Modificarea si completarea OUG 111/2011 privind comunicatiile electronice

In M. Of. 505 din 23 iulie 2012 a fost publicata Legea 140/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 111/2011 privind comunicatiile electronice.

Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicatiile electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 925 din 27 decembrie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 22
(1) Introducerea pe piata si punerea in functiune pe teritoriul Romaniei a echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice este permisa in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.”
2. La articolul 22, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Cerintele si conditiile privind compatibilitatea electromagnetica a echipamentelor electrice si electronice se stabilesc prin hotarare a Guvernului.”
3. La articolul 26, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) ANCOM poate decide, in cadrul unei proceduri de acordare a licentei de utilizare a frecventelor radio, cu respectarea principiilor prevazute la alin. (2), din considerente ce tin de promovarea concurentei in domeniul comunicatiilor electronice, cu consultarea prealabila a Consiliului Concurentei, interzicerea participarii anumitor persoane la procedura de selectie. Autoritatea de reglementare justifica masura si ia decizia numai dupa parcurgerea procedurii de consultare prevazute la art. 135.”
4. La articolul 28, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 28
(1) Acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio prin intermediul unor proceduri de selectie competitiva sau comparativa este conditionata de plata catre bugetul de stat a unei taxe de licenta; cuantumul si conditiile privind efectuarea platii vor fi stabilite, pentru fiecare caz in parte, prin hotarare a Guvernului initiata de catre Secretariatul General al Guvernului, la propunerea ANCOM.”
5. La articolul 31, alineatele (3) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) Termenul de valabilitate a licentelor de utilizare a frecventelor radio, inclusiv cele acordate in baza unor acte normative speciale, poate fi reinnoit de catre ANCOM pentru perioade cel mult egale cu cea initiala, daca aceasta masura nu are ca efect restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei.
………………………………………………………………..
(6) Prelungirea perioadei de valabilitate a licentei de utilizare a frecventelor radio acordate prin procedura de selectie este conditionata de plata catre bugetul de stat a unei taxe de licenta; cuantumul si conditiile privind efectuarea platii se stabilesc, in mod individual, prin hotarare a Guvernului initiata de catre Secretariatul General al Guvernului la propunerea ANCOM.”
6. La articolul 31, alineatul (7) se abroga.
7. La articolul 51 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) preturile si tarifele aferente fiecarui serviciu sau pachet de servicii contractat, precum si, daca este cazul, pretul fiecarui produs contractat impreuna cu serviciul, modul de aplicare a acestora, modalitatile prin care pot fi obtinute informatii actualizate privind totalitatea tarifelor practicate, modalitatile de plata, precum si precizarea daca exista eventuale diferente de cost datorate modalitatilor diferite de plata;”.
8. La articolul 51 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) orice utilizare sau durata minima necesara pentru a beneficia de anumite promotii sau avantaje;”.
9. La articolul 51, alineatele (4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(4) Contractele prevazute la alin. (1), cu exceptia celor privind serviciile furnizate prin intermediul cartelelor preplatite sau al altor mijloace de plata asimilate, se incheie in scris, cu un font lizibil, avand marimea de cel putin 10p, pe hartie sau alt suport durabil, vizibil si usor de citit sau, daca utilizatorul final este de acord, in forma electronica ori, dupa caz, prin mijloace de comunicatie la distanta, cu respectarea conditiilor prevazute de lege. In cazul contractelor incheiate in scris, culoarea de font a hartiei trebuie sa fie in contrast cu cea a fontului utilizat.
………………………………………………………………..
(7) In toate cazurile in care contractul incheiat prevede pentru furnizor posibilitatea modificarii unilaterale, acesta este obligat sa notifice in avans abonatului cu privire la intentia sa si la modificarile pe care urmeaza sa le efectueze. Incepand cu momentul primirii notificarii, abonatul trebuie sa beneficieze de un termen de cel putin 30 de zile pentru exercitarea cu buna-credinta a dreptului de denuntare unilaterala a contractului, in cazul in care nu este de acord cu modificarile impuse de furnizor, fara plata niciunor penalitati sau despagubiri.”
10. La articolul 53 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) contravaloarea planului tarifar, precizand numarul de minute, creditul sau traficul de date inclus, daca este cazul, extraoptiunile disponibile si contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri si pentru minutele ori traficul de date suplimentar, dupa caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse;”.
11. La articolul 54, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 54
Utilizatorului final trebuie sa i se transmita in scris, in forma tiparita sau pe un alt suport durabil la dispozitia sa si la care acesta are acces sau, daca utilizatorul final este de acord, in forma electronica, cel mai tarziu in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului, urmatoarele informatii:”.
12. Articolul 102 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 102
Furnizorii de servicii de acces conditionat, indiferent de mijloacele de transmisie utilizate, care asigura accesul, in format digital, la serviciile de programe de televiziune/ radiodifuziune, de ale caror servicii de acces depind radiodifuzorii pentru a oferi serviciile de programe de televiziune/ radiodifuziune oricarui grup de potentiali consumatori de astfel de servicii, au obligatia:
a) sa ofere tuturor radiodifuzorilor, in conditii echitabile, rezonabile si nediscriminatorii, compatibile cu principiile dreptului concurentei, servicii tehnice care sa permita receptionarea, in format digital, de catre utilizatorii autorizati, a serviciilor de programe de televiziune/radiodifuziune, prin intermediul decodoarelor administrate de furnizorii de servicii;
b) sa tina evidenta contabila separata, in cadrul contabilitatii interne de gestiune, pentru activitatile legate de furnizarea de servicii de acces conditionat.”
