Regulamentul BNR 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de BNR

In M. Of. 502 din 23 iulie 2012 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei.

Din cuprins:
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezentul regulament stabileste:
a) termenii si procedurile privind plasarea prin Banca Nationala a Romaniei a titlurilor de stat emise de catre Ministerul Finantelor Publice in forma dematerializata, in moneda nationala sau in valuta, pe piata interna;
b) conditiile privind accesul participantilor pe piata primara in calitate de dealeri primari;
c) drepturile si obligatiile ce revin dealerilor primari, precum si orice alte conditii, modalitati, proceduri cu privire la organizarea si derularea activitatii pe aceasta piata.

CAPITOLUL II
Piata primara a titlurilor de stat

ART. 2
Banca Nationala a Romaniei organizeaza si conduce activitatea de plasare/vanzare a emisiunilor de titluri de stat, in conformitate cu prevederile prezentului regulament si cu respectarea principiilor referitoare la:
a) transparenta pietei si a conditiilor de acces;
b) metodele si procedurile folosite in derularea operatiunilor de vanzare a emisiunilor de titluri de stat;
c) protectia investitorilor;
d) tratamentul nediscriminatoriu al participantilor.
ART. 3
(1) Plasarea titlurilor de stat pe piata primara, in conditiile prezentului regulament, se realizeaza de catre Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Ministerului Finantelor Publice, prin una dintre urmatoarele proceduri:
a) licitatie de titluri de stat;
b) subscriptie publica de titluri de stat.
(2) In cazul plasarii prin licitatie, Ministerul Finantelor Publice poate oferi suplimentar titluri de stat cu aceleasi caracteristici, in prima zi lucratoare care urmeaza licitatiei, printr-o sesiune de oferte necompetitive destinata exclusiv dealerilor primari, in conditiile prezentului regulament.
(3) Data si locul desfasurarii licitatiei si a sesiunii de oferte necompetitive, daca este cazul, sau a subscriptiei publice, precum si elementele de identificare ale emisiunii ce urmeaza a fi plasata sunt stabilite de Ministerul Finantelor Publice prin prospectul de emisiune si sunt comunicate participantilor de catre Banca Nationala a Romaniei.
(4) In functie de necesitatile de finantare si/sau de nivelul randamentului rezultat in urma licitatiei, Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca suma imprumutata aferenta unei serii sa fie majorata, micsorata sau anulata.
ART. 4
(1) Participanti pe piata primara a titlurilor de stat in calitate de dealeri primari pot fi:
a) institutii de credit, asa cum sunt definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) societati de servicii de investitii financiare, asa cum sunt definite la art. 6 din Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, precum si institutii echivalente autorizate in statele membre ale Uniunii Europene si/sau in celelalte state apartinand Spatiului Economic European.
(2) Persoanele fizice si persoanele juridice, rezidente sau nerezidente, altele decat cele mentionate la alin. (1), pot sa desfasoare operatiuni pe piata primara a titlurilor de stat numai prin intermediul unui dealer primar.
(3) Numarul maxim de dealeri primari este de 12.
ART. 5
Conditii de acces pe piata primara a titlurilor de stat pentru dealerii primari:
1. existenta unei autorizatii in baza careia pot presta urmatoarele servicii:
a) tranzactionarea titlurilor de stat in cont propriu si/sau in contul clientilor;
b) intermedierea in oferta de titluri de stat prin subscrierea si plasamentul acestora;
c) pastrarea in custodie si administrarea titlurilor de stat;
2. indeplinirea criteriilor de acces stabilite prin regulile Sistemului de depozitare si decontare a titlurilor de stat, SaFIR;
3. existenta unei structuri organizatorice distincte, a unor spatii specifice necesare derularii operatiunilor cu titluri de stat, a unei dotari tehnice pentru activitati de tranzactionare si custodie;
4. reglementarea prin norme proprii a procedurilor de lucru cu clientii, a mijloacelor de evidenta a detinerilor clientilor, precum si a procedurilor privind controlul intern al activitatii cu titluri de stat.
ART. 6
(1) Pentru obtinerea calitatii de dealer primar, institutiile solicitante trebuie sa parcurga urmatoarele etape:
a) performanta lor stabilita cu ocazia evaluarii anuale, efectuata conform art. 8, sa fie superioara celei a dealerilor primari clasati pe ultimele doua locuri;
b) sa depuna la Banca Nationala a Romaniei, in cursul trimestrului al IV-lea, o cerere in vederea dobandirii calitatii de dealer primar pentru anul urmator, impreuna cu documentatia din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acces. In intervalul 15 – 31 ianuarie al anului urmator, Banca Nationala a Romaniei/Comitetul de evaluare va aproba cererea sau o va respinge motivat, cu notificarea institutiei solicitante.
(2) Banca Nationala a Romaniei aproba cererile de acces cu consultarea autoritatii de supraveghere competente.
ART. 7
(1) Dealerii primari au urmatoarele obligatii:
a) sa adjudece in nume propriu si/sau in numele clientilor minimum 3% din totalul valorii adjudecate de catre Ministerul Finantelor Publice, aferenta emisiunilor de titluri de stat plasate in perioada evaluata pe piata interna, denominate in moneda nationala si/sau in valuta;
b) valoarea ponderata a titlurilor de stat adjudecate in nume propriu sa fie minimum 2% din totalul valorii ponderate adjudecate de catre Ministerul Finantelor Publice, aferenta emisiunilor de titluri de stat plasate in perioada evaluata pe piata interna, denominate in moneda nationala si/sau in valuta;
c) valoarea de decontare ponderata a tranzactiilor de vanzare si cumparare cu titluri de stat romanesti emise pe piata locala, derulate in nume propriu pe piata secundara a titlurilor de stat, in ultimele 12 luni, sa reprezinte minimum 3% din totalul ponderat al tranzactiilor cu titluri de stat derulate pe piata secundara;
d) sa mentina in evidentele proprii conturi de custodie pentru clienti.
(2) In scopul efectuarii calculelor pentru obtinerea valorilor ponderate prezentate anterior, coeficientii de multiplicare se stabilesc dupa cum urmeaza:
______________________________________________________________________________
|Maturitate*)| 0 – 1 | > 1 – 3 | > 3 – 5 | > 5 – 7 | > 7 – 10| > 10 – 15| > 15 |
| (ani)| | | | | | | |
|____________|_______|_________|_________|_________|_________|__________|______|
| Coeficient |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7 |
|____________|_______|_________|_________|_________|_________|__________|______|

