Sistemul de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor ce intra in sfera de reglementare contabila a BNR

In M. Of. nr. 570 din 10 august 2012 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor ce intra in sfera de reglementare contabila a Bancii Nationale a Romaniei.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Se aproba Sistemul de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor ce intra in sfera de reglementare contabila a Bancii Nationale a Romaniei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Sistemul de raportare contabila semestriala, aprobat prin prezentul ordin, se aplica entitatilor ce intra in sfera de reglementare contabila a Bancii Nationale a Romaniei (denumite in continuare entitati), respectiv:
a) institutiilor de credit prevazute la art. 3 lit. a) – e) din Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare; si
b) institutiilor prevazute la art. 2 lit. a) – d) si f) din Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.
ART. 2
Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-sefi si orice alte persoane care au obligatia gestionarii patrimoniului entitatilor raspund, potrivit legii, pentru insusirea si aplicarea corecta a acestor reglementari. De asemenea, aceste persoane raspund pentru adaptarea corespunzatoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum si pentru exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv inscrise in raportarile contabile aprobate prin prezentul ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se aplica incepand cu raportarea contabila de la 30 iunie 2012, al carei termen de depunere este pana la data de 16 august 2012.
ART. 4
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor ce intra in sfera de reglementare contabila a Bancii Nationale a Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 620 din 25 august 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

SISTEMUL
de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor ce intra in sfera de reglementare contabila a Bancii Nationale a Romaniei

CAPITOLUL I
Norme metodologice privind intocmirea, semnarea, verificarea si depunerea raportarilor contabile semestriale

1. Generalitati
1.1. Entitatile au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile semestriale la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
1.2. Entitatile intocmesc si transmit Directiei Supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei raportarile contabile semestriale atat in forma scrisa (pe suport hartie), cat si prin reteaua de comunicatii interbancara sau, dupa caz, pe adresa de e-mail: ifn@bnro.ro
1.3. Entitatile depun raportarile contabile la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in forma scrisa (pe suport hartie) si in format electronic sau numai in forma electronica, pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.
In acest sens, entitatile pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre operatorii economici si alti contribuabili, sau numai in forma electronica, pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.
Entitatile depun raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii.

2. Prezentarea, semnarea, depunerea raportarilor contabile semestriale, precum si reguli generale referitoare la modul de completare a acestora
2.1. Entitatile intocmesc si depun raportari contabile semestriale care cuprind urmatoarele formulare:
a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit si pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).
2.2. Entitatile completeaza datele de identificare (denumire, adresa, telefonul si numarul de inregistrare la registrul comertului), precum si pe cele referitoare la forma de proprietate si codul unic de inregistrare, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se trec codurile care delimiteaza incadrarea entitatii.
2.3. Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului “Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” a datelor prevazute la pct. 2.2 conduce la imposibilitatea identificarii entitatii si, in consecinta, se considera ca raportarea nu a fost depusa, entitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.4. Entitatile inscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.
2.5. Raportarile contabile semestriale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
2.6. Calitatea persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:
a) directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Raportarile contabile semestriale se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.
2.7. Entitatile care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica verifica si centralizeaza informatiile aferente acestora, intocmind raportarile contabile semestriale cu respectarea prevederilor prezentului ordin.
2.8. Raportarile contabile semestriale se depun la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, la termenul prevazut in prezentele norme, impreuna cu o copie de pe codul unic de inregistrare, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.
2.9. Pentru raportarile contabile semestriale care trebuie depuse la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, entitatile primesc de la aceasta directie, prin reteaua de comunicatii interbancara sau, dupa caz, descarca de pe adresa www.bnro.ro sectiunea “Raportari catre BNR” fisierele cuprinzand modelele formularelor ce trebuie completate, care constituie baza pentru editarea in forma scrisa, prin listare, a formularelor respective. Modificarea, in orice fel, a structurii fisierelor este interzisa.
2.10. Pentru raportarile contabile semestriale care trebuie depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, formatul electronic, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala Romaniei. Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
2.11. O copie a acestor fisiere, continand modelele formularelor, completate cu datele raportarilor contabile semestriale, se pastreaza de catre entitate, potrivit prevederilor art. 23 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.12. In adresa de inaintare catre Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei si catre unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a raportarilor contabile semestriale, semnata de administratorul entitatii si de catre persoana care a intocmit raportarile contabile semestriale, se precizeaza ca toate formularele au fost editate in conditiile prevazute de prezentele reglementari, precum si urmatoarele:
a) fisierele cu modelele completate cu date, pe baza carora au fost listate formularele, au fost transmise pe reteaua de comunicatii interbancare sau, dupa caz, pe adresa de e-mail ifn@bnro.ro;
b) intocmirea si listarea formularelor s-au facut pe baza fisierelor primite de entitate de la Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice, iar completarea datelor si transmiterea electronica s-au efectuat cu respectarea prezentelor reglementari si a instructiunilor tehnice.
2.13. Formularele care compun raportarile contabile semestriale se completeaza in lei.
2.14. In ceea ce priveste organizatiile cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit intocmesc si prezinta Directiei supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei atat raportari contabile semestriale care reflecta operatiunile si situatia lor financiara, cat si raportari contabile semestriale care reflecta operatiunile si situatia financiara a retelei cooperatiste de credit.
2.15. Organizatiile cooperatiste de credit depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportarile contabile semestriale care sa reflecte operatiunile si situatia lor financiara. Raportarile contabile semestriale intocmite de cooperativele de credit trebuie vizate de casa centrala a cooperativelor de credit.
2.16. Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la data de 30 iunie a anului de raportare, entitatile infiintate in cursul anului de raportare, precum si cele care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile semestriale.

