Normele privind atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor fizice si autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor financiari

In M. Of. nr. 543 din 3 august 2012 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 16/2012 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor fizice si autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor financiari.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele privind atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor fizice si autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor financiari, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Departamentul servicii pentru membri, Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari si Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din Romania vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART. 3
La data aprobarii prezentei hotarari se abroga:
– Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor din Romania nr. 3/2001 pentru incadrarea membrilor acesteia in categoria de auditori financiari neactivi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 17 aprilie 2001;
– Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 68bis/2006*) privind aprobarea procedurii de inregistrare a auditorilor financiari activi ca Persoane Fizice Autorizate;
– Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 159/2010*) privind adoptarea Procedurilor prin care se aduce un ultim omagiu auditorilor financiari decedati si sunt scosi din Registrul public electronic;
– Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 160/2010*) privind aprobarea Procedurilor de reatribuire a calitatii de membru al Camerei persoanelor care au renuntat sau carora li s-a retras aceasta calitate;
– Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 165/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea firmelor de audit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 762 din 16 noiembrie 2010;
– Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 180/2010 pentru aprobarea codurilor CAEN care pot fi inscrise in obiectul de activitate al societatilor care solicita inscrierea sau mentinerea in Registrul public al auditorilor financiari – persoane juridice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 din 7 octombrie 2010;
– Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 188/2010 privind adoptarea procedurilor Departamentului de servicii pentru membri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 13 ianuarie 2011;
– Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 208/2011**) pentru completarea Procedurilor privind actualizarea informatiilor din Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice.
————
*) Hotararile Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 68 bis/2006, nr. 159/2010 si nr. 160/2010 nu au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
**) Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 208/2011 nu a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 4
Prezenta hotarare se comunica spre aprobare Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar.
ART. 5
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME
privind atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor fizice si autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor financiari

ART. 1
Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in cele ce urmeaza Camera, stabileste Normele privind atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor fizice si autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor financiari.

CAPITOLUL I
Atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor fizice din Registrul public al auditorilor financiari

A. Atribuirea calitatii de membru al Camerei

Procedura privind atribuirea calitatii de membru al Camerei persoanelor fizice
ART. 2
(1) Persoanele fizice care indeplinesc cerintele legale pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei si auditorii financiari care au obtinut calificarea profesionala in alt stat membru al UE sau apartinand Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana sau in terte tari si care au fost aprobati ca auditori financiari in Romania, potrivit prevederilor legale existente, trebuie sa depuna la Departamentul servicii pentru membri urmatoarele documente:
a) Cerere pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei si pentru inscrierea in Registrul public al auditorilor financiari – persoane fizice, datata si semnata (anexa nr. 1);
b) copia documentului care face dovada achitarii taxei pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei;
c) declaratia privind incadrarea in categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi (anexa nr. 2);
d) copia actului de identitate (conform cu originalul);
e) cazierul judiciar, aflat in termenul legal de valabilitate.
(2) La solicitarea atribuirii calitatii de membru al Camerei, persoana fizica trebuie sa declare, prin completarea declaratiei de incadrare, statutul de auditor financiar activ sau nonactiv, in conditiile legii. Auditorul financiar nonactiv nu are dreptul sa exercite activitatea de audit financiar si niciun fel de activitate specifica auditului financiar. Orice modificare ulterioara a statutului de auditor financiar se va face in conditiile legii si va fi insotita de documente justificative.
(3) Cererile depuse de candidati sunt analizate de catre Departamentul servicii pentru membri, care propune Consiliului Camerei aprobarea sau respingerea acestora.
(4) Consiliul Camerei aproba cererile pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si dispune emiterea unei hotarari privind atribuirea calitatii de membru al Camerei.
(5) Persoana care, din motive intemeiate, nu a depus cererea de atribuire a calitatii de membru al Camerei in termenul de prescriptie de un an prevazut de dispozitiile legale poate solicita Consiliului Camerei repunerea in termenul de prescriptie.
(6) Cererea de repunere in termenul de prescriptie poate fi depusa in termen de 30 de zile, socotindu-se din ziua in care persoana fizica a cunoscut sau trebuia sa cunoasca incetarea motivelor care au justificat depasirea termenului de prescriptie.
(7) Departamentul servicii pentru membri comunica spre aprobare Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (CSPAAS) hotararea Consiliului privind atribuirea calitatii de membru al Camerei.
ART. 3
(1) Auditorii financiari din terte tari care solicita atribuirea calitatii de membru al Camerei vor fi acceptati numai in baza unui acord de reciprocitate incheiat intre Camera si alte organisme profesionale, membre ale Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC), dupa parcurgerea etapelor stabilite in protocoalele intocmite cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Auditorii financiari din terte tari se vor inscrie in Registrul public al auditorilor financiari, in conditiile legii.

B. Inscrierea persoanelor fizice in Registrul public al auditorilor financiari

Procedura privind inscrierea persoanelor fizice in Registrul public al auditorilor financiari
ART. 4
(1) Se inscriu in Registrul public al auditorilor financiari numai persoanele fizice carora le-a fost atribuita calitatea de membru al Camerei si au fost aprobate de CSPAAS.
(2) In urma aprobarii hotararii Consiliului Camerei privind atribuirea calitatii de membru al Camerei, comunicata organismului de supraveghere in conditiile art. 2 alin. (7), Departamentul servicii pentru membri va efectua inscrierile in Registrul public al auditorilor financiari. In acest sens Departamentul servicii pentru membri va efectua urmatoarele activitati:
a) inregistreaza noul membru in Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care sta la baza generarii Registrului public al auditorilor financiari – persoane fizice si Registrului public electronic al auditorilor financiari – persoane fizice;
b) pregateste documentatia necesara si intreprinde demersurile necesare emiterii certificatului, carnetului si parafei de membru al Camerei.
ART. 5
(1) In situatia in care un auditor financiar pierde documentele eliberate de Camera (certificat, carnet), acesta va trebui sa declare pierderea documentelor intr-un cotidian national si va depune la sediul Camerei o cerere pentru eliberarea unor duplicate pentru documentele pierdute.
(2) Cererea va fi insotita de copia de pe anuntul publicat in ziar.
(3) Camera va considera nule documentele pierdute si va elibera auditorului financiar duplicate ale certificatului si carnetului.
ART. 6
(1) In situatia in care un auditor financiar pierde stampila de membru eliberata de Camera, acesta va trebui sa declare pierderea intr-un cotidian national si va depune la sediul Camerei o cerere pentru eliberarea unei noi stampile.
(2) Cererea va fi insotita de copia de pe anuntul publicat in ziar.
(3) Camera va considera nula stampila pierduta, precum si documentele existente (certificat si carnet) care se vor preda Departamentului servicii pentru membri, odata cu cererea, si se vor anula.
(4) Camera va elibera auditorului financiar certificatul, carnetul si stampila, cu un nou numar unic din Registrul public al auditorilor financiari.

