Avizul BCE din 22 martie 2012 cu privire la o propunere de directiva privind pietele instrumentelor financiare

Avizul Bancii Centrale Europene din 22 martie 2012 cu privire la (i) o propunere de directiva privind pietele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului, (ii) o propunere de regulament privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Regulamentului (EMIR) privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele de tranzactii, (iii) o propunere de directiva privind sanctiunile penale pentru utilizarile abuzive ale informatiilor privilegiate si manipularile pietei si (iv) o propunere de regulament privind utilizarile abuzive ale informatiilor privilegiate si manipularile pietei (abuzul de piata)

(CON/2012/21)
2012/C 161/03

Introducere si temei juridic

La 25 noiembrie 2011, Banca Centrala Europeana (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene trei solicitari de emitere a unui aviz cu privire la (i) o propunere [1] de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind pietele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului (denumita in continuare “MiFID propusa”), (ii) o propunere [2] de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Regulamentului (EMIR) [3] privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele de tranzactii (denumit in continuare “MiFIR propus”); (iii) o propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind utilizarile abuzive ale informatiilor confidentiale si manipularile pietei (abuzul de piata) [4] (denumit in continuare “MAR propus”). La 30 noiembrie 2011, BCE a primit din partea Consiliului o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind sanctiunile penale pentru utilizarile abuzive ale informatiilor privilegiate si manipularile pietei [5] (denumita in continuare “MAD propusa”).
Competenta BCE de a emite un aviz cu privire la directivele si regulamentele propuse se intemeiaza pe articolul 127 alineatul (4) si articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene. Directivele si regulamentele propuse cuprind dispozitii care influenteaza integrarea si integritatea pietelor financiare europene, precum si increderea publica in valori mobiliare si instrumente derivate, afectand contributia Sistemului European al Bancilor Centrale (SEBC) la buna desfasurare a politicilor de catre autoritatile competente in ceea ce priveste supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si stabilitatea sistemului financiar, in temeiul articolului 127 alineatul (5) din tratat, si la promovarea bunei functionari a sistemelor de plati. Din motive de eficienta si claritate, BCE a decis sa adopte un singur aviz cu privire la aceste patru propuneri legislative. In conformitate cu articolul 17.5 prima teza din Regulamentul de procedura al Bancii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adopta prezentul aviz.

Observatii generale

1. Obiectivele si structura directivelor si regulamentelor propuse
1.1. La 20 octombrie 2011, Comisia a adoptat cele patru propuneri mentionate mai sus pentru a inlocui Directivele 2004/39/CE [6] si 2003/6/CE [7], acestea urmarind sa asigure eficienta, integritatea, capacitatea de revenire dupa socuri si transparenta pietelor financiare. In special, MiFID propusa reformeaza Directiva 2004/39/CE in ceea ce priveste accesul la activitatile societatilor de investitii, ale pietelor reglementate si ale furnizorilor de servicii de date, cadrul de guvernanta si supraveghere al acestora, desfasurarea activitatilor de investitii si societatile din tari terte care furnizeaza servicii de investitii prin sucursale. MiFIR propus imbunatateste in continuare Directiva 2004/39/CE si introduce reguli noi pentru publicarea datelor referitoare la tranzactii, raportarea tranzactiilor, tranzactionarea obligatorie a instrumentelor derivate in locuri de tranzactionare organizate, accesul nediscriminatoriu la sistemele de compensare, interventia asupra produselor si administrarea pozitiilor pe instrumente derivate, precum si pentru furnizarea serviciilor de catre societatile din tari terte fara sucursale. MAR propus abroga si inlocuieste Directiva 2003/6/CE. MAD propusa, intemeiata pe articolul 83 alineatul (2) din tratat, cere statelor membre sa introduca niveluri minime ale sanctiunilor penale pentru cele mai grave forme de abuz de piata.
1.2. BCE sprijina masurile propuse pentru imbunatatirea reglementarii pietelor cu instrumente financiare ca un pas important catre consolidarea protectiei investitorilor si crearea unui sistem financiar mai solid si mai sigur in Uniunea Europeana.
2. Cadrul de reglementare european unic in sectorul financiar si rolul consultativ al BCE
2.1. Cadrul propus va conduce la o mai mare securitate juridica, prin limitarea optiunilor si puterilor discretionare ale statelor membre, si va reduce riscurile de distorsiuni pe piata si arbitraj de reglementare. In special, este apreciata cresterea armonizarii prin doua regulamente direct aplicabile si o directiva privind sanctiunile penale, asigurandu-se astfel conditii de concurenta echitabile si norme minime comparabile pentru masuri administrative, sanctiuni si amenzi, precum si pentru sanctiuni penale.
2.2. BCE sprijina cu fermitate dezvoltarea unui cadru de reglementare european unic pentru toate institutiile financiare [8], intrucat acesta promoveaza buna functionare a pietei unice in Uniune si faciliteaza o integrare financiara sporita in Europa [9]. De asemenea, astfel cum s-a indicat in avize anterioare [10], BCE recomanda sa se asigure faptul ca numai principiile-cadru care reflecta optiuni politice fundamentale si chestiuni de fond fac in continuare obiectul procedurii legislative ordinare si ca normele tehnice sunt adoptate ca acte delegate sau acte de punere in aplicare, in conformitate cu articolele 290 si 291 din tratat, dupa caz, prin elaborarea in prealabil a unor proiecte de standarde de reglementare sau de punere in aplicare de catre autoritatile europene de supraveghere (AES) [11]. In aceasta privinta, data fiind importanta actelor delegate si de punere in aplicare ca o componenta substantiala a cadrului de reglementare european unic, BCE se asteapta sa fie consultata, dupa caz, in timp util asupra acestor proiecte de acte ale Uniunii [12].
2.3. In plus, BCE recomanda asigurarea consecventei intersectoriale a legislatiei Uniunii privind serviciile financiare.
3. Atributiile autoritatilor competente, rolul AEVMP si al autoritatilor macroprudentiale
3.1. BCE apreciaza faptul ca cadrul propus consolideaza si aliniaza competentele autoritatilor care supravegheaza societatile de investitii si pietele instrumentelor financiare, precum si exercitarea competentelor de investigare ale acestora [13], acordand o atentie speciala cooperarii transfrontaliere [14]. Pentru buna functionare a pietelor instrumentelor financiare este de importanta cruciala ca autoritatile competente din ansamblul Uniunii sa construiasca o retea de autoritati de supraveghere bine echipate si cu competente suficiente, capabile sa abordeze tendinte, actiuni sau amenintari nedorite de pe piete. In aceasta privinta, BCE sprijina rolul important al Autoritatii europene pentru valori mobiliare si piete (AEVMP) in cadrul propus, in special in ceea ce priveste functia de mediere si coordonare si elaborarea standardelor tehnice. De asemenea, obligatia autoritatilor nationale competente de a coopera si a furniza AEVMP toate informatiile necesare va promova aplicarea consecventa a reglementarilor propuse si conditii de concurenta echitabile in Uniune. In aceasta privinta, astfel cum s-a indicat in avize anterioare [15], BCE sugereaza imbunatatiri suplimentare in cooperarea si schimbul de informatii in cadrul Sistemului european de supraveghere financiara si intre autoritatile de supraveghere si bancile centrale din SEBC, inclusiv BCE, atunci cand aceste informatii sunt relevante pentru indeplinirea sarcinilor acestora [16].
3.2. De asemenea, este necesar, astfel cum se prevede in cadrul propus, ca autoritatile competente sa coopereze cu alte autoritati din aceleasi state membre [17]. De asemenea, pentru a asigura luarea corespunzatoare in considerare a unei perspective macroprudentiale, BCE recomanda stabilirea si consolidarea unor proceduri adecvate de cooperare cu autoritatile macroprudentiale, atunci cand trebuie evaluate amenintari la adresa stabilitatii sistemului financiar [18]. Aceasta ar putea presupune cooperarea dintre autoritatile competente si autoritatile macroprudentiale nationale [19] sau, in alte cazuri, cooperarea AEVMP cu Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) [20]. In aceasta privinta, ar putea fi oportun sa se prevada aceasta cooperare la revizuirea Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 [21].
3.3. Propunerea de a consolida regimul sanctiunilor administrative prin oferirea unui nivel minim stabilit de masuri administrative, sanctiuni si amenzi autoritatilor competente este o modalitate corespunzatoare de a asigura standarde comune in ansamblul Uniunii, lasand totodata la latitudinea legiuitorului national acordarea de atributii de sanctionare suplimentare autoritatilor competente, in special prevederea unor niveluri mai ridicate ale sanctiunilor administrative pecuniare [22]. De asemenea, pentru a asigura transparenta si consecventa sanctiunilor administrative adoptate in cadrul Uniunii, statele membre ar trebui sa notifice Comisia si AEVMP cu privire la normele nationale aplicabile si toate modificarile ulterioare ale acestora [23].

Observatii specifice

A. Revizuirea Directivei 2004/39/CE
4. Evolutii in structura pietei
BCE sprijina propunerile Comisiei destinate sa actualizeze cadrul privind structura pietei, avand in vedere inovarea financiara si ultimele evolutii tehnologice, in special introducerea propunerilor de reglementare privind o noua platforma de tranzactionare, respectiv sistemul organizat de tranzactionare (OTF), care ar extinde domeniul de aplicare al cadrului de reglementare al Uniunii. BCE constata ca MiFID si MiFIR propuse ar trebui sa asigure conditii de concurenta echitabile pentru toate locurile de tranzactionare reglementate, supunandu-le acelorasi cerinte organizationale si norme de transparenta, cu o calibrare corespunzatoare, pentru a evita orice stimulent pentru arbitrajul de reglementare.
5. Cerinte de transparenta si consolidarea datelor
5.1. BCE sprijina extinderea propusa a sferei cerintelor de transparenta pre si posttranzactionare dincolo de instrumentele de capitaluri proprii, pentru a include obligatiunile, produsele structurate si instrumentele derivate admise la tranzactionare sau tranzactionate pe o piata reglementata, pe un sistem multilateral de tranzactionare (MTF) sau pe un OTF, precum si instrumentele derivate considerate a fi eligibile pentru compensare centrala, deoarece ar imbunatati formarea preturilor si ar sprijini procesul de evaluare al acestor instrumente.