13. Articolul 103 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 103
(1) Titularii drepturilor de proprietate industriala asupra unor echipamente si sisteme de acces conditionat, atunci cand acorda licente producatorilor de echipamente destinate consumatorilor, aplica conditii echitabile, rezonabile si nediscriminatorii.
(2) Luand in considerare factorii tehnici si comerciali, titularii drepturilor prevazute la alin. (1) nu pot conditiona acordarea respectivelor licente de elemente care sa interzica, sa impiedice sau sa descurajeze includerea in acelasi echipament:
a) a unei interfete comune care sa permita conectarea cu alte sisteme de acces; sau
b) a unor mijloace specifice altui sistem de acces, sub rezerva respectarii de catre titularul de licenta a conditiilor relevante si rezonabile care sa asigure in ceea ce il priveste securitatea tranzactiilor furnizorilor de sisteme de acces conditionat.”
14. La articolul 126, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) In cazul in care persoanele prevazute la alin. (1), inclusiv cele a caror calitate de furnizor a incetat inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, nu comunica ANCOM, in termenul prevazut la alin. (2), documentele prevazute la alin. (2), ANCOM stabileste in sarcina acestor persoane obligatia de plata a tarifului de monitorizare datorat la incetarea calitatii de furnizor, prin luarea in considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de catre ANCOM, multiplicata cu 1/12 si cu numarul lunilor din anul in care au avut aceasta calitate, fara a se fi stabilit tariful de monitorizare, exclusiv luna in care calitatea a incetat, si a ultimului procent din cifra de afaceri stabilit de ANCOM, in vederea calcularii tarifului de monitorizare anterior incetarii calitatii.”
15. La articolul 130, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Netransmiterea documentelor prevazute la alin. (1) si (2) are ca efect determinarea tarifului de monitorizare, prin luarea in considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de catre ANCOM.”
16. La articolul 141 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) in cazul nerespectarii masurilor dispuse de ANCOM, in conformitate cu art. 73 alin. (3) si (4), art. 139 si 149;”.
17. La articolul 142, punctele 25, 49, 50 si 52 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“25. incalcarea obligatiei de a pune la dispozitia publicului informatiile prevazute la art. 60 alin. (1) – (3) si (5), in conditiile stabilite potrivit art. 60 alin. (5);
………………………………………………………………..
49. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 102;
50. nerespectarea prevederilor art. 103;
………………………………………………………………..
52. nerespectarea masurilor si obligatiilor impuse in temeiul prevederilor art. 48, art. 49 alin. (2), art. 60 alin. (8), art. 61 alin. (1) – (4), art. 62 alin. (3), art. 63, 64, art. 70 alin. (2), (7), (8) si (10), art. 72 alin. (3), art. 73 alin. (2), art. 74 alin. (1) si (4), art. 75 alin. (3) si (7), art. 79 alin. (1) si (3), art. 80 alin. (1) si (2), art. 81 alin. (1) si (2), art. 82 alin. (1) si (3), art. 83 alin. (2) – (4) si (6), art. 84 alin. (4), (6) – (8), (11) si (12), art. 85 alin. (2) si (4) – (7);”.
18. La articolul 151 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) conformarea la masurile dispuse in conformitate cu art. 73 alin. (3) si (4), art. 116, 117, 139 si 149.”
19. Articolul 153 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 153
Orice decizie a ANCOM prin care se vatama drepturile unei persoane fizice sau juridice, recunoscute de prezenta ordonanta de urgenta, ori refuzul nejustificat al ANCOM de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de prezenta ordonanta de urgenta pot fi atacate in contencios administrativ, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 22/2009, aprobata prin Legea 113/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.”
20. La articolul 158, dupa punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu urmatorul cuprins:
“8^1. La articolul 10 alineatul (2), dupa punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu urmatorul cuprins:
«20^1. elaboreaza si adopta norme tehnice inclusiv privind controlul respectarii unor obligatii in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, compatibilitatii electromagnetice si serviciilor postale, precum si pentru utilizarea resurselor limitate din domeniul comunicatiilor electronice;».”
21. La articolul 158, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu urmatorul cuprins:
“9^1. La articolul 10 alineatul (2), punctul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«32. elaboreaza reglementarile necesare pentru realizarea comunicatiilor catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta, inclusiv in ceea ce priveste transmiterea apelurilor de urgenta de la bordul vehiculelor prin utilizarea serviciului de apeluri eCall;».”
22. La articolul 160 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) Hotararea Guvernului 810/2009 privind conditiile referitoare la sistemele de acces conditionat la serviciile de difuzare in format digital a programelor de radio si televiziune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 541 din 4 august 2009;”.
23. Mentiunile privind transpunerea normelor comunitare se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“Prezenta ordonanta de urgenta transpune:
– prevederile art. 1 – 10, 13 – 16, 18, 20, 21 si 24 si ale anexei II din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva-cadru), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, 108 din 24 aprilie 2002;
– prevederile art. 1 – 14, 17, 20 – 30, 33, 34, 36 si 38 si ale anexelor I, II, III, IV si VI din Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile electronice de comunicatii (Directiva privind serviciul universal), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, 108 din 24 aprilie 2002;
– prevederile art. 1 pct. 1 – 21, 23, 24 si 26 si ale anexelor I si II din Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice si a Regulamentului (CE) 2.006/2004 privind cooperarea dintre autoritatile nationale insarcinate sa asigure aplicarea legislatiei in materie de protectie a consumatorului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 337 din 18 decembrie 2009;
– prevederile art. 1 pct. 1 – 12, 15 – 18, 20, 22 – 24 si 28, art. 2 si 3 si ale anexei din Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, 2002/19/CE privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora si 2002/20/CE privind autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 337 din 18 decembrie 2009.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close