C. Evidenta persoanelor fizice, membre CAFR

c.1. Viza anuala
ART. 7
(1) Auditorul financiar, activ sau nonactiv, vizeaza anual carnetul de membru al Camerei. Viza anuala este valabila pana la data de 31 martie a anului urmator.
(2) Pentru obtinerea vizei anuale, auditorul financiar membru al Camerei trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte:
a) sa achite la zi cotizatia fixa si variabila, atat pentru activitatea desfasurata in calitate de persoana fizica, cat si pentru activitatea desfasurata in calitate de asociat/administrator in cadrul unei societati de audit, membra a Camerei;
b) sa aiba completat si transmis, la zi, Raportul anual de activitate/Declaratia anuala fara activitate, pentru anul precedent, pentru activitatea desfasurata in calitate de persoana fizica, cat si pentru activitatea desfasurata in calitate de asociat/administrator in cadrul unei societati de audit, membra a Camerei;
c) sa indeplineasca la zi cerintele de pregatire profesionala;
d) sa faca dovada asigurarii pentru risc profesional pentru activitatea desfasurata in calitate de auditor financiar.
(3) Raportul anual de activitate sau Declaratia anuala fara activitate se completeaza si se transmite Camerei doar de catre auditorii financiari activi, pana la data de 31 martie a fiecarui an, pentru activitatea desfasurata in calitate de auditor financiar in anul anterior. Auditorii financiari nonactivi nu au obligatia de a completa Raportul anual de activitate sau Declaratia anuala fara activitate.
(4) Raportul anual de activitate sau Declaratia anuala fara activitate sunt date pe propria raspundere a auditorului financiar, iar orice informatie eronata sau neconforma cu realitatea va atrage raspunderea disciplinara a auditorului financiar. De asemenea, pentru falsul in declaratii auditorul financiar va raspunde penal, conform legii.
(5) Rectificarea datelor cuprinse in Raportul anual de activitate sau in Declaratia anuala fara activitate se poate face in termen de 60 de zile lucratoare de la data inregistrarii la Camera a acestor documente. Prin exceptie de la aceasta regula, se mai pot face rectificari la continutul Raportului anual de activitate cu ocazia efectuarii revizuirilor privind controlul calitatii, ca urmare a constatarilor echipei de inspectie din cadrul Departamentului de monitorizare si competenta profesionala.

c.2. Evidenta persoanelor fizice in perioada in care detin calitatea de membru al Camerei si sunt inscrise in Registrul public al auditorilor financiari.
ART. 8
Modificarile intervenite in evidentele auditorilor financiari persoane fizice trebuie comunicate in scris Departamentului servicii pentru membri, pentru a actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care sta la baza generarii Registrului public al auditorilor financiari – persoane fizice si a Registrului public electronic al auditorilor financiari – persoane fizice. Astfel:
a) Schimbarea calitatii declarate, de auditor financiar activ sau nonactiv, se face la cererea persoanei in cauza si se comunica in scris Camerei in termen de 10 zile de la modificarea situatiei existente anterior.
b) Membrii Camerei, persoane fizice, sunt obligati sa transmita in termen de 10 zile lucratoare, de la data la care are loc modificarea, notificari in legatura cu: schimbarea numelui; schimbarea adresei ori a adresei de corespondenta; orice modificare privind statutul de angajat, asociat sau administrator al unei societati de audit financiar ori de persoana fizica autorizata; orice alte date care se refera la calitatea de membru al Camerei.
c) Membrii Camerei, persoane fizice, sunt obligati sa notifice Camerei, in termen de 10 zile lucratoare de la data la care au loc, producerea unor evenimente semnificative in activitatea acestora, mentionand toate informatiile corespunzatoare cu privire la: aplicarea unor sanctiuni disciplinare de catre o autoritate legala sau un alt organism profesional al carui membru este persoana in cauza; orice condamnare penala definitiva pronuntata de instantele competente din tara sau din strainatate impotriva persoanei respective pentru infractiuni savarsite in exercitiul profesiei de auditor financiar; punerea in miscare a actiunii penale sau trimiterea in judecata pentru fapte savarsite in exercitiul profesiei de auditor financiar; orice alte informatii solicitate de Camera pentru evaluarea reputatiei profesionale si etice a auditorului financiar.
d) In cazul in care apar orice modificari ale informatiilor cuprinse in Registrul public al auditorilor financiari, auditorii statutari au obligatia notificarii Camerei in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia acestora.
e) Auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, care doresc sa se suspende sau sa renunte la calitatea de membru al Camerei, notifica acest lucru Consiliului Camerei. Notificarea se face in scris si produce efecte, in baza aprobarii Consiliului Camerei, incepand cu data depunerii cererii la sediul Camerei.

c.3. Evidenta auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, pentru care exista o hotarare de sanctionare ramasa definitiva de suspendare a activitatii, in conditiile legii
ART. 9
(1) Pentru auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, pentru care exista o hotarare de sanctionare ramasa definitiva de suspendare a activitatii, in conditiile legii, Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care sta la baza generarii Registrului public al auditorilor financiari – persoane fizice si a Registrului public electronic al auditorilor financiari – persoane fizice.
(2) Hotararea de sanctionare cu suspendare a auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, va fi transmisa catre CSPAAS in vederea monitorizarii Registrului public al auditorilor financiari – persoane fizice si Registrului public electronic al auditorilor financiari – persoane fizice.
(3) Pe perioada suspendarii, ca urmare a unei sanctiuni, auditorul financiar va respecta obligatiile de membru nonactiv al Camerei, conform legii.
(4) Dupa terminarea perioadei de suspendare, auditorul financiar sanctionat va trece automat la statutul de membru declarat.