5.2. MiFID propusa [24] si MiFIR [25] propus introduc dispozitii care urmaresc o mai buna consolidare a datelor pentru informatiile privind transparenta. Conform acestor dispozitii, “furnizorii de sisteme centralizate de raportare” (CTP) vor colecta informatii din locurile de tranzactionare si, pentru tranzactiile executate in afara locurilor de tranzactionare, de la societatile de investitii, prin intermediul unor mecanisme de publicare aprobate. In opinia Comisiei, dispozitiile propuse stabilesc conditiile pentru aparitia CTP [26]. In ciuda posibilei evolutii a acestor solutii comerciale, BCE considera ca o transparenta corespunzatoare poate fi asigurata in mod adecvat numai prin infiintarea unui CTP unic. In aceasta privinta, BCE constata ca Comisia va raporta cu privire la functionarea in practica a sistemelor centralizate de raportare si, daca se va considera adecvat, va inainta o propunere legislativa de infiintare a unei entitati unice care sa consolideze informatiile post-tranzactionare [27]. Cu toate acestea, BCE considera ca experienta ulterioara transpunerii Directivei 2004/39/CE a indicat un esec al pietei in consolidarea datelor, ceea ce ar justifica deja in aceasta etapa propuneri legislative pentru abordarea acestor aspecte.
6. Raportarea tranzactiilor
In ceea ce priveste raportarea tranzactiilor, BCE sprijina propunerea de includere a informatiilor privind clientul in numele caruia societatea de investitii a executat o tranzactie si evidentiaza importanta introducerii unei trimiteri la utilizarea unui identificator unic pentru societatile de investitii si/sau clientul unei tranzactii. De asemenea, BCE constata ca societatile de investitii care executa tranzactii cu instrumente financiare, pe cont propriu sau in numele clientilor lor, vor raporta detaliile catre autoritatile competente nationale si, de asemenea, vor stoca datele intr-un mod accesibil autoritatilor de supraveghere, timp de cel putin cinci ani. Deoarece aceste informatii vor fi utilizate de catre autoritatile competente si pentru a monitoriza abuzul si manipularea pietei, BCE subliniaza importanta asigurarii accesului facil la informatiile de raportare a tranzactiilor intr-un sistem unic la nivel european, desemnat de catre AEVMP, cat mai curand posibil, nu in urma unei posibile revizuiri a MiFIR propus in termen de doi ani de la intrarea sa in vigoare [28].
7. Exceptari de la obligatiile de publicare si raportare pentru tranzactiile bancilor centrale
7.1. Cadrul de transparenta si raportare mentionat mai sus nu prevede o exceptare pentru tranzactiile la care este contraparte o banca centrala din cadrul SEBC [29].
7.2. In aceasta privinta, BCE constata ca, desi publicarea tranzactiilor efectuate de bancile centrale ca parte a obligatiilor si atributiilor statutare ale acestora nu ar conduce la o mai mare transparenta a pietei, eficacitatea acestor operatiuni in domeniul politicii monetare sau al operatiunilor valutare si, prin urmare, indeplinirea acestor sarcini de catre bancile centrale, care se bazeaza pe promptitudine si confidentialitate, ar putea fi grav compromisa prin publicarea de informatii asupra acestor tranzactii, indiferent daca in timp real sau cu un decalaj. De asemenea, transparenta anumitor tipuri de tranzactii si dimensiunea acestor tranzactii in anumite momente ar putea permite participantilor pe piata sa identifice aproape imediat ca atare tranzactiile bancilor centrale din cadrul SEBC, chiar fara publicarea numelui acestora. Prin urmare, BCE ar recomanda in mod ferm exceptarea tranzactiilor bancilor centrale din cadrul SEBC de la cerintele de transparenta [30].
7.3. In ceea ce priveste obligatiile de raportare, obligatia contrapartilor la tranzactiile la care este parte un membru al SEBC de a raporta toate detaliile aferente autoritatilor competente poate interfera, de asemenea, cu regimul de confidentialitate al BCE si al bancilor centrale nationale si ar contraveni scopului imunitatilor acordate BCE in temeiul tratatului, in special inviolabilitatea arhivelor si comunicatiilor oficiale ale BCE [31], in special deoarece procesul de raportare catre autoritatile competente se poate desfasura si prin alte entitati, precum locuri de tranzactionare, mecanisme de raportare aprobate sau registre de tranzactii. Din aceste motive, tranzactiile la care este contraparte o banca centrala din cadrul SEBC ar trebui exceptate si de la obligatiile de raportare [32].
8. Pietele intreprinderilor mici si mijlocii
MiFID propusa [33] permite operatorului unui MTF sa depuna o cerere pe langa autoritatea competenta din statul sau membru de origine pentru a inregistra MTF-ul ca piata de crestere pentru intreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri) [34]. Date fiind dificultatile recent intampinate de multe IMM-uri in privinta accesului la finantare si presupunand ca astfel de dificultati vor aparea din nou in perioade de criza pe piata, stabilirea unui loc de tranzactionare specializat in emisiuni ale IMM-urilor este cu siguranta oportuna. Acesta va furniza finantare IMM-urilor, in special in perioade dificile, si, de asemenea, va imbunatati procesul de formare si descoperire a preturilor pentru emisiunile acestor firme. Intrucat MTF se va specializa in astfel de emisiuni, este probabil ca preturile vor reflecta mai bine valoarea factorilor mai relevanti pentru IMM-uri.
9. Tranzactionarea instrumentelor derivate extrabursiere standardizate
9.1. Eurosistemul a constatat deja [35] urgenta luarii unor masuri pentru punerea in aplicare in Uniune a angajamentului G20 din septembrie 2009, conform caruia “toate contractele avand ca obiect instrumente derivate extrabursiere standardizate ar trebui tranzactionate pe burse sau platforme electronice de tranzactionare, dupa caz, si compensate prin contraparti centrale pana la sfarsitul anului 2012 cel mai tarziu”, in scopul cresterii transparentei pe pietele instrumentelor derivate extrabursiere, atenuand riscul sistemic si protejand impotriva abuzului de piata.
9.2. In acest context, BCE sprijina dispozitiile [36] care stau la baza cerintei ca instrumentele derivate extrabursiere eligibile sa fie tranzactionate pe piete reglementate, MTF-uri si OTF-uri si care incredinteaza AEVMP identificarea domeniului precis de aplicare al acestei obligatii de tranzactionare, tinand seama de lichiditate [37]. BCE constata totusi ca poate fi necesara suplimentarea acestei abordari pentru a lua in considerare recomandarea Consiliului pentru Stabilitate Financiara ca “autoritatile sa dezvolte stimulente si, dupa caz, reglementari pentru a creste utilizarea produselor si proceselor standardizate” [38]. In acest context, BCE considera ca monitorizarea periodica a tranzactionarii contractelor nestandardizate in afara unei piete reglementate, a unui MTF sau a unui OTF ar trebui realizata la nivelul Uniunii.
10. Cerinte sporite pentru tranzactionarea algoritmica, inclusiv tranzactionarea de inalta frecventa
10.1. Tranzactionarea algoritmica (AT), inclusiv tranzactionarea de inalta frecventa (HFT), poate determina riscuri pentru lichiditatea si eficienta pietelor financiare, in special in perioade de criza. Prin urmare, BCE apreciaza modificarile propuse la Directiva 2004/39/CE, care introduc garantii organizationale corespunzatoare pentru locurile de tranzactionare, de exemplu, in ceea ce priveste capacitatea de tranzactionare, stabilirea de mecanisme de intrerupere a tranzactionarii, oferirea de acces la piata traderilor care utilizeaza tranzactionarea de mare frecventa si societatile de investitii care furnizeaza acces electronic direct la locurile de tranzactionare. Dispozitiile propuse vor facilita, de asemenea, supravegherea si monitorizarea HFT si AT de catre autoritatile competente.
10.2. Cu toate acestea, BCE considera ca in cadrul de reglementare ar trebui clarificat faptul ca toate entitatile care utilizeaza AT cu titlu profesional ar trebui sa fie considerate ca incadrandu-se in sfera definitiei societatilor de investitii si, astfel, ar trebui sa intre in domeniul de aplicare al MiFID si sa fie supuse supravegherii si monitorizarii activitatii acestora de catre autoritatile competente [39]. Asigurarea unei acoperiri cuprinzatoare a tuturor entitatilor implicate cu titlu profesional in HFT si AT ar limita eludarea potentiala a normelor propuse.
10.3. BCE apreciaza dispozitiile din MiFIR propus referitoare la detaliile de raportare a tranzactiilor, care vor include un indicator pentru identificarea algoritmilor electronici din cadrul societatii de investitii care sunt responsabili pentru decizia de investitie si executarea tranzactiei [40]. Pentru a facilita supravegherea intre piete si pentru a preveni si detecta abuzul de piata, BCE considera ca ar trebui elaborati astfel de identificatori unici pentru identificarea tranzactiilor generate de orice AT in cadrul uneia sau mai multor platforme de tranzactionare.
10.4. In fine, cerintele propuse pentru ca o piata reglementata sa aiba instituite sisteme, proceduri si mecanisme eficace [41] ar trebui sa asigure faptul ca sistemele de tranzactionare algoritmica nu pot crea conditii de tranzactionare de natura sa perturbe stabilitatea pietei si nu pot contribui la acestea. In aceasta privinta, BCE apreciaza (i) stabilirea conditiilor in care tranzactionarea ar trebui intrerupta atunci cand exista o evolutie semnificativa a pretului unui instrument financiar pe piata respectiva, si (ii) stabilirea unui raport maxim de ordine neexecutate fata de tranzactii si a unor pasuri de cotare minime [42]. Desi BCE considera ca Comisia ar trebui imputernicita sa stabileasca un raport maxim de ordine neexecutate fata de tranzactii, BCE apreciaza ca nu este necesara stabilirea unui raport minim de ordine neexecutate fata de tranzactii [43].