*) Pentru piata primara, maturitatea aferenta titlurilor nou-emise o reprezinta maturitatea initiala a seriei de titluri de stat, iar pentru emisiunile redeschise se ia in calcul maturitatea reziduala a acestora; pentru piata secundara se ia in calcul maturitatea reziduala a seriei de titluri de stat.

(3) Banca Nationala a Romaniei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, poate opera modificari asupra factorilor de ponderare in functie de evolutia conditiilor de piata sau pe masura introducerii unor noi categorii de instrumente de finantare, aceste modificari urmand a fi facute publice prin circulara a Bancii Nationale a Romaniei.
(4) Modificarile factorilor de ponderare vor fi anuntate cu cel putin 6 luni inainte de implementarea acestora.
(5) Pentru emisiunile in valuta, calculele se vor efectua la cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil in ziua decontarii emisiunii respective.
ART. 8
(1) Dealerii primari vor fi evaluati anual, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, pentru anul calendaristic precedent, urmarindu-se indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 7, evaluare pe baza careia se va decide prelungirea valabilitatii statutului pentru urmatorul an calendaristic sau retragerea calitatii de dealer primar.
(2) Rezultatele evaluarii anuale vor fi publicate pe website-ul Bancii Nationale a Romaniei.
(3) Statutul de dealer primar se acorda pentru o perioada de 12 luni.
(4) Banca Nationala a Romaniei va efectua si evaluari trimestriale de natura statistica, rezultatele urmand a fi comunicate fiecarui dealer primar.
ART. 9
Dealerul primar poate cere retragerea dreptului de acces pe piata, caz in care retragerea dreptului de acces produce efecte incepand cu ziua bancara urmatoare datei la care decizia Bancii Nationale a Romaniei a fost comunicata dealerului primar. Banca Nationala a Romaniei va aduce de indata la cunostinta participantilor, precum si a Ministerului Finantelor Publice si autoritatii de supraveghere competente decizia sa, prin orice mijloace.
ART. 10
In caz de fuziune in care este implicat cel putin un dealer primar, Banca Nationala a Romaniei va analiza indeplinirea conditiilor de acces pe piata primara de catre noua institutie.

CAPITOLUL III
Plasarea titlurilor de stat pe piata primara

ART. 11
Organizarea licitatiilor, inclusiv a sesiunilor de oferte necompetitive, precum si a subscriptiilor publice se face de catre o comisie alcatuita din reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei si ai Ministerului Finantelor Publice, astfel: presedinte si secretar numiti de Banca Nationala a Romaniei si cel putin 2 membri specialisti, dintre care unul este numit de Ministerul Finantelor Publice.
ART. 12
Presedintele si reprezentantul Ministerului Finantelor Publice verifica modul de adjudecare, semneaza procesul-verbal si comunicatul oficial de inchidere a licitatiei sau a subscriptiei publice.
ART. 13
Secretarul comisiei, impreuna cu membrii acesteia, deruleaza toate operatiunile specifice legate de deschiderea, desfasurarea si stabilirea rezultatului licitatiei sau al subscriptiei publice, intocmeste procesul-verbal si comunicatul oficial, pe care le semneaza impreuna cu membrii.