D. Suspendarea la cerere a auditorilor financiari, persoane fizice, din Registrul public al auditorilor financiari

d.1. Suspendarea la cerere a auditorilor financiari, persoane fizice, din Registrul public al auditorilor financiari
ART. 10
(1) Membrii Camerei persoane fizice pot solicita suspendarea activitatii, pe o perioada de la unu la 3 ani, astfel:
– suspendarea la cerere pentru auditorii financiari care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului minor. Suspendarea se acorda pentru o perioada de la unu la 2 ani;
– suspendarea la cerere pentru auditorii financiari care sunt pensionati anticipat sau se afla in incapacitate temporara de munca (gradele 1 si 2 de pensionare). Suspendarea se acorda pentru o perioada de la unu la 2 ani;
– suspendarea la cerere pe caz de boala. Suspendarea se acorda pentru o perioada de la unu la 3 ani, in functie de gravitatea bolii;
– suspendarea la cerere pentru somaj. Suspendarea se acorda pe perioada somajului, pentru o perioada de maximum un an.
(2) Auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, care solicita la cerere sa fie suspendati potrivit cazurilor mentionate la alin. (1), notifica acest lucru Consiliului Camerei. Notificarea se face in scris si va fi insotita de copii de pe documentele justificative.
(3) Departamentul servicii pentru membri va inainta Consiliului Camerei cererea de suspendarea a auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, impreuna cu motivul solicitarii suspendarii.
(4) In baza Hotararii Consiliului Camerei, Departamentul servicii pentru membri va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care sta la baza generarii Registrului public al auditorilor financiari – persoane fizice si a Registrului public electronic al auditorilor financiari – persoane fizice.
(5) Hotararea Consiliului Camerei privind suspendarea la cerere a auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, va fi transmisa spre aprobare CSPAAS.
(6) Pe perioada suspendarii, auditorul financiar persoana fizica nu va achita cotizatia fixa in vederea mentinerii in Registrul public al auditorilor financiari, datorata Camerei, si nici nu este obligat sa participe la programul anual de pregatire profesionala.
(7) Pe perioada suspendarii auditorul financiar nu are dreptul sa exercite activitati in calitate de auditor financiar.
(8) Dupa terminarea perioadei de suspendare, auditorul financiar va trece automat la statutul de membru declarat.

E. Retragerea/Radierea persoanelor fizice din Registrul public al auditorilor financiari

e.1. Radierea la cerere a auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, care doresc sa renunte la calitatea de membru al Camerei
ART. 11
(1) Auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, care doresc sa renunte la calitatea de membru al Camerei notifica acest lucru Consiliului Camerei. Notificarea se face in scris si se transmite cu preaviz de 15 zile lucratoare.
(2) Departamentul servicii pentru membri va analiza situatia financiara si disciplinara a solicitantului si va pregati proiectul de hotarare pentru Consiliul Camerei privind radierea la cerere a auditorilor financiari.
(3) Consiliul Camerei poate hotari amanarea incetarii calitatii de membru si, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul public al auditorilor financiari, in urmatoarele situatii:
– existenta unor datorii ale auditorului financiar fata de Camera;
– existenta unor masuri disciplinare impotriva auditorului financiar, aflate in curs de solutionare, potrivit legii;
– existenta unor masuri de monitorizare conform normelor de control al calitatii serviciilor de audit financiar, ca urmare a obtinerii calificativelor D, C, B.
(4) Radierea persoanei fizice din Registrul public al auditorilor financiari se va efectua cu data depunerii cererii la sediul Camerei, in cazul in care persoana nu se afla in una din situatiile prevazute la alin. (3).
(5) Cererea de retragere va fi insotita de certificatul de membru, in original.
(6) Hotararea Consiliului Camerei privind radierea la cerere a auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, va fi transmisa spre aprobare CSPAAS. Ulterior, hotararea se comunica in scris persoanei in cauza, iar Departamentul servicii pentru membri va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care sta la baza generarii Registrului public al auditorilor financiari – persoane fizice si Registrului public electronic al auditorilor financiari – persoane fizice.
(7) Radierea la cerere a auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, va avea consecinte si asupra calitatii de asociat/actionar/administrator in cadrul unei firme de audit, in conditiile Regulamentului de organizare si functionare al Camerei.