11. Limite ale pozitiilor si raportarea privind instrumentele derivate pe marfuri
11.1. MiFID propusa prevede ca statele membre trebuie sa se asigure ca pietele reglementate si operatorii de MTF-uri si OTF-uri care admit la tranzactionare instrumente derivate pe marfuri aplica limite corespunzatoare sau masuri alternative cu efect echivalent, pentru a mentine lichiditatea, pentru a preveni abuzul de piata si pentru a sprijini conditiile de decontare si de cotatie ordonata pentru marfurile livrate fizic [44]. In conformitate cu MiFID propusa, aceste limite pot fi armonizate prin acte delegate ale Comisiei [45], iar autoritatile competente ar fi, de asemenea, imputernicite sa stabileasca limite ex ante ale pozitiilor pentru instrumentele derivate pe marfuri [46] in decursul unei anumite perioade de timp, in timp ce AEVMP va avea un rol de coordonare a acestor masuri, precum si competente directe specifice in acest domeniu [47]. BCE apreciaza aceste dispozitii.
11.2. Cu toate acestea, cu privire la limitele privind instrumentele derivate pe marfuri, BCE subliniaza importanta abordarii corespunzatoare a riscului de arbitraj de reglementare si de denaturare a concurentei, nu numai intre statele membre, ci si fata de alte centre financiare majore. Prin urmare, realizarea unei abordari comune in acest domeniu este de o importanta capitala. Acest lucru poate fi atins acordand AEVMP un rol atat in elaborarea principiilor comune la nivelul Uniunii, cat si in coordonarea masurilor luate de autoritatile competente nationale.
11.3. In plus, desi BCE sprijina adoptarea de limite ale pozitiilor [48], anumite aspecte necesita clarificari suplimentare. Acest lucru este valabil in special pentru definitia unui prag corespunzator, perioada in care aceste limite ar trebui aplicate si utilizarea de catre participantii pe piata a contractelor care au ca obiect instrumente derivate [49]. De asemenea, BCE considera ca argumentele conform carora limitele pozitiilor ar contribui la imbunatatirea lichiditatii pietei ar necesita explicatii suplimentare.
11.4. MiFID propusa prevede [50] publicarea pozitiilor detinute de diversele tipuri de traderi. In plus, aceasta va cere pietelor reglementate, MTF-urilor sau OTF-urilor unde sunt tranzactionate instrumentele derivate pe marfuri sau pe certificate de emisii sa publice un raport saptamanal cu privire la aceste pozitii. Datele privind pozitiile lungi si scurte, precum si privind totalul pozitiilor deschise, ar fi adecvate pentru a evalua comportamentul participantilor pe piata, in special cu privire la monitorizarea concentrarii pozitiilor participantilor pe piata.
12. Protectia investitorilor si cadrul de supraveghere
12.1. BCE apreciaza acordarea de competente AEVMP cu privire la interzicerea sau restrangerea temporara a comercializarii, distributiei sau vanzarii anumitor instrumente financiare sau a unui tip de activitate sau practica financiara [51]. In aceasta privinta, avand in vedere ca actiunea AEVMP poate privi si o amenintare la adresa bunei functionari a pietelor financiare sau a stabilitatii intregului sistem financiar din Uniune sau a unei parti a acestuia [52], BCE recomanda asigurarea unei coordonari corespunzatoare cu CERS cu privire la aceste aspecte [53].
12.2. Este necesara o abordare de reglementare consecventa pentru distribuirea catre micii investitori a diferitelor produse financiare care raspund unor nevoi similare ale investitorilor si care implica provocari comparabile legate de protectia acestora [54]. In acest context, BCE constata ca MiFID propusa extinde cerintele, in special normele de conduita profesionala si cele privind conflictele de interese, la institutiile de credit care vand sau ofera consultanta pentru depozite structurate. In aceasta privinta, BCE subliniaza necesitatea: (i) clarificarii definitiei “depozitelor structurate”; (ii) specificarii regimului de protectie a consumatorilor aplicabil produselor financiare; si (iii) asigurarii unei abordari consecvente in privinta acestor aspecte intre diferitele initiative legislative ale Uniunii, precum revizuirea Directivei 94/19/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor [55] si activitatile in curs privind pachetele de produse de investitii cu amanuntul. De asemenea, pentru a asigura o abordare consecventa in ansamblul sectoarelor serviciilor financiare, BCE evidentiaza importanta proiectarii si punerii in aplicare, in masura in care este posibil in stransa cooperare intre AES, a cadrelor de reglementare si supraveghere referitoare la protectia investitorilor, de exemplu, in domeniul practicilor de vanzare incrucisata [56].
12.3. De asemenea, BCE apreciaza propunerile Comisiei privind consultanta de investitii. Desi este un pas in directia corecta, BCE incurajeaza Comisia sa ia in considerare si alte masuri care sa intareasca protectia micilor investitorilor, precum imbunatatirea formarii in domeniul financiar [57].
12.4. MiFID propusa [58] acorda statelor membre dreptul de a adopta criterii specifice de evaluare a competentei si cunostintelor municipalitatilor si autoritatilor publice locale care solicita sa fie tratate drept clienti profesionali. Aceasta abordare tine seama de faptul ca, la nivel european, aceste entitati au capacitati foarte variate de a evalua consecintele angajamentelor financiare. Finantele publice din statele membre pot fi grav afectate de decizii eronate ale entitatilor publice, cu un potential impact negativ asupra stabilitatii financiare la nivel european. De asemenea, ar putea fi oportun sa se solicite statelor membre sa stabileasca criterii care clarifica ce categorii de entitati ar putea fi eligibile sa fie tratate drept clienti profesionali. De asemenea, AEVMP ar putea fi invitata pentru a oferi orientari in acest domeniu.
13. Societati din tari terte
13.1. BCE apreciaza in ansamblu cadrul armonizat propus pentru serviciile prestate de firme din tari terte in Uniune si faptul ca se permite firmelor care creeaza sucursale intr-un stat membru sa presteze servicii in alte state membre fara crearea altor sucursale. Un regim armonizat de acces pentru firmele din tari terte va reduce fragmentarea, va imbunatati conditiile de concurenta echitabile intre statele membre si va creste securitatea juridica pentru toti participantii pe piata, intrucat conditiile de acces la piata vor deveni mai previzibile. BCE constata ca asigurarea unui nivel egal de protectie a investitorilor si standarde de reglementare egale pentru activitatile firmelor din tari terte in comparatie cu firmele din UE/SEE este de o importanta cruciala si este necesara pentru a evita orice distorsiune pe piata.
13.2. Abordarea diferentiata propusa distinge intre stabilirea obligatorie a unei sucursale in cazul in care sunt prestate servicii sau activitati de investitii clientilor cu amanuntul si posibila prestare a acestor servicii fara crearea unei sucursale, in alte cazuri. Aceasta reflecta necesitatea de a imbunatati nivelul de protectie al clientilor cu amanuntul, care este abordat in MiFID propusa in special prin (i) o decizie a Comisiei privind echivalenta cadrului prudential al tarii terte; (ii) aplicarea asupra sucursalei a unora dintre obligatiile din MiFID; si (iii) prevederea supravegherii de catre autoritatea competenta din statul membru in care a fost acordata autorizatia sucursalei [59]. Cu toate acestea, BCE constata ca, pentru a garanta ca micii investitori beneficiaza efectiv de acelasi grad de protectie, acordurile de cooperare cu tari terte ar trebui sa asigure faptul ca cerinta privind suficienta capitalului initial va proteja efectiv investitorii, dat fiind ca numai firma din tara terta, nu sucursala, are drepturi si obligatii si aceasta are responsabilitatea finala fata de investitori. De asemenea, ar putea fi in detrimentul investitorilor in special daca litigiile ar trebui solutionate in conformitate cu legislatia si sub jurisdictia tarii terte.
B. Revizuirea Directivei 2003/6/CE
14. Dispozitii generale
14.1. Domeniul de aplicare [60] al regimului abuzului de piata este extins prin includerea unor piete noi, in special noi locuri de tranzactionare, precum MTF-uri sau OTF-uri, si prin includerea instrumentelor financiare extrabursiere, inclusiv instrumentele derivate. De asemenea, toate comportamentele sau tranzactiile referitoare la un instrument financiar care face obiectul MAR propus sunt acoperite la randul lor, chiar daca aceste comportamente sau tranzactii au loc in afara pietei reglementate, a MTF sau a OTF. BCE sprijina propunerea Comisiei de a extinde domeniul de aplicare al cadrului abuzului de piata, in masura in care ar spori eficacitatea regimului abuzului de piata, prin adaptarea acestuia la inovarea financiara si la ultimele evolutii tehnologice.
14.2. Interdictiile si cerintele din MAR propus se vor aplica si actiunilor desfasurate in afara Uniunii [61], pentru a impiedica eludarea prin mutarea activitatilor in afara Uniunii. Pentru controlarea si sanctionarea efectiva a acestor actiuni, BCE considera ca acordurile de cooperare cu tari terte sunt esentiale. In aceasta privinta, BCE apreciaza faptul ca MAR propus trateaza acest aspect si, de asemenea, prevede ca AEVMP sa coordoneze si sa faciliteze acest proces prin modele [62]. In acest context, BCE recomanda extinderea regimului de excludere al activitatilor monetare si de administrare a datoriei publice in unele cazuri si in afara Uniunii.
14.3. BCE apreciaza faptul ca MAR propus ilustreaza cazuri specifice de manipulare a pietei [63], facand trimitere la tehnici noi de tranzactionare, precum tranzactionarea algoritmica, inclusiv tranzactionarea de inalta frecventa. Astfel cum s-a mentionat mai sus, desi practicile de tranzactionare algoritmica pot avea scopuri legitime, acestea, de asemenea, pot prezenta un risc considerabil, deoarece pot perturba functionarea normala a pietei si pot creste volatilitatea, ceea ce nu ar servi interesul public. Prin urmare, BCE apreciaza monitorizarea stricta a acestor tehnici de tranzactionare, pentru a proteja buna functionare a pietei si interesul public.