SECTIUNEA 1
Licitatia

ART. 14
Dealerii primari trebuie sa transmita oferte de cumparare in cont propriu si in contul clientilor lor in ziua desfasurarii licitatiei, pana la ora 12,00, daca nu se specifica altfel in documentele de lansare a emisiunii.
ART. 15
(1) Oferta de cumparare prin licitatie cuprinde obligatoriu urmatoarele:
– emisiunea pentru care este prezentata oferta;
– data completarii;
– data licitatiei;
– valoarea totala si rata dobanzii/rata discontului/pretul licitat;
– defalcarea sumei totale licitate in suma solicitata in cont propriu si suma solicitata in contul clientilor;
– elementele de identificare a dealerului primar, denumirea si sediul social, semnaturile autorizate si stampila oficiala etc.;
– numarul contului curent si numarul contului de evidenta a titlurilor de stat.
(2) Ofertele pot fi transmise prin modalitatile considerate acceptabile de catre administratorul de piata (sistem electronic, SWIFT, plic sigilat etc.), procedura de licitatie urmand a fi prezentata in reglementari specifice.
ART. 16
(1) Ofertele de cumparare depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participantilor.
(2) Numarul de transe de pret/rata dobanzii/rata discontului se stabileste de catre Ministerul Finantelor Publice si se anunta prin prospectul de emisiune al seriei respective.
ART. 17
(1) Sedinta de licitatie incepe la ora 13,00, daca nu se specifica altfel in documentele de lansare a emisiunii, in prezenta comisiei de licitatie.
(2) Membrii comisiei verifica existenta elementelor prevazute la art. 15.
(3) Ofertele de cumparare care nu indeplinesc conditiile stabilite prin prezentul regulament sunt respinse.
(4) Presedintele comisiei poate decide, de comun acord cu dealerul primar, rectificarea pe loc a erorilor de forma si validarea ofertei. Acordul dealerului primar poate fi comunicat telefonic, cu conditia confirmarii in scris in cursul sedintei de licitatie.
ART. 18
(1) Secretarul comisiei, impreuna cu membrii specialisti, intocmeste centralizatorul ofertelor de cumparare si in baza grilei de cotare determina nivelul la care cererea cumulata crescator din punctul de vedere al ratei dobanzii/ratei discontului sau cumulata descrescator din punctul de vedere al pretului satisface oferta anuntata de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Totodata se vor stabili valoarea emisiunii oferite ce si-a gasit contrapartida in cerere si pretul sau rata dobanzii/rata discontului maxime, minime si medii la care au fost adjudecate ofertele de cumparare.
(3) In situatia in care intreaga emisiune a fost vanduta, iar la nivelul marginal (nivelul pretului minim, respectiv al ratei dobanzii/ratei discontului maxime acceptate) sunt mai multe oferte de cumparare ce nu pot fi satisfacute integral, iar Ministerul Finantelor Publice nu majoreaza valoarea emisiunii pana la concurenta executarii integrale a nivelului marginal, se aplica principiul proportionalitatii, fiecare primind valoarea rezultata. Toate valorile sunt rotunjite pana la cea mai apropiata valoare divizibila cu valoarea nominala a unui titlu de stat.
ART. 19
(1) Determinarea pretului se va realiza prin metoda pretului multiplu sau metoda pretului uniform.
(2) Metoda pretului multiplu presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la pretul sau rata dobanzii/rata discontului pe care fiecare dintre ofertantii castigatori l-a oferit/a oferit-o, pana la adjudecarea emisiunii. In baza ofertelor de cumparare adjudecate la preturi sau rate ale dobanzii/discontului diferite se calculeaza un pret sau o rata a dobanzii/discontului medii de adjudecare.
(3) Metoda pretului uniform presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la cel mai scazut pret sau rata dobanzii/discontului cea mai ridicata care a fost acceptat/a fost acceptata pentru adjudecarea emisiunii.
ART. 20
(1) Ofertele de cumparare prin licitatie pot fi oferte de cumparare competitive (concurentiale) si oferte de cumparare necompetitive (neconcurentiale).
(2) Ofertele de cumparare, indiferent de tipul acestora, trebuie sa indice o valoare care sa fie multiplu al valorii nominale a unui titlu.
ART. 21
Oferta de cumparare competitiva este oferta prin care participantul indica, pe langa valoarea pe care doreste sa o adjudece, si pretul maxim sau rata minima a dobanzii/discontului.
ART. 22
(1) Oferta de cumparare necompetitiva este oferta prin care participantul indica numai valoarea pe care doreste sa o adjudece.
(2) Ofertele de cumparare necompetitive sunt executate cu prioritate, astfel:
a) la pretul mediu ponderat sau rata medie ponderata a dobanzii/discontului ofertelor de cumparare competitive acceptate, pentru licitatiile adjudecate pe baza metodei pretului multiplu;
b) la pretul final sau rata dobanzii/discontului finale, pentru licitatiile adjudecate pe baza metodei pretului uniform.
(3) Ministerul Finantelor Publice stabileste prin prospectul de emisiune:
a) categoriile de investitori care pot depune oferte de cumparare necompetitive;
b) limita maxima privind ponderea ofertelor de cumparare necompetitive in valoarea totala a emisiunii; si/sau
c) limite minime si/sau maxime pentru valoarea unei oferte de cumparare necompetitive.
(4) In cazul in care ofertele necompetitive depasesc valoarea maxima admisa din totalul emisiunii, alocarea va fi efectuata aplicandu-se principiul proportionalitatii.

