Modificarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial

In M. Of. nr. 583 din 16 august 2012 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 2534/C/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei, nr. 954/B/C/2000.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei, nr. 954/B/C/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214 din 16 mai 2000, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
(1) La cererea de inscriere in vederea dobandirii personalitatii juridice se vor atasa urmatoarele documente:
a) un exemplar original si doua exemplare in copie legalizata de pe actul constitutiv si statut;
b) actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;
c) dovada disponibilitatii denumirii, eliberata de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat de a elibera dovada disponibilitatii denumirii;
d) certificate ori alte documente cerute potrivit legii speciale persoanelor fizice pentru infiintarea legala a persoanei juridice;
e) autorizatiile administrative prealabile, in cazul in care sunt cerute potrivit legii speciale, pentru infiintare legala.
(2) Daca activitatea desfasurata de persoana juridica intra in sfera de competenta a doua sau mai multe autoritati publice, instanta va solicita atasarea unui numar corespunzator de copii legalizate de pe actul constitutiv si statut, in vederea indeplinirii obligatiei stabilite la art. 40 din prezentul regulament.”
2. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Cererea de inscriere a modificarii actului constitutiv si/sau a statutului persoanei juridice fara scop patrimonial va cuprinde, in mod corespunzator, mentiunile prevazute la art. 5, conform modelului prevazut in anexa nr. III. La cerere se vor atasa inscrisurile prevazute la art. 6 lit. a), b) si e), inscrisurile prevazute la art. 6 lit. c) si d) atunci cand este cazul, actul modificator in original si copii ale acestuia in numarul prevazut la art. 6 alin. (2), precum si certificatul de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial, in original.”
3. La articolul 18, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Inscrierea mentiunilor referitoare la numarul si data hotararii Guvernului prin care s-a recunoscut utilitatea publica se efectueaza de instanta in al carei registru special este inscrisa asociatia sau fundatia recunoscuta ca fiind de utilitate publica, la instiintarea acesteia, iar inscrierea mentiunilor privitoare la numarul si data hotararii Guvernului prin care s-a retras actul de recunoastere a utilitatii publice, la instiintarea autoritatii administrative care a propus retragerea actului de recunoastere a statutului de utilitate publica.”
4. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 38
In scopul tinerii evidentei centralizate a persoanelor juridice fara scop patrimonial si pentru aducerea la cunostinta publicului a informatiilor referitoare la acestea se infiinteaza Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, care este tinut de Ministerul Justitiei, prin compartimentul de specialitate.”
5. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 39
(1) Registrul national se tine in sistem computerizat, conform modelelor prevazute in anexele nr. VII.1 – VII.5, prin replicarea de catre instantele judecatoresti a inscrierilor cuprinse in registrele speciale tinute de acestea catre serverul central instalat la sediul Ministerului Justitiei.
(2) Replicarea se efectueaza in termen de 3 zile de la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus inscrierea, modificarea actului constitutiv si/sau a statutului ori incetarea asociatiei, fundatiei, federatiei sau filialei.”
6. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 40
(1) In termenul prevazut la art. 39. alin. (2), instanta judecatoreasca competenta este obligata sa trimita compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei copii de pe hotararile judecatoresti prin care s-a dispus inscrierea, modificarea actului constitutiv si/sau a statutului ori incetarea asociatiei, fundatiei, federatiei sau filialei, precum si de pe inscrisurile doveditoare, in sistem informatizat sau, in situatia in care instanta nu detine mijloacele tehnice necesare, pe suport hartie, in numar corespunzator.
(2) Numarul de copii se stabileste avandu-se in vedere ca Ministerul Justitiei pastreaza un exemplar de pe fiecare inscris pentru evidenta centralizata a asociatiilor, fundatiilor si federatiilor si comunica celelalte exemplare autoritatilor publice in al caror domeniu de activitate intra scopul persoanei juridice, in conditiile art. 52 alin. (4) din ordonanta.”
7. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 41
Inscrisurile referitoare la aceeasi persoana juridica fara scop patrimonial alcatuiesc un singur dosar/fisier si sunt arhivate de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei.”
8. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 44
(1) O denumire este susceptibila de a fi apropriata, daca nu apartine unei alte persoane juridice fara scop patrimonial de acelasi fel – asociatie, fundatie sau federatie – prin inscrierea ei anterioara in Registrul national.
(2) Orice denumire noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente.