e.2. Retragerea calitatii de membru al Camerei prin hotarare a Consiliului
ART. 12
(1) Calitatea de membru al Camerei se retrage prin hotarare a Consiliului in una dintre urmatoarele situatii:
– pierderea calitatii de membru al Camerei;
– neachitarea cotizatiilor si taxelor datorate, precum si neindeplinirea altor obligatii fata de Camera (de exemplu, neparticiparea la programul anual de pregatire profesionala), la termenele stabilite prin hotarari ale Consiliului Camerei, desi au fost notificati despre aceste situatii si li s-a acordat un termen pentru conformare. Pentru aceasta situatie retragerea calitatii de membru se poate realiza prin hotarare a Consiliului Camerei, fara indeplinirea procedurii disciplinare;
– in urma condamnarii definitive a unui auditor financiar pentru infractiune economica. Pentru aceasta situatie retragerea calitatii de membru se poate realiza prin hotarare a Consiliului Camerei, fara indeplinirea procedurii disciplinare;
– aplicarea sanctiunii de retragere a calitatii de membru al Camerei, prin hotarare ramasa definitiva;
– reorganizarea persoanei juridice, in conditiile prevederilor legale;
– in cazul decesului auditorului financiar.
(2) Persoana fizica care nu si-a achitat obligatiile financiare fata de Camera 2 ani consecutivi va fi notificata de catre Departamentul servicii pentru membri, pana la data de 31 martie a celui de-al treilea an, si va fi propusa pentru sanctionarea cu “avertisment”, fara indeplinirea procedurii disciplinare. In cazul in care persoana fizica nu si-a achitat 3 ani consecutivi obligatiile financiare fata de Camera si a fost sanctionata cu “avertisment”, i se va retrage calitatea de membru prin hotarare a Consiliului Camerei, fara indeplinirea procedurii disciplinare.
(3) Auditorii financiari care nu au participat la cursurile de pregatire profesionala intr-un an vor fi sanctionati cu “avertisment”, cu obligatia participarii la cursurile suplimentare de pregatire. Auditorilor financiari care nu au participat la cursul suplimentar de pregatire si au fost sanctionati cu “avertisment” li se va retrage calitatea de membru prin hotarare a Consiliului Camerei, fara indeplinirea procedurii disciplinare.
(4) Hotararea Consiliului Camerei privind retragerea calitatii de membru al Camerei, persoane fizice, va fi transmisa spre aprobare CSPAAS. Ulterior, hotararea se comunica in scris persoanei in cauza, iar Departamentul servicii pentru membri va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care sta la baza generarii Registrului public al auditorilor financiari – persoane fizice si a Registrului public electronic al auditorilor financiari – persoane fizice.
(5) Retragerea calitatii de membru unei persoane fizice va avea consecinte si asupra calitatii de asociat/actionar/administrator in cadrul unei firme de audit, in conditiile Regulamentului de organizare si functionare al Camerei.
(6) In cazul decesului unui auditor financiar inscris in Registrul public al auditorilor financiari, orice membru de familie sau cunoscut al acestuia poate anunta Camera, la Departamentul servicii pentru membri sau la Compartimentul secretariat, despre evenimentul care a avut loc. Departamentul servicii pentru membri, pe baza copiei de pe certificatul de deces sau a altor informatii verificabile, va propune retragerea calitatii de membru al Camerei, prin hotarare a Consiliului, conform prevederilor prezentului articol.
(7) In cazul decesului unui auditor financiar, membru al Camerei, Compartimentul secretariat, prin dispozitia directorului executiv, poate intreprinde demersurile necesare prin care, drept un ultim omagiu, sa fie depusa o coroana de flori din partea Camerei. Totodata, in decurs de 30 de zile lucratoare de la data decesului, orice membru de familie sau mostenitor poate solicita Camerei, in baza unei cereri si a unei copii de pe certificatul de deces, un ajutor de inmormantare, suportat de Camera, in suma egala cu cuantumul cotizatiei fixe anuale platite de auditorii financiari, persoane fizice nonactive.

F. Reatribuirea calitatii de membru al Camerei auditorilor financiari, persoane fizice, care au renuntat sau carora li s-a retras aceasta calitate

Reatribuirea calitatii de membru al Camerei auditorilor financiari, persoane fizice, care au renuntat sau carora li s-a retras aceasta calitate
ART. 13
(1) Reatribuirea calitatii de membru al Camerei auditorilor financiari, persoane fizice, care au renuntat la calitatea de membru se poate acorda in termen de 5 ani de la data renuntarii.
(2) Persoanele fizice carora li s-a retras calitatea de membru pentru neachitarea cotizatiilor si taxelor datorate, precum si pentru neindeplinirea altor obligatii fata de Camera au posibilitatea reinscrierii in maximum 3 ani de la data la care a fost pronuntata hotararea de sanctionare.
(3) In vederea redobandirii calitatii de membru al Camerei, auditorul va depune la sediul Camerei un dosar de reinscriere si va sustine un interviu de reatribuire a calitatii de membru al Camerei.
(4) Dosarul de reinscriere va fi analizat de Departamentul servicii pentru membri, va fi avizat juridic si va fi supus spre aprobare Consiliului Camerei.
(5) Dosarul de reinscriere va cuprinde urmatoarele documente:
– cerere de reinscriere;
– cazier judiciar aflat in termenul legal de valabilitate;
– dovada achitarii taxei pentru reinscriere, in suma de 3.000 lei.
(6) Persoanele fizice carora li s-a retras calitatea de membru al Camerei pentru neplata obligatiilor financiare au obligatia sa achite si cotizatiile restante.
(7) Dupa analiza dosarului, se va intocmi un referat de aprobare a cererii in vederea sustinerii interviului de reatribuire a calitatii de membru, care va consta in verificarea cunostintelor in materie de audit financiar. Interviul va fi sustinut in fata unei comisii numite de Consiliul Camerei. In cursul unui an se pot organiza doua astfel de interviuri, cate unul pe semestru.
(8) Persoanele carora li s-a aprobat redobandirea calitatii de membru al Camerei sunt obligate sa respecte toate dispozitiile Camerei ce decurg din calitatea de membru.
(9) Auditorii financiari pot solicita redobandirea calitatii de membru al Camerei doar o singura data.
(10) Hotararea Consiliului Camerei privind reatribuirea calitatii de membru al Camerei, persoana fizica, va fi transmisa spre aprobare CSPAAS. Ulterior, Hotararea se comunica in scris persoanei in cauza, iar Departamentul servicii pentru membri va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care sta la baza generarii Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice si a Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane fizice.

G. Inregistrarea auditorilor financiari activi ca persoane fizice autorizate

Procedura de inregistrare a auditorilor financiari activi ca persoane fizice autorizate
ART. 14
(1) Auditorii financiari activi care doresc sa se inregistreze ca persoane fizice autorizate pentru a desfasura, in nume propriu, activitatile prevazute la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicita, prin completarea cererii de inregistrare ca persoana fizica autorizata, conform modelului prezentat in anexa nr. 3, eliberarea unei adeverinte de exercitare a profesiei de auditor financiar, in nume propriu.
(2) Dupa verificarea indeplinirii conditiilor necesare pentru inregistrarea ca persoana fizica autorizata, Camera elibereaza o adeverinta, conform modelului prezentat in anexa nr. 4, necesara pentru depunerea documentatiei la registrul comertului, in vederea inregistrarii ca persoana fizica autorizata.
(3) Conditiile necesare unui auditor financiar, persoana fizica, pentru a se inregistra ca auditor financiar persoana fizica autorizata sunt:
– sa fie auditor financiar activ, conform reglementarilor Camerei;
– sa aiba indeplinite la zi toate obligatiile catre Camera si sa detina carnetul de auditor financiar cu viza de exercitare a profesiei pe anul in curs;
– sa completeze cererea de inregistrare ca persoana fizica autorizata si sa o inregistreze la registratura Camerei.