SECTIUNEA a 2-a
Sesiunea de oferte necompetitive adresata dealerilor primari

ART. 23
(1) Ministerul Finantelor Publice poate oferi suplimentar, numai pentru emisiuni de tip benchmark, in ziua lucratoare imediat urmatoare derularii licitatiei de referinta, titluri de stat cu aceleasi caracteristici, prin intermediul unei sesiuni de oferte necompetitive, destinata cu prioritate dealerilor primari care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) clasarea pe primele 5 locuri, conform ultimei evaluari efectuate;
b) adjudecarea in nume propriu a minimum 2% din valoarea anuntata a licitatiei de referinta.
(2) Sesiunile de oferte necompetitive vor fi anuntate de catre Ministerul Finantelor Publice prin prospectele lunare de emisiune.
(3) Ofertele de cumparare sunt plasate in nume si in cont propriu si vor fi de tip necompetitiv, iar pretul de subscriere este reprezentat de pretul mediu de adjudecare stabilit in cadrul licitatiei de referinta.
ART. 24
(1) Cantitatea care va fi oferita spre subscriere reprezinta maximum 15% din valoarea anuntata a licitatiei de referinta si va fi prevazuta in prospectele lunare de emisiune.
(2) In functie de pozitionarea dealerilor primari in topul clasamentului, alocarea sumei oferite se va face conform urmatorului algoritm:
____________________________________
| Pozitie | Procent din suma oferita |
|_________|__________________________|
| 1 |35% |
|_________|__________________________|
| 2 |25% |
|_________|__________________________|
| 3 |18% |
|_________|__________________________|
| 4 |12% |
|_________|__________________________|
| 5 |10% |
|_________|__________________________|

(3) Banca Nationala a Romaniei va comunica fiecaruia dintre cei 5 dealeri primari, imediat dupa incheierea licitatiei de referinta, cantitatea care poate fi subscrisa de catre fiecare in parte.
(4) Cei 5 dealeri primari au obligatia sa comunice in termen de o ora de la data instiintarii intentia de a participa sau nu, precum si cantitatea pe care doresc sa o subscrie, in limita prevazuta la alin. (2).
(5) In cazul in care intentiile de subscriere ale celor 5 dealeri primari nu cumuleaza suma oferita, Ministerul Finantelor Publice poate oferi posibilitatea celorlalti dealeri primari sa subscrie cantitatea ramasa, cu conditia sa fi adjudecat in nume propriu minimum 2% din valoarea anuntata a licitatiei de referinta.
ART. 25
Dealerii primari vor transmite ofertele de cumparare necompetitive in ziua desfasurarii sesiunii de oferte necompetitive, pana la ora 11,00, daca nu se specifica altfel in documentele de lansare a emisiunii.
ART. 26
(1) Oferta de cumparare necompetitiva cuprinde obligatoriu urmatoarele:
– emisiunea pentru care este prezentata oferta;
– data completarii;
– data sesiunii de oferte necompetitive;
– valoarea totala calculata conform prevederilor art. 24 si pretul mediu rezultat la licitatia de referinta pentru seria respectiva;
– elementele de identificare a dealerului primar, denumirea si sediul social, semnaturile autorizate si stampila oficiala etc.;
– numarul contului curent si numarul contului de evidenta a titlurilor de stat.
(2) Ofertele pot fi transmise prin modalitatile considerate acceptabile de catre administratorul de piata (sistem electronic, SWIFT, plic sigilat etc.), procedura aferenta acestei sesiuni urmand a fi prezentata in reglementari specifice.
ART. 27
Ofertele de cumparare transmise nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme ale dealerilor primari.
ART. 28
(1) Sesiunea de oferte necompetitive incepe la ora 12,00, daca nu se specifica altfel in documentele de lansare a emisiunii.
(2) Membrii comisiei verifica existenta elementelor prevazute la art. 26.
(3) Ofertele de cumparare care nu indeplinesc conditiile stabilite prin prezentul regulament sunt respinse.
(4) Presedintele comisiei poate decide, de comun acord cu dealerul primar, rectificarea pe loc a erorilor de forma si validarea ofertei. Acordul dealerului primar poate fi comunicat telefonic, cu conditia confirmarii in scris in cursul sesiunii de oferte necompetitive.
ART. 29
(1) Secretarul comisiei, impreuna cu membrii specialisti, intocmeste centralizatorul ofertelor de cumparare.
(2) In situatia in care ofertele individuale depasesc plafonul stabilit la art. 24, alocarea se va face pro-rata, cu exceptia celor 5 dealeri primari prevazuti la art. 23, pentru care alocarea se va face integral.
(3) Titlurile de stat care nu si-au gasit contrapartida in ofertele dealerilor primari transmise pana la ora 11,00 a zilei in care se desfasoara sesiunea de oferte necompetitive se anuleaza, acceptandu-se numai valoarea ofertata.