14.4. MAR propus [64] identifica in mod implicit tranzactionarea in momentul inchiderii pietei ca o manipulare a pietei sau ca o incercare de a se angaja in manipularea pietei. Cu toate acestea, pe multe piete se observa volume de tranzactionare mai mari la sfarsitul si la inceputul zilei lucratoare, atunci cand sunt decontate pozitiile, sunt procesate informatii aparute in afara orelor de tranzactionare sau pot fi puse anumite stiri la dispozitia pietelor. In aceasta privinta, BCE ar recomanda o analiza mai detaliata sau o imbunatatire a acestei definitii a manipularii pietei.
15. Definitia informatiilor privilegiate
BCE apreciaza domeniul de aplicare al definitiei informatiilor privilegiate [65]. Cu toate acestea, trimiterea la marfuri [66] sugereaza ca piata spot a anumitor marfuri poate fi utilizata pentru a manipula piata instrumentelor derivate pentru aceleasi marfuri sau alte marfuri si invers. De asemenea, se precizeaza [67] ca domeniul de aplicare al MAR propus nu ar trebui extins pentru a cuprinde comportamente care nu implica instrumente financiare, de exemplu, tranzactii cu contracte spot pe marfuri care influenteaza numai pietele spot. In aceasta privinta, ar trebui oferita o definitie mai clara, intrucat, dupa cum asuma in mod implicit MAR propus [68], pietele spot si de instrumente derivate sunt interconectate atat intre marfuri, cat si peste granite si, ca atare, este dificil de inteles ce tip de tranzactionare spot va putea afecta numai pietele spot.
16. Publicarea informatiilor privilegiate de importanta sistemica
16.1. MAR propus impune unui emitent de instrumente financiare sa faca publice, de indata ce este posibil, informatii privilegiate care se refera in mod direct la emitent [69]. Totodata, MAR propus mentine dispozitia Directivei 2003/6/CE care permite unui emitent sa amane publicarea atunci cand (i) omisiunea nu este susceptibila sa induca in eroare publicul, si (ii) se poate asigura confidentialitatea informatiilor. Atunci cand este utilizata aceasta posibilitate de amanare a publicarii, emitentul trebuie sa informeze autoritatea competenta imediat dupa publicare, pentru a permite controlul ex post al conditiilor specifice pentru amanare [70]. De asemenea, MAR propus prevede, ca un element nou al regimului de publicare, ca o autoritate competenta sa poata permite ex ante amanarea publicarii de catre emitent atunci cand (i) informatiile au o importanta sistemica, (ii) amanarea publicarii este in interesul public, si (iii) poate fi asigurata confidentialitatea informatiilor [71].
16.2. Dupa cum s-a afirmat intr-un aviz anterior [72], BCE sprijina imbunatatirea in continuare a cadrului juridic pentru amanarea publicarii in temeiul MAR propus. Ar putea fi necesar ca interesul general al unei asemenea publicari sa fie pus in balanta cu necesitatea de a pastra confidentialitatea, cel putin pe o perioada limitata, fie in interesul emitentului, fie in interesul publicului. Amanarea publicarii poate avea loc in doua situatii, fie (i) in interesul si pe propria raspundere a emitentului [73], fie (ii) in interesul public si cu permisiunea autoritatii competente [74]. BCE apreciaza aceasta exceptare in interesul public, care se combina cu conditia ca informatiile sa aiba o importanta sistemica, permitand astfel luarea in considerare a aspectelor de stabilitate financiara, acestea putand aparea in special in cazul in care emitentul a beneficiat de asistenta privind lichiditatea in situatii de urgenta.
16.3. In cazul institutiilor financiare, evaluarea masurii in care informatiile au o importanta sistemica si amanarea publicarii este in interesul public ar trebui realizata in stransa cooperare cu o banca centrala nationala, cu autoritatea nationala de supraveghere si – daca este diferita de banca centrala sau autoritatea de supraveghere – cu autoritatea macroprudentiala. La nivel national ar trebui introduse proceduri corespunzatoare si eficiente pentru a asigura implicarea imediata a acestor autoritati, sustinute de un set de principii la nivelul Uniunii. Acolo unde este justificat de importanta sistemica si interesul public, autoritatea competenta ar trebui sa poata ordona amanarea publicarii. In special, poate fi necesar ca informatiile cu privire la operatiunile de creditare ale bancii centrale sau alte facilitati de lichiditate furnizate unei anumite institutii de credit, inclusiv asistenta privind lichiditatea in situatii de urgenta, sa fie pastrate confidentiale, pentru a contribui la stabilitatea sistemului financiar in ansamblu si pentru a mentine increderea publicului in timpul unei crize [75].
17. Sanctiuni penale pentru utilizarile abuzive ale informatiilor privilegiate si manipularile pietei
17.1. BCE apreciaza dispozitiile MAD propuse care definesc norme minime pentru sanctiunile penale privind cele mai grave forme de abuz de piata. Aceste norme sunt esentiale pentru a asigura eficacitatea si succesul cadrului legislativ si, prin urmare, punerea eficienta in aplicare a politicii Uniunii privind combaterea abuzului de piata. De asemenea, regimurile de sanctiuni egale, puternice si disuasive impotriva infractiunilor financiare si aplicarea lor consecventa si efectiva reprezinta componente esentiale ale statului de drept, contribuind la mentinerea stabilitatii financiare.
17.2. BCE apreciaza faptul ca MAD propusa [76] abordeaza raspunderea persoanelor juridice, intrucat raspunderea la nivel de societate poate stabili stimulentele corespunzatoare pentru monitorizare si controale interne mai stricte, promovand astfel buna guvernanta corporativa si disciplina pietei. Cu toate acestea, punerea in aplicare cu succes a acestor dispozitii si atingerea rezultatului urmarit vor necesita luarea atenta in considerare a specificului juridic national, deoarece conceptul de raspundere penala a persoanelor juridice nu exista in toate statele membre.
In cazul in care BCE recomanda modificarea MiFID, MiFIR, MAD sau MAR propuse, propunerile de redactare specifice insotite de o explicatie in acest sens se regasesc in anexa.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 22 martie 2012.
Presedintele BCE
Mario Draghi
[1] COM(2011) 656 final.
[2] COM(2011) 652 final.
[3] A se vedea propunerea de regulament privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale si registrele centrale de tranzactii, septembrie 2010, COM(2010) 484 final.
[4] COM(2011) 651 final.
[5] COM(2011) 654 final.
[6] Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE si 93/6/CEE ale Consiliului si a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1).
[7] Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizarile abuzive ale informatiilor confidentiale si manipularile pietei (abuzul de piata) (JO L 96, 12.4.2003, p. 16).
[8] A se vedea punctul 20 din concluziile Consiliului European din 18 si 19 iunie 2009.
[9] A se vedea, de exemplu, punctul 3 din Avizul BCE CON/2011/42 din 4 mai 2011 cu privire la o propunere de directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE si 2009/138/CE in ceea ce priveste competentele Autoritatii europene pentru asigurari si pensii ocupationale si ale Autoritatii europene pentru valori mobiliare si piete (JO C 159, 28.5.2011, p. 10). Toate avizele si documentele BCE sunt publicate pe website-ul BCE, la adresa http://www.ecb.europa.eu
[10] A se vedea, de exemplu, punctul 2 din Avizul BCE CON/2009/17 din 5 martie 2009 la solicitarea Consiliului Uniunii Europene cu privire la o propunere de directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE in ceea ce priveste bancile afiliate institutiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, dispozitiile de supraveghere si gestionarea crizelor (JO C 93, 22.4.2009, p. 3).
[11] Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12); Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana de asigurari si pensii ocupationale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48); si Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84). Aceste regulamente introduc o procedura pentru elaborarea de catre AES a proiectelor de standarde tehnice de reglementare si punere in aplicare inaintea aprobarii acestora de catre Comisie sub forma de acte delegate si acte de punere in aplicare.
[12] A se vedea, de exemplu, Avizele BCE CON/2010/23 din 18 martie 2010 cu privire la o propunere de directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivelor 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2009/65/CE cu privire la competentele Autoritatii Bancare Europene, ale Autoritatii Europene pentru Asigurari si Pensii Ocupationale si ale Autoritatii Europene pentru valori mobiliare si piete (JO C 87, 1.4.2010, p. 1), punctul 1.3; CON/2011/42, punctul 4; CON/2011/44 din 19 mai 2011 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Sistemul european de conturi nationale si regionale din Uniunea Europeana (JO C 203, 9.7.2011, p. 3), punctul 8; si, recent, CON/2012/5 din 25 ianuarie 2012 cu privire la o propunere de directiva privind accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a societatilor de investitii si o propunere de regulament privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii (JO C 105, 11.4.2012, p. 1), punctul 4.
[13] Articolele 70 si 71 din MiFID propusa si articolul 17 din MAR propus.
[14] Articolele 83 si 84 din MiFID propusa si articolul 19 din MAR propus.
[15] A se vedea, de exemplu, punctele 13-15 din Avizul CON/2009/17; punctele 4-6 din Avizul CON/2010/5; punctul 2.2 din Avizul CON/2010/23; punctul 5 din Avizul CON/2011/42; si, recent, punctul 11.1 din Avizul CON/2012/5.
[16] A se vedea modificarea 11 din anexa la prezentul aviz.
[17] A se vedea articolul 70 din MiFID propusa si articolul 17 din MAR propus.
[18] A se vedea, de exemplu, articolele 31, 32 si 35 din MiFIR propus, unde competentele AEVMP si ale autoritatilor competente in domeniul interventiei asupra produselor pot aborda si o amenintare la adresa bunei functionari a pietelor financiare sau a stabilitatii intregului sistem financiar ori a unei parti a acestuia.
[19] A se vedea, de exemplu, articolul 70 din MiFID propusa si modificarea 3 din anexa la prezentul aviz.