CAPITOLUL II
Autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor juridice din Registrul public al auditorilor financiari

A. Autorizarea firmelor de audit si inscrierea ca membru in Registrul public al auditorilor financiari

Procedura privind autorizarea firmelor de audit si inscrierea ca membru in Registrul public al auditorilor financiari
ART. 15
(1) Camera poate autoriza ca firme de audit doar entitatile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) persoanele fizice care efectueaza auditul financiar in numele persoanei juridice trebuie sa fie autorizate ca auditori financiari de catre Camera si sa aiba o buna reputatie;
b) majoritatea drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor/asociatilor persoanei juridice trebuie sa fie detinuta de persoane fizice autorizate ca auditori financiari de catre Camera si care sunt membri activi ai Camerei ori de persoane juridice autorizate de Camera;
c) majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie sa fie reprezentata de persoane fizice autorizate ca auditori financiari de catre Camera si care sunt membri activi ai Camerei ori de persoane juridice autorizate de Camera. In cazul in care organul administrativ sau de conducere al firmei de audit nu are mai mult de 2 membri, unul dintre acestia trebuie sa indeplineasca cel putin conditiile mentionate in prezentul articol;
d) firma de audit trebuie sa aiba o buna reputatie si sa respecte prevederile Codului etic emis de IFAC si adoptat de Camera;
e) sa aiba inclusa in obiectul de activitate exercitarea activitatii de audit financiar.
(2) Pentru autorizarea firmelor de audit, membre ale unui organism profesional dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European ori din Confederatia Elvetiana sau din terte tari, se vor aplica normele emise de Camera in acest sens.
(3) Pentru autorizarea ca firma de audit, potrivit prevederilor legale existente, si pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei, persoanele juridice inainteaza Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari (DAPCS) din cadrul Camerei urmatoarele documente:
a) Cerere pentru autorizarea ca firma de audit, pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei si pentru inscrierea in Registrul public al auditorilor financiari persoane juridice, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice (anexa nr. 5);
b) dovada achitarii taxei pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul public al auditorilor financiari persoane juridice;
c) act constitutiv cu coduri CAEN compatibile (copie) si toate documentele de modificare a acestuia, care atesta structura organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, precum si repartizarea drepturilor de vot in cadrul acesteia (certificate conform cu originalul); Certificat constatator, la zi, eliberat de registrul comertului;
d) certificat de inregistrare de la registrul comertului (copie conform cu originalul);
e) copia carnetelor de membru al Camerei ale tuturor auditorilor financiari din firma de audit, cu viza la zi (certificate conform cu originalul);
f) lista cu persoanele fizice sau juridice care efectueaza auditul financiar in numele firmei de audit.
(4) Lista codurilor CAEN care pot fi inscrise in obiectul de activitate al societatilor care solicita inscrierea in Registrul public al auditorilor financiari – persoane juridice este prezentata in anexa nr. 6.
(5) Societatile comerciale care sunt deja inscrise la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) si au in obiectul de activitate coduri CAEN care sunt acceptate de CECCAR, dar nu se regasesc pe lista codurilor acceptate de Camera, vor depune la inscriere o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice, care sa ateste ca nu vor desfasura activitati care contravin prevederilor Codului etic al profesionistilor contabili, asimilat integral de Camera, si legislatiei care vizeaza activitatea Camerei.
(6) Suplimentar documentelor solicitate la alin. (3) din prezenta hotarare, societatile comerciale la care se face referire la alin. (5) vor depune la DAPCS si copia autorizatiei firmei emisa de CECCAR.
(7) DAPCS verifica dosarele depuse si notifica solicitantii, in termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii acestora, daca documentele inaintate sunt corespunzatoare sau nu.
(8) In cazul in care documentele depuse nu sunt corespunzatoare, termenul pentru completarea dosarului este de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii notificarii prevazute la alin. (7).
(9) Daca dosarul nu a fost completat in termenul prevazut la alin. (8), cererea este considerata respinsa, iar DAPCS comunica in scris solicitantului aceasta situatie si ii restituie jumatate din taxa pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul public al auditorilor financiari – persoane juridice.
(10) DAPCS va analiza documentatia aferenta cererii si va inainta Consiliului Camerei, in baza unei note de fundamentare, propunerile pentru autorizarea ca firma de audit si inscrierea ca membru in Registrul public al auditorilor financiari.
(11) Consiliul Camerei poate aproba cererile pentru autorizarea firmelor de audit si inscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si va dispune inscrierea in Registrul Public al auditorilor financiari prin emiterea unei hotarari privind atribuirea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul public al auditorilor financiari.
(12) Hotararea Consiliului Camerei privind atribuirea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul public al auditorilor financiari va fi transmisa spre aprobare CSPAAS.
(13) Ulterior, in baza aprobarii CSPAAS, Departamentul servicii pentru membri:
a) inregistreaza noul membru in Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, care sta la baza generarii Registrului public al auditorilor financiari – persoane juridice si a Registrului public electronic al auditorilor financiari – persoane juridice;
b) pregateste documentatia necesara si intreprinde demersurile necesare emiterii autorizatiei de membru.
(14) Pana la eliberarea autorizatiei de membru al Camerei, DAPCS poate elibera, la cererea persoanei juridice, o adeverinta provizorie de functionare.
ART. 16
(1) In situatia in care un auditor financiar, persoana juridica, pierde autorizatia de membru al Camerei, acesta va trebui sa declare pierderea documentului intr-un cotidian national si sa depuna la sediul Camerei o cerere pentru eliberarea unui duplicat.
(2) Cererea va fi insotita de copia dupa anuntul publicat in ziar.
(3) Camera va considera nula autorizatia pierduta si va elibera persoanei juridice un duplicat al acesteia.