SECTIUNEA a 3-a
Subscriptia publica

ART. 30
(1) Dealerii primari trebuie sa depuna oferte de cumparare in contul lor si in cel al clientilor lor pana la subscrierea integrala a emisiunii sau pana la ora 12,00 a ultimei zile din perioada de subscriere, daca nu se specifica altfel in documentele de lansare a emisiunii.
(2) Data la care se inchide oferta de subscriere este considerata a fi data vanzarii.
ART. 31
(1) Oferta de cumparare prin subscriptie publica cuprinde obligatoriu urmatoarele:
– emisiunea pentru care este prezentata oferta;
– data completarii;
– valoarea totala subscrisa;
– defalcarea sumei totale subscrise in suma solicitata in cont propriu si suma solicitata in contul clientilor;
– elemente de identificare a dealerului primar, denumirea si sediul social, semnaturile autorizate si stampila oficiala etc.;
– numarul contului curent si numarul contului de evidenta a titlurilor de stat.
(2) Ofertele pot fi transmise prin modalitatile considerate acceptabile de catre administratorul de piata (sistem electronic, SWIFT, plic sigilat etc.), procedura de subscriptie urmand a fi prezentata in reglementari specifice.
ART. 32
(1) Ofertele de subscriere depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participantilor.
(2) Ofertele de cumparare trebuie sa indice o valoare care sa fie multiplu al valorii nominale a unui titlu de stat.
ART. 33
(1) Sedinta de subscriptie incepe la ora 13,00 in ultima zi a perioadei de subscriere, in prezenta membrilor comisiei, daca nu se specifica altfel in documentele de lansare a emisiunii.
(2) Membrii comisiei verifica existenta elementelor prevazute la art. 31.
(3) Ofertele de cumparare care nu indeplinesc conditiile stabilite prin prezentul regulament sunt respinse.
(4) Presedintele comisiei poate decide, de comun acord cu dealerul primar, rectificarea pe loc a erorilor de forma si validarea ofertei. Acordul dealerului primar poate fi comunicat telefonic, cu conditia confirmarii in scris in cursul sedintei de subscriere.
ART. 34
(1) Secretarul comisiei, impreuna cu membrii specialisti, intocmeste centralizatorul ofertelor de cumparare.
(2) In situatia in care cererile depasesc valoarea emisiunii, toate cererile vor fi acceptate proportional sau, cu acordul Ministerului Finantelor Publice, emisiunea poate fi majorata.
(3) Titlurile de stat ramase nesubscrise pana la ora 12,00 a ultimei zile din perioada de subscriere se anuleaza si emisiunea se inchide la valoarea subscrisa.

SECTIUNEA a 4-a
Decontarea operatiunilor de piata primara

ART. 35
(1) Rezultatele licitatiei, inclusiv cele aferente sesiunii de oferte necompetitive, precum si cele ale subscriptiei publice, dupa caz, sunt transmise Sistemului de depozitare si decontare a titlurilor de stat, SaFIR.
(2) Decontarea operatiunilor cu titluri de stat derulate pe piata primara a titlurilor de stat si plata obligatiilor financiare ale emitentului se efectueaza in conformitate cu regulile Sistemului de depozitare si decontare a titlurilor de stat – SaFIR, ale Sistemului cu decontare bruta in timp real – ReGIS, precum si cu celelalte reglementari in domeniu ale Bancii Nationale a Romaniei.
(3) In situatia nerespectarii termenului de decontare a rezultatelor licitatiei/sesiunii de oferte necompetitive/subscriptiei, pentru fiecare zi de intarziere, dealerul primar si/sau participantii cu cont de decontare in ReGIS, care acceseaza piata primara printr-un dealer primar, sunt obligati la plata unei dobanzi penalizatoare, calculata zilnic, la nivelul ratei dobanzii de adjudecare/subscriere plus nivelul ratei de referinta pentru depozitele interbancare atrase pe termen overnight in moneda in care titlurile sunt denominate, respectiv: ROBOR-ON pentru titlurile in lei, EURIBOR-ON pentru titlurile denominate in EUR si LIBOR-ON pentru titlurile denominate in USD, aferente fiecarei zile din perioada de intarziere.
(4) Sumele incasate in lei se vor vira in contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis in ReGIS; sumele incasate in valuta se vor vira in contul de valuta corespunzator deschis de Ministerul Finantelor Publice la Banca Nationala a Romaniei.

CAPITOLUL IV
Monitorizarea si evaluarea performantei dealerilor primari

ART. 36
In vederea monitorizarii si evaluarii activitatii dealerilor primari, se infiinteaza un comitet de evaluare format din 2 reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice si 2 reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei.
ART. 37
(1) Comitetul de evaluare urmareste respectarea prevederilor prezentului regulament, prin evaluarea performantei dealerilor primari, avand la baza urmatoarele criterii:
– activitatea pe piata primara – 40 de puncte;
– activitatea pe piata secundara – 50 de puncte;
– criterii calitative – 10 puncte.
(2) Rezultatul final obtinut de fiecare dealer primar se determina prin insumarea punctajelor obtinute la fiecare dintre cele 3 criterii, iar clasamentul se stabileste prin ierarhizare in ordine descrescatoare dupa punctajul obtinut. Numarul maxim de puncte ce poate fi realizat de un dealer primar este 100.