[20] A se vedea, de exemplu, articolele 31, 33 si 34 din MiFIR propus care stabilesc conditiile pentru competentele de interventie si rolul de mediator si coordonator al AEVMP.
[21] Articolul 81 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
[22] A se vedea articolul 26 din MAR propus.
[23] Aceasta dispozitie se regaseste deja in articolul 24 din MAR propus. O obligatie similara ar trebui introdusa si in MiFID propusa.
[24] A se vedea articolele 61-68 din MiFID propusa.
[25] A se vedea articolele 11 si 12 din MiFIR propus.
[26] A se vedea considerentul 78 si punctul 3.4.12 din expunerea de motive a MiFID propuse.
[27] A se vedea articolul 96 alineatul (1) litera (f) din MiFID propusa.
[28] A se vedea modificarea 13 din anexa la prezentul aviz.
[29] Articolul 2 alineatul (1) litera (g) din MiFID propusa prevede doar o exceptare subiectiva pentru bancile centrale din cadrul SEBC. MiFIR propus nu cuprinde exceptari. In orice caz, societatile de investitii care sunt contraparti la tranzactiile bancilor centrale din cadrul SEBC nu sunt exceptate in mod clar de la obligatiile de transparenta si raportare prevazute de articolele 19, 20 si 23 din MiFIR propus.
[30] A se vedea modificarea 12 din anexa la prezentul aviz.
[31] A se vedea articolul 343 din tratat si articolul 39 din Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, precum si articolele 22, 2 si 5 din Protocolul privind privilegiile si imunitatile Uniunii Europene.
[32] A se vedea nota de subsol nr. 30.
[33] A se vedea articolul 35 din MiFID propusa.
[34] Conform articolului 4 alineatul (1) punctul 11 din MiFID propusa, “piata de crestere pentru IMM-uri” inseamna un MTF inregistrat ca piata de crestere pentru IMM-uri in conformitate cu articolul 35.
[35] A se vedea p. 2 din “Consultarea publica a Comisiei Europene privind revizuirea MiFID – contributia Eurosistemului”, februarie 2011 (denumita in continuare “contributia din 2011 a Eurosistemului”).
[36] Articolul 24 din MiFIR propus.
[37] A se vedea contributia din 2011 a Eurosistemului, p. 2.
[38] “Implementing OTC Derivatives Market Reforms” – Raportul al Grupului de lucru privind instrumentele derivate extrabursiere, 10 octombrie 2010, conform caruia “autoritatile ar trebui sa examineze in mod periodic noile activitati de pe piata, pentru a monitoriza masura in care participantii pe piata ar putea tranzactiona contracte nestandardizate doar pentru a evita cerintele de compensare centrala si tranzactionare, si ar trebui sa ia masuri pentru a corecta acest comportament”. Disponibil pe website-ul Consiliului pentru Stabilitate Financiara, la adresa http://www.financialstabilityboard.org
[39] A se vedea modificarile la considerentul 47, articolul 2 alineatul (1) si articolul 17 alineatul (2) din MiFID propusa in anexa la prezentul aviz.
[40] A se vedea articolul 23 alineatul (3) din MiFIR propus.
[41] A se vedea articolul 51 alineatul (3) din MiFID propusa.
[42] O astfel de abordare este in concordanta cu Raportul final privind aspectele de reglementare ridicate de impactul schimbarilor tehnologice asupra integritatii si eficientei pietelor (“Final Report on Regulatory Issues Raised by the Impact of Technological Changes on Market Integrity and Efficiency”), octombrie 2011, disponibil pe website-ul Organizatiei Internationale a Reglementatorilor de Valori Mobiliare, la adresa http://www.iosco.org
[43] A se vedea modificarea 10 la articolul 51 alineatul (7) litera (c) din MiFID propusa din anexa la prezentul aviz.
[44] A se vedea articolul 59 din MiFID propusa.
[45] A se vedea articolul 59 alineatul (3) din MiFID propusa.
[46] A se vedea articolul 72 alineatul (1) litera (g) din MiFID propusa.
[47] A se vedea articolul 59 alineatul (4) din MiFID propusa si articolele 34 si 35 din MiFIR propus.
[48] Astfel cum se prevede la articolul 72 alineatul (1) litera (g) din MiFID propusa.
[49] A se vedea OICV-IOSCO, Principii pentru reglementarea si supravegherea pietelor instrumentelor derivate pe marfuri, raport final (“Principles for the Regulation and Supervision of Commodity Derivatives Markets, Final Report”), septembrie 2011, conform caruia “impunerea de limite fixe ale pozitiilor este considerata in primul rand un instrument care urmareste sa previna concentrarea pietei in avans prin stabilirea unor limite de implicare necomerciala intr-un contract in diferite luni ale ciclului de tranzactionare al contractului”, disponibil pe website-ul Organizatiei Internationale a Reglementatorilor de Valori Mobiliare, la adresa http://www.iosco.org
[50] A se vedea articolul 60 din MiFID propusa.
[51] Articolul 31 din MiFIR propus. A se vedea, de asemenea, considerentul 12 si articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
[52] A se vedea articolul 31 alineatul (2) litera (a) din MiFIR propus.
[53] A se vedea, la nivel mai general, si punctul 3.
[54] In aceasta privinta, a se vedea opiniile favorabile exprimate de Comisie in legatura cu pachetele de produse de investitii cu amanuntul, la punctul 3.4.2 din expunerea de motive a MiFID propuse.
[55] JO L 135, 31.5.1994, p. 5. A se vedea COM(2010) 368 final, privind reformarea Directivei 94/19/CE.
[56] A se vedea modificarea 6 la articolul 24 alineatul (7) al doilea paragraf din MiFID propusa, din anexa la prezentul aviz.
[57] A se vedea si articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
[58] A se vedea anexa II punctul II.1 din MiFID propusa.
[59] Articolul 43 alineatul (2) din MiFID propusa.
[60] A se vedea articolul 2 din MAR propus.
[61] Articolul 2 alineatul (4) din MAR propus.
[62] Articolul 20 din MAR propus.
[63] A se vedea articolul 8 alineatul (3) din MAR propus si modificarea 16 corespunzatoare din anexa la prezentul aviz.
[64] A se vedea articolul 8 alineatul (3) litera (b) din MAR propus.
[65] A se vedea articolul 6 alineatul (1) litera (b) din MAR propus.
[66] A se vedea considerentul 15 si articolul 2 alineatul (3) din MAR propus.
[67] A se vedea punctul 3.4.1.2 din expunerea de motive si considerentul 15 din MAR propus.
[68] A se vedea considerentul 15 din MAR propus.
[69] A se vedea articolul 12 alineatul (1) din MAR propus.
[70] A se vedea articolul 12 alineatul (4) din MAR propus; a se vedea punctul 3.4.3.2 din expunerea de motive a MAR propus si articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2003/6/CE.
[71] A se vedea articolul 12 alineatul (5) din MAR propus.
[72] A se vedea punctul 2 din Avizul BCE CON/2010/6 din 11 ianuarie 2010 cu privire la o propunere de directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE si 2004/109/CE (JO C 19, 26.1.2010, p. 1).
[73] Articolul 12 alineatul (4) din MAR propus.
[74] A se vedea nota de subsol nr. 71.
[75] A se vedea modificarile 14, 15 si 17 din anexa la prezentul aviz.
[76] A se vedea articolul 7 din MAD propusa.