B. Evidenta persoanelor juridice, membre CAFR

Evidenta persoanelor juridice, in perioada in care detin calitatea de membru al Camerei si sunt inscrise in Registrul public al auditorilor financiari
ART. 17
Modificarile intervenite in evidentele auditorilor financiari persoane juridice trebuie comunicate Departamentului servicii pentru membri, pentru a actualiza in termen de 10 zile de la primire Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, care sta la baza generarii Registrului public al auditorilor financiari – persoane juridice si a Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane juridice. Astfel:
a) membrii Camerei, persoane juridice, sunt obligati sa notifice Camera, in termen de 10 zile lucratoare, in legatura cu: schimbarea denumirii sub care este inregistrata persoana juridica; schimbarea sediului social ori a adresei de corespondenta; deschiderea sau inchiderea unei filiale sau a unei subunitati; orice modificare privind statutul angajatilor, asociatilor, actionarilor sau administratorilor societatii de audit financiar; orice alte date care se refera la calitatea de membru al Camerei;
b) membrii Camerei, persoane juridice, sunt obligati sa transmita, in termen de 10 zile lucratoare, notificari in legatura cu: demisia sau demiterea unui administrator ori retragerea, excluderea sau decesul unui actionar ori asociat al societatii de audit financiar; aplicarea unor sanctiuni disciplinare societatii de audit financiar ori luarea de masuri impotriva acesteia de catre o autoritate sau un alt organism profesional al carui membru este persoana juridica in cauza; orice condamnare definitiva pronuntata de o instanta competenta din tara sau din strainatate impotriva reprezentantului legal al societatii de audit financiar; existenta unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile prin care i se interzice reprezentantului legal al societatii de audit financiar exercitarea functiei de administrator sau exercitarea de functii care privesc gestiunea ori conducerea unei societati; orice modificari survenite in continutul informatiilor furnizate anterior Camerei; numirea unui lichidator de catre autoritatea competenta;
c) in cazul in care apar modificari ale informatiilor cuprinse in Registrul public al auditorilor financiari, auditorii statutari au obligatia notificarii Camerei in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia acestora.

C. Suspendarea auditorilor financiari, persoane juridice, din Registrul public al auditorilor financiari

Suspendarea auditorilor financiari, persoane juridice, din Registrul public al auditorilor financiari
ART. 18
(1) Auditorii financiari persoane juridice pot fi suspendati din Registrul public al auditorilor financiari, in urmatoarele cazuri:
– la cerere, in cazul in care activitatea firmei de audit a fost suspendata de la Oficiul National al Registrului Comertului, in baza copiei certificate a hotararii Oficiului National al Registrului Comertului privind suspendarea;
– in situatia in care firma nu mai indeplineste conditiile stabilite prin prevederile legale existente.
(2) In baza hotararii Consiliului Camerei privind suspendarea calitatii de membru al Camerei pentru auditori financiari, persoane juridice, Departamentul servicii pentru membri va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, care sta la baza generarii Registrului public al auditorilor financiari – persoane juridice si a Registrului public electronic al auditorilor financiari – persoane juridice.
(3) Hotararea Consiliului Camerei privind suspendarea calitatii de membru al Camerei pentru auditori financiari, persoane juridice, va fi transmisa spre aprobare CSPAAS.

D. Retragerea/Radierea persoanelor juridice din Registrul public al auditorilor financiari

Radierea la cerere a auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane juridice, care doresc sa renunte la calitatea de membru al Camerei
ART. 19
(1) Auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane juridice, care doresc sa renunte la calitatea de membru al Camerei notifica acest lucru Consiliului Camerei. Notificarea se face in scris si se transmite cu preaviz de 15 zile lucratoare.
(2) Departamentul servicii pentru membri va analiza situatia financiara si disciplinara a solicitantului si va pregati proiectul de hotarare pentru Consiliul Camerei privind radierea la cerere a auditorilor financiari.
(3) Consiliul Camerei poate hotari amanarea incetarii calitatii de membru si, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul auditorilor financiari, in urmatoarele situatii:
– existenta unor datorii ale auditorului financiar fata de Camera;
– existenta unor masuri sanctionatorii disciplinare impotriva auditorului financiar, aflate in curs de solutionare, potrivit legii;
– existenta unor masuri de monitorizare conform Normelor de control al calitatii serviciilor de audit financiar, ca urmare a obtinerii calificativelor D, C, B.
(4) Cererea de radiere va fi insotita de autorizatia de functionare, in original.
(5) Hotararea Consiliului Camerei privind radierea la cerere a auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane juridice, va fi transmisa spre aprobare CSPAAS. Ulterior, hotararea se comunica in scris firmei in cauza, iar Departamentul servicii pentru membri va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, care sta la baza generarii Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice si a Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane fizice.

Retragerea calitatii de membru al Camerei, persoana juridica, prin hotarare a Consiliului
ART. 20
(1) Calitatea de membru al Camerei se retrage prin hotarare a Consiliului in una dintre urmatoarele situatii:
– pierderea calitatii de auditor financiar;
– neachitarea cotizatiilor si taxelor datorate, precum si neindeplinirea altor obligatii fata de Camera, la termenele stabilite prin hotarari ale Consiliului, desi au fost notificati despre aceste situatii si li s-a acordat un termen pentru conformare;
– aplicarea sanctiunii de excludere din Camera, prin hotarare ramasa definitiva; reorganizarea persoanei juridice, in conditiile prevederilor legale.
(2) In baza Hotararii Consiliului Camerei privind retragerea calitatii de membru al Camerei, Departamentul servicii pentru membri va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, care sta la baza generarii Registrului public al auditorilor financiari persoane juridice si a Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane juridice.
(3) Consiliul Camerei poate hotari amanarea incetarii calitatii de membru si, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul public al auditorilor financiari, in urmatoarele situatii: existenta unor datorii ale auditorului financiar fata de Camera; existenta unor masuri sanctionatorii disciplinare impotriva auditorului financiar, aflate in curs de solutionare, potrivit legii, existenta unor masuri de monitorizare conform Normelor de control al calitatii serviciilor de audit financiar, ca urmare a obtinerii calificativelor D, C, B.
(4) Hotararea Consiliului Camerei privind retragerea calitatii de membru al Camerei pentru persoane juridice va fi transmisa spre aprobare CSPAAS. Ulterior, hotararea se comunica in scris firmei in cauza, iar Departamentul servicii pentru membri va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, care sta la baza generarii Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice si a Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane fizice.

