Modificarea si completarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar

In M. Of. nr. 498 din 19 iulie 2012 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 18/2012 pentru modificarea si completarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 212/2011.

Din cuprins:
ART. I
Normele privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 212/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 341 din 17 mai 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Inscrierea la stagiu se realizeaza pe baza unei cereri-tip adresate Camerei, al carei model este prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme, dupa ce a fost achitata taxa pentru inscrierea la stagiul in activitatea de audit financiar pentru persoanele care au promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu sau taxa pentru echivalarea testului de acces la stagiu, conform prevederilor legale existente in ceea ce priveste echivalarea si inscrierea la stagiul in activitatea de audit financiar, dupa caz.”
2. La articolul 5 alineatul (3), articolul 6 alineatul (4), articolele 17 si 37, sintagma “tariful pentru monitorizarea activitatii de pregatire practica” se inlocuieste cu sintagma “cotizatia fixa anuala pentru monitorizarea activitatii de pregatire practica a membrilor stagiari”.
3. La articolul 6, dupa alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6) – (9), cu urmatorul cuprins:
“(6) Evidenta stagiarilor din anii I, II si III se va tine intr-un registru intern, denumit Registrul stagiarilor in activitatea de audit financiar. Acest registru nu se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
(7) Stagiarii in activitatea de audit financiar la care se face referire la art. 6 alin. (6) vor achita cotizatia fixa anuala, stabilita prin hotarare a Consiliului Camerei. Aceasta cotizatie include pregatirea profesionala anuala, monitorizarea anuala, informarile anuale etc.
(8) Evidenta stagiarilor care au finalizat stagiul si se afla in perioada legala de sustinere a examenului de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar se va tine intr-un registru intern, denumit Registrul stagiarilor din perioada legala de sustinere a examenului. Acest registru nu se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
(9) Stagiarii la care se face referire la art. 6 alin. (8) vor achita cotizatia fixa anuala, stabilita prin hotarare a Consiliului Camerei. Aceasta cotizatie include pregatirea profesionala anuala din perioada legala de sustinere a examenului de competenta profesionala, monitorizarea anuala, informarile anuale etc.”
4. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13
Subiectele testului de semestru si punctajul de admitere se vor stabili de catre un membru delegat al Consiliului Camerei, iar verificarea rezultatelor se va face de catre o comisie formata din reprezentanti ai Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei.”
5. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 19
Activitatea de stagiu in anii II si III se desfasoara sub indrumarea unui auditor financiar activ, care are in desfasurare lucrari de audit pe toata durata stagiaturii (ca persoana fizica sau in cadrul societatilor ori cabinetelor de audit). La momentul semnarii acceptului, indrumatorul de stagiu trebuie sa fi obtinut de cel putin 3 ani calitatea de auditor financiar.”
6. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 26
Inlocuirea indrumatorului de stagiu poate fi efectuata numai la inceputul unui an de stagiu. In acest sens, stagiarul va depune la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari urmatoarele documente:
– cerere pentru inlocuirea indrumatorului de stagiu, care va fi semnata si de vechiul indrumator de stagiu, atestand faptul ca a luat cunostinta de aceasta modificare;
– acceptul noului indrumator de stagiu.”
7. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 28
In cazul in care un stagiar se prezinta la Camera pentru finalizarea anului II, respectiv a anului III de stagiu si se constata ca indrumatorul de stagiu nu a avut angajamente de audit pentru anul respectiv, stagiarului i se va anula anul de stagiu respectiv, iar indrumatorul de stagiu va fi sanctionat cu avertisment, potrivit prevederilor legale.”
8. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 52
Pe parcursul celor 3 ani in care stagiarii se pot prezenta la examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, acestia vor avea obligatia de a participa anual la cursurile de pregatire profesionala organizate de catre Camera si de a achita cotizatia fixa anuala pentru monitorizarea activitatii de pregatire practica a membrilor stagiari. Neparticiparea la oricare dintre aceste cursuri duce la imposibilitatea participarii la urmatoarele sesiuni de examen de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar.”
9. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 53
Persoanele care nu obtin calitatea de auditor financiar in acesti 3 ani isi pierd calitatea de stagiar in activitatea de audit financiar, vor fi eliminate din Registrul stagiarilor din perioada legala de sustinere a examenului, iar procedura de admitere in stagiu va putea fi reluata ulterior.”
10. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART. II
Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART. III
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1
(Anexa nr. 1 la norme)

CERERE de inscriere in anul I de stagiu

Subsemnatul(a), ………………………………………., nascut(a) la data de …………….. in localitatea …………………., cu domiciliul in localitatea ………………, str. ……………….. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judetul/sectorul ………………., legitimat(a) cu buletin/carte de identitate/pasaport seria ……. nr. ………, eliberat(a) de …………………… la data de ………………, cod numeric personal (CNP) …………………………., telefon: acasa: …………………, serviciu: …………………., mobil: ……………………, adresa de e-mail …………………………………………….., functia/locul de munca ………………………………………………, solicit inscrierea la stagiu in activitatea de audit financiar la Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Provenienta stagiarului:
– candidat declarat admis la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil
– doresc efectuarea stagiului in paralel la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) incepand cu anul II de stagiu;
– nu doresc efectuarea stagiului in paralel la CECCAR incepand cu anul II de stagiu;
– stagiar care a echivalat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil cu un program de master;
– student la Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), care a promovat o parte din examenele organizate de ACCA, nu a devenit inca membru cu drepturi depline si care a echivalat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil;
– absolvent al ACCA, care nu a desfasurat activitati de audit statutar si care a echivalat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil.

DataSemnatura
…………………..   …………………..

Domnului Presedinte al Camerei Auditorilor Financiari din Romania

ANEXA 2
(Anexa nr. 2 la norme)

ACCEPTUL INDRUMATORULUI DE STAGIU

Numele ……………………………………………….
Prenumele …………………………………………….
Adresa ……………………………………………….
Telefon ………………………
Asociat in Societatea Comerciala ……………….., nr. autorizatie ……………
Numar carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania ……….

Certific ca domnul/doamna ……………………………………, avand nr. legitimatie stagiar …………., a inceput desfasurarea activitatii de stagiu sub indrumarea mea la data de ………………… .
Stagiul se va efectua cu forme legale de incadrare/adeverinta de stagiu, respectand prevederile Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 212/2011 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar.
Totodata declar pe propria raspundere ca am in derulare cel putin un angajament de audit financiar si am obtinut calitatea de auditor financiar de cel putin 3 ani.

Data Semnatura si stampila
…………………..  ……………………..  ……………………..

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close