SECTIUNEA 1
Activitatea pe piata primara

ART. 38
Evaluarea activitatii desfasurate de dealerii primari pe piata primara are la baza urmatorii indicatori:
a) ponderea in valoarea totala adjudecata a titlurilor de stat emise pe termen mediu si lung – 20 de puncte:
(i) se calculeaza ca raport intre valoarea ponderata a titlurilor de stat pe termen mediu si lung adjudecate in nume propriu de dealerul primar si totalul valorii ponderate adjudecate de catre Ministerul Finantelor Publice, aferenta emisiunilor de titluri de stat pe termen mediu si lung, emise pe piata interna si denominate in moneda nationala si/sau straina;
(ii) in cazul in care niciun dealer primar nu obtine un procentaj mai mare sau egal cu 10%, primul clasat primeste 20 de puncte, iar toti ceilalti dealeri primesc intre 0 si 20 de puncte raportat la performanta celui mai bine clasat dealer primar;
(iii) in cazul in care unul sau mai multi dealeri primari obtin un procentaj mai mare sau egal cu 10%, toti cei care depasesc nivelul de 10% vor primi 20 de puncte; ceilalti dealeri primari vor primi intre 0 si 20 de puncte raportat la valoarea ce corespunde cu 10% din totalul valorii adjudecate;
(iv) dealerii primari care obtin un procentaj mai mic decat valoarea minima impusa, conform art. 7 alin. (1) lit. b), nu vor primi niciun punct;
b) ponderea in valoarea totala adjudecata a certificatelor de trezorerie cu discont – 10 puncte:
(i) se calculeaza ca raport intre valoarea ponderata a certificatelor de trezorerie cu discont adjudecate in nume propriu de dealerul primar si totalul valorii ponderate adjudecate de Ministerul Finantelor Publice, aferenta certificatelor de trezorerie cu discont emise pe piata interna si denominate in moneda nationala si/sau straina;
(ii) in cazul in care niciun dealer primar nu obtine un procentaj mai mare sau egal cu 10%, primul clasat primeste 10 puncte, iar toti ceilalti dealeri primesc intre 0 si 10 puncte raportat la performanta celui mai bine clasat dealer primar;
(iii) in cazul in care unul sau mai multi dealeri primari obtin un procentaj mai mare sau egal cu 10%, toti cei care depasesc nivelul de 10% vor primi 10 puncte; ceilalti dealeri primari vor primi intre 0 si 10 puncte raportat la valoarea ce corespunde cu 10% din totalul valorii adjudecate;
(iv) dealerii primari care obtin un procentaj mai mic decat valoarea minima impusa, conform art. 7 alin. (1) lit. b), nu vor primi niciun punct;
c) rata de acceptare a ofertelor competitive – 5 puncte:
(i) se calculeaza ca medie aritmetica, la nivelul perioadei analizate, a ratelor de acceptare inregistrate la fiecare dintre licitatiile de titluri de stat organizate in perioada respectiva;
(ii) ratele de acceptare inregistrate la fiecare dintre licitatiile de titluri de stat reprezinta raportul dintre valoarea nominala adjudecata in nume propriu aferenta ofertelor de cumparare competitive si totalul ofertelor de cumparare competitive subscrise in nume propriu in cadrul emisiunii;
(iii) dealerul primar care inregistreaza cea mai mare rata de acceptare a ofertelor competitive plasate va primi 5 puncte; ceilalti dealeri primari vor primi intre 0 si 5 puncte raportat la performanta celui mai bine clasat dealer primar;
d) regularitatea adjudecarii intr-un procent de minimum 2% la emisiunile de titluri de stat – 5 puncte:
(i) sunt luate in considerare toate emisiunile de titluri de stat plasate de Ministerul Finantelor Publice pe piata interna in perioada analizata, denominate in moneda nationala si/sau straina, in care dealerul primar a adjudecat in nume propriu minimum 2% din valoarea totala adjudecata de catre Ministerul Finantelor Publice aferenta respectivei emisiuni de titluri de stat;
(ii) punctajul maxim este obtinut de dealerul primar care a adjudecat in nume propriu minimum 2% din valoarea totala adjudecata de catre Ministerul Finantelor Publice la toate emisiunile de titluri de stat organizate in perioada analizata; in caz contrar, dealerii primari sunt evaluati in mod relativ, raportand numarul de emisiuni in care au intrunit criteriul de mai sus la numarul total de emisiuni de titluri de stat organizate in perioada analizata.

SECTIUNEA a 2-a
Activitatea pe piata secundara

ART. 39
Evaluarea activitatii desfasurate de dealerii primari pe piata secundara are la baza urmatorii indicatori:
a) ponderea totala a tranzactiilor cu titluri de stat derulate pe piata locala – 35 de puncte:
(i) se calculeaza ca raport intre valoarea de decontare ponderata a tranzactiilor de vanzare si cumparare cu titluri de stat emise pe piata locala, denominate in moneda nationala si/sau straina, efectuate in nume propriu pe piata secundara a titlurilor de stat, si totalul valorii de decontare ponderate a tranzactiilor de vanzare si cumparare cu titluri de stat emise pe piata locala, denominate in moneda nationala si/sau straina, derulate pe piata secundara in perioada analizata;
(ii) calculul se efectueaza separat pentru fiecare categorie de titluri de stat, prin raportare la volumul total de tranzactionare aferent categoriei respective, dupa cum urmeaza:
_________________________________________________
| Categorie | Punctaj |
|_______________________________________|_________|
| Titluri emise pe termen mediu si lung |20 |
|_______________________________________|_________|
| Certificate de trezorerie cu discont |15 |
|_______________________________________|_________|