(3) Este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice de interes national ori local.
(4) Prin sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice de interes national sau local se intelege includerea in denumirea asociatiei a unor termeni precum: “comisariat”, “inspectorat”, “garda”, “academie”, “autoritate”, “consiliu”, “agentie” sau derivatele acestora.
(5) Inscrierea unei asociatii folosind in denumirea sa cuvintele “national” sau “roman” ori derivatele acestora se realizeaza numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.
(6) Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial trebuie sa fie in acord cu ordinea publica si cu bunele moravuri.”
9. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 45
(1) Verificarea disponibilitatii denumirii consta in verificarea de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei a indeplinirii conditiilor prevazute la art. 44 alin. (1) – (6).
(2) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 44 alin. (1) – (4) si (6), Ministerul Justitiei va refuza motivat eliberarea dovezii de disponibilitate a denumirii.
(3) Verificarea va fi solicitata inainte de autentificarea, respectiv atestarea actului constitutiv si a statutului asociatiei, al fundatiei sau, dupa caz, al federatiei. Notarul public sau, dupa caz, avocatul va refuza autentificarea, respectiv atestarea actului constitutiv si a statutului in lipsa dovezii privind disponibilitatea denumirii sau, dupa caz, a refuzului motivat al Ministerului Justitiei de a elibera dovada disponibilitatii denumirii.
(4) Refuzul motivat al Ministerului Justitiei poate fi inlaturat de instanta de judecata in conditiile art. 8 alin. (2^1) din ordonanta.”
10. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 46
(1) Cererea privind verificarea disponibilitatii denumirii se formuleaza conform modelului prevazut in anexa nr. VIII.
(2) Orice denumire solicitata spre verificare va contine cuvantul corespunzator categoriei persoanei juridice careia ii apartine – asociatie, fundatie ori federatie.
(3) In cazul denumirilor exprimate in limba straina se va preciza, pe propria raspundere a solicitantului, si traducerea in limba romana, verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 44 alin. (1) si (2) efectuandu-se atat in limba straina, cat si in limba romana.
(4) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (2) si (3), Ministerul Justitiei va refuza motivat eliberarea dovezii de disponibilitate a denumirii. Prevederile art. 45 alin. (4) sunt aplicabile.”
11. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 48
(1) In termen de 3 zile lucratoare de la data primirii cererii, compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei va elibera dovada disponibilitatii denumirii, valabila pentru o perioada de 6 luni de la data eliberarii, perioada in care denumirea este rezervata.
(2) Rezervarea poate fi prelungita o singura data, pentru o perioada de 3 luni, printr-o cerere de prelungire a rezervarii formulata de solicitantul rezervarii initiale, inregistrata la Ministerul Justitiei pana cel mai tarziu la data expirarii valabilitatii acesteia.
(3) Pe perioada rezervarii si a prelungirii solicitate in conditiile alineatului anterior, denumirea este indisponibila spre rezervare de catre o alta persoana.
(4) In caz de prelungire a rezervarii disponibilitatii denumirii, se face mentiune despre aceasta pe dovada initiala, potrivit anexei nr. VIII.
(5) Dupa expirarea prelungirii rezervarii, dovada de disponibilitate a denumirii se va elibera primei persoane ce va inregistra la Ministerul Justitiei cerere de rezervare, incepand cu maximum doua zile anterior datei de expirare a prelungirii.”
12. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 49
(1) Dovada disponibilitatii denumirii se completeaza potrivit anexei nr. IX. O copie de pe aceasta ramane in pastrarea compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei.
(2) Copiile de pe dovezile de disponibilitate se pastreaza intr-o mapa separata, in ordinea numarului dovezii. Mapa constituie anexa la evidenta speciala prevazuta la art. 47.
(3) Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare, asemanatoare celei rezervate, inclusiv denumirile pentru care a fost eliberata, fiind valabila dovada disponibilitatii si rezervarii.”
13. Dupa articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 61^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 61^1
Prevederile prezentului ordin se aplica in mod corespunzator si asociatiilor religioase constituite potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor.”
ART. II
In cazul dovezilor privind disponibilitatea denumirii a caror valabilitate a fost prelungita inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin si nu a expirat pana la aceasta data, se poate acorda, la cerere, o noua prelungire, in conditiile art. 48 alin. (2) din Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei, nr. 954/B/C/2000, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezentul ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close