————————————————–

ANEXA. Propuneri de redactare pentru MiFID propusa

Textul propus de Comisie | Modificarile propuse de BCE [1] |
Modificarea 1
Considerentul 47 din MiFID propusa
“(47)Riscurile potentiale implicate de utilizarea pe scara tot mai larga a tehnologiilor pot fi cel mai bine contracarate printr-o combinatie de masuri de control al riscului care sa vizeze societati care practica tranzactionarea de mare frecventa sau algoritmica si alte masuri care sa vizeze operatorii locurilor de tranzactionare accesate de societatile respective. Este de dorit sa se impuna ca orice societate care practica tranzactionarea de mare frecventa sa fie autorizata atunci cand este membra directa a unui loc de tranzactionare. Astfel s-ar garanta ca aceste societati intra sub incidenta cerintelor organizatorice prevazute de directiva si sunt supravegheate in mod corespunzator.” | “(47)Riscurile potentiale implicate de utilizarea pe scara tot mai larga a tehnologiilor pot fi cel mai bine contracarate printr-o combinatie de masuri de control al riscului care sa vizeze societati care practica tranzactionarea de mare frecventa sau algoritmica si alte masuri care sa vizeze operatorii locurilor de tranzactionare accesate de societatile respective. Este de dorit sa se impuna caaorice societate care practica tranzactionarea algoritmica si de mare frecventa sa fie autorizataconsiderata serviciu sau activitate de investitii, inclusiv atunci cand este realizata pe cont propriueste membra directa a unui loc de tranzactionare. Astfel s-ar garanta ca aceste societatile care presteaza aceste activitati sunt autorizate ca societati de investitii, intra sub incidenta cerintelor organizatorice prevazute de directiva si sunt supravegheate in mod corespunzator.” |
ExplicatieAr trebui asigurata consecventa intre considerentul de mai sus si articolul 17 din MiFID propusa, cu privire atat la HFT, cat si la AT, si ar trebui clarificat faptul ca este necesara autorizarea societatilor, intrucat aceste activitati sunt considerate servicii de investitii. Intr-adevar, AT realizata prin acces indirect la locurile de tranzactionare nu ridica mai putine riscuri pietelor financiare si stabilitatii decat AT efectuata de un membru direct al unui loc de tranzactionare. A se vedea si modificarea la articolul 2 din MiFID propusa. |
Modificarea 2
Considerentul 108 din MiFID propusa
“(108)Standardele tehnice in materie de servicii financiare trebuie sa asigure o armonizare coerenta si o protectie adecvata a deponentilor, investitorilor si consumatorilor din intreaga Uniune. Este eficient si oportun sa se incredinteze AEVMP, ca organism care detine un nivel inalt de specializare, sarcina de a elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare si de punere in aplicare care nu implica optiuni strategice si de a le inainta Comisiei.” | “(108)Standardele tehnice in materie de servicii financiare trebuie sa asigure o armonizare coerenta si o protectie adecvata a deponentilor, investitorilor si consumatorilor din intreaga Uniune. Este eficient si oportun sa se incredinteze AEVMP, ca organism care detine un nivel inalt de specializare, sarcina de a elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare si de punere in aplicare care nu implica optiuni strategice si de a le inainta Comisiei. Pentru a asigura o protectie consecventa a investitorilor si consumatorilor in ansamblul sectoarelor serviciilor financiare, AEVMP ar trebui sa isi indeplineasca sarcinile, in masura in care este posibil, in stransa cooperare cu celelalte doua AES, in cadrul Comitetului comun.” |
ExplicatiePentru a asigura o protectie consecventa a investitorilor si consumatorilor in ansamblul sectoarelor serviciilor financiare, AEVMP ar trebui, in masura in care este posibil, sa coopereze strans cu celelalte doua AES, in cadrul Comitetului comun. |
Modificarea 3
Articolul 2 din MiFID propusa
“(1)Prezenta directiva nu se aplica:[…](d)persoanelor care nu furnizeaza niciun alt serviciu sau activitate de investitii decat tranzactionarea in cont propriu, exceptand cazul in care acestea:(i)sunt formatori de piata;(ii)sunt participanti sau membri ai unei piete reglementate sau ai unui MTF; sau(iii)tranzactioneaza in cont propriu executand ordine ale clientilor;Aceasta exceptare nu se aplica persoanelor exceptate in temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (i) care tranzactioneaza instrumente financiare in cont propriu in calitate de participanti sau membri ai unei piete reglementate sau ai unui MTF, inclusiv in calitate de formatori de piata pentru instrumente derivate pe marfuri, certificate de emisii sau derivate pe acestea;[…]” | “(1)Prezenta directiva nu se aplica:[…](d)persoanelor care nu furnizeaza niciun alt serviciu sau activitate de investitii decat tranzactionarea in cont propriu, exceptand cazul in care acestea:(i)sunt formatori de piata;(ii)sunt participanti sau membri ai unei piete reglementate sau ai unui MTF; sau(iii)utilizeaza tranzactionarea algoritmica; sau(ivii)tranzactioneaza in cont propriu executand ordine ale clientilor;Aceasta exceptare nu se aplica persoanelor exceptate in temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (i) care tranzactioneaza instrumente financiare in cont propriu in calitate de participanti sau membri ai unei piete reglementate sau ai unui MTF, inclusiv in calitate de formatori de piata pentru instrumente derivate pe marfuri, certificate de emisii sau derivate pe acestea;[…]” |
ExplicatieCerintele aplicabile societatilor care practica AT si HFT ar trebui stabilite indiferent daca aceste societati tranzactioneaza in numele clientilor sau pe cont propriu, deoarece tranzactionarea pe cont propriu nu elimina preocuparile care stau la baza necesitatii de a reglementa si supraveghea AT, tinand seama de complexitatea, sensibilitatea si gravitatea riscurilor si problemelor ridicate de acest tip de tranzactionare. |
Modificarea 4
Articolul 9 alineatul (6) din MiFID propusa
“(c)stabileste, aproba si supervizeaza politicile referitoare la servicii, activitati, produse si operatiuni oferite sau furnizate de societatea de investitii, in conformitate cu profilul si nevoile clientilor carora acestea le sunt oferite sau furnizate si cu nivelul de toleranta la risc al societatii de investitii, inclusiv, daca este cazul, prin simulari de criza;” | “(c)stabileste, aproba si supervizeaza politicile referitoare la servicii, activitati, produse si operatiuni oferite sau furnizate de societatea de investitii, in conformitate cu profilul si nevoile clientilor carora acestea le sunt oferite sau furnizate si cu nivelul de toleranta la risc al societatii de investitii, inclusiv, daca este cazul, prin simulari de criza;(ca)stabileste, aproba si supervizeaza remunerarea personalului responsabil de vanzari, care ar trebui conceputa pentru a incuraja o conduita profesionala responsabila si tratamentul echitabil al consumatorilor si pentru a evita conflictele de interese. Structura de remunerare ar trebui comunicata clientilor, dupa caz, precum atunci cand nu pot fi gestionate sau evitate potentiale conflicte de interese;” |
ExplicatieAr trebui evidentiat principiul cuprins in MiFID propusa [2], referitor la responsabilitatile organului de conducere pentru remunerarea personalului responsabil de vanzari. Modificarea propusa urmareste sa promoveze mecanisme solide de guvernanta corporativa pentru politicile de remunerare ale institutiilor care nu desfasoara exclusiv activitati bancare. Specificul activitatilor acestora si efectele potentiale negative pentru consumatori care decurg din sisteme de remunerare necorespunzatoare impun ca in acest domeniu sa se aplice cerinte comune tuturor societatilor de investitii in scopul unei conduite profesionale responsabile, tratamentului echitabil al consumatorilor si pentru a evita conflictul de interese, intr-o modalitate care ar fi in concordanta cu propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a societatilor de investitii [3]si in conformitate cu principiile OCDE [4]. |
Modificarea 5
Articolul 17 alineatul (2) din MiFID propusa
“(2)O societate de investitii care utilizeaza tranzactionarea algoritmica furnizeaza autoritatii competente din statul membru de origine, cel putin o data pe an, o descriere a strategiilor sale de tranzactionare algoritmica, detalii privind parametrii de tranzactionare sau limitele la care se supune functionarea sistemului, principalele mecanisme de control al riscului si al conformitatii de care dispune societatea pentru a asigura indeplinirea conditiilor prevazute la alineatul (1), precum si detalii privind testarea sistemelor sale. Autoritatile competente pot, in orice moment, sa solicite unei societati de investitii informatii suplimentare cu privire la activitatile sale de tranzactionare algoritmica si la sistemele utilizate in acest scop.” | “(2)O societate de investitii care utilizeaza tranzactionarea algoritmica furnizeaza autoritatii competente din statul membru de origine, cel putin o data pe an, o descriere a strategiilor sale de tranzactionare algoritmica, detalii privind parametrii de tranzactionare sau limitele la care se supune functionarea sistemului, principalele mecanisme de control al riscului si al conformitatii de care dispune societatea pentru a asigura indeplinirea conditiilor prevazute la alineatul (1), precum si detalii privind testarea sistemelor sale. O societate de investitii, la cererea unei autoritatiAutoritatile competente, transmitepot, in orice moment, sa solicite unei societati de investitii informatii suplimentare cu privire la activitatile sale de tranzactionare algoritmica si la sistemele utilizate in acest scop.” |
ExplicatieArticolul 17 alineatul (2) din MiFID propusa ar trebui sa asigure faptul ca societatea de investitii transmite autoritatii competente orice informatie suplimentara solicitata. |
Modificarea 6
Articolul 24 alineatul (7) din MiFID propusa
“(7)In cazul in care un serviciu de investitii este oferit impreuna cu un alt serviciu sau produs, ca parte a unui pachet sau pentru a conditiona o intelegere sau un pachet, societatea de investitii informeaza clientul cu privire la posibilitatea de a achizitiona componentele pachetului in mod separat, furnizandu-i o evidenta separata a costurilor si cheltuielilor aferente fiecarei componente.AEVMP elaboreaza, pana cel tarziu la [], orientari pentru evaluarea si supravegherea practicilor de vanzare incrucisata, indicand in special situatiile in care practicile de vanzare incrucisata nu sunt compatibile cu obligatiile prevazute la alineatul (1), si actualizeaza periodic aceste orientari.” | “(7)In cazul in care un serviciu de investitii este oferit impreuna cu un alt serviciu sau produs, ca parte a unui pachet sau pentru a conditiona o intelegere sau un pachet, societatea de investitii informeaza clientul cu privire la posibilitatea de a achizitiona componentele pachetului in mod separat, furnizandu-i o evidenta separata a costurilor si cheltuielilor aferente fiecarei componente.AEVMP, in cooperare cu ABE si AEAPO, prin Comitetul comun, elaboreaza, pana cel tarziu la [], orientari pentru evaluarea si supravegherea practicilor de vanzare incrucisata, indicand in special situatiile in care practicile de vanzare incrucisata nu sunt compatibile cu obligatiile prevazute la alineatul (1), si actualizeaza periodic aceste orientari.” |
