precum si la prestatii in natura prevazute de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Legea privind asigurarea generala pentru cheltuieli medicale speciale).”;
(iii) punctul 2 se modifica dupa cum urmeaza:
(a) in partea introductiva si la litera (a), “legislatiei olandeze privind asigurarea generala pentru limita de varsta” se inlocuieste cu “Legii generale privind pensiile pentru limita de varsta”;
(b) la litera (b) primul paragraf, cuvintele “acestei legislatii” se inlocuiesc cu cuvintele “legislatiei mentionate anterior”;
(c) la litera (g) al doilea paragraf, “Legii generale a Tarilor de Jos privind asigurarea urmasilor” se inlocuieste cu “Legii generale privind rudele supravietuitoare”;
(iv) punctul 3 se modifica dupa cum urmeaza:
(a) in partea introductiva, “legii generale a Tarilor de Jos privind asigurarea urmasilor” se inlocuieste cu “Legii generale privind rudele supravietuitoare”;
(b) la litera (d) primul paragraf, cuvintele “acestei legislatii” se inlocuiesc cu cuvintele “legislatiei mentionate anterior”;
(v) punctul 4 se modifica dupa cum urmeaza:
(a) la litera (a) punctul (i) prima liniuta, “Legea privind incapacitatea de munca” se inlocuieste cu “Legea privind asigurarea de invaliditate”;
(b) la litera (a) punctul (ii), “Legea privind incapacitatea de munca a persoanelor care desfasoara o activitate independenta” se inlocuieste cu “Legea privind prestatiile de invaliditate pentru persoanele care desfasoara activitati independente.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close