DCC 410/2012. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. (1) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2012 a fost publicata DCC 410/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 210 alin. (1) lit. e), art. 215 alin. (3), art. 216, art. 217 alin. (1) si alin. (3) lit. a) si k) si art. 219 lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si art. 91 alin. (1) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 210 alin. (1) lit. e), art. 215 alin. (3), art. 216, art. 217 alin. (1) si alin. (3) lit. a) si k) si art. 219 lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si art. 91 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Niculina Toader in Dosarul nr. 4.430/114/2009 al Curtii de Apel Ploiesti – Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 779D/2011.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 30 mai 2011, pronuntata in Dosarul nr. 4.430/114/2009, Curtea de Apel Ploiesti – Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 210 alin. (1) lit. e), art. 215 alin. (3), art. 216, art. 217 alin. (1) si alin. (3) lit. a) si k) si art. 219 lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si art. 91 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Niculina Toader.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, intrucat nu definesc in ce consta “pachetul de servicii minimale”, neexistand o contraechivalenta a platilor solicitate de casele de asigurari pentru aceste servicii, ce ar trebui sa echivaleze cu cotele de 6,5%, respectiv 5,5%.
Prin aplicarea acestor cote procentuale, liber-profesionistilor li se impune o plata dubla; prin sistemul de coplata se impune o plata dubla si se ajunge la o imbogatire fara just temei pentru casele de asigurari de sanatate, fiind incalcat dreptul de proprietate garantat de prevederile constitutionale ale art. 44. In continuare, arata ca dispozitiile art. 91 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala incalca prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie. Curtea de Apel Ploiesti – Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca pretinsele critici de neconstitutionalitate sustinute de catre autoarea exceptiei de neconstitutionalitate vizeaza obligatia sa, in calitate de avocat, de a contribui la sistemul public de asigurari sociale de sanatate. Sub acest aspect, Curtea Constitutionala a mai fost sesizata cu exceptii de neconstitutionalitate a altor dispozitii din Legea nr. 95/2006, ce au fost respinse prin deciziile nr. 125/2007, nr. 334/2009, nr. 428/2009, nr. 446/2009, nr. 775/2009 si nr. 1.011/2009.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta dispozitiile art. 210 alin. (1) lit. e), art. 215 alin. (3), art. 216, art. 217 alin. (1) si alin. (3) lit. a) si k) si art. 219 lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, si art. 91 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007.
Aceste texte de lege au urmatorul continut:
– Art. 210 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 95/2006: “(1) In intelesul prezentului titlu, termenii si notiunile folosite au urmatoarele semnificatii: […]
e) pachetul minimal de servicii – se acorda persoanelor care nu fac dovada calitatii de asigurat si cuprinde servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential edemo-epidemic, inclusiv cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala, stabilite prin contractul-cadru;”;
– Art. 215 alin. (3) din Legea nr. 95/2006: “Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din agricultura si silvicultura, venituri din cedarea folosintei bunurilor, din dividende si dobanzi, din drepturi de proprietate intelectuala sau alte venituri care se supun impozitului pe venit sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate cu care au incheiat contractul de asigurare declaratii privind obligatiile fata de fond.”;
– Art. 216 din Legea nr. 95/2006: “In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate fondului de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, CNAS, prin casele de asigurari sau persoane fizice ori juridice specializate, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului fondului si a majorarilor de intarziere in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”;
– Art. 217 alin. (1) si alin. (3) lit. a) si lit. k) din Legea nr. 95/2006: “(1) Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza in conditiile prezentei legi. (…)
(3) Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la:
a) pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate; (…)
k) coplata pentru unele servicii medicale.”;
– Art. 219 lit. g) din Legea nr. 95/2006: “Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de drepturile prevazute la art. 218 sunt urmatoarele: (…)
g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru si prin normele de aplicare a acestuia;”;
– Art. 91 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003: “Dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 5 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel.”
In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii, art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privata si art. 139 alin. (3) referitoare la impozite, taxe si alte contributii.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca aceasta a fost ridicata intr-o cauza ce are ca obiect solutionarea unui recurs impotriva unei sentinte pronuntate de Tribunalul Buzau prin care a fost admisa contestatia autoarei exceptiei, fiind exonerata de plata sumei de 14.849 lei, reprezentand contributia de asigurare de sanatate si dobanda aferenta.