E. Reatribuirea calitatii de membru al Camerei auditorilor financiari, persoane juridice, care au renuntat sau carora li s-a retras aceasta calitate

Reatribuirea calitatii de membru al Camerei auditorilor financiari, persoane juridice, care au renuntat sau carora li s-a retras aceasta calitate
ART. 21
(1) Reatribuirea calitatii de membru al Camerei auditorilor financiari, persoane juridice, care au renuntat la calitatea de membru, se poate acorda in termen de 5 ani de la data renuntarii.
(2) Persoanele juridice carora li s-a retras calitatea de membru pentru neachitarea cotizatiilor si taxelor datorate, precum si pentru neindeplinirea altor obligatii fata de Camera au posibilitatea reinscrierii in maximum 3 ani de la data la care a fost pronuntata hotararea de sanctionare.
(3) Pentru reinscrierea firmelor de audit se va respecta procedura stabilita pentru autorizarea si inregistrarea persoanelor juridice, prevazuta la art. 15.
(4) Persoanele juridice carora li s-a retras calitatea de membru al Camerei pentru neplata obligatiilor financiare au obligatia sa achite cotizatiile restante.
(5) Persoanele juridice pot solicita reinscrierea ca membru al Camerei doar o singura data.
(6) Hotararea Consiliului Camerei privind reatribuirea calitatii de membru al Camerei, persoane juridice, va fi transmisa spre aprobare CSPAAS. Ulterior, hotararea se comunica in scris persoanei in cauza, iar Departamentul servicii pentru membri va actualiza Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, care sta la baza generarii Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice si a Registrului public electronic al auditorilor financiari persoane fizice.

CAPITOLUL III
Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice si juridice

A. Publicarea anuala a Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
ART. 22
(1) Departamentul servicii pentru membri, in prima zi lucratoare a lunii ianuarie a fiecarui an, va lansa in executie si va rula programele de actualizare a Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice, pe baza informatiilor la zi, aflate in Baza de date a auditorilor financiari, persoane fizice si persoane juridice.
(2) Departamentul servicii pentru membri va verifica daca informatiile sunt corecte si complete, dupa care va lista Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice si va pregati forma electronica a acestuia pe CD, in vederea transmiterii pentru publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Departamentul juridic va emite proiectul de hotarare a Consiliului Camerei pentru aprobarea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice, care va fi supus aprobarii Consiliului Camerei la sedinta de Consiliu din luna ianuarie a fiecarui an. Dupa aprobarea hotararii de Consiliul Camerei, Departamentul servicii pentru membri va intreprinde demersurile necesare publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si o va transmite si catre CSPAAS in vederea monitorizarii.
(4) Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice, dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, va fi arhivat electronic.

B. Publicarea trimestriala a modificarilor operate in Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
ART. 23
(1) In prima zi lucratoare a lunilor: aprilie, iulie si octombrie ale fiecarui an, Departamentul servicii pentru membri va lansa in executie si va rula programele de extragere si listare a modificarilor intervenite in trimestrele 1 – 3 in Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice, pe baza informatiilor la zi aflate in Baza de date a auditorilor financiari, persoane fizice si persoane juridice.
(2) Departamentul servicii pentru membri va verifica daca informatiile sunt corecte si complete, dupa care va lista modificarile intervenite in Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice si va pregati forma electronica a acestora pe CD, in vederea transmiterii pentru publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Departamentul juridic va emite proiectul de Hotarare a Consiliului Camerei pentru aprobarea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a modificarilor intervenite in Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice, care va fi supus aprobarii Consiliului Camerei la sedinta de Consiliu din lunile aprilie, iulie sau octombrie, dupa caz. Dupa emiterea Hotararii de Consiliul Camerei, Departamentul servicii pentru membri va intreprinde demersurile necesare publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si o va transmite catre CSPAAS, in vederea monitorizarii.

C. Actualizarea lunara a informatiilor din Registrul public electronic al auditorilor financiari, persoane fizice si persoane juridice
ART. 24
(1) Departamentul servicii pentru membri, in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, va lansa in executie si va rula programele de actualizare a Registrului electronic al auditorilor financiari, persoane fizice si persoane juridice pe baza informatiilor la zi, aflate in Baza de date a auditorilor financiari, persoane fizice si persoane juridice si va posta pe site-ul Camerei Registrul public electronic al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice actualizat.
(2) Departamentul servicii pentru membri va verifica daca in prima zi lucratoare a fiecarei luni Registrul public electronic al auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice este actualizat pe baza datelor la zi existente in Baza de date a auditorilor financiari, din ultima zi lucratoare a lunii precedente.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

ART. 25
(1) Incepand cu data adoptarii prezentelor norme, evidenta documentelor privind atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor fizice din Registrul public al auditorilor financiari se pastreaza de catre Departamentul servicii pentru membri in dosare separate, pentru fiecare persoana fizica in parte.
(2) Incepand cu data adoptarii prezentelor norme, evidenta documentelor privind autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor juridice din Registrul public al auditorilor financiari, se pastreaza de catre Departamentul servicii pentru membri, in dosare separate, pentru fiecare persoana juridica in parte.
ART. 26
Anexele nr. 1 – 6 fac parte integranta din prezentele norme.