ExplicatieCooperarea dintre cele trei AES in elaborarea de orientari are o relevanta deosebita pentru vanzarile incrucisate, intrucat in aceasta situatie exista o implicare clara a diferite sectoare financiare, precum asigurari si banci. |
Modificarea 7
Articolul 36 alineatul (8) al doilea paragraf din MiFID propusa
“AEVMP inainteaza Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare pana la [ 31 decembrie 2016].” | “AEVMP inainteaza Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare pana la [ 31 decembrie 2016 3].” |
ExplicatieAEVMP ar trebui sa inainteze standardele Comisiei inaintea datei de lansare a TARGET2-Securities (T2S) in iunie 2015 si, in orice caz, inainte de 31 decembrie 2016. Aceeasi sugestie de redactare este propusa ca modificare la articolul 36 alineatul (9) si articolul 37 alineatele (11) si (12) din MiFID propusa. Aceste articole solicita AEVMP sa elaboreze standarde tehnice in scopul de a sprijini procesele necesare pentru asigurarea libertatii societatilor de investitii de a presta servicii si activitati transfrontaliere de investitii si de a crea o sucursala. Aceasta este o conditie importanta pentru concurenta si pentru integrarea pietelor financiare si poate influenta in mod pozitiv eficienta decontarii transfrontaliere si volumele din T2S. |
Modificarea 8
Articolul 39 alineatul (2) al doilea paragraf din MiFID propusa
“Aceasta apreciere a autoritatii competente in privinta pietei reglementate nu aduce atingere competentelor bancilor centrale nationale in rolul lor de supervizare a sistemelor de compensare sau competentelor altor autoritati insarcinate cu supravegherea acestor sisteme. Autoritatea competenta tine seama de supervizarea si supravegherea deja efectuate de aceste institutii pentru a evita repetarea nejustificata a controalelor.” | “Aceasta apreciere a autoritatii competente in privinta pietei reglementate nu aduce atingere competentelor bancilor centrale nationalerelevante in rolul lor de supervizare a sistemelor de compensare sau competentelor altor autoritati insarcinate cu supravegherea acestor sisteme. Autoritatea competenta tine seama de supervizarea si supravegherea deja efectuate de aceste institutii pentru a evita repetarea nejustificata a controalelor.” |
ExplicatieBancile centrale care supravegheaza sistemele de compensare si decontare pot include si BCE, nu doar bancile centrale nationale.Aceeasi sugestie de redactare ar trebui luata in considerare ca modificare si la articolul 40 alineatul (2) al doilea paragraf si articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din MiFID propusa. |
Modificarea 9
Articolul 41 alineatul (1) litera (g) din MiFID propusa
“(g)societatea a solicitat calitatea de membru al unui sistem de compensare a investitorilor autorizat sau recunoscut in conformitate cu Directiva 97/9/CE a Parlamentului si a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori.” | “(g)societatea apartinea solicitat calitatea de membru al unui sistem de compensare a investitorilor autorizat sau recunoscut in conformitate cu Directiva 97/9/CE a Parlamentului si a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori in momentul autorizarii.” |
ExplicatiePentru a oferi o protectie efectiva a clientilor cu amanuntul, apartenenta, si nu doar o simpla cerere, ar trebui sa reprezinte o conditie preliminara pentru autorizare, conform dispozitiei privind societatile de investitii stabilite in Uniune [a se vedea articolul 14 din MiFID propusa si articolul 2 alineatul (1) din Directiva 97/9/CE la care se face trimitere in respectivul articol]. De asemenea, BCE subliniaza necesitatea de asigura consecventa acestui regim in temeiul MiFID propuse cu articolul 11 din Directiva 97/9/CE care lasa la latitudinea statelor membre evaluarea echivalentei dintre acoperirea Uniunii si acoperirea oferita in tara terta in care se gaseste sediul central al sucursalei. |
Modificarea 10
Articolul 51 alineatul (7) din MiFID propusa
“(7)Comisia este imputernicita sa adopte acte delegate in conformitate cu articolul 94, cu privire la cerintele stabilite in prezentul articol, in special:[…](c)pentru a stabili raportul maxim si minim al ordinelor neexecutate fata de tranzactii care poate fi adoptat de pietele reglementate si pasurile de cotare minime care ar trebui adoptate;” | “(7)Comisia este imputernicita sa adopte acte delegate in conformitate cu articolul 94, cu privire la cerintele stabilite in prezentul articol, in special:[…](c)pentru a stabili raportul maxim si minim al ordinelor neexecutate fata de tranzactii care poate fi adoptat de pietele reglementate si pasurile de cotare minime care ar trebui adoptate;” |
ExplicatieNu exista un motiv economic evident pentru rapoarte minime ale ordinelor neexecutate fata de tranzactii. |
Modificarea 11
Articolul 91 din MiFID propusa
“Articolul 91Cooperarea si schimbul de informatii cu AEVMP(1)Autoritatile competente coopereaza cu AEVMP in sensul prezentei directive, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.(2)Autoritatile competente furnizeaza fara intarziere AEVMP toate informatiile necesare pentru indeplinirea sarcinilor care ii revin in temeiul prezentei directive si in conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.” | “Articolul 91Cooperarea si schimbul de informatii cu AEVMP, cu Sistemul european de supraveghere financiara (SESF) si cu Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC)(1)Autoritatile competente, ca parte la SESF, coopereaza cu incredere si deplin respect reciproc, in special la asigurarea fluxului de informatii corespunzatoare si fiabile intre acestea si alte parti la SESF, in conformitate cu principiul cooperarii loiale, in temeiul articolului 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeana.1.(2)Autoritatile competente coopereaza cu AEVMP in sensul prezentei directive, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.2.(3)Autoritatile competente furnizeaza fara intarziere AEVMP toate informatiile necesare pentru indeplinirea sarcinilor care ii revin in temeiul prezentei directive si in conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 si, dupa caz, furnizeaza bancilor centrale din cadrul SEBC toate informatiile relevante pentru indeplinirea sarcinilor acestora.” |
ExplicatieDin motive de claritate si securitate juridica, MiFID propusa ar trebui sa reflecte principiul cooperarii, stabilit in contextul reformei recente a supravegherii financiare europene. De asemenea, ar trebui imbunatatite acordurile de schimb de informatii pentru bancile centrale din cadrul SEBC, inclusiv BCE. BCE recomanda introducerea unor modificari similare si in alte directive relevante privind sectorul financiar, dupa caz – a se vedea si modificarea 3 la articolul 7 din directiva propusa in Avizul CON/2012/5 al BCE. |
Propuneri de redactare pentru MiFIR propus
Textul propus de Comisie | Modificarile propuse de BCE [5] |
Modificarea 12
Articolul 1 (nou) din MiFIR propus
Nu exista text. | “(5)Publicarea posttranzactionare a tranzactiilor, prevazuta la articolele 19 si 20, si obligatia de raportare a tranzactiilor, prevazuta la articolul 23, nu se aplica tranzactiilor la care o banca centrala din cadrul SEBC este contraparte.” |
ExplicatieA se vedea punctul 7 din prezentul aviz. |
Modificarea 13
Articolul 23 din MiFIR propus
“(2)Obligatia prevazuta la alineatul (1) nu se aplica instrumentelor financiare care nu sunt admise la tranzactionare sau tranzactionate printr-un MTF sau un OTF, instrumentelor financiare a caror valoare nu depinde de cea a unui instrument financiar admis la tranzactionare sau tranzactionat printr-un MTF sau un OTF si nici instrumentelor financiare care nu au sau nu sunt susceptibile de a avea vreun efect asupra unui instrument financiar admis la tranzactionare sau tranzactionat printr-un MTF sau un OTF.[…](7)In cazul in care, in conformitate cu articolul 37 alineatul (8) din Directiva [noua MiFID], rapoartele prevazute de prezentul articol sunt transmise autoritatii competente a statului membru gazda, aceasta comunica informatiile respective autoritatilor competente ale statului membru de origine al societatii de investitii, in afara cazului in care respectivele autoritati decid ca nu doresc sa le primeasca.(8)AEVMP elaboreaza proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a stabili:[…]Se deleaga Comisiei competenta de a adopta standardele tehnice de reglementare mentionate la primul paragraf, in conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.(9)La doi ani de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, AEVMP raporteaza Comisiei in legatura cu functionarea prezentului articol, inclusiv in legatura cu masura in care continutul si formatul rapoartelor de tranzactie primite si schimbate intre autoritatile competente permite monitorizarea in mod cuprinzator a activitatilor societatilor de investitii in conformitate cu articolul 21. Comisia poate avea initiativa de a propune orice fel de modificare, inclusiv aceea ca tranzactiile sa fie raportate unui sistem desemnat de AEVMP si nu autoritatilor competente, fapt ce permite autoritatilor competente relevante sa acceseze toate informatiile raportate in temeiul prezentului articol.” | “(2)Obligatia prevazuta la alineatul (1) nu se aplica instrumentelor financiare care nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau tranzactionate printr-un MTF sau un OTF, instrumentelor financiare a caror valoare nu depinde de cea a unui instrument financiar admis la tranzactionare pe o piata reglementata sau tranzactionat printr-un MTF sau un OTF si nici instrumentelor financiare care nu au sau nu sunt susceptibile de a avea vreun efect asupra unui instrument financiar admis la tranzactionare pe o piata reglementata sau tranzactionat printr-un MTF sau un OTF.[…](7)In cazul in care, in conformitate cu articolul 37 alineatul (8) din Directiva [noua MiFID], rapoartele prevazute de prezentul articol sunt transmise autoritatii competente a statului membru gazda, aceasta comunica informatiile respective autoritatilor competente ale statului membru de origine al societatii de investitii, in afara cazului in care respectivele autoritati decid ca nu doresc sa le primeasca.Autoritatile competente transmit toate informatiile primite in conformitate cu prezentul articol catre un sistem unic, desemnat de AEVMP pentru raportarea tranzactiilor la nivelul Uniunii. Sistemul unic permite autoritatilor competente relevante sa acceseze toate informatiile raportate in temeiul prezentului articol.(8)AEVMP elaboreaza proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a stabili:[…](d)procesarea sistemului unic mentionat la alineatul (7) si proceduri pentru schimbul de informatii intre acest sistem si autoritatile competente.Se deleaga Comisiei competenta de a adopta standardele tehnice de reglementare mentionate la primul paragraf, in conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.(9)La doi ani de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, AEVMP raporteaza Comisiei in legatura cu functionarea prezentului articol, inclusiv in legatura cu masura in care continutul si formatul rapoartelor de tranzactie primite si schimbate intre sistemul unic mentionat la alineatul (7) si autoritatile competente permite monitorizarea in mod cuprinzator a activitatilor societatilor de investitii in conformitate cu articolul 21. Comisia poate avea initiativa de a propune orice fel de modificare, inclusiv aceea ca tranzactiile sa fie raportate numaiunui sistemului unic mentionat la alineatul (7)desemnat de AEVMP si nu autoritatilor competente, fapt ce permite autoritatilor competente relevante sa acceseze toate informatiile raportate in temeiul prezentului articol.” |