De asemenea, Curtea retine ca dispozitiile art. 210 alin. (1) lit. e) si ale art. 217 alin. (1) si alin. (3) lit. a) si k) din Legea nr. 95/2006 se refera la semnificatia unor termeni si notiuni folosite in lege, precum pachetul minimal de servicii, si la dreptul asiguratilor la un pachet de servicii de baza in conditiile legii.
Astfel, Curtea constata ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 210 alin. (1) lit. e) si ale art. 217 alin. (1) si alin. (3) lit. a) si k) din Legea nr. 95/2006 nu respecta exigentele prevazute de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, care prevad ca instanta de contencios constitutional decide “asupra exceptiilor (…), care are legatura cu solutionarea cauzei (…)”.
Asa fiind, in temeiul art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea va respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 210 alin. (1) lit. e) si ale art. 217 alin. (1) si alin. (3) lit. a) si k) din Legea nr. 95/2006.
In ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a art. 215 alin. (3), art. 216 si art. 219 lit. g) din Legea nr. 95/2006, Curtea constata ca, in esenta, autoarea acesteia este nemultumita de obligatia ce ii revine de a plati contributia la fondul asigurarilor sociale de sanatate.
Referitor la acest aspect, instanta de contencios constitutional a retinut ca obligativitatea platii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate trebuie analizata in legatura cu un alt principiu ce sta la baza acestui sistem, anume cel al solidaritatii. Astfel, datorita solidaritatii celor care contribuie, acest sistem isi poate realiza obiectivul principal, respectiv cel de a asigura un minimum de asistenta medicala pentru populatie, inclusiv pentru acele categorii de persoane care se afla in imposibilitatea de a contribui la constituirea fondurilor de asigurari de sanatate.
Atat principiul obligativitatii, cat si cel al solidaritatii reprezinta o expresie a prevederilor constitutionale care reglementeaza ocrotirea sanatatii, precum si a celor care consacra obligatia statului de a asigura protectia sociala a cetatenilor.
Totodata, este firesc ca valoarea contributiei sa difere de la persoana la persoana, in functie de cuantumul veniturilor realizate. Aceasta diferenta este rezonabila si justificata de situatia obiectiv deosebita in care se afla persoanele care realizeaza venituri mai mari fata de cele ale caror venituri sunt mai reduse, precum si de principiul solidaritatii si subsidiaritatii in colectarea si utilizarea fondurilor, aplicabil in materia asigurarilor sociale de sanatate.
De asemenea, Curtea a retinut ca principiul constitutional al asezarii juste a sarcinilor fiscale pentru suportarea cheltuielilor publice impune diferentierea contributiei persoanelor care realizeaza venituri mai mari. De altfel, cota de contributie, exprimata procentual, este unica, neavand caracter progresiv, astfel ca diferenta valorica a contributiei este determinata de nivelul diferit al venitului.
In sfarsit, Curtea a statuat ca legiuitorul, avand in vedere situatia specifica a diferitelor categorii de persoane asigurate, in functie de provenienta veniturilor, a inteles sa instituie un tratament juridic diferentiat sub aspectul veniturilor in raport cu care se stabileste contributia lunara.
In acest sens s-a pronuntat Curtea, de exemplu, prin Decizia nr. 1.011 din 7 iulie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 6 august 2009, Decizia nr. 934 din 14 decembrie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2007, si Decizia nr. 243 din 17 februarie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 3 mai 2011.
In ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, Curtea constata ca instanta de contencios constitutional a statuat de nenumarate ori in sensul ca aceste dispozitii sunt constitutionale. Exemple in acest sens sunt Decizia nr. 838 din 24 iunie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 566 din 11 august 2010, Decizia nr. 258 din 16 martie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 338 din 21 mai 2010, si Decizia nr. 248 din 16 martie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2010.
Intrucat nu au intervenit elemente noi de natura sa determine o reconsiderare a acestei jurisprudente, atat considerentele acelei decizii, cat si solutia pronuntata isi pastreaza valabilitatea si in prezenta cauza.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 210 alin. (1) lit. e) si ale art. 217 alin. (1) si alin. (3) lit. a) si k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Niculina Toader in Dosarul nr. 4.430/114/2009 al Curtii de Apel Ploiesti – Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal.
2. Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. (3), art. 216 si art. 219 lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si ale art. 91 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de acelasi autor in acelasi dosar al aceleiasi instante.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 3 mai 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close