ANEXA 1
la norme

CERERE
pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru inscrierea in Registrul public al auditorilor financiari – persoane fizice

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………….., nascut/a la data de …………… in localitatea ……………, judetul/sectorul ………, cu domiciliul in localitatea …………………, str. ………………… nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, judetul/sectorul ……………, legitimat/a cu buletinul/cartea de identitate/pasaportul seria … nr. ……, eliberat/a de ……………………….. la data de ……………, cod numeric personal (CNP) ………………………, solicit atribuirea calitatii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si inscrierea in Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice, fiind declarat admis la sesiunea de examen organizata in data de ……………/in urma examinarii prin interviul-test din data de …………… .
Anexez la prezenta cerere urmatoarele:
1. Copia documentului care face dovada achitarii taxei pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul public al auditorilor financiari;
2. Declaratia privind incadrarea in categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi;
3. Copia certificata a actului de identitate;
4. Cazierul judiciar, aflat in termenul legal de valabilitate.
Adresa de e-mail: ………………………….
Telefon
– acasa: ……………………………
– serviciu: …………………………
– mobil: ……………………………
Adresa de corespondenta (alta decat adresa de domiciliu, daca este cazul):
Localitatea ……………, str. ………………………. nr. ……, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, judetul/sectorul ……………….

Data Semnatura
……………….. ……………………

ANEXA 2
la norme

DECLARATIE
privind incadrarea in categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………….., domiciliat(a) in …………………, str. …………………………… avand/neavand calitatea de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, posesor al certificatului/carnetului de auditor financiar nr. ……………….., declar pe propria raspundere, ca potrivit criteriilor de incadrare a auditorilor financiari, conform art. 31 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011, ma incadrez in categoria auditorilor financiari ……………………………….. .
De asemenea, la schimbarea calitatii declarate (activ/nonactiv), potrivit prevederilor art. 8 din Normele privind atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor fizice si autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 16/2012, voi comunica in scris, in termen de 10 zile, modificarea statutului meu.

Data …………..Semnatura …………….
L.S.

ANEXA 3
la norme

CERERE
de inregistrare ca persoana fizica autorizata

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………….., nascut/a la data de …………… in localitatea ………….., judetul/sectorul ……………., cu domiciliul in localitatea ……………….., str. …………………. nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, judetul/sectorul ……………, legitimat/a cu buletinul/cartea de identitate/pasaportul seria … nr. ……, eliberat/a de ……………….. la data de ……………, cod numeric personal (CNP) …………………., auditor financiar, membru al Camerei, cu certificatul nr. …/……………, solicit eliberarea unei adeverinte, fiindu-mi necesara pentru inregistrarea ca persoana fizica autorizata.
Mentionez ca, potrivit art. 14 alin. (3) din Normele privind atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor fizice si autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 16/2012, indeplinesc conditiile necesare inregistrarii ca auditor financiar, persoana fizica autorizata.

Semnatura …………… L.S.
Data ………………..

ANEXA 4
la norme

ADEVERINTA
Adeverim prin prezenta ca domnul/doamna ……………………………, nascut/a la data de ……….., in localitatea ……………………….., judetul …………, CNP ………………., domiciliat in ……………., str. …………………………… nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., judetul/sectorul …………, este auditor financiar, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si este posesor al carnetului de membru cu nr. ……, eliberat la data de ………………. .
Mentionam ca, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar se face de catre persoanele fizice si juridice care au dobandit aceasta calitate si sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania.
S-a eliberat prezenta adeverinta fiindu-i necesara pentru depunerea documentatiei la registrul comertului, in vederea inregistrarii ca persoana fizica autorizata.

Director executiv,

ANEXA 5
la norme

CERERE
pentru autorizarea ca firma de audit, pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru inscrierea in Registrul public al auditorilor financiari – persoane juridice

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………, auditor financiar, posesor al carnetului nr. ………….., in calitate de reprezentant legal al societatii comerciale ……………………………… solicit autorizarea ca firma de audit, atribuirea calitatii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si inscrierea in Registrul public al auditorilor financiari – persoane juridice.
Anexez la prezenta cerere urmatoarele:
– copia actului constitutiv si toate documentele de modificare a acestuia, care atesta structura organului administrativ sau de conducere al firmei, precum si repartizarea drepturilor de vot in cadrul acesteia (copii certificate);
– certificat constatator, la zi, eliberat de registrul comertului;
– copia certificata a certificatului de inmatriculare;
– copia carnetelor de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania ale tuturor auditorilor financiari din firma de audit, cu viza la zi (copii certificate);
– lista cu persoanele fizice sau juridice care efectueaza auditul financiar in numele firmei de audit;
– dovada privind achitarea taxei pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si inscrierea in Registrul public al auditorilor financiari – persoane juridice.

Subsemnatul confirm ca informatiile furnizate sunt corecte si complete,

Auditor financiar – administrator,
……………………………. Data ………………
L.S.

Datele de contact ale societatii de audit:
Telefon fix/mobil: ……………………………
Fax: ………………………………………..
Adresa de e-mail: …………………………….
Adresa de corespondenta (alta decat sediul social, daca este cazul):
Localitatea ………………., str. ……………………. nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., judetul/sectorul ……………..

ANEXA 6
la norme

Lista codurilor CAEN
care pot fi inscrise in obiectul de activitate al societatilor care solicita inscrierea sau mentinerea in Registrul public al auditorilor financiari – persoane juridice
______________________________________________________________________________
|Nr. | Cod CAEN |Denumirea activitatii |
|crt.| activitate ||
|____|____________|____________________________________________________________|
| 1 | 5829 | Activitati de editare a altor produse software |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 2 | 6201 | Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software |
||| orientat client) |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 3 | 6202 | Activitati de consultanta in tehnologia informatiei|
|____|____________|____________________________________________________________|
| 4 | 6209 | Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 5 | 6311 | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si|
||| activitati conexe |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 6 | 6420 | Alte activitati ale holdingurilor |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 7 | 6619 | Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv |
||| activitati de asigurari si fonduri de pensii |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 8 | 6621 | Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a|
||| pagubelor |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 9 | 6920 | Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta|
||| in domeniul fiscal |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 10 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 11 | 7490 | Alte activitati profesionale stiintifice si tehnice|
|____|____________|____________________________________________________________|
| 12 | 7820 | Activitati de contractare pe baze temporare a personalului |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 13 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi|
|____|____________|____________________________________________________________|
| 14 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a.|
|____|____________|____________________________________________________________|

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close