(iii) tranzactiile de tip repo, reverse repo, sell/buy-back, respectiv buy/sell-back sunt excluse din calcul, precum si toate tranzactiile de sens contrar derulate pe aceeasi emisiune de titluri de stat si cu acelasi client, pentru care diferenta de pret este de maximum 10 puncte de baza in pret;
(iv) in scopul determinarii indicatorului pentru o anumita perioada, data de referinta luata in calcul va fi cea a decontarii tranzactiei;
(v) pentru tranzactiile cu titluri de stat in valuta, calculele se vor efectua la cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil in ziua decontarii tranzactiei respective;
(vi) coeficientii de ponderare sunt cei prevazuti la art. 7;
(vii) tranzactiile realizate cu contrapartide, altele decat dealerii primari, vor avea atasat un coeficient de multiplicare de doua ori mai mare decat cel aferent tranzactiilor derulate cu dealerii primari;
(viii) dealerul primar cu cel mai mare procentaj in cadrul unei categorii de titluri de stat primeste punctajul maxim aferent categoriei respective; toti ceilalti dealeri primari sunt punctati raportat la procentajul celui mai performant dealer, pentru fiecare categorie in parte;
(ix) dealerii primari care au un procentaj mai mic de 2% in cadrul unei categorii nu vor primi niciun punct la categoria respectiva;
b) numarul mediu zilnic al seriilor de titluri de stat tranzactionate – 10 puncte:
(i) reprezinta numarul mediu zilnic al seriilor de titluri de stat emise pe termen mediu si lung pe piata locala, denominate in moneda nationala si/sau straina, tranzactionate in nume propriu de dealerul primar;
(ii) sunt luate in considerare doar acele serii de titluri unde valoarea tranzactionata in nume propriu reprezinta minimum 2% din volumul total tranzactionat pe seria respectiva in cadrul zilei;
(iii) sunt excluse tranzactiile de tip repo/reverse repo, buy/sell-back, respectiv sell/buy-back, precum si toate tranzactiile de sens contrar derulate pe aceeasi emisiune de titluri de stat si cu acelasi client, pentru care diferenta de pret este de maximum 10 puncte de baza in pret.;
(iv) dealerul primar cu cea mai buna performanta primeste 10 puncte; toti ceilalti dealeri primari primesc intre 0 si 10 puncte raportat la performanta celui mai bine clasat dealer primar;
c) ponderea tranzactiilor reversibile realizate – 5 puncte:
(i) se calculeaza ca raport intre valoarea ponderata a tranzactiilor de tip repo, reverse repo, sell-buy back, buy-sell back realizate de dealerul primar in nume propriu si valoarea ponderata totala a tranzactiilor de acest tip derulate in perioada de calcul;
(ii) sunt excluse din calcul tranzactiile realizate in relatia cu Banca Nationala a Romaniei, precum si operatiunile reversibile efectuate in cadrul aceleiasi zile;
(iii) in scopul determinarii acestui indicator pentru o anumita perioada, data de referinta luata in calcul va fi cea a decontarii primului pas al tranzactiei;
(iv) dealerul primar cu cea mai buna performanta primeste 5 puncte; toti ceilalti dealeri primari primesc intre 0 si 5 puncte raportat la performanta celui mai bine clasat dealer primar.

SECTIUNEA a 3-a
Criterii calitative

ART. 40
Evaluarea aspectelor calitative ale activitatii derulate de dealerii primari se realizeaza individual pentru fiecare dealer si are la baza urmatoarele criterii:
a) activitatea derulata pe piata primara si secundara – 5 puncte:
(i) contributia la derularea in siguranta a operatiunilor pe piata primara si secundara, precum si corelarea opiniilor exprimate cu modalitatea de a actiona in cadrul operatiunilor derulate;
(ii) conformarea cu reglementarile legale privind piata primara si secundara a titlurilor de stat;
(iii) conformarea cu standardele de integritate si etica profesionala promovate de Asociatia “A.C.I. Romania – Asociatia Pietelor Financiare” prin Codul de conduita (ACI Model Code);
(iv) performanta operationala a activitatii desfasurate pe piata primara si secundara a titlurilor de stat;
b) activitatea de marketing si distributie a titlurilor de stat – 5 puncte:
(i) emiterea de rapoarte de analiza si cercetare pentru clienti privind piata titlurilor de stat, finantele publice si situatia macroeconomica;
(ii) eforturile depuse pentru largirea si diversificarea bazei de clienti ce investesc in titluri de stat romanesti;
(iii) participarea la actiuni comune cu Ministerul Finantelor Publice privind promovarea titlurilor de stat (seminare, conferinte, roadshow-uri etc.).
ART. 41
(1) Pozitionarea in clasamentul anual al dealerilor primari, realizat in functie de performanta acestora, este criteriul dupa care se stabileste prelungirea valabilitatii statutului pentru urmatorul an calendaristic.
(2) Comitetul de evaluare poate decide incetarea valabilitatii statutului de dealer primar pentru dealerii care se situeaza pe ultimele doua locuri ale clasamentului si/sau inlocuirea acestora cu alte entitati, conform prevederilor art. 6.
ART. 42
(1) Criteriile de evaluare pentru potentialii noi dealeri primari se bazeaza numai pe activitatea derulata in nume propriu pe piata primara si secundara a titlurilor de stat, respectand aceeasi modalitate de calcul ca si in cazul dealerilor primari existenti, fiind excluse criteriile calitative.
(2) In urma evaluarii se va intocmi un clasament al potentialilor noi dealeri primari.