3. Termenul pentru depunerea raportarilor contabile semestriale
3.1. Depunerea raportarilor contabile semestriale la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se efectueaza pana cel mai tarziu la data de 16 august a anului de raportare.
3.2. Netransmiterea fisierelor cu formularele de raportare contabila semestriala completate cu date, pe baza carora au fost listate raportarile contabile semestriale, nedepunerea raportarilor contabile semestriale listate, semnate si stampilate, la termenul prevazut in prezentele norme metodologice, precum si prezentarea de raportari contabile semestriale care contin date eronate sau necorelate se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Informatii privind completarea raportarilor contabile semestriale
4.1. Completarea raportarilor contabile semestriale ale institutiilor de credit se efectueaza folosind Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit, prevazut la cap. VI din Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor corespunzatoare din Normele metodologice privind intocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.2. Completarea raportarilor contabile semestriale ale entitatilor, altele decat institutiile de credit, se efectueaza folosind Planul de conturi prevazut la cap. VIII din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2011.
4.3. Modelele formularelor de raportare contabila semestriala sunt cele prevazute la cap. II – pentru institutiile de credit, cap. III – pentru entitatile, altele decat institutiile de credit si Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, respectiv cap. IV – pentru Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, iar corelatiile din cadrul formularelor, precum si dintre formulare sunt cele prevazute la cap. V – pentru institutiile de credit, cap. VI – pentru entitatile, altele decat institutiile de credit si Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, respectiv cap. VII – pentru Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar.
4.4. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10)
(1) Formularul prezinta, in forma sintetica, elementele de activ si de pasiv, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.
(2) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului de raportare, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
4.5. Contul de profit si pierdere (cod 20)
(1) Formularul cuprinde totalitatea veniturilor realizate, cheltuielilor efectuate si a rezultatelor financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la data de 30 iunie a anului de raportare.
(2) Datele care se raporteaza in formularul “Contul de profit si pierdere” sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare.
(3) Entitatile, altele decat institutiile de credit, inscriu in formularul “Contul de profit si pierdere”, la pozitia “Salarii”, toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale, precum si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.6. Date informative (cod 30)
(1) In formularul “Date informative”, la pozitiile 101 si 102, col. 1, entitatile care au in subordine subunitati inscriu cifra 1, indiferent de numarul acestora.
(2) La randurile privind platile restante se inscriu sumele care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative la sfarsitul perioadei de raportare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close