Stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale

In M. Of. nr. 498 din 19 iulie 2012 a fost publicata Legea nr. 132/2012 pentru aprobarea OUG 16/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale.

Din cuprins:
ART. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 10 mai 2012, cu urmatoarele modificari si completari:
1. Articolul VI se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. VI
Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
<<(3) In cazul in care viceprim-ministrul nu are si calitatea de ministru, acesta dispune de un aparat propriu de lucru care face parte din aparatul de lucru al Guvernului.>>
2. La articolul 3, alineatele (4) si (6) se abroga.
3. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
<<ART. 20
Aparatul de lucru al Guvernului este alcatuit din Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Primului-Ministru, departamente si alte asemenea structuri organizatorice cu atributii specifice stabilite prin hotarare a Guvernului.>>
4. La articolul 21, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
<<ART. 21
(1) Atributiile Cancelariei Primului-Ministru se stabilesc prin decizie a primului-ministru.>>”
2. La articolul VII, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:
“- La articolul 1 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<a) Cancelaria Primului-Ministru, structura fara personalitate juridica, in subordinea directa a primului-ministru, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusa de seful Cancelariei, cu rang de ministru, numit si eliberat din functie prin decizie a primului-ministru; in cadrul Cancelariei Primului-Ministru isi desfasoara activitatea unul sau mai multi secretari de stat si consilieri de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministru;>>”.
3. La articolul VII, dupa punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 2^1 – 2^3, cu urmatorul cuprins:
“2^1. La articolul 1 alineatul (1), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera j^1), cu urmatorul cuprins:
<<j^1) Unitatea centrala pentru coordonarea parteneriatului public-privat, structura fara personalitate juridica, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusa de un director general, numit in conditiile legii.>>
2^2. La articolul 1, alineatul (2) se abroga.
2^3. La articolul 2, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<ART. 2
(1) Primul-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, coordoneaza activitatea urmatoarelor entitati:>>”.
4. La articolul VII punctul 3, dupa litera a^3) a alineatului (1) al articolului 2 se introduce o noua litera, litera a^4), cu urmatorul cuprins:
“a^4) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;”.
5. Dupa articolul XIII se introduc trei noi articole, articolele XIV – XVI, cu urmatorul cuprins:
“ART. XIV
Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
<<ART. 1
In sensul prezentei ordonante, prin demnitar din administratia publica centrala, denumit in continuare demnitar, se intelege: primul-ministru, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, secretarul general al Guvernului, seful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul general adjunct al Guvernului, consilierul de stat, secretarul de stat si asimilatul acestuia din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Cancelariei Primului-Ministru, Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul si din cadrul ministerelor, precum si conducatorul organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, cu rang de secretar de stat.>>
2. La anexa nr. 1, numarul curent 3 va avea urmatorul cuprins:
<<3. Ministru, ministru delegat, secretarul general al Guvernului, seful Cancelariei Primului-Ministru>>
ART. XV
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 34, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
<<(2^1) Prin exceptie de la alin. (2), functionarii publici de conducere pot fi numiti in functii de demnitate publica din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din administratia publica centrala in care isi desfasoara activitatea, precum si din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice aflate in raporturi ierarhice cu aceasta.>>
2. La articolul 94 alineatul (1), dupa litera a) se introduc doua noi litere, literele a^1) si a^2), cu urmatorul cuprins:
<<a^1) este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica, pentru perioada respectiva, cu exceptiile prevazute la art. 34;
a^2) este incadrat la cabinetul unui demnitar;>>.
ART. XVI
Alineatul (2^1) al articolului 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, aprobata prin Legea nr. 98/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<(2^1) Directiile, serviciile, birourile si compartimentele din structura Secretariatului General al Guvernului deservesc si Cancelaria Primului-Ministru.>>”.
ART. II
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, coordonarea sistemului informatic al institutiilor si structurilor care functioneaza in sediul Guvernului, precum si al altor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se asigura de Cancelaria Primului-Ministru.
ART. III
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cuprinsul actelor normative in vigoare, denumirea “aparatul propriu de lucru al primului-ministru” se inlocuieste cu denumirea “Cancelaria Primului-Ministru”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close