Modificarea si completarea Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In M. Of. 505 din 23 iulie 2012 a fost publicata Legea 136/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Din cuprins:
ART. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului 84 din 20 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 654 din 22 septembrie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Pe perioada absentei temporare a asistentului personal, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal.”
2. La articolul I, punctul 3 se abroga.
3. La articolul I punctul 6, alineatele (7) si (9) ale articolului 85 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(7) Membrii comisiilor de evaluare, inclusiv presedintele, au dreptul la o indemnizatie de sedinta, echivalenta cu 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti. Plata indemnizatiei se suporta din bugetele consiliilor judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
………………………………………………………………..
(9) Activitatea de secretariat a comisiilor de evaluare este asigurata de personal care face parte din structura directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din subordinea consiliilor judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.”
4. La articolul I punctul 7, litera a) a alineatului (1) al articolului 87 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) stabileste incadrarea in grad si tip de handicap si perioada de valabilitate a certificatului, dupa caz, data ivirii handicapului, orientarea profesionala a adultului cu handicap, pe baza raportului de evaluare complexa elaborat de serviciul de evaluare complexa;”.
5. La articolul I punctul 7, litera c) a alineatului (1) al articolului 87 se abroga.
6. La articolul I, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:
“7^1. La articolul 87, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
<<(1^1) Pentru persoanele cu handicap a caror afectiune a generat deficiente functionale si/sau structural-anatomice intr-un stadiu ireversibil si care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare va stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului fara a fi necesara prezentarea acestora la reevaluarile periodice.>>”
7. La articolul I punctul 10, articolul 90^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 90^1
(1) In structura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale functioneaza Comisia superioara, cu activitate decizionala in solutionarea contestatiilor la certificatele de incadrare in grad si tip de handicap, emise de comisiile de evaluare judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(2) Comisia superioara are urmatoarea componenta:
a) presedinte, medic de specialitate expertiza medicala a capacitatii de munca sau medicina interna;
b) un membru, medic de specialitate expertiza medicala a capacitatii de munca sau un medic de medicina generala;
c) un membru cu pregatire in asistenta sociala;
d) un membru cu pregatire in psihologie;
e) un membru cu pregatire in domeniul juridic.
(3) Componenta nominala a Comisiei superioare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(4) La sedintele Comisiei superioare participa, cu statut de observator, un reprezentant al Consiliului National al Dizabilitatii din Romania.
(5) In functie de volumul activitatii, numarul membrilor Comisiei superioare poate fi suplimentat, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(6) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurata de personal din structura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(7) Membrii Comisiei superioare, inclusiv presedintele, au dreptul la o indemnizatie de sedinta, echivalenta cu 1% din indemnizatia secretarului de stat din Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.”
8. La articolul I punctul 10, articolul 90^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 90^2
(1) Principalele atributii ale Comisiei superioare sunt:
a) asigura coordonarea metodologica si monitorizarea activitatii de evaluare si incadrare in grad si tip de handicap;
b) solutioneaza contestatiile, formulate in conditiile prevazute la art. 87 alin. (5), la certificatele de incadrare in grad si tip de handicap, eliberate de comisiile de evaluare, prin admitere sau respingere, si transmite comisiei judetene sau locale a sectoarelor municipiului Bucuresti solutia, pentru punerea ei in aplicare;
c) stabileste prin decizie reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, in urmatoarele situatii:
1. ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale;
2. ca urmare a autosesizarii;
d) stabileste incadrarea in grad si tip de handicap, ca urmare a reevaluarii dispuse in conditiile lit. c);
e) participa, la solicitare, in actiuni de verificare a activitatii de evaluare si incadrare in grad si tip de handicap.
(2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1), Comisia superioara emite decizii dupa cum urmeaza:
a) de admitere/respingere a contestatiei;
b) de reevaluare, in conditiile alin. (1) lit. c);
c) de incadrare/neincadrare in grad si tip de handicap, in urma reevaluarii dispuse in conditiile alin. (1) lit. c).
(3) Modelul deciziilor prevazute la alin. (2) se aproba prin regulamentul de organizare si functionare al Comisiei superioare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(4) Deciziile emise de Comisia superioara pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru.”
9. La articolul I punctul 10, articolul 90^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 90^3
(1) Decizia de reevaluare emisa de Comisia superioara in conditiile art. 902 alin. (1) lit. c) cuprinde recomandari cu privire la continutul dosarului de evaluare complexa si va fi transmisa directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din raza de domiciliu a persoanei, in vederea efectuarii reevaluarii de catre serviciul de evaluare complexa.
(2) Reevaluarea persoanei se va realiza in termen de 60 de zile lucratoare de la data inregistrarii deciziei de reevaluare la directia generala de asistenta sociala si protectia copilului.
(3) In cazul in care persoana supusa reevaluarii nu se prezinta la a doua convocare a serviciului de evaluare complexa, directorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenta sociala sub forma de prestatii sociale.
(4) Procesul de reevaluare prevazut la alin. (2) se desfasoara in prezenta unui reprezentant din structura de specialitate a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care va elabora un referat ce va fi inaintat Comisiei superioare impreuna cu dosarul completat si raportul de reevaluare complexa elaborat de serviciul de evaluare complexa.
(5) In cazul in care persoana nu se prezinta la reevaluare in termenul prevazut la alin. (2), in baza raportului de reevaluare al serviciului de evaluare complexa insotit de referatul reprezentantului structurii de specialitate a ministerului, Comisia superioara emite decizie de neincadrare in grad si tip de handicap.
(6) In baza raportului si a referatului prevazute la alin. (4), Comisia superioara emite decizia de incadrare/neincadrare in grad si tip de handicap.
(7) Punerea in executare a deciziilor emise de Comisia superioara se face de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului.”
10. La articolul I punctul 10, articolele 90^4 si 90^5 se abroga.
11. La articolul I punctul 11, litera g) a alineatului (1) si alineatul (2) ale articolului 100 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“g) propunerea de incadrare, incadrarea in grad si tip de handicap a unei persoane, cu incalcarea criteriilor medicopsihosociale aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
………………………………………………………………..
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) lit. a), b), d), e) si g) se fac de catre inspectorii sociali.”
ART. II
Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevazut la art. 90^2 alin. (3) din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, precum si procedura de evaluare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
ART. III
(1) Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap va reevalua dosarele rezultate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi in urma misiunilor de control efectuate in temeiul ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(2) Deciziile de anulare a certificatelor de incadrare in grad de handicap emise de Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in baza Legii 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, in urma misiunilor de control efectuate in temeiul ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, produc efecte numai pentru viitor.
(3) Debitele stabilite in baza deciziilor de anulare prevazute la alin. (2) se constituie numai pentru perioada ulterioara emiterii deciziilor de anulare.
(4) Pana la data reevaluarii efectuate de Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap potrivit alin. (1), executarea debitelor se suspenda.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close