ExplicatieInformatiile de raportare a tranzactiilor ar trebui sa fie usor accesibile intr-un sistem unic la nivel european desemnat de AEVMP cat mai curand posibil, nu doar ca un rezultat posibil al unei clauze de revizuire care are efect la doi ani dupa intrarea in vigoare a MiFIR propus. De asemenea, AEVMP ar trebui sa elaboreze proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a determina mecanismul de asigurare a unui schimb eficient de informatii intre acest sistem si autoritatile competente.O trimitere la pietele reglementate in articolul 23 alineatul (2), impreuna cu trimiterea la MTF si OTF, clarifica faptul ca formularea “admis la tranzactionare” se refera, ca si in restul MiFIR propus, la instrumente financiare tranzactionate pe piete reglementate. |
Propuneri de redactare pentru MAR propus
Textul propus de Comisie | Modificarile propuse de BCE [6] |
Modificarea 14
Considerentul 25 din MAR propus
“(25)Cateodata, in cazurile in care o institutie financiara primeste sprijin de urgenta sub forma unor imprumuturi, poate fi in interesul stabilitatii financiare ca publicarea informatiilor privilegiate sa fie amanata, daca informatiile au o importanta sistemica. Prin urmare, ar trebui ca autoritatile competente sa aiba posibilitatea de a aviza o amanare a publicarii informatiilor privilegiate.” | “(25)Cateodata, in cazurile in care o institutie financiara primeste sprijin de urgenta sub forma unor imprumuturi, poate fi in interesul stabilitatii financiare ca publicarea informatiilor privilegiate sa fie amanata, daca informatiile au o importanta sistemica. Prin urmare, ar trebui ca autoritatile competente sa aiba posibilitatea de a avizadecide o amanare a publicarii informatiilor privilegiate.(25a)In cazul institutiilor financiare, in special atunci cand acestea sunt creditate de banca centrala, inclusiv sub forma de asistenta privind lichiditatea in situatii de urgenta, evaluarea masurii in care informatiile au o importanta sistemica si amanarea publicarii este in interesul public ar trebui realizata in stransa cooperare cu banca centrala relevanta, cu autoritatea de supraveghere competenta si, dupa caz, cu autoritatea macroprudentiala nationala.” |
ExplicatieAutoritatea competenta trebuie sa aiba dreptul nu doar de a permite, ci si de a decide din proprie initiativa sa amane publicarea informatiilor privilegiate cu importanta sistemica. Pentru emitentii care sunt institutii financiare, primirea de asistenta privind lichiditatea in situatii de urgenta este un exemplu important, dar nu exclusiv, de posibil caz de informatii cu importanta sistemica. De asemenea, evaluarea importantei sistemice pentru acesti emitenti ar trebui realizata in cooperare cu banca centrala relevanta, autoritatea de supraveghere si autoritatea macroprudentiala nationala [7], avand in vedere preocuparile in materie de stabilitate financiara. Aceasta modificare are legatura cu modificarea 17 de mai jos. |
Modificarea 15
Articolul 5 alineatul (1) (nou) din MAR propus
Nu exista text. | “(20)”institutie financiara”o entitate autorizata sa indeplineasca oricare dintre activitatile prevazute de Directiva xx/xx/UE a Parlamentului European si a Consiliului din [data] cu privire la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a societatilor de investitii si de modificare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a intreprinderilor de asigurare si a societatilor de investitii care apartin unui conglomerat financiar [8], Regulamentul (UE) nr. xx/xx al Parlamentului European si al Consiliului din [data] privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Regulamentului [EMIR] privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele de tranzactii [9], Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II) [10], Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) [11], Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale [12], precum si Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investitii alternative si de modificare a Directivelor 2003/41/CE si 2009/65/CE si a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 si (UE) nr. 1095/2010 [13]. |
ExplicatieBancile centrale din cadrul SEBC ar trebui implicate in decizia de a amana publicarea informatiilor sistemice, in masura in care acestea privesc institutii financiare (a se vedea modificarea 17). In consecinta, este necesar sa se introduca o definitie a “institutiei financiare” in MAR propus. |
Modificarea 16
Articolul 8 alineatul (3) litera (c) din MAR propus
“(c)faptul de a transmite ordine catre un loc de tranzactionare prin tranzactionare algoritmica, inclusiv tranzactionare de inalta frecventa, fara a avea intentia de a tranzactiona, ci cu scopul de:a intrerupe sau a amana functionarea sistemului de tranzactionare a locului de tranzactionare;a crea conditii in care este dificil pentru alte persoane sa identifice ordine reale in sistemul de tranzactionare al locului de tranzactionare; saua crea o aparenta falsa sau inselatoare cu privire la oferta sau cererea pentru un instrument financiar.” | “(c)faptul de a transmite ordine catre un loc de tranzactionare prin tranzactionare algoritmica, inclusiv tranzactionare de inalta frecventa, fara a avea intentia de a tranzactiona, ci cu scopul de:a intrerupe sau a amana functionarea sistemului de tranzactionare a locului de tranzactionare;a crea conditii in care este dificil pentru alte persoane sa identifice ordine reale in sistemul de tranzactionare al locului de tranzactionare; saua crea o aparenta falsa sau inselatoare cu privire la oferta sau cererea pentru un instrument financiar.” |
ExplicatiePracticile de tranzactionare algoritmica pot prezenta un risc considerabil pentru interesul public si trebuie considerate o manipulare a pietei daca sunt efectuate pentru unul dintre scopurile prejudiciabile specificate mai sus, chiar daca exista o intentie reala de a tranzactiona. BCE sugereaza in aceasta privinta eliminarea trimiterii la absenta intentiei de a tranzactiona. |
Modificarea 17
Articolul 12 alineatul (5) din MAR propus
“(5)O autoritate competenta poate permite amanarea publicarii informatiilor privilegiate de catre emitentul unui instrument financiar, numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:informatiile au o importanta sistemica;amanarea publicarii este in interesul public;se poate asigura confidentialitatea informatiilor respective.Acordul respectiv este transmis in scris. Autoritatea competenta trebuie sa se asigure ca amanarea se aplica numai pe perioada necesara pentru a servi interesului public.Autoritatea competenta trebuie sa analizeze, cel o data pe saptamana, daca amanarea continua sa fie justificata si trebuie sa retraga imediat autorizatia in cazul in care oricare dintre conditiile mentionate la literele (a), (b) sau (c) nu mai este indeplinita.” | “(5)O autoritate competenta poate decidepoate permite amanarea publicarii informatiilor privilegiate de catre emitentul unui instrument financiar, numai dacaatunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:informatiile au o importanta sistemica;amanarea publicarii este in interesul public;se poate asigura confidentialitatea informatiilor respective.Autoritatea competenta adopta decizia din proprie initiativa sau la cererea unui emitent de instrumente financiare si, in privinta institutiilor financiare care emit instrumente financiare, si la cererea bancii centrale relevante din cadrul SEBC, a autoritatii care supravegheaza emitentul de instrumente financiare sau a autoritatii macroprudentiale nationale.AcordulDecizia respectiva este transmisa in scris. Autoritatea competenta trebuie sa se asigure ca amanarea se aplica numai pe perioada necesara pentru a servi interesului public.Autoritatea competenta trebuie sa analizeze, cel putin o data pe saptamana, daca amanarea continua sa fie justificata si trebuie sa retragarevoce imediat autorizatiadecizia in cazul in care oricare dintre conditiile mentionate la literele (a), (b) sau (c) nu mai este indeplinita.In ceea ce priveste institutiile financiare care emit instrumente financiare, autoritatea competenta evalueaza indeplinirea conditiilor de la literele (a), (b) sau (c) in stransa cooperare cu banca centrala relevanta din cadrul SEBC, cu autoritatea care supravegheaza emitentul de instrumente financiare si, dupa caz, cu autoritatea macroprudentiala nationala.” |
ExplicatieAmanarea publicarii din cauza importantei sistemice a informatiilor privilegiate este atat in interesul emitentului, cat si in interesul public de a mentine stabilitatea financiara. Prin urmare, autoritatea competenta ar trebuie sa oblige, nu doar sadea dreptul emitentului de a amana publicarea. Acest lucru ar trebui sa fie posibil fie la cererea emitentului, fie ca rezultat al autoritatii competente actionand din proprie initiativa. De asemenea, in cazul in care emitentul este o institutie financiara, banca centrala din cadrul SEBC, autoritatea de supraveghere si autoritatea macroprudentiala ar trebui sa aiba dreptul de a solicita autoritatii competente sa amane publicarea informatiilor privilegiate si ar trebui implicate in evaluarea conditiilor unei asemenea amanari. Aceasta implicare a bancii centrale din cadrul SEBC, a autoritatii de supraveghere si, dupa caz, a autoritatii macroprudentiale, va permite abordarea corespunzatoare a preocuparilor in materie de stabilitate financiara, in special atunci cand emitentul beneficiaza de asistenta privind lichiditatea in situatii de urgenta. |
[1] Scrisul cu caractere aldine in cuprinsul textului arata unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele taiate din cuprinsul textului indica unde BCE propune eliminarea textului.
[2] A se vedea considerentul 39 din MiFID.
[3] A se vedea COM(2011) 453 final.
[4] A se vedea “G20 high-level principles on financial consumer protection” al OCDE ( 15 octombrie 2011) privind “remunerarea personalului responsabil de vanzari al firmei, care ar trebui conceputa pentru a incuraja o conduita profesionala responsabila si tratamentul echitabil al consumatorilor si pentru a evita conflictele de interese. Structura de remunerare ar trebui comunicata clientilor, dupa caz, precum atunci cand nu pot fi gestionate sau evitate potentiale conflicte de interese”.
[5] Scrisul cu caractere aldine in cuprinsul textului arata unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele taiate din cuprinsul textului indica unde BCE propune eliminarea textului.
[6] Scrisul cu caractere aldine in cuprinsul textului arata unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele taiate din cuprinsul textului indica unde BCE propune eliminarea textului.
[7] A se vedea, in acest sens, Recomandarea CERS din 22 decembrie 2011 privind mandatul macroprudential al autoritatilor nationale (CERS/2011/3), disponibila pe website-ul CERS, la adresa: http://www.esrb.europa.eu
[] JO L […].
[] JO L […].
[] JO L 335, 17.12.2009, p. 1.
[] JO L 302, 17.11.2009, p. 32.
[] JO L 235, 23.9.2003, p. 10.
[] JO L 174, 1.7.2011, p. 1.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close