CAPITOLUL V
Sanctiuni

ART. 43
In cazul nerespectarii de catre dealerii primari a prevederilor prezentului regulament, Banca Nationala a Romaniei va aplica sanctiuni in conformitate cu prevederile art. 57 din Legea 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei.
ART. 44
In situatia deschiderii procedurii de insolventa si/sau a nerespectarii prevederilor art. 5 si 6, Banca Nationala a Romaniei poate retrage calitatea de dealer primar si/sau poate suspenda pe o perioada de maximum 90 de zile calendaristice dreptul de acces in nume propriu pe piata primara.
ART. 45
(1) In cazul retragerii calitatii de dealer primar, Banca Nationala a Romaniei va lua urmatoarele masuri:
a) va interzice accesul pe piata primara a titlurilor de stat de la data notificarii privind deschiderea procedurii de insolventa sau in orice alt caz de retragere a calitatii de dealer primar, cu exceptia ofertelor de cumparare la licitatie/subscriptie depuse anterior momentului primirii notificarii respective;
b) va notifica ceilalti participanti, precum si autoritatea de reglementare si supraveghere competenta.
(2) Retragerea dreptului de acces pentru societatile de servicii de investitii financiare se va face dupa consultarea cu Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

CAPITOLUL VI
Comisioane pentru operatiuni cu titluri de stat derulate pe piata primara

ART. 46
(1) Nivelul fix al comisioanelor incasate de Banca Nationala a Romaniei pentru operatiunile cu titluri de stat pe piata primara este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.
(2) Nivelul comisioanelor incasate de Banca Nationala a Romaniei pentru operatiunile cu titluri de stat pe piata primara face obiectul reevaluarii anuale in conformitate cu reglementarile in vigoare. Comisioanele aplicate acestor operatiuni pot fi modificate de Banca Nationala a Romaniei prin regulament, ce se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 47
Institutiile care detin calitatea de dealer primar la momentul intrarii in vigoare a prezentului regulament isi mentin aceasta calitate, urmand a fi evaluate pe baza noilor criterii incepand cu anul 2013.
ART. 48
Dealerii primari colaboreaza cu Ministerul Finantelor Publice dupa cum urmeaza:
a) ofera consultanta Ministerului Finantelor Publice, respectiv furnizeaza date si analize privind conditiile de piata, incluzand opiniile primite din partea clientilor;
b) asigura accesul la rapoartele de analiza emise de propriile departamente de cercetare cu relevanta in privinta pietei titlurilor de stat si a activitatii de administrare a datoriei publice: rapoarte privind politica monetara, situatia macroeconomica si financiara, piata instrumentelor cu venit fix, strategii de alocare pe plase de active etc., atat la nivel local, cat si international;
c) incurajeaza schimbul de informatii, resurse tehnice si umane pe teme precum administrarea portofoliului, tehnici de administrare a riscului etc.;
d) ofera recomandari privind amendamente legislative;
e) colaboreaza in alte operatiuni de administrare a datoriei publice derulate de Ministerul Finantelor Publice;
f) ofera cotatii pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate, ce pot fi ferme sau indicative, in functie de existenta cadrului contractual necesar si a liniilor de tranzactionare bilaterale.
ART. 49
Dealerii primari au obligatia de a prezenta Bancii Nationale a Romaniei orice informatii si/sau documente solicitate in legatura cu activitatea derulata pe aceasta piata.
ART. 50
Dealerii primari care se situeaza in mod constant in topul clasamentului:
a) vor primi punctaj maxim pentru criteriul referitor la activitatea pe piata primara pentru selectia administratorului sau a intermediarului pentru emisiunile realizate pe pietele externe;
b) vor fi invitati sa participe la promovarea emisiunilor destinate pietelor externe, alaturi de reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei si/sau ai Ministerului Finantelor Publice;
c) vor fi invitati sa participe la consultari pe teme privind strategia de administrare a datoriei publice sau politica de emisiune;
d) vor putea primi premii anuale decernate de ACI pentru recunoasterea performantelor;
e) vor beneficia de alte activitati de promovare (Bloomberg, conferinte etc.).
ART. 51
(1) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Ministerului Finantelor Publice, va incuraja infiintarea de asociatii profesionale, in scopul ridicarii standardelor profesionale, stabilirea si impunerea unor reguli de conduita si etica profesionala in desfasurarea operatiunilor pe piata primara a titlurilor de stat.
(2) Codurile de conduita avizate de Banca Nationala a Romaniei sunt obligatorii pentru participantii pe piata primara.
ART. 52
In situatia in care se produc modificari in structura dealerilor primari in perioada evaluata, cu implicatii asupra capacitatii de finantare a Ministerului Finantelor Publice, comitetul de evaluare poate decide acceptarea unor noi dealeri primari inaintea perioadei standard prevazute la art. 8, in conditiile respectarii prevederilor prezentului regulament.
ART. 53
Banca Nationala a Romaniei, in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentului regulament in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, va emite norme in aplicarea acestuia.
ART. 54
(1) Prezentul regulament intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2013, data de la care se abroga Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 882 din 30 septembrie 2005, precum si Normele Bancii Nationale a Romaniei 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 30 din 12 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close